Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик

Зверніть, наприклад» увагу на винесену аксіому. Ця аксіома, якій більше двох тисяч років, сьогодні не сприймається беззаперечно. А тому проблем в освіті не меншає. Як доказ пропоную для обговорення декілька. Проблема 1 - «Безнадійні» уроки В. Загорський, доцент хімічного факультету Московського університету у статті «Школа XXI ст. візьме на роботу хорошого вчителя. Дорого» (див. газету «Управління освітою» за березня 2003року) пише, що, на жаль все частіше доводиться мати справу з «безнадійними» уроками, коли клас навіть не намагається робити вигляд, що вчиться. «В останні роки,— продовжує далі автор,— не завжди можна «завести» деякі класи на уроці хімії своїми улюбленими піротехнічними експериментами». А знайомий доцента, який також практикує в школі (що буває, мабуть, не часто), скаржився, що в одній «суперелітній» гімназії учні не хочуть навіть грати на суперсучасних комп'ютерах, не те що програмувати. Чому так сталося? Адже для вихованців, здається, створений психологічний комфорт, як того вимагають сучасні тенденції гуманізації освіти. «Можна в усьому звинувачувати «перебудову» й моду на гуманне і «особистісно-орієнтоване» навчання,— продовжує далі автор,— однак комедія Арістофана «Хмари», написана в 420 р. до н. є., ґрунтується на тій самій проблемі: «як навчати й виховувати — по-старому, в суворій важкій праці, чи по-новому, потураючи бажанням і слабостям дитини. Отже, цій суперечливості не менше 24 століть. Говорять, потрібні гарні вчителі. Де взяти таких учителів, які б могли зацікавити учнів? Зацікавити в переповнених класах, у нескінченній низці уроків і купі зошитів, батьківських зборів, при низькій зарплаті? Проблема 2. Навчання без мук навчальної праці Це вічне прагнення педагогів: заохотити учнів до навчання, вчити так, щоб вони не відчували труднощів навчальної праці. Але раціональна педагогічна думка говорить, що довести процес навчання до такого стану, щоб учні засвоювали знання без особливих зусиль, без серйозної праці. Так вважав, зокрема, І К. Ушинський, який сформулював класичну точку зору про навчання як нелегку розумову працю. Коротко вона звучить так: «Мріяти — легко і приємно, думати — важко». Проблема 3. Навчання у грі К. Ушинський радив починати навчання з більш пізнього віку, але зразу ж відділити його віл гри та зробити серйозним обов'язком для дитини, бо у навчанні не все може бути цікавим, в ньому є й нудні речі. Якщо до 10 років вчити дитя граючись, то можна довести його до страшної муки, коли воно потім зіткнеться з серйозними навчальними проблемами та обов'язками, які не завжди будуть йому цікаві. К.Д. Ушинський прекрасно розумів, що, навчаючи дитину, необхідно її зацікавити. Але й тут треба знати міру Й не захоплюватися цим, бо навчання є нелегкою розумовою працею. Дитина буде відчувати її тягар, буде уникати її, атому знадобляться, крім усвідомлення обов'язку, й чинники, серед яких можна назвати «збудження» інтересу, й зацікавленість, і примус. Правда, є ще шлях виховання пізнавальних потреб учня, який треба зробити «смислом» життя. Але в слові «треба» й міститься вся проблема. Д.І. Писарєв зазначав: «Освічені педагоги. пишуть статті проте, що дитину треба заохочувати до навчання.

Цель данного послания — рассказать нам о том, как работали энергии в последние часы цивилизации Атлантиды, и о продолжающейся на Земле борьбе, которая является нашим проклятием, одновременно помогая нам совершить выбор, основанный на свободе воли. Свобода и правда — наши по праву и должны быть востребованы нами как жителями XXI века, космическими существами, которым предстоит вознестись в четвертое измерение. Нас просят использовать эту информацию для того, чтобы уравновесить тьму и свет в это поворотное время, но многом подобное Последнему Поколению Атлантиды, для блага человечества, нашей Земли и всего Космоса. Это история. Урок. И предупреждение. И начинается эта информация с весьма таинственного послания: У тебя особое задание. Ты, Хранительница Кристаллов, вернулась в трехмерный театр с особой миссией. Как Верховная Жрица Ра, ты знаешь силу воинов тьмы и хранишь память о том, что эти воины, принадлежавшие к Последнему Поколению, занимались импринтированием эфирных кодов и электромагнитных имплантов в индивидуальные морфогенетические структуры, изменяя при этом вибрационные частоты в геотермальных полях Геи и способствуя тем самым установлению контроля над массовым сознанием этой цивилизации и овладению энергиями Геи

РЕФЕРАТЫ:

Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Вторая сторона подготовки очень важна тем, что помимо всего, что должен изучать для данной профессии зрячий, слепому необходимо усвоить все навыки, помогающие выполнять работу без зрячих. Содействие окружающих и воля к преодолению препятствий—необходимые предпосылки к успешному овладению слепым выбранной профессии. Он должен не замыкаться в себе, быть активным. Сознание своей общественной полезности укрепляет у слепого веру в свои силы и умение их пользовать. Иногда « трудоустройство ослепшего срывается или работа выполняется им неполноценно. В этих случаях причину видят в слепоте, в то время как суть дела—в неправильной организации труда, а иногда в неправильном выборе профессии и недостаточной подготовке к ней. Правильно выбрав профессию и хорошо к ней подготовившись, слепые при обеспечении необходимых организационных условий могут с успехом работать как в области интеллектуального, так и в области физического труда, за исключением тех, которые не пригодны к трудовой деятельности независимо от состояния зрения».18 Это подтверждает Б.О. Корман (доктор филологических наук, профессор): «Специфические трудности, с которыми сталкивается зрячий вузовский педагог, исследователь и руководитель, есть в конечном счёте лишь заостренное и концентрированное выражение тех трудностей, с которыми сталкивается вузовский работник вообще».21 §2.6. Профессии интеллектуального труда, доступные слепым.

Некоторые философские уроки З. Фрейда

В другой рукописи, которая называется «Чилам-Балам» («Пророчества Ягуара»), также имеются сведения о природной катастрофе: «Поднялся небесный столб — знак разрушения мира. живые были погребены среди песка и морских волн.»Древняя история майя Исследователи делят древнюю историю майя на несколько периодов: доклассический — 2000 — 300 гг. до н. э.; классический — 300 г. до н. э — 900 г. н. э.; послеклассический — 900—1530 гг. Далее горная Гватемала и полуостров Юкатан были завоеваны испанцами. Но уже тогда, в середине 16 в., они натыкались на развалины древних городов. Пока достоверно неизвестно, почему в конце 9 в. н. э. опять были почти одновременно покинуты и разрушены грандиозные религиозные центры майя классической эпохи и что послужило причиной ухода индейцев с насиженных мест. Возможно, это были тропические ливни или засухи, опустошавшие поля, или вспышка какой-либо болезни, или нападение враждебных племен. Величественные развалины городов майя привлекали внимание путешественников 18—19 вв., которые видели, что развалины древнего города Чичен-Ица продолжали оставаться местом религиозного паломничества индейцев.

Нетрадиційні уроки з біології

Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

Поэтому, при переплетении и взаимодействии биологических и социальных факторов последствия дефектов могут быть в значительной мере преодолены, и человек может достичь высокого уровня психического развития. На основании выше сказанного мы можем утверждать, что при своевременной и полноценной коррекционной работе с детьми-инвалидами по зрению их родителей, преподавателей-дефектологов и воспитателей (если такие дети воспитываются в учреждениях интернатного типа) при обязательном контроле со стороны специалиста по социальной работе можно добиться высоких результатов в их психическом развитии, что даст возможность проведения мероприятий по профессиональной ориентации и подготовке для последующего вступления в самостоятельную трудовую деятельность, которая позволит проявить таким людям свои способности, реализовать свои возможности и стать полноценными членами общества и не быть у него на иждивении. Глава II. §2.1. Деятельность при дефектах зрения. Одной из важнейших задач реабилитации инвалидов по зрению является включение их в активную, самостоятельную и социально значимую трудовую деятельность.

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

Кроме того, некоторые слепые, как и зрячие, более склонны к труду в сфере производства. Мы согласны с тем, что слепым, как и зрячим, должна быть дана возможность заниматься и физическим, и умственным трудом, в соответствии с их способностями и наклонностями. Но, учитывая современное состояние российской промышленности, перспективы её дальнейшего развития, а также то обстоятельство, что трудоустройство слепых в рамках УПП ВОС подразумевает разделение технологического цикла на мельчайшие операции (т.е. вовлечение огромных людских ресурсов), что приводит к удорожанию продукции, а также учитывая крайне низкий потенциал обновления технологии и оборудования на этих предприятиях (т.к. нецелесообразна автоматизация технологического процесса), можно допустить возможность неконкурентноспособности этих предприятий на рынке, что подтверждается невозможностью функционирования большинства Учебно-Производственных Предприятий ВОС уже сегодня и что означает нецелесообразность профессиональной ориентации слепых в сферу производства.

Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

Длительность постельного режима при лечении детей с дискинезиями желчевыводящих путей определяется а) выраженностью болевого синдрома б) иррадиацией болей в) формой дискинезии г) наличием диспепсических явлений 182. При гипотонической форме дискинезии желчевыводящих путей ребенку назначают а) Ессентуки № 4, 20 б) спазмолитики в) холинолитики г) холекинетики 183. При гипертонической форме дискинезии желчевыводящих путей ребенку назначают а) Ессентуки № 17 б) нейротропные средства в) холинолитики г) холекинетики 184. Для острого холецистохолангита у детей характерна боль в правом подреберье а) быстропроходящая, непостоянная б) сильнейшая с иррадиацией в правое плечо, лопатку в) тупая, умеренной интенсивности г) ноющая, распирающая 185. Наиболее информативный и широко применяемый метод исследования при холецистохолангите у детей а) дуоденальное зондирование б) холецистография в) УЗИ г) радиоизотопное исследование 186. Для лечения лямблиоза ребенку назначают а) антибиотики и сульфаниламиды б) нитрофурановые препараты и метронидазол в) спазмолитики и сульфаниламиды г) холекинетики и сульфаниламиды 187.

Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

Под направленностью понимают прежде всего избирательный (селективный) характер протекания познавательной деятельности, произвольный(преднамеренный) или непроизвольный (непреднамеренный) выбор ее объектов. При этом избирательность проявляется не только в выборе данной деятельности, отборе данных воздействий, но и в более или менее длительном их сохранении (длительном удержании определенных образов в сознании). Другой характерной особенностью внимания является сосредоточение (концентрация) психической деятельности (сосредоточение субъекта на объекте). Сосредоточение предполагает не просто отвлечение от всего постороннего, от всего, не относящегося к данной деятельности, но и торможение (игнорирование, устранение) побочной, конкурирующей деятельности. Благодаря этому отражение объектов данной деятельности становится более ясным и отчетливым. Чем труднее стоящая перед человеком задача, тем, очевидно, напряженнее, интенсивнее, углубленнее будет его внимание, и, наоборот, чем легче задача, тем менее углубленным является его внимание.

Уроки с использованием информационных компьютерных технологий

ПАСПОРТ ПРОДУКТА :содержит натуральные компоненты ромашкисодержит масло пшеничных зеренсодержит пчелиный воскбез парафинового маслабез красителейбез консервантов Сделано в ГерманииBubche Крем при ветре и непогоде (75 мл) Высококачественный Крем при ветре и непогоде содержит натуральные вещества. Особенно хорошо перено-симый кожей крем защищает и одно-временно питает нежную и чувстви-тельную кожу малыша при любой погоде. Он стабилизирует баланс влажности кожи и предохраняет ее от высыхания, вызванного погодными условиями. ПАСПОРТ ПРОДУКТА:с ценными растительными маслами и активными веществами ромашкис пантенолом и витамином Ебез парафинового маслабез красителейбез консервантов Сделано в ГерманииBubche Масло араматическое "Перед пеленанием" (50 мл) Неповторимая комбинация эфирных масел различных специй и лекарствен-ных растений и чистого миндального масла для массажа живота при накоп-лении газов и вздутии, вследствии глота-ния воздуха и нарушений пищеварения. ПАСПОРТ ПРОДУКТА:натуральные эфирные масла мандарина, лаванды, кориандера, фенхеля, мяты, сандалового дерева, розы, аниса, кардамона и куминаминдальное масловитамин Ебез парафинового маслабез синтетических ароматов, красителей и консервантов Сделано в ГерманииBubche Масло араматическое "Спокойной ночи" (50 мл) Неповторимая комбинация эфирных масел мандарина, лаванды и чистого миндального масла помогает при засыпании, расслабляет и успокаивает.

Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Кашицу из заваренных цветков применяют как мягчительное средство для припарок. Древесинный липовый уголь употребляют при метеоризме и поносах. Измельченные свежие почки и листья применяют как наружное противовоспалительное, болеутоляющее и мягчительное средство, прикладываемое к ожогам и язвам. Порошком из семян липы пользуются для остановки носовых кровотечений. Разваренная молодая кора пригодна при лечении ожогов, ревматизма, подагры и др. Описание растения. Липа сердцевидная—дерево семейства липовых высотой до 30 м с темной продольно-бороздчатой корой (на старых деревьях). Молодые веточки красновато-бурые с мелкими чечевичками. Листья очередные с рано опадающими прилистниками, длинночерешковые, иногда несимметричные, с сердцевидным основанием и оттянуто-заостренной верхушкой, зубчатые, сверху зеленые, голые, снизу сизоватые, нередко опушенные, с бородками рыжих волосков в углах жилок, длиной 5—9 см и шириной 5—8 см, на стерильных и порослевых побегах часто более крупные (длина и ширина до 15 см). Цветки желтовато-белые, пахучие, диаметром около 1 см, собраны по 3—11 в соцветия. Плод — шаровидный одно-двусемянный орешек. Живет липа до 300—400 лет (иногда до 600). Цветет в июне — июле.

Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

Гидротанк и жилой модуль оборудованы индивидуальными системами жизнеобеспечения, которые поддерживают нужную температуру, влажность, парциальное давление кислорода; удаляют из камеры двуокись углерода и другие вредные примеси, обусловленные жизнедеятельностью организма. Сварщики вдыхают смесь гелия и кислорода, в которой в независимости от глубины поддерживается парциальное давление кислорода 29,4 кПа. Для сварки в барокамерах применяют то же сварочное оборудование, такой же электродержатель, шланг-кабель, токоподвод и т. д., что и в естественных условиях. Так же используют оборудование для удаления паров и продуктов сгорания, корректор речи в гелиево-кислородной среде, телевизионную установку с монитором внутри модуля, газоанализатор и пр. При погружении на небольшой период времени пользуются следующими режимами декомпрессии: Глубина, м Время на глубине, мин Время декомпрессии, ч 75 30 2 75 60 5 93 30 3,3 93 60 9 137 30 12 137 60 22 Поскольку время пребывания на дне ограничено, а обычный промежуток между погружениями составляет 2 ч, представляется целесообразным для осуществления всех водолазных работ, за исключением кратковременных осмотров, использовать метод погружения, при котором ткани тела водолаза, работающего под водой, насыщается инертным газом.

Інтерактивні технології в освіті

Для более удобного вычленения тело III поясничного позвонка нужно отсечь от тела IV, выделяемый блок тел позвонков приподнять вверх и повернуть немного в противоположную от разреза сторону. Таким образом, вскрытие позвоночного канала нужно производить под контролем зрения, стараясь не повредить спинной мозг. Нельзя вскрывать позвоночный канал путем рассечения дужек позвонков ножницами, так как при этом повреждается спинной мозг. После вскрытия канала изучается эпидуральное пространство; спинной мозг за твердую мозговую оболочку придерживается пинцетом, а кончиком скальпеля рассекаются корешки и мозг удаляется вместе с твердой мозговой оболочкой. По удалении спинного мозга эпидуральное пространство осматривается при помощи лупы. Сквозь лупу исследуются корешки спинного мозга и межпозвоночные нервные ганглии. Обращается внимание на наличие отека, кровоизлияний, разрывов. Спинной мозг лучше исследовать после непродолжительной фиксации в 10% нейтральном формалине. После чего твердая мозговая оболочка рассекается лезвием безопасной бритвы и при помощи лупы исследуются внутренняя ее поверхность и мягкая мозговая оболочка.

Робота з документами, що містять комерційну таємницю

Активные действия на Кавказе развернулись в царствование Александра I. Персия с большим недовольством следила за укреплением России на Кавказе. Ее тайные пособники распространяли среди мусульманского населения Кавказа воззвания с рассказами об ужасной участи, ожидающей правоверных под властью “Белого Царя”. Мамед - хан писал угрожающие письма князю Цицианову, представителю царя. Но даже убийство последнего не помешало русским взять Нахичевань, осадить крепость Ереван, разбить персидские войска при Кобаде и вынудить персов подписать Гюлистанский договор (1813 г.), по которому России переходили ханства Карабахское, Гонжинское, Шекинское, Дербентское, Бакинское и Талышенское. Но воспользовавшись восстанием 1825 г. ( декабристы), персидский хан Фет - Али с 40 000 армией напал на российские владения. Но у крепости Шуша он был остановлен силами 42 -го егерского полка под командованием полковника Реута. Разгром завершил главнокомандующий Паскевич, захватив крепости Аббас - Абад, Сардар -Абад, Ереван ( Эривань) и несколько ханств. От этого шах Аббас - Мирза пришел в ужас и поспешил подписать Туркманчайский договор 10 февраля 1828 г., по которому ханство Эриванское по обеим сторонам Аракса, ханство Нахичеванское переходили России, а также контрибуцию в размере 20 млн. золотых рублей. Дата подписания Туркманчайского договора стала датой рождения нового армянского государства на древней земле их предков.

Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Различными издательствами мира выпущено двадцать семь книг, принадлежащих перу Рериха. Поразительна жизнь этого художника, объехавшего многие страны и пронесшего по всему миру славу о русской культуре. В истории нашего изобразительного искусства, пожалуй, нет имени другого деятеля, который получил бы такое широкое мировое признание, как Рерих. Николай Константинович Рерих родился 27 сентября (9 октября) 1874 года в Петербурге в семье крупного юриста. Уже в гимназические годы проявились его редкая одаренность и широта интересов. Он увлекался историей, географией, сочинял былины и сказы, рисовал. Рериху было мало тех знаний, которые он получал в гимназии. В свободное время он постоянно находил для себя какие- то новые увлекательные занятия. Его любознательности не было конца. Особенно плодотворными для него были летние месяцы в имении отца в Изваре под Петербургом. Рериха манили к себе глухие, дремучие леса, гладь озера с густыми туманами, заросли камышей. Рано его внимание привлекли курганы. В последствии это отобразилось во многих его работах. В 1893 году он окончил гимназию и одновременно сдал экзамены в университет и Академию художеств.

Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

Гессе и Брентано, считает Вайбель, объединяет и стремление соединить два полюса жизни – духовное и земное. Образ Брентано незримо присутствует и в герое «Степного волка» и в «Нарциссе и Гольдмунде». А характерная для Гессе символика «вечной матери», по всей видимости, берет свое начало и в «Картине каменной матери» Брентано. Вайдель не оставляет без внимания и влияние на Гессе Эйхендорфа. Он считает, что именно Эйхендорфу Гессе обязан своим простым и ровным стилем, а повесть «Кнульп» - многими сюжетными линиями. О сходстве Гессе и Гельдерлина пишет другой немецкий исследователь Гуннар Деккер. Он отмечает, что им обоим «было близко мировоззрение романтиков, хотя оба связывали с ним собственные философские представления: Гельдерлин – идеалы античности, Гессе – очарование востоком и реакцию на модернизм» . Гельдерлину Гессе посвятил одно из своих стихотворений, его имя часто встречается на страницах произведений Гессе. Говоря об образцах для подражания, учителях в творческой деятельности, нельзя не упомянуть имя другого швабского романтика – Э. Мерике. С Гессе их роднило не только швабское происхождение, но и восприятие действительности.

Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

Основные технические характеристики: Диапазон измерения, ?С0 600 Показатель термической инерции, с20 Масса, кг1,22 Номинальная статическая характеристикаXK(L) Давление рабочей среды, МПа16 Защищённость от воздействия окружающей среды со стороны выводов IP55 Виброустойчивость - исполнение 4 по ГОСТ 12997-84 Вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ 22782.6-81 Маркировка по взрывозащите 2ExdIIC 6. Материал защитной арматуры - сталь 12X18H10 Изготовитель: Луцкий приборостроительный завод ПО Электротермия, г. Луцк, Украина. В качестве элемента 3а выберем фотосигнализатор пламени. Входной сигнал - низкочастотная пульсация света с длиной волны от1 до 3 мкм в диапазоне 6-12 Гц. Выходной сигнал - замыкание контактов реле контроля пламени. ТУ 311.00225549.084-92. ФСП 1.1 42.1878. Изготовитель: Московский завод тепловой автоматики. Турбинный расходомер состоит из 3-х основных элементов: турбинный первичный преобразователь расхода 3, вторичный преобразователь частоты вращения 4, регистрирующей измерительной системы 1, 2 - подшипник.

Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

В этом случае вероятности отклонений от средних величин уже существенно больше по сравнению с распределением Гаусса. Если бы человеческий рост был распределен по такому закону, мы бы жили в мире сказок братьев Гримм, регулярно сталкиваясь на улицах с великанами и карликами. Еще в середине 30-х годов создатель знаменитой «шкалы землетрясений» Чарльз Рихтер высказал предположение, что именно «распределения с тяжелыми хвостами» ответственны за катастрофы. В дальнейшем теория риска установила, что этот закон распределения вероятностей имеет фундаментальный характер для процессов, подпадающих под категорию катастрофических. Сегодня исследователи сходятся во мнении, что степенные распределения «с тяжелыми хвостами» описывают не только природные, но и разнообразные техногенные катастрофы: аварии на атомных станциях и химических предприятиях, разрывы трубопроводов, неполадки в компьютерных сетях, более того, ими в значительной степени определяется развитие биосферы и поведение финансовых рынков. «Степенная» статистика существенно отличается от «нормальной» (это еще одно название Гауссового распределения). «Степенная» статистика описывает явления, при которых ущерб от одного самого крупного события может превосходить ущерб от всех остальных событий этого класса вместе взятых (см.  «Информационное обеспечение технологических процессов»).

Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

Разнообразны виды театрализованных игр. Н.А.Реуцкая разделила театрализованные игры в зависимости от художественного оформления на театрализованые игры, игры с настольным театром, фланелеграф, теневой театр, театр Петрушки, игры с марионетками. Театрализованные игры Игра - драматизация Игра с настольным театром Фланелеграф Плоскостные Объемные фигурки фигурки Теневой театр Игра с марионетками Бибабо Классифицируя разнообразные формы театрализованных игр, Л. С. Фурмина предложила следующую: Театрализованная играПредметные Театр на ширме НепредметныеНастольный театр ДраматизацияС объемным С плоским С объемным С плоским Материалом материалом материалом материалом, (театр игрушек) (перчаточные куклы) на палочках 2.3. Театрализованная игра как вид творческих игр. Участие в театрализованных играх, ребенок входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества . Это объясняется двумя основными моментами: во - первых, драма, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием.

Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

В законодательстве многих стран предусматриваются особые способы санации предприятий с целью избежать наступления их несостоятельности. Эта процедура применяется, когда должник не прекращает своих платежей, поэтому ее следует отличать от мировых соглашений, где они выступают как способ урегулирования отношений между несостоятельным должником и его кредиторами. Ни в Англии, ни в ФРГ, ни в США закон не предусматривает в своих статьях каких-либо льгот для крупных предприятий, находящихся на грани финансового краха. Однако, например, в ФРГ за счет налогоплательщиков финансировалось «оздоровление» концерна «круп», а в Англии правительство выделило крупные субсидии готовым прекратить свое существование компаниям «Роллс – ройс» и «Харланд и Вольф», также существует институт освобождения несостоятельного должника от обременяющих его обязательств. (в Японии, Англии и США): несостоятельный должник может на любой стадии конкурсного процесса обратиться в суд с просьбой освободить его от всех или части долгов, суд вправе либо отказать в освобождении от обязательств, либо предоставить немедленное и полное освобождение, либо предоставить его на определенных условиях.

Конспект традиционного урока

Под термином «военнослужащие» принято понимать лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту или по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных Силах СНГ, Федеральной пограничной службе РФ и органах и организациях Пограничной службы РФ, внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ и железнодорожных войсках РФ, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности, органах внешней разведки РФ, других воинских формированиях РФ, созданных в соответствии с законодательством РФ, лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел РФ, прокурорских работников, сотрудников таможенных органов РФ, сотрудников налоговой полиции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» в полном объеме регулирует порядок пенсионного обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и членов их семей.

Развитие творческих способностей на уроках технологии

Моральные нормы регулируют не “внутренний” мир человека, а отношения между людьми. Однако не следует упускать из виду индивидуальные аспекты нравственных требований. В конечном счете, их реализация зависит от нравственной зрелости человека, прочности его моральных воззрений, социальной ориентированности его индивидуальных интересов. И здесь первостепенную роль играют такие индивидуализированные моральные категории, как совесть, долг, которые направляют поведение человека в русло социальной нравственности. Внутреннее убеждение индивида в нравственности или безнравственности своего поступка в значительной мере определяет и его социальную значимость. История развития цивилизации свидетельствует, что право и мораль как составные части культуры общества всегда выступают в тесном взаимодействии, характер которого определяется конкретно-историческими условиями и социально-классовой структурой общества. Соотношение права и морали издавна занимали умы многих мыслителей, данная тема была объектом многочисленных философских, правовых, социологических исследований.

План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

Сезонный пик заболеваемости приходится на конец зимы. Источник инфекции - больной человек, который заразен для окружающих с конца инкубационного периода и в течение 3 дней после появления сыпи (при осложнениях до 10 дней). Передается только воздушно-капельным путем. В патогенезе решающее значение имеет тропизм вируса к эпителию верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, кожи и нервной системы. Развитие осложнений при кори связано с возникающей анергией, что может приводить к обострению хронических инфекций. В последние годы доказано влияние вируса кори на развитие склерозирующего панэнцефалита. По данным ВОЗ, в мире ежегодно умирает около 1 000 000 детей от осложнений кори. Возрастной аспект. Корью могут болеть дети любого возраста после 3 мес жизни. До 3 мес дети обладают абсолютным иммунитетом к кори, а в возрасте от 3 до 8 мес имеется относительная невосприимчивость к этой инфекции. Клиническое течение. Инкубационный период, т.е. время от заражения (контакта с больным) до появления первых симптомов, продолжается 7–14 дней, обычно около 10 сут.

Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

Единство государственной власти выражается в наличии единого органа или системы органов, составляющих в своей совокупности высшую государственную власть. Это означает, что государственные органы, осуществляющие свои полномочия, выполняют общие, единые задачи государства. Поэтому и при разделении властей органы государства должны действовать согласованно, не принимать взаимоисключающих решений. Независимость власти означает самостоятельность государства в отношениях с другими государствами. Российская Федерация самостоятельно определяет и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, выступает субъектом международного права. Она постоянный член Совета Безопасности ООН. Основы конституционного строя охватывают также принципы взаимоотношений государства и человека, гражданина. Для демократического государства характерно то, что оно находится на службе человека, общества. Признавая, соблюдая и защищая неотчуждаемые права человека и гражданина, государство выполняет возложенную на него обществом обязанность. Это не исключает ответственности человека и гражданина перед государством, обязанностей граждан по защите его интересов. Политический плюрализм предполагает наличие различных социально-политических структур, функционирующих в обществе, существование политического многообразия, многопартийности .

Конспект урока по биологии - белки

Новые тенденции в развитии современных гос-в. стремление к созданию подлинно демократического, правового гос-ва; демократическая ограниченность суверенитета гос-ва, кот идет на смену абсолютному суверенитету; децентрализация гос власти; интеграция эк и полит жизни с одной стороны и оживление национальных движений и дробление уже существующих гос-в - с другой; стремление иметь собственную идеологию, объединяющую общество; сокращение бюрократического аппарата и уменьшение расходов на его содержание. Гражданское общество. Гражданское общество - это формирующаяся и развивающаяся в демокр гос- вах человеческая общность, представленная 1) сетью добровольно образовавшихся негос структур (объединения, организации, ассоциации и т д.) во всех сферах жизнедеятельности общества и 2) совокупностью негос отношений - эк, полит, соц, духовных, религ и др. Причины возникновения гражданского общества. Первая причина связана с частной собственностью. Именно частная собственность во всем разнообразии ее конкретных форм делает существование гражд общества необходимым.

Конспект урока по биологии - гликолиз

Факторы, влияющие на формирование полит культуры. Известно, что страны, имеющие аналогичные соц-полит системы, могут значительно отличаться друг от друга в полит-культ отношении. Эти различия предопределены, помимо всего прочего, и так наз “внешними”, неполитическими, факторами: спецификой исторического развития, геополит положения страны и в особенности экономическими факторами. Современные концепции полит культуры. Психологический подход (школа Г.Алмонда): полит культура рассматривается как набор психологических ориентаций на соц-полит объекты и процессы. Комплексный, обобщающий подход (Д.Мервик, Р.Такер, Л.Диттмер): полит культуре приписывается все происходящее в политике. Она либо идентифицируется с полит системой, либо сводится к полит отношениям, а в конечном счете не имеет специфического содержания. Объективистская (нормативная) трактовка (Л.Пай, Д.Пол). полит культура определяется как совок принятых полит системой норм и образцов полит поведения. Эвристическая концепция (С.Хантингтон): полит культура понимается как гипотетическая нормативная модель желаемого поведения.

План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

Таковы основные теории внешней политики, лежащие в основе политической науки о международных отношениях и внешней политике. Многие из них в той или иной степени берутся на вооружение политическими деятелями, оказывают влияние на формирование внешнеполитического курса государств нашей планеты. Разумеется, ни одна из этих теорий не является исчерпывающей и не обладает монополией на истину в последней инстанции. Однако, взятые вместе, они с разных сторон и по-разному проливают свет на сложный и противоречивый мир внешней политики. 3. Современные тенденции развития международные отношений Современный этап международных отношений характеризуется стремительностью перемен, новыми формами распределения власти. Ушло в прошлое противостояние двух сверхдержав — СССР и США. Разрушилась старая система международных отношений, которая получила название биполярной — двухполюсной. В пестрой картине ломки старых и строительства новых международных отношений все же можно выделить несколько четко просматривающихся тенденций развития.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.