Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Визначаючи цільову аудиторію, важливо враховувати не тільки тих, хто стане кінцевим споживачем, але і тих, хто приймає рішення купити або впливає на прийняття такого рішення. Наприклад, діти сильно впливають на прийняття рішення про купівлю лікарських засобів, бо деякі ліки вони просто не стануть приймати. Тому треба приймати до уваги побажання дітей. Отже, цільовою аудиторією ВАТ «Фармак» є населення України будь-якої статі. Віком від 16 років, з середнім або низьким рівнем доходу. Цільовими споживачами є люди, що віддають перевагу високоякісним медичним препаратам. Для впливу на цільову аудиторію необхідно максимально наблизити рекламне звернення до сприйняття цільовими споживачами, для цього необхідно застосовувати різні маркетингові та комунікаційні заходи. 5. Ситуація на ринку. Конкуренти: основним є ЗАТ « Дарниця» та інші. Конкуренти мають приблизно такі ж ціни, але наші медичні препарат мають вищу якість. 6. Мета рекламної кампанії. Привернути увагу до препарату, збільшити обсяги продажу товару протягом 2 місяців на 15%. В даному випадку, підприємство бажає закріпити у свідомості цільових споживачів, що препарати ВАТ «Фармак» - це ліки європейської якості. Тобто, підприємство робить акцент саме на високій якості своїх медичних препаратів. Тобто, основне завдання підприємства полягає у постійній системній роботі, спрямованій на випуск ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів. 7. Стратегія рекламної кампанії. Встановлення цін нижче ніж у конкурентів. 8. Передбачувані місця проведення. Рекламна кампанія буде проводитися у приміщеннях аптек по всій країні наступних аптечних мережах: Бадм, Добрий день, Оптима-Фарм, Протек-Фарм. 9. Аналіз динаміки збуту. Середньотижневий об Допов. і ред. Д Ядіна. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456с. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка –Центр, 2003. – 280с. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002. – 712с.

Вони стараються представляти собою надто малі для ворожої техніки цілі (шляхом роздрібнення), що легко губляться в терені, швидко зникають, і до яких не можна дібратися важкою зброєю. Зрештою партизани стараються нищити всі ці технічні засоби ворога, де й як тільки це можливе, не допускаючи їх на поле бою шляхом нищення мостів, складів пального, гаражів і т. ін. Дуже велику перевагу над партизанськими відділами дає ворогові політично-адміністративна організація терену та засоби транспорту і зв'язку, (районні осередки, станиці, МВД-МГБ, шляхи, авта, залізниці, телефони, телеграфи, радіостанції і т. д.). Зорганізований та впорядкований терен дає ворогові сильну оперативну базу, можливість швидкої комунікації та перекидання частин у терені, де появилися партизани. Тому при всяких діях партизанські командири мусять брати це до уваги і, або старатися ці засоби організації терену (адміністрація), зв'язку й комунікації нищити чи знешкідливлювати, або так вести дії, щоб ворог не міг їх (тих засобів) використати проти нас (блискавична поява, чин і зникнення відділу, використання умов терену й ночі, сувора конспірація, заздалегідь приготовані місця відступу і скриття та тому подібне)

РЕФЕРАТЫ:

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Как полицай, Попов имел списки людей, предназначенных к высылке в Германию, и предупреждал их об этом. По показаниям Кравченко О.Д., благодаря Попову, кроме нее, удалось избежать высылки коммунистам Елизарову, Соколовой, Кисенко, Карпенко, Вартановой и др. Но и эти показания не помогли предотвратить сурового приговора, хотя никаких преступлений против своей Родины Попов не совершил. Судимость с него была снята в 1956 г., а реабилитирован он был уже после смерти, последовавшей в 1999г. Яковкину после оккупации допрашивали, на нее писали клеветнические доносы. Ей, спасшей картины великих русских художников (Репина, Левитана, Поленова, Айвазовского, Кустодиева и др.), не верили. Оправдываясь, она пишет в органы государственной безопасности: «На оккупированной территории я оставалась только потому, что не считала возможным бросить на произвол судьбы культурные ценности. Если бы я уехала тогда из Пятигорска, бросив музейное имущество, и оно бы пропало, мне не пришлось бы теперь оправдываться». Люди, близкие Попову, человеку талантливому, поэтичному и красивому, о котором, возможно, следует рассказывать специально, считали, что Яковкина не приложила достаточных усилий к тому, чтобы спасти своего бывшего сотрудника от работы в полиции, а затем от Воркутинских шахт.

Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

Наши собственные занятия "Поэмой" датируются началом 1960-х годов; число единомышленников, с которыми обсуждались подступы к тому, что сейчас называется "дешифровкой", было тогда невелико. Но и раньше, и одновременно, и позже обращались к "Поэме" и другие: она, как в воронку, втягивала в свое изучение, толкование, сопричастие все больший и больший круг "адептов", которых объединяло одно: осознанно или инстинктивно, но они шли по пути, намеченному Ахматовой специально для "Поэмы", то есть выполняли поставленные ею (Автором / Героиней, самой "Поэмой") "задания". При всех девиациях, этот путь оказался в конце концов единым. Поэтому то, что мы теперь знаем о "Поэме" (или то, чему она нас обучила), то, что продолжаем узнавать, то, что еще узнаем в процессе бесконечного преследования "Поэмы", - все это есть как бы результат совместного творчества ее "учеников". Разумеется, среди них были и есть "первые ученики". Нам показалось более важным попытаться проникнуть в самодовлеющий механизм "Поэмы", который активизирует возможности ее исследователя.

Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

Стихи "вроде лозунгов" он сочинял иногда и ранее, но их было немного, и за двумя - тремя исключениями, они не доходили до печати. Между тем, в 60 - 70 -х годах поэт написал около пяти десятков таких стихотворений, и почти все они тут же были обнародованы в газетах либо журналах. Причем Тютчев называл их "рифмованными лозунгами" или "статьями" и сам отправлял в печать, но лишь ради воздействия на политику, а не как собственно поэтические творения. В заключение беседы можно отметить, что постоянное активное участие Тютчева в политической жизни Европы второй половины 60 - х - начала 70 - х годов 19 столетия сегодня не подлежит сомнению. В большинстве новейших исследований, посвященных внешнеполитическим проблемам указанного периода, так или иначе упоминается имя поэта. Однако, чтобы раскрыть реальную роль Тютчева, необходимо всестороннее и тщательно изучить все внешнеполитические перипетии 50-х - начала 70-х годов, и эта работа еще предстоит ученым - литературоведам. Список литературы

Маркетингові комунікації

Подсистема получения космической информации включает: космические носители измерительной аппаратуры - искусственные спутники Земли, пилотируемые космические корабли (ПКК) и орбитальные станции (ОС); измерительную аппаратуру, устанавливаемую на космических носителях; аппаратуру, передающую полученную Блок-схема 3. Структура космической системы изучения природных ресурсов информацию на Землю (на пункты приема информации - ППИ) в подсистему сбора информации. Данные, полученные с помощью космической измерительной подсистемы, содержат для каждого отдельного элемента природного объекта информацию о его состоянии. Эти данные передаются на пункты приема информации и оттуда в банк данных подсистемы сбора информации на хранение. Подсистема получения дополнительной дистанционной информации объединяет средства и методы получения дистанционной информации о природных и антропогенно измененных объектах, осуществляемых в основном в пределах тропосферы. В эту подсистему включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и вертолеты); суда-лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, установленная на этих носителях измерительная аппаратура, установленная на них аппаратура, передающая получаемую информацию на пункт приема информации.

Невербальні засоби комунікації

При этом сам по себе упор на такое налогообложение вступает в противоречие с необходимостью перехода к рыночной налоговой системе, предполагающей, что основное бремя ложиться на физических лиц - работников и собственников предприятий. Среднемесячная зарплата и норма потребления 1997 г., грн. Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Средняя заработная плата 140 148,3 157 164,3 Доход на члена семьи (предполагается 2 раб, и коэфф. семейности 3,2) 38,7 41,4 46,4 49,7 Физиологический минимум 51,635 64,952 75,206 113,89 Рациональная норма потребления 108,314 131,892 150,514 230,608 Аналогичными недостатками страдает и показатель средней заработной платы. В силу того, что он используется при налогообложении, руководители всячески завышают количество работающих и занижают среднюю заработную плату, стараясь, однако, не выходить за пределы численности работающих для малых предприятий. Вследствие того, что минимальная зарплата не выполняет тех функций, которые она должна бы выполнять в первую очередь, возникают противоречия и в единой тарифной системе (ЕТС).

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

По согласию с тогдашним зетским митрополитом Виссарионом, викарным епископом Вавилой и всей братией Иван устанавливает общежительный устав монастыря. Сюда, из монастыря Враньина переносится резиденция Зетской епархии, основанной Свт. Саввой I в 1219 г. В своей грамоте Иван Черногевич щедро наделил свою “задужбину” землями, лесными угодьями и всем необходимым. Обитель находилась на холме Чипур. По свидетельству современников это был “малый, но прекрасный” монастырь. В середине его стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы, окружённая с трёх сторон колоннадой. Предположительно храм строили мастера из Приморья. По краям участка стояли монастырские постройки: малая церковь Св. Ап. Петра, кельи, митрополичьи покои и хозяйственный постройки. В наружных стенах этих зданий были бойницы, а весь монастырь был опоясан рвом и оградой из кольев. Иван Черноевич умер в 1490г. и был похоронен в церкви монастыря, у южной стены. Его останки были найдены при археологических раскопках 1980-х гг.Сын Ивана - Георгий, правивший Зетой в 1490-1496 гг, основал в 1494г. первую на славянском юге типографию на Ободе, но вскоре перенёс её в Цетиньский монастырь.

Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Обширный и разноплановый корпус документов позволил придать особую значимость вопросу эффективности исследовательских методов. Развернувшиеся в истории дискуссии по теоретическим проблемам создают новые возможности для осмысления общих подходов применения базовых рациональных исследовательских принципов: историзма и объективности, ибо только научное комплексное исследование в хронологической последовательности позволило более объективно проникнуть в суть проблемы. Актуальна в наше время и проблема источников, совершенствование методики их исследования. При анализе источниковой базы автором был использован ряд методов исторического исследования: - проблемно-хронологический метод позволил расчленить данную проблему на ряд более узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности и выделил основные направления деятельности передвижников на разных этапах существования Товарищества. - метод конкретного анализа предполагает исследование исторических явлений с учетом условий их возникновения и взаимовлияния, как единство многообразных их составляющих элементов.

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

"Доктор Живаго" Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов. Б. Пастернак Эти пастернаковские строки выглядят эпиграфом к роману “Доктор Живаго”, над которым Борис Леонидович работал около четверти века. Роман как бы вобрал его самые сокровенные мысли и чувства. И вот на склоне лет роман завершен, окончательный вариант подготовлен к печати, но опубликован роман был только за границей. В 1958 г. за него Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. На Родине же Бориса Леонидовича не признавали. В газете “Правда” была опубликована статья Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”. Автор статьи утверждал, что Пастернак якобы никогда не был “подлинно советским писателем” и даже в свое золотое время “не числился в мастерах первого класса”. Поэта называли “предателем”, “внутренним эмигрантом”. Он был исключен из Союза писателей. Пастернак заявил, что отказывается от премии и ни при каких условиях не покинет Советского Союза. Он тяжело переживает обрушившиеся на него огульные обвинения и измену некоторых друзей.

Форми і методи комунікацій у підприємництві

И пусть в истории многое переставлено местами — в этом ли суть? Не должен человек доверять бесовским силам — что бы они ему ни сулили, и даже если они выполняют обещанное. Ибо чаще всего они выполняют обещанное. Но тут же человек становится причастным к бесовской кутерьме и метели, где нет для него смысла. И только одно слышится сквозь метель: “Ску-у-шно!”, и потому-то: Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! “Мне скучно, бес”. Так идёт перекличка через столетие двух русских поэтов, из которых один провидел природу зла, а другой ощутил эту природу уже “разгулявшейся”, хотя и ощутил менее чётко. Список литературы

Маркетингова політика комунікацій

Соответственно, герой эпопеи ставит себе субс-танциальные цели и борется за их осуществление. Герои и коллектив едины. В романе обычная коллизия заключается по Гегелю, ''между поэзией сердца и противостоящей прозой отношений, а также случайностью внешних обстоятельств'' (XX, .14, 273). Эта коллизия отражает разъединение личного и общественного. Герой и окружающее его общество противопоставлены. Коллизии сатиры и комедии, по Гегелю, не являются художественной проекцией жизненной коллизии, ее создает отношение поэта к предмету. Поэт создает ''образ испорченной дейс- твительности так, что эта испорченность разрушается в самой себе вследст- вие собственной нелепости'' (XX, .13, 85). Естественно, что в данной ситуа- ции нет места истинным характерам. Герои ''неразумны'', ''неспособны ни к какому подлинному пафосу'' (XX, .14, 384). Итак, эпопея, сатира (комедия), роман отражают в теории Гегеля три последовательные стадии в развитии общества; их коллизии выводятся из ''общего мира'' (в сатире) и из отношения поэта к этому состоянию.

Маркетингові комунікації

Если мужчина в случае опасности превращает в поле боя целые города, то женщина старается действовать лишь в границах своих владении: дома, семьи, но ее гнев даже на таком небольшом пространстве приводит к ощутимым результатам. «Женский» взгляд проявляется в том, что очень большое внимание уделяется таким понятиям, как семья, дом, верность, муж, жена и любовница, неверность, жертва ради любви, карьера, личная жизнь. Даже страна описывается не с точки зрения политики, отношения с внешним миром, а описанием ситуации в школе, в интернатах, на улице, в такси, даже с точки зрения особенностей советского торта. Так уж исторически сложилось, что произведения писали больше мужчины, и назвать имена даже нескольких писательниц – дело довольно непростое. Но «женская проза» всегда занимала особое место в литературе, потому что ни один мужчина, даже гений, не сможет передать мир так, как его воспринимает женщина. Когда человека описывает писатель или писательница, получаются довольно разные портреты: особенности психологии играют огромную роль. Только сопоставив оба портрета можно получить изображение. Тоже и с событиями. Женские работы Виктории Токаревой отличаются большей чувственностью, меньшей прямотой, запутанностью, интригой.

Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Чуждый новому литературному направлению, Писемский вздумал бороться с ним легким и модным оружием - насмешкой, сатирой, памфлетом. Этим оружием успешно владели его противники, сильные другими сторонами своей деятельности и, прежде всего - своей широкой популярностью; но совершенно иным было положение Писемского. Когда в журнале Писемского, имевшим очень слабый успех, начался, в конце 1861 г., ряд фельетонов за подписью "Старая фельетонная кляча Никита Безрылов", уже невинной и благодушной насмешки первого фельетона над литературными вечерами и воскресными школами было достаточно, чтобы печать, с "Искрой" во главе, разразилась против Писемского бурей негодования. Дальнейшая полемика привела к тому, что редакторы "Искры" вызвали Писемского на дуэль, а авторитетная редакция "Современника" объявила себя солидарной с яростной статьей "Искры" о Безрылове. Глубоко потрясенный всем этим, Писемский порвал связи с Петербургом и в начале 1862 г. переселился в Москву. Здесь на страницах "Русского Вестника" появился в 1863 г. его новый роман, задуманный за границей (где Писемский, во время лондонской выставки, познакомился с русскими эмигрантами), начатый в Петербурге еще до разрыва с прогрессистами и законченный в Москве под свежим впечатлением этого разрыва.

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Более половины людей сталкиваются с этими микробами в раннем детском возрасте. И у многих из них данная инфекция остается в хроническом латентном (скрытом) состоянии на многие десятилетия. По-видимому, этому способствуют генетические особенности вирусов данного семейства, которые позволяют им долгое время "ускользать" от иммунного контроля со стороны организма (противовирусных антител, лимфоцитов-киллеров и даже системы интерферона). Конечная цель любого вируса - паразитирование в человеческом организме на генетическом уровне. Обычно вирус старается заставить клетку человека-хозяина производить белки, нужные для жизни вируса. Если это удается, то вирус размножается, клетка же чаще всего погибает. Герпес-вирусы такого "звездного часа" могут ждать очень долго. Вирусы генитального герпеса и цитомегалии могут длительно "подпольно" существовать в клетках женской половой системы (слизистой влагалища, матки и др.) Периодически, когда иммунная система женщины ослабляется (например, при переохлаждении или другом стрессе), эти вирусы активизируются, давая обострение хронического инфекционного процесса.

Поняття комунікацій. Види комунікацій

К сожалению, иллюзия длится недолго, а пробуждение приносит и ещё более мучительное ощущение отчужденности. Из - за этого наркомания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и приобретает черты социальной проблемы. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды наркотиков. Марихуана. Другие названия: анаша, бошки, ганджа, ганджубас, гаш, грасс, дуды, дудки, дядя, пластилин, трава, хаш, хэш, шала, шишки, шмаль. Откуда берется: произрастает всюду и везде. Кто употребляет: чаще всего неформалы . Как: марихуана - это общее название для значительного количества разнообразных дериватов, таких, как: шала, шишки, гашиш, синтетический каннабиол, гашишное масло. На российском рынке наиболее распространён гашиш (похож на коричневый пластилин) и шала (среднего помола сушеные листья, похожие на махорку, только зелёные) шалу забивают в ,косяки, - пустые гильзы от ,Беломора, и ,Казбека, . Дальше всё как с обычными папиросами. Гашиш либо измельчают и смешивают с табаком для забивки в ,косяки, , либо кладут на фольгу маленькими порциями, подогревают снизу зажигалкой и вдыхают дым через трубочку.

Сутність, види та канали комунікацій

Общее состояние больного удовлетворительное, самочувствие хоро- шее. Выражение лица осмысленное. Сознание ясное. Положение ак- тивное. Рост - 174 см. Масса - 93 кг. Индекс Брока - 145% - ожирение II степени. Телосложение по гиперстеническому типу, пропорциональное. Патологических изменений головы и лица нет. Температура тела 36,6. 2. Общие свойства кожи. Видимо здоровые участки кожного покрова розовой окраски, чис- тые, умеренно влажные и эластичные, рисунок не усилен, кровена- полнение достаточное. Кожа теплая. Подкожно-жировая клетчатка развита хорошо, распределена равно- мерно. Толщина кожной складки на передней поверхности живота 3 см. Консистенция упругая. Тургор мягких тканей сохранен. Пас- тозности и отеков нет. Кожные фолликулы не изменены. Отмечаются отдельные пигментные невусы. Патологических элементов нет. На левом запястье - ис- кусственная татуировка. Волосы густые, черные, мягкие, эластичные. Оволосение по мужс- кому типу. Ногти желтоватой окраски, утолщенные, поперечно ис- черченные, с точечными вдавлениями. Видимые слизистые бледно-розового цвета, чистые, влажные.

Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

Доступные на сегодняшний день данные позволяют рекомендовать этот метод только в случаях открытой травмы грудной клетки. МЕХАНИЗМЫ ТРАВМЫ (4) Ричард В. Агабабян Введение: Персонал службы НМП обычно занимается оказанием медицинской помощи пострадавшим с травмами. От того, насколько квалифицированно персонал службы НМП способен быстро оценить состояние пострадавшего, стабилизировать его и начать лечение, нередко зависит жизнь пострадавшего, а также степень тяжести физических и нейропсихических нарушений, возникающих вследствие травм. Персонал службы НМП должен уметь в полевых условиях одновременно первично оценить состояние пострадавшего и выполнить основные стабилизирующие мероприятия. Необходимо крайне внимательно отнестись к возможным ранее существовавшим нарушениям здоровья у пострадавшего, которые могли спровоцировать несчастный случай. Внимательный осмотр места происшествия или выяснение обстоятельств возникновения травмы обеспечивает для больничного персонала ценную информацию о явных и скрытых органных поражениях. I. Роль персонала службы НМП в оценке состояния пострадавшего: 1.

Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Классические симптомы Ортнера, Мерфи, Георгиевского-Мюсси – при этой клинической форме обычно отрицательные. Желтушно-панкреатическая форма наиболее характерна для ущемленного камня и рубцового сужения БСД, редко наблюдается при протяженной стриктуре дистального отдела общего желчного протока на почве индуративного панкреатита. Общность двух протоковых систем определяет симптоматику заболевания, которая включает в себя симптомы обтурационной желтухи и острого панкреатита. Согласно теории Opie развитие острого панкреатита при ущемлении камня в БСД обусловлено рефлюксом желчи в проток поджелудочной железы. Но к развитию острого панкреатита может привести не только рефлюкс желчи, но и нарушение оттока секрета из него с повышением внутрипротокового давления, что может иметь место при закрытии камнем устья протока или сдавлении им межпротоковой перегородки. Существует два варианта проявления желтушно-панкреатической калькулезного холецистита, осложненного механической желтухой. При первом варианте явления острого панкреатита возникают тотчас после приступа желчной колики, и в этом случае в клинической картине заболевания преобладают симптомы острого панкреатита, маскирующие клинику ущемленного камня и стеноза БСД.

Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

Корневище длинное, ползучее. Цветоносные стебли высотой 10—25 см покрыты чешуевидными прижатыми, яйцевидно-ланцетовидными, часто красноватыми листьями. Прикорневые листья появляются после цветения. Они длинночерешковые, округло-сердцевидные, 10— 25 см в поперечнике, угловатые, неравнозубчатые, кожистые, сначала с обеих сторон покрытые войлочком, затем сверху голые, снизу с белым мягким войлочным опушением. Корзинки одиночные, 2—2,5 см в поперечнике, после цветения поникающие. Цветки золотисто-желтые. Семянки длиной 3,5—4 мм с летучкой из белых волосков. Цветет мать-и-мачеха в апреле — мае; плодоносит в мае — июне. В качестве лекарственного сырья используют листья. Места обитания. Распространение. Мать-и-мачеха широко распространена во всех районах европейской части страны; в Сибири, на востоке доходит до Байкала, на Кавказе растет почти всюду, за исключением южных районов Закавказья. В Средней Азии отсутствует в зоне пустынь и полупустынь, но широко распространена по долинам рек в горных областях Восточного Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Мать-и-мачеха свойственна лесной, реже степной зонам.

Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

Определенный интерес представляет шведская модель социализма. Успехи Швеции в 50—60-е гг. XX в., как и ФРГ, объясняются прежде всего правильным выбором модели общественного развития. Этот выбор был сделан ученым, лауреатом Нобелевской премии Гуннаром Мюрдалем. Шведская модель социализма Мюрдаля учитывает специфические особенности Швеции, которая представляет собой страну с высоким уровнем материального и социального обеспечения населения. Большинство исследователей считают, что теория и практика управления в США достигли значительно более высокого уровня развития, чем в других странах мира. По их мнению, высокая производительность труда в США обеспечивается за счет лучшей организации производства. Работая на европейском рынке, американские бизнесмены получают высокие прибыли, умело приспосабливаясь к разным условиям на рынках. Именно отставанием в организации производства и подбора кадров западноевропейские ученые объясняют так называемый технологический разрыв между США и Европой. Одной из причин создавшегося положения следует считать то, что американцы проводят в Западной Европе политику подчинения европейских стран своим стратегическим планам.4. РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ Начиная с XVII в., вопросам управления в России уделялось серьезное внимание.

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

П Л А Н . 1. Введение. 2. Краткая история СССР периода 1917-1985 годов. 3. Основные предпосылки перестройки, её методы и цели, историческая параллель. 4. Первые реформы. 5. Реформа избирательной системы, Первый и Второй Съезды. 6. Введение президентства. 7. Первый президент СССР. 8. Ельцин как президент России. 9. Анализ либеральных и других движений. 10. Кризис политической системы: необходимость компромисса. 11. Вывод. 12. Список литературы. Введение. На данном этапе развития экономических и политических преобразований, происходящих в Российской Федерации и соседних государствах, преемниках бывшего СССР, когда с политической сцены уже ушли главные действующие лица периода перестройки, сам интерес к этому периоду в российской истории несколько утих, можно попытаться рассмотреть это время в истории нашего государства, дабы найти ответы на те вопросы и проблемы, которые у нас возникают сейчас. Понятие "перестройка" весьма спорно: каждый подразумевает под ним нечто, соответствующее его политическим взглядам. Кто говорит, что перестройка уже закончилась, кто говорит, что еще не начиналась.

ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

Это произведение о двух мирах: о мире красоты и о мире крикливой пошлости. Среди пьяниц "с глазами кроликов" пленительным видением возникает таинственный образ девушки: И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. Трагическое видение мира предстает перед нами, а особенно завораживает тайна. Вершиной мировой поэзии является также блоковское "О доблестях, о подвигах, о славе." Произведение привлекает рыцарским отношением к женщине, оно исполнено муками сердца, показана трагическая любовь: Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла. В этом стихотворении нет ни одного резкого слова. Оно звучит плавно, как песня, как шелест листьев, как может звучать голос действительно любящего человека. Любовь прошла через все творчество Блока, считавшего, что "только влюбленный имеет право на звание человека". Тема Родины стала для Блока выражением веры его героя, надежды и спасения в единстве с ее судьбой. Не случайно поэт любил повторять, что все его творчество - о России. И у С. А. Есенина нельзя разделить любовь к женщине и любовь к Родине. Недаром ведь говорят, что слово имеет свой цвет и запах.

Новая стратегия рекламы

Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Джон Колеман, много лет изучавший деятельность тайных мировых сообществ, называет могущественную группу их оргкультур «Комитет 300». Члены этой группы не несут ответственности ни перед государством, ни перед нацией, они несут ответственность только перед членами самой группы. Иерархически группа выстроена по пирамидальному принципу, претендуя на роль верховного жречества Земли, управляемая иерофантами тайных кланов, у основания пирамиды – международные политические и финансовые организации (ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, НВФ, ГАТТ, НАТО, ЕБРР, НОТ), во взаимодействие с которыми втянуто, по сути, все человечество Земли. Интересно, что сам символ «пирамиды» настойчиво внедряется в сознание, как символ универсального соединение человека и космоса (с одной стороны, американские доллары со времен 18 века пропечатаны знаками «пирамид», с другой, - специалистами в области эзотерических наук и универсологии «пирамида» преподносится, как наиболее благоприятная и универсальная форма гармонизации человека и окружающего его пространства, а в финансовых спекуляциях именно принцип «пирамиды» становиться символическим ключом к получению сверх прибылей. «Мировое хозяйство – это синтез динамики и структуры взаимосвязей, представленных как в вертикальной, так и в горизонтальных плоскостях.

Balanced Scorecard: новое заклинание или стратегия управления?

Научный факт и теория в действительности не раз делятся друг от друга непроницаемой стеной, хотя подобное разделение и можно встретить в традиционной практике нормальной науки. Вот почему непредвиденные открытия не представляют собой просто введения новых фактов. По этой же причине фундаментально новые факты или теории качественно преобразуют мир ученого в той же мере, в какой количественно обогащают его. Что такое научные революции, и какова их функция в развитии науки? Часть ответов на эти вопросы была предвосхищена выше. В частности, предшествующее обсуждение показало, что научные революции рассматриваются здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой. Однако этим сказано не все, и существенный момент того, что еще следует сказать, содержится в следующем вопросе. Почему изменение парадигмы должно быть названо революцией? Если учитывать широкое, существенное различие между политическим и научным развитием, какой параллелизм может оправдать метафору, которая находит революцию и в том и в другом? Один аспект аналогии должен быть уже очевиден.

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного фонду акції, не подані на анулювання, визначаються недійсними, але не раніше, як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом. Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або арбітражним судом. У повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного фонду акціонерного товариства повинні міститися: а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду; б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду; в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; г) відомості про нову номінальну вартість акцій; д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; є) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення; ж) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду; Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.