Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Сучасна школа в умовах ринкової економіки

У наш час широкі права контролю за господарською діяльність адміністрації надані Раді школи, в яку входять не тільки представники педагогічного колективу, а й батьки та учні старших класів. Професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю шкіл здійснюють фінансові органи і централізовані бухгалтерії. 2. Бюджет школи Бюджет школи — матеріальна база для організації педагогічного процесу. Кошторис на потреби школи складається директором школи і затверджується вищими органами народної освіти. Підставою для складання річного кошторису є рішення районних органів влади за наступними розділами: а) виробничий план — число учнів і класів; б) штат вчителів і співробітників; в) затверджені посадові оклади вчителів (відповідно до тарифікації) та інших працівників школи; г) розмір асигнувань на капітальний ремонт школи; д) розміри основних витрат за окремими статтями бюджету, в тому числі господарські. Кошторис є регулюючим документом на витрату коштів. Директор школи зобов'язаний домовитися з централізованою бухгалтерією про своєчасне одержання форми № 2 про виконання статей витрат і ритмічно робити необхідні закупки, не залишаючи все на кінець кварталу чи року. Форма № 2 складається щомісяця. Затверджений кошторис — державний документ, що вимагає неухильного виконання. Порушення не можуть бути виправдані ніякими міркуваннями про доцільність і змушену необхідність. Спецрахунок. В окремих школах і школах-інтернатах є виробничі майстерні і підсобні господарства. Адміністрація в окремих випадках здає в оренду на тимчасове користування різним організаціям свої приміщення. У результаті школа дістає деякі кошти, часом досить значні. Вони зараховуються на спецрахунок. Доходи, отримані в результаті роботи школярів, направляються на поліпшення харчування, побутового і культурного обслуговування учнів. У школах, що мають постійні доходи від праці школярів (виробничі майстерні, підсобні господарства і т.п.), складаються спеціальні кошториси, де плануються доходи і витрати за статтями бюджету. Кошти на спецрахунку наприкінці року не списуються, а переходять на наступний рік. 3. Використання наочного приладдя і технічних засобів навчання Оптимальне застосування наочного приладдя і технічних засобів сприяє виробленню інтересу учнів до навчання, розвитку логічного мислення, навичок самостійної роботи, розширює кругозір дітей, сприяє зближенню навчання з життям. У кожній школі, як правило, є оснащені навчальні кабінети, що забезпечують застосування ТЗН на всіх етапах навчальної роботи. Молодому директору потрібно ретельно продумувати наступні питання: - як забезпечити систематичне поповнення кабінетів технічними засобами і наочними приладдями, своєчасне отримання фільмів; - яким чином зберегти обладнання, забезпечити його ремонт; - як домогтися кваліфікованого використання наявного обладнання, дотримання правил безпеки. Вирішення цих проблем пов'язано з безліччю труднощів: обмеженістю можливостей, відсутністю фахівців і матеріалів. Молодому директору необхідно чітко розподілити, скільки годин буде зайнятий той чи інший кабінет, як будуть використовуватися наочні посібники і ТЗН.

При цьому слід зазначити, що позабюджетні кошти, що надходять у розпорядження установи, не повинні враховуватися при визначенні їм асигнувань з державного бюджету за стабільними нормативами і не можуть бути підставою для зменшення обсягів бюджетних асигнувань. Надання додаткових послуг і виконання госпрозрахункових робіт за договорами і замовленнями здійснюється установами народної освіти за тарифами і цінам, передбаченими і затвердженими в установленому порядку прейскурантами, а за їхньої відсутності - за договірними тарифами і цінами, встановленими установою з дозволу місцевих органів влади. Коло госпрозрахункових робіт в установах народної освіти може бути дуже широким. Основні положення господарського механізму галузі фіксує тільки основні з них: організація вивчення окремих дисциплін, циклів дисциплін, поглибленого вивчення предметів, організація роботи гуртків. Однак потрібно мати на увазі, що проведення госпрозрахункових робіт не повинно завдавати шкоди основній діяльності навчально-виховних установ, а надання платних послуг повинно здійснюватися за умови, що установа не відмовляється від діяльності, що фінансується засобами державного бюджету. Слід зазначити, що новий галузевий економічний механізм не передбачає директивний характер контрольних цифр. Це чисто орієнтовані показники, що мають своєю метою забезпечення взаємозв'язків економічних планів різних рівнів. У фонд виробничого і соціального розвитку включається також виторг від реалізації зайвого, застарілого і зношеного устаткування й інших матеріальних цінностей (за винятком фондів, які повинні мати особливі умови реалізації), а також кошти, що були передані з метою виробничого і соціального розвитку закладу освіти іншими підприємствами й організаціями, економія матеріальних засобів і прирівнених до них витрат, розрахункам з різними організаціями і відсотком за кредит. Розподіл коштів фондів здійснюється установами самостійно, відповідно до фінансових планів (кошторисів), схвалених трудовими колективами (радами установ) і затвердженими керівниками установ за погодженням із профспілковою організацією. Періодичність відрахування засобів у фонди (щорічно, щокварталу) визначається установою. Невикористані у поточному звітному періоді кошти фондів економічного стимулювання вилученню з установ не підлягають і використовуються ними в наступний період. Керівникам установ народної освіти, що перейшли на нові умови господарювання, надаються широкі права в галузі організації й оплати праці. За погодженням із профспілковими організаціями вони мають право затверджувати штатні розписи і встановлювати посадові оклади у відповідності з діючими схемами без дотримання середніх окладів і без обліку співвідношень чисельності керівників і фахівців у межах створеного у встановленому порядку фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці), а також за рахунок і в межах даного фонду встановлювати працівникам надбавки за високі творчі і виробничі досягнення в роботі. При цьому посадові оклади і тарифні ставки розглядаються як гарантований мінімум заробітної плати для відповідних категорій працівників. Розміри надбавок встановлюються в залежності від особистого внеску кожного працівника у підвищенні якості проведених заходів, виконаних робіт (послуг), зростання доходу установи.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

РЕФЕРАТЫ:

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья. На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи – как социально-обобщенные понятия, в художественной речи несут конкретно чувственные представления. Таким образом, стили функционально дополняют друг друга. Например, прилагательное свинцовый в научной речи реализует свое прямое значение (свинцовая руда, свинцовая пуля), а в художественной образуют экспрессивную метафору (свинцовые тучи, свинцовая ночь, свинцовые волны). Поэтому в художественной речи важную роль играют словосочетания, которые создают некое образное представление. Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, т.е. изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость какого-либо слова или придать всей фразе особую стилистическую окраску.

Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

В пространстве гоголевского Петербурга все вроде бы узнаваемо – и все необычайно. Погружаясь уже в наши дни в особую атмосферу Невского проспекта, этой выставочной витрины северной столицы, мы соглашаемся с точными наблюдениями писателя, которые и сегодня не утеряли своей проницательной меткости. Помимо парадного Невского, всем нам хорошо знакома описанная Гоголем «изнаночная» сторона города: грязные дома, темные подворотни, незабываемые «черные лестницы», залитые помоями и пропитанные «спиритуозным запахом, который ест глаза». Некоторые из нас заглядывали на петербургские мансарды, заваленные гипсовыми руками, рамками и другим художественным хламом Гоголь во всех, даже мельчайших деталях, верен «натуре», точен в ее художественном изображении. Но в том же самом пространстве северной столицы происходят совершенно невероятные происшествия: изображенный на портрете зловещий старик в азиатской рясе лунной ночью выходит из рамы, шаркающими шагами подходит к одному из обитателей петербургских мансард, садится в ногах и костлявыми пальцами перебирает червонцы; маленький безобидный чиновник, умерший от горя в связи с утратой шинели и от страха перед гневом начальника, становится «неуловимым мстителем» и наводит ужас на граждан, сдирая по ночам шинели со всех плеч «без разбору чина и звания».

Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

Если родители не живут вместе, если они разошлись, то очень болезненно отражается на воспитании ребенка. Часто дети становятся предметом распри между родителями, которые открыто ненавидят друг друга и не скрывают этого от детей. Необходимо рекомендовать тем родителям, которые почему - либо оставляют один другого, чтобы в своей ссоре, в своем расхождении они больше думали о детях. Какие угодно несогласия можно разрешить более деликатно. Можно скрыть от детей и свою неприязнь и свою ненависть к бывшему супругу. Трудно, разумеется, мужу, оставившему семью, как - нибудь продолжать воспитание детей. И если он уже не может благотворно влиять на свою старую семью, то уже лучше постараться, чтобы она совсем его забыла, это будет более честно. Хотя, разумеется, свои материальные обязательства по отношению к покинутым детям он должен нести по - прежнему. Вопрос о структуре семьи - вопрос очень важный, и к нему нужно относиться вполне сознательно. Если родители по - настоящему любят своих детей и хотят их воспитывать как можно лучше, они будут стараться, и свои взаимные несогласия не доводить до разрыва и тем не ставить детей в самое трудное положение. Глава 3. Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания.

Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Ритмы Вселенной меняют лик мироздания с неумолимой периодичностью вне желания или нежелания обитателей этих миров. Гибнут и возрождаются Галактики, а не токмо человек или государство. Но для галактик существуют свои ритмы, а для человека и государства свои. Они похожи по качествам - эти ритмы, но сильно отличаются по мощи и времени воздействия. Поэтому крайне наивно выглядят люди, думающие, что все вокруг них хаос и случайное стечение обстоятельств. Отнюдь. Ничего случайного в мире нет и не предвидится. Непознанный Закон не перестает быть Законом лишь потому, что о нем никто ничего не слышал, не знает или не желает знать. Как правило, люди во всем полагаются на свои ощущения, а ведь ощущения могут и подвести. Разве мог бы человек поверить, что Солнце – огромное светило, во много раз превосходящее Землю, не будь у него разума? Не будь его у него, он никогда бы этого не узнал. Поэтому только меняя время от времени точку зрения, возможно установить истину. Но не часто, в противном случае неизбежно мельтешение и потеря ориентации.

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Такое движение представляет собой очень примитивное поведение, но это один из вариантов простых реакций, которые соответствуют образу жизни бактерий и позволяют этим организмам жить и размножаться. Что касается многоклеточных животных, то они распространились в различных средах обитания и встретились с разнообразными проблемами, решение которых было необходимо для выживания и воспроизводства. Нервная система и поведение координированно эволюционировали в сторону все большего усложнения. Поведение любого животного адаптировано (приспособлено) к его образу жизни. Периферическая и центральная нервная система воспринимают и перерабатывают информацию, вносимую внешними стимулами, и запускают реакции организма, которые мы наблюдаем как поведение. Поведение животных можно объяснить двумя путями. Во-первых, мы можем задать вопрос о том, как это поведение реализуется, т. е. как органы чувств животного, его нервная система или внутренние процессы создают физиологические предпосылки для того или иного поведения. Таким путем мы исследуем проксимативные причины поведения. Для анализа проксимативных причин, или механизма поведения, мы можем измерять уровни гормонов или регистрировать электрические импульсы на нейронах.

Державне регулювання ринкової економіки

Решение о предполаг-ой эмиссии акций можно принять лишь на основе всестороннего предворит-го анализа конъюнктуры фондового р-ка и оценки инвестиц-ой привлекат-ти своих апкций. Анализ конънктуры вкл х-ку состояния спроса и предлож-я акций, динамику ур цен их котировку, объемов продаж акций новых эмиссий. Рез-ом анализа явл опред-е ур чувствит-ти реагир-ия фондового р-ка на появл-е новой эмиссии и оценка его потенциала поглащ-я эмитируемых объектов акций. Оценка привлекат-ти акций провод-ся для выявл-я конкурентосп-ти производ-ой прод-ии и ур показ-ей фин состояния. В процессе оценки опред-ся возм-ая степень инвестиц-ой предпочтительности акций своей компании в сравнении с др. В связи с высокой ст-тью привлечения СК из внеш источников целями эмиссии явл: -необх-ть сущ-го улучш-я стр-ры использ-го кап-ла; -намечаемое поглащ- е др предприятий; -реальное инвестир-ие связ-ое с отраслевой и регион-о диверсификацией. При опред-ии V ‘эмиссиинеобх исходить из расчит потреб-ти в привлечение собсв-х фин ресурсов за счет внеш источников 62.Упр-ие обновлением внеоб.активов (ВА). 1.Формир-ие необх-ого уровня интенсивн-ти обновления ВА.

Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Группа армий «Юг», уничтожив силы Красной Армии в Западной Украине и к западу от Днепра, должна была захватить Киев и продолжать наступление на Харьков, Донбасс и Крым. Советские войска, сосредоточенные в западных приграничных округах, состояли из 170 дивизий и насчитывали около 2,7 млн. человек личного состава, 37,5 тыс. орудий и минометов, 1475 новых танков (КБ и Т-34), 1540 боевых самолетов новых типов, а также значительное количество легких танков и самолетов устаревших конструкций. Наши дивизии не были полностью укомплектованы. Поэтому на основных направлениях противнику удалось обеспечить превосходство в 3-4 раза, а на направлениях главного удара - и более. Гитлеровское военное руководство полагало, что под этими мощными ударами сопротивление Красной Армии будет быстро сломлено. В ночь на 22 июня, когда у Советского командования уже не было сомнений, что возможно нападение Германии на нашу страну, в западные округа телеграфом была передана директива о приведении войск в боевую готовность. Приказ флоту был передан по телефону и получен на кораблях за один-два часа до начала войны. Однако директива запаздывала. И пока она передавалась через штабы, германские войска получили сигнал начать военные действия.

Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

Нагретый  воздух  работает   как   теплоноситель   коллекторных устройств.      Темно-синие,      искрящиеся      на     солнце фотопреобразователи    на    южном    и    западном     фасадах административного корпуса, отдавая в сеть 9 кВт электроэнергии, выполняют роль декоративной облицовки.      Существуют  и  другие  направления  в  освоении  солнечной энергии. Это,  прежде  всего,  использование  фотосинтезирующей способности  растений.  Уже  созданы и успешно работают, правда пока в лабораторных условиях,  фотобиохимические  системы,  где энергия  кванта света используется для переноса электронов. Они являются  прообразом  эффективных преобразователей   будущего, использующих принципы естественного фотосинтеза.      Солнечные     установки     практически     не     требуют эксплуатационных  расходов,  не  нуждаются  в ремонте и требуют затрат лишь на их сооружение и поддержание в чистоте.  Работать они могут бесконечно.      Солнечная  энергия может непосредственно преобразовываться в механическую. Для  этого  используется  двигатель  Стирлинга. Если   в   фокусе   параболического  зеркала  диаметром  1,5  м установить динамический преобразователь,  работающий  по  циклу Стирлинга,   получаемой  мощности  (1  кВт)  достаточно,  чтобы поднимать с глубины 20 метров 2 м3 воды в час.      Среднее за год значение суммарной  солнечной  радиации  на широте  55o,  поступающей  в  сутки  на  20  м2  горизонтальной поверхности,  составляет  50.60   кВтч.   Это   соответствует затратам энергии на отопление дома площадью 60 м2.      Для условий эксплуатации сезонно обитаемого жилища средней полосы   наиболее   подходящей   является   воздушная   система теплоснабжения.

Сучасні моделі державного регулювання економіки

Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего времени отмечали огромную роль метода в исследовательской работе. В процессе развития научных данных о природе и обществе были открыты многие методы и приемы исследовательской деятельности. В философии их систематизируют, выделяя следующие три группы: 1) Методы, обладающие атрибутом всеобщности и применяемые во всех сферах деятельности для получения как обыденного, так и научного знания. Это общелогические методы. К ним можно отнести анализ и синтез, индукцию и дедукцию, абстрагирование и обобщение, и т.д. 2) Методы исследования, используемые только в научном познании. К ним относятся две основные группы: методы построения эмпирического знания (например, наблюдение, измерение, эксперимент) и методы построения теоретического знания (например, идеализация и формализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент, гипотеза, восхождение от абстрактного к конкретному ). 3) Специальные методы и приемы, процедуры экспериментального и теоретического характера, непосредственно связанные с сущностью конкретного явления и применяемые в узкой области.

Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

В конечном варианте Устава секретариат все же был оставлен, хотя его штаты и административные полномочия были существенно уменьшены . 2 марта 1956 г. президиум Академии выпустил постановление «О мерах по упорядочению международных научных связей Академии наук СССР и улучшению использования научных командировок», в первом пункте которого говорилось: «Считать одной из основных задач, стоящих перед учреждениями и научными сотрудниками Академии наук, тщательное изучение положительного опыта зарубежных научных учреждений и отдельных ученых в различных областях науки» . В начале 1960-х гг. международное научное сотрудничество считалось уже одной из неотъемлемых задач Академии. На волне реорганизации был создан Институт научно-технической информации, главной целью которого было реферирование научных статей, изданных за границей; было основано издательство «Мир», публиковавшее переводы зарубежных научных книг. Цели международного сотрудничества стали явно формулироваться в планах Академии. Они все еще содержали идеологические оттенки, но эта идеология не запрещала, а, наоборот, поощряла международное сотрудничество.

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

В част- ности, следует ограничить участие коммерческих фирм в банках, для того чтобы сохранить равные конкурентные условия и пре- дотвратить злоупотребления. В конкурентной рыночной среде контроль коммерческих структур за финансовыми ресурсами может привести к столкновению интересов, которые могут скомпромети- ровать объективность принятия решения о кредитовании. Все это может привести к непродуктивном и даже расточительному исполь- зованию финансовых ресурсов. Более того, разрешение коммер- ческим структурам контролировать банки может привести к кон- центрации финансовых ресурсов, которая задушит конкуренцию и вызовет другие нежелательные социальные и экономические последствия. По некоторым из этих причин, хотя формы отношений между банками и коммерческими структурами различны в разных странах, во всех промышленно развитых странах участие коммерческих фирм в банках в основном было сокращено до минимума. В той мере, в которой банкам необходимо участвовать (иметь долю) в коммер- ческих структурах для того, чтобы обеспечить стабильность в течение переходного периода в странах, создающих рыночную эко- номику, могут быть полезны некоторые меры ограничительного ха- рактера, обеспечивающие объективность процесса распределения кредитов и предотвращающие чрезмерную концентрацию экономи- ческой мощи.

Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Это, конечно, только начало диагностики; точная конкретизация характера реакции и повреждения всегда необходима для правильного врачевания. Определение болезни указывает на исходные, самые общие и простые ее признаки, но для нас они основные. Нет необходимости доказывать, что болезнь человека - не только биологическое, но и социальное явление, что болезнь-не только соматическое, но и психическое страдание. Болезни с вполне определенной этиологией делятся по этиологическому принципу, например острые и хронические инфекционные заболевания, травмы и т. п.; нередко необходимы указания на главное место поражения, например сифилис печени. Другую группу болезней различают «по органам» (по локализации), особенно если этиология неясна или не имеет большого практического значения, например язвенная болезнь желудка, цирроз печени, колит, панкреатит и т. п. При некоторых болезнях ведущее значение имеет патогенез, а не причина, которая может быть и неизвестна, например аллергическая сенсибилизация. Наконец, выделяют еще болезни, объединенные совершенно особыми анатома-функциональными свойствами,- опухоли. Следует помнить, что болезнь является общей реакцией организма, регулируемой нервной и гуморальной системами; поражение отдельного органа-местное, наиболее выраженное проявление реакции целостного организма; особенности локализации процесса зависят как от причинного фактора, так и от предшествующего состояния организма.

Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Работая над собой, Александер создал технику обучения интегрированным движениям, основанную на уравновешенном отношении между головой и позвоночником. Александер полагал, что предпосылкой свободных естественных движений является наибольшее естественное растяжение позвоночника. Формула метода Александера: “Освободить шею, чтобы дать голове сдвинуться вперед и вверх, чтобы дать больше удлиниться и расшириться”. Цель состоит не в том, чтобы стараться вовлекаться в какую-либо мышечную деятельность; ученик стремится дать телу автоматически и естественно приспособится во время концентрированного повторения формулы: а на уроке – при реагировании на руководящие движения учителя. На уроке прорабатываются движения, взятые из обычной повседневной деятельности, и ученик постепенно научается применять принципы техники. Равновесие между головой и позвоночником обеспечивает освобождение от физических напряжений и зажимов, улучшает линии позы и создает лучшую координацию мышц. С другой стороны, нарушение этих отношений порождает зажимы, искажение линий тела, портит координацию движений. Уроки техники Александера предполагают постепенное тонкое руководство в овладении более эффективным и удовлетворительным использованием тела.

Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений – мир отношений между людьми, в котором каждый играет не одну, а множество ролей. Это роль семьянина, политика, роль жителя села, города и т.д. Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. Окружение человека играет громадную роль. От того, в каких отношениях с окружающей средой он находится, зависит формирование личности. Только активно и полноценно участвуя в системе социальных отношений, усваивается роли, которые приходится исполнять в жизни, вырабатывается свое отношение к этим ролям, появляется человек как социальный феномен. Подготовка человека к реализации той или иной роли может быть осуществлена только после представления человека об этой роли («образ» роли). Такие представления формируются на основе реальных жизненных наблюдений, в процессе общения, а также в процессе восприятия произведений искусства, под влияние средств массовой информации и других источников. Для ребенка, который воспитывается вне семьи, микрофакторысоциализации имеют другую иерархию, чем микрофакторы для ребенка, воспитывающегося в традиционных условиях семьи.

Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

Представляя собой в широкой исторической перспективе по существу поздний этап эволюции романтизма, он вместе с тем выступает как своего рода эпохиальная стилевая система связанная с именем К.Дебюсси, фактически создавшим ее в музыке, названная стилевая система вышла за пределы Франции. Безоговорочному признанию данного стиля эпохиальным препятствует временная ограниченность его существования - всего примерно три с половиной десятилетия. Однако скорость и широта распространения этого стилевого направления на протяжении краткого периода как бы поднимает его до уровня эпохального стиля. Достаточно напомнить различные национальные варианты музыкального импрессионизма в России (А.Скрябин, С.Прокофьев, И.Стравинский), Италии (О.Респиги), Испании (М.Фалья), Польша (К.Шимановский), Англии (С.Скотт, Г.Холст), Венгрии (Б.Барток). Жизнеспособность импрессионистских тенденций и связанной с ним стилистики сохраняется еще и в более позднее время на родине импрессионизма (О.Мессиан) и за ее пределами (А.Хачатурян). Стиль этого направления существенно обогатил средства европейского музыкального искусства, составивший видный этап его эволюции.

Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

На начало года количество банков, не соответствующих данному требованию, составляло 41,8%; Значит, всем им надлежит определиться и принять одно из следующих решении: увеличить размер собственных средств, в том числе за счет уставного капитала (путем внесения дополнительных взносов имеющихся участников кредитной организации 1пи привлечения новых); провести реорганизацию путем слияния или присоединения к другой кредитной организации, причем капитал образуемой в результате реорганизации кредитной организации не может быть меньше суммы, эквивалентной 1 млн ЭКЮ; преобразоваться в небанковскую кредитную организацию. В свою очередь, территориальным учреждениям Банка России следует постоянно анализировать ситуацию с уровнем капитала как в банковской системе региона в целом, так и в каждом конкретном банке с тем, чтобы ориентировать банки на своевременное принятие соответствующих решений. 1). Финансовое оздоровление кредитных организаций Одним из направлений деятельности Банка России является содействие разработке мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций, проблемы которых не связаны с грубыми нарушениями, и есть уверенность в том, что данная кредитная организация восстановит свою платежеспособность и в дальнейшем обеспечит выполнение требований федеральных законов и пруденциальных норм.

Державне регулювання економіки

В активе показывают инвестиционные решения организации, т.е. куда вложены средства. А в пассиве - за счет каких источников они финансируются: заемных или собственных. При заполнении баланса исходим из того, что сальдо активного счета отражается в активе баланса. Сальдо пассивного счета отражается в пассиве баланса. Сальдо активно – пассивного счета отражается в зависимости от его вида: дебетовое сальдо в активе баланса, кредитовое сальдо в пассиве баланса. Состав годовая бух­галтерская отчетность включает в себя: 1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) 2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) 3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 6. Отчет о целевом использовании денежных средств (форма №6) 7. Пояснительную записку 8. Аудиторское заключение, если отчетность подлежит обяза­тельному аудиту. Составление годовой отчетности требует большой подготовительной работы. Составление годового отчета требует проведение целого ряда мероприятий, а именно: На предприятии объявляется инвентаризация; Выравниваются остатки на все счетах бухгалтерского учета; Проводится аудиторская проверка при необходимости; Рассчитывается соотношение фактических командировочных, представительских расходов, расходов на рекламу, расходов на содержание личных автомобилей для служебного пользования с действующими нормами, которые можно относить на себестоимость; Определяется налогооблагаемая база по налогу на прибыль и уточняется схема уплаты налогов за год; Реформируется баланс; Готовятся расчетные показатели для заполнения форм годовой отчетности и утверждается годовой отчет; Заполняются формы годовой бухгалтерской отчетности; Пишется пояснительная записка к балансу; Готовится приказ об учетной политике на следующий хозяйственный период; Открываются счета, с которых начинается новый учетный цикл; Годовая отчетность сдается в Государственную налоговую инспекцию.

Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Вот почему во всех развитых странах мира государство проводит более или менее жесткую политику регулирования деятельности монополий, особенно естественных, и поощрения сил конкуренции на рынке. Монополия в виде контроля фирмы над редкими природными ресурсами, знаниями Другой причиной возникновения и сохранения фирмой особого монопольного положения является ограниченность и невозможность воспроизводить отдельные природные ресурсы (например, нефть). Контроль за добычей и реализацией данного вида сырья создает их собственникам особые благоприятные условия на рынке, препятствует проникновению на рассматриваемый рынок других компаний. Контроль фирмы над знаниями в виде собственности на патент предоставляет ей исключительное право на производство и продажу вновь изобретенного продукта в течение определенного периода времени. Классическим примером монополии данного вида была компания «Дженерал Электрик», которая безраздельно господствовала на рынке электрических лампочек, изобретенных Эдисоном, с 1892 по 1930 г. Экономическая монополия Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление обусловлено экономическими причинами, она развивается на основе закономерностей хозяйственного развития.

Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

Государь лично возглавлял в бою передовой отряд из 23 скампавей. Гангутская победа обеспечила русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом заливах. Она, как и Полтавская победа, стала переломным моментом в ходе всей Северной войны, позволившим Петру I начать подготовку к вторжению непосредственно на территорию Швеции. В этом заключалась единственная возможность принудить Швецию к заключению мира. Авторитет русского флота, Петра I как флотоводца стали признаваемыми флотами прибалтийских государств. В 1716г. в Зунде при встрече русской, английской, голландской и датской эскадр для совместного крейсерства в районе Борнхольма против шведского флота и каперов Петр I был единодушно избран командующим объединенной эскадрой союзников. Это событие было позже отмечено выпуском медали с надписью "Владычествует четырьмя, при Борнхольме". В 1717 г. войска из Северной Финляндии вторглись на шведскую территорию. Их действия были поддержаны крупными морскими десантами, высаженными в район Стокгольма. Победа российского отряда гребных судов над отрядом шведских кораблей при Гренгаме в июле 1720г. позволила Российскому флоту еще больше закрепиться в Аландском архипелаге и активнее действовать против коммуникаций противника.

Інформатика і сучасна школа

В силу всего этого в средние века меняется отношение к природе. Во-первых, она перестает быть важнейшим предметом познания, как это было в античности (за исключением некоторых учений, например софистов, Сократа и других); основное внимание теперь сосредотачивается на познании бога и человеческой души. Эта ситуация несколько меняется только в период позднего средневековья - в XIII и особенно в XIУ веках. Во-вторых, если даже и возникает интерес к природным явлениям, то они выступают главным образом в качестве символов, указывающих на другую, высшую реальность и отсылающих к ней; а это - реальность религиозно-нравственная. Ни одно явление, ни одна природная вещь не открывает здесь самих себя, каждая указывает на потусторонний эмпирической данности смысл, каждая есть некий символ (и урок). Мир дан средневековому человеку не только во благо, но и в поучение. Символизм и аллегоризм средневекового мышления, воспитанный в первую очередь на священном писании и его толкованиях, был в высшей степени изощренным и разработанным до тонкостей.

Історія економіки Німеччини

Утонченные золотые и серебряные украшения, расцвеченные эмалью, драгоценными камнями, жемчугом вызывали изумление иностранцев своим техническим и художественным совершенством. Динамическое развитие древнерусской культуры было прервано и приостановлено на полтора-два столетия татаро-монгольским нашествием. ХХ века. Абстракционисты полностью отказались от изображения реальных предметов и явлений. Они считали, что главной задачей искусства является "свободное самовыражение внутреннего мира художника" посредством выразительного сопоставления цветовых пятен, линий, обьемов. Разновидностью абстрактного искусства 1940-50 гг. был ташизм (от фр, – пятно), бесформенное искусство, основным методом которого являлись бессознательность и автоматизм творчества.,Художники этого направления создавали так называемую «живопись действия» – экспрессивные композиции из свободно положенных пятен и мазков. Параллельно с абстрактным искусством сложилось ставшее модным модернистское направление, которое получило название сюрреализм Его представители утверждали, что источником искусства является сфера подсознания (навязчивые сновидения,инстинкты, галлюцинации больного воображения и др.). Главные черты сюрреалистического искусства - погоня за сенсацией, Сюррреалисты стремились «объективировать», сделать нагляднымй, натура фантазии, старались навязать' зрителю убеждение в реальности сверхъестественного мира. (Дали,Миро, Эрнст Среди авангардистских направлений особое место занимает экспрессионизм (от лат - выражение), сложившийся в первом десятилетии ХХ века в Германии.

Економічний потенціал національної економіки

Но обе они летят в пространстве в одном направлении и с одной скоростью, что вряд ли является простым совпадением. В таких случаях принято считать, что орбитальное движение звезд незаметно из-за колоссальной продолжительности периода обращения. Список литературы

Особливості національної економіки Тунісу

В настоящее время его считают фактором риска воспаления придатков матки, женского бесплодия, преждевременных родов, осложнений беременности и родов. Диагностика бактериального вагиноза Диагностика основана на клинической картине и результатах общего мазка. Выявление возбудителей бактериального вагиноза (Gard erella vagi alis, Mycoplasma homi is, Mobilu cus spp.) при посеве, методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и методом ДНК-диагностики (ПЦР) не имеет значения, так как при бактериальном вагинозе важно не просто наличие, а количество этих бактерий. В небольшом количестве они присутствуют во влагалище большинства здоровых женщин. Лечение бактериального вагиноза Профилактика бактериального вагиноза Профилактика сводится к отказу от спринцевания и применения противозачаточных средств, содержащих 9-ноноксинол (Патентекс Овал, Ноноксинол). При случайных половых контактах и при контактах с непостоянными половыми партнерами следует пользоваться презервативами. Применение вагинальных таблеток и свечей широкого спектра действия (Тержинан, Полижинакс, Бетадин) также может способствовать развитию бактериального вагиноза.

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Трансдетерминация и трансдифференцировка В связи с необычайно широким потенциалом стволовых клеток возникает путаница с понятиями трансдетерминации и трансдифференцировки. В результате принятые в гистологии и эмбриологии терминологические правила размываются и возникает почва для бесплодных дискуссий и спекуляций. Действительно, если трансформацию стволовых клеток в разных направлениях обозначить как трансдифференцировку (а некоторые авторы позволяют себе такую вольность), будут необоснованно разрушены представления о стабильности и необратимости дифференцировки, что ведет к невообразимой путанице. На самом деле нет никаких оснований ниспровергать существующие взгляды. Совершенно очевидно, что клетка, потерявшая способность к делению и вступившая на определенный путь развития (например, нейробласта), не может дать начало другим производным. Добиться репрограммирования ядра не так-то просто. Даже его пересадка в другую цитоплазму (в частности, при получении гетерокарионов или в опытах с пересадкой ядер), и то не всегда успешна.

Тенденції розвитку міжнародної економіки

Лечение артериальной гипертонии: антагонисты кальция Профессор Ю.Б. Белоусов, Российский государственный медицинский университет, Москва Антагонисты кальция (АК), или блокаторы медленных каналов, относятся к наиболее часто используемым классам кардиоваскулярных средств. Эта группа лекарств применяется при артериальной гипертонии (АГ), различных формах ишемической болезни сердца (ИБС), аритмиях и сердечной недостаточности. Механизм действия Механизм действия АК достаточно хорошо изучен и подробно изложен в работах отечественных и зарубежных авторов , поэтому лишь коротко напомним, что препараты этой группы препятствуют патологически высокому (например, при АГ) трансмембранному току ионов кальция в клетки гладкой мускулатуры сосудов. Структура некоторых представителей этой группы позволяет им специфически связываться с рецепторами, расположенными на клеточных мембранах и регулирующими функцию кальциевых каналов (например, амлодипин). Повышенное содержание внутриклеточного кальция обусловливает склонность к генерализованной вазоконстрикции. Терапевтическое действие АК объясняется способностью ингибировать поступление ионов кальция в клетку через кальциевые каналы в период деполяризации мембран кардиомиоцитов и клеток гладкой мускулатуры.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.