Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Форми і методи краєзнавчої роботи

Зміст Вступ Розділ 1 1.1 Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку 1.2 Значення факультативних занять з краєзнавства 1.3 Система методичної роботи з краєзнавства 1.4 Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи 1.5 Значення етнографічних досліджень у краєзнавчій роботі Розділ 2 2.1 Практичне використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі 2.2 Приклади та можливості використання краєзнавства в загальноосвітній школі 2.3 Урок з краєзнавства Висновок Список літератури Вступ Актуальність теми. Значення краєзнавчої роботи в школі не тільки в тому, що вона сприяє всебічному вивченню природноекономічних та соціально-історичних умов розвитку рідного краю, а й у тому, що дає вчителю можливість вивчити психолого-педагогічні особливості учнів, виявити їхні інтереси. участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту формує в школярів пізнавальний інтерес до краєзнавчих знань, а через них – і до історії. Краєзнавство це одне з видів науково-освітньої діяльності, якому властиві свій зміст, техніка, функції, етапи, методи і форми. Отже актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми використання краєзнавчої роботи в школі. Об Мюнхен, 1993.

На жаль, у роботі бракує інформації щодо конкретних оперативно-розшукових заходів Державної варти, а увагу здебільшого зосереджено на висвітленні суто поліцейських функцій згаданої служби. Докладний розгляд діяльності контррозвідувальних підрозділів ("освідомчих відділів") Державної варти зроблено в історичному нарисі В.Сідака [41]. Автор показує історію їх становлення в широкому контексті оперативної обстановки в Українській державі, аналізує їх структурну побудову, форми і методи роботи, найбільш яскраві оперативні заходи по боротьбі зі шпигунством, ворожим підпіллям, тероризмом, масовими виступами проти існуючого ладу, організованою злочинністю. Не можна обійти увагою статтю істориків Д.Табачника і Д.Вєдєнєєва, де вперше розглянуто проблему становлення української військової дипломатії 1917-1920 рр. Автори досліджують державну політику в галузі військово-дипломатичного будівництва, характеризують організаційно-штатну структуру військового аташату, висвітлюють конкретні акції військових дипломатів України. Вони підкреслюють серйозне значення військової дипломатії для постачання збройним силам України конфіденційної інформації, налагодження закупівлі зброї за кордоном [42]. У статті Д.Вєдєнєєва з історії розвідки України за наслідками аналізу нових архівних документів розглядається організація роботи центрального апарату військової розвідки УНР, діяльність її окремих резидентур (у Польщі, Румунії), показано здобутки українських розвідників і військових дипломатів [43]

РЕФЕРАТЫ:

Форми і методи краєзнавчої роботи

В основе изменений в соотношении доза/эффект лежат следующие основные возрастные нарушения: 1) снижение функциональных возможностей почек, 2) уменьшение ферментативной активности печени и уменьшение скорости метаболизма препаратов, 3) уменьшение проникновения препаратов в ткани, 4) уменьшение связывания препаратов с белками крови, 5) изменения чувствительности рецепторов, 6) угнетение компенсаторных механизмов. Одним из часто встречающихся заболеваний улиц старше 65 лет является артериальная гипертензия. Уровень артериального давления 160/95 мм рт. ст. и выше регистрируется примерно у трети из них. Кроме того, у 10-15% определяется только систолическая артериальная гипертензия (систолическое артериальное давление выше 160 мм рт. ст., диастолическое -90 мм рт. ст. и ниже). Известно, что среди лиц трудоспособного возраста наличие артериальной гипертензии ассоциируется с увеличением заболеваемости и смертности (инсульт, ИБС, сердечная и почечная недостаточность). Среди же населения старческого возраста этот вопрос до недавнего времени был мало изучен. Поэтому для получения доказательств пользы контроля повышенного артериального давления, особенно только систолического, было проведено несколько исследований.

Акти державного управління

Государство осуществляет контроль, за условиями труда , и организует профессиональное обучение и оказывает помощь в трудоустройстве тем, кто ищет работу. В связи с изменением общественной формации в бывшем СССР, в этом десятилетии, изменились и отношения между людьми: от принципа — «один за всех и все за одного» (концепция И. Канта), жизнь заставила людей перейти к принципу — «человек, человеку — волк» (концепция Гоббса). Понятие ценности каждого, отдельно взятого человека заменило понятие: «что с данного человека можно «поиметь». Буржуазное общество основано на частной собственности и эксплуатации человека человеком. Цель капитализма — обогащение эксплуататоров путем присвоения результатов труда работников, путем грабежа других стран и народов. Национальные богатства в капиталистических странах сосредоточены в руках кучки эксплуататоров. Трудящиеся испытывают постоянный гнет — экономический, социальный, национальный. Государственная власть в России принадлежит людям, которые делают вид, что национально озабочены, но на самом же деле, кроме собственных интересов, их никто и ничто не интересует.

Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

В связи с развитием ЭЭС, постоянным ростом мощности генераторных агрегатов, совершенствованием и широким внедрением нового электрооборудования, предстоящим внедрением систем управления, появлением и развитием теории надежности и т.д., действующие “ПЭК-49” в значительной мере устарели и требовали не просто корректировки, а переработки и дополнения. Новые правила - “ПЭК-63” были разработаны в период 1961-1963гг. 1-м ЦНИИМО. В них включены дополнительные разделы, откорректировано и уточнено большое количество требований. С 1963 по 1969г. шли интенсивные исследования и работы по созданию ЭЭС АПЛ на переменном токе. В 1967г. для АПЛ проекта 667, а в 1969г. для АПЛ проекта 661 были завершены монтаж, испытания и сдача заказчику ЭЭС на переменном токе напряжением 380В, частотой 50Гц. До 1967г. объем автоматизации ЭЭС ограничивался применением автоматических регуляторов скорости и напряжения генераторных агрегатов, электрической защитой в системе генерирования и распределения электроэнергии, защитой приводных двигателей генераторов и электропровода. 1967год можно считать годом начала широкого внедрения систем дистанционно-автоматизированного управления ЭЭС (САУ ЭЭС) и окончания монтажа и сдачи первых ЭЭС, имеющих автоматизированное управление.

Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Откуда же взялось остальное? Ответ очевиден -- использование новых решений в архитектуре компьютеров. Основное место среди них занимает принцип параллельной обработки данных, воплощающий идею одновременного (параллельного) выполнения нескольких действий. Параллельная обработка данных на ЭВМ Параллельная обработка данных, воплощая идею одновременного выполнения нескольких действий, имеет две разновидности: конвейерность и собственно параллельность. Оба вида параллельной обработки интуитивно понятны, поэтому сделаем лишь небольшие пояснения. Параллельная обработка. Если некое устройство выполняет одну операцию за единицу времени, то тысячу операций оно выполнит за тысячу единиц. Если предположить, что есть пять таких же независимых устройств, способных работать одновременно, то ту же тысячу операций система из пяти устройств может выполнить уже не за тысячу, а за двести единиц времени. Аналогично система из устройств ту же работу выполнит за 1000/ единиц времени. Подобные аналогии можно найти и в жизни: если один солдат вскопает огород за 10 часов, то рота солдат из пятидесяти человек с такими же способностями, работая одновременно, справятся с той же работой за 12 минут - принцип параллельности в действии! Кстати, пионером в параллельной обработке потоков данных был академик А.А.Самарский, выполнявший в начале 50-х годов расчеты, необходимые для моделирования ядерных взрывов.

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Достоинств у такой архитектуры масса: если нужна высокая производительность, то можно добавить еще процессоров, если ограничены финансы или заранее известна требуемая вычислительная мощность, то легко подобрать оптимальную конфигурацию и т.п. Однако есть и решающий "минус", сводящий многие "плюсы" на нет. Дело в том, что межпроцессорное взаимодействие в компьютерах этого класса идет намного медленнее, чем происходит локальная обработка данных самими процессорами. Именно поэтому написать эффективную программу для таких компьютеров очень сложно, а для некоторых алгоритмов иногда просто невозможно. К данному классу можно отнести компьютеры I el Parago , IBM SP1, Parsy ec, в какой-то степени IBM SP2 и CRAY 3D/ 3E, хотя в этих компьютерах влияние указанного минуса значительно ослаблено. К этому же классу можно отнести и сети компьютеров, которые все чаще рассматривают как дешевую альтернативу крайне дорогим суперкомпьютерам. 3. Параллельные компьютеры с общей памятью. Вся оперативная память таких компьютеров разделяется несколькими одинаковыми процессорами. Это снимает проблемы предыдущего класса, но добавляет новые - число процессоров, имеющих доступ к общей памяти, по чисто техническим причинам нельзя сделать большим.

Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

В реальных программах, конечно, далеко не всегда производится последовательная выборка операндов, и на самом деле эффективное быстродействие памяти не достигает указанных границ. В предположении, что запросы к восьми блокам памяти идут в хаотическом порядке (равновероятное распределение номеров запросов), эффективное быстродействие оценивается формулой , где Т - время цикла одного блока памяти и - число параллельно работающих блоков. Приведенные выше формулы показывают значение метода "запараллеливания" блоков памяти для получения выигрыша в эффективном быстродействии. В реальных программах законы выборки адресов весьма сложны, и для них трудно подобрать соответствующий закон распределения. Поэтому при конструировании БЭСМ-6 была проделана большая работа по моделированию структуры машины и анализу временных параметров работы отдельных ее устройств на потоках информации, генерируемых реальными программами, и в частности, на модели считались реальные задержки при обращении к различному количеству параллельно работающих блоков памяти.

Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

В зелёных овощах содержаться также вещества, благоприятно действующие на пищеварение. «Без овощей нет пищеварения» - так оценивают их роль в пищеварительном процессе современные учёные. Зелёные овощи, фрукты, ягоды являются источниками ряда витаминов и других биологически активных веществ, которые недостаточно представлены в других продуктах. А значит, эти растительные продукты необходимы в питании людей всех возрастов, но особенно детей. В среднем взрослый человек должен потреблять в день около 500 – 700 граммов овощей (не считая картофеля). Очень важно включать их в рацион ранней весной, когда после зимнего периода организм человека ослабевает и нуждается в укреплении своих защитных свойств. Для этой цели использовать зелень и съедобные дикорастущие, которые не только содержат необходимые биологически активные вещества, но и способствуют образованию этих веществ в самом организме. Как хорошо для организма получить весной листья и побеги молодой крапивы, свеклы и щавеля, листья редиса и свеклы, ранний салат, молодой укроп и зелень петрушки, зелёный лук, лопаточки зелёного гороха, листья моркови, молодые побеги лебеды, зелень других съедобных дикорастущих и огородных овощей.

Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

И обаяние джаза (а обаяние - всегда сила) заставляет нас и Уайльда приписывать джазу то, чего в нем вообще не может быть. Джаз - абсолютный нравственный нуль. Мораль - это плюс, аморальность - минус,а нуль - "имморализм". И тут мы подходим к величайшему философу-джазмену - Ницше. Ницше - джазмен лишь в конечном пункте своего учения, в пресловутой утопии с участием сверхчеловека. Но какой это джаз! Ницше, сам того не ведая, нашел выход из проблемы, которую поставил перед джазом Оскар Уайльд. Тот, сталкивая джаз со злом, возвращается к человеческому и делает джаз добрым. Ницше куда более принципиален в этом вопросе. Устами Заратустры он говорит нам: "Не гневом убивают, но смехом. Вперед!" Это - ответ существа, стоящего по ту сторону добра и зла. Смех этот не имеет ничего общего со смехом обличительным, сатирическим и т.д. Смех этот, по существу, и есть джаз. Он подпадает подо все определения, которые мы выработали для джаза. "Не гневом убивают, но джазом". Вот где джаз достигает своего наивысшего выражения. Мы-то, по наивности своей, вместе с Уайльдом полагали, что джаз испарится лишь только завидев физиономии добра и зла.

Сучасні принципи державного управління

Несмотря на иную форму сооружений, чем в «Запретном городе», и здесь господствовал тот же анфиладный принцип их расположения. Зритель, проходя весь долгий путь от ворот к храмам сквозь строй белых резных арок, постепенно вживался в ритм ансамбля, постигая красоту каждого сооружения. Самое высокое здание Циняньдянь («Храм молитвы за богатый урожай»), увенчанное густо-синей трехъярусной конусообразной крышей, вознесено на тройную беломраморную террасу. Малый храм с одноярусной крышей как бы вторит этому сооружению, повторяя его форму. Небывалый пространственный размах ощущается и в погребальном комплексе минских императоров Шисаньлин («13 гробниц»), сооруженное близ Пекина в 15–17 веках. Путь к этим погребениям оформлялся с особой торжественностью. Он начинался издалека и был отмечен рядом ворот и арок, которые, в свою очередь, подводили к огромной Аллее Духов длиной 800 метров, обрамленной с двух сторон монументальными каменными статуями стражей покоя усопших – двадцатью четырьмя фигурами животных и двенадцатью фигурами чиновников и воинов.

Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

При центральном раке легкого на бро- нхограмме выявляется симптом «культи». Наибольшее значение в дифференциальной диагностике хронического бронхита и ранних стадий рака легкого с малоизмененной рентгенологиче­ской картиной принадлежит бронхоскопии с последующим цитологическим и гистологическим исследованиям полученных материалов. Лечение. Лечение обострений заболевания целесообразно проводить в стационаре. Обострения сопровождаются временной утратой трудоспособности, а присоединение легочно-сердечной недостаточности может привести к стойкой ее утрате. Лечение хронического бронхита должно быть комплексным. Основным компонентом его в периоды обострений является антибактериальная терапия. Эффективность антибиотикотерапии повышается, если она проводится с учетом чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам. У больных с короткой длительностью заболевания, не лечившихся ранее разнообразными антибиотиками, может быть использовано внутримышечное вве­дение бензилпенициллина в суточной дозе 1 200 000-3 000 000 ЕД. (по 300 000-500 000 ЕД 4-6 раз в сутки) или его сочетание со стрептоми­цином в суточной дозе 0,5-1,0 г (по 0,25-0,5 г 2 раза в сутки).

Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Флоренс Найтингейл Реферат по дисциплине ОСД выполнила студентка 611 группы Матвеева Анна Александровна Читинский Медицинский колледж Чита, 2005 Флоренс Найтингейл известна как основатель профессии медицинских сестер и инициатор реформы госпиталей. Сама же она видела свою высокую миссию в служении человечеству, в избавлении людей от смерти и болезней, которые можно предотвратить. Этому она посвятила большую часть своей долгой жизни (1820-1910 гг.), проявляя беспримерное упорство и настойчивость, отличавшие все ее поступки. Но все же главной ее заслугой была борьба за реформу системы медицинского обслуживания в английской армии и превращение службы медицинских сестер в серьезную, уважаемую профессию на основе разработки программ специальной подготовки и предъявления высоких профессиональных требований к деятельности медсестер. Многое из того, что составляет сегодня основу медицинского обслуживания, берет начало в ожесточенных баталиях, которые Флоренс Найтингейл вела в XIX в. Менее известно, что в этих баталиях она впервые стала использовать новейшие методы статистического анализа. Ее биографы об этом почему-то не упоминают.

Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Авторы пока не видимы пользователем, за исключением редких примеров программ, как Муз!:, где ощущается некоторое присутствие автора в дизайне и маркетинге. Люди относятся к программе, как к заслуживающей доверия и надежной, хотя такое отношение может ослабнуть по мере того, как люди проводят за компьютером все большее времени. Наш анализ программ сведен в Таблице 4. Два главных новшества программного обеспечения, которые мы наблюдаем, особенно в. сфере науки, представлены визуализацией и симуляцией данных. Программа делает возможной визуализацию данных, т.к. сочетает в себе способность манипулировать данными и использовать видеоизображения. Это позволяет людям видеть отношения, которые они иначе могли бы пропустить. Программа делает возможной симуляцию, т.к. она способна управлять процессами различным вводом информации. Симуляция позволяет пробовать различные возможности и видеть, что происходит. Скрибнер и Коул (1975) описали, насколько необразованные люди не желают производить гипотетические рассуждения. Техники визуализации и симуляции данных значительно расширяют наши способности обучать этим навыкам.

Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

А реальность? Представитель техногенной цивилизации, о кризисе которой сегодня модно говорить и писать, скажет, что реальность задается образами современного естествознания, на которые опирается инженерия и практическая индустриальная деятельность. В этом смысле, уточнит он, реальность одна: в одном отношении о ней можно говорить как о познавательной реальности, а в другом – как о физической реальности; и эта одна реальность совпадает с тем, что существует на самом деле. Все остальное: сновидения, переживание произведений искусств, язык, Бог, подлинная реальность эзотериков, фантазии и тому подобное – существуют лишь в той мере, в которой эти феномены можно познать в науке и представить в рамках физической онтологии. Но имеет место и другая, прямо противоположная, гуманитарная точка зрения на реальность. Наиболее последовательно и интересно ее сформулировали Н.Бердяев и М.Бахтин. Н.Бердяев утверждал, что он не верит в объект, а только в объективацию, которая представляет собой проекцию вовне, в реальность активности субъекта.

Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

Нормативная база С целью повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера был в 2001 году издан одноименный указ Президента Украины, согласно которому предотвращение возникновений чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий являются главными приоритетами в деятельности Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов местного самоуправления. Так же принятым в июне 2000 года Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» обозначаеться организационные и правовые основы защиты граждан Украини, иностранцев и лиц без гражданства , пребывающих не территоории Украины, защиты объєктов производственного и социального назначения, окружающей среды от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Также основу нормативно-правовой базы в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций составляют: Законы Украины: ,  2002, 186 с. Указ Президента Украины «О мерах по повышению уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» м.Киев 09 февраля 2001 80/2001

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Ее фундаментальный признак - нарастающее разнообразие. О.Н.Яницкий делает вывод о том, что научно-технический прогресс не может развиваться без нарастающего разнообразия связей и общения. Разнообразие создает широту возможностей для приобщения человека к бесконечному миру культуры. Городская среда определяет притягательность большого города. Городской среде свойственна многокомпонентность. Она образована и материальными (элементы города и природа), и духовными составляющими. Население - субъект, на которого ориентирована среда. И в то же время оно является элементом среды. Состав населения очень сильно влияет на состояние и свойства среды. Усилиями многих живших в городе поколений создана духовная составляющая среды. Можно говорить о духе города, его атмосфере. Очень сильно чувствуется духовная составляющая в городе Пушкине, бывшем Царском Селе, благодаря Пушкину и лицеистам, Карамзину, Ахматовой, Гумилеву, Анненскому, Вс.Рождественскому, великим зодчим - Камерону, Растрелли, Стасову, Чевакинскому. Духовная составляющая городской среды обогащена великой литературой. У таких замечательных городов, как Петербург, Москва, Париж многочисленно "литературное население" - герои произведений, вечно живущие в том или ином городе.

Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

У демократичних суспільствах ЗМІ діють в умовах послабленого державного контролю. Вони мають набагато ширші можливості незалежного висвітлення проблем політики і влади, здійснення контролю за діями держави та недержавних впливових інститутів. У суспільствах такого типу свобода діяльності ЗМІ відбиває одну з найважливіших цінностей демократії - вільний обмін інформацією, що сприяють перетворенню плюралізму в гарант стійкості всієї політичної системи, її еволюційного розвитку. Умовою ефективної реалізації пляралістичної природи ЗМІ є формування і підтримка їх політичної культури, створення специфічних інститутів, спрямованих на забезпечення взаємодії і діалогу різних політичних сил з опорою на ЗМІ, нейтралізацію спроб їх надмірної політичної конфронтації. Необхідність такої умови пояснюється тим, що навіть у у суспільствах з давніми демократичними суспільствами взаємодія ЗМІ, предствників держави, активних політиків міє характер боротьби, в ході якої різні сторони довільно трактують рамки своєї політичної і моральної відповідальності.

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Практическое в жизни общества определяет духовное. Но и в самой практике Маркс выделяет определяющую форму деятельности–материальное производство, которое тем самым становится основой функционирования и развития общества в целом. Закон определяющей роли материального производства имеет различные проявления. Прежде всего, он связан с особой значимостью продуктов такого производства. Прежде чем быть способным заниматься политикой, наукой или искусствам, люди должны есть, пить, одеваться, потребляя то, что создаёт материальное производство. В результате все виды деятельности, а не только духовная вынуждены подстраиваться под требования материального производства, служить средством его оптимизации, постоянного развития и совершенствования. Так приоритетной целью и внутренней и внешней политики любого дальновидного правительства является создание и поддержание необходимых условий для нормальной работы материального производства. Очевидно, что ни один политик не в состоянии контролировать ситуацию в обществе, в котором нарушена такая нормальная работа, являющаяся важнейшим гарантом политической стабильности.

Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування

В дело победы над злейшим врагом человечества значительный вклад внесли партизаны-казахстанцы, сражавшиеся в рядах народных мстителей Украины. В партизанском соединении дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака в борьбе с оккупантами неоднократно отличался казах Д. Байдаулетов из Кзыл- Ординской области. За проявленное мужество в пяти крупных операциях в 1942 г. 17 марта 1943 г. он был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, а за отвагу в последующих боях Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1944 г. он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В рядах партизанского соединения С.А. Ковпака самоотверженно дрались с врагом казахстанцы: Ибрагимов Рысмагамбет из Казалинского района Кзыл- Ординской области, награжденный орденом Отечественной войны 2-й степени, Сердюк Иван Трофимович из Алма-Аты, Кульсеитов Мукан, Байшуаков Тулеген, Сактаганов Куйшетай, Чеботарев Николай Иванович, Юшко Андрей Пименович, Панов Петр Афанасьевич и другие. Героическую борьбу с гитлеровскими оккупантами вели на Украине известный казахский поэт Жумагали Саин и прославленный партизан Касым Кайсенов. Поэт Ж. Саин написал большой цикл стихотворений о героических подвигах партизан Отечественной войны, своих боевых друзей.

Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

При стрижке по способу «на пальцах» ножницы зажаты ладонью правой руки, при этом безымянный палец остается в кольце, ножницы снимают только с большого пальца. Филир)вочные ножнииы. Филировочные ножницы (зубчатки) в отличие от прямых имеют на полотнах зубья. Этими ножницами филируют (разрежают) волосы. Подготовительные работы при стрижке. Мастер моет руки; покрывает клиента чистым пеньюаром и салфеткой. Мастер стоит с правой стороны кресла и, развернув чистый пеньюар, кладет его концы на плечи клиента. Затем стягивает концы пеньюара вокруг шеи так, чтобы не образовывалось складок. Чтобы пеньюар не касался кожи клиента, накладывают еще салфетку. Чистую стерилизованную салфетку надо развернуть и заложить ее верхний край за воротник слева, а нижний край - крест на крест - за воротник справа. Тогда салфетка ляжет без складок. Существует и другой способ закладывания салфетки: в развернутом виде, начиная слева, ее закладывают за воротник вокруг шеи. Чтобы остриженные волосы не прилипали к шее и не падали за воротник, шею припудривают и закладывают вату за воротник вокруг шеи.

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Эксперт, выступая в качестве специалиста-медика, ещё на месте происшествия обязан выяснить у следователя, какие он собирается ставить вопросы на разрешение экспертизы, а при затруднении или личной просьбе следователи составить или откорректировать их. Сотрудники экспертно- криминалистических подразделений могут заранее разработать перечень наиболее типичных вопросов для того, чтобы каждый следователь в любой момент мог этим воспользоваться. Очень важным вопросом является хранения вещественных доказательств. Если специалист, позаботившись об упаковке тех или иных специфических объектов , не предупредит следователи об условиях хранения, исключающих их порчу или уничтожение, то его коллегам уже нечего будет исследовать . Помогая следователю в назначении экспертизы эксперт прежде всего должен выяснить, что следователь хочет установить (конечно, не в том смысле, какое заключение следователь желает получить). Он может дать консультацию по вопросам возможностей экспертиз и наличию тех или иных технических средств в экспертно-криминалистическом подразделении, а также в вышестоящих подразделениях вплоть до экспертно-криминалистческого центра МВД РФ.

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

У Эверса оно - один из определяющих принципов методологии. Можно сказать, что им был предвосхищен один из важных методических приемов современной науки - погружение в сознание людей изучаемой эпохи для предотвращения невольного перенесения в прошлое своих собственных представлений и стереотипов. Он призывал к тому, чтобы исторические факты воспринимались в контексте породивших их эпох. Возражал против анахронистических по сути моральных оценок, которые даются историками реальным персонажам по меркам чуждого для них времени. С.М.Соловьев в описании «родового быта» уделяет много внимания характерным для него «отношениям» между родичами. Предостерегает от «идиллического» представления о них. В то же время, не разделяет и представления о чрезмерной их суровости. Особенно интересным является замечание о недопустимости морализирующих оценок по отношению к древним, «диким», на современный взгляд, обычаям: «Мы не должны только по своим христианским понятиям судить о поступках языческих грубых народов». В.И.Сергеевич, говоря о «юридической природе государственной территории» древнерусской волости, отмечал, что целостность города и сельской округи была «ясна сознанию людей XII века».

Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Выдающиеся деятели православия и русская культура Русская Православная Церковь жила единой жизнью, едиными заботами со своим народом. Служение Отечеству ее выдающихся подвижников деятельно способствовало становлению патриотизма как ценнейшей традиции русской культуры. В начале сентября 1380 г. князь Дмитрий Донской отправился в поход против полчищ Мамая. Достигнув Дона, Дмитрий заколебался: идти ли ему за реку навстречу Орде или ждать здесь. И в это время князь получил грамоту: «Без всякого сомнения, господине, с дерзновением пойди противу свирепства их.». Эти слова принадлежали Сергию Радонежскому, основателю Троице- Сергиевой лавры, ближайшему советнику и единомышленнику Дмитрия Донского. О делах, творимых преподобным Сергием, мы узнаем из его «Жития», принадлежащего перу его ученика и сподвижника, выдающегося писателя конца XIV—начала XV в. Епифания, прозванного Премудрым. Известно, что, перед тем как выступить в поход, князь Дмитрий заезжал в монастырь к преподобному Сергию, который, благо-славив его, предсказал успех в сражении и отпустил с войском двух иноков — Пересвета и Ослябю.

Організаційні форми інноваційної діяльності

В конце концов, в силу специфических анатомических особенностей конкретного ребенка, бывает и так, что аденоиды III степени лишь умеренно препятствуют носовому дыханию, а аденоиды I степени приводят к значительному снижению слуха. Что необходимо знать по поводу аденотомии. Суть операции – удаление увеличенной глоточной миндалины. Операция возможна и под местной, и под общей анестезией. Операция по продолжительности одна из самых коротких – 1-2 минуты, а сам процесс «отрезания» – несколько секунд. Специальный кольцевидный нож (аденотом) вводится в область свода носоглотки, прижимается к нему и в этот момент аденоидная ткань входит в кольцо аденотома. Одно движение руки и аденоиды удалены. Несложность операции не является свидетельством безопасности операции. Возможны и осложнения в связи с наркозом, и кровотечения, и повреждения неба. Но все это бывает не часто. Аденотомия не является неотложной операцией. К ней желательно подготовится, пройти нормальное обследование и т.д. Нежелательна операция во время эпидемий гриппа, после перенесенных острых инфекционных болезней.

Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Больной был поставлен диагноз Сахарный диабет I типа, назначена традиционная инсулинотерапия – 54 ЕД/сут. Через 3 недели больная была выписана в состоянии компенсации. После выписки ежедневно отмечала гипогликемические состояния (нередко в ночное время), сопровождавшиеся потливостью, слабостью, дрожью, сильным чувством голода. Дозу инсулина не уменьшала. Через полгода частота подобных состояний уменьшилась. В 1997 году госпитализирована вновь с явлениями декомпенсации (сильная жажда и полиурия утром, чувство голода, потливость вечером и ночью), усилившейся болью в ногах. Гликемию не помнит. Больной скорректировали (уменьшили) дозу инсулина. После данной госпитализации гипогликемические состояния наблюдала гораздо реже. Анализ на гликемию делала 1 раз в месяц в поликлинике. Диету соблюдала, но дозу инсулина в зависимости от количества углеводов не меняла. Последующие госпитализации – ежегодно. В 1999 году прошла обучение в школе диабетика, но дневник не ведет, количество хлебных единиц в пище не подсчитывает. В этом же году получила III группу инвалидности по поводу настоящего заболевания. Настоящая госпитализация плановая, в декабре 2000 больная стала наблюдать явления декомпенсации (сухость во рту, жажду, полиурию, слабость), обратилась к врачу, была госпитализирована.

Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

Необходимо сообщить пациенту что для него опасны ОРВИ. Через слуховую трубу эти инфекция может вызывать обострения хронического заболевания. При ненастной погоде ухо нужно также закрывать. Трудно дифференцировать острый гнойный средний отит и обострение хронического отита. Часто диагноз ставится после снятия обострения. Можно поставит диагноз по перфорации. При остром гнойном отите она напоминает щель, а при хроническом гнойном отите она округлая. Обострение лечат так же как острый гнойный отит. ВЕДЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ОТИТА: 1. Пока не получен ответ из бактериологической лаборатории назначают антибиотики широкого спектра действия. Чаще всего флора из среднего уха - это стрептококки, пневмококки, Гр (-) бактерии: синегнойная палочка, кишечная палочка. Необходимо назначать капли на спиртовой основе. После туалета уха обычно закапывают или ставят турунду с 3% борным спиртом (3% борной кислоты на 70% спирте). Если человек плохо переносит борную кислоту рекомендовать ему 1-5% раствор салициловой кислоты. Кроме того, применяют 1-3% спиртовой раствор лизоцина.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.