Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Кафедра журналістики РЕФЕРАТ на тему: «Комунікаційна діяльність. ЇЇ рівні, види, форми» Студентки IV курсу Групи ЖР-61 Крайової О.В. Київ - 2010 У підприємницькій діяльності використовуються різні засоби, види і форми комунікації. Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло використати різноманітні види комунікації, серед яких можна назвати такі: а) передача інформації, утримання, інформування (читання лекції в аудиторії, виступ по радіо тощо); б) експресивна - виразна, що характеризується експресією - силою прояву почуттів, переживань (наприклад, зустріч після довгої розлуки); в) переконуюча - прагнення вплинути на інших, висловлення захоплення, прохання, що особливо важливо для політичних діячів, юристів, торгових працівників; г) соціально-ритуальна - використання норм і звичаїв соціально-культурної поведінки (процедура знайомства, звичаї гостинності); д) паралінгвістична комунікація - спілкування за допомогою міміки, виразу очей і рота, а також позі рухів (передача різних відтінків повідомлення, його скритого змісту). Можливості несловесних повідомлень, які становлять істотну частину людського спілкування, не слід применшувати. Справа в тім, що дуже часто одними словами не можна передати наші емоції, душевний стан, занепокоєння тощо, якщо не скористатися мімікою, певними рухами, виразом обличчя, тональністю голосу та ін. Різноманітні види і способи комунікації можна розбити на три групи: усну, письмову і візуальну. На думку психологів, у багатьох ситуаціях найбільш ефективним є безпосередній усний контакт, за допомогою якого можна передавати всі деталі, уточнити неясні питання і цим виключити неправильне розуміння завдання тощо. Якщо людина може задавати запитання, то, на думку американських дослідників, ймовірність того, що вона правильно зрозуміла повідомлення, підвищується на 20%, а якщо вона може робити зауваження, то це розуміння підвищується ще на 15%. За цільовою спрямованістю комунікації бувають інструктуючі, мотивуючі та інформуючі, які постачають інформацію для прийняття управлінських рішень організації і контроль за їх виконанням. Для досягнення цілей організації та ефективного обміну інформацією використовуються висхідні, низхідні та горизонтальні комунікації. Висхідні комунікації, як правило, здійснюються у ф0Рмі звітів, пропозицій і пояснювальних записок. Метою їх є оповіщення вищого ешелону влади (вищого керівництва) про те, що робиться на більш низьких рівнях ієрархічної системи. В Японії, США та інших країнах створюються спеціальні групи працюючих (осередки якості), завданням яких є розробка і регулярне інформування керівництва про виникаючі проблеми і шляхи їх розвґязання. Існують певні правила успішного здійснення вертикальних комунікацій: а) правильний, ввічливий стиль мови; б) достатня гласність, що унеможливлює домисли, плітки; в) недопущення дрібґязкової опіки над підлеглими; г) не допускати передачу інструкцій, вказівок від вищого керівника безпосередньо до останнього адресата, що веде до втрати відповідальності, порушення встановленої ієрархії.

Тоді український нарід заживе вільно у власній хаті”. Закид, ставлений революційній організації т. зв. „реальними політиками”, що, мовляв, революція пожирає гекатомби кривавих жертв поневоленого народу, – УВО вважає трагічною помилкою або єхидним заслонюванням власної трусливости. „Поневолений нарід, обдирають з його надбань не тоді, коли він робить повстання, а тоді, коли гнобитель є переконаний, що поневолений нарід не є здібний повстання підняти”. Жертви, покладені в боротьбі за волю, поривають народ і наснажують його незламним завзяттям. А тому – „ніхто й ніщо не здержить нас на нашому революційному шляху. Ми йдемо вперед і закликаємо до нас усіх, у кого кров ще кружляє, у кого серце б'ється і в кого, крім самолюбія, живе ще любов вищого роду – любов до батьківщини”. РЕВОЛЮЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УВО Форми пасивного й активного спротиву Ставши на таких засадах, УВО розвинула на терені Західньої України широку революційну діяльність. Безпосередньою метою цієї діяльности було мобілізувати маси до втримання воєнної готовости супроти чужої влади

РЕФЕРАТЫ:

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.

Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

При устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. 5. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. 6. Для освещения помещений с ВДТ и ПЭВМ следует применять светильники серии ЛП036 с зеркализованными решетками, укомплектованные высококачественными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА). Допускается применять светильники серии ЛП036 без ВЧ ПРА только в модификации «Кососвет», а также светильники прямого света — П, преимущественно прямого света— Н, преимущественно отраженного света — В. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. 7. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/кв. м, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов. 8. Светильники местного освещения должны иметь непроовечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 9. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 3.3.6.Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ 1.

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Хотя в последние годы дефицит сократился, вопрос выравнивания торговых потоков остаётся одним из самых острых для США. В отдельные годы темпы роста импорта страны вдвое превышали темпы увеличения экспорта. В результате в 1998 г. дефицит внешнеторгового баланса страны превысил 120 млрд долларов. В связи с этим американская администрация усиливает меры по стимулированию экспорта. Принята государственная программа консультационной помощи американским экспортёрам по поводу особенностей отдельных зарубежных рынков. Развернулась широкая кампания по преодолению барьеров для иностранных товаров на рынках Японии, Китая, некоторых новых индустриальных стран. Основными странами-экспортёрами товаров и услуг на американский рынок является Канада (19% импорта США), Япония (17,4%), Мексика (7,3%), Китай (5,6%), Германия (4,6%), Тайвань (3,9%) и Великобритания (3,6%). В) «Вторая экономика» США. Сеть международного производства и коммерческой деятельности, созданная зарубежными филиалами транснациональных корпораций посредством прямых иностранных инвестиций, получила в экономической литературе название «вторая экономика» страны, т.е. сеть международного производства, созданная посредством прямых заграничных инвестиций. «Вторая экономика» США по объёму прямых иностранных инвестиций, суммарному производству товаров и услуг, продажам на внутреннем рынке и экспорту (включая внутрикорпорационный экспорт) значительно превосходит другие развитые страны. В конце 90-х гг. доля американских корпораций в общем объёме накопленных прямых инвестиций в мире составила около 25%. «вторая экономика» выступает мощным стимулом развития внешней торговли США: более 50% объёма экспорта филиалов американских корпораций приходится на внутрифирменную торговлю и более 40% вывоза товаров и услуг материнскими компаниями направляется их зарубежным филиалам.

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

В экономической литературе рекомендуется определять дополнительный доход (дифференциальную ренту) от использования природного ресурса данного качества, местоположения и продуктивности (ценности), одним из двух способов: как разность между оптовой ценой продукции и нормальными затратами на ее получение при использовании данного природного ресурса; величиной общественно необходимых затрат, требуемых для воспроизводства полезного результата, приносимого данным природным ресурсом, по мере его исчерпания или истощения. На основе этих способов определения дифференциальной ренты предложены конкретные методы установления ставок платежей за природопользование, учитывающие специфику отдельных видов природных ресурсов. В основе формирования платежей за воспроизводство природных ресурсов лежат следующие принципиальные положения: следует обеспечить максимально возможный полный возврат на воспроизводство важнейших видов природных ресурсов при определении сумм платежей по видам ресурсов, в том числе необходимо ввести также платежи при использовании сельскохозяйственных земель (исходя из различных бюджетных ассигнований на их качественное улучшение и охрану); источником возмещения затрат на воспроизводство природных ресурсов является приносимая ими дифференциальная рента.

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используется система показателей характеризующая следующие изменения: изменения структуры капитала по его размещению и источникам образования; изменение эффективности и интенсивности использования капитала; изменение платежеспособности и кредитоспособности предприятия; изменение запасов его финансовой устойчивости предприятия. Анализ ФСП: Внешний Внутренний Основными источниками информации для определения ФСП служат: баланс и другая бух отчетность (Ф-1,2,3,) и расшифровки по определенным статьям баланса. 2. Наличие, состав и структура имущества предприятия В балансе РБ средства предприятия /Активы/ группируются по трем разделам: долгосрочные активы (долгосрочные финансовые вложения; незавершенное капитальное строительство; расчеты с учредителями по дивидендам; расчеты с арендодателями) нематериальные активы (лицензии и брокерские места; ПО; прочие активы не имеющие матер-ной основы) текущие активы (производственные запасы и НЗП; ГП и товары; расчеты с дебиторами и т.д.) Источники средств предприятия /Пассив/ делятся на три группы: источники собственных средств (УФ, УК, резервы) долгосрочные финансовые обязательства (займы, облигации и кредиты долгосрочные) краткосрочные финансовые вложения (кредиты краткосрочные, задолженность по оплате труда, налогам и социальному фонду) Для оценки ФСП необходимо читать баланс. 3. Анализ динамики, структуры и источников показателей ФСП.

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Этим нормативным актом на ГАИ возлагались обязанности бороться с аварийностью и хищническим использованием автотранспорта, наблюдать за подготовкой и воспитанием шоферских кадров, вести количественный и качественный учет автопарка. На нее возлагался также учет аварий автомобильного транспорта, выявление их причин, привлечение к ответственности водителей машин и других виновных в авариях лиц, контроль за проведением хозяйственными организациями и учреждениями необходимых мероприятий по содержанию автопарка в технически исправном состоянии. Важной функцией ГАИ являлось регулирование уличного движения, надзор за безопасностью движения транспорта и пешеходов в городах и на транспортных магистралях. Работниками Госавтоинспекции предоставлялись все права, установленные для сотрудников милиции. В эти годы повысилась роль милиции в обеспечении общественного порядка на железнодорожном и водном транспорте. В середине 1937 года вновь создается железнодорожная милиция. В главном управлении милиции НКВД СССР был образован отдел железнодорожной милиции, в ведении которого находились отделы железнодорожной милиции, учрежденные в местах нахождения управлений железных дорог.

Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Он составил первый сборник национальных законов, приказав изложить на английском языке законы различных саксонских королей, и отобрал наиболее подходящие из них. Теперь всякое нарушение законов рассматривалось судьями как оскорбление, нанесённое лично королю. Но Альфред не был бы Великим, если бы ограничился только военным и хозяйственным переустройством страны. Много внимания он уделил и развитию просвещения в стране. Сам Альфред овладел латинской грамотой только в возрасте около сорока лет, но с тех пор всегда имел при себе какие-нибудь книги и постоянно делал из них выписки. Он сразу же стал проявлять большой интерес к переводу самых значительных произведений с латыни на английский. В монастырях опять заскрипели перья, а в школах стали раздаваться голоса учеников. Альфред повелел, чтобы каждый свободнорождённый и имеющий средства молодой человек "не смел расставаться с книгой до тех пор, пока он не будет в состоянии понимать английского письма". Он и сам основал школу для детей придворных и следил за преподаванием в ней. Альфред и сам много занимался литературными переводами, но старался делать не дословные переводы текстов, а верно ухватить дух подлинника.

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

В соответствии с планами идеологического воздействия на Россию папскому представителю выгодно было настаивать на переходе возможно большей территории Ливонии, в особенности ее крупных городов, к Польше. И далее Поссевино советует как можно скорее принимать практические меры: основать коллегии для русских в Вильне или Полоцке, наиболее способных учеников посылать в Прагу или Оломоуц. При этом Поссевино, инспектировавший по дороге в Россию иезуитские коллегии и семинарии в Богемии и Австрии и знакомый с характером образования в них, настаивает на изменении цели преподавания, он требует большего внимания к чисто практическим дисциплинам и более тщательного изучения современных языков, знание которых можно было бы применить в настоящее время. Коллегии должны иметь прочную материальную основу, в их распоряжение нужно отдать часть земель, принадлежавших ранее русской церкви. В первом же комментарии, отдавая известную дань традиционной оценке национального характера русских, довольно распространенной в сочинениях иностранцев о России XV—XVI вв. и свидетельствующей о поверхностном знании русской истории, Поссевино говорит о беспрекословном, впитанном с молоком матери, повиновении великому князю.

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Но галицкий князь Данило прислал своего воеводу. Звали его Дмитро. Он и повел в битву тех киевлян, кто решил дать отпор завоевателям. Осада была долгой и жестокой. Даже когда монголо-татары прорвались за стены города, бои шли за каждую улицу и каждый дом. В начале декабря 1240 г. Киев пал. Становление казачества. После падения Киева в 1240 г. ареной основных событий в истории Украины стали западные земли — Галичина и Волынь. Но к концу XVI в. на востоке вновь возникает эпицентр исторических движений — и мы опять должны обратиться к землям, лежащим в бассейне Днепра и все это время пребывавшим в запустении. Собственно, именно этот вековечный рубеж между оседлыми и кочевыми народами, широкое, громадное пограничье, своеобразная зона безопасности, периферия цивилизованного мира и называлась тогда Украиной, т. е. землей у края. В интересующую нас эпоху борьба с кочевниками разгорелась тут с новой силой, а религиозное противостояние христиан и мусульман еще и подливало масла в огонь. Этот вечный бой, бой не на жизнь, а на смерть, волновал, притягивал, манил многих молодых и сильных мужчин из мирных западных районов, оказавшихся в то самое время под гнетом крепостного права.

Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Аристотель называет формой. 4) Четыре причины, по кот. существуют все вещи и мир вцелом: а) формальная - активное, идеальное начало, сущность вещи, кот. как бы вносится в материю и творит вещи. б) материальная - материя - это пассивное начало, бесформенное, неопределенное, безжизненное. в) целевая - все процессы обусловлены через цель. Цель - стремление к своему благу, к реализации себя. г) движущая причина - указывает на источник движения. 4 причины - материальная (из чего?), формальная (что это есть?), движущая (откуда начало движения?), целевая (ради чего?) - бог. Бог- вместилище сущностей, перводвигатель, цель всего сущего. Всё стремится к богу, и стремясь к нему самореализуется. Бог - чистая действительность и в этом смысле высшая реальность. Бог неизменен, т. к. он совершенен. Бог - чистое деятельное мышление. Бог - духовный абсолют, в кот. субъект совпадает с объектом.

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Постепенно на смену локковскому либерализму как доминантной политической идеологии Америки приходит утилитаризм, растущий своими корнями из философии Джона Стюарта Милля. Господство утилитаризма знаменует появление первого кризиса, который переживает либерализм. Согласно утилитаризму, не равенство возможностей, а благо (польза) становятся мерилом справедливости. Утилитаризм является своеобразным ответом на развитие рабочего движения, в том числе и в Америке. И с середины XIX века становится господствующей формой либерализма в Америке на протяжении десятилетий. В 20-30-е годы XX века происходит второй кризис либерализма. Он порожден развитием фашизма в Европе и развитием политического консерватизма. Американский либерализм отвечает на кризисную ситуацию формированием неолиберализма. Суть последней концепции хорошо отражена в политическом курсе Теодора Рузвельта. В орбиту либеральной мысли опять включается государство, понятие которого становится регулятивной идеей. Дело в том, что быстрые темпы индустриализации в Америке в последние десятилетия XIX века и первые декады ХХ столетия больше и больше стали выявлять тот факт, что нерегулируемый частный сектор экономической активности начинает отрицать основополагающие условия предоставления свободных шансов для большинства граждан.

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Причем эти слова относили к обыденным, прозаичным вещам, мебели, одежде. Художники и их заказчики называли друг друга не иначе, как: гениальный, чудесный, неподражаемый и, вероятно, вполне искренно и серьезно именовали себя новыми Плутархами, Цезарями, Августами. Барокко свойственна театральность, напыщенность в сочетании с безразличием и даже небрежностью в отношении трактов- так называемой алмазной гранью, и гравировкой. Как исторический художественный стиль Барокко охватывает огромный отрезок времени — около двух столетий, примерно с 1550 по 1750 г. Поэтому его часто называют «эпохой Барокко», что не лишено оснований, хотя подобный подход и игнорирует другие, параллельно с Барокко развивавшиеся художественные направления, течения и стили. В этом случае понятием «Барокко» обозначается единство всех сторон действительности конца XVI — первой половины XVIII в. как определенного социально-эстетического целого, как стиля культуры. «Под стилем понимается не просто способ необходимого культуре внешнего оформления ее материала, а наглядно обнаруживаемый принцип организации.

Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Обширный и разноплановый корпус документов позволил придать особую значимость вопросу эффективности исследовательских методов. Развернувшиеся в истории дискуссии по теоретическим проблемам создают новые возможности для осмысления общих подходов применения базовых рациональных исследовательских принципов: историзма и объективности, ибо только научное комплексное исследование в хронологической последовательности позволило более объективно проникнуть в суть проблемы. Актуальна в наше время и проблема источников, совершенствование методики их исследования. При анализе источниковой базы автором был использован ряд методов исторического исследования: - проблемно-хронологический метод позволил расчленить данную проблему на ряд более узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности и выделил основные направления деятельности передвижников на разных этапах существования Товарищества. - метод конкретного анализа предполагает исследование исторических явлений с учетом условий их возникновения и взаимовлияния, как единство многообразных их составляющих элементов.

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Книга насквозь проникнута безбожным духом недовольства, самого большого и ядовитого зла, с которым в наши дни приходится бороться закону, и церкви, и всему цивилизованному обществу. Мы, не колеблясь, заявляем, что в «Джейн Эйр» выражены те же самые взгляды и мысли, которые ниспровергли власть и отрицают законы, божеские и человеческие, за границей и питают чартизм и смуту в нашей стране». Так злободневная действительность вторгалась в роман, так знакомый романтизм и несколько абстрактный идеал свободной человеческой воли переосмыслялся в правдивом образе бедной девушки, больше всего ценящей свою независимость. Перед нами предстает неимущая гувернантка Джейн Эйр, которая зависит материально от своего хозяина Рочестера и находится у него в услужении, но тем не менее она смело говорит о равенстве с ним, богатым и знатным, о своем праве на счастье, о несогласии жить усеченной, лишенной радости, унизительной для ее человеческого достоинства жизнью. Такова нравственная, психологическая и социальная «формула» романа. В соответствии с духом времени Бронте утверждает приоритет нового человека, нового общественного самосознания человека свободолюбивого, готового на любые жертвы за признание своих жизненных прав.

Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Со временем, особенно в 30-е годы, она становится все более обыденной в наружном своем проявлении. Выразительный тому пример – одно из самых глубоких и прекрасных созданий Пушкина 30-х годов – стихотворение «Вновь я посетил ». Здесь удивительным образом сочетаются простота содержания и слов – и высокие, сдержанно торжественные в своем звучании мысли о жизни, о вечном: Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не я Увижу твой могучий поздний возраст, Когда перерастешь моих знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз прохожего. Но пусть мой внук Услышит ваш приветный шум, когда, С приятельской беседы возвращаясь, Веселых и приятных мыслей полн, Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспомянет.Как и многие другие в том же жанре, это стихотворение Пушкина не столько философское, сколько просто мудрое и возвышенно-ясное в своей мудрости. По таким произведениям, как это, особенно заметно, что у Пушкина его мудрость и его ум самого высшего порядка: это ум простоты и ясности, ум открытый и широкий – ум великой и поэтической души.

Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Проектная деятельность. По Лермонтовским местам. Работа ученика 9 класса Б Заверняева Дмитрия. Середняково. Лермонтов и русская усадьба с ее меланхолической умиротворенной жизнью кажутся несовместимыми. Однако в Подмосковье существуют не только пушкинские, но и лермонтовские места. Одно из них - Середниково. В 1825 году это имение купил брат бабушки Лермонтова - Д.А. Столыпин. Но в январе 1826 он скоропостижно скончался здесь, в Середниково. Поместье осталось его вдове - Екатерине Аркадьевне. А летом 1829 года к ней в гости на каникулы приехал вместе со своей бабушкой юный Михаил Лермонтов. Здесь он бродил по парку и окрестным лесам, сочинял первые стихи. Здесь он мечтал, сидя на берегу пруда, в котором как в зеркале отражались старые березы, липы и лиственницы. Здесь в библиотеке он читал и переводил книги, а в гостиной слушал музыку. Отсюда он ходил в соседние усадьбы: Федоровку к Верещагиным и Большаково к Сушковым. Удивительно, но все сохранилось до наших дней: и двухэтажный дом с башенкой, соединенный колоннадами с двумя парами флигелей, и пруд, и парк, и мосты из тесаного камня. Пятигорск.Пятигорск неразрывно связан с именем М. Ю. Лермонтова. В первый раз он приехал на Горячие Воды в 1825 г., десятилетним мальчиком, со своей бабушкой Е. А. Арсеньевой. В 1837 г. сосланный на Кавказ Лермонтов некоторое время жил в Пятигорске, и впечатления этого периода отражены в повести "Княжна Мери".

Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

Далее, если выбирать пример итальянского города, который особенно задевает русское сердце (и не только поэтическое), то им, вне всяких сомнений, будет Венеция, ср.: "В XX веке "родина души" - не Рим, а Венеция. Венеция всегда жила в сердце русского человека, любившего Италию"4. Сказанное подводит к тому, почему здесь итальянская тема у Ахматовой представлена "Венецией", стихотворением, написанным в 1912 году в Слепневе, в воспоминание первого семейного итальянского путешествия (1912), и напечатанным в 1914 году в сборнике "Четки": Золотая голубятня у воды. Ласковой и млеюще-зеленой; Заметает ветерок соленый Черных лодок узкие следы. Столько нежных, странных лиц в толпе. В каждой лавке яркие игрушки: С книгой лев на вышитой подушке, С книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем, выцветшем холсте Стынет небо тускло-голубое. Но не тесно в этой тесноте И не душно в сырости и зное. Мы собираемся рассматривать это стихотворение прежде всего как ведуту5, но в особом ракурсе, требующем предварительных замечаний. В. Н. Топоров в своей недавней работе ""Гео-этнические" панорамы в аспекте связей истории и культуры", продолжающей его исследования о тексте пространства и пространстве текста, обращается к словесному (литературному) представлению реального пространства (и времени), процеженного сквозь фильтр культуры, откуда оно выходит преображенным.

Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

На небе, кстати, существует ряд созвездий, отражающих Корабль Арго. Звезда альфа (самая яркая) этого созвездия называется Гамаль (по-арабски «взрослый баран»). Самая яркая звезда в созвездии Тельца носит название Альдебаран. На всем небе нет иного созвездия, которое бы содержало столько интересных и легко доступных для наблюдения объектов, как Орион, расположенный вблизи созвездия Тельца. Орион был сыном Посейдона — бога морей по греческой мифологии (по римской — Нептун). Он был знаменитым охотником, сражался с быком и похвалялся тем, что нет нет животного, которого он не смог бы победить, за что Гера, могущественная супруга могущественного Зевса, наслала на него Скорпиона. Орион очистил от диких зверей остров Хиос и стал просить у царя этого острова руки его дочери, но тот отказал ему. Орион попытался похитить девушку, и царь отомстил ему: напоив допьяна, он ослепил Ориона. Гелиос возвратил Ориону зрение, но от укуса посланного Герой Скорпиона Орион все же погиб. Зевс поместил его на небе таким образом, что он может всегда уйти от своего преследователя, и действительно, эти два созвездия одновременно на небе не видны никогда.

Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Непредвзятый анализ подобных утверждений сразу обнаруживает, что авторы не овладели европейскими понятиями "энергия" и  "информация". Они не понимают, что энергия (как абстрактная мера взаимодействия между объектами) не может быть "материальной". Они также не приняли, что физическое понятие "энергия" имманентно связано с законами сохранения, и что основополагающее отличие понятия "информация" от "энергии" - в том, что "информация" не подчиняется законам сохранения. Практическая и ценность "физиологических" теорий, которые с бoльшим основанием могут называться мифологическими, так как противоречат фундаментальным физическим законам, вызывает серьезные сомнения. Если бы палеомедицинские системы не имели "встроенной защиты от дурака" (официальный термин американских системотехников), теоретическое обоснование такого качество неизбежно привело бы к быстрой дискредитации всего медицинского направления. Список литературы А.Т. Качан, 1998.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Повышает уровень гемоглобина в крови, делает волосы шелковистыми, способствует выведению токсинов из организма, защищает от некоторых форм рака. Тыквенный сок можно использовать как самостоятельный продукт, также и в сочетании с морковным и яблочным соком. Сок тыквы очень полезен в детском возрасте как диетический продукт. Детям его нужно давать по 2-3 стакана в день на протяжении 3-4 месяцев. При камнях в почках и мочевом пузыре рекомендуется выпивать по 1/4-1/2 стакана сока тыквы 3 раза в день. Курс лечения составляет 10 дней. Мужчинам, страдающим воспалением предстательной железы, народная медицина советует выпивать по стакану тыквенного сока в течение 2-3 недель. Яблочный сок Яблочный сок низкокалориен, содержит много железа (а значит, полезен при малокровии) и обладает чудодейственной способностью выводить почечные камни. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, действуют как адсорбенты и очищают организм от шлаков. Яблоки и яблочный сок необыкновенно полезны тем, у кого проблемы с легкими, частые бронхиты, а также заядлым курильщикам.

Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

ТРИОВИТ: Содержит витамины А (в очень больших количествах), Е и С, плюс селен. В принципе, может применяться в кардиологии в экстренных ситуациях, но с большой осторожностью и короткими курсами. ЦЕНТРУМ: Полнонаборный ВМК: витамины А, С, Е, К, В1,2,5,6,12, D, фолиевая кислота, ниацин, магний, кальций, калий, фосфор, железо, медь, цинк, йод, молибден, марганец, селен, олово, ванадий, включая даже хлор и кремний (наверное, проще было адресовать читателей к таблице Менделеева). Оказывает комплексное воздействие на организм, но, к сожалению, без учета индивидуальной потребности. Сердечникам не рекомендуется. В отношении биологически активных добавок должен еще раз подчеркнуть - это добавки к лечению, а не к питанию. Название "пищевые добавки" не отражает реального положения вещей и может служить причиной неправильного и неэффективного применения. На настоящий момент я располагаю информацией только о продуктах компании E RICH. Они и вошли в наш аналитический обзор. АЛФАЛФА: Содержит витамины А, Е, К, D, витамины группы В, железо, кальций, магний, летицин. Антиоксидантный эффект невелик, но может использоваться при нетяжелых заболеваниях сердца, особенно у женщин или в пожилом возрасте.

Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о большой актуальности этих переживаний для больного. Пациент предъявляет жалобы на галлюцинации( видит чертиков, которые его обступают, но ничего не делают и не говорят). Больной так же жаловался на то, что один из пациентов отделения «переодетый милиционер и хочет посадить его в тюрьму». Пациент считает, что этот больной его преследует и ночью хочет его арестовать. При поступлении в отделение больного беспокоила бессонница, выражающаяся в нарушении засыпания. Сведения о наследственности. Деда и бабку со стороны отца больной не помнит. Дед со стороны матери был вспыльчивым, раздражительным человеком с трудным характером. Несколько лет назад он умер от паралича. Бабка со стороны матери была доброй, отзывчивой, хорошо относилась к больному. Страдала сахарным диабетом. Мать больного добрая, спокойная, неконфликтная, отношения с матерью у больного хорошие. 2 года назад мать больного перенесла операцию на желчных путях. Отец больного злоупотреблял алкоголем, ушел из семьи, когда больному было 3 года. О болезнях матери и отца больной не осведомлен. Брат матери погиб в состоянии алкогольного опьянения (отравление угарным газом в гараже).

Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

По одной таблетке 3 раза в день внутрь натощак, за 1 час до еды. ab. Delagili (хингамин) 0,25. По 1 таблетке на ночь, после ужина. ab. I dome aci i(метиндол) 0,025. По 1 таблетке 4 раза в день после еды. Физиотерапевтическое лечение. Ультрафиолетовое облучение миндалин через тубус в субэритемной дозе c e спр .Массаж поясничного отдела позвоночника, ягодичной области, нижней правой конечности c e остео . Прогноз Прогноз В плане прогноза следует учесть тот неблагоприятный факт, что гломерулонефрит --- заболевание, приводящее к ранней инвалидности и смерти больных c e рябов . Отягощающим моментом является принадлежность к мужской части популяции, так как среди мужчин отмечается более высокая смертность в течение более ранних сроков после установления диагноза. Неблагоприятные климатические условия оказывают отрицательное влияние на процессы в почках. Благоприятно для больного то обстоятельство, что его трудовая деятельность сейчас мало связана с тяж "елым физическим трудом. Средняя продолжительность жизни для группы пациентов, у которых заболевание началось с изолированных изменений в моче, к которой относится Половинкин А.Н., равна $9,33 pm6,94$ лет c e рябов .

Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Цветной бульвар (до 1851 года - Трубный бульвар), между Бульварным и Садовым кольцом, на севере центра Москвы. Возник в 1830 - х годах, после заключения р. Неглинной в подземный коллектор. С Неглинной связаны названия Неглинной ул. и 1, 2, 3 - го Неглинных пер., а также ул. Кузнецкий мост (по ранее существовавшему мосту через реку в бывшей слободе кузнецов). В 17 - 18 вв. на месте современного Цветного бульвара был пруд, а в конце 18 в. « бассейн» , обсаженный деревьями. Деревья разрослись в тенистые аллеи, « бассейн» был засыпан. После перевода на Трубную площадь торговли цветами возникло современное название. Застраивали домами мещан , купцов и др. С1909 на Цветном бульваре находился базар. В 1919 в здание бывшего цирка А. И. Саламонского открыт 1-й Государственный цирк. Цирк Саламонского был открыт в 1880 году антрепренером, дрессировщиком и наездником А. И. Саламонским в специально построенном каменном здание (1880 году архитектор А. Е. Вебер). С конца 90 - х годов цирком руководила его жена, известная наездница Л. Шварц. В 1919 цирк стал именоваться 1 - м Государственным цирком.

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

Рассмотрим теперь ситуацию, когда жизненно необходимый для выживания признак контролируется рецессивным аллелем. Здесь ситуация намного проще. Из первого поколения выживет лишь одна особь с сочетанием аллелей -аа-, т.е. процент гомозиготности по рассматриваемому признаку сразу станет равным 100% и таковым останется и в последующих поколениях. При условии, конечно, что изначально популяция располагает достаточным количеством носителей сочетания аллелей -Аа-. Ну с этим особых проблем не просматривается, особенно если с момента возникновения мутации, вызвавшей появления аллеля -а- до момента когда его наличие в геноме особей стало жизненно необходимым сменилось достаточное количество поколений, что опять же не невероятно, учитывая, что в природе изменение условий обитания вида чаще всего происходит достаточно плавно. Мутации, как известно, могут привести к появлению не только полезных, но и вредных признаков. Но нетрудно заметить, что вредный признак – это тот же полезный признак, но со знаком минус. Таким образом ситуация с абсолютно вредными признаками сводится к уже рассмотренной. Вернемся к тому, что мы рассматривали процесс накопления признаков в ситуации предельной, вероятность которой в природе пренебрежимо мала.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.