Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Міністерство транспорту України Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту Кафедра “ Теоретична механіка “ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ “ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕОМ КОЛИВАНЬ СИСТЕМИ З ОДНИМ СТУПЕНЕМ ВІЛЬНОСТІ ” Вільні коливання та вимушені коливання точки при не гармонічному збуренні Частина ІІ Укладачі: Л. А. Манашкін Л. Г. Маслєєва Д. Б. Астраханцев А.Ю. Журавльов Для студентів других курсів спеціальностей : 7.092107, 7.100501 , 7.092202 , 7.090603, 7.092203 , 7.100502 Дніпропетровськ 2001 Зміст. . 1. Постановка задачі 2. Складання диференціального рівняння вимушених коливань механічної системи 3. Визначення амплітудно- та фозово- частотних характеристик системи 4. Розкладання функції в ряд Фур’є та визначення параметрів гармонік збурюючої сили 5. Дослідження вимушених коливань механічної системи. 1. Визначення (за допомогою ЕОМ) “точного” рішення диференціального рівняння. Аналіз рішення. 2. Підбір (за допомогою ЕОМ) раціональної кількості гармонік . 3. Побудова аналітичного рішення диференціального рівняння. Підбір раціональної кількості гармонік . 6. Стисла характеристика програми . 7. Порядок підготовки вихідних даних для виконання розрахунку на ЕОМ. 8. Схеми механічних систем та розрахункові дані до них. 9. Перелік літератури. Вступ. Друга частина розрахункової роботи по дослідженню коливань системи з одним ступенем вільності включає задачу про дослідження малих вимушених коливань системи тіл з пружними елементами (пружинами) при дії на одне з тіл системи періодичної збурюючої сили негармонічного типу. Рішення задачі зводиться до визначення закону руху системи (в узагальнених координатах) при нульових початкових умовах. При цьому використовується як аналітичний метод рішення задачі, так і метод численного інтегрування диференціального рівняння руху системи з використанням персональної ЕОМ. Методичні вказівки містять приклад виконання розрахункової роботи. Тут приведені також стисла характеристика програми , що розроблена для рішення вище вказаної задачі за допомогою ЕОМ (автори програми – студенти ф- ту УПП Астраханцев Д. Б., Журавльов А. Ю.), порядок підготовки вихідних даних для виконання на ЕОМ, схеми механічних систем та розрахункові данні до них. Виконання розрахункової роботи складається із слідуючи етапів: - складання диференціального рівняння руху механічної системи (в узагальнених координатах); - виконання розрахунку на ЕОМ; - визначення аналітичного рішення; - зіставлення результатів розрахунків на ЕОМ і аналітичного рішення. 1. Постановка задачі Методику дослідження малих коливань системи при дії негармонічної періодичної сили розглянемо на наступному прикладі. Механічна система, що зображена на рис.1, складається з трьох тіл масою , та двох пружин жорсткістю . Тіло 2 представляє собою суцільній однорідний диск радіуса м) з радіусом інерцій м. Така механічна система має один ступінь вільності. Нехай рух системи викликається періодичною збурюючи силою , що прикладена до тіла 1 і відноситься до сил “прямокутного” типу (рис. ) з параметрами - амплітуда збурюючой сили, – відповідно її частота та період.

Масовсть же нада революцйнй боротьб та кожнй полтичнй д велику розгнну силу та помножу  кльксть. У нашй боротьб маса це важливий фактор, як збрнота одиниць,  приднумо  гуртумо. ¶ навпаки, з допомогою одиниць охоплюмо й опановумо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця пдсилю другу. Насамперед ми повинн докладно пзнати кожне середовище, серед якого думамо вести полтичну роботу. Не вистачить знати загально характер  прикмети елементв, що в ньому гуртуються, чи загальну психологю маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище, зокрема треба пзнати його особлив прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже пд час само дяльности, бо на довг вступн спостереження  дослдження перед приступленням до прац ми, в ниншнх обставинах, не можемо соб позволити. Пзнати середовище значить пзнати пересчний його тип, його окрем вияви, вдхилення вд пересчного, рзного роду особливост. Треба пзнати  збагнути людей, спосб хнього думання, сприймання  реагування на т чи нш явища, знати, чим вони живуть, як  що переживають, як ставляться до рзних явищ

РЕФЕРАТЫ:

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Основные требования, предъявляемые к процедуре помещения товаров под режим «временный ввоз/вывоз» распространяются также и на товарную группу 97. К этим требованиям, как уже отмечалось, относятся, прежде всего, возможность отнесения товаров к перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2000 года № 599, обязательство об обратном вывозе/ввозе товаров, непереходящее право собственности на товары, возможность их надежной идентификации, соблюдение сроков временного ввоза/вывоза и некоторые другие. Необходимо подчеркнуть, что сборы за таможенное оформление уплачиваются при каждом случае декларирования, то есть, как при открытии режима «временный ввоз/вывоз», так и при его закрытии любым другим таможенным режимом. Исключением являются случаи оформления временно вывозимых государственными и муниципальными музеями, архивами, иными государственными хранилищами, а также библиотеками культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении, для экспонирования, обратно ввозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий, а также временно ввозимых в адрес этих организаций культурных ценностей в целях экспонирования и обратно вывозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий (Инструкция о взимании таможенных сборов за таможенное оформление).

Методичні вказівки

В В Е Д Е Н И Е Личность изучается комплексом наук.Социология - одна из реша- ющих определяющих в этом комплексе, но она все-таки не способна заменить все остальные: философию, этику, психологию, социальную психологию, педагогику и т.д.Вовлекая в круг своих размышлений данные самых различных наук, социология, между тем, преимуществен- но концентрируется на одном ракурсе изучения личности - личность как источник социальной жизни, как ее единственный реальный носи- тель и деятель, как далее неразделимый элемент социальной жизни, социальных взаимодействий, институтов и т.д. Для выполнения конкретных функций в ходе социального взаимо- действия на человека накладываются определенные функциональные обязанности.И вместе с тем он наделяется определенными правами, что является своеобразной формой фиксации принципа "платы" и "воз- награждения", лежащего в основе социальных связей наиболее значи- мые обязанности и права возникают, естественно в рамках социальных институтов.В этом случае обязательства и права достаточно четко регламентированы, выполнение человеком его обязанностей контролиру- ется.В данном реферате основной целью является сравнение понятия статуса которое мы можем встретить как в социологии так и в соци- альной психологии.Используя за основу курс лекций по социологии и "Социальную психологию" Дэвида Майерса попробуем сравнить что дан- ное определение значит в вышеперечисленных науках.

Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

Эти два ограничения отсутствуют при обращении "чисто" бумажных денег: уход золотых монет из сферы денежного обращения привел к тому, что все денежные знаки приобрели статус "кредитных". Возможность беспрепятственной эмиссии любых номиналов в любом количестве становится реальным фактором роста инфляции. Рассмотрение кредитного характера разменной монеты и ее последствий позволяет прийти и важному выводу: для стабилизации бумажно-денежного обращения необходим некий "ограничитель" эмиссии бумажных денег — своего рода аналог "золотого" ограничителя; по существу, вся теория и практика современного денежного обращения сосредоточена на поиске такого ограничителя. История монетного обращения содержит еще один поучительный урок. Как уже отмечалось, с VIII по XIV века в Центральной Европе из-за нехватки золота господствовал "серебряный стандарт" - денежная система, основанная на обращении серебряных монет, которые выступали в этой системе полноценными ходячими монетами и были обязательны к приему как основное платежное средство.

Основные направления и методы совершенствования учета денежных средств в иностранной валюте

В руках губернаторов была сосредоточена гражданская и военная власть. В целях укрепления социальной опоры абсолютной монархии Пётр I в 1714 г. издаёт указ о единонаследии, которым уравнивались в правах поместья дворян и вотчины. Крупные изменения в организацию господствующего класса внесла " Табель о рангах" (1722 г.). Все лица, принадлежавшие прежде к различным чинам, стали считаться дворянами. Этим же документом был определён и порядок прохождения военной и гражданской службы. Главными критериями продвижения по служебной лестнице стали личные качества дворянина, его способности, образовательная и специальная подготовка. "Табель о рангах" предоставлял возможность получить дворянство отдельным выходцам из "подлых" сословий (купцов и крестьян), 8-ой ранг давал право на потомственное дворянство. Следует заметить, что реформаторская деятельность Петра протекала в борьбе с оппозицией. Уже первые,сначала поверхностные, попытки преобразований вызвали сопротивление консервативных кругов боярства и высшего духовенства.

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

Пациент ложится  на твердую кушетку или кровать лицом вверх с вытянутыми вдоль туловища руками. Положение пациента должно быть удобным и не напряженным. Перед исследованием пациент несколько минут должен спокойно полежать, отдохнуть, чтобы снять эмоциональное или физическое напряжение, сопровождающееся тахикардией. Для возможности наблюдения за пациентом при подаче команды о задержке дыхания при записи ФКГ аппарат целесообразно размещать у головного конца кровати, причем медсестра должна стоять лицом к пациенту. Появление помех при записи ФКГ, мешающих дальнейшему анализу, в большинстве случаев связано с плохим наложением микрофона на грудную клетку. Микрофон с помощью резинового кольца устанавливается на поверхности грудной клетки и дополнительно фиксируется специальным резиновым бинтом. Лишь в исключительных случаях, например у маленьких детей, микрофон удерживают на грудной клетке рукой. При неплотном прилегании микрофона к грудной клетке и отсутствии герметичности снижается чувствительность к звукам низких частот, начинают записываться помехи, связанные с внешними шумами.

Методичні вказівки до курсового проекту по Електропостачанню в сільському господарстві

Он был обаятельным и общительным человеком, имел огромный круг знакомых, и все же многие, разумеется, знали его как бы издалека - по фильмам, по необыкновенно жизнеспособным песням, передаваемым из уст в уста, от гитары к гитаре, поэтому можно считать, что никакой разлуки не было и нет. Ведь песни Визбора почти тридцать лет, начиная с освежающих шестидесятых и до сих пор, любят, слушают и поют самые разные люди. Впрочем, разного в этих людях мало, общего - много: чистота души, вера в дружбу, жажда романтики, ностальгия по искренности. То есть песни Визбора - это своего рода и пароль, и отзыв для людей надежных и светлых. А свет этот возник и укрепился в сердцах под звуки визборовских песен. И "Домбайский вальс", и "Серега Санин", и "Милая моя", и другие - целая палитра самых пронзительных чувств и ослепительных жизненных ситуаций. Поставим пластинку: "Я вас люблю, я в это тоже верю." - пел Визбор. И мы вас любим, Юрий Иосифович. С днем рождения! (Д.О. Веч. Москва. - 1994. - 20 июня) Газета Коммерсант-DAILI 20 июня Юрию Визбору исполнилось бы шестьдесят.

Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

Чаще всего при культивировании клеток в суспензиях берут среду Игла с двукратной концентрацией аминокислот и витаминов. Суспензионные культуры потребляют в 2-7 раз больше глюкозы, чем монослойные. В процессе потребления глюкозы клетки выделяют в среду токсичную для них молочную кислоту. Потребление клетками глюкозы и выработка молочной кислоты идут параллельно и находятся в прямой зависимости от плотности клеточной популяции. Полезным оказалось прибавление к питательной среде инсулина в количестве от 40 до 200 ЕД на 1 л. Прибавление к питательной среде инсулина изменяет соотношение между количеством поглощенной глюкозы и выделенной молочной кислоты. Для клеток линии L указанный коэффициент может быть снижен с 74-81 до 37-38%. Различные аминокислоты потребляются из питательной среды растущими клетками с неодинаковой скоростью. Отмечено, что регулярное прибавление аргинина (20-40 мг/л) и увеличение количества глутамина до 450 мг/л благоприятствуют росту взвешенных культур. Прибавление инозитола (0,4 мг/л) позволяет ускорить рост культур амниотических клеток человека. Желательным является добавление к среде каталазы (1 мг/л) и тироксина (12 мг/л).

Использование криминалистических средств и методов в установлении лица совершившего преступление

Конституция Российской Федерации выделила в отдельную главу положения о местном самоуправлении. В этой главе конкретизированы положения статьи 12 первой главы об основах конституционного строя « В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Закрепленная здесь модель местного самоуправления приближается к общепринятому во многих странах эталону местного самоуправления как демократического института. Вряд ли можно считать, что эта модель сразу будет реализована, но она достаточно определенно указывает цель, к которой надо стремиться в реформировании местной власти. Глава 8 Конституции России уточняет государственно-правовую характеристику местного самоуправления, существенно обогащая ее. Конституция сужает нормативное регулирование местного самоуправления, фиксирует основные параметры местного самоуправления. В значительной мере именно из гл. 8 Конституции можно вывести содержание общих принципов организации системы местного самоуправления, определение которых остается в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, хотя это содержание и не сводится только к тому, что закреплено в данной главе.

Методы и средства контактных электроизмерений температуры

Изучая устройство человеческого глаза, Леонардо высказал правильные догадки о природе бинокулярного зрения. Идя к простой инвентаризации органов к изучению их функций он рассматривает организм как образец " природной механики". Леонардо да Винчи впервые описал ряд костей и нервов, высказал новаторские предложения об антагонизме мышц, особое внимание уделял проблемам эмбриологии и сравнительной анатомии. В опытах с удалением различных органов у животных Л. да Винчи стремился ввести экспериментальный метод и в биологию. Он впервые стал рассматривать ботанику как самостоятельную биологическую дисциплину; выделяя и здесь прежде всего структурно-функциональный моменты, он дал описание листорасположения, гелиотропизма и геотропизма, корневого давления и движения соков растений. Говоря о природной необходимости, "В законе минимального действия" и "разумном основании" природы, Леонардо да Винчи последовательно исключал из своих натур философских теорий идею о боге (допуская её лишь в качестве понятия о "перводвигателе").

Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на бат человека: методы, средства, результаты

Много изнасилований совершается также незнакомыми потерпевшей. Такие преступления зачастую совершают лица, находящиеся в нетрезвом виде, половые психопаты, недавно освобожденные из мест заключения, особенно из числа судимых за изнасилование, развратные действия, хулиганство, убийства. Умысел на совершение изнасилования у них возникает в большей части внезапно, при встрече с женщиной в безлюдном месте. Однако нередки и такие случаи, когда преступники специально готовятся к совершению такого преступления: выбирает место для нападения на жертву, готовят орудия для причинения телесных повреждений или угрозы. Насильники - это, как правило, неженатые, имеющие возраст до 22-27 лет. Соучастники изнасилования наряду с мужчинами бывают также женщины, которые по договоренности с насильником заманивают жертву в укромное место или удерживают потерпевшую во время насильственного полового акта. Изнасилование зачастую совершается одиночками, но весьма распространены также изнасилования, совершаемые группой. Особенно это часто бывает, когда преступления совершают несовершеннолетние.

Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

Общий недостаток недемократических политических систем состоит в том, что они не были подконтрольны народу, а значит, характер их взаимоотношений с гражданами зависел прежде всего от воли правителей. В прошлые века возможность произвола со стороны авторитарных правителей существенно сдерживалась традициями правления, относительно высокой образованностью и воспитанностью монархов и аристократии, их самоконтролем на основе религиозно-нравственных кодексов, а также мнением церкви и угрозой народных восстаний. В современную эпоху эти факторы либо вообще исчезли, либо их действие сильно ослабло. Поэтому надежно обуздать власть, гарантировать защиту граждан от государственного произвола может только демократическая форма правления. Тем народам, которые готовы к индивидуальной свободе и ответственности, ограничению собственного эгоизма, уважению закона и прав человека, демократия действительно создает наилучшие возможности для индивидуального и общественного развития, реализации гуманистических ценностей: свободы, равноправия, справедливости, социального творчества.

Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

Аутогенной тренировкой можно заниматься самостоятельно. Иногда, в самом начале тренировок возникают пугающие ощущения – «аутогенные разряды». Эти аутогенные разряды могут проявляться в том, что в момент погружения в состояние расслабленности занимающийся вдруг «видит» в зрительном анализаторе мириады цветовых пятен, искры, даже целые картины, «слышит» необычные звуки и голоса, испытывает чувство падения в бездну или просто чувство полета, ощущает вкус каких-то продуктов, ощущает запах и т.д. Эти явления часто пугают человека и отбивают у него охоту заниматься A . Эти неприятные ощущения не представляют никакой опасности для занимающегося и, как правило, проходят через несколько занятий A . Аутогенная тренировка состоит из двух ступеней: первой – высшей и второй – низшей. Первая ступень включает в себя шесть классических упражнений условные названия которых: «тяжесть», «тепло», «дыхание», «сердце», «тепло в области солнечного сплетения», «прохлада в области лба». Человек, овладевший первой ступенью A может влиять на свое настроение, вызывать у себя колоссальное желание заниматься любым неинтересным, но нужным делом влиять на работоспособность и самочувствие организма, развивать свои способности и многое другое (нужны только применять соответствующие формулы).

Типология современных методов применения средств ИКТ в системе общего образования

Если вы вышли на сцену – начинайте говорить. Некоторые из слушателей заметят вашу неподготовленность без вашей помощи. Другие же не заметят, и незачем говорить им об этом. «Зачем оскорблять свою аудиторию, внушая ей мысль о том, что вы не сочли нужным подготовиться и любое старое блюдо, которое случайно оказалось у вас на плите, подойдет для того, чтобы потчевать их?» (2, с. 399). Оратору нужно помнить о двух вышеназванных ошибках («несмешная история» и упоминание о неподготовленности) начала выступления и о том, что слушатели пришли для того, чтобы их проинформировали и заинтересовали. Часто это удается сделать, начав со следствия и заставив слушателей услышать причину. Необходимо сразу начать рассказывать историю, полную действий. Начните выступление с иллюстрации, возбудите интерес, а затем продолжайте, делая свои замечания общего характера. Слова какого-либо известного человека всегда привлекают внимание, поэтому хорошая цитата лучше всего подходит для начала выступления. Цитаты придают речи научность и большую образность. Монтень сказал: «Если я цитирую других, то лишь для того, чтобы лучше выразить свою собственную мысль».

Методы и средства измерений и контроля

Годовая продуктивность, ц. Валовый объем продукции, ц. 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Молоко 907 863 885 30,6 32,2 34,0 27773 27767 30094 Прирост живой массы КРС 1886 1041 1716 1,2 2,5 1,4 2197 2579 2429 Развитие производства происходит путем улучшения качества кормов, продуктивности скота, такой путь увеличения производства продукции называется интенсивным. Интенсификация является главным направлением развития сельскохозяйственного производства на современном этапе. Она достигается путем внедрения достижений научно-технического прогресса и передового практического опыта. Постоянный рост инвестиций на развитие более современных средств производства, более квалифицорованного труда в расчете на единицу должны обеспечить основную долю прироста производства сельскохозяйственной продукции. Известно, что объем производства продукции животноводства зависит от поголовья и продуктивности животных, обеспеченности скота кормами и помещениями, рационов кормления, породности животных, условий их содержания. Поголовье и продуктивность животных оказывают непосредственное влияние на объем производства продукции и находятся с ним в функциональной зависимости.

Средства и методы мышечной релаксации

Это наиболее распространенная причина окраски породообразующих минералов. Наиболее распространенными хромофорами в минералах являются ионы Fe2 и Fe3 . Минералы V, Cr, M , Co, i, Cu составляют более “локализованные” группы. В редких случаях окраска обуславливается редкоземельными ионами, в таких минералах как флюорит, апатит, некоторые полевые шпаты и др. С точки зрения теории кристаллического поля естественно, что каждое валентное состояние переходных металлов в каждой координации дает качественно разные спектры, а с разными лигандами (F-Cl-H2O, O, S, Se, e) и при разном искажении структурного положения полосы в этих спектрах могут быть смещены и расщеплены. Все это обуславливает различные окраски соединений одного и того же переходного элемента. в). изменение и усиление окраски, связанные с интервалентными взаимодействиями, наблюдаются при наличии пар ионов Fe2 - Fе3 , Fe2 - i4 и др. в структурных положениях, обуславливающих возможность взаимодействия между ними. 4.Окраска, связанная с электронно-дырочными центрами, молекулярными ионами, свободными радикалами: а) окраски, связанные с примесными катионами: 1) с d1-конфигурацией ( i3 , V4 , b4 и др., а также титанил, ванадил, ниобил и др.) с d - и f - конфигурациями, 2) с s1-, p1-,p5- конфигурациями (Pb в зеленом амазоните, Pb3 в розовом кальците и др.); б) окраски, связанные с О- и молекулярными ионами О2-, S2- и др.; в) окраски, связанные со свободными радикалами SO4-, SO3- и др.; г) окраски, связанные c F- и V-центрами и F-агрегатными центрами, особенно распространенными во фторидах и щелочных галогенидах.

Средства и методы развития силы

Угол, образованный лучами, идущими из центра выходного зрачка объектива к крайним точкам полезного поля изображения, называется угловым полем объектива. Кадровая рамка фотоаппарата должна располагаться внутри полезного поля изображения. Объективы, угловое поле которых находится в пределах от 45° до 60°, называются нормальными, с углом, превышающим 60°,— широкоугольными.2 Относительное отверстие объектива. Относительное отверстие объектива — отношение диаметра его входного зрачка к фокусному расстоянию, записывается в виде 1:К, где К — диафрагменное число, показывающее, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше диаметра его входного зрачка. Это число, называемое диафрагменным числом, наносится на шкалу диафрагм объектива. Чем больше величина относительного отверстия, тем выше освещённость оптического изображения, даваемого объективом, т. е. тем больше светосила объектива.3 Разрешающая сила. Разрешающая сила (способность) Л' выражается максимальным числом линий (штрихов), приходящихся на 1 мм в оптическом изображении специальной испытательной таблицы (миры).

Учет амортизации (износа) основных средств и методы ее исчисления в условиях рынка

Все входящие в пептидную связь атомы располагаются в одной плоскости (планарная конфигурация). Расстояние между атомами С и (в -СО- H-связи) равно 0,1325 нм, то есть меньше нормального расстояния между (-углеродным атомом и атомом той же цепи, выражаемого величиной 0,146 нм. Вместе с тем оно превышает расстояние между атомами С и , соединенными двойной связью (0,127 нм). Таким образом, связь С и в -СО- H -группировке может рассматриваться как промежуточная между простой и двойной вследствие сопряжения ?-электронов карбонильной группы со свободными электронами атома азота. Это определенным образом сказывается на свойствах полипептидов и белков: по месту пептидных связей легко осуществляется таутомерная перегруппировка, приводящая к образованию енольной формы пептидной связи, отличающейся повышенной реакционной способностью. Элементный состав белков Белки содержат в среднем около 1 6% азота, 50-55% углерода , 21- 23% кислорода , 15-17% азота , 6-7% водорода , 0,3-2,5% серы . В составе отдельных белков обнаружены также фосфор, йод, железо, медь и некоторые другие макро- и микроэлементы, в различных, часто очень малых количествах.

Методы и средства пожаротушения

Высокий уровень активности слушателей бизнес - тренинга дает несколько важных преимуществ: При активном обучении концентрация внимания, уровень запоминания и интенсивность мыслительных процессов остаются достаточно высокими длительное время, позволяя усвоить необходимый материал. ( При лекционном режиме концентрация внимания остается высокой примерно 10 - 15 минут). Тренинговая работа, помимо основных упражнений, в которых слушатели принимают активное участие, располагает целым арсеналом разминочных «разогревающих» техник, позволяющих удерживать интенсивность обучения на высоком уровне. При активной позиции «мертвые» бумажные знания оживают и примериваются участниками обучения к своей ситуации. Часто теоретические знания бывают очень простыми, и звучат как банальные истины. Трудности возникают именно на этапе «приложения» общих закономерностей к конкретным повседневным действиям. Так, в стандартном тренинге продаж обычные приемы должны быть освоены и модифицированы под товар, клиента и личные особенности продавца.

Распределение сил, средств, ресурсов на избранном направлении их применения. Основы метода обоснования распределения

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Контрольная работа по дисциплине «Правоведение» Вариант №3 Проверил: И.А. Тутов Выполнил: студент 2 курса Е.С. Трудолюбова Ижевск 2009 Сравните следующие организационно правовые формы, определив их сходства и различия, производственный кооператив и общество с ограниченной ответственностью по следующим признакам: создание, учредительные документы, формирование уставного капитала, органы управления. Признаки Производственный кооператив (артель) Общество с ограниченной ответственностью Понятие Признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Признаются учрежденные одним или несколькими лицами общества, уставный капитал которых разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Методы и средства военной гидрографии

Тем более практика не раз доказывала, что международная поставка и торговля более эффективна если использовать в различных качествах векселя: это и упрощает оборот, и ускоряет расчёты, как правило, в такие отношения втягивается больший круг субъектов и т.д. Поэтому, на мой взгляд, вексельное законодательство России является частью международного вексельного права, относящегося к женевской системе. Отправным моментом можно признать наличие в гражданском законодательстве самого понятия векселя и особенности его обращения. Первый по значимости нормативный акт, в котором содержаться нормы вексельного права можно признать Гражданский кодекс РФ. В ст.143 ГК Рф вексель отнесён к ценным бумагам. В ст.815 ГК РФ дано определения векселя как ничем не обусловленное обязательство векселедателя (заёмщика) либо иного указанного в векселе плательщика (акцептанта) выплатить по наступлении определённого срока полученные взаймы денежные средства. При этом указывается, что отношения, возникающие по переводному или простому векселю регулируются соответствующим законом. Это ещё раз подчёркивает специфику норм вексельного права: даже являясь институтом права гражданского вексельное право подчиняется только соответствующим нормам вексельного права.

Методы обработки корневых каналов зубов с применением современных медикаментозных средств при лечении периодонтита

Бюджет османской империи в это время становился хронически дефицитным. После первых иностранных займов, полученных Портой в годы Крымской войны, османское правительство было вынуждено вновь обратиться к внешним источникам финансирования. До своего банкротства в 1875 г. Порта сумела заключить договоры о еще 15 внешних займах. В результате «к 1875 г. сумма займов достигла 242 млн. лир»42. Внешняя задолженность страны очень быстро росла. Если в 1854 г. она составляла 75 млн. франков, а в 1863 г. – 200 млн. франков, то в 1874 г. она равнялась уже 1 млд. франков43. В октябре 1875 г. турецкое правительство вынуждено было объявить о своей неспособности погашать внутренний долг в требуемых размерах. В официальном сообщении турецкого правительства о банкротстве Турции указывалось, что в течение ближайших пяти лет расчеты по внешним и внутренним долгам будут снижены наполовину. Однако в 1876 г. выплаты по государственному долгу были вообще приостановлены. Османская империя обанкротилась. Рост государственной задолженности Османской империи вызывал повышенное внимание европейских кредиторов к состоянию ее финансов.

Методы и средства радиационно-дозиметрического контроля при обращении с твердыми радиоактивными отходами

Об этом же он говорил и на втором Съезде Союза Воинствующих Безбожников. К тем, кто выступал против перегибов в борьбе с религией, следует отнести и А.В. Луначарского, хотя он и не был против усиления антирелигиозной борьбы. Против усиления гонений на церковь выступала и Н.К. Крупская, считавшая самым эффективным средством борьбы научную пропаганду. Таким образом, к 1929 г. четко обозначились теоретические расхождения между “большинством” и “правым уклоном” в антирелигиозной вопросе. Сталин полагал, что по мере построения социализма “эксплуататорские классы” (в том числе и духовенство) усилят свою борьбу, и для успешного завершения коллективизации их необходимо обезвредить, не останавливаясь ни перед какими средствами. В отличии от него Бухарин и Рыков склонялись к проведению антирелигиозной пропаганды без помощи репрессивных мер, рассматривая борьбу с религией как столкновение двух идеологий. Было бы неправильно делать вывод, что Бухарин и его сторонники были нейтральны по отношению к церкви или тем более доброжелательны к ней. Конечная цель и у них, и у Сталина была одна, но способы ее достижения различались весьма существенно.§2. II съезд Союза Безбожников и постановление Политбюро о речи Бухарина.

Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере ООО "Орбита-4")

Таким образом, была установлена долгосрочная социалистическая стратегия для типа обществ, которые мы сегодня называем "развивающимися", параллельная с ее правым эквивалентом - столыпинской "революцией сверху", проводимой модернизаторской государственной бюрократией, ориентированной на западный опыт и западных специалистов. Ленин продолжал считать, что социализм не может победить в одной отдельно взятой стране. Он был уверен, что вот-вот разразится общеевропейская революция - социалистический аналог революции 1848 г. По мере того как эта уверенность в неизбежности европейской революции исчезала, ей на смену постепенно приходила надежда, что следующий большой революционный пожар разгорится в среде "трудящихся масс" Азии, причем основным ее топливом будет сочетание национально-освободительной и крестьянской борьбы. Внероссийский резерв российских революционеров все больше виделся в "колониальных и полуколониальных народах Азии", которые становились синонимом всего Третьего мира. Третьим важнейшим уроком 1905 - 1907 гг., который Ленин принял и последовательно развивал в процессе последующего обретения революционного опыта и которого упорно держался до конца, была его вера в "народную" самодеятельность или, шире, способность масс к творчеству политических форм. (Он, как правило, говорил при этом о "революционном пролетариате", однако в ряде случаев переходил на понятие "простой народ", т.е. плебс России.) Столь же последовательно наличествовала необходимая двойственность двух линий мышления и двух эмоций, свойственных не только Ленину.

Административно-правовые методы выявления и предупреждения незаконного оборота наркотических средств

Разность потенциалов на отсекающем и основном проводнике и создает изоляцию. Управление этими напряжениями и зарядами в прошлом году было запатентовано Уильямсом и Кьюкесом (патент США 6 256 767, Demul iplexer for a Molecular Wire Crossbar), разработавшими метод интеграции молекулярных устройств в производимые сейчас микросхемы, чьи компоненты примерно на два порядка больше по размерам. Упрощенно этот процесс можно представить как специальную технологию демультиплексирования, когда с помощью химических процессов микросхемы, полученные литографическим способом, соединяются с проводниками, имеющими размеры в несколько нанометров. В результате была решена очень важная в практическом смысле задача организации эффективного ввода-вывода информации по отношению к таким молекулярным структурам. Аналогичная задача для квантовых компьютеров пока еще не решена. По всей видимости, сейчас приближается последняя технологическая революция в электронике: элементарные устройства выходят на рубеж молекул, после чего дальнейшее движение в этом направлении станет невозможным. Список литературы

Компьютерные вирусы. Методы и средства защиты

Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную местность – этот скромный ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что весь он только одним духом держится . И этим-то его духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени". Духовные связи Ф.И. Тютчева с Ф.Н. Глинкой проявляются не только в атмосфере круга их общения, но и в их рассуждениях, близких по темам и по мировоззренческим понятиям. Это касается прежде всего общественно-политической обстановки в Европе и в России, порождающей ключевые для судьбы человечества духовно-нравственные проблемы. Острые вопросы современности Ф.Н. Глинка рассматривал сквозь призму вечного религиозного опыта и пытался вынести их решение в сферу художественную, для убедительности придать им, как он это делал еще в ранний период создания "опытов аллегорий, или иносказательных описаний", форму аллегорическую, "старался облечь в одежду Поэзии сокровеннейшие ощущения, высшие истины" и "приблизить их к людям в виде более осязаемом".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.