Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

Так виникали приватні і царські бібліотеки, найбільша з яких належала царю Ассірії Ашшурбаніпалу (VII ст. до н.е.) і налічувала більше 30 тис. табличок. Збереглися фрагментарні відомості про те, що в VI в. до н.е. вавилонський пар Набонід збирав старовинні реліквії, займався розкопками і навіть відновив частину міста, так званого «Ура халдейського». Але яскраво і повномасштабний феномен колекціонування вперше розкрився і розцвів в античну епоху. Для європейської історії античність є старовиною особливого роду, адже її не випадково називають колискою європейської цивілізації. В ті давні часи були закладені основні напрями філософської думки, створена наука як окрема сфера культури, вчинені відкриття світового значення в області архітектури і скульптури, встановлений початок європейському театру, розроблені найважливіші політичні категорії – громадянин, демократія, особа, а грецька і латинська мови лягли в основу сучасної наукової термінології. Мабуть, немає нічого із створеного людським генієм в епоху Стародавньої Греції і Риму, що не отримало б надалі осмислення і творчого розвитку. Не стали виключенням і поняття «музей» і вся сфера античного колекціонування. Сучасне музеєзнавство звичайно набагато глибше ніж звичайне колекціонування, воно включає цілий ряд суміжних наук. Музейна справа – це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. Являє собою: а) національну музейну політику (музейне законодавство, музейне будівництво, організацію керівництва музеями); б) музеєзнавство; в) музейну практику. Розділ І. Музейна галузь та її розвиток 1.1 Музеєзнавство як наукова дисципліна В 1877 році директор знаменитого дрезденського музею «Зелений купол» Дж. Грессе заснував «Журнал з музеології і антиквароведення» («Zei schrif fur Museologie u d A iqui a e ku de»), а через декілька років на його сторінках була опублікована стаття «Музеологія як наука», що позначила потенціал нової області досліджень. Так до наукового обороту увійшов термін «музеологія», аналогом якому стало слово «музеєзнавство». З приходом XX сторіччя почалося поступове конституювання музеєзнавства як наукової дисципліни. На початку XX століття з

тимчасовим правительством нструкцю @енеральному Секретаратов, Укранська Центральна Рада, признаючи, що нструкця: 1) подиктована недовррям до змагань ус демократ Украни; 2) пересякнена мпералстичними тенденцями росйсько буржуаз в вдношенню до Украни; 3) нарушу угоду Укрансько Центрально Ради з тимчасовим правительством з 16 липня; 4) не да можливости демократ Украни утворити власть на цлй тертор, заселенй укранським народом; 5) звужу й ослаблю значння власти @енерального Секретарату, не обхоплюючи всх кравих справ  потреб населення Украни (справи: харчова, вйськова, судова, комункац, почт  телеAрафв); 6) перешкаджа утворенню й прац мцно революцйно краво власти (WW 6  9); 7) признаючи всупереч порозумнню укрансько й неукрансько демократ невдповдаюче взамним вдносинам нацй у краю число (4) Aенеральних секретарв для представлених в Укранськй Центральнй Рад неукранських нацональностей, вона ма на цл знищити днсть укрансько й неукрансько

РЕФЕРАТЫ:

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Но у последних скорость зрительного восприятия подвержена более резким колебаниям. Нарушения зрения также влияют на качество, точность, полноту восприятия. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно, так как, во-первых, кожные и мышечно-суставные ощущения отражают не все признаки предметов, воспринимаемые зрительно, во-вторых, осязательное поле ограничено зоной действия рук и восприятие протекает более длительно, чем зрительное. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. В настоящее время в деятельности слепых и слабовидящих всё шире внедряются технические средства компенсации дефекта зрения (тифлоприборы). Их назначение—приблизить объём информации, получаемой при дефектах зрения, к объёму той информации, которую получает нормально видящий. Таким образом, восприятие слепых, хотя и имеет специфические особенности, при своевременной и правильной коррекционной работе не создаёт каких-либо серьёзных трудностей в познавательной деятельности, а, следовательно, даёт возможность приложения способностей таких людей во многих отраслях трудовой деятельности.

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Как полицай, Попов имел списки людей, предназначенных к высылке в Германию, и предупреждал их об этом. По показаниям Кравченко О.Д., благодаря Попову, кроме нее, удалось избежать высылки коммунистам Елизарову, Соколовой, Кисенко, Карпенко, Вартановой и др. Но и эти показания не помогли предотвратить сурового приговора, хотя никаких преступлений против своей Родины Попов не совершил. Судимость с него была снята в 1956 г., а реабилитирован он был уже после смерти, последовавшей в 1999г. Яковкину после оккупации допрашивали, на нее писали клеветнические доносы. Ей, спасшей картины великих русских художников (Репина, Левитана, Поленова, Айвазовского, Кустодиева и др.), не верили. Оправдываясь, она пишет в органы государственной безопасности: «На оккупированной территории я оставалась только потому, что не считала возможным бросить на произвол судьбы культурные ценности. Если бы я уехала тогда из Пятигорска, бросив музейное имущество, и оно бы пропало, мне не пришлось бы теперь оправдываться». Люди, близкие Попову, человеку талантливому, поэтичному и красивому, о котором, возможно, следует рассказывать специально, считали, что Яковкина не приложила достаточных усилий к тому, чтобы спасти своего бывшего сотрудника от работы в полиции, а затем от Воркутинских шахт.

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Таким образом, основная цель работ по внедрению и развитию методов аэрокосмического мониторинга в отрасли - совершенствование установления корреляционных связей между оптическими свойствами экологических комплексов (природных и антропогенно измененных), отраженными на аэрокосмических изображениях, и их свойствами в системе различных природных признаков (физической, биологической, химической и др.), направленными на выявление существующих зависимостей между геологическим строением местности и ее рельефом, гидрографией, почвами, растительностью и другими элементами ландшафта, для разработки и совершенствования методов региональных комплексных исследований, оценки природно-экологических и антропогенных условий территории при проектировании и проведении землеустроительных мероприятий с целью сохранения экологического равновесия. Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориального деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) - конкретное сельскохозяйственное угодье - культура.

Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

Следовательно, обеспечивая стабильный прирост денежной массы, общество обеспечивает стабильное изменение денежного запаса, избегая тем самым опасности чрезмерного или недостаточного совокупного спроса. Список литературы. 1. Мамедов О.Ю. Современная экономика. изд. Феникс – Ростов на Дону, 1995 2. Булатов А.С. Экономика: Учебник. М: изд. БЕК, 1997 3. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. МГИМО – Киров, 1993 4. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. М: МГТУ им.Баумана, 1994

Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Чтобы преодолеть ломкость металла при обработке, его иногда подвергали прокаливанию, заключавшемуся в нагревании заготовки, что улучшало ковкость металла. Искусство ткачества или истинное ”золото” инков Для вторгшихся в страну испанцев золото, несомненно, было самой желанной добычей. Но среди инков наиболее ценным сокровищем считались ткани, это объяснялось трудоемкостью их производства. Многие слои населения были задействованы для изготовлений одежды, начиная с крестьян, выращивавших хлопок, и кончая теми, кто обеспечивал поступление шерсти альпак, лам и викуний. Во всех, кроме самых элитных, домах шерстяное волокно промывалось, прочесывалось, красилось, затем из него получали пряжу, из которой ткали куски материи; они никогда не кроились, их просто сшивали вместе, и в результате получалось то, что в данный момент необходимо, - от мешков для зерна до одежды или изысканных декоративных тканей. Большая часть населения носила простые одежды, такие, как, например, мужская туника, сделанная из относительно тонкой хлопковой ткани или из материи, выработанной на основе шерсти альпака, которая называлась "уаска".

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

О мироощущении писателей, называвших себя пролетарскими (хотя они были выходцами из интеллигенции) можно сказать словами А.Фадеева: "Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему". С этими писателями в революции пришло новое содержание, поданное с революционных позиций. Для революционной беллетристики типична повесть Ю.Либединского "Неделя". Журнал "На посту" занял резко нигилистическую позицию как по отношению к классическому наследию, так и к современным непролетарским писателям - "попутчикам" - по отношению к которым "напостовцы" нагнетали атмосферу межгрупповой борьбы. (Полемику с такой позицией "напостовцев" вел А.Воронский). Отстаивание пролетарской литературы велось с вульгарно-социологических позиций. Остроту ситуации тех лет обнажает письмо в ЦК РКП(б), подписанное 36 писателями, среди которых были В.Катаев, Б.Пильняк, С.Клычков, С.Есенин, О.Мандельштам, И.Бабель, М.Волошин, В.Инбер, М.Пришвин, М.Зощенко, Н.Тихонов, А.Толстой, В.Каверин, Вс.Иванов, М.Шагинян и другие. В письме отмечалось: "Мы протестуем против огульных нападок на нас.

Ііміджелогія комунікацій

Здесь все атрибуты власти, военной славы: на весах, с одной стороны, закон милосердия, с другой — закон совести. С подобострастием смотрят на владыку государственные чины, в отдалении — народы. «Иной вполголоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества. Другой восклицал: он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю.» Юношество восклицало, что «он правдив, закон его для всех равен, он почитает себя его первым служителем». Льются потоки восхвалений, но среди присутствующих одна женщина «являла вид презрения и негодования». Неизвестная «именует себя Прямовзорой и глазным врачом». Она заявила, что у правителя на обоих глазах бельмо, и очистила его глаза. «Ты видишь теперь, что ты был слеп, и слеп всесовершенно. Я есть Истина». И увидел правитель, что власть его жестока, подданные его ненавидят, всюду ложь, гибель; «знаки почестей, им раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным». Глава заканчивается словами: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается».

Маркетингові комунікації

Такие фразы: «Ты им не нужна. Но ты им необходима», «Ведь вы любите его для себя, чтобы вам было хорошо, а не ему», - привели к размышлению отношений матери и сына. Жизнь Анны после этого потеряла всякий смысл, но судьба устроила так, что Олег столкнулся с настоящими трудностями, и тогда он пришел к матери за помощью, только сейчас осознав, что у него нет никого, кроме нее. Анна приняла сына, они снова вместе, сын и мать, а сострадание, порожденное отсутствующим взглядом Ирины, «съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота». Мать взяла на себя все заботы, создала для сына все условия, и он попав в сети Петраковой. Пришел к такой мысли: «Только в этом доме он - бог. Богочеловек». Но Петраковой удалось больше, чем Ирине: «Олега заглотнули вместе с каблуками», теперь мать уже окончательно потеряла сына, но долгие заботы об Ирине дали ей право на новую семью, в которой будут она, Ирина, вернувшаяся на «земную планету» и собака Дин, воспринимающая теплое и ясное состояние Анны. Помимо сложностей во взаимоотношениях сына и матери, в повести затронуты и другие проблемы: невосприимчивость счастливого человека к чужой доле, одиночество людей в несчастье, родители – обработанный материал, закон бумеранга, засорение атмосферы бурыми испарениями человеческого зла, город и уединение, общество конца ХХ и ХIХ веков, Родина и карьера.

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Мандельштам переходит от "гeo-этнических" сигнатур к следующему уровню, к образу Венеции, как он сложился в тексте русской Италии (см. выше). Тогда становится понятной оценка Поляковой: роковая, мрачно-роскошная, двуликая Венеция, олицетворяющая праздничную смерть, у Ахматовой действительно не возникает. Ахматова выбирает другой путь, выбирает сознательно, подчеркивая свое собственное видение в противоположность другому, привычному и т. п. (но не тесно, не душно). И разве не имеет право Венеция на то, чтобы быть праздником безо всякого мрачного оксюморона?26 Венеция - золотая голубятня. Это стихотворение Ахматовой действительно выделяется среди "мужских", с почти обязательной траурной, трагической Венецией, с гробами гондол и т. п. "Женскость"27 можно видеть в том, что Ахматова придала своему изображению Венеции оттенок легкого каприза. Но было бы ошибкой воспринимать этот каприз буквально. Зная автора, здесь можно предполагать (и) сознательную полемичность. Ахматовское но едва ли не в большей степени, чем к ее собственным впечатлениям и ощущениям, может относиться к венецианскому тексту русской поэзии.

Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

Однако более пристальное внимание позволяет обнаружить, что чужое слово выводит не столько к прототипам, сколько к метапоэтическому слою "Поэмы", едва ли не превалирующему над сюжетным. В определенном смысле в основу "Поэмы" положен меональный способ письма, в свое время сформулированный Мандельштамом: "Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда"1. В статье "Выпад" Мандельштам говорит о роли читателя (читателя, который эту свою роль понимает и берет на себя сознательно) в овладении такого рода текстом: ".поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным все эти значки поэтически грамотный читатель ставит от себя, как бы извлекая их из самого текста" (курсив мой. - Т. Ц.)2. В поэтике Ахматовой эти отступления, наросты, проколы и прогулы становятся важнейшими конструктивными приемами.

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Более половины людей сталкиваются с этими микробами в раннем детском возрасте. И у многих из них данная инфекция остается в хроническом латентном (скрытом) состоянии на многие десятилетия. По-видимому, этому способствуют генетические особенности вирусов данного семейства, которые позволяют им долгое время "ускользать" от иммунного контроля со стороны организма (противовирусных антител, лимфоцитов-киллеров и даже системы интерферона). Конечная цель любого вируса - паразитирование в человеческом организме на генетическом уровне. Обычно вирус старается заставить клетку человека-хозяина производить белки, нужные для жизни вируса. Если это удается, то вирус размножается, клетка же чаще всего погибает. Герпес-вирусы такого "звездного часа" могут ждать очень долго. Вирусы генитального герпеса и цитомегалии могут длительно "подпольно" существовать в клетках женской половой системы (слизистой влагалища, матки и др.) Периодически, когда иммунная система женщины ослабляется (например, при переохлаждении или другом стрессе), эти вирусы активизируются, давая обострение хронического инфекционного процесса.

Поняття комунікацій. Види комунікацій

К сожалению, иллюзия длится недолго, а пробуждение приносит и ещё более мучительное ощущение отчужденности. Из - за этого наркомания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и приобретает черты социальной проблемы. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды наркотиков. Марихуана. Другие названия: анаша, бошки, ганджа, ганджубас, гаш, грасс, дуды, дудки, дядя, пластилин, трава, хаш, хэш, шала, шишки, шмаль. Откуда берется: произрастает всюду и везде. Кто употребляет: чаще всего неформалы . Как: марихуана - это общее название для значительного количества разнообразных дериватов, таких, как: шала, шишки, гашиш, синтетический каннабиол, гашишное масло. На российском рынке наиболее распространён гашиш (похож на коричневый пластилин) и шала (среднего помола сушеные листья, похожие на махорку, только зелёные) шалу забивают в ,косяки, - пустые гильзы от ,Беломора, и ,Казбека, . Дальше всё как с обычными папиросами. Гашиш либо измельчают и смешивают с табаком для забивки в ,косяки, , либо кладут на фольгу маленькими порциями, подогревают снизу зажигалкой и вдыхают дым через трубочку.

Сутність, види та канали комунікацій

Общее состояние больного удовлетворительное, самочувствие хоро- шее. Выражение лица осмысленное. Сознание ясное. Положение ак- тивное. Рост - 174 см. Масса - 93 кг. Индекс Брока - 145% - ожирение II степени. Телосложение по гиперстеническому типу, пропорциональное. Патологических изменений головы и лица нет. Температура тела 36,6. 2. Общие свойства кожи. Видимо здоровые участки кожного покрова розовой окраски, чис- тые, умеренно влажные и эластичные, рисунок не усилен, кровена- полнение достаточное. Кожа теплая. Подкожно-жировая клетчатка развита хорошо, распределена равно- мерно. Толщина кожной складки на передней поверхности живота 3 см. Консистенция упругая. Тургор мягких тканей сохранен. Пас- тозности и отеков нет. Кожные фолликулы не изменены. Отмечаются отдельные пигментные невусы. Патологических элементов нет. На левом запястье - ис- кусственная татуировка. Волосы густые, черные, мягкие, эластичные. Оволосение по мужс- кому типу. Ногти желтоватой окраски, утолщенные, поперечно ис- черченные, с точечными вдавлениями. Видимые слизистые бледно-розового цвета, чистые, влажные.

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Доступные на сегодняшний день данные позволяют рекомендовать этот метод только в случаях открытой травмы грудной клетки. МЕХАНИЗМЫ ТРАВМЫ (4) Ричард В. Агабабян Введение: Персонал службы НМП обычно занимается оказанием медицинской помощи пострадавшим с травмами. От того, насколько квалифицированно персонал службы НМП способен быстро оценить состояние пострадавшего, стабилизировать его и начать лечение, нередко зависит жизнь пострадавшего, а также степень тяжести физических и нейропсихических нарушений, возникающих вследствие травм. Персонал службы НМП должен уметь в полевых условиях одновременно первично оценить состояние пострадавшего и выполнить основные стабилизирующие мероприятия. Необходимо крайне внимательно отнестись к возможным ранее существовавшим нарушениям здоровья у пострадавшего, которые могли спровоцировать несчастный случай. Внимательный осмотр места происшествия или выяснение обстоятельств возникновения травмы обеспечивает для больничного персонала ценную информацию о явных и скрытых органных поражениях. I. Роль персонала службы НМП в оценке состояния пострадавшего: 1.

Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Классические симптомы Ортнера, Мерфи, Георгиевского-Мюсси – при этой клинической форме обычно отрицательные. Желтушно-панкреатическая форма наиболее характерна для ущемленного камня и рубцового сужения БСД, редко наблюдается при протяженной стриктуре дистального отдела общего желчного протока на почве индуративного панкреатита. Общность двух протоковых систем определяет симптоматику заболевания, которая включает в себя симптомы обтурационной желтухи и острого панкреатита. Согласно теории Opie развитие острого панкреатита при ущемлении камня в БСД обусловлено рефлюксом желчи в проток поджелудочной железы. Но к развитию острого панкреатита может привести не только рефлюкс желчи, но и нарушение оттока секрета из него с повышением внутрипротокового давления, что может иметь место при закрытии камнем устья протока или сдавлении им межпротоковой перегородки. Существует два варианта проявления желтушно-панкреатической калькулезного холецистита, осложненного механической желтухой. При первом варианте явления острого панкреатита возникают тотчас после приступа желчной колики, и в этом случае в клинической картине заболевания преобладают симптомы острого панкреатита, маскирующие клинику ущемленного камня и стеноза БСД.

Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

Определенный интерес представляет шведская модель социализма. Успехи Швеции в 50—60-е гг. XX в., как и ФРГ, объясняются прежде всего правильным выбором модели общественного развития. Этот выбор был сделан ученым, лауреатом Нобелевской премии Гуннаром Мюрдалем. Шведская модель социализма Мюрдаля учитывает специфические особенности Швеции, которая представляет собой страну с высоким уровнем материального и социального обеспечения населения. Большинство исследователей считают, что теория и практика управления в США достигли значительно более высокого уровня развития, чем в других странах мира. По их мнению, высокая производительность труда в США обеспечивается за счет лучшей организации производства. Работая на европейском рынке, американские бизнесмены получают высокие прибыли, умело приспосабливаясь к разным условиям на рынках. Именно отставанием в организации производства и подбора кадров западноевропейские ученые объясняют так называемый технологический разрыв между США и Европой. Одной из причин создавшегося положения следует считать то, что американцы проводят в Западной Европе политику подчинения европейских стран своим стратегическим планам.4. РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ Начиная с XVII в., вопросам управления в России уделялось серьезное внимание.

Державне регулювання комерційної діяльності

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие. Виды действия тока на человека: - термическое, проявляется в ожогах, нагреве органов, находящихся на пути прохождения тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства, связанные со свертыванием белка; - электролитическое, проявляется в том, что в крови, лимфе, клетках начинается процесс электролиза неорганических и, частично, органических компонентов, вызывая нарушение их физико-химического состава, что приводит к нарушению нормального обмена веществ в организме; - механическое, выражается в расслоении, разрыве и других повреждениях различных тканей организма (мышечные, легочные ткани) в результате электродинамического эффекта; - биологическое, проявляется в возбуждении и раздражении живых тканей, а также в нарушении внутренних биологических процессов. Любое из перечисленных действий может привести к электрической травме, то есть к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги.

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Церковные иерархи насильственно объединялись в «кумпанство», каждое из которых должно было построить на свои средства по одному кораблю. После путешествия Петра I по странам Европы церковь стала интересовать его и в другом отношении. Разделяя новейшие европейские взгляды, царь хотел сделать церковь орудием просвещения, а заодно – лишить ее положения «государства в государстве» и совершенно подчинить ее своей власти. После кончины в 1700 г. патриарха Адриана царь организовал ревизию для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись выявленными злоупотреблениями, Петр произвел решительные перемены в церковном устройстве. По царскому указу главой церкви объявлялся «местоблюститель патриаршего престола», лишенный, однако, прав патриарха. Более того, в этот сан был возведен не какой-либо русский церковный деятель, а молодой выходец с Украины, митрополит Рязанский Стефан Яворский. В 1701 г. для сбора церковных доходов и управления церковью был вновь создан Монастырский приказ, недолгое время просуществовавший в XVII в.

Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

На основе его поэм «Алтын Чэч» и «Иль дар» композитор Н.Жиганов написал оперы (последняя из них удостоена Сталинской премии). В предвоенные годы Джалиль жил в Казани и работал председателем Союза писателей Татарии. На второй день войны Муса прибыл в военкомат, просил отправить его на фронт. В июле 1941 года был призван в Красную Армию. Окончил шестимесячные курсы политработников и в звании старшего политрука направлен на Волховский фронт. До июля 1942 года работал военным корреспондентом армейской газеты "Отвага". Грянула Великая Отечественная война. С первых же дней Муса Джалиль идет в военкомат и требует, чтобы его призвали в ряды Красной Армии. Он хотел скорее уйти на переднюю линию огня. Ему удалось настоять на своем. Но сразу его на фронт не послали. Сначала Муса поехал в тихий провинциальный Мензелинск, где учился на курсах политруков. Поэт после приезда из Москвы (1939-1940) жил сначала на улице Николая Ершова, дом 2, а потом на улице Горького, дом 17/9. Отсюда родные и друзья проводили Мусу в армию. Больше он сюда не вернулся.

Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Определенную роль в возникновении ВПС играет хронический алкоголизм матери. У 29 - 50% таких матерей рождаются дети с ВПС. У матерей, болеющих системной красной волчанкой, часто рождаются дети с врожденной блокадой проводящих путей сердца.Недостаток питательных веществ не влияет на образование пороков сердца у людей. У женщин, страдающих диабетом или преддиабетом, чаще, чем у здоровых, рождаются дети с пороками сердца. Обычно встречаются дефект межжелудочковой перегородки и транспозиция крупных сосудов. Особое значение имеет прием лекарственных препаратов во время беременности. В настоящее время абсолютно отказались от приема талидомида - этот препарат вызывал многочисленные врожденные уродства во время беременности (в том числе, и врожденные пороки сердца). Кроме того, тератогенным эффектом обладают алкоголь (вызывает дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый артериальный проток), амфетамины (образуются чаще ДМЖП и транспозиция крупных сосудов), противосудорожные препараты - гидантоин (стеноз легочной артерии, коарктация аорты, открытый артериальный проток) и триметадион (транспозиция магистральных сосудов, тетрада Фалло, гипоплазия левого желудочка), литий (аномалия Эбштейна, атрезия трехстворчатого клапана), прогестагены (тетрада Фалло, сложные ВПС).

Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ приводит к кровотечению вследствие отслойки плаценты от decidua basalis. Кровотечение может быть наружным в случаях, когда отслойка происходит по краям плаценты и кровь просачивается между оболочками и стенкой матки, или внутренним, когда кровь, отслаивая плаценту, образует под нею гематому. В последнем случае клиническая картина более яркая. Кровь имбибирует стенку матки, расслаивает мышечные волокна, проникает под серозный покров, придавая матке своеобразный вид (арор1ех1а и1еп). Этиология и патогенез. Изменения сосудов в области маточно-плацентарной площадки рассматриваются как местные проявления функциональной неполноценности у больных с общей сосудистой патологией при токсикозах беременности, нефритах, гиповитаминозе. Распознавание основывается на оценке анамнеза (выявление предрасполагающих причин) и характерной клинической картины (болезненная, напряженная матка с четко очерченными очагами резкой болезненности и выпячивания, признаки внутриутробной асфиксии плода).

Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Основное назначение этих молекул - перенос сигналов от клетки к клетке (по латыни клетка называется cy os). В геноме фагацитов и других защитных клеток имеются специальные гены, ответственные за синтез определенных цитокинов. До поры до времени эти гены молчат, ничем не проявляя своего присутствия. Однако стоит только фагоциту распознать внедрение в организм микробов-паразитов, гены цитокинов переходят в активное состояние. С них считывается информация о структуре соответствующих молекул, идет белковый синтез, и готовые молекулы цитокинов начинают выделяться (секретироваться) клеткой в окружающую среду. Для восприятия и распознания различных сигналов, в том числе от внедрившихся микробов-паразитов, клетки несут на своей поверхности специальные сложно устроенные молекулы-рецепторы. Для каждого цитокина существует свой особый рецептор, к которому молекула цитокина подходит, как ключ к замку. Как только ключ-цитокин входит в скважину предназначенного для него замка- рецептора, с поверхности клетки к ядру передается соответствующий сигнал включения определенных генов в этой клетке: информация передана, воспринята и реализуется (рис. 7). Цитокины, являясь своеобразным межклеточным языком, позволяют клеткам взаимодействовать, объединяя свои усилия в борьбе с микробами-паразитами.

Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Больной был поставлен диагноз Сахарный диабет I типа, назначена традиционная инсулинотерапия – 54 ЕД/сут. Через 3 недели больная была выписана в состоянии компенсации. После выписки ежедневно отмечала гипогликемические состояния (нередко в ночное время), сопровождавшиеся потливостью, слабостью, дрожью, сильным чувством голода. Дозу инсулина не уменьшала. Через полгода частота подобных состояний уменьшилась. В 1997 году госпитализирована вновь с явлениями декомпенсации (сильная жажда и полиурия утром, чувство голода, потливость вечером и ночью), усилившейся болью в ногах. Гликемию не помнит. Больной скорректировали (уменьшили) дозу инсулина. После данной госпитализации гипогликемические состояния наблюдала гораздо реже. Анализ на гликемию делала 1 раз в месяц в поликлинике. Диету соблюдала, но дозу инсулина в зависимости от количества углеводов не меняла. Последующие госпитализации – ежегодно. В 1999 году прошла обучение в школе диабетика, но дневник не ведет, количество хлебных единиц в пище не подсчитывает. В этом же году получила III группу инвалидности по поводу настоящего заболевания. Настоящая госпитализация плановая, в декабре 2000 больная стала наблюдать явления декомпенсации (сухость во рту, жажду, полиурию, слабость), обратилась к врачу, была госпитализирована.

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

Возможность передачи опухоли вирусами доказана, несмотря на то, что заразиться раком от больного невозможно (известны многие вирусные заболевания, не передающиеся при контакте, а активизирующиеся при определенных условиях – например, герпес). Таким образом, для инициализации опухолевого роста необходимы условия, ослабляющие защитные силы организма. Соответственно речь идет о нарушении связи организм – клетка, то есть о неполадках организма в целом. Эти нарушения могут быть самого различного характера. Еще опытами Павлова было продемонстрировано, что у собак, подвергнутых экспериментальному неврозу, возникают спонтанные опухоли. В клинической практике отмечено, что возникновению рака нередко предшествует психический стресс различной степени выраженности. Стресс истощает иммунные силы, увеличивает восприимчивость организма к канцерогенному влиянию. Имеется определенный психологический тип людей, более склонных к возникновению злокачественных опухолей. Есть мнение, что рак является проявлением потери надежды на достижение жизненных целей.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.