Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

Технічне завданняРозрахувати технічні параметри РЛС УВД з такими параметрами: Ефективна відбиваюча поверхня цілі , 40 Ширина спектру флуктуацій траєкторії руху цілі , 0,2 Імовірність вірного виявлення цілі 0,92 Імовірність хибної тривоги 2 Максимальна віддаль виявлення цілі, 300 Сліпа віддаль, 0,2 Максимальна висота польоту цілі , 10 Сектор огляду простору в вертикальній площині від до , 7,5-65 Релеївська розрізняльна здатність за віддалю , 150 Релеївська розрізняльна здатність за азимутом , 4 Максимальна імпульсна потужність передавача , 0,3 Коефіцієнт втрат, який враховує відхилення характеристик реальної апаратури від ідеальної , 15 Довжина хвилі, , 0,10 ЗмістТехнічне завдання 1. Технічні параметри РЛС 1.1 Аналіз завдання до виконання курсової роботи 1.2 Розрахунок технічних параметрів РЛС 1.3 Розрахунок потужності шуму 1.4 Розрахунок коефіцієнту спрямованої дії антени передавача і ефективної площини антени приймача 1.5 Розрахунок енергії зондуючого сигналу 2. Вибір і опис зондуючого сигналу 2.1 Вибір зондуючого сигналу 2.2 Автокореляційна функція сигналу 2.3 Функціональні схеми пристроїв генерації та обробки зондуючого сигналу 3. Розрахунок реальної розрізняльної здатності та потенційної і реальної точності 3.1 Розрахунок реальної розрізняльної здатності за віддалю та азимутом 3.2 Розрахунок потенційної і реальної точності виміру віддалі і азимуту 4. Вибір схеми захисту від пасивних завад Висновок Додатки Огляд роботи РЛС УВД Структурна схема РЛС 1. Технічні параметри РЛС 1.1 Аналіз завдання до виконання курсової роботиЗавдання до виконання курсової роботи передбачає розрахунок технічних параметрів імпульсної оглядової РЛС. Вихідні дані для розрахунків: Параметри зони огляду: Переріз зони огляду - кільце (коловий огляд), яке утворене максимальною віддаллю . Переріз огляду в вертикальній площині наведено на рис.1, де - висота польоту цілі, та - мінімальний та максимальний кути місця цілі, тому:, (1.1)де - кут місця, що відповідає максимальній віддалі виявлення і максимальній висоті польоту цілі. Рис.1 Якість виявлення: РЛС повинна забезпечити виявлення цілі з ефективною відбиваючою поверхнею на фоні власних шумів приймача на межі зони огляду в кутомісцевій площині (рис.1) з імовірністю вірного виявлення та імовірністю хибної тривоги (для всієї зони огляду) при одноразовому перегляді. Модель сигналу (поодинокого) на вході приймача - сигнал з випадковою початковою фазою та флюктуючою амплітудою. Динамічні параметри руху цілі: верхня межа спектра флюктуацій траєкторії руху цілі . Координати цілі, які підлягають однозначному вимірюванню: віддаль та азимут . Релеївські розрізняльні здатності РЛС: не гірше ніж за віддаллю та за азимутом (при рівномірному розподіленні поля в розкриві антени). Максимальна імпульсна потужність передавача: . Коефіцієнт втрат, який враховує відхилення характеристик реальної апаратури РЛС від ідеальної (оптимальної): . Довжина хвилі зондуючого сигналу : знаходиться в межах . Оскільки в оглядових РЛС задача розрізнення цілей за частотою Допплера не ставиться, то в такій РЛС можна застосувати некогерентну міжперіодну обробку. 1.2 Розрахунок технічних параметрів РЛСРозрахунок ширини спектру зондуючого сигналу:, (1.1) де - релеївская роздільна здатність за віддаллю.

Серед нагінки і репресій це загрожувало заламанням революційної наснаги. Отже, всупереч новій тактиці, ОУН рішилася виявити на зовні, що вона існує, щоб переломити цей настрій дефетизму і початків зневіри. Виступ на зовні переведено в формах скромних, але на той час вистачальних, зорганізувавши акцію розкинення відповідних летючок ОУН по церквах і цвинтарях з нагоди вшановування пам'яти поляглих борців на Зелені Свята в 1935 році. Цим першим виходом на зовні переламано настрій зневіри і скріплено мораль членства. Відновлення видавання підпільної літератури Зорганізування летючкової акції було на той час досягненням справности пропаґандивної референтури. Технічно-пропаґандивний відділ ОУН був враз із людьми і підпільними влаштуваннями зліквідований поліцією. Його треба було відбудовувати від самих найпримітивніших технічних приладь. Писальні машинки стягнено до Львова аж з трьох округ і переведено таємно їх ремонт в одному українському слюсарському верстаті, який теж потайки ремонтував зброю. Ремісничі звена ОУН сконструювали декілька примітивних циклостилів

РЕФЕРАТЫ:

Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

После августовских событий Союз советских республик стал быстро распадаться. 26 августа Украина провозгласила свою независимость и подчинила себе три военных округа: Киевский, Одесский и Прикарпатский и Черноморский флот. 2 сентября начал свою работу V внеочередной съезд народных депутатов СССР, который предложил всем желающим республикам подписать договор о Союзе суверенных государств на основе конфедерации. 6 сентября была признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии. 9 сентября провозгласила независимость Чеченская республика. В течение сентября-октября о независимости объявили остальные союзные республики. В декабре 1991 года в Минске встретились лидеры России, Украины и Белоруссии, которые заявили о прекращении действия Союзного Договора 1922 года, о намерении создать Содружество Независимых государств (СНГ). СНГ объединило 11 бывших союзных республик (без Грузии и государств Прибалтики). Верховные Советы России, Украины и Белоруссии ратифицировали принятые главами государств соглашения. 25 декабря Президент СССР М.С.Горбачев подал в отставку, сложил с себя полномочия Верховного Главнокомандующего.

Умови праці на виробництві

Повышены были только размеры объявляемых капиталов: для первой гильдии - до 50 000 рублей, для второй - до 20 000 рублей, и для третьей - до 8 000 рублей (в 1807 году). Купечество имело ряд важных привилегий. Оно было освобождено от некоторых податей и от рекрутчины. Самые богатые купцы (первой гильдии) имели преимущественное право вести внешнюю и внутреннюю торговлю. Купцы второй гильдии обладали привилегиями в крупной внутренней тор-говле, а третьей - в мелкой городской и уездной. Но, всё равно, положение купечества оставалось недостаточно устойчивым, да и составляли купцы в 1811 году 201 200 человек (7.4% городского населения).29 Глава III. Внешняя торговля. Размеры русской внешней торговли за первую половину XIX века тоже значительно возросли. Но преобладающую роль в ней продолжали играть не русские, а иностранные купцы. В 30-х годах из всего числа судов за- граничного плавания, только 14% принадлежало русским со включением финнов. При этом даже те немногочисленные русские суда, которые попа-дали в заграничные порты, далеко не пользовались там тем гостериимством, которое издавна встречали иностранные корабли в России.30 Торговые отношения с большинством европейских государств регу- лировались соответственными торговыми договорами.

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Здесь были построены хлебный магазин (склад), школа, больница, кузница, экипажный завод, трактир, мелочные лавки. Сейчас место усадебных построек едва различимо по остаткам фундаментов. От парковых насаждений сохранилась аллея, ведущая от усадебного дома к озеру, отдельные фрагменты ее вблизи церкви, около бывшего усадебного дома и на берегу озера Орлинского. В ландшафте парка большую роль играла разветвленная система каналов, перемежающихся с полянами, на которых группами и поодиночке росли деревья. Каналы очень заросли и утратили свои мелиоративные свойства, отчего территория эта сильно переувлажнилась, заболотилась. Прибрежная полоса летом активно посещается дачниками. Здесь до сих пор среди вековых деревьев, на тервссе, возвышается церковь, приспособленная под кинотеатр. Состояние старинного парка настолько ужасно, что требует самых неотложных мер по восстановлению дренажной системы и расчистке растительности. «Птенцами русских усадеб» были многие наши писатели и поэты. Источником чистого вдохновения для В. В. Набокова стало время, проведенное в усадьбах Батово, Выра, Рождествено. Читатели могу найти этому подтверждение в книге его произведений, вышедшей в свет уже после написания статьи.

Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях

Объем данной работы не позволяет дать полный и корректный обзор источников, посвященный данному вопросу (Хомутов В., Пельцман Л., Волошина И., Коломоец Л, Михайлова Н. и другие исследователи). Однако необходимо отметить, что в качестве отправной точки для формулирования данных типологий большинство исследователей выбирает различные формы поведенческого реагирования. При планировании данного исследования, мы предполагали, что поведение безработных в ситуации потери и поиска работы имеет свои типологические особенности. Многие предположения вышеназванных авторов были основаны именно на допущении наличия некой системы в активности безработных. В ином случае пришлось бы признать ситуативность поведения безработных и следовательно отсутствие характерных изменений образа мира индивида, а так же отсутствие индивидуальных предпосылок свидетельствующих о способности эффективно действовать в ситуации потери работы. Соответственно, начальный этап нашей работы заключался в сборе материала о поведении лиц потерявших работу, с целью дальнейшей систематизации и выделения тех особенностей поведения, которые направлены на выход из кризисной ситуации у данных индивидов.

Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

Стоит отметить, что британские спецслужбы имели неплохие позиции в Германии, располагали агентурой в ближайшем окружении Гитлера, в Абвере, в научных кругах, которые вели разработку атомного оружия, среди германской военной верхушки. Однако, несмотря на союзнические отношения с СССР, британское правительство делиться стратегической информацией с нашей страной не спешило. Сведения, полученные советским руководством от "кембриджской пятёрки" и других источников лондонской резидентуры, были крайне важными. Однако, Сталин ещё с довоенных лет не доверял Британии и её спецслужбам, накануне нападения Германии на Советский Союз распространявшим в США фальшивку, согласно которой Москва якобы готовит против Германии превентивный удар, и не принимал во внимание информацию советской разведки. Так, в 1942 году внешняя разведка органов госбезопасности получила из Лондона информацию о подготовке Гитлером нового наступления на южном стратегическом направлении, в частности, в районе Сталинграда и Северного Кавказа, чтобы овладеть грозненской и майкопской нефтью и выйти на границы с Турцией и Ираном.

Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Описывает ли Лесков запачканные лапки отца Захария, или “веселенький домик” Савелия Туберозова, или “трубный голос с клироса Ахиллы”, он неизменно любуется этими людьми из “старой сказки”, т. е. жизни, которая складывалась на Руси веками, устоялась и в которой устоял человек с его несуетностью, совестливостью, детской открытостью и некоторой наивностью, натуральностью, священным отношением к тому делу, к которому приставлен. Идилличность отношений трех друзей не вызывает сомнения даже тогда, когда произошла некоторая размолвка из-за одинаковых тростей, пожалованных о. Савелию и о. Захарию предводителем дворянства. Для Лескова ценна в герое его живая душа: разрешается героям маленькая хитрость, любопытство, ревность, слезы на глазах, гнев, несмотря на то что они пастыри. Не терпит Лесков лишь фарисейства, лжи, поверхностности суждений и поступков, безыдейности личности, а эти простые, неискушенные герои, не привязанные к материальным благам, не считающие, что судьба им что-то недодала, ютящиеся в небольших домишках и считающие копейки, живут не хлебом единым, а идеей, о которой, возможно, и сами-то, в силу скромности, не смогли бы поведать.

Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Эстрогены чаще назначают внутрь, что, однако, может усугубить гипертриглицеридемию; в подобных случаях предпочтительнее использовать чрезкожные формы эстрогенов Возраст не является противопоказанием для назначения диеты и гиполипидемических препаратов Пожилые При сахарном диабете даже в отсутствие ИБС показания к лечению и его цели совпадают с таковыми при ИБС (терапию начинают при уровне Х ЛПНП > 100 мг%, добиваются его сниженя до 100 мг%) Больные сахарным диабетом Этап 5: если диетотерапия и гиполипидемические препараты неэффективны ЛПНП – аферез показан тем больным ИБС, у которых несмотря на строгую диету и активную гиполипидемическую терапию, уровень Х ЛПНП превышает 190 мг%. При тяжелой гипертриглицеридемии с целью уменьшения риска панкреатита проводят плазмафарез (плазмообмен), который позволяет на время снизить уровень ТГ.Характеристика основных гиполипидемических средств Анионообменные смолы: холестирамин и колестипол. Желчные кислоты образуются в печени из холестерина, выводятся с желчью в кишечник и почти полностью всасываются обратно. Холестирамин и колестипол представляют собой не всасывающиеся полимеры, которые связывают желчные кислоты, препятствуя их обратному всасыванию.

Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

ЭКГ дает возможность судить о поворотах сердца вокруг 3-х условных осей: передне-задней, продольной и поперечной. Повороты сердца вокруг передне-задней оси во фронтальной плоскости определяется по изменению положения электрической оси сердца, о чем сказано выше. Иногда у здоровых людей можно установить повороты сердца вокруг его поперечной оси. Их обозначают как повороты верхушкой кпереди или кзади. Поворот верхушкой кпереди распознается по появлению либо увеличению глубины зубцов qI,II,III. При повороте верхушкой кзади появляются или углубляются зубцы SI,II,III. В последнем случае положение электрической оси сердца во фронтальной плоскости не рассматривается. Повороты сердца вокруг продольной оси, условно проведенной от основания к верхушке, изменяют положение правых и левых отделов относительно передней грудной стенки. При повороте левым желудочком кпереди (против часовой стрелки) в грудных отведениях отмечается смещение переходной зоны вправо, в отведения V2 или V1. Одновременно появляются или углубляются зубцы qI и SIII.

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Но у последних скорость зрительного восприятия подвержена более резким колебаниям. Нарушения зрения также влияют на качество, точность, полноту восприятия. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно, так как, во-первых, кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки предметов, воспринимаемые зрительно, во-вторых, осязательное поле ограничено зоной действия рук и восприятие протекает более длительно, чем зрительное. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. В настоящее время в деятельности слепых и слабовидящих всё шире внедряются технические средства компенсации дефекта зрения (тифлоприборы). Их назначение—приблизить объём информации, получаемой при дефектах зрения, к объёму той информации, которую получает нормально видящий. Таким образом, восприятие слепых, хотя и имеет специфические особенности, при своевременной и правильной коррекционной работе не создаёт каких-либо серьёзных трудностей в познавательной деятельности, а, следовательно, даёт возможность приложения способностей таких людей во многих отраслях трудовой деятельности.

Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

Приведите общий вид интерполяционного многочлена Лагранжа. 64. Что называется разностной схемой при численном решении обыкновенного дифференциального уравнения методом конечных разностей? 65. В чем заключается квадратичная интерполяция? 66. Первые и вторые разности таблично заданной функции с постоянным шагом аргумента. 67. Выведите формулу линейной интерполяции, взяв первые два члена интерполяционного многочлена Ньютона. 68. Чему равна погрешность интерполяционного многочлена Лагранжа? 69. В чем заключается явление Рунге при многочленной интерполяции с равномерно расположенными узлами? 70. В чем заключается различие степенных разложений Тейлора от степенных разложений Чебышева? 71. Как вычисляются многочлены Чебышева с помощью рекурентных соотношений? 72. Почему многочлен Чебышева называется наименее уклоняющимся от нуля? 73. В чем отличие ошибок, получаемых при среднеквадратичном и чебышевском равномерном приближении? 74. Какой вид имеет квадратурная формула прямоугольников для вычисления определенного интеграла? 75.

Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

Зростання швидкості обігу грошей зумовлене також активним втручанням держави у процес відтворення капіталу, посиленням одержавлення кредитно- фінансової сфери й розвитком кредитної системи, вдосконаленням безготівкових платежів. Так, якщо на початку 20-х років резервним банкам потрібно було 8 днів для виконання взаємних розрахунків, то нині — лише 2 дні. Швидкість обігу грошей зростає завдяки широкому впровадженню чеків. Так, депозитно-чекові операції обслуговують нині майже 90% усіх грошових платежів у США, а кожен чек у середньому 10 разів переходить із рук у руки. Факторами прискорення обігу грошей є розвиток функцій комерційного, банківського кредиту, збільшення поточного споживчого кредиту, впровадження комп'ютерних систем та ін. М2 депозитні сертифікати державні цінні папери М1 термінові вклади населення в ощадних банках Наявні гроші Мо засоби на розрахункових рахунках юридичних осіб депозити до запитання в Ощадбанках депозити в Ощадбанках депозити в комерційних банках кошти Держстраху Банкноти в Монети Залишки готівки в касах обігу в обігу підприємств і організацій Мо М1 М2 М3 Рис. 2. Структура грошової маси в Україні.

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Однако инвестиционной политике Китая свойственны и существенные недостатки: значительная степень государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность; увлечение всякого рода приоритетами; отсутствие конвертируемости национальной валюты; отсутствие права продажи земли. Еще од ной проблемой, связанной с неравномерным развитием экономики Китая, является сосредоточение иностранного капитала в первую очередь в прибрежных районах. В целях смягчения этой проблемы правительство рассчитывает направить инвестиции в более бедные внутренние районы. В любом случае достигнутое КНР в ходе реформ усиление позиций в мирохозяйственных связях (по мнению многих специалистов, возрождение Китая в качестве влиятельной мировой силы является главным событием десятилетия для мировой экономики) сделает КНР серьезным конкурентом на международных рынках, и его шансы потеснить многие страны достаточно велики. По мнению специалистов ООН, в XXI веке (к 2015-2020 гг.) Китай будет иметь самый большой в мире ВНП по стоимости. В это время объем экспорта будет также самым большим в мире.

Деятельность "Избранной Рады" во времена Ивана Грозного

Огромные финансовые затраты на «южную политику» за 40 лет принесли довольно скромные результаты. Разрыв в уровне жизни населения удалось сократить лишь на 10%, многие семьи продолжают существовать за счет денежных переводов эмигрировавших родственников. Высокие темпы прироста населения не позволяют решить проблему занятости. Трудности преодоления исторически сложившегося территориального дуализма сопряжены еще и с тем, что перераспределение капиталовложений с Севера на Юг не может возрастать бесконечно, Северу самому нужны средства. В силу этого обстоятельства сокращение разрыва между Севером и Югом в обозримые исторические сроки представляется проблематичным. С Югом была связана еще одна проблема – аграрная. Поэтому важнейшей мерой правительства ХДП стала аграрная реформа, которой предшествовало небывалое по размаху движение крестьян и арендаторов за захват пустующих земель крупных землевладельцев. Под нажимом массового движения правительство христианских демократов в соответствии со статьей 44 конституции в 1950 г. приняло закон об аграрной реформе, в основу которого был положен проект министра сельского и лесного хозяйства А. Сеньи. По закону около 8 тыс. крупных землевладельцев должны были продать государству излишки своей земли.

Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

Царь везде искал измену, подвергал казням бояр. В стране создалась очень напряженная обстановка. Соратники советовали установить диктатуру и сокрушить оппозицию с помощью террора и насилия. Но такое крупное политическое решение не могло быть принято без утверждения в Боярской думе. Тогда, чтобы вырвать у думы согласие, Иван предпринимает крупный политический маневр: он решил добровольно оставить трон и покинуть Москву. В начале декабря 1564г царь с семьей под охраной и в сопровождении огромного обоза выехал из Москвы в Александровскую слободу. В январе следующего года он направил две грамоты: первая - «гневная» - была адресована митрополиту Афанасию, а вторая – «слезная» – «посаду, всем людям». Он обвинял бояр, приказных в изменах, а митрополита - в пособничестве боярам и заверял посадский люд, что на них не гневается и опале не подвергнет. Бояре оказались между двух огней – царем и народом. Народ единодушно поддержал государя и бояре вынуждены были просить царя вернуться на престол. Представители митрополита и бояре выехали в слободу, царь допустил к себе духовных лиц и заявил, что его решение окончательно.

Организация противоэпизоотических мероприятий на Шалинской районной ветеринарной станции

В этой части, как и в рамках проверки нормативных актов региональных органов и органов местного самоуправления, имеется общая сфера компетенции с органами конституционного (уставного) контроля. Проблема разграничения между судами компетенции о вопросах неконституционности или незаконности нормативных актов, их неприменения по мотивам несоответствия Конституции РФ, федеральным законам или иным, имеющим большую юридическую силу нормативным актам, остается достаточно острой. Это связано с тем, что оспаривание юридической силы некоторых нормативных актов может быть предметом рассмотрения не только в Конституционном Суде, но и в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и, возможно, в административных судах. Представляется, что полномочия органов административной юстиции должны быть обозначены жестче. Конституционные (уставные) суды в субъектах Федерации развиваются достаточно сложно. Одна из проблем медленного их формирования, в частности, состоит в разграничении компетенции с судами общей юрисдикции. Действующее законодательство не разрешает проблему взаимоотношений конституционного (уставного) и общего правосудия.

Воздействие атомных станций на окружающую среду

Посредством фискальной (бюджетной) функции происходит изъятие части доходов граждан для содержания государственного аппарата, обороны страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов (многие учреждения культуры - библиотеки, архивы и др.), либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития - фундаментальная наука, театры, музеи и многие учебные заведения и т.п. Именно эта функция обеспечивает реальную возможность перераспределения части стоимости национального дохода в пользу наименее обеспеченных социальных слоев общества. Значение фискальной функции с повышением экономического уровня развития общества возрастает. Двадцатый век характеризуется огромным ростом доходов государства от взимания налогов, что связано с расширением его функций и определенной политикой социальных групп, находящихся у власти. Государство все больше финансовых средств расходует на экономические и социальные мероприятия, на управленческий аппарат. Другая функция налога с населения как экономической категории состоит в том, что появляется возможность количественного отражения налоговых поступлений и их сопоставления с потребностями государства в финансовых ресурсах.

КЭС 6х300 МВт /электрическая станция/

Было замечено, что число заинтересованных хозяйств часто бывает больше числа пострадавших от различных опасностей. При таких условиях солидарная раскладка ущерба сглаживает последствия стихии и других случайностей. При этом, чем большее количество хозяйств участвует в раскладке ущерба, тем меньшая доля средств приходится на одного участника. Так возникло страхование, сущность которого составляет возмещение ущерба от стихийных и других случайных разорительных событий на основе солидарного распределения между всеми заинтересованными в этом хозяйствующими субъектами, лицами. Начальной формой страхования было натуральное страхование, связанное с созданием и распределением запасов легко делимых однородных продуктов труда – зерна, фуража, других видов продовольствия. Такая форма страхования играла важную роль, но существенно ограничивало сферу применения страховой защиты рамками легко делимых однородных продуктов труда. С развитием товарно-денежных отношений появилась возможность создавать и распределять (использовать) «страховой запас» в денежной форме. Такой запас стало возможным формировать и до наступления страхового случая как «страховой фонд».

Электрические станции и подстанции

При отказе в выдаче лицензии таможня извещает заявителя об атом в письменном виде с изложением причин отказа. Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в соответствии с разделом ХШ Таможенного кодекса Российской Федерации. Срок действия лицензии составляет 3 года или б лет по выбору владельца склада и с согласия таможни. За выдачу лицензии на учреждение таможенного склада со сроком действия 3 года взимается сбор в следующих размерах: - при общей площади склада до 1000 квадратных метров включительно - в размере 1000-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда; - при общей площади склада от 1000 квадратных метров до 2000 квадратных метров включительно - в размере 1500-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда; - при общей площади склада свыше 2000 квадратных метров - в размере 2000-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. При выдаче лицензии со сроком действия 6 лет указанные размеры сборов удваиваются. Аннулирование, приостановление действия и отзыв лицензии. Лицензия на учреждение таможенного склада может быть аннулирована или отозвана таможней и вышестоящими таможенными органами либо действие ее может быть приостановлено на срок до 3 месяцев.

Технологический процесс работы участковой станции

Система территориальных составных частей (единиц) образует территориальное деление государства. Оно представляет собой географическую основу территориального устройства. Проблема территориального устройства возникла после того, как увеличившиеся размеры территории государства, далеко вышедшей за рамки города с окрестностями, потребовали создания специальных органов и учреждений для управления периферией. Итак, форма государственного устройства - это национальное и административно-территориальное строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений межу его составными частями и между центральными и местными органами государственной власти. Форма государственного устройства раскрывает внутренне строение государства, его деление на составные части – административно- территориальные единицы, автономные политические образования или суверенные государства. Различают внутригосударственное и межгосударственное устройство. Внутригосударственное устройство подразделяется на унитарное и федеральное государство.

Попов (изобретатель Радио)

На современных производствах чаще применяется повременная система оплаты труда, основным недостатком которой является заложенный механизм стимулирования в зависимости от количества и качества произведенной работы. Поэтому в чистом виде ни сдельная, ни повременная формы оплаты труда не применяются. При повременных формах оплата производиться за определенное количество отработанного времени независимо от количества выполненных работ. Различают простую повременную и премиально-повременную системы оплаты труда. Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной тарифной ставки его разряда на количество отработанных им часов или дней. Заработок других категорий работников определяют следующим образом: если эти работники отработали все рабочие дни месяца, то их оплату составят установленные для них оклады; если же они отработали неполное число рабочих дней, то их заработок определяют делением установленной ставки на календарное количество рабочих дней и умножением полученного результата на количество оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней.

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Поэтому регулирование условий труда соглашениями мы относим к центрапизованному в отличие от локального — коллективно-договорного. Соотношение законодательства и коллективного договора, соглашения, трудового договора (контракта) предусмотрено в ст. 3 Закона; этой же статьей запрещено включать в трудовые договоры (контракты) условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, коллективными договорами и соглашениями. Соглашение — это вид правового договора коллективного значения представителей работников и работодателей с участием представителей органа исполнительной власти, заключенный на централизованном уровне (Федерации или ее субъекта и др.) по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Виды социально-партнерских соглашений (в зависимости от уровня и их содержания): - генеральное соглашение на федеральном уровне, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, например Генеральное соглашение между общероссий- скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 1996—1997 годы (Российская газета. 1996. 16 янв.). Федеральный уровень может быть также и у отраслевого (межотраслевого) соглашения.

Усилитель систем контроля радиовещательных станций

В указанных статьях Кодекса установлены определенные доплаты или сокращение оплаты по тарифу при определенных отклонениях от нормальных условий труда, режима труда. Это тот минимум, который сами производства могут повышать за свой счет, поскольку условия и размеры этих оплат могут устанавливать и фиксировать в коллективных договорах или иных локальных актах сами организации. Виды выплат при отклонениях от нормальных условий труда следующие: оплата за выполнение работ различной квалификации за совмещение профессий (должностей) и замещение отсутствующего работника, оплата сверхурочной работы, работы в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни, при невыполнении норм выработки, при браке продукции. Многие из них оплачиваются и на сдельных работах с применением повременной ставки данного разряда работника. Раскроем эту оплату. Оплата за выполнение работ различной квалификации рабочих-повременщиков и служащих производится по работе более высокой квалификации. Сдельщики получают по расценкам выполняемой работы. Когда сдельщику поручается работа ниже его разряда, то межразрядная разница выплачивается работодателем обязательно'.

Проектирование радиолокационной станции для обнаружения надводных целей в пределах речного шлюза Усть-Каменогорской гидроэлектростанции

Чаще всего полная материальная ответственность работника фиксируется соответствующим письменным договором. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с отдельными категориями работников или лицами, выполняющими определенные работы. Их перечень должно утвердить Правительство РФ. Но пока такое постановление не принято. Поэтому сейчас нужно руководствоваться прежними нормативными актами. А именно постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 1977 г. 447/24. К примеру, в перечне, который приведен в данном документе, указаны заведующие складами, кассами, заготовительными пунктами и их заместители, а также экспедиторы по перевозке грузов. Пример: Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. По решению суда предприятие возместило вред, причиненный работником при исполнении им своих трудовых обязанностей, и обратилось в суд с иском к работнику о возмещении ущерба в порядке регресса.

Передающий модуль бортового ретранслятора станции активных помех

О последствиях такого увольнения будет сказано ниже. В соответствии с пунктом 18 Положения установленный и порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы не применяется к лицам, которые: официально признаны беженцами; постоянно проживают на территории Российской Федерации; получили убежище на территории Российской Федерации; подали ходатайство о предоставлении статуса беженца и получили разрешение на временное проживание. Указанный порядок также не применяется к иностранным гражданам:деятелям науки и культуры, работающим на территории Российской Федерации в учреждениях, созданных в соответствии с межгосударственными соглашениями; работникам дипломатических и консульских учреждений. а также организаций. пользующихся дипломатически статусом, находящихся на территории Российской Федерации; религиозным деятелям, осуществляющим профессиональную деятельность на территории Российской Федерации в официально зарегистрированных религиозных организациях и обществах; членам экипажей российских морских и речных судов; студентам, проходящим производственную практику во время каникул в рамках программ российских образовательных учреждений высшего профессионального образования; корреспондентам и журналистам, аккредитованным в Российской Федерации; лекторам и инструкторам.

История возникновения радио и радиолокации

Минимум необходимых работ (услуг) в организации, филиале, представительстве определяется соглашением сторон коллективного трудового спора совместно с органом местного самоуправления на основе перечней минимума необходимых работ (услуг) в пятидневный срок с момента принятия решения об объявлении забастовки. Включение вида работ (услуг) в минимум необходимых работ (услуг) должно быть мотивировано вероятностью причинения вреда здоровью или угрозой жизни граждан. В минимум необходимых работ (услуг) в организации, филиале, представительстве не могут быть включены работы (услуги), не предусмотренные соответствующими перечнями минимума необходимых работ (услуг). В случае недостижения соглашения минимум необходимых работ (услуг) в организации (филиале, представительстве) устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Решение указанного органа, устанавливающее минимум необходимых работ (услуг) в организации, филиале, представительстве, может быть обжаловано сторонами коллективного трудового спора в суд.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.