Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА Гузь Людмила Василівна УДК 612.822:612.015.3:612.018:577.175.4-008.61]-092.9 НЕЙРОМЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІНТЕГРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРТИРОКСИНЕМІЇ У ЩУРІВ 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії Міністерства охорони здоров'я України Науковий керівник:доктор медичних наук, профессор Неруш ПетроОпанасович, Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри фізіології; Офіційні опоненти:доктор біологічних наук, профессор Воробйова Тамара Михайлівна, Харківський інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідувач лабораторії нейрофізіології та імунології; доктор біологічних наук, профессор Павленко Володимир Борисович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, професор кафедри фізіології і біофізики Захист відбудеться 0,005). В этих условиях хронаксия эфферентных волокон седалищного нерва была существенно снижена. Анализ содержания свободных жирных кислот показал, что их количество в филогенетически различных отделах головного мозга различалось. В коре головного мозга интактных крыс уровень насыщенных кислот (пентадекановой и пальмитиновой) был более высоким. В стволе мозга отмечено повышение содержания стеариновой кислоты (С18:0), а также ненасыщенных олеиновой (С18:1) и арахидоновой (С20:4). В стволе головного мозга интактных крыс показатели насыщенных (С14:0, С18:0), а также ненасыщенных (С18:1, С18:2, С20:4) кислот были выше по сравнению с гиппокампом и корой мозга. Повышение уровня Т4 сказывалось и на содержании жирных кислот. Гипертироксинемия сопровождалась снижением концентрации насыщенных жирных кислот в коре головного мозга, содержание ненасыщенных кислот в спектре С18:1 – С20:4 увеличивалось. Нарушение интегративной деятельности ЦНС сопровождалось изменениями прооксидантной и антиоксидантной систем структур мозга. Отмечено, что гипертироксинемия вызывала накопление как первичных (диеновые конъюгаты), так и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов ПОЛ. При снижении защитных свойств глутатионпероксидазы это вызывало дезинтеграцию мембранных систем, ответственных за энергообеспечение, транспорт и управление. Таким образом, в диссертации приведено теоретическое обоснование и экспериментальное исследование механизмов интегративной деятельности ЦНС в условиях модельной гипертироксинемии. Ключевые слова: гипертироксинемия, интегративная деятельность центральной нервной системы, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, кора больших полушарий, гиппокамп, ствол мозга, спинной мозг, моносинаптическая рефлекторная реакция. SUMMARY Guz L.V. he eurome abolic fea ures a d i egra ive ac ivi y ofce ral ervous sys em i co di io s of experime al hyper hyroxi emia i ra s. – Ma uscrip . he disser a io o compe i io of he scie ific degree of ca dida e of biological scie ces behi d he speciali y 03.00.13 – Huma a d a imals physiology. –V. . Karazi Кharkiv a io al U iversi y, Kharkiv, 2008.

Підтверджується це й іншими документами та дослідженнями[128]. Правда, дехто схильний був виправдовувати дії М.Муравйова як зворотну реакцію на те, що після придушення січневого повстання гайдамаки розстріляли понад 1500 київських робітників, причому „приводом для розстрілів були мозолисті руки й робітничі куртки”[129]. Звісно, гинули, йдучи в атаку, й червоні бійці. За деякими даними, на вулицях Києва полягло більше тисячі радянських воїнів[130]. Якими були жертви за ті 3–4 дні у супротивної сторони — залишилось нез’ясованим, як достеменно невідомо, чи взагалі віддали їм останні земні почесті (це питання ставив на сторінках „Нової Ради” один з лідерів українських соціалістів-федералістів В.Прокопович)[131]. За мемуарними свідченнями, особливою напругою відзначалися бойові дії в центрі міста — в районі будинку Купецького зібрання, Царського саду, Олександрівської вулиці, Бібіковського бульвару й Брест-Литовського шосе. Переконавшись у неможливості подальшого перебування в місті, Центральна Рада надвечір 25 січня почала спішну евакуацію з Києва, хоча ар’єргардні бої вірних їй сил тривали ще 26 січня. 30 січня 1918 р. до Києва офіційно переїхав уряд радянської України, хоча частина народних секретарів, яка перебувала в рядах військ, що штурмували місто, розгорнула тут свою діяльність ще тоді, коли на вулицях продовжувалися бої, а частина прибула відразу ж після встановлення в місті радянської влади[132]. М

РЕФЕРАТЫ:

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Этим платежам уделяется исключительное внимание. Оптимизация приемлемого способа платеже :огда платежи осуществляются валовым способом один за другим, электронным способом в режиме реального времени. Такие расчеты являютс: •осударственными и осуществляются ЦБ. Низкостоимостные платежи применяются почти всеми субъектами хозяйствования. Они имеют исключительную разносторонность 'ниверсальность и удовлетворяют самые разнообразные потребности. Типы мелких платежей принято подразделять на регулярные и нерегулярные. Регулярные - часто на одну и туже сумму страховые взносы, платежи за коммунальные услуги, квартплата, зарплата, пенсии, налоги. Нерегулярные платежи совершаются время от времени при разовых покупках товаров Указанное разграничение мелких платежей позволяет организовать безналичные расчеты с огромным числом потребителей включа 1аселение Очередность платежей при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований федьявляемых к счету, расчетные документы должны оплачиваться в порядке календарной очереди (дата поступления в банк плательщика).

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Совместными силами предполагалось захватить важнейший торговый путь, связывавший Балтику с Новгородом по Неве. Разработанный папским легатом план свидетельствует о том, насколько серьезно ставился вопрос о войне против Руси. Несомненно, что одновременно имелось в виду насильственно навязать русским также католическую веру. Что общие основы соглашения в Стенби были разработаны Вильгельмом Моденским в тесном единстве с папой Григорием IX, подтверждает булла от 9 декабря 1237 г., в которой папа обратился к архиепископу Швеции и его суффраганам-епископам с призывом организовать «крестовый поход» в Финляндию «на помощь епископу Томасу» «против тавастов» и их «близких соседей». Очевидно, что, призывая крестоносцев уничтожать «врагов креста», папа имел в виду наряду с тавастами также карелов и русских, в союзе, с которыми тавасты в эти годы энергично противились католической экспансии. Папская курия и ранее не упускала случая для разжигания враждебного отношения к русским. В своих более ранних посланиях папа не скрывает этого.

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Пророк Мухаммад: життя та діяльність

Предусмотреть трудности, “подводные камни”, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана”2. Бизнес-план—документ перспективный и составлять его рекомендуется минимум на 3-5 лет вперёд. Для первого и второго года основные показатели рекомендуется давать в поквартальной разбивке (при возможности—в помесячном разрезе). Начиная с третьего года можно ограничиться годовыми показателями. Бизнес-план должен быть кратким (изложение только самого главного по каждому разделу), доступным в прочтении и понимании (должен быть понятен широкому кругу людей, а не только специалистам), убедительным, лаконичным, побуждать интерес у рецензента (ведь только заинтересовав потенциального инвестора, можно надеяться на успех своего дела). “Бизнес-план обычно состоит из следующих разделов: Раздел 1. Возможности фирмы. Раздел 2. Виды товаров (услуг). Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг). Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта. Раздел 5. План маркетинга. Раздел 6. План производства. Раздел 7. Организационный план. Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Раздел 9. Оценка риска и страхование. Раздел 10. Финансовый план. Раздел 11. Стратегия финансирования.

Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного ґенезу. Вроджені вади серця

Нет возможности собирать обязанностей сотрудников компании. компьютеры на других площадях, как это делается у основных конкурентов. 9. Презентабельность торгового и 9. Низкий бюджет маркетинга, демонстрационного зала. периодическое отсутствие рекламных кампаний ООО «Эксимер-КС». 10. Наличие квалифицированного 10. Устаревшая структура персонала. маркетинговой службы. 11. Постоянное обучение и повышение 11. Недостаток квалифицированных квалификации сотрудников компании. работников маркетинговой службы. 12. Услуги, связанные с 12. Низкая производительность и консультированием клиента, установкой недостаток работников гарантийного и настройкой программного и отдела компании. аппаратного обеспечения на территории заказчика. 13. Наличие больших складских 13. Периодическое запаздывание в помещений в непосредственной близости сроках отгрузки оплаченного от торговых площадей. компьютерного оборудования и комплектующих. 14. Специализированные программы 14. Недостаток квалифицированных стимулирования постоянных клиентов менеджеров торгового и компании. демонстрационных залов во время проведения рекламных компаний. 15. Сборка сертифицированных 15.

Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

Здесь блистает барин — судовладелец Сергей Сергеевич Паратов (произошло сближение между торговым сословием и дворянством, некогда сторонившимся предпринимательства). Но за внешним лоском этих хозяев жизни — тяжкое дыхание бессердечного мира купли-продажи, циничного торга, беспощадного приобретательства. И Кнурову и Вожеватову безразлично то, что происходит в душе Ларисы, девушка-бесприданница для них является лишь товаром, ее красоту они попросту разыгрывают в орлянку. Карандышев перед роковым выстрелом говорит Ларисе: «Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. они смотрят на вас, как на вещь». И героиня соглашается, она наконец прозревает и понимает свое место в этом обществе: «Вещь. да, вещь! Они правы, я вещь, я не человек.» Смертельно раненная женщина благодарит убийцу, она не хочет жить в мире, в котором «ни от кого. не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно». Женщина пылкого сердца, Лариса ищет любви, в ней нет никакого расчета, пошлости: «Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет», — замечает Кнуров.

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

В част- ности, следует ограничить участие коммерческих фирм в банках, для того чтобы сохранить равные конкурентные условия и пре- дотвратить злоупотребления. В конкурентной рыночной среде контроль коммерческих структур за финансовыми ресурсами может привести к столкновению интересов, которые могут скомпромети- ровать объективность принятия решения о кредитовании. Все это может привести к непродуктивном и даже расточительному исполь- зованию финансовых ресурсов. Более того, разрешение коммер- ческим структурам контролировать банки может привести к кон- центрации финансовых ресурсов, которая задушит конкуренцию и вызовет другие нежелательные социальные и экономические последствия. По некоторым из этих причин, хотя формы отношений между банками и коммерческими структурами различны в разных странах, во всех промышленно развитых странах участие коммерческих фирм в банках в основном было сокращено до минимума. В той мере, в которой банкам необходимо участвовать (иметь долю) в коммер- ческих структурах для того, чтобы обеспечить стабильность в течение переходного периода в странах, создающих рыночную эко- номику, могут быть полезны некоторые меры ограничительного ха- рактера, обеспечивающие объективность процесса распределения кредитов и предотвращающие чрезмерную концентрацию экономи- ческой мощи.

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

В Москве удалось достаточно «умаслить» начальство, чтобы «народное возмущение» улеглось в самом зародыше. Естественно, что погромная деятельность лидерами черносотенного движения отрицалась. Погромы представлялись как святая месть русского народа за происки инородцев, и ответственность за убийства возлагалась на сионистские и крайне левые группировки, причем прекрасную услугу черносотенной пропаганде оказали теракты и «экспроприации», организуемые эсерами и большевиками. Официальная же идейная платформа черносотенцев находила отражение на страницах их газет, в первую очередь «Русского знамени», где редактором был сам А. Дубровин. Контрреволюционная направленность погромов не всегда понятна: за что убивали детей? Однако расчет был довольно точен. Одна часть недовольных людей срывала накопившуюся злобу на евреях и интеллигенции, другие, самые революционные, вместо подготовки к восстанию начали исполнять обязанности полиции, которая бездействовала, пытались защитить мирное население. Колеблющиеся люди, ужаснувшись зверствам погромов, восклицали: «Вот к чему приводит гласность и перестройка!». Черносотенцы были не так сильны, чтобы разгромить революционное движение, но ослабить его они сумели. 17 октября 1905 года вышел знаменитый царский манифест, даровавший демократические свободы. Страна ликовала. Многим правительство Витте представлялось переходным этапом к республике.

Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

На его территории лежал путь из Белого озера по Шежне на Волгу. Связано было княжество не только с торговлей новгородской, что уже немало значило, но и с торговлей европейской, и по Волге с Каспием, Средней Азией, Поднебесной Империей, с Византией. По Москве-реке вел путь в Коломну, по Оке на Волгу и по Клязьме на Волгу. Владимирское княжество было частью некогда могучего и единого, но в 13 веке расхватанного на куски Киевского княжества. Переяславль стал самостоятельным княжеством, княжества: Черниговское, Новгород-Северское, Галицко-Волынское, Смоленское - стали самостоятельными. Бывшая Киевская Русь оказалась рассечена на две части: Южную и Северо-Восточную. Центром Южной Руси из-за потери Киевом своего политического значения стало Галицкое княжество, возглавляемое тогда Ярославом Осмыслом. В Северо-Восточной части преобладающее положение стала занимать Владимиро-Суздальская земля. Наряду с Галичем сформировался еще один политический центр - Владимир, который охраняли непроходимые леса, болота, реки и Рязанско-Муромское княжество.

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Он утверждал также, что ему был прислан конкретный план нападения на Польшу с указанием германских дивизий и германских оперативных планов. Однако он считал, что эти материалы и документы были специально подброшены ему, чтобы ввести его в заблуждение34. Как мы видим, информация польской разведки не была правильно оценена и считалась сомнительной. Польша переоценила также добрую волю и роль своих западноевропейских союзников. В мае 1939 г. в Париже состоялись польско-французские военные переговоры, на которых договорились, что в случае немецкого нападения на Польшу Франция большой частью своих вооруженных сил предпримет наступательные действия против Германии35. Между тем с самого начала генерал Гамелен не очень серьезно воспринимал эти обещания. 4 апреля и позже, 4 мая французские и британские штабы, согласовывая совместную акцию, решили что они смогут развернуть наступление только против Италии, а против Германии в первые недели войны смогут предпринять только ограниченные наступательные действия. Крупное наступление на Германию на Западном фронте, по их мнению, стало бы возможным лишь в отдаленном будущем при активной помощи США. Что касается союза с Польшей и Румынией, то тогда же было констатировано, что такие союзы имели ценность только в том случае, если бы эти государства получили помощь от Советского Союза и если бы таким образом был создан постоянный и прочный Восточный фронт36.

Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Новое правительство стоит на страже порядка й завоеваний революции. Обращения к армии Народних Комиссаров в лице Ленина, как правительства, не признанного большинством населения, исполнению не подлежат”. 1 грудня С.В.Петлюра наказав українським військовим частинам, що перебували за межами України, підпорядковуватись місцевим органам влади, а в Петрограді — українському петроградському військовому штабові. У ніч з 12 на 13 грудня, щоб не допустити нового більшовицького повстання в Києві, він наказав роззброїти російські військові частини й відправити їх у Росію. Петлюра звернувся із закликом до українських частин. Цей захід став однією з причин появи ультиматуму Ради Народних Комісарів Росії до Центральної Ради, що врешті-решт призвело до відкритої війни Радянської Росії з Україною. С.В.Петлюра виклав свою позицію у виступі на другому засіданні Всеукраїнського з'їзду Рад, який розпочав роботу в Києві. Він, зокрема, сказав: “Захищаючи права українського народу, український уряд вимушений захищати Центральну Раду від походу більшовиків. Політика централізму з якою українці знайомі дуже давно, проводиться і зараз урядом Народних Комісарів.

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Второй этап, как первый шаг собственно индустриальной эпохи, начавшись примерно с 1885 г., завершился в 1900 г. В его рамках фабрично-заводская промышленность пережила небывалый подъем (1895–1899 гг.). Промышленный рывок сменился кризисом 1901–1902 гг. и затяжной депрессией (1903–1908 гг.). Это был третий этап. Четвертый характеризует экономический подъем 1909–1913 гг., прерванный первой мировой войной. Развитие промышленности в условиях военного времени составляет основу пятого этапа. Реформирование Александром II основ государственного устройства империи: раскрепощение крестьян и создание земства, введение всеобщей воинской повинности, учреждение суда присяжных и судебных уставов и др. стимулировало развитие производительных сил, создало социально-экономические предпосылки для вступления страны на путь индустриализации. Одной из характерных черт эпохи реформ был рост городского населения. Высокие выкупные платежи и подати за пользование землей ложились тяжелым бременем на крестьянские хозяйства. Многие из них разорялись.

Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Вперше автомат створений в Росії в 1916 р. В.Г. Федоровим, під 6,5 мм японський гвинтівковий патрон. Автомати розроблені під патрон, що займає проміжне положення між пістолетним і гвинтівковим патроном, а також під малоімпульсний патрон малого калібру. 6) Рушниці – призначені для полювання, дуже різноманітні за конструкцією – гладкоствольні, нарізні, комбіновані, кількість стволів від 1 до 4; довжина стволів від 600 до 800 мм; куркові та безкуркові. 7) Штуцери – призначені для полювання, довжина стволів від 400 до 500 мм, калібр від 13 до 21 мм. 8) Кулемети – це автоматична стрілецька зброя для стрільби з спеціальної опори (станка, сошок), призначене для ураження кулями, наземних, повітряних та надводних цілей (найпотужніша військова бойова стрілецька зброя безперервного вогню з нарізними стволами (іноді змінними)). Калібр від 5,45 до 8 мм, а у крупнокаліберних – від 12,7 до 14,5 мм. Перший кулемет був винайдений в 1883 р. американцем Х.С.Максимом. Своїм зовнішнім виглядом він нагадував артилерійську гармату.

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je revie s Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L'air du emps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Ve ver Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые со-ставители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин L'Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. "Носы" не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре.

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Размышляет «издатель» и о проблемах перевода, о том, оставлять ли латинские фрагменты. И, наконец, утверждения автора о праве писать «из чистой любви к процессу» и о том, что он не имеет «в виду никаких современных иллюзий», т.к. «Эта повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности». Продолжая игру У. Эко в «Примечаниях автора» даёт хронологические уточнения, разбивку дня по литургическим часам, принятую в монастырях. Уже в «Прологе» писатель начинает играть с «чужим текстом». Так, первая фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог» заставляет вспомнить Евангелие от Иоанна 1:1. До самого конца романа «звучат» тексты произведений средневековых авторов, причём автор смело вводит латынь. Тут же читатель сразу узнаёт о главном герое брате Вильгельме, который «движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения что истина не то, чем кажется в данный миг» . Его внешность, поведение и привычки наводят на мысль о Шерлоке Холмсе. Вильгельм «Ростом выше среднего, он казался ещё выше из-за худобы. взгляд острый, проницательный.

Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Кстати, сохраняется и в рассказах 90-ых годов. Писатель хочет понять, почему деревня пришла к такому развалу, что этому способствовало. И чаще всего ответ на эти вопросы он находит в так называемых “сталинских” временах, в периоде раскулачивания зажиточных крестьян, которые добро своё заработали, трудясь как каторжные. Например, эта тема прослеживается в рассказе “На ферме казачьей”. Автор описывает нам ситуацию, когда в деревне царит форменное самоуправство. Коровы все отняты у дворов и теперь принадлежат государству, а доярки, которые всю жизнь проработали на “дядю”, даже не имеют права взять баночку молока домой для детей, для внуков. Это уже “воровство”. Главная героиня рассказа Наталья с болью в сердце вспоминает о том, как в сталинские времена посадили её мать только за то, что она взяла мешочек зерна и спрятала его на груди, чтобы накормить детей. И Наталья боится, что самоуправство вернётся, она боится повторить судьбу матери. Всё написанное Борисом Екимовым о деревенских жителях естественно складывается в одну большую непрерывную книгу с конкретным временем и местом действия- хуторами.

Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Последние страницы греческой литературы Д. Дилите Греция под властью римлян Как мы уже упоминали, греков от македонского ига во II в. до н. э. "освободили" римляне, в 146 г. до н. э. разрушившие Коринф. Этот год считается годом начала правления римлян. Рим был могущественным государством, расширявшим владения на Восток и на Запад, крепко державшим в своих руках занятые территории. Когда в 88 г. до н. э. понтийский царь Митридат, сопротивлявшийся натиску римлян, обратился к грекам, восстали все полисы Малой Азии и Балканского полуострова, но были жестоко усмирены римским полководцем Луцием Корнелием Суллой. Город Рим стал центром мира. В восточной части империи латинскому языку не удалось вытеснить греческий язык, но греческая литература около двухсот лет была в состоянии агонии. Она возродилась только во II в. н. э. Это был настоящий греческий ренессанс. Даже римляне начали писать по-гречески: Барбий создавал басни на греческом языке, а сам римский император Марк Аврелий по-гречески писал философские размышления.

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Это было вызвано тем, что в Наташе в высочайшей степени развито чувство общего, чувство справедливости. «Мерзость» — это забывать обо всех людях, о несчастных, раненых во имя личных интересов, во имя спасения вещей. Восстановив гармонию, возможную лишь при отказе от личного во имя общего, она счастлива сама и приносит счастье другим. Таким образом, писатель выразил в своем романе мысль о силе народного духа, о том, что правда - в единении людей и что лишь в отказе от своего «я» и в подчинении этого «я» общему, народному - путь человека к счастью и к правде. Жизнь, настоящая жизнь состоит в искании истины, а истина — в единении людей. К осознанию этого любимых героев Толстого приблизила война 1812 года. Она перевернула все их представления о жизни, она была великим испытанием для всей нации. Название эпопеи многозначно: война и мир — два состояния общественной жизни — тесно связаны между собой. В мирное время человек формируется, частично раскрывается; а в военное время, время великого испытания, окончательно определяется его суть. Участие князя Андрея и Пьера в Отечественной войне, осмысление ее характера, выводы, которые они сделали для себя — все это подготовлено их развитием в предвоенные годы.

Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

В пушкинском стихотворении этот тематический момент выполняет особую функциональную нагрузку.15 “Высокий одический жанр приближается к форме лирического самовыражения.”16 Это определяет специфику проблематики: исповедальное слово о покаянном духовном опыте17. Интенсивность охвата действительности художественным миром стихотворения можно охарактеризовать трояко: -1- одическая линия текста показывает лирического героя в его отношениях с Богом, элегическая же –2- раскрывает эти отношения “изнутри”18, причем –3- нарастание исповедальных интонаций до кульминационного их разрешения в самом тексте молитвы позволяет вновь говорить о психологической, “интимной” лирике19. Стилевая архаика (лексическая) дает первое ощущение панегиристического пафоса оды, затем, однако, плавно переходящего в медитативное настроение элегии, которое завершается прямым словом автора - героя, углубившегося в рефлексию и Богообщение. Почти на каждом содержательном уровне наблюдается трехступенчатая градация в динамике смысловых моментов, что дает возможность согласиться с Г.П. Макогоненко в определении композиции стихотворения как трехчастной.20. 2) Это обстоятельство определяет и особенности субъектной организации, которая также композиционно логична и основывается на движении от мира объективного через сознание субъекта к специфическому субъектно-объектому единству: молитвенный текст представляет собой такое соединение голоса субъектно-лирического высказывания и голоса Церкви, при котором возникает качественно новое их взаимодействие, а именно - слияние и отождествление. “Объектное” начало выстраивается предельно, последовательно и рационально: в двух однородных придаточных предложениях цели указывается две возможные функции молитвенного делания21.

Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

Опять-таки, в зависимости от всего этого приходится приводить различные способы доказательства. Между тем о выяснении этих различий в тезисе (различий в степенях модальности, как называет их логика) заботятся меньше всего. Для мало обработанного среднего ума какую мысль ни возьми, она вся или достоверна, или несомненно ложна, середины нет, а вернее он о таких "тонкостях" и не задумывается. Итак, вот три главных пункта, которые обыкновенно достаточно и всегда необходимо выяснить при выяснении тезиса: а) все неясные для нас понятия, в него входящие; б) "количество" его и в) "модальность" его. ВИДЫ СПОРА Различают следующие виды споров по их цели: 1) научную дискуссию (решение научной проблемы) 2) деловую дискуссию (целью является нахождение правильного решения) 3) полемику (спор ради победы). Спор может проходить при публике, присутствие которой приходиться учитывать участникам спора, и без нее – быть кулуарным. Кроме того, бывают споры с арбитром (эту роль может выполнять публика) или без такового. Полемика, в которой участвуют два человека и которая происходит в присутствии публики, называется диспутом. Начиная научную или деловую дискуссию, противоположные стороны стремятся выработать общее поле аргументации – договориться о том, как будут пониматься основные термины, спорные и другие утверждения, какой теории и какой логики будут придерживаться стороны и т.д. В случае полемики, а иногда и деловых дискуссий общее поле аргументации вырабатывается не всегда.

Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

Коллектив института довольно большой. Мужчины составляют около 70% всего персонала, соответственно женщины 30%. Институт отмечает день рождения каждого своего сотрудника, выплачивает ему определенную сумму (в зависимости от стажа работы и занимаемой им должности) или заказывает у отдела снабжения подарок на данную сумму. Такие большие праздники, как Новый год, Майские праздники, день рождения начальства отмечаются в ресторанах или в приличных кафе. Институт старается повысить свой культурный потенциал, раз в 2 недели предприятие организует «день здоровья», для чего снимает спорт зал для игры в баскетбол, футбол, большой теннис и конечно же бассейн. Если сотрудником нарушается трудовая или иная дисциплина, то за это могут последовать наказания в виде лишения премии, перевод на менее значимую должность и наконец увольнение (особенно за разглашение тайн института). Существует целый комплекс поощрения работников за хорошую работу: это и повышение зарплаты, и выплата дотаций и премий, и продвижение по службе и т.д. 2) Общение с клиентами.

Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта вычисляется по формуле: затраты на рекламу / прирост прибыли от реализации Данные, необходимые для расчёта этого коэффициента являются коммерческой тайной, но по утверждению маркетолога фирмы этот показатель близок к 115 %. 3. Анализ коммуникативной политики фирмы Анализ коммуникативной политики фирмы “ rade Mas er” можно провести в соответствии с элементами процесса коммуникации, начав с целевой аудитории или приемника. 3.1 Анализ целевой аудитории Чтобы проводить эффективную коммуникативную политику, фирме необходимо прибегнуть к использованию одного из четырёх средств коммуникации: рекламы, связей с общественностью, стимулированию сбыта либо к личным продажам. Корпоративным заказчиком компьютерных сетей являются, как правило, крупные фирмы, банки и государственные органы, которые приобретают их с целью извлечения прибыли, сокращения издержек, выполнения каких-либо общественных или правовых обязательств. Исходя из этого следует отметить, что для таких организаций прежде всего важны качество и надежность, а также квалифицированное и быстрое сервисное обслуживание.

Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

Однако следует замечать таких людей и не забывать поощрять их. К сожалению руководители редко обращают на это внимание; -отсутствие "чувства локтя" - индивидуализм, зависть и отношения, не способствующие созданию групповых интересов, возникают как результат конкуренции среди руководителей и служащих и препятствуют созданию тесного коллектива; -управление работниками, а не организацией в целом - когда руководитель покидает свой пост, очень часто вместе с ним уходят и стандарты обслуживания. Преуспевающие компании имеют такие управленческие системы и стандарты, которые не зависят от конкретного руководителя; -работа "по старинке", а не обучение новому - "шефство" перекладывает одну из наиболее важных обязанностей руководителя на плечи служащего. В результате - низкая производительность труда, ошибки, потери доходов, неудовлетворенность клиентов, т.к. шефство редко основывается на четко разработанных стандартах и ведет к снижению качества обслуживания; -оценка и управление качеством - контроль за соблюдением стандартов обслуживания является важной частью управления; -проблемы качества услуг - руководители редко стремятся решать проблемы, связанные с жалобами на обслуживание.

Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

Однако насколько эта энергия важна для термического состояния системы? Сделаем численную оценку для слияния двух капель диаметром 1 см при температуре 300 К. Выделившаяся поверхностная энергия равна 36 мкДж. Так как теплоемкость образовавшейся капли равна 35 Дж/К, то выделившаяся энергия приведет к нагреву капли на 1 мкК, что составляет 0,3 10-8 от начальной температуры. Полученная величина, ~10-8, и служит показателем того, с какой точностью сохраняется свойство термодинамикической аддитивности (в том числе, и аддитивность энтропии) в нашем примере. Давайте теперь взглянем глубже. Почему энергия поверхностного натяжения так мала по сравнению с тепловой энергией? Ответ прост: тепловая энергия запасена во всех молекулах вещества, а поверхностная энергия, очевидно, только в приповерхностных молекулах. И полученное нами сильное различие энергий происходит просто из-за того, что доля приповерхностных молекул очень мала в макроскопических системах. Нетрудно оценить, что точность, с которой сохраняется аддитивность, приблизительно равна размеру атома, деленному на размер системы. Отсюда, кстати, можно было бы сразу получить характерную оценку ~10-8 для нашей задачи, не делая никаких вычислений.

Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

Иногда сок из свежих листьев назначают при туберкулезе, затяжном рините (вводят в ноздри) и в качестве легкого потогонного средства. Свежие листья прикладывают к ранам, язвам и фурункулам, а измельченные свежие или сухие к нарывам. Кашицу из листьев применяют при груднице, против мозолей и др. Измельченные сухие листья курят при одышке и затрудненном дыхании В стоматологии используют настой для полоскания рта и настой для аппликаций. В гинекологии настой и отвар применяется при воспалительных заболеваниях влагалища сопровождающихся белями, обычно в виде спринцеваний и микроклизм. Растертые свежие листья, прикладывают к нарывам, лечат воспаления кожи и вен на ногах. Отваром листьев мать-и-мачехи и крапивы моют голову для укрепления волос, а также против перхоти. Листья мать-и-мачехи входят в состав грудных и потогонных сборов. Готовят препараты следующим образом: измельченное сырье (10г) заливают 200мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают 45 минут, процеживают и доводят кипяченой водой количество настоя до первоначального объема.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.