Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Використовуючи канонічну мережу проектування, можна побудувати ТМП, орієнтовані на певні категорії спеціалістів, керівників, аналітиків, програмістів та ін. У таких мережах докладно описуються ділянки, які їх цікавлять, а інші призначаються для збільшення. Канонічна мережа проектування може бути основою для порівняння двох і більше альтернативних ТМП. Наприклад, існують дві ТМП ІС для ОУ. З метою вибору кращої порівнюють ресурси (вартісні, трудові) та їх проектування й еквівалентність за здобутим результатом. Отже, процес проектування ІС можна формально описати за допомогою ТМП. Якщо відомо повний набір ТО, потрібних для створення відповідного проекту, то існує також формалізований алгоритм побудови ТМП. Серед вихідної множини ТО Т = {Тi} є альтернативні сукупності їх, що ведуть до створення сукупності альтернативних ТМП, з якої слід вибрати конкретну, що відповідала б умовам вартості, трудомісткості та ін. Приведений нижче сценарій демонструє використання систем CAD/CAM/ САЕ в рамках усього життєвого циклу продукту для досягнення згаданих цілей: підвищення якості (Q), зниження вартості (С) и прискорення відвантаження (D). Цей сценарій може показатися дещо спрощеним на фоні сучасних передових комп ютері і використовується для розрахунку траєкторії руху пили станка з числовим програмним управлінням. Більш того, програмні засоби дозволяють розробити зажими і кріплення для процедури випилювання, а також запрограмувати системи передачі матеріалу. Ці системи можуть бути як простими конвеєрами, так і складними роботами, що передають необроблений матеріал на розпилку і забираючи готові деталі. Підготовлені деталі повинні бути складені разом. Процес збірки також може виконуватися роботами, які програмуються автоматично на основі опису кінцевого продукту і його деталей, що зберігаються в базі даних. Одночасно проектуються зажими і кріплення для автоматизованої збірки. Потім, робот може бути запрограмований на окраску шафи після збірки. Зажими і кріплення для збірки проектуються або вибираються планувальником процесів, а програмування роботів здійснюються в інтерактивному режимі шляхом переміщення робочого органа робота вручну. Загальний вигляд отриманого сценарія показаний на рис. 1, з якого видно, яким чином база даних дозволяє інтегрувати системи CAD, CAE і САМ, що і являється кінцевою метою CIM. Рис. 1. Інтеграція CAD, САМ і САЕ через базу даних

Отже, протягом усього ЖЦ здійснюється процес проектування ІС, оскільки необхідно розв'язувати задачу узгодження вже існуючих частин ІС з тими, що розробляються. 2. Технологія проектування інформаційної системи На весь ЖЦ системи поширюється технологія проектування ІС. Технологія проектування ІС — створення або модернізація її проекту на основі використання методів і засобів проектування. Основою технології проектування ІС є технологічний процес — пов'язана з розробленням її проекту діяльність колективу спеціалістів, яка має задовольняти потрібні споживчі властивості й умови ефективності при використанні відповідних засобів проектування та виділених ресурсів. На кожній стадії (етапі) проектування (передпроектне обстеження, створення технічного і робочого проектів, упровадження, модернізація та супровід) існує своя технологія його проведення з відповідними технологічними процесами, що відображають особливості виконання проектних робіт саме на цій стадії. Через те що у процесі проектування ІС застосовуються різні засоби, технологія проектування має бути формалізована. Доцільно для кожного засобу створювати технологію його використання при проектуванні ІС, побудовану за формалізованим каноном. Тоді розробник ІС може користуватися будь-якими засобами проектування. Основою для формалізації є технологічна операція (ТО) проектування — відносно самостійний фрагмент технологічного процесу, в якому визначено вхід (V), вихід (W), перетворювач (П), ресурси (R) і засоби (S). Графічна інтерпретація ТО може бути подана так: Документи (D) — фіксують факти, умови, вимоги, кількісні та якісні параметри. Параметри (Р) — це характеристика, умови або певні обмеження проектної системи. Наприклад, обсяг фінансування, виділений на проектування системи; календарна доба проектування; площа, виділена під обчислювальний центр (ОЦ); кількість працюючих на ОУ та ін. Універсум (U) — повний перелік можливих значень певного компонента технічного забезпечення або обсяг знань про нього. Універсум може містити перелік та опис СУБД, перелік та характеристики ТПР тощо. Програма (G) — програмні рішення з реалізації заданої функції управління або з оброблення даних. Перетворювач (П) — методика, формалізований або машинний алгоритм перетворення входу ТО на її вихід. Ресурси (R) — нормовані значення трудових, матеріальних, технічних (машинних) ресурсів, необхідні для виконання перетворювача за допомогою відповідних засобів проектування (S). Засоби проектування — ТПР, ППП, типові проекти ІС, інструментальні засоби проектування. Усю сукупність перетворювачів, що визначають зміст відповідних ТО для створення ІС, можна поділити на кілька великих класів: пошук і вибірка інформації, створення універсальних універсумів, управління метаданими, вибір загальносистемних проектних рішень, використання інструментальних засобів проектування, параметризація компонентів ІС, перетворення алгоритмів і програм, проведення контролю, формалізація розрахунку показників. 3. Технологічна мережа проектування Реальний процес проектування ІС відображається в технологічній мережі проектування.

Психологическое обоснование поведения человека.P Краснодар: «Экоинвест», 2003.P 114 с. 2.PАзбука каратэ. Краснодар. 1990.P 63 с. 3.PАлександрова Н. И., Дубова Т. Ф., Озернюк А. Т. Половозрастные особенности некоторых показателей психомоторного развития школьников. /Психологические проблемы физического воспитания школьников. М., 1989.P С.P3749. 4.PАлиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. М.: Физкульт. иPспорт. 1986.P 304 с. 5.PАндреев В. М., Матвеева З. А., Сытник Б. И., Ратишвили Г. Г. Определение интенсивности тренировочных нагрузок в борьбе дзю-до//Спорт. борьба: Ежегодник. М., 1974.P С. 1317. 6.PАндреев В. М., Туманян Г. С. Классификация техники дзюдо //Теория и пр. физ. культуры, 1975, P12.P С. 1317. 7.PАнохин П. К. Опережающее отражение действительности /Философские аспекты теории функциональных систем: Избранные труды.P М.: Наука, 1978.P С. 726. 8.PАнохин П. К. Рефлекс цели, как объект физиологического анализа /Философские аспекты теории функциональных систем: Избранные труды.P М.: Наука, 1978.P С. 292310. 9.PАнохин П. К

РЕФЕРАТЫ:

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Стимулирование продаж. По этому делу они проводят разные мероприятия, например, мероприятия по содействию производителю, мероприятия по содействию торговым посредникам, мероприятия по содействию потребителю. Коммуникации. Реклама, связи с общественностью, личная продажа, прямой маркетинг. 10. Реакция конкурентов на программу маркетинга моей фирмы. Я думаю, реакция была бы такая же, как и у меня. Сначала я изучил бы программу моих конкурентов, выявил все ошибки, посмотрел, не грозит ли это мне, а потом просто принял бы к сведению новые пункты в программе, чтобы создать свою программу маркетинга, которая наилучшим образом позволит функционировать моей фирме, чем фирме-конкуренту. 11. ЖЦТ. Мой товар (на примере процессора AMD A HLO XP 2000 ) находится на стадии роста. 2 ЭТАП. Определение типа рынка Обычно выделяют четыре возможные конкурентные структуры, или типы рынков. Маркетинговая стратегия выбирается в зависимости от конкурентной структуры фирмы (табл. 2 ). Чистая или совершенная конкуренция имеет место на рынке, где представлено множество продавцов и покупателей одинакового товара или услуг (например, пищевые продукты, сырье, ценные бумаги).

Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

Объясним это на примере рассказа "Муму" И. С. Тургенева, проанализированного в духе французской философии (см. деконструкция) современным русским философом Сергеем Зимовцом. Герой рассказа Герасим хочет жениться на прачке Татьяне, но он глух, у него отсутствует телесная функция, что мешает ему быть полноценным человеком, и поэтому Власть в лице барыни отказывает ему. Тогда он заводит собачку, которая становится чем-то вроде ортопедического устройства, посредником между полузверем Герасимом и миром людей. С этим "костылем" Герасим пытается вторично проникнуть в жизнь людей, но Власть вновь отталкивает его. Тогда Герасим топит свой "протез" и уходит в деревню; теперь он совсем стал зверем и Власть в лице барыни ему не страшна. Политика - это переделка не только души, но и Т. Это отлично понял Булгаков и показал в замечательной повести "Собачье сердце". Т. собаки Шарика более человечно, чем человекоподобное Т. Шарикова. Эксперимент не удался. Недаром Шарикову ближе полузверь Швондер, чем его создатель, гуманист профессор Преображенский. Руки тоже не только создают орудия, все более тонкие и сложные, руки манипулируют в политике, и манипулируют ими. Руками голосуют "за". "Рабочие руки", "руки пианиста", "интеллигентские изнеженные руки" - все это стереотипы политики ХХ в.

Інформаційні системи (20 питань)

Хорошим примером такой ситуации является собеседование при приеме на работу. Если менеджер сидит за столом, это лишний раз подчеркивает его положение и власть в организации, но его собеседник будет чувствовать себя напряженно и неестественно. Поэтому менеджеру лучше сесть рядом с ним и на протяжении всего разговора избегать положений, которые могут поставить визитера «в тупик». На совещаниях своеобразным «барометром напряженности» могут стать люди, сидящие в стороне от всех, закладывающие руки за голову (подсознательное выражение агрессивности) или постоянно приглаживающие волосы (жест несогласия). Руководителю нужно сидеть прямо и стараться установить устойчивый зрительный контакт со всеми участниками совещания. Если человек отводит глаза или не отрывает взгляд от своих бумаг, это говорит о том, что он чувствует себя не очень уютно или не совсем уверен в себе. Знание языка телодвижений помогает также руководителю во время общения, так как умение понимать язык жестов помогает улавливать перемену настроения собеседника и вовремя сглаживать назревающие конфликты или уместной фразой привлечь внимание к теме разговора.

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Это ещё один метод управления конфликтной ситуацией. Один из самых распространённых механизмов- цепь команд. Установление иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие людей, принятие решений и информационные потоки внутри организации. Если два или более подчинённых имеют разногласия по какому-либо вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к общему начальнику, предлагая ему принять решение. Принцип единоначалия облегчает использование иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как подчинённый знает, чьи решения он должен исполнять. Не менее полезны средства интеграции, такие как межфункциональные группы, целевые группы, межотдельские совещания. Например, когда в одной из компаний назрел конфликт между взаимозависимыми подразделениями - отделом  сбыта и производственным отделом- то была организована промежуточная служба, координирующая объемы заказов и продаж. Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществление этих целей требует совместных усилий двух или более сотрудников, отделов или групп.

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Серьезность с которой происходит состязание , ни в коем случае не отрицает его характера . Ибо она обнаруживает все формальные и почти что все функциональные признаки игры . Они все словно соединились в одном слове «wedcamp»- состязание: campus- это игровое поле , пространство , и wede - символическое установление дела или вещи , о которой идет спор , точка , несущая в себе напряжение . Укажем еще раз на примечательное свидетельство из Второй книги пророка Самуила , где смертельный поединок тем не менее называется игровым термином , который относится к смысловому гнезду глагола «смеяться» . На одной греческой вазе изображается схватка в сопровождении игры флейтиста , что должно означать ее агональный характер . Празднества в Олимпии знавали поединки со смертельным исходом . Жестокие кунштюки , в которых Тор и его друзья в присутствии Утгарда-Локи состязаются с его слугами , были названы словом «leika» , принадлежащим почти целиком сфере игры . Нам не казалось слишком рискованным квалифицировать разделительную семантику игры и состязания в греческом как результат более или менее случайного несовершенства в абстрагирования его общего понятия .

Інформаційні системи в маркетингу

Ведь каждый человек, наверное, испытал во сне бессилие: хочет убежать — не удается, ударяет — попадает в пустоту. Но это еще не все. Когда Раскольников проснулся, он ощутил присутствие в комнате человека. «„Сон это продолжается или нет”,— думал он и чуть-чуть неприметно опять приподнял ресницы». Часть IV, глава I начинается со слов: «Неужели это продолжение сна? — подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя». Гостем был Свидригайлов, кошмарное порождение зла. Такой действительно может присниться лишь в страшном сне. Свидригайлов — человек, стоящий по ту сторону добра и зла, находящийся на грани нормальной и больной психики. Отягощенный преступлениями («отягощенный» — неточно, потому что для него преступление — нормальное явление), Свидригайлов подвержен странным видениям. «В 1860-е годы в России наряду с вопросами криминалистики заметно оживился интерес к новейшим исследованиям в области психиатрии. В романе имеются строки, свидетельствующие о знакомстве Достоевского с новейшими исследованиями в области психиатрии.». К Свидригайлову является Марфа Петровна (привидение наяву).

Інформаційні системи в менеджменті

НЕОТЛОЖНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ Неотложная (экстренная, посткоитальная) контрацепция - это метод предупреждения беременности, который нельзя рекомендовать к использованию в течение многих менструальных циклов, но в ряде случаев этот метод может оказать неоценимую услугу и помочь женщине избежать медицинского аборта и связанных с ним последствий. В каких случаях показано использование метода неотложной контрацепции? Необходимость в неотложной контрацепции возникает после полового контакта, при котором не использовались никакие другие рекомендуемые методы контрацепции. К сожалению, подобные моменты в жизни молодых женщин и девушек не редкость и поэтому они должны правильно понять, что в данном случае речь идет о случайных ситуациях. Например, нет презерватива или он порвался или сполз, пропустили очередную таблетку орального контрацептива, половой контакт произошел не по воле женщины и потому никто не заботился о контрацепции, партнер эгоистично "не переносит" презерватив и ему нечего предложить взамен. Подобные ситуации должны возникать в жизни женщины не чаще чем 1 раз в полгода, если же это происходит чаще, то значит ее мало волнует проблема нежелательной беременности и она рискует испытать такую нежелательную процедуру как медицинский аборт.

Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Создается глиноземное производство в г.Ачинске. Быстро развивается свинцово-цинковая промышленность с ориентацией на хорошую сырьевую и топливную базы (Кузбасс - Салаир, Забайкалье - Нерчинск, Дальний Восток - Дальнегорск и др.). В районе производится не только металл, но и более разнообразная продукция из него ( экономичные профили проката, проволока, трубы, фольга, лента и т.п.). Высокоразвитой отраслью цветной металлургии Сибири и Дальнего Востока является оловянная промышленность, имеющая некоторые особенности: во- первых, предприятия по обогащению и подготовке к переделу руд размещаются в местах добычи сырья, так как содержание полезного компонента в рудах очень малое, велик объем вскрышных пород при добыче сырья, содержание же олова в концентрате требуется весьма высоким (40-70%); во-вторых, предприятия металлургического передела размещаются в районах с большим потреблением готовой продукции, а также на пути транспортировки концентратов, что связано с их высокой транспортабельностью. Основные районы производства олова: Восточная Сибирь и Дальний Восток (Шерловогорский, Хрустальненский, Солнечный, Эсе-Хайский, Депутатский горно-обогатительные комбинаты).

Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

Здесь важно то, что мы говорили о поверхностных и глубинных структурах. На поверхности эти стихи принадлежат как будто совершенно разным поэтам и даже эпохам. На глубине это три излюбленные темы Введенского: Бог, смерть и время. Многие литературоведы (М. Б. Мейлах в их числе), считают, что современная теоретическая поэтика не в состоянии адекватно проанализировать творчество обэриутов. Мы присоединяемся к этому утверждению, особенно в том, что касается ВведенскогОБЭРИУ Поэт был арестован и умер в 1941 г. Из прежних обэриутов пережили Сталина только во многом изменившийся Н. А. Заболоцкий и Я. С. Друскин, доживший до наших дней (умер в 1980 г.) - философ и хранитель наследия, письменного и устного, своих друзей-вестников, как он их называл. Список литературы Друскин Я. С. Вблизи вестников. - Вашингтон, 1988. Аленсандров А.А. Чудодей: Личность и творчество Даниила Хармса // ХармсД. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драмы. Письма. - Л., 1988. Мейлах М Б Предисловие // Введенский А Полн. собр. соч. В 2 тт - М., 1993. - Т. 1. Мейлах М Б. "Что такое есть потец?" // Там же. Т 2

Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Партия постоянно указывала на необходимость гибкого, бережного и вместе с тем принципиально-четкого отношения к так наз. писателям-попутчикам. К воспитательной работе РАПП подошла в результате указаний партии (резолюция 1925), осудив сектантские настроения «левых» рапповцев. Улавливая антипролетарские тенденции в литературе, РАПП сигнализировала об их опасности и сосредоточивала на них внимание писательской общественности (критика Пильняка, Замятина, писателей «Перевала», конструктивистов). Одновременно в ряды РАПП шел приток сил писателей-интеллигентов (Маяковский, Багрицкий, Луговской, вступившие в РАПП в 1930). Несмотря на самоуверенный задорный тон рапповской критики, на деле эта критика не смогла раскрыть подлинную сущность творчества писателя. Политическое осмысление произведений делалось схематически, сводилось к «разоблачению» и даже к заушению и административному грубому окрику, без учета происходившего поворота интеллигенции в сторону советской власти. В рапповской критике преобладающее значение приобрели советы попутчикам «усвоить пролетарское мировоззрение», «изучить основы диалектико-материалистической философии», вопросы же непосредственной творческой практики оставались в забвении.

Операційні системи та робота з ними

Благо - основа сущего, красота - его истина. Можем ли мы не благодарить светлой радостью нашего Творца? Лишь в акте творения-благодарения человек уподобляется Творцу. И теперь нам не нужно спрашивать, возможно ли такое искусство, ибо оно перед нами, чистое и одухотворенное Светом полотен Дамира Ишемгулова, искусство, хранящее и дарящее тайну радости первозданной Красоты. Список литературы Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. Абдуллин А.Р. Художник и интерпретатор // Вестник Академии наук РБ. 1997. Т. 2. № 4. С. 70-74. Также см.: Художник цветочного дождя: Философские размышления о творчестве Рамиля Гайсина. Уфа, 1998. С. 3-10. Платон. Апология Сократа // Платон. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 93-94. Хайдеггер М. Онто-тео-логическое строение метафизики // Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997. В этой работе термином “онто-тео-логия” Хайдеггер характеризует метафизику Гегеля как способ обоснования философского бога, свое отношение к которому он раскрывает в следующей фразе: “А посему и без-божное мышление, принужденное отказаться от философского бога, как causa sui, пожалуй, ближе Богу божественному.

Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

Мудрецы смотрят одинаково 5 на брамина, украшенного ученостью, и смирением, на слона, корову, собаку, и даже на того, кто ест собаку 6. Даже здесь, на земле, все побеждается теми, чей разум уравновешен; воистину Брахман безгрешен и уравновешен; поэтому уравновешенные пребывают в Брахмане. С установившимся ясным разумом, пребывающий в Брахмане и познающий Брахмана не радуется, получая приятное, и не волнуется, получая неприятное. Тот, чье "я" не привязано к внешним прикосновениям и находит отраду в "Высшее Я", достигнув через йогу единения с Брахманом, тот вкушает непреходящую радость. Радости, возникающие от соприкосновения, воистину — лоно страдания, ибо они имеют начало и конец, о Каунтея; не в них накормит радость мудрый. Тот, кто может еще здесь, на земле, до своего освобождения от тела, противостоять силе, рожденной желанием и страстью, тот достиг гармонии, тот счастливый человек. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется внутри, кто освещается изнутри, тот йог, становясь Брахманом, вступает в Нирвану Брахмана. 7 Нирваны Брахмана достигают те Риши 8, которые уничтожили свои грехи, освободившись от двойственности 9, обуздали свое "я" и посвятили себя благу всех.

Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Описывает ли Лесков запачканные лапки отца Захария, или “веселенький домик” Савелия Туберозова, или “трубный голос с клироса Ахиллы”, он неизменно любуется этими людьми из “старой сказки”, т. е. жизни, которая складывалась на Руси веками, устоялась и в которой устоял человек с его несуетностью, совестливостью, детской открытостью и некоторой наивностью, натуральностью, священным отношением к тому делу, к которому приставлен. Идилличность отношений трех друзей не вызывает сомнения даже тогда, когда произошла некоторая размолвка из-за одинаковых тростей, пожалованных о. Савелию и о. Захарию предводителем дворянства. Для Лескова ценна в герое его живая душа: разрешается героям маленькая хитрость, любопытство, ревность, слезы на глазах, гнев, несмотря на то что они пастыри. Не терпит Лесков лишь фарисейства, лжи, поверхностности суждений и поступков, безыдейности личности, а эти простые, неискушенные герои, не привязанные к материальным благам, не считающие, что судьба им что-то недодала, ютящиеся в небольших домишках и считающие копейки, живут не хлебом единым, а идеей, о которой, возможно, и сами-то, в силу скромности, не смогли бы поведать.

Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

Александр постепенно превратился из мазохиста в садиста, если раньше он мучил себя любовью, то теперь он собирался мучить молодую Лизу. Но у Лизы был могущественный покровитель - её отец. Он не только предостерёг свою дочь от неминуемой страсти, но и преподал урок юному обворожителю, после которого Александру захотелось покончить собой, но не тут-то было, слова его - всего лишь слова, духу у него не хватило. Потом была поездка в театр вместе с тётушкой, и там виртуозный скрипач сильно поразил его, показав всю ничтожность его жизни. А после разговора с дядюшкой и тётушкой Адуев буквально уверовал в абсолютную правильность слов Петра Ивановича и был готов слепо следовать советам дяди. Дядя посоветовал ехать в деревню - Александр поехал. В деревне Александра ждал радушный приём и любящая его мать. Вначале перемена места благотворно действовала на него, но вскоре "угождения матери ему стали докучны, а Антон Иваныч опротивел". Трудно поверить, но Александру нужен был труд. Он бросился писать, но надоело и это. И тут, наконец, Адуев осознал, что ему нужно, он понял, что он скучает по жизни.

Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Гоминьдану, в который вступили коммунисты, противостояло прозападное пекинское правительство. Расстрел англо-американской полицией демонстрации в Шанхае в мае 1925 положил начало революции 1925-1927. Вначале революции успешно действовала Народно-революционная армия (были освобождены Шанхай и Нанкин), но правое крыло гоминьдана во главе с Чан Кайши в апреле 1927 организовало в Шанхае, Нанкине, Гуанчжоу переворот и пришло к власти. ИСПАНИЯ 18 июля 1936 в Испании вспыхнул мятеж, поднятый военными во главе с генералами Э. Мола и Ф. Франко, недовольными политикой правительства левой коалиции. Испанское общество оказалось расколотым на националистов и республиканцев. Началась Гражданская война, которая затянулась на три года и унесла десятки тысяч жизней. Очень много испанских детей было эвакуировано в Советский Союз. Русские войска помогали Испании. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ходе Второй Мировой войны Советские войска освободили от фашистских захватчиков множество европейских стран. Благодаря СССР Европа смогла сбросить фашизм. Также в ходе войны СССР вернул себе дальневосточные районы, Южный Сахалин, бывшие в сфере влияния Японии.

Популяції та популяційні системи

С Дона подошли отряды казаков, А действия царского войска были крайне медлительными и нерешительными — бояре-воеводы готовили измену Борису Годунову, надеялись использовать самозванца, чтобы избавиться от Годунова. Все это позволило Лжедмитрию I оправиться от поражения. 13 апреля 1605 г. скоропостижно скончался царь Борис. Внезапная смерть в 53 года породила слухи об отравлении, о самоубийстве. Шестнадцатилетний сын Годунова — царь Федор Борисович — недолго удержался на престоле. Он не имел ни опыта, ни авторитета. 7 мая на сторону Лжедмитрия перешло царское войско. Бояре-заговорщики 1 июня 1605 года организовали государственный переворот и спровоцировали в столице народное возмущение. Царь Федор был свергнут с престола и задушен вместе с матерью. 20 июня самозванец без боя, «торжественно и пышно» вошел в Москву и был провозглашен царем под именем Дмитрия Ивановича. На престоле московских государей он был небывалым явлением. «Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно- задумчивым выражением лица он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской Думе самые трудные вопросы он был мастер говорить, обнаруживал и довольно редкие знания».

Інформаційні відносини

Таким образом отмечается количество серверов и маршрутизаторов, которые пакет возвращает измерителю. Серверы и маршрутизаторы следят друг за другом посредством периодической посылки информации о своем состоянии Во время инициализации каждый маршрутизатор запрашивает информацию о маршрутах от всех других маршрутизаторов интерсети. Таблицы маршрутизаторов строятся во время инициализации и обновляются по мере приема информации После инициализации маршрутизатор посылает широковещательно информацию о всех сетях и серверах, о которых он имеет сведения. Сетевая информация включает в себя номер сети, удаленность и примерное время передачи 576-байтового пакета от данного маршрутизаторра до целевой сети В дополнение к данной информации, маршрутизатор передает обновляющую информацию, как только изменится информация в таблице. Эти изменения включают в себя все удаления и включения других маршрутизаторов и серверов в таблицу, а также изменения в расстоянии между серверами и маршрутизаторами. Как только изменение в таблице обнаружено, сервер/маршрутизатор немедленно отсылает информацию об изменении во все сети, к которым он подсоединен Когда теряется информация о сервере или сети, маршрутизатор пытается выровнять ситуацию при помощи нового маршрута, который он вычисляет на основе своих сведений.

Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

При стрижке по способу «на пальцах» ножницы зажаты ладонью правой руки, при этом безымянный палец остается в кольце, ножницы снимают только с большого пальца. Филир)вочные ножнииы. Филировочные ножницы (зубчатки) в отличие от прямых имеют на полотнах зубья. Этими ножницами филируют (разрежают) волосы. Подготовительные работы при стрижке. Мастер моет руки; покрывает клиента чистым пеньюаром и салфеткой. Мастер стоит с правой стороны кресла и, развернув чистый пеньюар, кладет его концы на плечи клиента. Затем стягивает концы пеньюара вокруг шеи так, чтобы не образовывалось складок. Чтобы пеньюар не касался кожи клиента, накладывают еще салфетку. Чистую стерилизованную салфетку надо развернуть и заложить ее верхний край за воротник слева, а нижний край - крест на крест - за воротник справа. Тогда салфетка ляжет без складок. Существует и другой способ закладывания салфетки: в развернутом виде, начиная слева, ее закладывают за воротник вокруг шеи. Чтобы остриженные волосы не прилипали к шее и не падали за воротник, шею припудривают и закладывают вату за воротник вокруг шеи.

Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

Пышные длинные волосы, в беспорядке ниспадающие на плечи, и густая борода обрамляют его бледное худое лицо со слегка запавшими глазами. Высокий чистый лоб, твердый и умный взгляд, мужественная, сильная фигура, мускулистые руки и ноги - все обличает в нем незаурядную интеллектуальную и физическую силу, не сломленную, а лишь одухотворенную аскетической жизнью отшельника. Держа в одной руке крест - непременный иконографический атрибут Иоанна Крестителя, - другой он указывает народу на одинокую фигуру Христа, уже показавшуюся вдали на каменистой, выжженной солнцем дороге. Иоанн разъясняет собравшимся, что идущий человек несет им новую истину, новое вероучение. Иоанн Креститель - один из центральных образов этого произведения. Его значение здесь вырастающее еще и потому, что Христос согласно самому сюжету - изображению момента появления - отодвинут далеко в глубь картины и поэтому воспринимается зрителем в общих контурах его фигуры, спокойной и величественной, кажущейся особенно значительной благодаря строгим линиям горных отрогов, служащих фоном.

Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

К этим ведущим писателям группы примыкали такие более мелкие беллетристы, как Е. Гребенка (его повести из быта петербургского чиновничества, полные подражания Гоголю), И. Панаев (серия физиологических очерков и усадебных повестей в манере, близкой к тургеневской) и наконец гр. В. Соллогуб, в своем «Тарантасе» (1845) резко приблизившийся к «оркестру Гоголя» (сюжет повести, образы помещиков и дворовых, провинциальные картинки, сильно напоминающие собою бытопись «Мертвых душ»). Всех этих писателей характеризовала либерально-дворянская трактовка действительноети: они недоброжелательно относились к крепостному праву, они симпатизировали угнетенному помещичьим произволом мужику, но и то и другое протекало у них в границах дворянской идеологии: крепостное право отрицалось во имя более «гуманной» системы отношений, которая была бы в то же самое время и более выгодной для помещичьего класса. Эти писатели хорошо понимали, какими последствиями грозит дворянству дальнейшее существование крепостнической системы, и хотели предотвратить народную революцию спуском на тормозах к поместно-капиталистическому режиму.

Інформатика і інформаційні технології

Активное творческое начало как бы изымается из природы, из космоса и передается Богу; в средневековой философии космос поэтому не есть больше самодовлеющее и вечное бытие, не есть живое и одушевленное целое, каким его считали многие из греческих философов. Другим важным следствием креационизма является преодоление характерного для античной философии дуализма противоположных начал - активного и пассивноого: идей или форм, с одной стороны, материи - с другой. На место дуализма приходит монистический принцип: есть только одно абсолютное начало - Бог, а все остальное - его творение. Разница между Богом и и твоорением - огромная: это две реальности различного ранга. Подлинным бытием обладает только Бог, ему приписывается те атрибуты, которыми античные философы надеяли бытие. Он вечен, неизменен, самотождественен, ни от чего другого не зависит и является источником всего сущего. Если попытаться как то выделить основные течения средневекового мировоззрения, то получится следующее: Теоцентризм - (греч. heos - Бог), такое понимание мира, в котором источником и причиной всего сущего выступает Бог.

Інформаційна система НБУ

К вопросу о жанрово-стилевой квалификации книги А.Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке». Мурзо Г.В. Известно, что конструктивные свойства и стилистические особенности текстов положены в основу жанровой классификации, выявляющей их общие черты. Однако еще М.М. Бахтин подчеркивал, что функциональная разновидность конкретных текстов делает общие черты «слишком абстрактными и пустыми». Дать адекватные описания жанрового варианта позволяет структурная модель, учитывающая как «жанрообразующие» (общие) черты, так и «жанроопределяющие» параметры (особые специфические показатели в общих жанровых чертах), которые обуславливают своеобразие текста. Структурная модель представляет собой типовую модель ситуации, актуализирующей такие признаки текста, как его целевое назначение, предметно-смысловой план (объективный диктум), статус адресата и автора (субъекта), а также характер субъектно-адресатных отношений. Каждая типовая ситуация дополняется и другими компонентами, так как социо-культурные условия и субъективные факторы порождения текста трансформируют его жанровые показатели (2; 9; 15; 23 и др.). Можно утверждать, что книга А.Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке» есть вид исследования, содержащего хронологизированный материал, с помощью которого автор реконструирует сложный путь развития русской живописи, анализирует общественные явления и процессы, повлиявшие на ее судьбу и облик.

Інформаційні ресурси економічної діяльності

Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и  различного рода официальных мероприятиях,  приемах, церемониях, переговорах. Итак, этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, нравственности морали, выработанной на протяжении многих веков жизни всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости, человечности - в области моральной культуры и о красоте, порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности - в области культуры материальной. В вопросах общегражданского этикета не малое место занимает этикет делового общения, а в частности – этика приема посетителей и подчиненных и беседа с ними. Деловая этика составляет не только репутацию самого руководителя, но и репутацию фирмы в глазах деловых партнеров и потенциальных клиентов. К вопросам этики приема посети непосредственное отношение, имеет вопрос внешнего облика “хозяина” и его кабинета.

Корпоративна інформаційна система "Галактика"

С другой стороны фурия Алекто, с факелом в сжатой руке, увлекает Марса. Рядом с ними неразлучные спутники войны — Голод и Чума. На землю повержена ниц женщина с разбитой лютней, это — Гармония, которая несовместима с раздорами и войной. Мать с младенцем на руках свидетельствует, что изобилие, чадородие и милосердие страдают от войны, развратительницы и разрушительницы всего. Кроме того, там есть ещё зодчий, упавший со своими орудиями, ибо то, что мир воздвигает для красоты и удобства больших городов, насилие оружия разрушает и повергает ниц. Далее, если память не изменяет мне, Ваша Милость увидит на земле под ногами Марса книгу и рисунки; этим я хотел указать на то, что война презирает литературу и другие искусства. Там должен быть также развязанный пучок копий или стрел с соединявшей их верёвкой. Связанные вместе, они служат эмблемой согласия, равно как кадуцей и оливковая ветвь — символ мира; я изобразил их лежащими тут же. Скорбная женщина в траурной одежде, под разодранным покрывалом, без драгоценностей и каких-либо украшений — это несчастная Европа, которая уже столько лет страдает от грабежей, насилий и бедствий всякого рода, вредоносных для каждого из нас и потому не требующих объяснения.

Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

Глобализация, интернационализация и национальные культуры Мнацаканян М.О. Проблемы национальных культур, смыслов и ценностей, их взаимосвязи, тесно, органично связаны с проблемой о содержании и характере глобализации. Теоретическая постановка любых проблем о старых и новых ценностях в отрыве от проблем глобализации и интернационализации, малопродуктивна. Что касается проблем глобализации, то в отечественной обществоведческой науке за последние годы появились интересные работы таких авторов, как Володин Н.Г., Данилов А.Н., Кувалдин В.Б., Уткин А.И., Чешков М. и др. (1). Глобализация, в сущности, - это формирование и утверждение целостности, взаимосвязанности, взаимозависимости, интегральности мира и восприятие его как таковой общественным сознанием. Это одновременно и сложный процесс и состояние, выражающее качественные ступени, стадии глобальности. Чтобы понять сущность данного феномена необходима совокупность теоретических подходов, требующих: а) структурно-целостного взгляда на систему совокупных взаимосвязей человека, общества, природы; б) исторического взгляда на становление глобальной системы интегральных государственных и национальных взаимосвязей, формирование и действие источников и факторов глобализации; в) раскрытие социокультурной сущности той основы, которая придает глобальности современного мира действительную целостность, органичность, составляя ее ядро; г) понимание состояния глобальной системы как перманентно кризисного, придающего ее противоречиям, кризисам и конфликтам характер антиномий, т. е. постоянного собственного воспроизводства. Глобализация (от лат. globus - шар) затрагивает все сферы и взаимоотношения современного мира: от экономических, политических до социальных, культурных; от групповых, классовых до национальных, государственных.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.