Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

ПЛАН Вступ3 Розділ 1. Міжнародна економічна інтеграція як чинник європейського зростання5 1.2 Чинники економічного зростання країн ЄС11 1.3 Торгівельні відносини ЄС як фактор економічного зростання в регіоні15 Розділ 2. Місце України в міжнародній торгівлі ЄС20 2.1 Регіональна політика відносин України з ЄС20 2.2 Торгівельні відносини України з ЕС25 2.3 Проблеми вступу та співробітництва України з ЄС29 Розділ 3. Перспективи розвитку торгівельних відносин України з країнами ЄС32 3.1 Проблеми та перспективи діяльності Україною на ринку ЄС32 3.2 Угода про співробітництво України з ЄС як інструмент поглиблення торгових зв'язків36 Висновки44 Список використаної літератури47 Додатки49 Вступ Проблеми підвищення ефективності діяльності України на ринку Європейського Союзу мають значення, що виходить далеко за межі суто комерційної утилітарності. Вони є важливим компонентом загальної стратегії інтеграції країни до Європейського Союзу і водночас - індикатором, який дозволяє оцінювати результативність, з одного боку, внутрішніх економічних реформ в Україні, а з іншого - її євроінтеграційного курсу. Проблеми, що виникають на шляху європейської інтеграції України, є комплексними та зумовлюються як внутрішніми чинниками (низькою конкурентоспроможністю значного числа вітчизняних виробників, обмеженістю фінансових ресурсів, нерозвинутістю форм і методів діяльності на висококонкурентних ринках), так і зовнішніми - наприклад, дискримінаційними обмеженнями, що застосовуються до українських експортерів з боку ЄС. Важливою особливістю прояву зазначених проблем сьогодні є те, що вони постають у контексті майбутнього розширення Європейського Союзу, яке зумовить істотні зміни в його розвитку, створить як нові можливості, так і нові ризики. Таким чином, вивчення особливостей торгових відносин одного з найбільш сусідів нашої країни – Європейського Союзу на сьогодення важко перебільшити, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Метою даної курсової роботи є аналіз проблем, пов Несторенко О. Створення зони вільної торгівлі та її наслідки для України // Економічний вісник, №7, 2004р. – с.17-19 Парасій К. Україна на ринку ЄС: тенденції та перспективи // Сучасна торгівля, №1, 2005р. – с.10-14 Потапенко П. Стратегія євроінтеграції та питання участі України у формуванні Єдиного економічного простору (ЄЕП) // Економічний вісник, №8, 2004р. – с.19-22 Прокопенко С. Місце взаємин прикордонних регіонів у сучасних тенденціях світового розвитку // Світова економіка, №1, 2004р. – с. 13-15 Сіденко В. Розширення Європейського Союзу на схід: наслідки для України // Національна безпека і оборона, №3, 2004р. – с.7-10 Фіалко А. Проблеми та перспективи співпраці України з ЄС // Національна безпека і оборона, №9, 2004р. – с.15-19 Шевченко Ф. Економiчна iнтеграцiя та розвиток торговельних вiдносин мiж Україною та ЄС // Економічний вісник, №1, 2005р. – с. 16-18. Шер Д. Шенгенська угода, розширення ЄС та Європейська безпека // Національна безпека і оборона, №3, 2004р. – с.20-22 Шнирков О Політика Європейського Союзу у сфері міжнародної торгівлі: особливості сучасного етапу // Економічний часопис-ХХІ, №5, 2004р. – с.28-31 Додатки Додаток А Частка товарообігу України з ЄС, СНД та РФ (у %) Додаток Б Частка експорту товарів України з ЄС, СНД та РФ (у %) Додаток В Частка імпорту товарів України з ЄС, СНД та РФ (у %) Додаток Г Прямі інвестиції в Україну (у %)

Обнадiйливими були висловлювання Леонiда Кучми про наш флот. У той день Президент заявив, що “нам усім хочеться мати свій флот, який не було б соромно називати флотом, це наше завдання” (“Крымские известия”, 28 серпня 1995 р.). Але перемоги, як стало зрозуміло пізніше, ніякої не було. Протиріч виявилося багато. Незабаром маятник хитнувся знову в бік Кремля. Проблема ЧФ була своєрідним iндикатором загального стану українсько-російських відносин і сили позицій кожної зі сторін. Коливання цього маятника — від успіхів до невдач і навпаки — визначалися таємними політичними іграми, міжнародною активністю обох країн та конкретними iнтересами їхніх лідерів на момент чергової зустрічі делегацій, які займаються поділом ЧФ. Посилення позицій Росії негайно призвело до утвердження її тону на переговорах. Загальну суть протиріч можна було висловити так: РФ хотіла одержати все, а Україна — віддати якнайменше, зберігши максимум. Зрозуміло, такий варiант був неможливим, але кожна зі сторін прагнула наблизитися до своєї формули

РЕФЕРАТЫ:

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Здание храма для православного христианства было не просто помещением для исполнения обрядов и молений Богу, а как бы обиталищем самого Бога. Храм словно воплощал идею земного неба, в котором пребывал Бог. А так как обряды, проводимые в церкви, были воплощением высших религиозных ценностей, то и архитектура храма и его внутреннее убранство обязаны были соответствовать особой торжественной обстановке. Начав строить собор как главное здание столицы "палатным способом", зодчий все же вынужден был по требованию заказчика соблюсти строгий канон сооружения православного храма. Канон этот был окончательно сформулирован в Византии еще в конце IX века и оттуда перенесен в Россию. Он требовал обязательного пятиглавия и завершения восточной стены полукружиями апсид. Фиораванти выполнил эти условия, сделав небольшое отступление - он прикрыл апсиды с севера и юга, продолжив для этого стены. Величественный Успенский собор вознесся над Соборной площадью и замкнул ее с северной стороны, "як един камень". Со стороны своего южного входа храм смотрелся как огромный монолит. В интерьере зодчий отказался от традиционных хор, квадратные колонны заменил круглыми, расставив их на равном расстоянии, то есть всячески старался раздвинуть внутреннее пространство, придав ему насколько возможно светский характер.

Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

Он достиг исключительного умения схватывать общую картину жизни по мельчайшим ее деталям. Реализм Чехова - это искусство воссоздания целого по бесконечно малым его величинам. "В описании природы,- замечал Чехов,- надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом,  чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка". Он призывал своих собратьев по перу овладевать умением "коротко говорить о длинных предметах" и сформулировал афоризм, ставший крылатым: "Краткость - сестра таланта". "Знаете, что Вы делаете? - обратился однажды к Чехову Горький.- Убиваете реализм. Дальше Вас никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа - все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом".   Путь Чехова к эстетическому совершенству опирался на богатейшие достижения реализма его предшественников.

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Повышению эффективности денежно-кредитной политики в 2002 году будет также способствовать завершение переходного этапа реализации Концепции функционирования единого счета федерального казначейства Минфина России по учету доходов и средств федерального бюджета и проведение необходимой работы по подготовке завершающего этапа реализации этой Концепции, а также активизация процесса перехода исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на казначейскую систему. На предстоящие три года прогнозируется сохранение понижательного тренда долга федерального Правительства. Политика в отношении внешнего долга будет направлена на ежегодное сокращение его основной суммы, что будет приводить к уменьшению процентных платежей по нему. На внутреннем рынке в следующем году Министерство финансов Российской Федерации в рамках политики рефинансирования долга планирует привлечь несколько больше средств, чем требуется для погашения основной суммы долга. Возможно, это будет способствовать преодолению стагнации на рынке государственных ценных бумаг. В то же время Министерство финансов Российской Федерации не берет на себя достаточных обязательств в ближайшее время расплатиться по погашению долга в иностранной валюте перед Центральным банком Российской Федерации и предусматривает переоформление на рыночных условиях неликвидных государственных ценных бумаг, находящихся в портфеле Банка России, лишь в незначительном объеме относительно общей величины этого портфеля.

Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

Оба памятника представляют разные стадии развития одного направления в зодчестве XVI в. Хронологически и стилистически место между ними занимает собор Старицкого Успенского монастыря. Аркатурно-колончатые пояса этого собора заменили собой пояс с городками, отрезающий килевидные закомары от плоскости стен, известный нам по собору Рождественского монастыря в Москве и собору Благовещения в Киржаче. Импосты под архивольтами закомар приобрели в Старице вид капителей. Как в соборе Рождественского монастыря, здесь в интерьере присутствует особенность, характерная для целого круга построек 1500-1530-х гг. (см., например. Успенский собор в Дмитрове). Ее смысл в выделении конструктивной структуры соответствующими ордерными членениями31. Сочетание этих деталей интерьера с такими традиционными московскими чертами как ярусное построение закомар, килевидные очертания архивольтов, отсутствие горизонтальных, единых для всех плоскостей фасада членений по высоте составляет характерную особенность этой группы, включающей, прежде всего, соборы Рождественского, Успенского Старицкого, Симонова монастырей.

Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

Сравнение русского языка с церковно-славянским, сербским, польским, чешским и др. показывает, что он восходит вместе с ними к одному общему, не дошедшему до нас в письменных памятниках, языку; такой вывод стоит в связи с целым рядом исторических свидетельств, доказывающих происхождение всех славянских народов от одной общей племенной группы. Русский язык, как и русский народ, можно назвать славянским наречием, славянским племенем, имея в виду, что этот народ и его язык входили некогда в состав того предполагаемого целого, которое впоследствии распалось на отдельные, дожившие до настоящего времени славянские племена и наречия. Язык этого общего предка всех славян принято называть в науке общеславянским; в свою очередь, он восходит к индоевропейскому праязыку, от которого произошли литовский, германские, латинский, греческий, древнеиндийский и др. языки. Славянское племя, еще до своего распадения на несколько племен, не могло сохранить полного единства в нравах и языке вследствие расселения на более или менее обширном пространстве.

Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали».1 Борис Леонидович всю свою энергию, всю свою страсть вложилв это произведение. Он боролся до конца, но стихия зла одержала победу. Однако это была лишь временная победа в бою, битву выиграл роман. Пусть спустя тридцать лет, но он всё-таки появился на Родине и получил признание. Роман читают, восхищаются им и отдают должное его автору. Борис Пастернак— автор многих произведений, но «Доктор Живаго» стал, на мой взгляд, самым ярким выражением его гения. Роман о докторе Живаго и стихи Юрия Живаго становятся воплощением радости, которая превозмогает все, даже страх смерти. «Мне представляется, что ты боишься смерти, что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело.» 1— так писала Пастернаку о романе Ольга Фрейденберг. Действительно, эта радость, эта бессмертность превозмогает все невзгоды. Возьмем для примера историю создания «Доктора Живаго», в ней так называемая «страстная бессмертность» отодвигает на второй план все — и опасность, и репрессии, и предательство друзей.

Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Наш глаз находит в нем действительное удовольствие. Когда оба материнских цвета находится в смеси как раз в равновесии таким образом, что ни один из них не замечается, то глаз и душа отдыхают на этой смеси, как на простом цвете. Не хочется и не нельзя идти дальше. Поэтому для комнат, в которых постоянно находишься, обычно выбирают обои зелёного цвета" (Гёте 1957, с. 319-320.) Существенно, однако, что, в отличие от классических 'волшебных предметов'-медиаторов (голубого цветка, папоротника, расцветшего в купальскую ночь или золотого ключика), зелёный луч не может стать предметом 'обладания' в собственном смысле этого слова: 'обладание' относится здесь к сфере внутреннего опыта. Чтобы получить ключи счастья, его достаточно увидеть один раз. Зелёный луч у Заболоцкого, таким образом, актуализирует границу внутреннего и внешнего, субъективного опыта и "равнодушной" объективной природы 3 . В "Занимательной физике" Я.И. Перельмана, где дается популярное естественнонаучное толкование явления "зелёного луча" (1976, с. 165-169), автор, ссылаясь на специальное исследование пулковского астронома А.

Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

Под их покровительством существовала контрреволюционная литературная организация «Джидиган», раскрытая в 1930. Все эти агенты врагов были разоблачены, и в борьбе с ними укреплялись ряды татарской советской литературы. Несмотря на их вредительство, советская татарская литература интенсивно развивалась и крепла, выдвигая целый ряд талантливых советских писателей (Н. Баян, М. Максуд, Т. Гиззат, И. Туктаров, Ш. Маннур, А. Ерикеев, М. Джалиль, М. Садрый, И. Гази, Худжи и другие). В их произведениях отражается борьба трудящегося татарского народа совместно с народами всего Союза, под руководством великих вождей — Ленина и Сталина, за победу социализма. В них выражена преданность татарского советского народа идеям коммунизма, любовь к вождю народов т. Сталину, чувство советского патриотизма. Следует отметить и коллективное творчество татарских советских поэтов («Песня об орденоносном Татаристане»), посвященное великим победам социализма и великой хартии свободы — Сталинской Конституции. Они борются за социалистический реализм, они борются с чуждыми влияниями и течениями. Татарские советские писатели развивают большую переводческую деятельность.

Міжнародна торгівля товарами

Основным понятием астрофотометрии является световой поток. Энергия электромагнитных волн, проходящая за единицу времени через площадку облучаемой поверхности, называется потоком излучения. Поток излучения характеризует мощность излучения и выражается в ваттах. Поток зависит от ориентации площадки. Глаз человека воспринимает сравнительно узкий диапазон электромагнитных волн, он наиболее чувствителен к длинам волн около 550 нм. Поэтому выделенную из всего потока излучения мощность, на которую реагирует глаз человека, называют световым потоком 500 нm, что соответствует зеленому цвету в оптическом диапазоне. С увеличением температуры максимум излучения абсолютно черного тела сдвигается в коротковолновую часть спектра. Более горячая звезда излучает большую часть энергии в ультрафиолетовом диапазоне, менее горячая – в инфракрасном. Список литературы

Міжнародна торгівля фінансовими послугами

В космосе углекислого газа немного, поэтому тепловые лучи с небольшими потерями проходят сквозь пылевые облака. Именно благодаря инфракрасному излучению в нашей стране была получена первая фотография центра Галактики, который закрыт от Земли газопылевыми облаками. Радиоволны Еще большую длину имеют радиоволны, благодаря которым есть радио «Маяк», канал ОРТ и многообразие сотовых телефонов. Все электромагнитное излучение, длина волны которого больше полумиллиметра, относится к радиоволнам. Это – длинноволновый конец электромагнитного спектра. Радиоволны в значительной степени без проблем проходят сквозь земную атмосферу, и лишь некоторые из радиоволн, которые называют короткими, отражаются от ионизованного слоя земной атмосферы. Благодаря этому отражению возможна связь между радиостанциями, расположенными на противоположных точках планеты. Радиоволны несильно поглощаются средой, поэтому изучение Вселенной в радиодиапазоне очень информативно для астрономов. Ультрафиолетовое излучение Излучение, длина волны которого короче, чем у видимых лучей фиолетового цвета, называют ультрафиолетовым. Это излучение, по большей части, вредно для живых организмов, однако по той же большей части ультрафиолет не проходит сквозь атмосферу Земли.

Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

Например, стебель китайской эфедры обладает потогонным действием, однако ее корень, напротив, способен препятствовать потоотделению; корица по своим свойствам - "теплая" и пригодна для лечения простудных заболеваний; мята же по своим свойствам - "холодная" и используется как жаропонижающее средство. Это относится и к другим природным веществам, например к минералам и отдельным частям тела животных. Древнекитайский массаж "туйна" В письменных памятниках китайской древности, передававшихся по наследству из рук в руки и случайно найденных при раскопках Ханьских могил в Мавандуе, оказались методики лечения с использованием массажа "туйна". Найденные медицинские тексты и рисунки свидетельствует о том, что в период Чуньцю (770-476 гг. до н.э.) и династии Хань (206 г. до н.э. -220 г.) "туйна", как особый вид массажа широко использовался и был одним из широко распространеных методов лечения. В период династий Суй и Тан (581-907) наряду с развитием медицинской науки был достигнут большой прогресс в области массажной терапии. "Новая история династии Тан" свидетельствует: "В императорской медицинской канцелярии служат врач и четыре массажиста, ведающие вправлением костей и терапией "даоинь".

Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

Если к концу рабочего дня вы не успели справиться со всеми задачами и делами из группы А, то продолжайте работу с ними и на следующий день. Не делайте других заданий, пока не закончите с первыми. 5. Каждый день работайте над какой-нибудь задачей из группы В, требующей больших временных затрат. Наряду со своими повседневными делами вы должны также думать о своих «стратегических» важных задачах и целях. Только так вы сможете уже сегодня обеспечить себе «завтрашний» успех. Уясните себе раз и навсегда, что у вас никогда не хватит времени на все то, что вам хотелось бы сделать, и на то, чего хотят от вас остальные. Позаботьтесь о том, чтобы использовать свое время лишь на действительно важные для вас вещи, которые могут приблизить поставленную вами перед собой цель. А время вы можете выиграть лишь в том случае, если научитесь говорить «нет» и отказываться выполнять необязательные дела. Тест: правильно ли вы расставляете приоритеты? Теперь вы можете проанализировать свое умение расставлять приоритеты. Обратите внимание: только задачи, являющиеся действительно важными для вас, могут входить в группы приоритетов А и В! 1. Сколько процентов от общего времени вы проводите в каждом из четырех квадратов А, В, С, D? (см. рисунок) А % B % С % D % 2.

Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

При правильно - организованном учете налоговых платежей есть возможность найти пути повышения собираемости налогов, увеличения их поступления в бюджет. Отчетность о поступлении платежей в бюджеты всех уровней позволяет получать более полную, точную, достоверную информацию о собираемости налогов, пеней за несвоевременно внесенные суммы в бюджет, а также штрафных санкций за нарушение налогового законодательства. Отчетность характеризует структуру задолженности перед бюджетом и ее динамику, позволяет планировать поступление доходов, сравнивать различные периоды по сбору налогов. I глава «Теоретические и методологические основы налоговой системы Российской Федерации» рассматривает насколько необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства являются налоги. Налоговая система возникла и развивалась вместе с государством. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы. Параграф 1.1 «Возникновение и развитие налогообложения» характеризует налоги и налоговую систему в различные эпохи нашей жизни, от древнего мира, где начальной формой налогообложения считалось жертвоприношения, до сегодняшних дней, когда определены виды налогов, а также порядок их расчетов, сроки уплаты и ответственность за уклонение от налогов или неправильное исчисление их, утвержденные в законодательном порядке. Параграф 1.2 «Сущность, функции налогов и принципы налогообложения» рассматривает сущность налогов, проявляющаяся в его функциях и принципы налогообложения, которые учитывались и при формировании новой налоговой системы России, адекватной рыночным преобразованием.

Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

Также громадное воздействие образования окаэывает на человеческую личность. Оно является, по сути дела, основным фактором ее социализации, духовного и интеллектуального развития. Полученное человеком образование в значительной степени определяет возможности дальнейшей карьеры, достигаемое социальное положение. Социальный статус человека в современном обществе в первую очередь определяется престижем его профессии, который зависит от полученного образования. Подобно другим социальным институтам институт образования призван обеспечивать социальную стабильность и интеграцию общества, а его функционирование связано с удовлетворением двух типов взаимосвязанных фундаментальных потребностей общества - социализации его членов и подготовку их к различным социальным ролям, занятию определенных социальных позиций в обществе. Функцию социализации выполняет в обществе также и институт семьи, но современная семья не в состоянии обеспечить детей полным объемом знаний, навыков, умений, так как большинство социальных ролей во взрослом обществе требует систематического и длительного обучения.

Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

Знания фундаментальных идей, понятий, законов и теории современной физической картины мира мы разбили по классам. Приведем эту разбивку. Итак: VII класс. - представление о свойствах пространства – времени: относительность движения, отсутствие абсолютной системы отчета, непрерывность пространства и времени; - фундаментальные идеи и принципы физической картины мира: принцип относительности, взаимодействие как причина явлений; - понятие об объектах и моделях физических теорий. В механике: объект – макроскопические тела, модель – материальная точка; - границы применимости (или их отсутствие) основных понятий – массы, силы, механической энергии, материальной точки. VIII класс. - фундаментальные идеи и принципы физической картины мира: принципы дальнодействия и близкодействия, взаимодействие как причина явлений; - понятие об объектах и моделях физических теорий. В молекулярной физике объект – система атомов и молекул, макроскопические тела, модель – атомы и молекулы в виде упругих шариков. В электродинамике: объект – электрический заряд, модель – точечный заряд; - границы применимости (или их отсутствие) основных понятий –температуры, точечного заряда.

Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

При такой скорости тело будет приближаться к Земле вследствие ее притяжения как раз на столько, на сколько из-за кривизны поверхности нашей планеты оно будет от нее удаляться. Эту скорость, которую называют первой космической (или круговой). Практически осуществить запуск искусственного спутника Земли оказалось возможно лишь через два с половиной столетия после открытия Ньютона - 4 октября 1957г. За сорок с лишним лет, прошедшие с этого дня, который нередко называют началом космической эры человечества, во многих странах мира запущено около 4000 спутников различного устройства и назначения. Созданы орбитальные станции, на которых длительное время, сменяя друг друга, работают экипажи, состоящие из космонавтов разных стран. Американские астронавты неоднократно посещали Луну, автоматические межпланетные станции исследовали все планеты Солнечной системы, за исключением самой отдаленной планеты Плутон. Космические аппараты (КА), которые направляются к Луне и планетам, испытывают притяжение со стороны Солнца и согласно законам Кеплера так же, как и сами планеты, движутся по эллипсам.

Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

Применение препарата "Дюфастон" в период после переноса эмбрионов в программе экстракорпорального оплодотворения К.м.н. Л.Б. Киндарова, д.м.н. Л.Н. Кузьмичев, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, Москва Проблема невынашивания беременности является актуальной в современном акушерстве. Частота этой патологии в популяции колеблется от 10% до 20–25%, а в группе беременных после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ) достигает 30% . Поскольку одной из основных причин невынашивания в 1 триместре беременности после ЭКО является недостаточность желтого тела, обусловленная длительной десенситизацией гипофиза, пониженной выработкой прогестерона зернистыми клетками, а также аспирацией части их во время пункции фолликулов, целесообразность назначения препаратов прогестерона после переноса эмбрионов не вызывает сомнения . Для успешной имплантации эмбриона необходимо согласование во времени готовности эндометрия к имплантации с развитием эмбриона (так называемое «имплантационное окно»).

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Проблема «информированного согласия» является сквозной для биоэтики в целом, где ее нормативное содержание и получило детальную разработку. В психиатрии получение согласия больного на любое вмешательство в сферу его здоровья (госпитализация, назначение исследований или каких-либо средств лечения) имеет следующие аспекты. Во-первых, информацией, подлежащей этико-юридическому регулированию, являются сведения о болезни, значении болезненных симптомов, о диагнозе и прогнозе, о плане, продолжительности лечения и связанном с ним риске и т.д. Во-вторых, этико-юридические основания позиции врача при этом таковы: получение «информированного согласия» больного - это обязанность врача, предоставляемая больному информация должна быть полной и всесторонней, включая ответы на все вопросы больного, применение особо опасных видов лечения или таких методов, которые приводят к необратимым последствиям, а также согласие на клинические эксперименты в психиатрии требуют дополнительных гарантий защиты прав душевнобольных и т.д. В-третьих, этико-юридические основания позиции больного при этом таковы: «информированное согласие» - это право компетентных пациентов, их согласие должно быть добровольным и осознанным, т. е. полученным без угроз, насилия и обмана, согласие может быть отозвано, отказ от медицинской процедуры не должен влиять на положение больного и его взаимоотношения с медперсоналом и т.д. Право больного на отказ от лечения является источником едва ли не самых драматических биоэтических дилемм.

Міжнародна економічна система та її головні елементи

В рез-те этого загрузку отраслей.Роль в процесса происходит ВВП-4-5%,в нек.странах формирование агропромышленного подним-ся до 10%.Показ-ли комплекса (АПК). Этот комплекс развития Т: соотнош. ВВП и предст-ет собой единую систему грузооборота-тонны с/х-ых и промыш-ых предприятий, километража, эластич-ть объединенных тесными и спроса на транспорт по стабильными производств-ми и отнош-ю к приросту дохода.В коммерческими связями, пром.разв.странах высоко основанными на отношениях развита сфера услуг,не собственности или договорах. треб.перевозок,меньшую роль АПК охватывает всю играет производственную цепочку и тяж.горнодобыв.пром-ть, вкл-ет три сферы: 1 – треб-щая стоимостных промышленность, производящая перевозок.Развитие Т: рост ср-ва произв-ва для с/х, а т.ж. перевозок в мире опережает осуществляющая рост путей производственно-технич-ое сообщения.Увелич.интенсивност обслуживание этой отрасли; 2 – ь пассажирооборота.В собственно с/х (земледелие и теч.послед.10лет создана животнов-во); 3 – отрасли по густая сеть транспортировке, переработке и авто.дорог.Авто.трансп-развив сбыту продовольствия и с/х-го -ся с начала века, сырья.

Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Желание думского большинства принять законопроект, предусматривающий насильственное перераспределение земли, вызвало возмущение в высших кругах. Царь был раздосадован. Допустить подобного он не мог. Первая Государственная дума была распущена, и объявлены новые выборы. Выборы во Вторую Государственную думу проходили в начале 1907 года, но в начале июня того же года она была распущена. Неудачный опыт кратковременного существования первых двух Дум обострил дискуссии и в правящих кругах России о характере избираемого представительства и его необходимости. Противником ликвидации народного представительства оставался Николай II, никогда серьезно не принимавший призывы вернуться к прошлому. Третья Государственная дума стала первой, проработавшей весь положенный ей пятилетний срок. 26 апреля 1906 года министром внутренних дел был назначен П.А. Столыпин, а в июле к нему добавился и пост председателя Совета министров. Будучи просвещенным и целеустремленным политиком, Столыпин понимал, что реформы необходимы и неизбежны. Тема «Петр Столыпин и Николай II» всегда вызывает много споров.

Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

Начиная с Павла I, держав в России представляла собой шар из синего яхонта, осыпанного бриллиантами. Государственный щит – несли только при погребении государя. Государственная печать прилагалась к государственным актам в знк окончательного утверждения их верховной властью. При вступлении на престол императора она изготавливалась в трех видах: большая, средняя и малая. Государственный орел – двуглавый орел, символ несомненно восточного происхождения. Древнейшее известное науке изображение такого орла, относящего ко времени мидийского царя Киаксана (635 – 594 г.д.н.э.) находятся на развалинах близь нынешней туркменской деревни Уэйют. Он помещен на двух мышах и служит подножием для кокой-то фигуры (жреца или царя). Одноглавый орел уже в то время служил у персов символом верховной власти; предполагается, что двуглавый орел означал соединение Мидийского царства с Ассирийским, совершившийся в 95 в. до н.э. появление двуглавого орла в Древнем Риме относится к периоду правления Константина Великого (306 -337 г.г.), когда обе империи – Восточная и Западная, имевши в гербе по одноглавому орлу, были соединены под одним скипетром.

Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

Крещение Руси явилось переломным моментом в жизни народа. Появи- лась новая многоплодная ветвь Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви - Поместная Русская Православная Церковь. Под воздействием Пра- вославной церкви в жизни руского народа изживались грубые языческие обычаи: кровная месть, полигамия, "умыкание" (похищение) девиц; воз- росли грахданская правоспособность и материнский авторитет русской женщины; укрепилась семья; стал восстанавливаться нарушенный княжески- ми междоусобицами мир. "Князь, - говорил Митрополит Никифор II велико- му князю Рюрику Ростиславовичу, - мы поставлены от Бога в земле Русс- кой, чтобы удерживать вас от кровопролития". Историки отмечают, что "Христианская церковь подняла значение княжеской власти в Киеве на большую высоту и упрочила связь между частями государства". Воспитывая верующего для грядущего града, Церковь постоянно обновляет и перестра- ивает и град, здесь пребывающий. Эта перестройка гражданского общежи- тия под действием Церкви - таинственный и поучительный процесс в жизни христианских обществ".

Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Как же происходит прерывание? Если в каком-либо разряде ГРП появился сигнал прерывания и в соответствующем разряде маски этот сигнал не заблокирован, текущая программа прекращает свое выполнение, и управление принудительно передается на некоторую фиксированную физическую ячейку памяти. Одновременно машина переводится в состояние супервизорного режима, отменяются все другие прерывания и в некоторых управляющих регистрах аппаратно запоминается состояние прерванной программы. Это состояние характеризуется номером команды, на которой произошло прерывание, и статусом прерванной программы, т. е. запоминается тот режим, в котором она выполнялась. Прерванная программа, например, могла выполняться, в свою очередь, в режиме супервизора или в обычном режиме, могла выполняться в режиме блокировки схемы приписки адресов или в режиме преобразования математических адресов в физические, наконец, могла выполняться в режиме экстракодов, о котором будет сказано несколько ниже, в режиме блокировки прерываний по переполнению арифметического устройства.

Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

Федра, встретясь с Ипполитом, говорит, что боится его: теперь, когда Тесея нет, он может обрушить свой гнев на нее и ее сына, мстя за то, что его изгнали из Афин. Ипполит возмущен - так низко поступить он бы не смог. Кроме того, слух о смерти Тесея может быть ложным. Федра, не в силах совладать со своим чувством, говбрит, что если бы Ипполит был старше, когда Тесей приехал на Крит, то он тоже мог бы совершить такие же подвиги - убить Минотавра и стать героем, а она, как Ариадна, дала бы ему нить, чтобы не заблудиться в Лабиринте, и связала бы свою судьбу с ним. Ипполит в недоумении, ему кажется, что Федра грезит наяву, принимая его за Тесея. Федра переиначивает его слова и говорит, что любит не нынешнего Тесея, а молодого, как Ипполит, любит его, Ипполита, но не видит в том своей вины, так как не властна над собой. Она жертва божественного гнева, это боги послали ей любовь, которая ее мучает. Федра просит Ипполита покарать ее за преступную страсть и достать меч из ножен. Ипполит в ужасе бежит, о страшной тайне не должен знать никто, даже его наставник Терамен. Из Афин является посланец, чтобы вручить Федре бразды правления. Но царица не хочет власти, почести ей не нужны.

Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

Особенности предварительного исследования объектов вещественных доказательств во многом предопределяются видом данных объектов. Следы пальцев рук человека могут быть представленны на экспертизу непосредственно с объектами , на которых они расположенны ( бесцветные или обработанные порошками ), либо же изъятые на дактилопленку ( прозрачную , светлую или темную ) .Первый вариант с неокрашенными следами является наиболее оптимальным , так как сохраняется возможность использования отбражений микрорельефа , не подвергшегося искажению или “ обеднению “ за счет частичной потери отображений признаков в процссе выявления следов и их отделения от объектов на дактилоскопическую пленку или другие матереалы. Кроме того , имея сам объект , на котором расположенны следы , эксперт имеет возможность более эффективно решать вопросы механизма следообразования. Осмотром эксперт устанавливает род и вид объекта , следоносителя , матереал из которого он изготовлен , строение поверхности, на которой расположенны следы , определяет методы исследования, способы фиксации и возможного преобразования следов (откопирование , усиление контрастности и т.п.). На этом этапе эксперт активно использует увеличительные приборы ( лупы , микроскопы ), что позволяет ему составить более полное представление о следах и отбразившихся в них общих и частных признаков папилярного рисунка пальцев рук человека.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.