Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Міністерство освіти і науки України Курсова робота на тему «Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі» Виконав: Перевірив: Львів - 2008 Зміст 2.Дослідження імітаційної моделі 3.Теоретичний огляд розрахунку покриття WiMax . .22 3.1 Величина радіусу комірки в залежності від виду модуляції .25 3.2 Залежність величини радіусу комірки від чутливості приймача 29 3.3 Залежність величини радіусу комірки від системного підсилення .31 3.4 Вплив інтерференції на радіус комірки системи WiMax .35 3.5 Оцінка впливу зон Френеля на якість сигналу в межах траси WiMax .40 4.Проектування покриття комірки на основі імітаційної моделі.43 6.Список 1.Вступ При переході до створення систем широкосмугового радіодоступу з інтеграцією послуг стало зрозуміло, що основні принципи, закладені в безпровідникові системи на попередніх етапах, потребують значної корекції. На сигнальному рівні першочергове значення дістало оптимальне використання спектрального ресурсу радіоканалу при будь-яких співвідношеннях Частотний відступ – 100Гц. При заданих параметрах імовірність бітової помилки при проходженні інформації через систему рівна нулю, а спектр сигналу на виході передавача виглядає наступним чином: Рис.4.2.Спектр сигналу WiMaxТепер отримаємо залежність зміни BER у відповідності до співвідношення сигнал-шум, несучої частоти та відстані. Рис.4.3. Деякі залежності, отримані за допомогою імітаційної моделі. Так, на основі даних досліджень можна визначити, що система із заданою ймовірністю бітової помилки 10^-6 та відношенням сигнал/шум на рівні 30дБ, може збільшити радіус покриття комірки до 1.7км. Або при заданому радіусі дії комірки може працювати у місцевості з гіршим S R порядку на 2дБ, чи на вищій на 1ГГц частоті. Дана імітаційна модель дає можливість дослідити і ряд інших залежностей, таких як співвіднешення BER та фазового шуму, температури, частотного відстуну, I/Q дисбалансу та ряду інших параметрів. Використовуючи дані залежності можливо отримати багатомірну систему для розрахунку покриття комірки шляхом порівняння значної кількості параметрів системи. 5.ВисновокВ даній курсовій роботі розглядалися актуальні проблеми однієї із найсучасніших широкосмугових радіотехнологій – WiMax. Основна увага приділялась оцінці факторів, що впливають на радіус дії системи, та на основі них – можлива методика розрахунку покриття WiMax. Було наведено дві основні стратегії покриття території – на основі максимальної густини потоку даних та на основі максимального покриття території, серед яких стратегія максимального покриття території була вибрана, як оптимальна для території України. Серед основних чинників, що впливають на дальність передачі інформації, були окремо розглянуті вплив виду модуляції, чутливість приймача, коефіцієнт системного підсилення, вплив інтерференції та ряд інших факторів і параметрів. Через неможливість дослідження реальної системи передачі була досліджена фізико-математична імітаційна модель WiMax, за допомогою якої отриманий зручний математичний апарат для розрахунку покриття в залежності від параметрів системи. 6. Список літератури Широкополосные беспроводные сети передачи информации. Вишневський В.М., М:. Техносфера, 2005. Цифровая связь. Б.Скляр. Москва,Санкт-Петербург,Киев, 2003. Цифровая связь. Прокис Джон. - М.: Радио и связь. 2000. Цифровая обработка сигналов. А.Б.Сергиенко. СПб.: Питер, 2003. www.u ida a.com.ua 50

Але, сер, Ви не знайдете жодного очевидця знищення шести мільйонів жидів. Ви не знайдете жодного свідка того, що поруч з крематоріями стояли газові камери, які знищували тисячу, а то й дві тисячі чоловік одразу. Зверніть увагу на додаток до мого листа під назвою «Голокост очима Шерлока Холмса», який містить квінтесенцію двадцятирічного дослідження цієї теми. Я берусь обґрунтувати як математично, так і технічно, що знищення шести мільйонів жидів у газових камерах — цілковите безглуздя. Що ж стосується лементування та слини, що видаються з приводу голокосту сьогодні, через півстоліття після війни — вони не можуть викликати нічого іншого, окрім відчуття гидоти. Це — ганьба і сором на наші голови. Жоден народ в історії людства не тужив так голосно про свої втрати, якими б дійсними вони не були, через п`ятдесят років. Навіть аби в газових камерах дійсно загинуло шість мільйонів жидів, підіймати неймовірний галас з цієї нагоди й продовжувати наживатися на подіях давно минулих днів було б щонайменше непристойно. Та й друге питання напрошується: а ким були лихварі Веймарської республіки? їхню національність Ви знаєте не гірше за мене

РЕФЕРАТЫ:

Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

Что же дурного мог сделать новорожденный ребенок? А п о л л о н. Спроси Посейдона, у которого он украл трезубец, или Ареса: у него он тайком вытащил меч из ножен, не говоря уже о том, что у меня он стащил лук и стрелы. Г е ф е с т. Как! Новорожденный ребенок, который еще с трудом держится на ногах? А п о л л о н. Сам можешь убедиться, Гефест, пусть он только подойдет к тебе. Г е ф е с т. Ну вот он и подошел. А п о л л о н. Что же? Все твои орудия на месте? Ничего не пропало? Г е ф е с т. Все на месте, Аполлон. А п о л л о н. Посмотри хорошенько. Г е ф е с т. Клянусь Зевсом, я не вижу клещей! (VII 1, 2)3 Над олимпийскими богами автор насмехается также в диалогах "Зевс трагический", "Собрание богов", "Морские разговоры", "О жертвоприношениях". Лукиан скептически настроен и по отношению к другим религиям и их адептам: он смеется над культом сирийской богини ("О Сирийской богине"), над христианами ("О смерти Перегрина"). Сатирически Лукиан изображает и сторонников всех философских направлений. Ни одно не близко его сердцу. В диалоге "Икароменипп" он говорит: "Эти люди распределились на школы, придумали самые разнообразные лабиринты рассуждений и называют себя стоиками, академиками, эпикурейцами, перипатетиками и другими еще более забавными именами.

Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Для проведения первого этапа полевого исследования были использованы следующие критерии отбора регионов: - величина денежных доходов семей в регионе и разницы между денежными доходами семей в регионе и их потребительскими расходами, характеризующие общий покупательский потенциал спроса населения региона и уровень его концентрации; - численность населения региона и доля городского и сельского населения, в т.ч. проживающего в малых городах и поселках городского типа, характеризующие общий покупательский потенциал спроса населения региона и уровень его концентрации; - количество телевизоров в семьях данного региона и возрастная структура парка телевизоров, характеризующие потенциал спроса, связанного с обновлением телевизионной техники в регионе; - объем реализации телевизоров в регионе, уровень концентрации торговых фирм, продающих видеотехнику, которые косвенно характеризуют уровень спроса в регионе на телевизионную технику в момент исследования; - наличие в регионе отечественных предприятий - конкурентов, также специализирующихся на производстве телевизионной техники; - экономико-географические особенности региона, характеризующие отдаленность региона от места расположения АО "Мастер", удобство транспортного сообщения с Москвой.

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Основные требования, предъявляемые к процедуре помещения товаров под режим «временный ввоз/вывоз» распространяются также и на товарную группу 97. К этим требованиям, как уже отмечалось, относятся, прежде всего, возможность отнесения товаров к перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2000 года № 599, обязательство об обратном вывозе/ввозе товаров, непереходящее право собственности на товары, возможность их надежной идентификации, соблюдение сроков временного ввоза/вывоза и некоторые другие. Необходимо подчеркнуть, что сборы за таможенное оформление уплачиваются при каждом случае декларирования, то есть, как при открытии режима «временный ввоз/вывоз», так и при его закрытии любым другим таможенным режимом. Исключением являются случаи оформления временно вывозимых государственными и муниципальными музеями, архивами, иными государственными хранилищами, а также библиотеками культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении, для экспонирования, обратно ввозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий, а также временно ввозимых в адрес этих организаций культурных ценностей в целях экспонирования и обратно вывозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий (Инструкция о взимании таможенных сборов за таможенное оформление).

Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

На кошти того ж міського населення будувалися церкви, утримувалася церковна парафія. Вільне ремісниче населення не було однорідним за своїм складом. Із загальної маси ремісників виділялися більш заможні майстри, в яких були залежні від них підмайстри або учні.3. Політичний устрій До приходу варягів основною політичною одиницею східних слов'ян виступало плем'я. Важливі питання вирішувалися шляхом згоди між старійшинами, які збиралися на племінні ради й були панівними постатями політичного життя, починаючи з найнижчого рівня — общини (миру, задруги) й аж до найвищого рівня союзу племен, такого, як, скажімо, існував у полян, сіверян і древлян. Центрами політичної влади були численні обнесені частоколом племінні поселення, що виникали на очищених від лісу узвишшях, довкола яких селилися члени племені. Найбільшими «володарями» їхніх торговельних підприємств були члени династії Рюриковичів, і саме вони мали найбільше прибутків і влади. Проте оскільки князі великою мірою залежали від дружини, то значну кількість своєї поживи їм доводилося ділити з дружинниками.

Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

О чуткости Репина к общественным событиям эпохи свидетельствует рисунок, изображающий Д.В.Каракозова перед казнью. Раннее творчество художника весьма разносторонне. Он работал над академическими "программами" религиозного содержания, трактуя их более в психологическом, чем в возвышенно-отвлеченном духе. Такова картина "Иов и его друзья" (1869, ГРМ), отмеченная Малой золотой медалью. В свободное время Репин пробовал себя в бытовом жанре ("Приготовление к экзамену", 1864, ГРМ), портретировал родных и друзей. О высоком мастерстве начинающего художника свидетельствуют портреты: В.Е.Репина (1867, ГТГ), матери (1867, Национальный музей в Праге), Г.Д.Хлобощина (1868, ГРМ) и др. В портрете В.А.Шевцовой, невесты художника (1869, ГРМ), психологическая точность и серьезность передачи внешних и внутренних черт девушки сочетается с особенной красотой сдержанных цветовых отношений. Выдающимся произведением явилось "Воскрешение дочери Иаира" (1871, ГРМ), за которое автор получил Большую золотую медаль. Одновременно Репин работал над другой картиной - "Бурлаки на Волге" (1870-1873, ГРМ), сразу же при своем появлении прославившей имя художника.

Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Святилище было огромно, длинной 110 и шириной 55 метров. Вокруг него шли два ряда каменных колон высотой до 18 метров. По свидетельству Плиния Старшего, их было 127. Двухскатная крыша была сделана не из черепицы, как в древних храмах, а из мраморных плит. Прошло почти 200 лет. В 356 году до нашей эры житель Эфеса Герострат, обуреваемый честолюбивой идеей любой ценой увековечить своё имя, поджёг святыню малоазиатских городов. Это произошло в ночь рождения Александра Македонского. История не сохранила дат рождения и смерти поджигателя и не должна была сохранить даже его имени. Но предать вечному забвению его имя не удалось: в четвёртом веке до н.э. о нём упомянул древнегреческий историк Феолен. Храм сильно пострадал. Добычей огня оказались деревянные конструкции. Треснули балки перекрытий и колонны. Это была большая потеря. Жители Эфеса не могли с ней примирится. На восстановление храма отдали свои сбережения и драгоценности. Их поддержали жители других городов Малой Азии. Сам Александр Македонский предложил оплатить все прошлые и будущие расходы по реконструкции храма. Однако поставил условие, чтобы в храме появилась надпись, воздающая должное его заслугам.

Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Это сильно и подлинно поэтично! Какая чувственная мощь ощущается в этих темпераментных строчках! Они представляются одними из самых лучших в русской любовной поэзии ХХ века. Что-то грузное и по-бычьи тяжеловесное было в любовном чувстве Маяковского, и, видимо, поэтому он не раз возвращался к образу быка: И вдруг я ревность метну в ложи мрущим глазом быка. Кто в состоянии прокомментировать эмоциональную силу этих строк?! А кто оценит вот эти: Я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона огненные губы фонарей. Маяковский не был удачлив в любви. Оттого и столь драматичны его стихи и поэмы на эту тему: "Ко всему", "Лиличка!", "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник", "Человек", "Про это". Вот как просто и проникновенно передана безысходность человека, чью любовь отвергли: Значит - опять темно и понуро сердце возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу.

Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Вот уже полтора месяца, как я в крепости ; Максим Максимыч ушёл на охоту” (9; 2. С.565). Таким образом, из комплекса читательских впечатлений исключается (временно!) “нецелесообразное” внимание к чистому событийному ряду. На уровне одного эпизода “временной монтаж” реализуется как упоминание о разных временных пластах по ассоциативной связи: “Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово волочиться за княжной, чтобы отвлечь от неё внимание. мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело. Весело!. Да, я уже прошёл период жизни душевной, когда ищут только счастия” (9; 2. С.546). Так время размышления Печорина течёт параллельно сюжетному, суетному и гораздо более скоро преходящему. Пространство в романе “безусловно”: его приметы сообщены с географической точностью, диапазон мест действия широк: Тамань, Пятигорск, крепость. Пейзажи в “Бэле”, “Максиме Максимыче”, “Тамани” отражают реальную топику с большой точностью. “Пространственная” образность является средством создания эмоциональной атмосферы (хата над морем в “Тамани”, треугольная площадка у обрыва с острыми скалами, где происходит дуэль в “Княжне Мери”).

Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Что вполне естественно для Пелевина, так как стремление к оригинальности и серьёзности повествования не его стиль. Иллюзия целостности образа возникает, чтобы через мгновение разрушиться. Зачем этого добивается писатель? Муравей из басни, провозглашающий человеческую мораль, чаще – прописную истину, ему не нужен. Это слишком старо. Игре намеренно задаётся сбой. Деформированному негармоничному образу предлагается сочетаться с такой же хаотичной дурной действительностью. При реализации переносного значения рождается новое осмысление. Булгаковские традиции, пожалуй, излюбленные у Пелевина, несмотря на то, что образный ряд в первую очередь заставляет вспоминать Кафку и Чапека. Точное энтомологическое описание отличий “ненашего” комара от нашего меркнет после такой фразы: “словом, понятно, как выглядит москит-кантатор рядом с двумя вполне русскими насекомыми”.9 “Словом, иностранец”. Комментарии излишни. А когда с этим иностранцем происходят стремительные метаморфозы после того, как он “употребил” кровушку нашего гражданина, отличавшегося пристрастием к принятию внутрь одеколона “Русский лес”, нельзя не вспомнить булгаковского Шарикова.

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера). Таким образом, конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке. Существует множество определений конкурентов, приведем наиболее употребительные из них. Как было отмечено выше, конкуренты – это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выбор фирмой рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой деятельности (что и влечет за собой необходимость их изучения).

Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Так например, из системы следует, что квант магнитного потока (Ф0 = h/(2e) = 2,06783461(61) 10-15 Вб вовсе не является первичной квантуемой величиной, а представляет собой проявление кванта протяженности электрического тока (элемента тока). По теоретической оценке автора величина элементарного кванта токового элемента в системе СИ составляет 4,803206798 10-11 А м. Данная величина определена расчетом при допущении равномерности магнитного поля внутри замкнутого кольцевого токового элемента, создающего единичный квант магнитного потока. Неоднократные обращения автора к специалистам, занимающимися квантовой магнитометрией, с просьбой об экспериментальной проверке и возможном уточнении этого значения пока результатов не дали. Неожиданным и важнейшим открытием, с точки зрения общего физического миропонимания, является выявляемое в системе совпадение (вернее сказать, полная идентичность) понятий массы и внутреннего электрического тока материальных частиц. В системе СИ данное соотношение таково: 1 кг = 2, 040492 1035 А. При таком понимании, что масса является проявлением внутреннего электрического тока, проясняется природа ядерных сил и сил гравитации, а также проявляется родство этих двух сил с электромагнитными силами.

Дослідження та розробки на підприємстві

Кроме этого, в крови появляются транзиторные белки, блокирующие функцию интерфероновой системы. Поэтому необходимо в схему лечения добавлять препараты, воздействующие на неспецифическую активность организма. К таким препаратам относятся адаптогены, протеолитические ферменты. Группа адаптогенов При отсутствии противопоказаний (гипертоническая болезнь, нарушения сердечно-сосудистой системы, гиперкинезы) применяют: сапарал по 0,05 г (1 таблетка) 2 - 3 раза в день после еды; экстракт элеутерококка по 20 - 30 капель 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды; настойку аралии по 30 - 40 капель 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды; пантокрин по 30 - 40 капель или 1 - 2 таблетки 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды; экстракт левзеи по 30 - 40 капель 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды; настойку лимонника по 20 - 30 капель 2 - 3 раза в день; настойку женьшеня по 20 капель 2 - 3 раза в день за 30 мин до еды. Группа протеолитических ферментов Протеолитические ферменты, рассасывая участки воспаления и спаек, высвобождают возбудителя и делают его доступным для медикаментов, кроме того, эффект протеолитических ферментов, возможно, связан с разрушением блокирующих интерфероновую систему белков и восстановлением в какой-то степени интерферонобразующей способности клеток организма.

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

При ацидозе усиливается выход калия из клеток. В отличие от натрия экскреция калия не снижается до минимального уровня на протяжении 7-14 суток после прекращения его поступления в организм, что ведет к его значительному дефициту. Усиливавют выход калия все мочегонные за исключением спиронолактона, триамтерена и амилорида. 8. Клинические проявления и влияние на структуры организма: Основными проявлениями недостатка калия являются - замедление роста организма и нарушение половых функций. Недостаток калия вызывает мышечные судороги, перебои в работе сердца. При хронической недостаточности калия развивается нефропатия с морфологическими изменениями подобными при хр. Пиелонефрите. Недостаточность калия вызывает заболевание Myas e ia gravis, которое выражается периодически наступающим параличом отдельных мышц. Слабость вначале возникает в мышцах ног затем генерализуется. ЭКГ изменения - уплощение и инверсия зубца Т, увеличение выступа зубца U и прогиб сегмента S . Наиболее заметно снижается концентрирующая способность почек, что может вызвать полиурию и полидипсию. Причины дефицита калия и гипокалийемии: 1.

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Последним царским генералом, назначенным главным начальником Москвы 2 октября 1915 года, был командующий войсками Московского военного округа генерал от артиллерии Иосиф Мрозовский. Ю.В.Климаков напечатал о нем в "Московском журнале" очерк "Февральская революция в Москве" (1997, № 3). 28 февраля 1917 года, когда в городе начались беспорядки и демонстрации, генерал Мрозовский объявил осадное положение и не снимал его, несмотря на приказы новой власти из Петрограда. Тем не менее в результате измены солдат запасных батальонов московского гарнизона власть перешла к Комитету Государственной Думы. 2 марта 1917 года главный начальник Москвы был арестован и. бесследно исчез. На этом история московского генерал-губернаторства заканчивается. Командовать войсками округа назначаются верные Февральской революции полковники: Грузинов, Верховский, Рябцев. Каждый "покомандовал" по два месяца. Кадровые генералы больше никогда Москвой не управляли. Главой исполнительной власти в Москве теперь является мэр. И хотя в России снова появились губернаторы (в том числе и в Московской области), они - выборные руководители и с дореволюционными военными и гражданскими губернаторами имеют мало общего.

Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

В основе процесса формирования мотивов данной деятельности лежат, на наш взгляд, следующие потребности: потребность в познании; потребность в общении; потребность в творчестве, самовыражении; потребность в переживании ценности деятельности; потребность в достижении целей деятельности. Музыкальное познание как одна из целей учебной музыкальной деятельности традиционно ограничивается академическими жанрами классической музыки, что значительно затрудняет возможность совместной деятельности преподавателя и студентов. В связи с тем, что опыт художественного общения у многих студентов представлен различными жанрами искусства, общение с классикой, оставаясь “малознаемым”, не является для них мотивационно значимым. Наш подход к формированию мотивов музыкально-педагогической деятельности предусматривает расширение сферы художественного общения посредством включения жанров народной, современной музыки, что обеспечивает большое поле выбора и возможность участия в совместной деятельности каждого студента в соответствии со своими музыкальными способностями и интересами.

Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

После удачной обороны государь будет прославлен и найдет уважение к себе как к полководцу. В междоусобных войнах Италии выделилась особая категория наемников. Совет Макиавелли по поводу этой силы однозначен. Государю разумно будет полагаться только лишь на собственные силы и собственное войско. Бесполезными Макиавелли также считал союзнические войска и отвергал применение сил союзников во всех случаях. Негативное отношение и к союзническим, и к наемным войскам объясняется не только здравым смыслом, но еще и тем, что автору на протяжение всей его жизни представлялась возможность увидеть в действии все эти виды войск. Из них именно наемные приносили больший вред его родине. Как одна из теорий возникновения государства, выделяется договорная, при которой народ отдает всю власть в руки одного человека, призванного их защищать от внешней агрессии. На этом принципе основывается то утверждение Макиавелли, что основной заботой государя должно быть военное дело. В связи с этим Макиавелли рекомендует заниматься собственно военным делом и размышлениями, изучением трудов великих полководцев.

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Современное состояние памятника. В настоящее время, спустя двадцать лет после реставрации грот Дианы, «башня» и прилегающая местность вновь требуют реставрации. Частично повреждена кладка камня стен и верхней части свода; фуст колонн неровный; замковый камень над ними требует закрепления; чрезмерно разрослась растительность – самосев в кладке стен; разрушается «башня», утрачены детали ее балюстрады; частично утрачен плитный камень на нижней площадке; поврежден бордюрный камень на средней площадке, по лестнице между средней и верхней площадками. Из-за систематического загрязнения грота в мае 2003 года объединение «Пятигорсккурорт» закрыло все входы в грот металлическими решетками, выкрашенными в черный цвет, что нарушает его облик. Предложения для реставрации.- Произвести реставрационные работы в гроте на период постройки памятника (1831-38 гг.). - Восстановить кладку стен, облицовку свода, укрепить замковый камень центральной арки, с последующей расшивкой швов. - Восстановить цементную облицовку колонн грота. - Убрать лишнюю растительность – самосев. - Реставрировать каменную кладку «башни» и балюстраду верхней площадки. - Восстановить бордюр на средней площадке, реставрировать лестницу между средней и верхней площадкой. - Реставрировать поверхности площадок, дорожек, ступеней и подпорных стен. - Восстановить деревянные скамейки перед входом по существующим аналогам. А.Н. Коваленко. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.1. ГАСК – Государственный архив Ставропольского края.2. ГМЗЛ – Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова. СПИСОК АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ – ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ « ГРОТ ДИАНЫ». ГМЗЛ. Приложение 1. К ПОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ ГРОТА ДИАНЫ 1978-79 гг.

Дослідження харчування

Опасность этих преступлений обусловлена также и другими причинами, в частности:- в преступную деятельность вовлекаются одновременно несколько лиц;- совместным участием в преступлении нескольких лиц, причиняется интересам личности и государства, как правило, больший ущерб;- различный опыт и практические навыки соучастников преступления позволяют более четко и качественно его подготовить и совершить, оставив минимальное количество следов на месте происшествия, что затрудняет раскрытие и дальнейшее расследование таких преступлений;- такая раскрываемость преступлений, совершенных в соучастии, пораждает у преступников чувство безнаказанности, подталкивает их к совершению новых преступлений, вовлечению в преступную деятельность новых соучастников. Вместе с тем еще с конца прошлого века, и до настоящего времени учеными- криминалистами по этому поводу высказываются различные точки зрения. Так, русский профессор Н.Д.Сергиевский, советский ученый-криминалист А.Н.Трайнин и другие допускали наличие соучастия лиц при совершении неосторожных преступлений, т.е. так называемое "неосторожное соисполнительство". примерами такого соисполнительства могут служить совместные действия нескольких лиц по раскачиванию в процессе игры лодки или дерева, качели и др., на которых находятся люди, без цели причинения вреда их здоровью, следствием чего наступает гибель людей или причинение им различной степени тяжести телесных повреждений.

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Джайни довели принцип неспричинення зла до такого абсурду, що він став найбільш відомою характеристикою їхньої релігії. Монахи-джайни підмітають перед собою дорогу, щоб не убити випадково якої-небудь комахи. Вони проціджують усю воду, що п'ють, і уважно досліджують усю їжу перед тим, як її з'їсти. Джайни строго дотримуються вегетаріанства, але і при цьому висловлюють співчуття, тому що фрукти, овочі і горіхи, на їхню думку, теж мають живу душу. Тому щодня вони каються в зроблених гріхах і намагаються грішити якнайменше, поїдаючи тільки нездатних почувати "живих істот". Тому що майже будь-яка робота зв'язана з ненавмисним убивством чогось живого, джайни, що серйозно відносяться до своїх переконань, вибирають професії, що відповідають їх вимогам (наприклад, банківського службовця або страхового агента). Хоча самогубство суперечить джайністському принципові неспричинення зла, вищим актом аскетизму в джайнів вважається вмерти голодною смертю, не приймаючи їжі. Вони думають, що в такий спосіб здобувають звільнення або святість. Є й інші принципи правильного поводження: цнотливість, правдивість, байдужність до подій і цінностей матеріального світу; джайни не крадуть і не беруть на себе зобов'язань.

Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Итак, рассмотрим модель чистой конкуренции. Для рынка чистой конкуренции являются характерными целый ряд признаков: - объемы производства отдельной фирмы столь незначительны в сравнении с выпуском всей отрасли и изменяются в таких пределах ,что это не оказывает никакого влияния на цену продаваемого ею товара ; - отрасль, где функционирует рассматриваемая нами фирма, является свободной, для входа и выхода. Это означает, что любая фирма, если пожелает, может начать производство данного товара и войти в отрасль, либо прекратить выпуск этого товара и выйти из отрасли. Фирмы, объединенные в отрасль, не оказывают никакого воздействия на эти решения. Прежде всего, речь идет о наличии большого или неограниченного числа продавцов, что не позволяет ни одному товаропроизводителю навязывать цену путем ограничения или увеличения производства в связи с незначительной долей каждого из них на рынке. Каждый товаропроизводитель полностью подчиняется действию рыночных механизмов, т. е. власти рынка, который выявляет наиболее эффективные отрасли и сферы хозяйственной деятельности для приложения капитала и других ресурсов.

Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

Факторами определяющим спрос на деньги в трансформируемой экономике вообще и в условиях России в частности. Согласно Фридману спрос на деньги определяется действием трёх основных факторов: 1) общей суммой богатства, которым владеет общество; 2) издержками с которыми связано получение дохода от денежной формы богатства в сравнении с издержками получения аналогичного дохода от других форм богатства; 3) целями и предпочтениями собственников богатства. Состояние этих факторов в России на тот период позволял надеется только на отсутствие спроса на деньги в долгосрочном периоде. Далее приводились минимально необходимые требования обеспечивающие потенциальное применение монетаризма в России: - большинству населения (а не его 10-15%) следует обеспечить реальный выбор между различными формами богатства, включая денежную, и устойчивую доходность богатства; - из предыдущего вытекает необходимость добиться как минимум стабильности производительности труда и эффективности всего национального хозяйства в целом при высокой занятости ресурсов (вместо их 45% занятости); - обязательна также свободная конкуренция, обеспечивающая гибкость цен и зарплат (вместо их жёсткости на базе абсолютно преобладающего монополизма цен, корпоративной природы одних зарплат и превращения в социальное пособие других).

Про методи дослідження малих річок

Сказанное означает, что на первом этапе система определяется на уровне свойств, т.е. абстрагируется от внутреннего содержания. На этом этапе строится модель системы, получившая название «черного ящика»: Модель «черного ящика» отображает только связи системы со средой в виде перечня "входов" и "выходов".Определив отношения системы с внешней средой необходимо определить состав системы. На данном этапе определяются количественные характеристики элементов системы. Для этого определяют средства характеристики системы. На предприятиях таким средством является система бухгалтерского учета. При этом необходимо подчеркнуть, что бухгалтерский учет есть сложная информационная система со своими свойствами, содержанием и структурой. Бухгалтерский учет в рыночной экономике принято называть языком бизнеса. Общий принцип ведения бухгалтерского учета находит отражение в денежном обороте: Д – Т П Т – Д , где Д – авансируемый для хозяйственной деятельности капитал; Т – закупленные товары – производственные факторы; П – организация производственного процесса для изготовления нового товара; Т – новый товар; Д – выручка от реализации продукции.

Спектральні наземні дослідження

Со стороны рыцарства и дворянства A. .Leyo hufvud Ланд-Маршал (М.П.). Со стороны духовного сословия A d. Forsse ius Тальман. (М.П.). Со стороны бюргерского сословия Joh.He r. Hochschild за Тальмана. (М.П.). Со стороны крестьянского сословия Joseph Ha sso . Тальман. (М.П.). Все что выше написано, не только Мы сами желаем принять за неизменный, фундаментальный Закон (Fu dame al Lag), но и повелеваем милостиво, чтобы все те, кто обязан Нам и Наследникам Нашим, равно и Государству повиновением, верностью и послушанием, признавали эту Форму Правления, исполняли ее, следовали и повиновались ей. Для большей верности подписали и утвердили Мы ее собственноручно и приказали привесить к ней ниже сего нашу печать, что учинено в Стокгольме 21-го дня Августа 1772 года после Рождества Христова. Густав. Печатается по изданию: Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903. С. 24-44. № 2. Утвержденный Его Королевским Величеством и Государственными Чинами Акт Соглашения и Безопасности от 21 февраля и 3 Апреля 1789 года.

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Церковные иерархи насильственно объединялись в «кумпанство», каждое из которых должно было построить на свои средства по одному кораблю. После путешествия Петра I по странам Европы церковь стала интересовать его и в другом отношении. Разделяя новейшие европейские взгляды, царь хотел сделать церковь орудием просвещения, а заодно – лишить ее положения «государства в государстве» и совершенно подчинить ее своей власти. После кончины в 1700 г. патриарха Адриана царь организовал ревизию для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись выявленными злоупотреблениями, Петр произвел решительные перемены в церковном устройстве. По царскому указу главой церкви объявлялся «местоблюститель патриаршего престола», лишенный, однако, прав патриарха. Более того, в этот сан был возведен не какой-либо русский церковный деятель, а молодой выходец с Украины, митрополит Рязанский Стефан Яворский. В 1701 г. для сбора церковных доходов и управления церковью был вновь создан Монастырский приказ, недолгое время просуществовавший в XVII в.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.