Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ управління ТА інформатикиКАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ пояснювальна записка Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів (тема роботи)Курсант гр. 543 Хомічук Т. О. (шифр групи) (підпис) (прізвище, ініціали)Керівник роботи нач. кафедри Логвиненко М.Ф. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)ДО (допускається, не допускається)Нач. факультету (кафедри) захисту інформації та спеціальної техніки (назва факультету, кафедри) Логвиненко М.Ф. (підпис) (прізвище, ініціали)Харків – 2006 ЗмістВступ Розділ 1. Структура захищених систем і їх характеристики 1.1. Структура захищеної системи обміну даними 1.2. Сучасні основні шифри 1.3. Методика визначення стійкості криптосистем 1.4. Криптопротоколи, їх класифікація, особливості використання Висновки Розділ 2. Моделі елементів захищених систем 2.1. Поняття стійкості шифрсистеми 2.2. Стійкість криптографічних протоколів 2.3. Математичні моделі елементів криптографічних систем 2.4. Математична модель криптографічного протоколу Висновки Розділ 3. Оцінка стійкості криптографічних протоколів на основі імовірнісних моделей 3.1. Методика оцінки стійкості 3.2. Приклади доказу стійкості деяких протоколів на основі їх імовірнісних моделей Висновки Розділ 4. Нормативно-правова база розробки, впровадження і експлуатації захищених систем 4.1. Структура нормативної бази 4.2. Основні поняття та положення Висновки Висновки Список літератури Вступ Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки і відкритих мереж, сучасні методи накопичення, обробки і передачі інформації сприяли появі погроз, пов'язаних з можливістю втрати, розкриття, модифікації даних, що належать кінцевим користувачам. У зв'язку з цим постійно розширюється як в кількісному, так і в якісному відношенні круг завдань, що вирішуються в області інформаційної безпеки. Під інформаційною безпекою слід розуміти стан захищеності оброблюваних, таких, що зберігаються і передаються в інформаційно-телекомунікаційних системах даних від незаконного ознайомлення, перетворення і знищення, а також стан захищеності інформаційних ресурсів від дій, направлених на порушення їх працездатності. Основу забезпечення інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах складають криптографічні методи і засоби захисту інформації. Історично криптографія використовувалася з однією метою: зберегти секрет. Навіть сама писемність була свого роду шифруванням (у Стародавньому Китаї тільки вищі шари суспільства могли навчатися читанню і листу), а перший досвід застосування криптографії в Єгипті відноситься до 1900 року до н. э.: автор напису користувався незвичайними ієрогліфами. Є і інші приклади: дощечки з Месопотамії, на яких зашифрована формула виготовлення керамічної глазурі (1500 рік до н. э.), єврейський шифр A BASH (500-600 роки до н. э.), грецький «небесний лист» (486 рік до н. э.) і шифр простої підстановки Юлія

Цезаря (50-60 рік до н. э.). Кама Сутра Ватс Электроинформ, 1997 – 432 с. 29. Мак-Клар С., Скембрей Дж., Курц Дж. Секреты хакеров. Безопасность сетей – готовые решения, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 736 с. 30. Защита информации в персональных ЭВМ. А. В Спесивцев, В. А. Вегнер и др. – М.: Радио и связь, 1993 – 193 с. 31. Черёмушкин А. В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии. – М.: МЦНМО, 2002 – 103 с. 32. Ростовцев А. Алгебраические основы криптографии. – СПб.: Мир и семья – Интерлайн, 2000 – 289 с. 33. Закон України «Про інформацію» //ВВР, 1992, № 48, ст. 650. 34. Закон України «Про державну таємницю» //ВВР, 1994, №16, ст. 94. 35. Закон України «Про Національну програму інформатизації» //ВВР, 1998, № 27-28, ст. 181. 36. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформа-тизації» // ВВР, 1998, № 27-28, ст. 182. 37. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // ВВР, 2003, № 36, ст. 275. 38. Закон України «Про електронний цифровий підпис» // ВВР, 2003, № 36, ст. 276. 39. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» // ВВР, 1994, № 31, ст. 286. 40. Указ Президента України «Про Положення про технічний захист інформації в Україні» від 27.09.1999 р., № 1229/99. 41. Указ Президента України «Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні» від 22.05.1998 р., № 505/98. 42. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 29.12.2000, № 88/66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації». 43. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та за-хисту інформації Служби безпеки України «Про внесення змін до Положення «Про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів крипто-графічного захисту конфіденційної інформації» від 30.04.2004, № 31. 44. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 22.10.99,№ 45 «Про затвердження Інструк-ція Про порядок забезпечення режиму безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють господарську діяльність у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави». 45. Наказ Держстандарту України та Служби безпеки України від 28.11.1997 р., № 708/156 «Про затвердження Тимчасової інструкції Про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації».

Болгарський письменник IX ст. Храбр, оповда про яксь черти й карби, що ними користувалися давн словяни, замсть азбуки, а щойно Кирило, тобто Константин-фльософ придумав для словян справжню азбуку, що мала 38 букв. Треба, всежтаки, думати, що от старословянськ «черти й карби» й були первсною, словянською азбукою, коли, по словам названого Храбра, можна було з них «читати й гадати». В житях св. Кирила й Методя кажеться м. ., що св. Кирило зустрв у Корсун чоловка, що не тльки говорив «руською мовою», але найшов  вангелею та псалтир, писан «руськими письменами». В звязку з тю вдомстю житя, усталилася в наших пзнших книжках традиця, що «руська грамота зявилася Богом дана в Корсун русинов, що вд нього перейняв  Константин-фльософ (св. Кирило) та зложив  написав книги руським голосом». (Крехвська Паля). Народня словеснсть Незалежно вд пзншо, христянсько книжности, впоряд  в безупиннй боротьб з  чужим, непристосованим до нашого життя свтоглядом, розвивалася в нас, з давен давнх, устна, народня словеснсть. · вдгомн помтний скрзь, навть у церковних, полемчних книгах княжо Украни, не кажучи вже про Лтопис  такий архитвр поетично творчости княжо Украни, як Слово о полку ¶горевому

РЕФЕРАТЫ:

Языковая специфика передач на ТВ

Акционерное общество может быть открытым или закрытым (статья 29 Закона Республики Беларусь неполную (частичную) дееспособность. Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые предусмотренные законом гражданские права, либо хотя и не предусмотренные, но не противоречащие общим началам законодательства, а также принимать на себя и исполнять любые гражданские обязанности. Полная дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Действующее законодательство знает лишь одно исключение из этого общего правила: лицо, вступившее в брак до достижения 18 лет, приобретает полную дееспособность со времени вступления в брак. Но если брак признан недействительным, гражданин в возрасте до 18 лет утрачивает приобретенную им полную дееспособность. Неполная (частичная) дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается право приобретать и осуществлять своими действиями гражданские права и обязанности, но в установленном порядке.

Прием ВЧ ТВ сигнала на ПК, TV-тюнеры

К основам КС можно отнести: демократизм, выражающийся в народном суверенитете; разделение властей; идеологическом и политическом многообразии; признание и гарантированность МСУ; правовое государство; признание государством человека, его прав и свобод высшей ценностью. Дополнительные (свойственные не всем государствам) - федерализм, суверенность, республиканская форма правления.13. Содержание экономических основ общественного строя. КЗС в целом признаются и равным образом, одинаково защищаются разные формы хозяйствования, экономическая деятельность различных субъектов: ФЛ (граждан) и ЮЛ (организаций и общественных объединений), действующих на базе частного, государственного, муниципального имущества, принадлежащего этим лицам на законных основаниях. Характеристика собственности: 1) Частная (священная и неприкосновенная) - собирательное понятие для обозначения принадлежности средств производства частным (негосударственным и непубличным) лицам, которые используют это имущество для достижения своих интересов. В качестве частных лиц могут выступать граждане и юридические лица. Отличие частной собственности от публичной состоит в направлении использования имущества, составляющего предмет права собственности.

Измеритель отношения сигнал (шум ТВ канала (WinWord)

Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций? 13. У Вас есть собственная, сугубо индивидуальная система оценки произведений литературы, искусства, культуры, а к чужим мнениям по этому поводу Вы не прислушиваетесь. Так ли это? 14. Услышав где-то в кулуарах высказывание, явно ошибочное по хорошо известному Вам вопросу, предпочтёте Вы промолчать и не вступать в спор? 15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном вопросе или учебной теме? 16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме чем в устной? Классификатор 30-32 очка: Подросток явно некоммуникабелен, это его беда, и страдает от неё больше он сам. Но и близким его людям нелегко. На него трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Подросток должен стараться быть общительнее, контролировать себя. 25-29 очков: Подросток замкнут, неразговорчив, предпочитает одиночество, поэтому у него мало друзей. 19-24 очка: Подросток в известной степени общителен, чувствует себя уверенно, проблемы его не пугают.

Цифровизация и многофункциональность - приоритеты развития технических средств российского ТВ вещания

Московский Открытый Социальный Университет Реферат подготовлен на тему: «Вражда Народов: причины и последствия». C el yr jrj jxyj-pfjxyjuj j l k ybz df df df df df df Москва 2001 год. ПЛАН Введение 3 – 6 стр. I Этническая история волго-уральских татар 7 – 9 стр. II Историческая часть: Мордва 10 – 11 стр. III Мордва и татары: причины и последствия 11 – 15 стр. Заключение 16 – 17 стр. Литература Введение Мой реферат касается жизни многих дорогих мне людей и направлен на то, чтобы пролить свет на мало кому известные традиции, жизненные принципы, культуру, уклад быта и т.п., которые складывались веками и столетиями таких этносов как татары и мордва. Многие люди и не подозревают о некоторых сторонах жизни одной из самых интереснейших, с точки зрения истории и этнопсихологии, национальностей – как татары. Конечно, все мы знаем, как и откуда появились в нашей жизни «люди с равнин» – кочевники, но мы даже в малой степени и не подозреваем какое именно влияние они оказали не только на жизнь целых поколений, но и на ход истории, на культуру, наверное, даже на цивилизацию.

Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

Когда все в классе смеются по какому-либо поводу, он невозмутим. При больших неприятностях остается спокойным. Мимика бедная. Медленный, в сравнении с другими типами темперамента, темп движения и речи. Внимание сосредотачивает как бы не сразу и с трудом переключает его. Сложно, со своей скоростью, которая может "социально" не устроить других, приспосабливается к новой обстановке и перестраивает навыки и привычки. Не поддается эмоциям. Не доверяет внезапным побуждениям. Планирует свои действия. Серьезно относится к принятию решений. Любит во всем порядок. Несмотря на кажущуюся медлительность и невыразительные движения, работоспособен, энергичен, отличается терпеливостью и выдержанностью, самообладанием, хотя его не назовешь находчивым (опять же из-за скорости, а не интеллекта). Ровный, внушающий доверие. Как правило, доброжелательный, рассудительный, осмотрительный и благоразумный человек. Предпочитает поддерживать контакты с узким кругом хорошо знакомых людей. Флегматиком можно управлять. Он не испытывает "великих страстей" и не имеет больших притязаний, нередко его вполне устраивает посредственность. Требуется много времени, чтобы расшевелить его (он усваивает со своей скоростью), зато и работу свою он делает основательно и хорошо, как никакой другой темперамент.

Размещение рекламы на ТВ

Это уже третий случай в истории, когда человеческое дитя выросло среди панд: первый был зафиксирован в 1892 году, а второй - в 1923-м.Обследовавшие мальчика ученые отметили множество аномалий в его поведении: передвигался он только на четвереньках, а на ногах даже стоять не мог - падал; не умывался, а вылизывал себя, как кошка; ел листья и молодые побеги бамбука; чесался и фыркал, как дикое животное; рычал, если был чем-то недеволен.Хоу Мэнь Лу, биолог из Пекина, изучавший мальчика-панду, считает, что мальчика, вероятно, в раннем детстве потеряли родители, а может быть, намеренно оставили в лесу, испугавшись его внешнего вида. И неудивительно: малыш родился со значительнымит генетическими отклонениями - все его тело покрыто густыми волосами. Затем, очевидно, его нашли панды и по ошибку приняли, так сказать, за члена своей семьи. Соответственно и воспитали. Не считая нескольких несущественных отличий, мальчик-панда вел себя точно так же, как и его "приемные родители".Новоявленного Маугли поймал 36-летний охотник Куан Вай.

Правила поведінки на підприємстві

МВФ отнес к этой категории доллар США, марку ФРГ, иену, фунт стерлингов, французский франк. Фактически свободно конвертируемыми считаются валюты стран, где нет валютных ограничений по текущим операциям платежного баланса, в основном промышленно развитых государств и отдельных развивающихся стран, где сложились мировые финансовые центры или которые приняли обязательство перед МВФ не вводить валютные ограничения: частично конвертируемые валюты стран, где сохраняются валютные ограничения; неконвертируемые (замкнутые) валюты стран, где для резидентов и нерезидентов введен запрет обмена валют. Элементом валютной системы является валютный паритет - соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке. При монометаллизме - золотом или серебряном - базой валютного курса являлся монетный паритет -- соотношение денежных единиц разных стран по их металлическому содержанию. Он совпадал с понятием валютного паритета. Режим валютного курса также является элементом валютной системы. Различаются фиксированные валютные курсы, колеблющиеся в узких рамках, плавающие курсы, изменяющиеся в зависимости от рыночного спроса и предложения валюты, а также их разновидности.

ТВ и эволюция нетерпимости

Общий размер дефицита федерального бюджета должен сократиться с 5,9% ВВП в 1998 г. до 5,1% ВВП (дефицит бюджета расширенного правительства – также 5,1% ВВП)1. С целью увеличения доходов повышаются ставки действующих налогов и вводятся новые налоги, расширяется налогообложение потребления. Предполагалось использовать широкий набор мер для улучшения сбора налогов, противодействия уклонению от уплаты налогов, устранения налоговых зачетов. В частности, предусмотрено прекращение доступа к нефтепроводам не4'1тедобывающим компаниям, уличенным в уклонении от уплаты налогов. Власти должны были определить очередность бюджетных расходов и строго контролировать расходы министерств и ведомств. На данный момент есть основания полагать, что предусмотренные на 1999 г. параметры федерального бюджета будут выдержаны. Утвержденный Госдумой федеральный бюджет-2000 предусматривает первичный профицит в размере не менее 3,18% объема ВВП и предельный дефицит с учетом расходов на обслуживание государственного долга – 1,08% величины ВВП.

Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"

Но арендная плата может изыматься не только с лучших и средних, но и с худших земель, если возникает общественная необходимость вовлечения их в оборот. Для этого арендатор должен обеспечить получение как средней прибыли, так и сверхприбыли, что возможно благодаря более низкому органическому строению производства в сельском хозяйстве. При этом принадлежность земли государству или частному собственнику определяет только направление присвоения абсолютной ренты в составе арендной платы. Следовательно, в сельском хозяйстве базу арендной ставки должен составлять чистый доход, получаемый от использования земельных угодий в той части, в которой воплощается прежде всего дифференциальная земельная рента I, возникающая в результате естественного плодородия почвы и местоположения земельного участка, а также абсолютная рента. Поскольку один и тот же труд в зависимости от качества земель создает неодинаковое количество потребительских стоимостей, следовательно, и дифференциальной ренты, ставка арендной платы с гектара лучших сельскохозяйственных угодий должна быть соответственно больше, чем со средних, и территориально дифференцирована.

Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки

Последствия кризиса в общем не ощущаются. Арендные ставки стабильны, варьируют в зависимости от многих причин, таких как качество помещений, удобное месторасположение, даже сезон года (так называемый традиционный сброс денег перед Новым годом). Рынок нежилых помещений чутко реагирует на экономическую и политическую ситуацию в стране и городе. В структуре спроса на приобретение в собственность нежилых помещений первое место прочно занимают офисные помещения. На втором месте уже довольно долго находятся помещения для торговли. Третье место занимают складские помещения, цена варьирует в зависимости от технической оснащенности, месторасположения и наличия подъездных путей. Далее в порядке убывания спроса, следуют помещения для общественного питания, производственные помещения, гостиницы. В то время, как до середины 90-х годов цену аренды определило просто количество имеющейся площади и потребность в площади, то позже на московском рынке недвижимости ценоопределяющими факторами рынка офисных площадей стали качество строительства, местоположение, цена, оснащение и выполнение определённых функций.

Агресія як форма поведінки підлітків

Через проливы народы перебирались и в древнейшие времена, как через реки; но высадка на западном берегу Италии предполагает совершенно другие условия. Поэтому древнейшее место жительства этрусков следует искать к западу или к северу от Италии. Нельзя назвать совершенно неправдоподобным предположение, что этруски перебирались в Италию через Ретийские Альпы, так как древнейшие из известных нам обитателей Граубюндена и Тироля — реты — говорили с самого начала исторической эпохи по-этрусски, и даже в их названии есть какое-то созвучие с названием разеннов; это, конечно, могли быть остатки этрусских поселений на берегах По, но по меньшей мере столько же правдоподобно и то, что это была часть народа, которая осталась на старых поселениях. Но этой простой и естественной догадке резко противоречит рассказ о том, что этруски были переселившиеся из Азии лидийцы. Этот рассказ принадлежит к числу очень древних. Он встречается уже у Геродота и потом повторяется у позднейших историков с бесчисленными изменениями и дополнениями, хотя некоторые осмотрительные исследователи, как например Дионисий, решительно восстают против такого мнения и при этом указывают на тот факт, что между лидийцами и этрусками не было ни малейшего сходства ни в религии, ни в законах, ни в обычаях, ни в языке.

Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

Чжоу Эньлай, премьер-министр Китайской Народной Республики, прибывает в Москву на встречу глав коммунистических государств. 16 октября 1964г. Китай проводит испытания атомной бомбы. Культурная Революция 1966-76 В соответствии с ранее объявленной Мао программой «Учимся социализму», в стране провозглашались социалистические принципы. Социализму учили в школах, не допуская никакого «буржуазного» влияния. Все образование было поставлено на идеологическую основу, знание основ социализма стало обязательным. Во всех сферах науки, культуры, искусства главным стал вопрос классовой борьбы и социалистического реализма. В это же время была объявлена еще одна кампания по организации движения «Народной освободительной армии». В структуре самой партии началась активная борьба с оппозицией. С одной остороны группа Маоистов при поддержке Народной освободительной армии, с другой стороны Лю Шаоги и Ден Хаопин. Премьер Жу Энлай, который лояльно относился к Мао, оказался меж двух огней и пытался примирить стороны. Мао чувствовал, что он не может далее зависить от формальной партийной организации, которая постепенно скатывалась, по его мнению, к буржуазному абстракционизму.

Виробнича травма та критерії її оцінки

Проведению их предшествовала определенная подготовка, выявление мнений парторганизаций. Партийные органы пополнялись новыми кадрами, освобождались от работников, не сумевших отказаться от авторитарных методов руководства, игнорировавших критику, не считавшихся с мнением рядовых коммунистов. Улучшился состав руководящих кадров. Среди них значительно больше стало образованных, высококвалифицированных, опытных работников. Больше внимания стало уделяться вопросам приема в партию, молодым коммунистам. Но, восстанавливая коллективность руководства, упорядочивая стиль и методы работы, партия придавала большое значение демократизации государственной и общественной жизни, но, не подвергая, однако, пересмотру ее сложившихся устоев. Основные проблемы, назревшие к весне 1953 года. Ликвидация авторитарного режима культа личности с его отчуждением от народных масс, курс на демократизацию требовали серьезных корректив экономической политики, ее гуманизации, ориентации на улучшение условий жизни людей. В 50-е годы складывались и определенные материально-технические предпосылки для перехода к решению этой проблемы. Страна располагала развитым индустриальным потенциалом.

Пристосування до низьких та високих температур і тисків

Аппарат власти Временного правительства – Донской областной исполнительный комитет (председатель – присяжный поверенный кадет А.И.Петровский), городские, окружные, станичные, сельские и поселковые исполкомы. 2. Ставленники Временного правительства на местах: областной комиссар и комиссары 9 округов Дона. 3. Органы революционно-демократической диктатуры – Советы рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, 4. Органы власти и управления казачества – съезд (с мая 1917 г. – казачий круг), высший орган власти казачьего сословия и его исполнительные органы – Войсковое правительство и Донской областной атаман), а также органы городского самоуправления – городские думы и их исполнительные органы. Таковы атрибуты системы демократической власти, которые необходимо было наладить, согласовать и сбалансировать их деятельность. Однако развитие событий показало, что систему власти сбалансировать не удалось. Противоборство классов (сословий) и их властных структур обострилось после проходивших одновременно Областного съезда крестьян (900 делегатов, Новочеркасск, 14-25 мая 1917 г.) и 1 Большого казачьего круга (25 мая-18 июня).

Особливості і форми комунікативної поведінки собак

С военной точки зрения, Маньчжурская стратегическая наступательная операция по оригинальности замысла и мастерству исполнения была одной из выдающихся во всей мировой военной истории. В ней нашли воплощение все достижения военной мысли и военного искусства, накопленные советскими Вооруженными Силами во время Великой Отечественной войны. Не случайно Маньчжурская стратегическая наступательная операция была взята за рубежом за основу моделирования стратегических операций будущего. Во время Великой Отечественной войны Япония держала в Маньчжурии до 40 дивизий (значительно больше, чем во всей Тихоокеанской зоне), создавая постоянную угрозу нападения на СССР. Япония откладывала это нападение только из-за стремления в первую очередь осуществить свои завоевательные планы в Тихоокеанской зоне, а затем - вследствие неудач Германии и ее европейских сателлитов в войне против СССР. Неправомерно говорить, как это иногда делается, о нарушении Советским Союзом советско-японского договора о нейтралитете, который к тому же был денонсирован советским правительством в апреле 1945 г.

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

В 1817 - 1818 годах левый фланг кавказских креплёных линий был перенесён с Терека на реку Сунжа, в среднем течении которой в октябре 1817 года заложено укрепление Преградный Стан. Это событие явилось первым шагом на пути дальнейшего продвижения русских войск на Кавказ и фактически положило начало Кавказской войне. Эта война длилась более сорока пяти лет. Она казалась уже привычной составной частью русской жизни во времена Лермонтова. Наиболее понятны географические причины войны: три могучих империи - Россия, Турция и Персия - претендовали на владычество над Кавказом, бывшем издревле воротами из Азии в Европу. В начале XIX века Россия отстояла свои права на Грузию, Армению и Азербайджан в двух войнах с Персией и двух с Турцией. Восточная Грузия приняла русский протекторат ещё в XVIII веке, а в XIX добровольно присоединилась к России. Как освободителей приветствовали русских и в восточной Армении. Народы Северо-Западного Кавказа как бы “автоматически” “отошли” к России. Как только начались попытки царской администрации навязать вольным обществам горцев российские законы и обычаи, на Северном Кавказе стало быстро расти недовольство.

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Это говорит о широкой известности скифов и их огромном влиянии па всем черноморском побережье. Затем Геродот вновь возвращается к событиям в устье Понта: «Дарий же, когда насмотрелся на Понт, поплыл назад к мосту, строителем которого был Мандрокл Самосец. А поглядев на Боспор, оп поставил на берегу две стелы из белого камня, вырезав на одной ассирийские, а на другой греческие письмена, где перечислил все племена, которые он вел; а вел он все племена, над которыми властвовал. Войска, без морского флота, насчитывалось 700 000 вместе с конницей, кораблей же было собрано шестьсот. Впоследствии византийцы, увезя эти стелы в город, использовали их для алтаря Артемиды Ортосян, за исключением одного камня. Последний, заполненный ассирийскими письменами, был оставлен возле храма Диониса в Византии. Участок же Боспора, который Дарий соединил мостом, по моим предположениям, находится посредине между Византией и храмом при устье Боспора» Для строительства моста было выбрано самое узкое место пролива. Его ширина здесь равна 750 м. В этом районе сейчас возвышаются развалины средневековых крепостей Анадолу-Гиссары на азиатской стороне Босфора и Румели-Гиссары на европейском берегу.

Анализ программ игрового вещания канала МУЗ-ТВ

Повороты в истории отдельной или мировой культуры в целом могут быть самые неожиданные. Поэтому культурологическое исследование должно опираться исключительно на культурно-исторический материал изучаемой культуры, а не на “априорно” заданные теоретические схемы, тенденциозно его препарирующие в угоду субъективным интересам автора. При подготовке этой работы были использованы материалы с сайта www.s ude u.ru

Жінки-декабристки

Возникает феномен провинциального зодчества, по-своему с запозданием интерпретирующего столичные моды. Своеобразное направление зодчества XVII века сложилось в Ярославле, где распространились большие богато украшенные и расписанные храмы, заказчиками которых, как правило, были купцы, торговавшие по Волге. Типология ярославских, видимо, была определена первой каменной посадской церковью Николы Надеина. Затем по соседству возникают церковь Рождества на Волге, роскошный, окруженный многочисленными пристройками, храм Ильи Пророка. Вторая половина XVII века представлена в Ярославле двумя крупнейшими архитектурно-живописными ансамблями – в Коровниках и Толчкове. XVII век представляет совершенно новый этап развития русской литературы, это время возникновения литературы в современном смысле этого слова. Появились первые записи былин, исторических песен. Появляются повести светского содержания (в чем-то аналогичные новеллам европейского Возрождения) – "Повесть о горе-злосчастии", "Повесть об Улиании Осорьиной", "Повесть о Ерше-Ершовиче".

Роль та місце жінки у общині

Результат был тот, что самое имя стало ценным, имя стало звуком культурного языка. К этому времени наша история еще раз повернулась, и Аверинцев оказался на этом повороте действующим лицом. С осени 1969-го начались его лекции на истфаке, на которые сбегался московский интеллигентный люд, как когда-то, наверное, на Владимира Соловьева в Соляном городке (официально это были всего лишь спецкурсы для студентов истфака). Три зимних цикла подряд — Средние века, античность, Византия. Это было его явление личное и устное, с той позой на кафедре и со звуком голоса, о котором Н. В. Брагинская написала, что в нем было больше несоветского, чем в любом диссидентстве. Достоевский накануне похорон Некрасова всю ночь читал его стихи. Я в поминальные дни раскопал в бумажных залежах и читал не известные печатные тексты Аверинцева, а свои бумаги, где я пытался тогда записывать те лекции. Кстати, они не были потом исчерпаны в статьях, так что нашлись бы у кого-то хорошие записи и издать бы их. Записывали многие, а магнитофонные записи тогда еще, кажется, не вошли в обычай.

Типы и характеристики ТВ-тюнеров

Для художника, мимоходом бросившего: “фламандской школы пёстрый сор” — “малиновый берет”, — деталь явно нарочитая. Он словно желает разрушить сложившийся в нашем сознании ночной образ героини. Томные, бледные, сумеречные тона сменяются блеском и сиянием столь ярким, что даже сверкающая “Клеопатра Невы”, оказавшись рядом с Татьяной, “затмить соседку не могла, хоть ослепительна была”. Последний раз возникнет лунная тема в седьмой (переходной) главе — но в каком странной виде! У ночи много звёзд прелестных, Красавиц много на Москве. Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве. Сравнение, что раньше подчёркивало отъединённость героини, теперь подчёркивает её центральное положение. Образ, рождающий представление о сумраке, теперь обозначает первенство в сиянии. Поэтическая символика, говорившая о полёте вдохновения, о тайне мира, оборачивается плоской аллегорией, подобием блёсток мадригальных, светским комплиментом (красавицы-звёзды; первая красавица — луна). Пушкинская луна не могла остаться той же в мире, где в ней видят только “замену тусклых фонарей”. Впрочем мысль поэта не бывает столь однозначна.

Біографія Лесі Українки

Все их стремления “были направлены только на то, чтобы приятно провести время, забыть о предстоящей войне”. Толстой ставит Наполеона в один ряд с Анатолем Курагиным. Для Толстого — это люди одной партии — эгоистов, для которых весь мир заключен в их “я”. Художник раскрывает психологию личности, уверовавшей в свою безгрешность, в безошибочность своих суждений и поступков. Он показывает, как создается культ такой личности и как сама эта личность начинает наивно верить во всеобщую к ней любовь человечества. Но у Толстого очень редки однолинейные характеры. Каждый характер строится на определенной доминанте, но его не исчерпывается. Луначарский писал: “Все положительное в романе “Война и мир” — это протест против человеческого эгоизма, тщеславия стремление поднять человека до общечеловеческих интересов, до расширения своих симпатий, возвысить свою сердечную жизнь”. Наполеон олицетворяет этот человеческий эгоизм, тщеславие против которых выступает Толстой. Наполеону чужды общечеловеческие интересы. Это — доминанта его характера.

Динаміка ліричного почуття у творчості Лесі Українки

Сатирически изображая дворянство и чиновничье общество, никчемность их существования, паразитизм, эксплуатацию народа, Гоголь бесконечно любит родную страну и ее народ. Злая сатира служит именно этой великой любви. Порицая все дурное в общественном и государственном строе России, автор прославляет ее народ, силы которого не находят себе выхода в крепостной Руси. С глубокой любовью пишет Гоголь о народе. Здесь уже нет обличающей сатиры, только проскальзывает грусть о некоторых сторонах жизни народа, порожденных крепостничеством. Писателю присущ оптимизм, он глубоко верит в светлое будущее России. Завершить работу хотелось бы строками Некрасова: Со всех сторон его клянут, И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя.

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Несомненно, Антон Павлович – великий писатель и драматург. Наиболее близки и понятны для читателя великолепные рассказы писателя, как то: “Смерть чиновника”, “Умный дворник”, “Ионыч”, “Кривое зеркало”, “Невеста”, “О любви”. Это далеко не полный список. “Смерть чиновника” – мой любимый рассказ Чехова. Чинопочитание берет верх над жизнью чиновника. Это, конечно, преувеличение, но не слишком сильное, нравы чиновников действительно были близки к этому. В рассказе “Умный дворник” автор затрагивает чрезвычайно важную тему образования народа, но подчеркивает, что его самообразование практически невозможно. А тема положения женщины в обществе раскрывается в рассказе “Невеста”. Наде открывается впереди обеспеченная жизнь за спокойным, умным человеком, но она задает себе вопрос: “А что дальше?” А дальше – скучная жизнь без просвета. Мать говорит ей: “И не заметишь, как сама станешь старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.” Надя ужасается и выбирает возможность учиться, проявить себя. Темы рассказов А.П.Чехова перекликаются с многогранной темой романа Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание”.

Поезії та поеми Лесі Українки

Юная полячка невольно вызывает в нашей памяти один из прекраснейших женских образов Л. Н. Толстого - Наташи Ростовой. Используя тесты произведений, попытаемся выявить общее в характерах Наташи Ростовой и Альбины Мигурской. Впервые с Наташей читатель встречается на ее именинах - ей исполнилось тринадцать лет. Альбине - пятнадцать, то есть между героинями всего лишь два года разницы. В описании девочек писатель неоднократно говорит об их темпераменте, они - “живые”. Возможно, для Толстого это одно из самых важных качеств. Как истинный художник он не любит статичных характеров. Внешняя неизменность, “стандартность” - вернейший признак внутренней холодности и черствости, духовной инертности. Движение же, развитие характера - это необычайная ценность для Толстого. Он убежден, что “люди как реки” и “вода во всех одинакая”, что в каждом человеке заложены все возможности, способности любого развития. Можно отметить, что положительные герои Толстого привлекательны прежде всего тем, что они способны к духовному изменению, нравственному росту.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.