Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій. Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Встановлено, що ефективність інновацій - це величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних систем, структур. Ключові слова: інновації, ефективність, ефект. В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом. За умов переходу економіки країни і суб'єктів господарювання до інноваційної моделі розвитку значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Результативність впровадження інновацій залежить як від специфіки функціонування конкретного підприємства, так і мінливого зовнішнього середовища. Питанням аналізу інновацій та всебічної оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів на рівні підприємства присвячено низку наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема, І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко , А.А. Крилова , Д. Хомутського тощо. Проте механізм оцінювання ефективності інноваційних проектів, відображення результативності реалізації цих проектів в економічній літературі не завжди носить комплексний характер. Метою наукового дослідження є розроблення теоретичного підходу до комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, виокремлення його етапів та розроблення методики оцінки інноваційного процесу підприємства на основі врахування як економічного, так і неекономічних ефектів від запровадження інновацій на рівні підприємства. Запровадження ефективних інноваційних технологій дає змогу, з одного боку, підприємству отримати конкурентні переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан, якісно підвищити виробничий потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого - потребує значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу ефективність інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного, своєчасного та комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Мета комплексного аналізу інноваційної діяльності полягає в обґрунтуванні найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності, інноваційних програм і проектів фірми. Основними завданнями комплексного аналізу є: визначення відповідності фінансового стану фірми його цільовим параметрам щодо інноваційного розвитку; оцінювання спроможності до інноваційного розвитку; вибір інноваційних проектів; оцінювання показників інноваційної діяльності; виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності; оцінювання впливу інноваційних рішень на фінансові результати діяльності фірми. Для комплексного аналізу інноваційної діяльності фірми потрібно використовувати різноманітні джерела інформації: дані спеціальних обстежень, статистичні дані Державного комітету статистики України, звітні дані підприємства, регістри бухгалтерського обліку, первинну документацію підприємства.

Між двома полюсами, які визначали стан польсько-українських взаємин, між польською адміністрацією та українським підпіллям виринали і час до часу самостійно діяли, крім легальних партій з «тежнаціоналістами» включно, деякі маленькі відламки націоналістичного фронту. Сюди треба насамперед зарахувати появу видавництва «Дешева Книжка». Це видавництво, поставлене кількома членами організації в час перебою організаційної справности в наслідок виарештування центру в 1934 р., було побудоване на комерційній базі. Але оскільки воно друкувало брошури політичного змісту, мало марку націоналістичного видавництва і при кольпортажі користувалося членами і симпатиками організації, виринуло питання, як трактувати цю по суті політичну діяльність кількох членів організації. У наслідок розмов, які провадив покійний Зенон Коссак, власники підприємства, можливо, тільки побоюючися втрат, які постали б, коли виявився б їхній зв'язок з ОУН, а імовірно і з власних політичних, може, ще не зовсім ясних для них самих плянів, — не схотіли вбудувати свою роботу в систему організації і відмовилися координувати, інформувати, плянувати і вести її в пляні роботи всієї організації

РЕФЕРАТЫ:

Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Рекомендательный обзор - "В глубине микромира" знакомит с научно- популярной литературой об основных идеях и экспериментах в области ядерной физике, об удивительных закономерностях, управляющих жизнью микромира, о достижениях физики элементарных частиц и ее загадках, над решением которых работают ученые. Всего в обзоре рекомендуется 21 книга и статья, значительно меньше, чем в большинстве указателей. Обзоры интересны, но в работе с покупателями их использовать сложно. Тема их обычно узка - по теме каждого обзора в магазине часто вообще нет ни одной книги или есть одна - две (но можно подготовить "Новинки"). От перечисленных пособий отличается круг чтения. По содержанию он, как правило, значительно шире указателей и обзоров. Круг чтения должен помочь читателю приобрести разностороннее и широкое представление о литературе основных разделов ассортимента. В первые послевоенные годы вышло два издания "Библиотеки. Самообразование" - многотомного круга чтения. Однако, "Библиотека" быстро устарела и не стала использоваться.

Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Формирование новых производительных сил находит проявление и в особенностях современного экономического цикла, циклических и структурных кризисах, экономических и демографических проблемах, в целом определяет внешние и внутренние условия воспроизводства. Реализуясь как система машин, управляемых с помощью машин, современная технология непосредственно включает в структуру производительных сил науку как необходимую основу для совершенствования и экспоненциального роста экономики. Процесс общественного воспроизводства, состоявший ранее из двух стадий (инвестиции - производство), становится триединым (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) - инвестиции - производство). Разумеется, это не формальное различие. Процесс производства таким образом подчиняется логике научного познания и научной организации. Уже одно это ведет к появлению новых импульсов и придает иную динамику развитию производительных сил, нередко предопределяя и саму модель экономического роста. Возникают широкие возможности прямого и ускоренного претворения в жизнь научных открытий, органически встроенных в систему производительных сил.

Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Детям необходимо продумать поведение персонажей, их диалоги, реплики, а затем – проиграть. В другом случае можно предложить выбрать по желанию любой понравившийся ребенку эпизод и разыграть его молча. Задача зрителей – угадать эпизод, догадаться о чем идет речь. Можно сопровождать свои выступления, показы музыкальными фрагментами. Нужно предлагать участникам игр меняться ролями, чтобы каждый мог прочувствовать не только своего персонажа, выбранного согласно со своими внутренними симпатиями, но и других персонажей, с другими качествами, характерами и поведением, для того чтобы лучше понять и всесторонне оценить проблему, поставленную в произведении. Все эти приемы стимулируют развитие мышления, фантазии, воображения, умение анализировать увиденное и прочитанное, умение переживать и сопереживать, обогащает детей художественными средствами передачи образа. «Особые» дети в зависимости от степени тяжести имеющегося дефекта могут принимать участие в постановке театрализованных игр, драматизаций с помощью кукол. Кто-то из детей может участвовать в самой драматизации, кто-то в ее подготовке, а кто-то будет участвовать только в качестве зрителя. Существуют адаптированные сказки для «особых» детей, не перегруженные незнакомыми словами и понятиями, имеющие небольшой объем, эклектический стихотворный слог, с внесенными дополнительными элементами, облегчающими восприятие (конкретные звуки, которые издают герои, рассказ о цвете, форме и величине, стимулирующий образное восприятие и т.д.). Все это делает сказку доступной к облегченному усвоению и воспроизведению «особым» ребенком.

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Измерения доплеровского сдвига показывают, что разница между скоростями отдельных сгустков в кольце молекулярного газа достигает десятков километров в секунду. Эти сгустки должны сталкиваться, а их распределение сглаживаться в масштабах времени порядка 100 тыс. лет, т. е. за один-два оборота вокруг центра. Отсюда следует, что в течение этого промежутка времени газ подвергся сильному возмущению, возможно, в результате выделения энергии из центра или падения вещества с некоторого расстояния извне, и столкновения между сгустками должны быть еще достаточно сильными, чтобы в газе возникали ударные волны. Справедливость этих выводов может быть проверена путем поиска «следов» таких волн. Ударные волны могут быть идентифицированы по спектральным линиям горячих сильно возбужденных молекул. Такие молекулы были обнаружены при наблюдениях с Койперовской астрономической обсерватории; к ним относятся радикалы гидроксила — электрически заряженные фрагменты молекул воды, которые были с силой разорваны на части. Зарегистрировано также коротковолновое инфракрасное излучение горячих молекул водорода; оно указывает, что в некоторых местах температура облаков молекулярного газа достигает 2000 К — именно такая температура может создаваться ударными волнами.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Так, вча-стности, они показали, что если среди детей младшего возраста преобладает правополушарный тип реагирования, то «в возрасте 10—14 лет отмечается резкое увеличение индивидов с левополушарным типом, и такое соотношение сохраняется во всех возрастных группах» . Таким образом, замечает В.В. Аршавский, в онтогенезе четко прослеживается смена отношений между исходно доминирующим восприятием мира преимущественно структурами правого полушария и становлением доминирования левого полушария . Автор подчеркивает, что межполушарная ориентация доминантно-сти завершается до полового созревания. Отмечено также, что левое полушарие активизируется в ситуации как непроизвольного, так и произвольного внимания, только начиная с 10-летнего возраста. Сдвиг асимметрии в сторону относительного преобладания левого полушария становится особенно выраженным к концу подросткового периода. Кстати, у детей 8—9 лет даже при решении арифметических задач более реактивным и активизированным является правое полушарие, и только между 10 и 14 годами существенно возрастает активизированность левого полушария .

Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

И на конец, мы видим, что процесс перехода идет крайне неравномерно, скачкообразно и неустойчиво, изменяя курс в зависимости от обстоятельств или политики (политиков). Преобладающая часть населения нашей страны была воспитана с мыслью о том, что за рубежом есть страны, в которых главенствуют рыночные отношения, и люди там не хотят ничего знать о социализме, и считалось, что это неправильно. Свободный рынок в их сознании был воплощением зла. Сейчас они в подавляющем своем числе пенсионеры или уже близко подошедшие к пенсии люди, у нас это означает, политически наиболее активные, причем, чаще всего, отстаивающие свои прежние убеждения. Пришел рынок - пришло новое поколение, которое восприняло новую систему и учится в ней жить. Из выше сказанного можно сделать вывод, что смена социально-экономических отношений повлекла, широкий разрыв между поколениями. Население разделилось на две части - приспособившиеся и не приспособившиеся. Мышление человека взрослого переделать почти невозможно, а значит пока не приспособившиеся могут влиять на жизнь остальных, экономика России в большей или меньшей степени будет переходной.

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Арабы стали называть захваченные ими земли Аль-Андалуз. До 756 они управлялись губернатором, который формально подчинялся дамасскому халифу. В том же году Абдаррахман I основал независимый эмират, а в 929 Абдаррахман III присвоил себе титул халифа. Этот халифат с центром в Кордове просуществовал до начала 11 в. После 1031 Кордовский халифат распался на множество мелких государств (эмиратов). В известной мере единство халифата всегда было иллюзорным. Огромные расстояния и трудности сообщения усугублялись расовыми и племенными конфликтами. Между политически господствовавшим арабским меньшинством и берберами, составлявшими большинство мусульманского населения, сложились крайне враждебные отношения. Этот антагонизм еще больше обострился из-за того, что лучшие земли доставались арабам. Положение усугублялось наличием прослоек мулади и мосарабов – местного населения, в той или иной степени испытавшего мусульманское влияние. Мусульмане фактически не смогли установить господства на крайнем севере Пиренейского п-ова. В 718 отряд воинов-христиан под началом легендарного вестготского предводителя Пелайо разбил мусульманскую армию в горной долине Ковадонга.Постепенно продвигаясь к р.Дуэро, христиане занимали свободные земли, на которые не претендовали мусульмане.

Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

В фазу обострения аспирин 250 мг. 3 раза в день после еды. Антиоксиданты практически всем показаны, применять месяцами: витамин "С" по 300 мг в день, также на 3 приема. Из физиотерапии в фазу обострения банки, массаж. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА Причина - генетически детерминированные внутренние дефекты, сформировавшиеся во внутриутробном периоде, во время родов или в последующей жизни. Но обязательно измененная чувствительность слизистой оболочки бронхов с патологической реакцией на ацетилхолин, даже если еще нет клинических проявлений, изменения на доклиническом этапе и других систем, например, повышение IG E, могут быть изменения эндокринной системы - выявляются при десаметазоновом тесте. Характерные изменения ЦНС. Все это создает гетерогенность патогенеза при однотипности клиники. Десквамационный эозинофильный бронхит, но у 20% бронхит не эозинофильный. Внутренние причины см. выше. Внешние причины - факторы внешней среды, которые выявляют нарушенные системы. 1% взрослого населения болеет бронхиальной астмой. Состояние предастмы бывает у 60% больных.

Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

Конечной целью при этом является достижение мировых стандартов выпускаемой продукции к 2010 г. Искусственные спутники Земли (ИСЗ). Первый китайский спутник "Дунфанхун-1" был успешно запущен 24 апреля 1970 г. К октябрю 2000 г. Китай создал и запустил в космос 47 спутников различных типов, при этом свыше 90% запусков были успешными. На начальном этапе Китай создал четыре серии спутников, а именно: спутники дистанционного наблюдения со спускаемым аппаратом, телекоммуникационные спутники "Дунфанхун", метеорологические спутники "Фэнъюнь" и научно-исследовательские и экспериментальные спутники "Шицзянь". Ныне в стадии разработки находится спутник разведки земных ресурсов серии "Цзыюань".  Китай является третьей страной в мире, освоившей технологию возвращения ИСЗ на Землю с надежностью, отвечающей международным стандартам, и пятой страной в мире, способной самостоятельно осуществлять разработку и запуски геостационарных телекоммуникационных ИСЗ. К началу 90-х годов Китай достиг мирового уровня в области технологии метеорологических ИСЗ и ИСЗ разведки земных ресурсов. В настоящее время, по заявлению вице-президента Института космической технологии КНР Сюй Фусяна, Китай способен производить высокотехнологичные спутники малых размеров для гражданских и военных нужд, включая навигационные и телекоммуникационные спутники.

Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

Для этого необходимо быть настойчивым, испытывать потребности в переменах, уметь порывать с традициями, воспринимать новые идеи и новаторские решения, систематически ими пользоваться. Творческий руководитель обычно работает с группами, используя метод мозговой атаки, поощряет свободное выражение эмоций и идей и непрестанно учится, в том числе и на собственных ошибках. Творчество немыслимо без способности находить информацию и делиться ею с подчиненными, прислушиваться к окружающим независимо от того, кто они, держать себя откровенно с коллегами, добиваться обратных связей, не отгораживаться от того, что угрожает устоявшимся взглядам на мир, ставя при этом все под сомнение, понимать позицию других, везде находить людей, представляющих хоть какой-то интерес для фирмы.     Для всех ведущих компаний характерен принцип «не оставлять ни одного предложения, пусть даже незначительного, без ответа». С этой целью, например на фирме « oyo a» ведется ежемесячный учет предложений, которые рассматриваются на различные уровнях в зависимости от  ценности предложения.              Отличным примером этого может служить также политика фирмы IBM.

Прибуток підприємства та механізм його розподілу

Гроші виникають з появою та розвитком товарно-грошових відносин. На різних етапах історичного розвитку в різних країнах і місцевостях роль загального еквівалента виконували різні товари. Це були переважно продукти масового виробництва, що відігравали вирішальну роль в економіці цих народів. Так, у стародавніх греків роль загального еквівалента виконувала худоба, хутро; шкіри — у скандинавських народів; чай — у Монголії; сіль — у Судані й Абіссінії. В Київській Русі тривалий час загальним еквівалентом були хутра родини куниць (хутро куниць або білки називали куною), а грошова система існувала у формі "кунних грошей". З часом роль загального еквівалента закріпилася за золотом. Воно виконувало функцію грошей уже за півтора тисячоліття до н.е. До цього золото було звичайним товаром. Перетворення золота на загальний еквівалент відбулося завдяки таким його властивостям, як ковкість, м'якість, подільність, неокислюваність, висока вартість в малій вазі. Паралельно із золотом загальним еквівалентом було срібло. Так, київська срібна гривна часів Київської Русі важила від 160 до 196 грамів. Так тривало кілька тисячоліть, і лише у другій половині XIX ст. роль грошей монопольне закріпилася за золотом.

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Самый лучший в мире латекс производят в Малайзии. Если предприятие экономит, закупая дешевый латекс, хороших презервативов ему не произвести. 2) Формование (макание). Полученная латексная смесь поступает в ванны, в которые поочередно погружают стеклянные формы. Затем формы со сформировавшейся на них пленкой сушат и отправляют на повторное макание. Далее их пропускают через устройство закатки венчика и вулканизируют (при этом презервативы приобретают свои прочностные свойства). 3) Инспекция. Готовые презервативы тестируют на герметичность электролитическим или электрощеточным методом. В первом случае презерватив, надетый на электрод, погружают в электролит. Во втором – пропускают через вращающиеся электропроводящие щетки. Презервативы, имеющие даже микроскопические отверстия, выявляют и отбраковывают. 4) Упаковка. Презервативы упаковывают с добавлением лубриканта (смазывающего вещества). Стоить отметить, для производства качественных презервативов необходимо: высокое качество сырья, особенно латекса; передовые оборудование и технология; безупречное соблюдение технологии на всех этапах производства; высокая культура производства.

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Кору корней барбариса амурского применяют в странах Юго-Восточной Азии как кровоостанавливающее и маточное средство. Кроме того, ее используют при желчнокаменной болезни и повышенном кровяном давлении. Корни барбариса входят в состав некоторых растительных сборов. По данным Г.Э.Куренцовой (1941), они обладают жаропонижающими свойствами. Заготавливают листья барбариса амурского с середины мая до середины июня. Их сушат под навесом или на чердаке. Корни барбариса амурского для медицинских целей не заготовляются; ведется заготовка только корней родственного ему растения— барбариса обыкновенного, распространенного в европейских районах России и там же культивируемого. Список литературы

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

На этом фоне и следует понимать теории и воображаемые модели китайской медицины.  Отцы искусства целительства. В истории китайской медицины было много знаменитых врачей. Они написали ряд классических трудов, которые сохраняют свое значение и до настоящего времени.  Хуан Ти, «желтый «император». Хуан Ти, «Желтый князь» (император), был одним из мифических властителей древнего Китая. Ему приписывается первая известная книга китайской медицины «Хуан Ти Нэй Цзин». Заглавие можно перевести так: «Классический труд Желтого князя по внутренней медицине». Труд был создан между 500 и 300 гг. до нашей эры. «Хуан Ти Нэй Цзин» является основой для последующих классических медицинских книг, т. е. своего рода «библией» по китайской медицине. Теперешнее издание содержит, впрочем, и много нового материала, который был добавлен в течение прошедших лет.  Хуа То - «бог хирургии». Во втором столетии нашей эры жил знаменитый врач Хуа То, которого еще и теперь почитают как «бога хирургии». О нем говорят, что создал эффективное оглушающее средство (наркоз), что позволяло выполнять операции без боли. К сожалению, данных о составе этого средства не сохранилось.  Чжан Чжун Чин - «Гиппократ востока».

Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Цветной бульвар (до 1851 года - Трубный бульвар), между Бульварным и Садовым кольцом, на севере центра Москвы. Возник в 1830 - х годах, после заключения р. Неглинной в подземный коллектор. С Неглинной связаны названия Неглинной ул. и 1, 2, 3 - го Неглинных пер., а также ул. Кузнецкий мост (по ранее существовавшему мосту через реку в бывшей слободе кузнецов). В 17 - 18 вв. на месте современного Цветного бульвара был пруд, а в конце 18 в. « бассейн» , обсаженный деревьями. Деревья разрослись в тенистые аллеи, « бассейн» был засыпан. После перевода на Трубную площадь торговли цветами возникло современное название. Застраивали домами мещан , купцов и др. С1909 на Цветном бульваре находился базар. В 1919 в здание бывшего цирка А. И. Саламонского открыт 1-й Государственный цирк. Цирк Саламонского был открыт в 1880 году антрепренером, дрессировщиком и наездником А. И. Саламонским в специально построенном каменном здание (1880 году архитектор А. Е. Вебер). С конца 90 - х годов цирком руководила его жена, известная наездница Л. Шварц. В 1919 цирк стал именоваться 1 - м Государственным цирком.

Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Подібне батьківське поводження неусвідомлене для самих батьків здобуває елементи егоїзму: «Ми хочемо сформувати дитину за своєю подобою, адже вона продовжувач нашого життя.» Здавалося б, що, якщо єдиним чи основним мотивом виховання є потреба емоційного контакту, чи потреба досягнення, чи потреба сенсу життя, виховання проводиться на укороченій дистанції і дитина обмежується у своїй самостійності. При реалізації визначеної системи виховання, коли мотив виховання ніби відсувається від дитину, дистанція може бути будь-якою, це визначається вже не стільки особистісними установками батьків чи особливостями дітей, скільки рекомендаціями обраної системи. Але проблема незалежності чітко виявляється і тут. Вона виглядає як проблема несвободи дитини в прояві властивих їй індивідуальних якостей. Подібно цьому регулюючі виховання, зверхцінні мотиви батьків обмежують волю розвитку властивих дитині задатків, ускладнюють розвиток, порушуючи його гармонію, а іноді і спотворюючи його хід. Мета і мотив виховання дитини - це щасливе, повноцінне, творче, корисне людям життя цієї дитини. На творення такого життя і повинне бути направлене сімейне виховання.

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Через органы федерального казначейства финансируются расходы 62 министерств и ведомств Российской Федерации. Сегодня средства бюджета не попадают на счета министерств и ведомств, а доводятся на основании их распоряжений до конкретных получателей на местах. При этом объем распорядительных прав ведомств не ущемлен, а подконтрольность бюджетных ресурсов многократна возросла. Передача бюджетных средств непосредственно потребителям через казначейства в регионах практически страхует валютный рынок страны от резких выбросов рублевой массы. Территории же с началом реальной работы органов казначейства получат более упорядоченную и понятную схему финансирования объектов, мероприятий, программ за счет федерального бюджета. Это положительно сказывается на финансовно-экономическом и социальном климате регионов. В заключение надо сказать, что, несмотря на некоторые негативные тенденции в российской финансовой политике, проводящиеся реформы открывают широкие перспективы развития, как государственного, так и частного сектора экономики.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Нарушится ли оно новой вспышкой или, наоборот, резким ослаблением блеска - покажет только будущее. В созвездии Лебедя находится один из самых вероятных кандидатов в "черные дыры" - невидимый спутник одной из двойных звезд этого созвездия. Главная звезда в этой системе - белый сверхгигант класса В, масса которого в 20 раз превосходит массу Солнца. Его спутник, вдвое меньший по массе, невидим, но в рентгеновском диапазоне он служит источником весьма мощного излучения (10^37 эрг/с). Интенсивность этого излучения иногда заметно меняется за тысячные доли секунды! Вся эта необычная система удалена от нас на 6600 св. лет. Предполагается, что невидимый источник рентгеновского излучения есть черная дыра, засасывающая в себя межзвездный газ. Этот процесс аккреции и может породить, как показывают вычисления, рентгеновское излучение. Впрочем, некоторые исследователи считают, что аккреция совершается не на черную дыру, а на нейтронную звезду, недоступную прямому наблюдению. Список литературы

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Но это не обычный пик, а впадина. Кроме того, существует следующая закономерность: по мере того как от пробы к пробе возрастает содержание HCO3- , увеличивается абсолютная величина этого необычного пика. На рисунке показаны результаты калибровки хроматографа по гидрокарбонату. Прямая 1 иллюстрирует изменение высоты пиков гидрокарбоната, а прямая 2 - высоты необычных пиков нитрата. Отрицательные высоты пиков говорят о том, что вместо пиков на хроматограмме присутствуют впадины. На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что карбонаты можно определять не только по пику гидрокарбоната, но еще и по пику нитрата! Попробуем объяснить наблюдаемые явления. Рассмотрим поведение пробы в тот момент, когда она попадает на ионообменник. Поскольку ионообменный процесс основан на том, что ионы анализируемого вещества вытесняют ионы гидрокарбоната, то естественно предположить, что избыток HCO3- в пробе вытеснит ионы нитрата с поверхности смолы. Поэтому содержание ионов нитрата в подвижной фазе будет больше, чем обычно. Значит налицо повышение электропроводности элюента. Этот процесс будет наблюдаться постоянно по мере продвижения по колонке пика избытка гидрокарбоната.

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Почему-то наши изобретатели думают, что вся их задача сводится к тому, чтобы что-то придумать и все. А надо бы, еще было оценить перспективность и окупаемость проекта, соотнести его преимущества по сравнению с имеющимися аналогами. Это самое глубокое заблуждение, которое, вероятно, возникло и сформировалось в Советскую эпоху, когда каждому гражданину нужно было знать "свое место", и запрещалось "совать нос не в свои дела". Поскольку мы теперь развиваем и учимся развивать рыночные отношения, этот менталитет нужно ломать, поскольку он не совместим с рынком и капиталистической системой развития. Ломать свой характер тяжело, особенно тем изобретателям, которые прожили в ритме жизни социалистической действительности не одно десятилетие. Но иного выхода нет, если хотите реализовать свое изобретение. Второе и не менее важное препятствие состоит в наличии в сознании изобретателя боязни и страха, за то, что украдут его идею. Причем основной страх лежит перед зарубежным инвестором. В принципе, с определенной точки зрения эта боязнь правильно обоснована. Бояться нужно тем, у кого идеи находятся в стадии проекта (не запатентованы) и могут быть легко украдены и реализованы на стороне.

Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Таких людей редко можно спасти от их собственной глупости. Коричнево-желтый говорит о том, что у человека нечистые мысли и он не всегда придерживается прямых путей. С точки зрения здоровья, зеленовато- желтый говорит о печеночных жалобах. Если зеленовато-желтый переходит в коричневато-красновато-желтый — это говорит о том, что недомогание имеет скорее социальную природу. Люди с социальной неудовлетворенностью всегда имеют темно-коричневую, темно-желтую полосу вокруг бедер. В ней часто проблескивает что-то вроде красной пыльцы. Если коричневый постепенно переходит в желтый и иногда имеет форму зазубренных полос,— это говорит об умственном расстройстве. Человек, страдающий раздвоенностью, часто имеет одну половину ауры голубовато-желтую, а другую — коричневато- или зеленовато-желтую. Это очень неприятная комбинация. Чистый, золотого оттенка, желтый цвет,— самый высший «желтый», его следует культивировать всегда. Вы можете достичь его, если ваши мысли и намерения будут чисты. Все мы должны достичь «желтого», прежде чем перейдем к следующему этапу эволюции. Зеленый Цвет выздоровления, учения и физического рос-тa. Великие врачи-хирурги имели много зеленого в ^Ре, у них также было много красного; любопытно, что эти два цвета прекрасно сочетаются и не создают диссонанса.

Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Батьки можуть стати володарями душі своєї дитини лише в тій мері, у якій їм удається розбудити в дитині потребу у власних досягненнях, власному вдосконаленні. Вимога рівності позицій у діалозі спирається на той незаперечний факт, що діти роблять безсумнівний вплив, який виховує, і самих батьків. Під впливом спілкування з власними дітьми, включаючи в різноманітні форми спілкування з ними, виконуючи спеціальні дії у піклуванні за дитиною, батьки в значній мірі змінюються у своїх психічних якостях, їх внутрішній світ помітно трансформується. З цього приводу звертаючись до батьків, Я.Корчак писав: «Наївна думка, що, наглядаючи, контролюючи, повчаючи, прищеплюючи, викорінюючи, формуючи дітей, батько, зрілий, сформований, незмінний, не піддається впливу середовища, у якому виховує і дітей». Рівність позицій у діалозі складається з необхідності для батьків постійно вчитися, бачити світ у самих різних його формах очима своїх дітей. Контакт із дитиною, як вищий прояв любові до нього, варто будувати, ґрунтуючись на постійному, безустанному бажанні пізнавати своєрідність її індивідуальності. Прийняття. Крім діалогу для вселяння дитині відчуття батьківської любові необхідно виконувати ще одне надзвичайно важливе правило. психологічною мовою ця сторона спілкування між дітьми і батьками називається прийняттям дитини.

Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Луначарский размышляя о зарождении новой культуры понимал, что советская культура находится в тесном взаимодействии с культурным наследием царской России и с культурным наследием других стран, и призывал к «критическому усвоению буржуазной культуры, ее высших достижений», указывал, что учится у прошлого (необходимо) с чрезвычайной осторожностью, исходя из классовой точки зрения».1 Большое значение Анатолий Васильевич уделял проблеме идеологии в культуре. Он считал, что «полная победа пролетарской идеологии придет с известным запозданием и путем усиленного художественно-творческого и литературного труда».2 Перенесение политической диктатуры пролетариата в область культуры Луначарский считал ошибкой. Пролетарская культура сама должна себе «завоевать руководящее место»3 в культурной сфере. Оценивая обстановку сложившуюся в области культуры в 20-е годы Анатолий Васильевич считал, что «пролетарская литература созрела, она выдвинула численно значительные кадры пролетарских писателей, что 1 Луначарский А.В.«Литература нового мира»,М.:«Советская Россия», 1982, с. 20 2 Луначарский А.В. «Литература нового мира», М.: «Советская Россия», 1982, с. 11. 3 Луначарский А.В. «Литература нового мира», М.: «Советская Россия», 1982, с. 11. от гегемонии пролетарской литературы (в то время) отделяли лишь немногие годы».1 В то же время он пишет о слабости пролетарской культуры, о необходимости ее поддержки со стороны партии, но предостерегает от возможности насильственной гегемонии какой-либо художественной организации.

Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

Все эти формы тесно связаны между собой и дополняют друг друга. В основе каждой из них лежит преимущественно практическая работа детей под руководством учителя, поэтому при выборе той или иной формы необходимо учитывать степень подготовки учащихся, уровень их развития, индивидуальные особенности и интересы. Индивидуальная внеклассная работа Индивидуальная работа обычно выполняется отдельными учениками и часто носит эпизодический характер. Интерес к такого рода работе обычно зарождается при выполнении домашних задании или во время экскурсий в природу. Дети по поручению учителя выполняют небольшие задания, которые являются продолжением классных занятий. Так, например!, уже в I классе можно поручить детям собрать и оформить коллекцию веток и листьев различных деревьев, дать им задание провести по заранее разработанному плану наблюдения над птицами в уголке живой природы и на дому у учащихся. Учитель может поручить детям выяснить сроки наступления тех или иных сезонных изменений в природе (изменение цвета листвы, листопад, замерзание водоемов, набухание почек и пр.). Такие задания выполняются частью в школе, частью на дому и носят на первых порах индивидуальный характер.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Чем больше таких точек, тем выше интерактивность программы и ее гибкость в процессе обучения. Другим важнейшим преимуществом является аудиосопровождение (стерео- и квадро) учебной информации, резко повышающее эффективность восприятия комментариев к изучаемым объектам, которые параллельно демонстрируются на экране ПК. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией, так как появляется возможность постепенно, шаг за шагом разъяснять самые сложные процессы в развитии. Важным достоинством является возможность практически на любом этапе работы с программой предоставить обучающемуся возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль особенно важен в процессе самообразования. Нельзя сбрасывать со счетов занимательность образования. Построение процесса обучения в виде развивающих интерактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. Значительно повышает качество восприятия информации музыкальное сопровождение учебного процесса. Благодаря всем этим преимуществам за рубежом формируется развитая сеть мультимедийного компьютерного образования, которая включает общее образование, систему повышения квалификации.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.