Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Міжнародна міграція робочої сили

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи виникнення світових міграційних процесів Теоретичні аспекти світових міграційних процесів Історія виникнення та існування міжнародної міграції робочої сили РОЗДІЛ 2. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці 2.1. Особливості сучасного етапу міграційних процесів 2.2. Сучасний світовий ринок праці – складова ринку робочої сили 2.3. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання міграції робочої сили ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ДОДАТКИ ВСТУП В цій роботі, на підставі вивчення опублікованих документів, наукової літератури, архівних матеріалів представлено багатогранну картину міжнародної міграції робочої сили, її історію та місце в сучасному міграційному процесі. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, екологічними, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили як однієї з форм світових господарських зв'язків та її впливу на світове господарство. Актуальність теми полягає в глобальності та стрімкому росту великомасштабних внутрінньодержавних та міждержавних переміщень населення і трудових ресурсів у різних формах, зумовлених, насамперед, нерівномірностю соціально-економічного розвитку країн. Важливість дослідження міграційних процесів зумовлена стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням інтенсивності, вагомим впливом на соціальний та економічний розвиток країн. Особливостю міграції робочої сили в сучасних умовах є її динамізм, швидке реагування на зміни у суспільстві та економіці. Об'єктом дослідження курсової роботи виступає міжнародна міграція робочої сили, масштаби, напрями та форми залучення трудових ресурсів до світових міграційних потоків. Метою даної курсової є вивчення та узагальнення теоретичного матеріалу, пов язані з міжнародною міграцією Показники 1 987р. 1 990р. 1 993р. Трудовой доход Кредит 13,8 19,5 20,7 Дебет -16 -25,6 -26,7 Приватні неоплачені перекази Кредит 64,9 100,1 95,6 Дебет -58,2 -91,8 -102,5 Всього Кредит 78,7 119,6 116,3 Дебет -74,2 -117,4 -129,1 ДОДАТОК В Графік наслідків міжнародної міграції робочої сили для країни експортера та країни-імпортера

Треба враховувати, що така тенденця буде генеральною лню захднього бльоку теж у час вйни. Розвиток вонних подй навряд чи змнить так проросйськ погляди. Навть тод, коли не буде жодних проявв протирежимних акцй москалв, речники ц тактики не схочуть зректися свох поглядв. Зрештою, така тактика розрахована не тльки на активну протирежимну боротьбу росйського народу. На думку  речникв, уже саме демоблзування запалу росйського народу у вйн проти Заходу та моральне пдкошення успшности больше-вицько вонно пропаганди дадуть поважну користь. А пд тим оглядом важко ствердити, наскльки дана полтика ма фактичний вплив  наслдки на другому боц фронту. Тому полтична лня вйни, пдготовка в довонний перод  виразно застосована на початку вйни, буде, правдоподбно, втримана  в дальшому розвитку вйни. Про це подбають т чинники, як мають виршальний вплив на визначення полтично лн. Причиняться до того чимало теж  росйськ емграцйн сили, як, не зважаючи на сво внутршн розходження, на вдтинку зовншньо-полтичному дють одно-згдно, намагаючись вплинути на Захд, щоб вн виступав тльки проти комунзму, не нарушуючи цлком росйсько мпер

РЕФЕРАТЫ:

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Введение. В 1992г.,всего через год и 18 дней после провозглашения независимости России, на биржах труда были зарегестрированы первые десятки тысяч безработных.Появление безработных, а вместе с ними и возрождение проблемы безработицы оказалось прямо связанным с переходом к рыночной экономике. Безработица - наличие определенного количества трудоспособного населения, не имеющего постоянного места работы,- это объективная реальность рыночной экономики, для которой, на ряду с другими рынками,характерен рынок рабочей силы. Положение России усугубляется тем, что прежние механизмы поддержания относительного соответствия между спросом и предложением рабочей силы разрушенны, а новые не созданы. Поэтому именно в ближайшие 2-3 года проблема безработицы, с которой население десятилетиями не сталкивалось,а правительство только начинает знакомиться на практике, будет наиболие остра. Со временем и число безработных сократится и меры социальной защиты тех кто временно лишился работы станут более эффективными. Но в сегдняшней России проблема безработицы, впервые после 1930 году, когда была закрыта последняя биржа труда, из области теоретической вновь становиться все более суровой реальностью.

Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

А всем ли повезло как Лобачевскому? Если это вообще можно назвать везением. А судьи кто? Как бы там ни было, но пришло время, когда ментально активная часть общества всё настойчивее и всё чаще задаёт вопросы “как” “наверх”, желая получить ответы. И если эти ответы были бы убедительными, не расцвело бы таким бурным цветом то, что называется сейчас “альтернативной наукой”. Многие даже из “низов” относятся к альтернативщикам с презрением, обвиняя их в дилетантстве и незнании основ. Но именно эти люди задают вопросы, на которые у маститых учёных нет ответов. Более того, последние часто просто не понимают вопросов. Непонимание происходит от отсутствия привычки оперировать элементарными смысловыми категориями в угоду математическим обобщениям и впитанным со школьной скамьи догмам. Косность мышления – отличительный признак таких людей. Они не способны стать на точку зрения другого и, используя свои знания и опыт, принимая правила игры, предложенные оппонентом, прямо на чужом поле показать игру, что называется, мастера.

Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

Используют препараты следующих групп: противогрибковые - нистатин, флуконазол назначаются при высоких титрах в кале дрожжеподобных грибов. Продолжительность курса терапии -5 дней; антибактериальные (только у взрослых) - назначаются с учетом данных микробиологического исследования и спектра чувствительности к антибиотикам. Препаратами выбора являются эритромицин и другие макролиды, ципрофлоксацин и другие фторхинолоны. Продолжительность курса терапии - 5 дней; бактериофаги (только у детей) - согласно табл. 2. Одновременно с бактериофагами назначают КИП (продолжительность курса - 5 дней). Вслед за этим проводят 21-дневный курс терапии бифидо- и (или) лактосодержащими препаратами (Бифидумбактерин, Бифидумбактерин форте, Бифилиз, Лактобактерин, Аципол, Аци-лакт), при назначении Пробифора курс составляет 10 дней. При необходимости продолжается курс лечения препаратами, подавляющими избыточный рост услэвно патогенных микроорганизмов (5 дней), и курс терапии препаратами для восстановления нормальной микрофлоры (Бифидумбактерин форте, Бифилиз, Аципол, Ацилакт -21 день, Пробифор - 10 дней).

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Особенности использования духовного потенциала религии в воспитании военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации

Один уклад связан с рабовладельческими отношениями, наиболее полно представленными в виллах, где эти отношения имели наибольшие перспективы развития всех заложенных в них возможностей. Другой уклад представлен крупными императорскими и частными доменами, где основными производителями были мелкие земледельцы весьма различного происхождения, статуса и положения. Преобладание вилл было связано с более или менееинтенсивным хозяйством, с трудоемкими, требовавшими квалификации и тщательной работы культурами, с развитием товарно-денежных отношений стимулировавших повышение доходности хозяйства, почему и аренда в тот период была в основном денежной, т. е. деньги становились важнейшей отраслью бюджета не только земледельца, но и арендатора. Распространение вилл обусловливалась урбанизацией, муниципализацией Италии и провинции, которая сама также зависела от распространения рабовладельческого способа производства. Преобладание крупных доменов было связано с экстенсификацией хозяйства, преобладанием более простых культур, которые могли быть освоены колонами, сокращением сферу действия товарно-денежных отношений, поскольку домен был в основном само удовлетворяющим целым, колоны же, вносившие денежную ренту, из-за чего продавцом продукции домена выступал, как правило, самвладелец.1 Гораздо меньше, чем о сельском хозяйстве, мы знаем о городском ремесле и его организации.

Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

Уместно отметить, что в части второй НК РФ законодатель рассматривает под товаром не только реализуемое либо предназначенное для реализации имущество, но и любое фактически передаваемое имущество. Как видно, в части второй НК РФ законодатель преследовал цель, чтобы нормы об оценке товаров (статья 40 НК РФ) могли применяться для целей исчисления и уплаты НДС в отношении значительно более широкого круга имущества. Существенное значение имеет указание в ст. 146 НК РФ на признак территории: "на территории РФ", то есть объект налогообложения возникает, только если реализация имела место быть на территории РФ.V. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НДС Организации и индивидуальные предприниматели могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если: - за три предшествующих последовательных календарных месяца - сумма выручки от реализации ТРУ (без учета налога и налога с продаж) не превысила в совокупности один миллион рублей. Так, под выручкой следует понимать все доходы налогоплательщика, связанные с расчетами за реализованные ТРУ. Соответственно суммы, указанные в ст. 162 НК РФ, будут учитываться при определении права на освобождение. Новая редакция ст. 145 также устранила споры о размере выручки (ранее - налоговой базы) за три предыдущих месяца - в совокупности один миллион рублей.

Движущие силы антропогенеза

Наконец, кроме скопления галактик есть еще более высокий уровень организации материи - Метагалактика представляющая собой систему взаимодействующих скоплений галактик. При этом взаимодействуют они так, что удаляются друг о друга с очень большими скоростями. И чем дальше отстоят они друг от друга, тем больше скорость их взаимного разбегания. Это процесс называется расширением Метагалактики и представляет ее особое системное свойство, определяющее ее бытие. Расширение Метагалактики началось с момента ее возникновения. Согласно представлениям современной космологии, Метагалактика возникла примерно 20 млрд. лет назад в результате Большого Взрыва. Сам этот взрыв наука связывает с перестройками структуры физического вакуума, с его фазовыми переходами от одного состояния к другому, которые сопровождались выделением огромных энергий. Так что рождение нашей Вселенной (Метагалактики) - не акт ее творения из ничего ( как это пытаются трактовать современные теологи), а результат развития качественных преобразований одного состояния материи в другое.

Патриотизм–источник духовных сил воина

Уже тогда, в начале 30-х годов, внуки его знали, что такое ракета, знали и про эфирные города, и про поезда без колес, и про дирижабль. Говорил он и о транспорте на воздушной подушке, который описывается в его работе «Сопротивление воздуха и скорый поезд», написанной в 1927 году. 11. Последний год. В 1935 году наступило резкое ухудшение здоровья Циолковского.Он никогда не был крепким и совершенно здоровым человеком, но обращаться к врачам и вообще лечиться он не любил. «При естественном ходе болезни вырабатывается иммунитет, - обыкновенно говорил он, - вредные бациллы побеждаются, и нарушенное равновесие восстанавливается, введение в организм лекарства искусственно прерывает течение болезни, и необходимого иммунитета не вырабатывается». Последний год он стал чувствовать в верхней части груди боль, которая усилилась после смерти внука. Осмотр показал неизлечимую стадию рака желудка. О диагнозе больному не сказали, но, вероятно, Константин Эдуардович догадался сам. Но и в это время ученый продолжал трудиться, за неполных восемь месяцев 1935 года им написаны и закончены более двадцати работ, из которых пятнадцать были опубликованы при его жизни.

Военно-воздушные силы

Именно потому за 25 лет во всем мире весьма скромны практические достижения генной инженерии - как медицинской (увы!), так и военной (слава Богу!). А на надклеточном уровне большинство тех проблем, которые может поставить клонирование, уже поставлены и практикой искусственного осеменения, и практикой трансплантации органов в клиниках. Так, в Индии недавно были разоблачены большие группы "охотников" за органами и за их донорами, в которые входили и злонамеренные квалифицированные хирурги. Наиболее безнравственными и опасными могли бы быть программы, сочетающие оба уровня клонирования -генно-геномный и клеточно-эмбриональный, когда клетки клонируют вне организма, внося изменения в их геномы, а затем из них делают организм, имплантируя их ядра в матки. Кстати, овцу Долли клонировали подобным образом - размножали клетки в культуре, а затем имплантировали в матку овцы, ставшей суррогатной матерью - "инкубатором" для эмбриона. Правда, при этом никакой генетической инженерии, включая генную, не применяли. Вот если бы ее применяли и перед имплантацией смогли бы внести в геномы клеток такие запланированные дефекты, что Долли и родилась бы, и была бы опасной.

Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

Каудальный ягодичный нерв - .glu aeus caudalis - иннервирует ягодичную область и круп. Каудальный кожный нерв бедра - .cu a eus femoris caudalis - проходит под кожей между двуглавой и полусухожильной мышцами, отдает ветви к этим мышцам и иннервирует кожу ягодичной области, образуя каудальные ягодичные нервы. В области бедра иннервирует - кожу каудальной поверхности бедра до подколенной ямки. Срамной нерв - .pude dus - иннервирует промежность и наружные половые органы. Каудальный прямокишечный нерв - .haemorhoidalis caudalis - иннервирует - каудальный отрезок прямой кишки Седалищный нерв - .ischiadicus - самый большой нерв организма - иннервирует почти все мышцы в области бедра и голени. После того как отдает ветви к двойничным мышцам, полуперепончатым и приводящим он делится на 2 ветви: а) Большеберцовый нерв - иннервирует каудальную поверхность голени (кости, связки, мышцы, сосуды) в области стопы делится на две ветви - латеральную и медиальную плантарные ветви - они проходят между сухожилиями поверхностного и глубокого пальцевых сгибателей. б) Общий малоберцовый нерв - находится в малоберцовом желобе между длинным и боковым пальцевыми разгибателями.

Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

От пятнистой и кавказской саламандр отличается фор­мой и окраской тела, а от сибирского углозуба — количест­вом пальцев на задних конечностях. Биология и экология вида. Живет в лесной зоне, как в низинных местах, так и в горах на высоте до 700 м над уровнем моря в Украинских Карпатах и до 2700 м на Кавказе (Ставро­польский край); в Европе до 1350 м. Встречается везде, где есть пригодные для размножения водоемы. Тяготеет к ли­ственным и смешанным, реже хвойным лесам, зарослям кустарников в припойменных зонах рек, к поймам озер не­далеко от леса. Нередок в сельскохозяйственных ландшафтах, населенных пунктах, даже в крупных городах. Избегает больших абсолютно открытых пространств: вересковых пустошей, крупных полей, лугов и т.д. Весной обычен в стоячих или слабо проточных временных и постоянных во­доемах: в мелких озерах, старицах, песчаных карьерах, пру­дах, ручьях, болотах, даже в небольших ямах, лужах и кана­вах вдоль дорог. В водоемах тритоны активны почти круглые сутки, на суше днем скрываются в тенистых влажных местах в раз­личного рода убежищах: в подстилке, под корой лежащих деревьев, под штабелями дров, иногда могут быть найдены на открытых участках под большими камнями по одной или по нескольку особей.

Тыл вооруженных сил

Второй способ выбора особей в родительскую пару - так называемый селективный. Его суть состоит в том, что "родителями" могут стать только те особи, значение приспособленности которых не меньше среднего значения приспособленности по популяции, при равной вероятности таких кандидатов составить брачную пару. Такой подход обеспечивает более быструю сходимость алгоритма. Однако из-за быстрой сходимости селективный выбор родительской пары не подходит тогда, когда ставиться задача определения нескольких экстремумов, поскольку для таких задач алгоритм, как правило, быстро сходится к одному из решений. Кроме того, для некоторого класса задач со сложным ландшафтом приспособленности быстрая сходимость может превратиться в преждевременную сходимость к квазиоптимальному решению. Этот недостаток может быть отчасти компенсирован использованием подходящего механизма отбора (о чем будет сказано ниже), который бы "тормозил" слишком быструю сходимость алгоритма. Другие два способа формирования родительской пары, на которые хотелось бы обратить внимание, это инбридинг и аутбридинг. Оба эти метода построены на формировании пары на основе близкого и дальнего "родства" соответственно.

Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

Они правда никогда не совокупляются и не производят заменяющие действия,  либо  делают  это  в  крайне  редких,  исключительных случаях. После торжественного исполнения церемонии-прилюдии к совокуплению, они намереваются перейти к копуляции, каждый пытается взобраться на другого и ни один не думает распластаться  на воде на манер самки.  Дело заходит в тупик. Каждый  из них  в  какой-то  степени относится  к другому как к своей  жене, но если  она несколько фригидна и не хочет  отдаваться -- это не наносит заметного ущерба их любви. К началу лета гусаки привыкают к тому, что копуляция у них не получается,  и прекращают свои попытки; однако интересно, что за зиму они успевают это  забыть и следующей весной с новой надеждой стараются потоптать друг друга.          Интересно, что эти гусаки  оказываются  невероятно притягательны для  одиноких самок, что вероятно объясняется их высоким иерархическим рангом, который они приобретают благодаря объединенной боевой мощи.  Во  всяком случае, рано или поздно находится гусыня,  которая на небольшом  расстоянии следует  за двумя,  но влюблена  --  как  показывают  детальные  наблюдения  и последующий ход событий -- в одного из них.

Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

Знаменательно, что генетические процессы, происходящие именно в популяциях человека, в частности одно из конкретных их проявлений – устойчивое сохранение во многих поколениях частоты такого менделирующего признака, как брахидактилия, послужили стимулом к формулировке принципа генетического равновесия, имеющего универсальное значение для популяций любых видов двуполых организмов. Этот метод направлен на изучение наследования психических расстройств в семьях больных при сопоставлении частоты соответствующей патологии в этих семьях и среди групп населения, проживающего в аналогичных природно- климатических условиях. Такие группы людей в генетике называют популяцией. В этом случае учитываются не только географические, но и экономические, социальные и другие условия жизни. Генетическая характеристика популяций позволяет установить их генофонд, факторы и закономерности, обусловливающие его сохранение и изменение от поколения к поколению, что достигается при изучении особенностей распространения психических болезней в разных популяциях, которое, кроме того, и обеспечивает возможность прогнозирования распространенности этих болезней в последующих поколениях.

Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

В наш час описано кількасот видів мікроорганізмів, що складають нормальну мікрофлору ротової порожнини. До її складу входять бактерії, віруси, гриби та найпростіші. Серед мікробів ротової порожнини зустрічаються автохтонні (постійні) та аллохтонні види – іммігранти з інших біотопів хазяїна (носоглотки, кишечнику та ін.) та заносна мікрофлора із зовнішнього середовища. Автохтонна мікрофлора поділяється на облігатну, яка постійно мешкає в ротовій порожнині, та тимчасову – транзиторну, до складу якої частіше входять патогенні або умовно-патогенні бактерії. Основна маса грампозитивних коків ротової порожнини представлена гетерогенною групою стрептококів, які приймають активну участь у процесах, що призводять до вражень твердих тканин зуба і пародонта(S rep ococcus mu a s, S.sa guis, S.mi is, S.salivarium). Вони відрізняються за здатністю ферментувати вуглеводи, утворювати перекис водню, синтезувати полісахариди. Ці види зустрічаються у ротовій порожнині в різних кількісних співвідношеннях, які залежать від дієти, гігієни ротової порожнини та інших факторів.

Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

Поэтому широкое производственное использование гибридов кукурузы длительное время сдерживалось. Открытие и использование ЦМС коренным образом решило проблему производства гибридной кукурузы. Путем возвратных насыщающих скрещиваний получили стерильные аналоги материнских линий, гибриды кукурузы перевели на стерильную основу, и их стали возделывать без затрат ручного труда на обрывание метелок. Широкое использование гибридов у таких культур, как сорго, лук, огурцы, томат, стало возможным только благодаря открытию ЦМС, так как ручная кастрация цветков у них практически невозможна. По той же причине нельзя было использовать гетерозис у основной зерновой культуры-пшеницы, хотя при скрещивании специально подобранных сортов он проявляется не менее сильно, чем у кукурузы. Теперь генетики и селекционеры работают над созданием гетерозисных гибридов пшеницы на стерильной основе. ПРИРОДА ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ Под влиянием различных внешних условий в организме происходят специфические изменения компонентов цитоплазматической наследственности.

Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

Таким образом, то, что принято обычно называть межнуклеотидной связью, представляет собой по существу узел, включающий систему связей: (где С — первичный или вторичный атомы углерода остатка углевода). При гидролизе ДНК и РНК в зависимости от условий реакции, образуются нуклеотиды с разным положением фосфатного остатка: Если предположить, что в НК все межнуклеотидные связи идентичны, то, очевидно, что они могут включать помимо фосфатного остатка только З'- гидроксильную группу одного нуклеозидного звена и 5'-гидроксильную группу другого нуклеозидного звена (3'—У-связь). В случае же их неравноценности в полимерной цепи ДНК могли бы одновременно существовать три типа связей: 3'—5', 3'—3' и 5'—5'. Для РНК за счет участия 2/-гидpoкcилыIoй группы число типов связи должно было быть еще больше. Установить истинную природу межнуклеотидных связей в нативных ДНК и РНК удалось в результате направленного расщепления биополимеров с помощью химического и ферментативного гидролиза и последующего выделения и идентификации полученных при этом фрагментов. 6.1. Межнуклеотидная связь в ДНК Химический гидролиз ДНК с целью установления природы межнуклеотидной связи оказался практически непригодным.

Вооруженные силы Республики Узбекистан

В городах и в районе паромных переправ постоянный дефицит мест для парковки. Сама парковка оплачивается с помощью автоматов, принимающих мелкие монеты в зависимости от срока стоянки. Большинство автозаправок открыты семь дней в неделю с 08.00 до 22.00 часов. На многих из них есть автоматические колонки, которые принимают в качестве оплаты бумажные банкноты и открыты 24 часа. Хорошо развита сеть велосипедных дорог (проложено десять дорог национального значения общей протяженностью более 3,3 тыс. км.) и местные велосипедные трассы, проходящие обычно по живописным местам. Качество велосипедных дорог прекрасное. Велосипеды можно провозить на паромах, в поездах и на автобусах (требуется разрешение водителя). Арендовать велосипед можно практически везде, стоимость колеблется в пределах 40 - 45 крон в день или 135 - 280 крон в неделю (залог - 100 - 200 крон. 9. ТРАНСПОРТ Транспортная промышленность Дании традиционно считается одной из важнейших отраслей экономики и является третьей по объему экспорта в стране. Она остается значительным источником поступлений иностранной валюты (около 90% поступлений).Морской транспорт. На его долю приходится примерно 75% всех внешнеторговых перевозок.Торговый флот под датским флагом сегодня включает в себя более 1656 судов общим тоннажем 5,9 млн. тонн, из которых половина занята в линейном, около 20% в трамповом судоходстве, треть используется для перевозки танкерных грузов.

Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

Модель государственного регулирования, предложенная Кейнсом, позволила ослабить циклические колебания в течение более чем двух послевоенных десятилетий. Однако примерно с начала 70-х гг. стало проявляться несоответствие между возможностями государственного регулирования и объективными экономическими условиями. Кейнсианская модель могла быть устойчивой только в условиях высоких темпов роста. Высокие темпы роста национального дохода создавали возможность перераспределения без ущерба накоплению капитала. Однако в 70-е года условия воспроизводства резко ухудшились. Был, опровергнут закон Филлипса, согласно которому безработица и инфляция не могут расти одновременно. Кейнсианские пути выхода из кризиса только раскручивали инфляционную спираль. Под воздействием этого кризиса произошла кардинальная перестройка системы государственного регулирования и сложилась новая, неоконсервативная модель регулирования. г) Неоклассическая теория. Теоретической основой неоконсервативной модели послужили концепции неоклассического направления экономической мысли. Трансформация модели государственного регулирования заключалась в отказе от воздействия на воспроизводство через спрос, а вместо этого - использование косвенных мер воздействия на предложение.

Самоубийство Катерины в драме Островского: Сила или слабость?

Напомним в связи с этим, что, например, граж­данско-процессуальный кодекс РФ, регулирующий граждан­ский процесс, различает в нём несколько производств. Аналогичная кар­тина и с уголов­ным процессом, который в соответствии с уголовно - про­цессуальным кодексом РФ включает ряд производств: производство в суде первой инстанции; производство в надзорной инстанции; производство по делам несовер­шен­нолетних и т. д. Для административного процесса нет нужды менять со­держание понятий «процесс» и «производство». Соот­ноше­ние названных понятий в принципе сохраняется как общее и особенное: производство - часть процесса, про­цесс - есть совокупность производств. Таким образом, если производ­ство - это уже деятельность, связанная с разрешением определённой, сравнительно узкой группы однородных дел, скажем дел об административных на­рушениях. В традиционном смысле понятие «процесс», как правило, отождествляется с деятельностью судебных органов по рассмотрению и разрешению конкретных уголовных, гражданских, трудовых и прочих дел (уголовный и гражданский процесс).

Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

Советские граждане в вооружённых силах Германии в период 1941-1945 гг.

Совокупность прецедентов составила в своей основе общее право Англии. Возникновение общего права не может считаться вопросом вполне выясненным. Полагают, что разъездные королевские судьи, отправляя правосудие на местах, руководствовались местными обычаями, о которых они узнавали через присяжных. Возвращаясь к себе в Вестминстер — резиденцию высших судов в Англии, — они отбирали «лучшее» в массе местных обычаев или попросту отдавали предпочтение тому или другому из из­вестных им обычаев. Это стремление вполне объяснимо, если иметь в виду, что Англии удалось избежать распадения на уделы и сохранить от времен нормандского завоевания весьма сильную центральную власть, а значит, и единую для всей страны администрацию. Раз­нообразие правовых обычаев было для нее нетерпимым явлением. Постепенно стало считаться, что самой существенной частью прецедента является не столько само решение, сколько его обоснование, и таким образом судьи не были обязаны следовать буквальному тексту предшествующего решения. В практике применения прецедентов старые англосаксонские обычаи стали дополняться и видоизменяться еще и под воз­действием рецепированного римского и канонического права, а еще больше в результате произвольного толкования обычая.

Так сколько же потеряли убитыми гитлеровские вооруженные силы?

Большое значение в обороне Ленинграда имела 100-дневная оборона островов Эзель и Даго и 150-дневная оборона полуострова Ханко. Советский народ был полон решимости отстоять Ленинград - колыбель пролетарской революции. Под руководством Военного совета Ленинградского фронта, партийных и советских организаций Ленинграда и области вокруг города создается система оборонительных сооружений, в городе формируется народное ополчение, в тылу врага партизанские отряды. 8 сентября немецко-фашистским войскам удалось прорваться к Ладожскому озеру, захватить Шлиссельбург (Петрокрепость) и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие Ленинград со страной. Враг пытался штурмом овладеть городом, но был отбит и остановлен на ближних юго-западных и южных подступах к нему. Началась героическая  эпопея борьбы армии, ВМФ и трудящихся Ленинграда в тяжелейших условиях блокады, вошедшая в историю как непревзойденный  пример воинской и гражданской доблести, стойкости и массового героизма советских людей. Кровопролитные бои шли уже на южных окраинах Ленинграда, на Пулковских высотах. После  нескольких неудачных попыток наступления Гитлер предпочел сменить тактику. Он сказал: «Этот  город надо уморить голодом.

Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

Статья 12 «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». П. 2. ст. 32: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Глава 8 «Местное самоуправление»: Статья 130 1.Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Статья 131 1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. Статья 132 1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

Налог на прибыль организаций - один из главных доходных источников федерального бюджета, а так же региональных и местных бюджетов. Налог на прибыль как прямой налог должен выполнять свое функц. предназначение – обеспечивать стабильность инвестиционных процессов в сфере пр-ва и законное наращивание капитала. Плательщики – пр-я и орг-и, явл. Юр. лицами и осущ. Предприн. Деят-ть; ком. банки, филиалы иностранных банков, пр-я и орг-ции, занимающиеся страх. Деят-тью; малые пр-я. Пр-я помимо налога на прибыль уплачивают налоги со следующих видов доходов: доход в виде дивидендов, полученный по акциям, доход от долевого участия в др.пр-ях. Налоги с доходов взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 15% и зачисляются в доход фед.бюджета. Налог на прибыль 24%, из них 7,5% поступает в федеральный бюджет, 16,5% в местный. При переходе на упрощенную систему учета, субъекты малого предпринимательства освобождаются от налога на прибыль и уплачивают налог по ставке 6% от дохода, 15% от дохода, уменьшенного на величину расходов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.