Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Мова у відношенні до мовлення – явище загальне. Вона належить усім, хто нею користується. Засвоюючи мову, людина одержує можливість взнавати про оточуючий її світ, пізнати здобути попередніми поколіннями. Мовлення – часткове, окреме, індивідуальне у відношенні до мови. Мовлення – процес, а мова – знаряддя спілкування. Тільки мовлення, а не мова може бути голосним або тихим, тривалим або коротким, швидким або повільним. Для правильної організації роботи над розвитком усного мовлення слід знати його особливості. Бо діти, які приходять в школу, не вміють говорити вільно, їхнє мовлення інтонаційно невиразне. Деякі діти не мають уявлення про культуру мовлення або про те, як вести діалог з старшою людиною або однолітком правильно, як звертатись тощо. Тому завдання вчителя-класовода насамперед навчити дітей правильно спілкуватися. Розвивати мовленнєвий етикет молодших школярів. Молодші школярі практично засвоюють важливі правила поведінки під час спілкування (першими вітатися зі старшими людьми: вітаючись, вставати; запитувати і відповідати, дивлячись співрозмовнику у вічі; не жестикулювати під час розмови і не тримати руки в кишенях; не їсти під час розмови і не розмовляти під час їди та ін.). У 2 класі учні мають навчитися правильно звертатись до співрозмовника. Практично засвоїти різні форми звертання. Спостерігати над засобами виділення звертань в усному і писемному мовленні. Діти ознайомлюються із словами ввічливості, які вживаються під час зустрічі і прощання. Практично засвоюють такі слова у мовленні (у створюваних та уявлюваних ситуаціях). Вчаться умінню запитувати, відповідати, попросити, подякувати, вибачатись. Також діти отримують певні уявлення про діалог. Окремо треба звернути увагу на такі додаткові засоби усного мовлення, як міміка і жести, силу голосу і темпу (швидкості) мовлення від умов спілкування. Міміка – це рухи м язуємо учням вивчення того чи іншого мовного явища, не наказуємо виконати якусь мовленнєву вправу, а, включивши учня у відповідну діяльність, гарантувати її мотив. Процес створення будь-якого висловлювання проходить такі етапи: мотив, відчуття мовленнєвого завдання, внутрішня програма мовленнєвої дії і її реалізація, планування висловлювання в конкретній формі і створення його в словесній. Все, що ми говоримо, ми говоримо з якоюсь метою (ціль) і для чогось (мотив). Про одне і те ж у різних випадках життя ми говоримо різне і по-різному. Вільне володіння мовленням передбачає таку рису творчої діяльності, як самостійний перенос умінь і навичок на нову ситуацію. Уміння учнів викладати свої думки в писемній формі у значній мірі залежить від того, наскільки вони вміють робити це усно. В опануванні української мови важливо враховувати те, що вона є не тільки предметом навчання, а засобом вираження своїх думок і почуттів. Список використаних джерел 1. Бабич Н.Д. «Основи культури мовлення». – Львів: Світ, 1990. – 231 с. 2. Плющ Н.П. «Формули ввічливості в системі українського мовного етикету» // Українська мова і сучасність. – Київ., 1991. – 12, 15, 49 с. 3. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М.: Рус. яз., 1990. – 247 с. 4. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984. – 160 с. 5. Вовкотруб Р. Робота над розвитком мовлення першокласників. // Початкова школа. – 1999. – № 11. – с. 12 – 13. 6. Колесникова Р. Культура мовлення – складова майстерності вчителя. // Початкова школа. – 1991. – № 11, – с. 50 – 52. 7. Кошачевський С. Техніка мови. – К., 1963. – 22 с. 8. Синиця І.О. психологія усного мовлення молодших школярів (монолог). – К.: 1974. – 158 с. 9. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – 750 с.

Навіть такі російські історики на Україні, як Геннадій Карпов та Михайло Володимирський-Буданов, приділяли велику увагу історії землі, на якій вони жили, хоч їхні концепції (й цього слід було сподіватися) докорінно відрізнялися від концепцій їхніх українських колег. До видатних українських учених в інших галузях належать правознавець Володимир Кістяківський, економісти Микола Бунге та Михайло Туган-Барановський, мовознавець Олександр Потебня. Діяльності вчених на Україні значно сприяли численні наукові товариства, комісії, часописи, а також бібліотеки, архіви, що з'явилися після 1861 р. 'Очолювана протягом 10 років невтомним Антоновичем Археографічна комісія, що існувала з 1843 по 1917 р., опублікувала десятки томів архівних документів із минулого України. У 1873 р. історичне «Товариство Нестора-Літописця» зайнялося вивченням української історії, а у 1882 р. українофіли «Старої громади» заснували «Киевскую Старину» — цінний часопис українських студій (виходив російською мовою). Після революци 1905 р. виникло Київське наукове товариство, що відкрито заявило про свої наміри розвивати й популяризувати різноманітні галузі знань, користуючись українською мовою

РЕФЕРАТЫ:

Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Действительно, если мы устанавливаем факт цианоза в результате артериальной гипоксемии, мы обязаны ответить на вопрос, почему в артериальное русло течет венозная кровь. В принципе это можно потому, что кровь, протекая через капилляры легкого, не оксигенируется, либо венозная кровь сбрасывается из правых полостей сердца в левые и аорту. Для первой причины нужно наличие патологии легких, для второй - наличие сообщений венозных и артериальных полостей. Если у больного мы не найдем патологии легких, мы уже вправе говорить о сбросе крови через дефект. Избыточная утилизация кислорода, как причина снижения оксигенации "смешанной" крови и цианоза, возникает при снижении объема поступающей крови. Последнее же обычно является результатом недостаточности производительности миокарда желудочков. Из сказанного следует, что диагностика причин цианоза сводится к дифференциации сердечной недостаточности и шунтирования венозной крови в артериальное русло. Решение этой задачи облегчается тем, что каждая из трех наиболее вероятных причин в изолированном виде практически не встречается. Если цианоз обусловлен миокардиальной слабостью, можно ожидать и другие проявления застойной сердечной недостаточности: набухание вен, увеличение печени, отеки, асцит.

Вивчення сучасної української літературної мови

И именно тогда процесс восприятия искусства приобретает на уроке желанную форму, осуществляясь в единстве мысли и чувства. Например, когда перед учащимися предстанет целая галерея женских образов, вышедших из под кисти М. Нестерова и выстраданных в его сердце и душе, лучше, если зазвучит русская народная песня в инструментальном переложении. Гибкая, напевная, берущая за душу мелодия - это фон для проникновенных стихов великого русского поэта Н. Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взором цариц » И каждый ученик, непременно ощутит внутри своей души и своего сердца, сопричастность с возвышающими душу человека строками Н. Некрасова и с земной красотой пленительных женских образов, созданных замечательным русским художником М.В. Нестеровым. Для того, чтобы учащиеся полнее представили образ «нестеровской девушки» необходимо продемонстрировать им несколько репродукций картин Нестерова, изображающих судьбу русских женщин и проанализировать их.

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Особенно отчетливо антигонадотропное влияние эпифиза наблюдается у животных с нарушенной функцией гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы введением половых стероидов в раннем постнатальном периоде. Эпифизэктомия у таких крыс восстанавливает половое развитие. Антигонадотропные эффекты шишковидной железы и ее гормонов усиливаются также в условиях аносмии и голодания. Ингибирующим действием на секрецию ЛГ и ФСГ обладает не только мелатонин, но и его производные — 5-метокситриптофол и 5-окситриптофол, а также серотонин. Как уже отмечалось, способностью влиять на секрецию гонадотропинов i vi ro и i vivo обладают и недостаточно идентифицированные полипептидные продукты эпифиза. Один из таких продуктов (с молекулярной массой 500-1000 дальтон) оказался в 60-70 раз активнее мелатонина в отношении блокады гипертрофии оставшегося яичника у односторонне овариэктомированных мышей. Другая фракция пептидов эпифиза, напротив, обладала прогонадотропным эффектом. Удаление эпифиза у неполовозрелых крыс приводит к увеличений содержания пролактина в гипофизе с одновременным снижением его уровня в крови.

Вивчення української мови в початкових класах

Умение анализировать субъективные и объективные проявления нарушений сердечной деятельности окажут несомненную помощь врачу при диспансерном наблюдении за больными, перенесшими операцию по поводу порока сердца. Многие врачи исходят из посылки, что в результате выполненной операции должны исчезать все основные симптомы имеющегося заболевания. Такое представление правомерно, поскольку операция направлена на устранение порока. Однако в реальной жизни полной нормализации системы кровообращения можно ожидать при условии проведения радикального вмешательства у больного без выраженных вторичных изменений. Такой исход обычно бывает после закрытия ОАП, ДМПП, ДМЖП, коррекции коарктации аорты, если к моменту операции у больного не было необратимых склеротических изменений в сосудах малого и большого кругов кровообращения и в гипертрофированном миокарде. У больных с легочной гипертензией вторичные изменения в сосудах легких после хирургического закрытия патологического сообщения могут регрессировать, могут оставаться стабильными, а у части больных запущенный ранее механизм продолжает действовать и легочная гипертензия прогрессирует.

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ СЕКЦИЙ Техника патологоанатомических вскрытии трупов плодов и новорожденных в связи с особенностями их анатомии и патологии несколько отличается от таковой ри вскрытии трупов люден, умерших в более старшем возрасте. Но во всех случаях необходимо стремиться установить: 1) основное заболевание (основную причину смерти) и причину, обусловившую его со стороны последа; 2) осложнения основного заболевания (непосредственную причину смерти), 3) сопутствующие заболевания; 4) степень зрелости плода (ребенка); 5) живо- или мертворожденность. Перед секцией нужно познакомиться с историей родов и выяснить, какие причины со стороны матери и ведения родов могли обусловить заболевание и смерть плода (ребенка). Большую осторожность и аккуратность необходимо соблюдать при вскрытии полости черепа и позвоночного канала, так как переполненные жидкой кровью кровеносные сосуды и ткани легко повреждаются и возникшие артифициальные изменения бывает трудно отличить от прижизненных изменений. Целесообразно соблюдать следующий порядок вскрытия: 1) серозные полости; 2) удаление внутренностей по Шору; 3) позвоночный канал; 4) полость черепа.

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Например, в Голландии после длительной дискуссии в законодательство официально внесено разрешение пассивной эвтаназии, конечно, с определенными оговорками, предусматривающими исключение каких-либо злоупотреблений. В Англии, напротив, после долгих обсуждений принят закон о безусловном запрещении любой эвтаназии в медицинской практике. Вместе с тем, под предлогом обеспечения прав человека во многих странах в той или иной мере свободно применяется эвтаназия даже вопреки существующим нормам закона. Все это создает большие сложности в юридической оценке прав человека на достойную смерть, хотя в некоторых странах это право получило законодательное оформление. Например, в соответствии с законодательством штата Индиана (США) действует так называемое прижизненное завещание, в котором пациент официально подтверждает свою волю на то, чтобы его жизнь не продлевалась искусственным образом при определенных обстоятельствах. В 1977 году в штате Калифорния (США) после долгих лет обсуждений на референдумах был принят первый в мире закон "О праве человека на смерть", по которому неизлечимо больные люди могут оформить документ с изъявлением желания отключить реанимационную аппаратуру.

Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

При хроническом холецистите – с хроническим аппендицитом, язвенной болезнью желудка, опухолью желудка, хроническим панкреатитом, эхинококком печени, опухолью печени, хроническим гепатитом, циррозом печени, заболеваниями правой почки. При желтухах – между механической (при холедохолитиазе, опухолях головки поджелудочной железы и фатерова соска, индуративном панкреатите, раке желчного пузыря и печени, стриктурах внепеченочных протоков), паренхиматозной (при болезни Боткина и других острых и хронических гепатитах, циррозах, септическом или инфекционном поражении печени), гемолитической (при переливании несовместимой крови, отравлениях мышьяком, змеиным ядом, сульфамидами; при обширных гематомах, инфарктах, болезнях крови). Клинический диагноз. В нем должны быть отражены: При остром холецистите: а) патологоанатомические изменения (катаральный, флегмонозный, гангренозный, эмпиема), б) калькулезный или бескаменный, в) наличие осложнений (перитонит – местный, распространенный или тотальный, абсцесс, механическая желтуха, холангит, гепатит, панкреатит).

Суржик - проблема української мови

В свою очередь, соотношение между рыночной (биржевой) стоимостью акции и ее балансовой стоимостью характеризуется двумя специфическими критериями деятельности фирм: ростом основного капитала и доходом на акцию (ROE - re ur o equi y). Показатели финансовой деятельности служат основой данного соотношения, которое дополняется еще одним показателем деятельности - ростом акционерного капитала, который используется для биржевых прогнозов относительно будущего положения. Для акционеров в области информационных услуг американского рынка эти высокие премиальные надбавки обусловлены следующими факторами: более стабильными доходами акционеров (исключение составляет появившийся недавно сегмент, связанный с разработкой пакетов программного обеспечения);стоимостным ценообразованием, используемым большинством поставщиков информационных услуг, которое в основном базируется на создаваемой за счет информационного продукта (а не средств информационной технологии) добавочной стоимости; 4. относительной независимостью от технологически обусловленной непродолжительности жизненных циклов продукции, что также связано с тем, что добавленная стоимость в основном создается за счет информационного продукта; 5. ограниченной (если таковая вообще существует) конкуренцией в получении и создании информационного продукта, а также в ряде случаев наличием практически непреодолимых барьеров для диверсификации других фирм в этой области деятельности; незначительной конкуренцией или полным ее отсутствием со стороны зарубежных фирм; 7. существенными потенциальными возможностями, обеспечивающими очень высокий уровень ROE в большинстве сегментов рынка информационных услуг (даже в тех случаях, когда конкретная фирма определенной сферы услуг в данный момент времени не имеет таких значений ROE).

Розвиток української мови

В то же время он имеет и свои особенности. 1) Усилилась зависимость бюджета от ряда внешних и внутренних условий, а также ранее принятых решений. Строго говоря, каждый бюджет неизбежно испытывает на себе давление этих факторов. Однако в 2003 г. такое давление приобрело особенно резкие формы. Предопределенность структуры расхода Федерального бюджета 2003г. обусловлена следующими факторами: 1. величиной внутренней и внешней задолженности, на оплату которых бюджет должен затратить примерно 640 млрд. руб., или 26% бюджетных доходов; принятыми решениями по военной и судебной реформе, развитию правоохранительных других силовых органов, на что в бюджете также выделено более 640 млрд. руб., 2. частично проведенным повышением денежного довольствия и пенсий военнослужащим, оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, и рядом других мер, что в целом составляет 12—15% всех доходов федерального бюджета. Таким образом, только перечисленные расходы отвлекают примерно 65% всех ресурсов Федерального бюджета 2003 г. С учетом других предопределенных расходов можно утверждать, что три четверти всех возможных доходов бюджета заранее распределено по определенным расходным статьям.

Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

В Кремлевском дворце Иван III, законченном  при его сыне Василии Ш в 1508 г., были отчетливо выражены русские национальные принци-пы строительства, согласно которым дворцовые постройки представ-ляли комплексы отдельных палат. Творчество Дионисия. Самым крупным мастером живописи второй по-ловины XV – начала XVI в. является Дионисий, лучшие произведения ко-торого проникнуты глубоким оптимизмом, отражающим подъем национального самосознания, веру в лучшее будущее русского народа. Литературные источники оставили нам сведения о ряде работ Ди-онисия. В конце 60-70 годов XV в. Дионисий, вместе со старцем Митро-фаном (возможно, его учителем), который был руководителем работы, расписывает фресками собор боровского Пафнутьева монастыря под Москвой. Один из современников назвал эти не дошедшие до наших дней фрески «совершенным украшением». В Московском Успенском соборе 1479 г. сохранился древний придел «Похвалы  богоматери»,  в  котором уцелела фреска «Поклонение волх-вов». Эта фреска сочетает в себе черты рублевского творчества с но-выми чертами, характерными для известных нам произведений Диони-сия. Красивая и гармоничная по калориту фреска отличается мягким и светлым лиризмом образов ангелов, девы Марии и волхвов, приклонив-ших перед ней колени. В 1481 г. Дионисий становится уже руководителем работ и вместе с другими московскими живописцами имена которых упоминает лето-пись, получает заказ на выполнение икон вновь построенного Успенского собора.

Основи ділової української мови

Подобные учения обычно формулировались образованными людьми. Одним из них был итальянский монах Иоахим Флорский,предсказавший, что к 1260г. царство Сатаны закончится, мир завершится, наступит царство Святого Духа. Церковь настаивала на том, что никто,кроме Господа,не знает сроков завершения человеческой истории. Поэтому учения, подобные тому,которое сформулировал Иоахим Флорский,церковью,конечно,осуждались. Но они находили поддержку в массах людей, недовольных своим экономическим и политическим положением,надеявшихся,что действительно такое чудесное избавление скоро наступит. Люди думали,что все земные связи, семейные, государственные, политические- ничто по сравнению со спасением души. Нужно отказаться от земных привязанностей, покаяться, снять с себя весь тот груз материальной,земной жизни,который отягощает человеческую душу,превращает ее в пленницу тела и мира,нужно от всех этих уз отказаться и готовиться ко  Скорому второму пришествию Христа. 2. Социальная культура средневековья, отношения. Социальная культура средневековья выступает прежде всего как строго определенное взаимодействие социальных групп,основанное на сочетании прав на землю с местом в обществе .

Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Эдип и Антигона, Гамлет и Дон Кихот, Дон Жуан и Кандид, пушкинский Борис Годунов и князь Мышкин Достоевского, булгаковские Мастер и Маргарита — это уже не просто художественные образы, это символы культурно-значимых общечеловеческих ценностей. Искусство вбирает в себя все достижения человечества, по-своему трансформируя и изменяя их. Без использования традиционных, живущих веками культурных символов невозможно включиться в линию преемственности культур, невозможно ощутить историю как единый процесс, имеющий определенное прошлое и только потому определенное настоящее и, главное, будущее. Из того, что искусство служит средством самовыражения человечества, следует и то, что предметом искусства являются как отношения человека и мира, так и сам человек во всех его измерениях — психологическом, социальном, нравственном и даже бытовом. Гуманитарные науки также имеют своим предметом человека; существуют и психология, и социология, и этика, но все они рассматривают его с какой-либо одной и притом сознательно ограниченной точки зрения.

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Как и столетия назад, во многих семьях в четверг на страстной неделе красят яйца а в страстную пятницу дома полны запахов пекущихся куличей.1.2. Развитие искусства украшения пасхальных яиц в России В православном обиходе яйца на пасху не только красят, но и причудливо расписывают. Такие яйца линиями своих узоров как бы напоминают о бичевании Христа. Поэтому красить и расписывать яйца положено в особый день на Страстной седмице (неделе) – в Великий четверг или Великую пятницу. Первоначально яйца были красного цвета. Краску получали из луковой шелухи (отваривали). Позже стали использовать и другие цвета – желтый, зеленый, чёрный. Желтая краска готовилась из шафрана, вареного тмина, зерна, слабого отвара луковой шелухи и крутого липового чая; зеленая – из клевера, розмарина и петрушки; чёрная – из кофе или из настоя ржавого железа, опущенного в сок квашенной капусты, с добавлением нескольких капель уксуса. В зависимости от способа окраски яйца называли: расписные – “писанками", крашенные – “крашенками", деревянные – “яйчатами". Позднее появились яйца из фарфора, серебра, с украшениями из эмали, бисера, драгоценных камней.

Історія розвитку української мови

Последнюю надо отличать от истории цивилизации. поскольку теория есть единое учение о цивилизации вообще. Историй же столько, сколько цивилизаций, и нет единого цивилизационного процесса. Главная проблема науки о цивилизации - происхождение и природа ее многообразия. Содержание всеобщей истории - изучение борьбы цивилизаций, их развития, а также история возникновения культур. Основные идеи Ф. Конечны сводятся к тому, что цивилизация. во-первых, - это особое состояние групповой жизни, которое может быть охарактеризовано с разных сторон; «особая форма организации коллективности людей», «метод устройства коллективной жизни», т.е. цивилизация - это социальная целостность; во-вторых, внутренняя жизнь цивилизации определяется двумя фундаментальными категориями - блага (морали) и истины; а внешняя, или телесная - категориями здоровья и благополучия. Кроме них, жизнь цивилизации основана на категории красоты. Эти пять категорий, или факторов устанавливают строй жизни и своеобразие цивилизаций, а неограниченности методов как способов связи факторов жизни соответствует неограниченное количество цивилизаций.

Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Очень много отсюда сочетается с тем, что говорил Пушкин своей жене, когда призвал ее всегда и во всем быть комильфо. Итак, в рыцарской поэзии мы видим решение конфликта между духом и плотью, которым церковь занималась давно, который вначале в церковной литературе решался в пользу духа. Теперь, благодаря этой всеобъемлющей рыцарской культуре, это решается по-другому. В этой культуре земная любовь реабилитируется. Ее воспевают поэты, объединяя земное и духовное. Уже с 12 века любовь становится одной из главных тем средневековой лирики. Стихи пишутся от имени человека, обычно безнадежно влюбленного в некую совершенно недоступную прекрасную даму, зачастую замужнюю. Поэт к ней стремится, восхваляет ее, горюет потому, что между ними стоят неразрешимые трудности: она либо замужем, либо гораздо выше его по рождению, либо далеко живет, наконец, он просто очень робок, но ради этой дамы он готов на подвиги и смерть. Очень часто поэт намеренно отождествляет любовь к женщине с любовью к богу, к Богородице, а крестовый поход описывает как подвиг во имя этой любви. Идеи рыцарской поэзии очень противоречивы.

Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Она представляет собой длинный прямоугольник, разделённый на 5 помещений. Центральное из них соответствует по своей длине диаметру орхестры. Перед тремя средними помещениями находился каменный проскений, состоявший из ионических полуколонн диаметром 0,33 м и высотой св. 3,5 м. По мнению некоторых исследователей (Дёрпфельд, Фликингер, Пикард-Кембридж), он был выстроен только в 3 или 2 в. до н.э. и заменил собой деревянный проскений. На обоих концах каменного проскения выступают небольшие параскении, сооруженные, по- видимому, в это же время. В каждом народе стоят красивые ворота с двумя дверями: одна дверь вела на орхестру, другая — на покатый подъём, ведущий на крышу проскения. С сооружением каменного проскения действие, по всей вероятности, было перенесено на логейон. ТЕАТР В МЕГАЛОПОЛЕ Театр был сооружен перед Терсилионом — помещением для собраний 10 тыс. аркадян. Великолепное здание Терсилиона было построено в сер. 4 в. до н. э., тогда же был построен и театр. Терсилион поддерживался множеством колонн, его вестибюль служил вместо скены как завершение орхестры. Театр в Мегалополе, считавшийся самым большим во всей Греции (вмещал св. 40 тыс. зрителей), был известен, кроме того, особым театр, приспособлением, которое позже римляне обозначали как «подвижную сцену» (scae a duc ilis).

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Ведь нельзя просто взять и вычеркнуть из своей жизни десять лет изматывающего труда. Поэтому Федот Кадушкин не видит для себя иного выхода, как уйти из жизни, чем и подтверждает слова, сказанные когда-то сыну: “А вот почую, что мешаю людям, сам уйду ” Список литературы

Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Все это приводит к нарушению общего баланса в природе. В пять первоэлементов, первооснов, обязательно входит равное соотношение инь и ян. Поэтому при лечении патологического состояния организма в традиционной восточной медицине сначаластроят цепочку взаимосвзяей по принципам у-син. Находят в ней дисбаланс инь и ян, и только после этого начинается непосредственное воздействие на больные органы или функциональные системы. Все приемы традиционного восточного массажа туйна основаны на применении принципа инь – ян, что соответствует возрожденной концепции древневосточной медицины. Лечебный эффект напрямую зависит от силы и продолжительности воздействия, а также от применяемых приемов. Основные приемы традиционного массажа туйна 1. Прием туй – поглаживание. Техника массажа – легкое, мягкое или сильное раздражение. 2. Прием на-ний – пощипывание. Техника массажа – сильное давление на точку до получения интенсивной боли. Воздействуют захватыванием на подлежащие мышцы. 3. Прием жу – вращение. Техника массажа – легкое или сильное круговое движение. Производят в определенном темпе, сопровождается некоторым давлением на точку. 4. Прием он-циа – прерывистое надавливание.

Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

В первый период после травмы наблюдаются клинические проявления, характерные для легкой черепно-мозговой травмы, затем на протяжении периода от нескольких часов или даже дней наблюдается относительное благополучие, после чего состояние и самочувствие вновь ухудшаются, может развиться потеря сознания, усиливается го- ловная боль, развивается психомоторное возбуждение, усилива- ется астено-вегетативный синдром. По мере формирования внут- ричерепной гематомы и развития декомпенсации зти явления на- растают, за счет раздражения коры головного мозга нередко развивается эпилептический приступ, повторные рвоты, на сто- роне компрессии сужение (?) зрачка, замедление пульса. На этом фоне постепенно углубляются нарушения сознания и усили- вается симптоматика очагового поражения мозга. В начальном периоде компрессии мозга отмечается тахипноэ, сменяющееся через несколько часов брадипноэ, вплоть до появления патоло- гического дыхания за счет дислокационного синдрома. На вто- рые - третьи сутки при формировании внутричерепной гематомы на глазном дне могут быть выявлены признаки застоя дисков зрительных нервов, иногда больше на стороне компрессии.

Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

Проводится йодирование воды на водопроводных станциях. Классификация заболеваний щитовидной железы. I Врожденные аномалии щитовидной железы: аплазия, гипоплазия, эктопия. II Эндемический зоб По форме: - узловой - диффузный - смешанный По функции: - эутиреодный - гипертиреоидный - гипотиреоидный III Спорадический зоб: По форме: - узловой - диффузный - смешанный По функции: - эутиреодный - гипертиреоидный - гипотиреоидный IV Диффузный токсический зоб По степени выраженности тиреотоксикоза: - легкая - средняя - тяжелая V Гипотиреоз По степени выраженности: - легкий - средний - тяжелый (микседема) VI Воспалительные заболевания: - острый тиреоидит (струмит- воспаление зоба) - подострый тиреоидит - хронический тиреоидит лимфоматозный (аутоиммунный, Хашимото) - тиреоидит Риделя (фиброзный) - редкие воспалительные заболевания специфического характера: туберкулез, сифилис VII Повреждения щитовидной железы: - открытые - закрытые VII Злокачественные опухолиВрожденные аномалии щитовидной железы.Глоточная (язычная) щитовидная железа. 1. Локализация. Глоточную локализацию железы наблюдают, если она не спускается на шею и сохраняет свое первоначальное положение в области корня языка. 2. Симптомы: увеличение железы при такой локализации вызывает нарушение глотания или речи. 3. Диагноз устанавливают при осмотре или непрямой ларингоскопии.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В этом споре народное политическое сознание, несмотря на сильные вечевые традиции, однозначно становится на сторону монархического начала. Этот исторический эпизод может стать иллюстрацией известной тенденции развития российского государства: подавление общественной автономии ради целостности и могущества страны. 3. Земские соборы 3.1 Классификация Земских соборов Формирование сословно-представительной монархии представляет собой формирование и сословий и соответствующего государственного устройства. Составной частью этого процесса были земские соборы. В различных источниках, посвященных земским соборам, неоднозначно представляется содержание этого понятия по составу его представительства. Черепнин очень широко трактует это понятие, включая в него церковные соборы, войсковые соборы, соборы-совещания. С ним по этому вопросу практически не полемизируют Зимин, Мордовина, Павленко, хотя в большинстве случаев относят представительство бояр не только к Боярской думе, а в рукоприкладстве находят представителей третьего сословия.

Лекції з української та зарубіжної культури

Пакеты IPX могут быть любой длины, вплоть до размеров максимальной единицы передачи носителя (M U). Фрагментация пакетов не применяется. За полем длины идет 8-битовое поле управления транспортировкой ( ra spor co rol), которое обозначает число роутеров, через которые прошел пакет. Когда значение этого поля доходит до 15, пакет отвергается исходя из предположения, что могла иметь место маршрутная петля. 8-битовое поле типа пакета (packe ype) определяет протокол высшего уровня для приема информации пакета. Двумя общими значениями этого поля являются 5, которое определяет Seque ced Packe Excha ge (SPX) (Упорядоченный обмен пакетами) и 17, которое определяет e Ware Core Pro ocol ( CP) (Основной протокол e Ware). Информация адреса пункта назначения (des i a io address) занимает следующие три поля. Эти поля определяют сеть, главную вычислительную машину и гнездо (процесс) пункта назначения. Следом идут три поля адреса источника (source address), определяющих сеть, главную вычислительную машину и гнездо источника. За полями пункта назначения и источника следует поле данных (da a).

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Поддержка может выражаться в выплате налогов, военной службе, соблюдении законов, участии в голосовании, лояльном отношении к госуд. власти и ее символам. Выход инф-ции - результат функционирования полит. системы- осуществляется в виде решений и полит. действий. Эти решения и действия так или иначе оказывают воздействие на окружающую среду. Поддержка, оказываемая системе усиливается, если данные решения и действия соответствуют ожиданиям и требованиям многочисленных слоев и групп населения. В системе усилятся стабилизационные процессы. В случае полного или частного несоответствия ожиданиям полит. решения могут иметь негативные последствия, породить новые требования, что может привести к частичному или полному кризису полит. системы. (Для нормальной работы полит. системы необходимо полное выполнение ее функций.) Полит. система является открытой: она подвержена многочисленным воздействиям, идущим из окружающей среды. Если такое воздействие слабое, тогда полит. система не имеет достаточной информации для принятия стабилизирующих общество решений. Такое воздействие может быть сильным, но односторонним, и тогда система принимает решение в интересах какого-либо одного слоя, а это также может дестабилизировать ситуацию.

Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

У них нет прямого контакта с теми тысячами потребителей, на которых они пытаются воздействовать своими рекламными обращениями. Они не общаются с людьми, как это делает коммивояжер, получающий из первых рук знания о потребностях, покупательском поведении, мнениях потенциальных клиентов. Поэтому рекламодателю особенно важно использовать в своей работе разнообразные методы (исследовательские приемы), которые позволяют получать достаточно надежные свидетельства, кто и в чем нуждается и способно ли имеющееся что-то удовлетворить существующие запросы и потребности. В такой обстановке огромную важность приобретает методика принятия решений. Методика принятия решений Решения принимаются по-разному, и большинство из них бывает подсознательно нацелено на отказ от чего-то в пользу логических рассуждений. Некоторые, не раздумывая, руководствуются тем, что считается общепринятым в данной сфере деятельности. Другие всегда готовы подбросить монетку или положиться на волю случая. Метод логических рассуждений предусматривает: - ясное понимание проблемы, требующей решения; - учет различных альтернативных решений; - сбор любых фактов, способных помочь в выборе конкретной альтернативы; - взвешивание собранных фактов и здравая оценка их при выборе окончательного курса действий.

Запозичення зі східних мов в українському правописі

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ Важнейшими факторами роста прибыли является увеличение объёма производства и реализации продукции, внедрения научно-технических разработок и, как следствие, повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества продукции. Прибыль – основной источник денежных накоплений предприятий. Общая сумма балансовой прибыли вычисляется по формуле: Рб = Рр ± Рпр ± Рвн , где Рб – балансовая прибыль; Рр – прибыль от реализации товарной продукции; Рпр – прибыль (убыток) от прочей реализации; Рвн - прибыль (убыток) от нереализованных операций.Общая оценка выполнения плана прибыли осуществляется сравнением фактической суммы балансовой прибыли с прибылью, предусмотренной планом. Сравниваются темпы роста прибыли по отношению к предыдущему году плановый и фактический. В процессе анализа оценивается влияние слагаемых балансовой прибыли на общее отклонение фактического её уровня от планового. Прибыль от реализации товарной продукции – это разность между выручкой от реализации по оптовым ценам без налога с оборота и полной себестоимости.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.