Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

Мінімальна площа спальні 9—10 м2, спальні на двох осіб — 12—15 м2. За кількістю приміщень, а також їх внутрішнім плануванням можливі різні варіанти одно-, дво-, три- (і більше) кімнатних квартир. Незалежно від кількості кімнат у квартирі в ній слід виділяти три функціональні зони: спальну, робочу та загальну. Основними вимогами до підтримання санітарно-гігієнічного режиму в квартирі слід вважати щоденне поточне вологе прибирання, запобігання забрудненню, підтримання чистоти й порядку, обов'язкове провітрювання (бажано наскрізне), забезпечення належної освітленості, оптимального мікроклімату, витяжної вентиляції кухні, ванної-душової та вбиральні. Двері з кухні повинні щільно зачинятися, в житлових приміщеннях не слід палити. Синтетичні мийні засоби та інші препарати побутової хімії потрібно зберігати у відведеному для них місці, в закритій упаковці. Отже, проблеми гігієнічної регламентації розміщення, планування та будівництва сучасних населених пунктів в умовах забруднення повітряного середовища, води та ґрунту, порушення адекватних зв'язків людини з навколишнім середовищем повинні займати одне з пріоритетних місць у профілактичній діяльності медичного працівника. Список літератури 1. Воронин Н.М. Основы медицинской и биолгической климатологии. М.: Медицина, 1981. 352 с. 2. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983. - 320с. 3. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.: Медицина, 1989. - 320с. 4. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. І.І. Даценко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с. 5. Румянцев Г.И. , Воронцов М.П. Общая гигиена, М., 1990.

Для виконання цих вимог слід передбачати дотримання відповідних відстаней, які визначаються шляхом розрахунку, між житловими будинками і джерелами вібрації, а також застосування на цих джерелах ефективних віброгасильних матеріалів і конструкцій. Під час розміщення радіотехнічних об'єктів (радіостанції, радіотелевізійні передавальні і радіолокаційні станції), промислових генераторів, повітряних ліній електропередачі високої напруги та інших об'єктів, що випромінюють електромагнітну енергію, необхідно керуватися санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних полів, які створюються радіотехнічними об'єктами. При розміщенні всіх видів будівництва з урахуванням вимог радіаційної безпеки залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей ґрунту, величини перевищення природного до-аварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних із ними рівнів можливого несприятливого впливу на здоров'я населення і вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, на території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, слід враховувати такі зони. Зона відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення з щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 15 Кі/км2 і вище, або стронцію від 3 Кі/км2 і вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2 і вище, а також території з ґрунтами, які сприяють високій міграції радіонуклідів у рослини, з щільністю забруднення радіонуклідами цезію від 5 до 15 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2. У цій зоні забороняються всі види господарської діяльності, постійне проживання населення, будівництво без спеціального дозволу, забезпечується суворий природоохоронний режим. Зона гарантованого добровільного відселення зі щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 5 до 15 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, а також території з ґрунтами, які сприяють міграції радіонуклідів у рослини з щільністю забруднення радіонуклідами цезію від 0,1 до 5 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2. На території зони забороняється будівництво нових і розширення діючих підприємств, безпосередньо не пов'язаних із забезпеченням радіоекологічного та соціального захисту населення та його життєдіяльності, курортно-рекреаційних установ, обмежується сільськогосподарське виробництво, суворо обмежується нове житлове будівництво. Зона посиленого радіоекологічного контролю з щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 1 до 5 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до),0І Кі/км2, а також територія з ґрунтами, які сприяють ви-(пнііі міграції радіонуклідів у рослини, з щільністю забруд-іичшя ізотопами цезію від 0,02 до 0,1 Кі/м2. Для міст, кількість населення в яких складає понад 250 тис. ін 10, і курортів державного значення необхідно передбачити (мі іміщоішя підприємств промислової переробки побутових Підходін — сміттєпереробні підприємства. Норми накопиченні! побутових відходів мають бути визначені, виходячи із розрахунку в середньому 280—300 кг на одну людину по місту. Забудова кварталів житлових районів може здійснюватися за різними системами планування: периметральною, рядковою або груповою.

Это шифрограммы второго сотрудника, шифро граммы и кодовые шифро граммы, которые они переда вали, это заранее подготов ленные шифрограммы, это все то, что они передавали, это маршруты ихние, где... да, это ихние шифрограммы, связист и подрывник... Это ихние, да... это... такие кодо вые названия, космическая связь... Вот... Вот смотри... Вот переговорная таблица по радиолокации спутниковой связи для ведения службы ра диообмена. Это... Для разведчика это глупо -- при себе такие бумаги носить. Их перевозили чечен цы на скрытой машине, так как иногда мы не проверяем чеченские машины, /чело век/ с бородой тем более. Менталитет... Они рассчиты вали на это. Вот смотрите: противник обозначается - лист. (Показывает и расска зывает обозначения из шиф роблокнота.) Если они уви дели противника, то есть нас. Они /используют/ кодо вые названия... (ПЕРЕВОДЧИК: Жук -бронетранспортер, паук -- машина, струна -- самолет. [:]) ...Это когда они натыкаются на наш, к примеру, населенный пункт, когда они должны наносить удары, они передавали кодовые названия, если мы сидим там, чтобы не было понятно. ...Это те населенные пункты, где они должны были первоначально работать и наносить удары. -- Все ли запланированные взрывы состоялись или же неко торые взрывы были предотвра щены? Должны ли были состо яться еще взрывы? -- Естественно

РЕФЕРАТЫ:

Гігієна повітряного середовища житлових приміщень

Так же поступают и при заочном отпевании. Если же священник провожает гроб до кладбища, то предание земле происходит на кладбище, а при опускании тела в могилу еще раз совершается лития. Над крещеными младенцами совершается особое отпевание, как над безгрешными: Святая Церковь не молится об оставлении их грехов, а только просит сподобить их Царствия Небесного — хотя младенцы сами не сделали ничего, чем могли бы заслужить себе вечное блаженство, но во Святом Крещении они очистились от прародительского греха (Адама и Евы) и соделались непорочными. Над некрещеными младенцами отпевание не совершается так как от прародительского греха они не очищены. Отцы Церкви учат, что такие младенцы у Господа не будут ни прославлены, ни наказаны. Отпевание по чину младенческому совершается над детьми, умершими до семилетнего возраста (с семи лет дети уже исповедуются, как и взрослые). Вопрос о кремации усопших имеет давнюю историю — в России еще в 1909 году в Медицинском совете Министерства внутренних дел вырабатывался новый законопроект о погребении умерших, устройстве кладбищ и крематория.

Безпека праці у виробничих приміщеннях

Тысячи россиян проходили в Европе обучение разным специальностям, и в свою очередь иностранцы - инженеры-оружейники, металлурги, мастера шлюзного дела нанимались на российскую службу. Благодаря этому Россия обогащалась самыми передовыми технологиями Европы. В результате Петровской политики в экономической области за сверхкороткий срок была создана мощная промышленность, способная полностью обеспечить военные и государственные нужды и ни в чем не зависящая от импорта. 9. Изменения в области науки, культуры и быта. Процесс европеизации России в эпоху Петра Великого - наиболее противоречивая часть Петровских реформ. Еще до Петра были созданы предпосылки широкой европеизации, заметно усилились связи с зарубежными странами, в Россию постепенно проникают западноевропейские культурные традиции, даже брадобритие уходит корнями в допетровскую эпоху. Существовало два пути приобщения к цивилизации Запада: приглашение иностранных ученых (а это обходилось очень дорого) и отправка русской молодежи для учебы за границу (более дешевый путь).

Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

Задачи, цели и вовлеченность миссий в происходящие в той или иной стране процессы могут существенно варьироваться, подчеркивая гибкость этого инструмента урегулирования. Для всех миссий, однако, ключевыми вопросами являются социальные, вопросы демократии и обеспечение силы закона. Миссии ОБСЕ отличаются и по количеству представителей, варьируясь от четырех человек (миссии ОБСЕ по взаимодействию в Центральной Азии, центры ОБСЕ в Алма-Аты, Ашхабаде и Бишкеке) до более чем двух тысяч (миссия в Косово). Все миссии сотрудничают с международными и неправительственными организациями в сферах своей работы. Миссии ОБСЕ представлены в Косово, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Эстонии, Грузии, Латвии, Молдове, Таджикистане, Македонии, а также на Украине. Представлена ОБСЕ также в Чечне, Албании, Беларуси, Центральной Азии, Алма- Ате, Ашхабаде, Бишкеке. Миссии и другие представительства обычно направляются решением Постоянного Совета с соглашения принимающей страны. Вначале они обычно развертываются на период от шести месяцев до одного года, и возобновляются по мере необходимости. Большинство членов миссий назначаются государствами- участниками и являются представителями гражданских или военных институтов.

Запиленість повітря виробничих приміщень

Он ушел из города последним, взорвав мосты через Днепр. Всему миру известен подвиг защитников Ленинграда, в боях на подступах к которому принимал участие истребительный батальон и отряд милиции под командованием начальника Пушкинского отделения милиции И.А.Яковлева. Защищала город и 20-я стрелковая дивизия НКВД, которой командовал полковник П.И.Иванов. В великой битве за Москву активное участие принимали четыре дивизии, две бригады и несколько отдельных частей НКВД, истребительный полк, милицейские диверсионные группы и истребительные батальоны. Большой вклад внести работники милиции и в героическую оборону Сталинграда. В июле 1941 г все подразделения милиции были сведены в отдельный батальон, во главе которого стоял начальник областного управления милиции Н.В.Бирюков. Более 800 сотрудников милиции города и области принимали участие в этой героической эпопее. Подвиг бойцов и командиров 10-й дивизии НКВД Сталинградского фронта , бойцов истребительных батальонов и работников милиции увековечен воздвигнутым в центре города обелисков. 1. ОСФ и РИЦ ГУВД Спб и ЛО. ф.2Оп 1. д 52 Л.8, 95 ( стр 43) Заключение.

Договір найму приміщень

Эта энергия стала основной для приведения в действие подавляющего большинства созданных человечеством разновидностей оружия и средств их доставки к цели в течение шести с половиной веков – с начала ХIV и до середины ХХ века. Доминирующее влияние этой энергии на развитие средств вооружённой борьбы в течение определённого исторического периода позволяет рассматривать его как условную историческую эпоху решающего для неё вида оружия, называемого огнестрельным оружием. Описанию особенностей создания, совершенствования и классификации этого оружия, основных направлений его развития, обусловленных опытом мировых и локальных войн ХХ века, посвящена отдельная глава книги. Представить более или менее завершенной в логико-методологическом плане периодизацию (членение) описания истории эволюции оружия, с учетом выбранного подхода к решению поставленной задачи, позволяет появление у человечества возможности с середины ХХ века по настоящее время использовать в качестве самой мощной по сравнению со всеми мерками энергии для приведения в действие любых разновидностей оружия и средств доставки их цели энергии ядерного взрыва как одной из последних открытых человечеством энергий второго рода («неживой силы»).

Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

Правом работать в свободном режиме необходимо наделять передовых работников, сознательных и организованных. Это будет дополнительной мотивацией к более эффективной работе. - необходимо заботится о моральном состоянии работника - признание труда сотрудников, добившихся значительных результатов с целью дальнейшего их стимулирования, проводить популяризацию результатов труда отдельных работников, получивших признание.

Оптимальне використання складських приміщень на ТД ДП "Сандора"

З цим тісно пов'язані постійне запізнення в інформуванні населення, неповнота і спотворення інформації, замовчування характерних особливостей життя людей за рубежем. Але й у цих нелегких умовах на сторінках газет і журналів, на телебаченні й радіо з'являлися сміливі, принципові виступи, які розбуджували думку і совість. Засоби масової інформації, загалом література, готували суспільство до кардинальних змін. Саме в цей час народилося таке поняття, як гласність— своєрідний перехідний етап між періодом мовчазного однодумства до свободи слова. Гласність — це право знати про все, що відбувається у світі і в країні. Вона передбачала можливість одержувати правду і говорити правду, не побоюючись за наслідки. Гласність слід розуміти як право на власну думку, самостійність та оригінальність мислення, бо власне це і є запорукою суспільного прогресу, засобом протистояння застою. Різновидом обмеження гласності тривалий час були спроби підпорядкувати її розмовам про "соціалістичний вибір". Ми, мовляв, за політичний плюралізм, ал^ він не повинен поширюватися за межі соціалістичного вибору.

Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

В этом возрасте ребенок начинает обогащать образы, но не соответствующими цветами. В 5 лет предмет имеет признаки внешнего сходства с изображаемым объектом. Ребенку присуще полное соответствие образов. В этом возрасте ребенок начинает усложнять и продолжает обогащать образы. В 6 летнем возрасте образы соответствуют действительности. Дети усложняют и обогащают образы разными цветами, осваивая изобразительные средства создания образа. Если в 5 лет дети только начинали усложнять и обобщать образы, дорисовывая при этом 1-2 предмета, то в 6 лет их количество увеличивается. В 7 лет в рисунках детей очень ярко выражается усложнение и обогащение образов. Если в 6 лет дети обогащали только один образ, то в 7 лет создают общую картину. С возрастом воссоздаваемые дошкольником образы становятся сложнее, точнее по отношению к воссоздаваемому предмету, они складываются в целостные картины – представления. Эти изменения воссоздаваемых образов можно пронаблюдать в игре дошкольника, в продуктах его деятельности (в нашем исследовании – в рисунках и комментариях к ним).

Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

СТО, показав относительность пространства и времени, ввела новый абсолют. Таким абсолютом является четырехмерное "пространство-время", где три координаты пространственные, а четвертая - временная. В целом философское значение специальной теории относительности состоит в том, что она открыла неразрывную связь, единство пространства и времени. Дальнейшее развитие представлений о пространстве и времени и их взаимосвязи с материей связано с возникновением общей теории относительности (ОТО). Одним из основных постулатов ОТО являются гравитационные уравнения Эйнштейна, в которых правая часть есть физическая величина, выражающая материю - энергию - импульс. А левая часть выражает геометрические свойства 4-х мерного пространства-времени. Таким образом, уравнения Эйнштейна описывают одновременно и гравитационное поле, и геометрию пространства-времени. Установление зависимости гравитационного поля, а через него о пространства- времени от распределения в нем материальных масс является важнейшим фактором не только в физическом, но и в общей философском плане.

Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

Кредиты на текущие расходы выделяются по той же ставке в размере до 250 млн.иен сроком до пяти или семи лет с льготным периодом в течение одного года или, в зависимости от обстоятельств, трех лет. Существует также система предоставления кредитных гарантий за счет Ассоциации кредитных гарантий для мелких и средних предприятий Японии в случаях, если по решению глав местных администраций то или иное предприятие признается в качестве участника сделок с зарегистрированным иностранным инвестором. В этих случаях гарантии предоставляются по кредитам на сумму до 2 млн.иен (до 420 млн. иен для кооперативов), гарантии по беззалоговым кредитам ограничены суммой в 20 млн. иен. При этом гарантии по таким кредитам или по кредитам без поручителя ограничены суммой в 5 млн. иен для физических лиц или компаний с числом занятых не менее 5 человек (не менее 2 человек для предприятий сферы торговли и услуг). 4.) Инвестиционная политика ЯпонииЯпония активно занимается инвистиционной политикой, но на сегодня Япония по сумме привлеченных из-за рубежа средств не входит в число лидеров среди развитых стран, комплекс проблем, связанных с импортом капитала, все больше выдвигается на первый план экономической политики правительства.

Гігієнічні норми праці

А трактат его удалось напечатать лишь в самом конце века профессору М.Попову, который сам известен как один из искуснейших бальзаматоров своего времени, добившийся очень стойких длительных результатов. Многие медики, его современники, восхищались обликом прекрасной молодой девушки, наблюдаемой ими в витрине кафедры анатомии: в волнах розового газа она походила на спящую красавицу. Профессор М.Попов вместе с известным биологом Д.Зерновым бальзамировал тело покойного русского государя Александра III в 1894 году. Долгое время он применял раствор хлористого цинка в спирте и карболовую кислоту. Он по достоинству оценил новое бальзамирующее средство — формалин, открытый Блюмом в 1893 году. Русские анатомы нередко работали вместе с европейскими. Так, А.Виноградов подробно описал бальзамирование умершего 27 мая 1840 года гениального скрипача Никколо Паганини (погребение его в земле римская католическая церковь позволила произвести лишь в 1896 году, то есть спустя 56 лет после смерти). Это показывает, что более чем за полвека до открытия формалина, определившего на долгие годы, вплоть до наших дней, новый этап в развитии анатомической консервации, европейская медицина и, в частности, русская школа имели весьма впечатляющие успехи.

Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Древние майя обосновались на небольшом холме, с которого они начали возводить свою будущую столицу. Имя Тикаль городу было дано майя-ицами, что в переводе означает "Место Звуков", а в древности город носил имя Яшмутуль ("Место, где много зеленых птиц") и располагался в центре царства Мутуль ("Место, где много птиц"). Город стал одним из первых у кого появилась своя символика (своего рода герб) - глифовая эмблема. Др. Дэвид Стюарт (Гарвардский Университет) относительно недавно сумел "озвучить" глиф - так мир узнал древнее название царства - Мутуль. Обосновавшись к 800 г. до н.э., древние поселенцы стали налаживать свой быт и обустраиваться - в Тикале находят красно-оранжевую посуду с редкими украшениями, датируемую 700 гг. до н.э. Между 600 и 250 гг. до н.э. в городе строится комплекс "затерянный мир" с пирамидой высотой в 10 метров. В последствии главная пирамида комплекса будет надстраиваться ещё 4 раза и достигнет высоты до 32 метров. С 150 года до н.э. (а может и раньше) жители города стали использовать "штук" (материал из извести) в качестве покрытия для дорог и площадей.

Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

И в завершение следует сказать о том, что декабристское движение не столько открывало собою новую страницу в русской истории, сколько завершало ее предыдущую главу. Сами декабристы генеалогию своих идей вели вовсе не с Робеспьера и даже не с Радищева, но с «верховников» и Екатерины II13, действительно, в истории «аристократического конституционализма» в России было гораздо больше и идейных, и тактических совпадений с декабризмом (особенно это касается переворота 11 марта 1801 г.), чем в истории революционного движения XIX — начала XX в. Несомненно в дальнейшем и эта тема станет объектом специальных исследований, которые расставят все точки над i. Новая концепция декабристского движения будет рано или поздно создана, и все перечисленные сюжеты, как и многие другие, оставшиеся за рамками данных заметок, легко и естественно займут в ней свои места. Можно надеяться, что произойдет это уже в обозримом будущем: время для такой работы давно пришло. О Хлестакове // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т.1 9.См. о нем в настоящем сборнике статью H.Г. Пискуновой 10.См. об этом Андреева Т.В. Русское общество и 14 декабря 1825 года // Отечественная история 1993. № 2. С. 157. 11.Русский архив. 1886. № 5. С. 144 12.Последний случай особенно интересен, потому что в кружке Рылеева были как этнические немцы (В.К. Кюхельбекер, А.Е. Розен), так и полукровки (В.И. Штейнгель, сам К.Ф. Рылеев), однако в то время, когда смешанные браки между дворянами разных национальностей были самым привычным делом, человек мог считать себя русским, оставаясь природным немцем, если воспринимал Россию как свое Отечество, и оставался немцем, если считал ее только местом жительства или службы, «кормушкой». 13.См., например, Фонвизин М.A. Обозрение проявлений политической жизни в России // Фонвизин M.A. Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т.2. Источник: "Декабристы и их время", сборник трудов Государственного Исторического Музея, составитель к.и.н. В.М. Бокова. - Москва, 1995.

Гігієнічні властивості грунту

Вслед за повествованием о героическом древнем Козельске — новелла о партизанской газете, отпечатанной в августе 1943 года на бересте: “Каждая буковка вдавилась, как в древних новгородских, смоленских и витебских берестяных грамотах, и заполнилась навеки типографской краской.” Причудливы, непредсказуемы повороты повествования этого необычного романа. А сколько новых имен открыл Владимир Чивилихин любознательному читателю: декабрист Николай Мозгалевский, стихийный философ Павел Дунцев-Выгодский, поэт Владимир Соколовский, мыслитель-тираноборец Михаил Лунин, узник камеры-одиночки Николай Морозов. Гимн писателя талантливости нашего народа никого не может оставить равнодушным. Чивилихин знакомит нас с великим, но малоизвестным ученым — Александром Леонидовичем Чижевским, основателем Новой науки гелиобиологии. Автор перечисляет труды ученого с мировым именем. И снова читателя обжигает мысль: “. как же расточительны бываем мы, как беспамятны, как ленивы и нелюбопытны.” Неожиданно перед нами начинает разворачиваться история сложных отношений гения русской литературы Гоголя и бывшей фрейлины .императрицы Александры Смирновой-Россет, красавицы и умницы, воспетой Вяземским, Жуковским, Пушкиным.

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

Основания доказательства нередко в логике называют аргументами. «Совершенно неубедительное», «софистическое доказательство», «железная логика доказательства», «строгое, корректное доказательство». Путь, «КАКИМ ОБРАЗОМ» доказательства – его логика, его демонстрация. Теперь, уточним, что такое доказательство. Доказательство есть логическое установление истинности некоторого положения на основании утверждений, истинность которых известна. К трем традиционным составляющим доказательства полезно присоединить четвертую – лексику, словарный запас (в том числе и терминологию) доказательства. «О ЧЕМ» доказательства. Выделения этого структурного компонента требует не только дальнейшее исследование, но и естественное желание различить очевидно различное. Без обращения к лексике невозможно объяснить бросающееся в глаза различие между доказательствами в математике и психологии, теоретической физике и ботанике, генетике и политической экономии. 2. 2. CТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦИИ Аргументация – интеллектуальная деятельность по анализу и селекции оснований и доводов, необходимых для всех дальнейших рассуждении и достаточных для этой цели.

Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

При удалении записи необходимо пометь эту запись для удаления, выбрав соответствующий пункт в падающем меню или при помощи левой кнопки мыши, при этом перед записью появится жирная точка. Помеченные к удалению записи удаляются при выборе пункта “Удалить помеченные” из падающего меню. Заполнение баз данных осуществляется при выборе пункта “Добавить запись”. Для заполнения справочника необходимо выбрать пункт “Справочник” из пункта ”Базы данных” Главного меню, а затем “Редактирование” - “Добавить запись” (или F3). Появится окно редактирования “Справочник”, где необходимо будет ввести код изделия и его наименование. Для заполнения рабочей БД необходимо выбрать пункт “Затраты” из пункта ”Базы данных” Главного меню, а затем “Редактирование” - “Добавить запись” (или F3). При этом активируется окно редактирование “Свод затрат” (см. рис. 9). Производится добавление пустой строки. Делается запрос на ввод кода. Осуществляется проверка правильности вводимого кода. Если код не существует, то происходит удаление пустой строки и управление передается процедуре вывода справочника, выводится справочник для проверки кода или ввода новой строки.

Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

В силу закона Архимеда вес т шарика под водой (его (подводный вес() определяется по такой формуле: ( ) Понятно, что т — подводный вес шарика — это результирующая сила, которая получается от сложения двух сил, действующих на шарик: силы тяжести и выталкивающей силы воды. Обратим внимание на то, что в рассматриваемом случае (при d>1) m>0 и эта сила направлена вниз. Пусть теперь удельный вес шарика меньше 1 (например, когда шарик сделан из пробки). В этом случае шарик будет выталкиваться из воды ((вверх(). Результирующая сила m, под действием которой шарик будет выталкиваться вверх, будет в соответствии с законом Архимеда равна по-прежнему , но теперь это выражение отрицательно (ибо d0) выражение ( ) характеризует величину результирующей силы, которая действует на шарик; она направлена (вниз( при т>0 (т.е. при d>1) и (вверх( при т0 мы материальную точку (А, т) наглядно представляем в виде шарика, тонущего в воде (например, железного). При т0, и противоположно направлены, если т

Гідравлічні трубопроводи

Срок сохранности невскрытого стерильного бикса - 3 суток. 2. газовый. Стерилизация в газовых камерах, микроанаэростате МИ или в скороварках "Минутка". Рекомендован для изделий из полимерных материалов, стекла, коррозийно-стойкого металла. Режимы стерилизации: Пары 40% формальдегида в этиловом спирте, =80оС, 3 часа, для полимеров. Пары 40% формальдегида в этиловом спирте, =80оС, 2 часа, для коррозийно-стойкого металла и стекла. Смена химического препарата раз в три месяца. Доза формальдегида - 150 мг/дм3. Сохранность стерильности: выложенные на стерильный столик инструменты в течение 6 часов, выложенные в стерильный бикс со стерильной салфеткой в асептических условиях в течение одних суток. Ежедневно в процедурном и прививочном кабинетах проводится трехкратная влажная уборка с применением хлорсодержащих и моющих средств, с последующим двукратным суточным кварцеванием по одному часу бактерицидными лампами ОБН - 150, установленными в кабинете. Также ежедневно проводятся еще 4 вида уборок: предманипуляционная, текущая, постманипуляционная, заключительная. Эти уборки проводят с применением 0,6% гипохлорита кальция.

Підсилення фундаменту будівлі житлового комплексу гірськолижної бази

Затем на поверхность рабочей полости и металлических стержней наносят слой огнеупорного покрытия (рис. 2.2, а) — облицовки и краски. Состав облицовок и красок зависит в основном от заливаемого сплава, а их толщина — от требуемой скорости охлаждения отливки: чем толще слой огнеупорного покрытия, тем медленнее охлаждается отливка. Вместе с тем слой огнеупорного покрытия предохраняет рабочую поверхность формы от резкого повышения ее температуры при заливке, расплавления и схватывания с металлом отливки. Таким образом, облицовки и краски выполняют две функции: защищают поверхность кокиля от резкого нагрева и схватывания с отливкой и позволяют регулировать скорость охлаждения отливки, а значит, и процессы ее затвердевания, влияющие на свойства металла отливки. Перед нанесением огнеупорного покрытия кокиль нагревают газовыми горелками или электрическими нагревателями до температуры 423—453 К. Краски наносят на кокиль обычно в виде водной суспензии через пульверизатор. Капли водной суспензии, попадая на поверхность нагретого кокиля, испаряются, а огнеупорная составляющая ровным слоем покрывает поверхность. После нанесения огнеупорного покрытия кокиль нагревают до рабочей температуры, зависящей в основном от состава заливаемого сплава, толщины стенки отливки, ее размеров, требуемых свойств.

Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

В чем различие второго и третьего уровней анализа деятельности предприятия? 162. Как рассчитываются отклонения от стандартов (норм) эффективности при учете затрат на ресурсы? 163. Укажите два направления учета ОПР. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету БЮДЖЕТЫ И СТАНДАРТЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ Билет № 30 29. Какие блоки основного бюджета используются для финансового управления? 164. Как определяются при использовании гибкого бюджета отклонения по прибыли, вызванные изменением цен? 165. Кто прогнозирует и принимает решения по отношению к поставщикам и транспортникам? 166. Дайте определение понятию «двухэтапный метод анализа ОПР». Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету БЮДЖЕТЫ И СТАНДАРТЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ Билет № 31 30. Что учитывается в общепроизводственных расходах при составлении основного бюджета? 167. Для чего используется полный бюджет в системе управления предприятием? 168. Дайте определение понятию «ценовые отклонения затрат на ресурсы в системе гибкого бюджета в алгебраическом выражении». 169. Какие отклонения влияют на расходы по основным материалам? Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету БЮДЖЕТЫ И СТАНДАРТЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ Билет № 32 31.

Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

Среднее содержание примесей - 10%. По степени уплотнения от собственного веса - смешавшийся. Слой II - слагает верхнюю часть разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя I, сложен преимущественно песком коричневым пылевитым, реже средней крупности; средней плотности, от маловлажного до водонасыщенного состояния с прослойками и линзами суглинка. Мощность слоя 1,3 м. Слой III- слагает верхнюю часть разреза от подошвы слоя II до глубины 2,5 м. Слой представлен коричневым суглинком, является тугопластичным. Слой IV - представлен коричневым пылевитым песком, плотный, влажный. Мощность слоя составляет 3,4 м. На глубине 4,5 м находится прослойка суглинка. В этом слое проходит уровень подземных вод на глубине 5,4 м от поверхности. Слой V - слагает среднюю часть разреза от подошвы слоя IV до глубины 6,7 м. Слой представлен коричневым суглинком, текучим. Мощность слоя 0,8 м. Слой VI- Слагает нижнюю часть митологического разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя V до конечной глубины скважины (15-20м).

Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

Композиция трех фасадов определяется симметричным, ясным и четким расположением прямоугольных проемов окон, а монументальный портик подчеркивает строгость главного фасада. В интерьере применены колонны ионического и дорического ордеров. (48, 409) В целом облик здания суров и героичен. По проектам Л. Стуока-Гуцявичюса было построено много жилых домов, дворцов и культовых зданий. Среди них – ансамбль Вильнюсского епископского дворца (1792). В 1790 году Л. Стуока-Гуцявичюс составил топографический план города Вильнюса. Теоретическая и творческая деятельность Л. Стуока-Гуцявичюса оказала большое влияние на всю литовскую архи­тектуру XIX века.Как архитекторы других стран, так и литовские архитекторы периода барокко в своих произведениях свободно применяли элементы ренессансной архитектуры, без сомнения, влияя один на другого. Таким образом, литовское барокко приобрело особые самобытные черты, как в раннем и зрелом, так и в позднем периоде своего развития. В сооружениях раннего и зрелого барокко: капелле святого Казимира, костеле святого Казимира, костеле святых Петра и Павла, костеле Доминиканцев купола составляют центр внутреннего пространства здания, их назначение – поражать зрителя и придавать интерьерам величественный вид.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

В 6—8 километрах в северо-восточном направлении от древ­него русского городка Пронска, Рязанской области, в долине реки Прони, среди лесов и перелесков, расположена группа деревень: Долгое-Мичуровка, Юмашево, Алабино, Биркиновка. В середине XIX века здесь проживала многочисленная семья мелкопоместных дворян Мичуриных, владевших небольшими (по 30—50 десятин) участками земли. Здесь-то, в лесной даче «Вершина», близ деревни Долгое-Мичуровка, 28 (15) октября 1855 г. родился Иван Владимирович Мичурин. Отец Мичурина, Владимир Иванович, получив домашнее образование, служил некоторое время на Тульском оружейном заводе в качестве прием­щика оружия. Женившись против воли родителей на девушке «простого сословия», он вскоре вышел в отставку в чине губернского секретаря и поселился навсегда в своем маленьком поместье «Вершина», где с большим увлечением занимался садоводством и пчеловодством. Будучи связанным с Вольным экономическим обществом, распространявшим тогда в России наиболее прогрессивные сельскохозяйственные идеи, Владимир Иванович получал литературу, семена лучших сельскохозяйственных культур, вел пропаганду передовых способов ведения сельского хозяйства и слыл за просвещенного человека своей округи.

Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

Слабая транспирация сводит к минимуму возможность терморегуляции, с чем связано сильное нагревание массивных надземных органов суккулентов. Затруднения создаются и для фотосинтеза, поскольку днем устьица обычно закрыты, а открываются ночью, следовательно, доступ углекислоты и света не совпадают во времени. Поэтому у суккулентов выработался особый путь фотосинтеза, при котором в качестве источника углекислоты, частично используются продукты дыхания. Иными словами, в крайних условиях растения частично используют принцип замкнутой системы с реутилизацией отходов метаболизма. В силу всех этих ограничений интенсивность фотосинтеза суккулентов невелика, рост и накопление массы идут очень медленно, вследствие чего они не отличаются высокой биологической продуктивностью и не образуют сомкнутых растительных сообществ. Физиологические показатели водного режима мезофитов подтверждают их промежуточную позицию: для них характерны умеренные величины осмотического давления, содержания воды в листьях, предельного водного дефицита.

Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

Исследованиями конкуренции у растений была показана реальность сосуществования конкурирующих видов в одном местообитании. Так, два вида клевера обитают в одной среде с одинаковыми температурой, освещением, почвенными условиями вследствие различий в характере роста. Один вид ( ribolium repe s) быстрее проходит стадии развития и скорее формирует листву. Другой же вид (Т. fragiferum), обладая более длинными черешками и выше посаженными листьями, переходит в верхний ярус и тем самым избегает затенения со стороны своего соседа. Межвидовая трофическая конкуренция является важной причиной совершенствования морфофизиологической организации. Например, эволюция двух видов хищников, конкурирующих за одинаковую пищу, идет по пути развития способности к быстрому бегу, совершенствования органов слуха, зрения, обоняния. Топическая форма конкуренции, т. е. конкуренция, обусловленная совместным обитанием в одной среде, охватывает отношения между организмами, когда они подвергаются действию общих абиотических факторов (холод, засуха, засоленность и т. п.). Важно обратить внимание, что топическая конкуренция происходит не между организмами и абиотической средой, а между самими организмами на фоне общих абиотических условий.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.