Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Інститут соціальної роботи та управління Кафедра соціальної педагогіки ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ (курсова робота) студента 32 групи Інституту соціальної роботи та управління Спеціальність «Соціальна педагогіка. Практична психологія» (заочна форма навчання) ПОЛОНЧУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА Науковий керівник: ВАРЕНІЧ ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА викладач кафедри соціальної педагогіки Київ-2010 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ Сутність психолого-педагогічної діагностики Види психолого-педагогічної діагностики 1.3 Принципи та вимоги до проведення психолого-педагогічної діагностики РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1 Класифікація методів психолого-педагогічної діагностики 2.2 Взаємини в колективі як одна з основних проблем соціально-педагогічної практики 2.3 Переваги та недоліки психолого-педагогічного тестування Висновок до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. Реалізація освітніх завдань на сучасному етапі розвитку освіти передбачає перегляд змісту і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. На жаль, сучасна система освіти не повною мірою сприяє цілісному розвитку особистості як учня, так і педагога, не стимулює індивідуум до ґрунтовного, духовно-креативного розуміння природної соціальної дійсності. Як результат цього більшість випускників не мають умов для психолого-соціального зростання й підтримання психічного здоров'я, для формування соціальної гармонії з навколишнім світом. Основною причиною дисгармонійного розвитку особистості є те, що навчально-виховний процес здійснюється як моносуб'єктний. Такий підхід має односторонній, технологічний характер, оскільки основна увага зосереджується на діяльності педагога. Учитель виступає в ролі суб'єкта навчально-виховного процесу, а учень - у ролі об'єкта. Навчально-виховний процес здійснюється без конкретного адресата, користувача, замовника, організовується з усіма і для всіх, не забезпечує єдності всіх ланок системи неперервної освіти і виховання, наступності у визначенні цілей, завдань, видів діяльності. Він спрямований переважно на розумовий розвиток особистості, що забезпечує здобуття певної суми знань, умінь і навичок. При цьому процес гармонійного особистісного розвитку індивіда, його фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток залишається стихійним і нерегульованим. З двох способів соціалізації (стихійного і регульованого), які повинні перебувати в гармонії, в більшості випадків має місце перший, тобто стихійний. Аналіз науково-дослідної та експериментальної роботи в навчальних закладах дає підставу стверджувати, що традиційна система виховного процесу має очевидні обмеження щодо цілісного психолого-соціального розвитку особистості учня, оскільки педагог не керується психолого-педагогічним змістом освітньої і корекційно-виховної діяльності вихованців, мало або зовсім не орієнтується в конкретних психолого-соціальних запитах особистості учнів.

Одночасно з цим посилаю Вам клька номерв нашо повстансько газети "Путь к свободе" та листвок, як ми випускамо. ¶ прошу Вас, як близько  дорого для нас, пвденних товаришв (людини), написати нам свого листа про повстанство нашо област, яке врно вдбиваться в нашй газет. Крм цього дуже важливо було б для селян, якби Ви написали в нашу газету статтю про соцальне будвництво на сел, яке ще не заповнилося смттям насилля. Поки бувайте здоров. Мцно тисну Вашу руку. Поважаючий вас "батько" Н. Махно". Кропоткн не вдповв на цей лист, оскльки под на пвдн змнювалися з калейдоскопчною швидкстю. Намр скликання нового з'зду був використаний Троцьким як привд для наступу радянсько влади проти махновщини. Адже "батько", як пишуть його зарубжн бографи, був органзатором  захисником з'здв повстанцв, де вони мали можливсть вдверто критикувати бльшовистську полтику. З огляду на це Троцький виршив дяти бльш наполегливо, оголосивши, що з'зд неодмнно ма стати сигналом до ново григор'вщини

РЕФЕРАТЫ:

Роль власності у соціально-економічних процесах

По опыту многих стран аудит действует примерно с одинаковой эффективностью при любом способе регулирования. Во всех странах с развитой рыночной экономикой государство активно осуществляет регулирование аудиторской деятельности. Оно определяет обязательность аудита, выделяя значимые для государства предприятия, финансовые затруднения которых могли бы существенно повлиять на экономику. Государство же определяет требования и к аудитору (образование, квалификация, порядок сдачи экзаменов, ответственность и т.п.). Как правило, регулирование аудиторской деятельности в развитых странах государство осуществляет через посредство законов, оставляя при этом значительные возможности саморегулирования аудита со стороны общественных организаций аудиторов. В то же время, утверждение, что во всех развитых странах действуют независимые Палаты аудиторов, не соответствует действительности. В заключении необходимо сказать, что актуальность рассматриваемой темы очевидна, т.к. аудиторские проверки просто незаменимы в условиях рыночной экономики и на переходном этапе развития Кыргызской Республики.

Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

Отсутствие реакции на перемену среды учреждения не всегда, таким образом, означает хорошую способность, к адаптации, но зачастую представляет, наоборот, отсутствие до этого какого бы то ни было установления эмоцио- нальных связей. (39, с.16). М.Домборска производила тщательное исследование грудных детей, которым она руководит в течение целого ряда лет, причем она проводила это исследование в нескольких аспектах. При начальном наблюдении /1957/ за детьми из учреждений и за детьми из семей, обследованных по тесту Гезелла, она установила следующее. До 3 месяцев дети из учреждения для грудных детей по сравнению с детьми из семей не отставали. Во втором квартале задержка развития начинает проявляться, главным образом, в моторике, однако уже и в подготовительной фазе речи. После 6-го месяца дети из учреждений отстают в сидении, однако больше всего бросается в глаза задержка речи. Физическое состояние детей из учреждения в основном благоприятное, но они все же меньше прибавляют в весе, особенно во 2 и 3 кварталах, причем у них бывает больше респираторных инфекций, в частности длительно продолжающиеся типичные насморки.

Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Лечение эпилепсии комплексное: охранительный, щадящий режим, соблюдение соответствующей диеты, индивидуальный подбор противосудорожных препаратов. Распорядок дня больного следует строго регламентировать. Необходимо исключить дополнительные и эмоциональные нагрузки. Время перед сном должно быть свободно от возбуждающих воздействий - просмотра кинофильмов, телевизионных передач, шумных игр и др. Перед сном рекомендуются прогулки. Длительность сна должна быть не менее 8-10 ч. Необходимо ограничить прием острой и соленой пищи. употребление жидкости. Дети страдающие эпилепсией, являются группой риска по развитию когнитивных нарушении, так как на когнитивную сферу влияет множество факторов, иногда бывает сложно определить относительную ценность каждого из них. Исследования когнитивной сферы больных эпилепсией дают противоречивые результаты. Встречаются как больные с выраженным повреждением мозга и неврологическим дефицитом, так и совершенно нормальные в неврологическом отношение дети с нормальным интеллектом. Повреждение структуры мозга, лежащее в основе эпилептических приступов, тяжесть и частота приступов, частота субклинических приступов (по ЭЭГ) негативно влияют на когнитивную сферу.

Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Он решил, что и раньше она действовала подобным образом, и предлагаемые ею решения были такими же нечестными. В результате клиент был потерян для компании навсегда. Приведенный пример – частное проявление компетенции, причем негативное. Именно поведение сотрудника, которое приводит к успеху, и называется компетенцией. Как правило, компетенция содержит в себе только один из аспектов эффективного поведения. Для того чтобы отразить все аспекты, создают модель компетенций – набор из 8–10 компетенций, содержащий необходимое и достаточное количество эффективных паттернов поведения. В компетенции также могут быть включены мотивационные аспекты, личные качества и навыки, необходимые сотрудникам для достижения успеха в своей работе. В рассмотренном примере такие действия, как «подготовка обманчивого предложения», относятся к сфере личных качеств, а «игнорирование индивидуальных особенностей клиента» – к навыкам общения с клиентами. Сотрудник не смог найти подходящих слов для клиента (что могло бы относиться к компетенции «Эффективная коммуникация»). Если бы сотрудник действовал иначе, то такие аспекты, как «сказал клиенту честно, что этот вопрос не в сфере компетенции компании», относился бы к компетенции «Честность», а «порекомендовал клиенту компанию-специалиста в этой области» – к компетенции «Эксперт» или «Консультант».

Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Вместе с тем оно имеет и свои биологические корни, психофизиологические механизмы, которые являются промежуточной переменной между воздействием социума и поведением человека. Биологические факторы, влияющие на социальное поведение человека, выявляются уже при изучении зоосоциального поведения животных. Существует группа зоосоциальных рефлексов, которые могут быть реализованы только через взаимодействие с другими особями своего вида. Они составляют основу для полового, родительского и территориального поведения. В значительной мере они определяют и формирование групповой иерархии, где каждая особь выступает в роли брачного партнера, родителя или детеныша, лидера или подчиненного, хозяина территории или пришельца. Одно из направлений социальной психофизиологии— изучение связи индивидуальных различий и социальных процессов. Известно, что в силу определенных индивидуальных различий одни субъекты проявляют ярко выраженную склонность к доминированию, другие предпочитают позицию подчинения. Эти качества легко могут быть выявлены с помощью психологических тестов. Однако измерение индивидуальных различий по психофизиологическим параметрам предоставляет значительно большие возможности для изучения природных, биологических детерминант индивидуальных особенностей социального поведения.

Раціональні дроби та їх властивості

Такое законодательство призвано обеспечить охрану труда, соблюдение трудовых контрактов, минимальную заработную плату, выплату пособий по безработице. Государство также вправе устанавливать тарифы оплаты труда. Оно принимает на себя обучение безработных./5/ Государственное регулирование охраны и восстановления окружающей среды предусматривает меры по защите природы в виде штрафов и санкций за загрязнение, а также предписаний по осуществлению обязательных природозащитных и природоохранных мероприятий. Государственные органы устанавливают нормы выделения предприятиями средств на восстановление окружающей среды./5/ Государственное антимонопольное регулирование направлено на ограничение или даже запрет деятельности предприятий-монополистов, за исключением области естественной монополии. Государственное антимонопольное законодательство предусматривает санкции против монополистов, предотвращает создание условий, способствующих развитию монополизма. В России введен специальный государственный реестр предприятий-монополистов./5/ Государственное внешнеэкономическое регулирование — это обширный спектр мер и инструментов государственного воздействия на структуру экспорта и импорта, процессы внешней торговли, контроль за товарными потоками, пересекающими государственную границу, движение капитала в страну и из страны, валютный обмен.

Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Китайцы похвалили лошадей, но остались недовольны соболями и лисицами. Самому же императору русские дары понравились, и он даже приказал людям из свиты узнать, нет ли у русского посла еще каких-нибудь «редких потех». На следующий же день, приходившийся на полнолуние, — «счастливое» время по китайскому календарю — был назначен и торжественный прием русского посольства во дворце. Этот прием Спафарий подробно описал в своем посольском отчете. За час до рассвета, сообщает Спафарий, русских послов привезли к дворцу, провели «через три вороты и три стены» во внутренний двор, усадили там, на ковры и велели ждать. «И мы, — продолжает Спафарий, — сидели там с полчаса. И на зоре пред солнечным всходом пришли и говорили, что итить время. А в той площади, где великого государя грамоты положили и сидели, и тут устроена была у них стойка, и стояли 7 слонов, и 3 слона стояли на левой стороне, а 4 на правой. А на тех, которые стояли на правой стороне, зделаны на них чердаки только на трех, и те чердаки круглые позолоченые. А в тех чердаках седятца человека по 4 и по 6-ти и на боях бьютца ж. А слоны самые великие.

Раціональні дроби та їх властивості

Именно Кулигин дает точную и четкую характеристику быта, нравов и обычаев, царящих в городе Кали-нове. Он один из немногих осознает ту атмосферу, которая сложилась в городе. Он прямо говорит о необразованности и невежестве масс, о невозможности честным трудом заработать деньги, выбиться в люди из-под кабалы знатных и важных лиц в городе. Они живут вдали от цивилиза-.ции и не очень-то к ней стремятся. Сохранение старых устоев, страх перед всем новым, отсутствие всякого закона и власть силы - вот закон и норма их жизни, вот чем живут и довольствуются эти люди. Они подчиняют себе всех, кто их окружает, подавляют всякий протест, любое проявление личности. Островский показывает нам типичных представителей этого общества - Кабаниху и Дикого. Эти лица занимают особое положение в обществе, их боятся и потому уважают, они имеют капитал, а следовательно, — власть. Для них не существует общих законов, они создали свои и заставляют остальных жить в соответствии с ними. Они стремятся к тому, чтобы подчинить себе тех, кто слабее, и “умаслить” тех, кто сильнее. Они деспоты как в жизни, так и в семье. Мы видим это беспрекословное подчинение Тихона своей матери, а Бориса - своему дяде.

Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Больным с отслойкой сетчатки, сопровождающейся разрывами различной локализации (23 чел.), осуществлялось комбинированное лечение, заключающееся в проведении различных видов эписклерального пломбирования, витрэктомии, (при необходимости с введением ПФОС), эндолазеркоагуляции, транспупиллярной коагуляции глазного дна, в сочетании с обязательным проведением вышеуказанной консервативной терапии. Результаты и обсуждение В результате проведения консервативной терапии у больных с экссудативной отслойкой сетчатки достигнуто купирование процесса с полным прилеганием сетчатки у 9 больных в сроки от 1 до 2 месяцев. У трех больных из этой группы возникла необходимость проведения субтотальной витрэктомии с введением ПФОС и циркулярного вдавления склеры в связи с выраженным фиброзом стекловидного тела. Во всех случаях достигнуто прилегание сетчатки в сроки от 1 недели до 2–х месяцев. При проведении комбинированного лечения полное прилегание сетчатки с блокированием разрывов достигнуто у 16 больных. У 7 больных с выраженным фиброзом стекловидного тела и тракционным механизмом отслойки сетчатки дополнительно проводилась закрытая субтотальная витрэктомия с введением ПФОС (ДК–164) и эндолазеркоагуляцией глазного дна.

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Этот анаэробный микроорганизм размножается при угнетении нормальной кишечной микробной флоры при лечении антибиотиками широкого спектра действия.Основным симптомом псевдомембранозного колита является обильная водянистая диарея, началу которой предшествовало назначение антибиотиков. Затем появляются схваткообразные боли в животе, повышается температура тела, в крови нарастает лейкоцитоз. Очень редко может наблюдаться молниеносное течение псевдомембранозного колита, напоминающее холеру. Обезвоживание развивается в течение нескольких часов и заканчивается летальным исходом.В.Н. Красноголовец выделяет латентную, распространенную (с бактериемией) и распространенную, протекающую с генерализацией, инфекции (сепсис, септикопиемия) . Методы диагностики дисбактериоза Для диагностики дисбактериоза тонкой кишки применяют прямые и косвенные методы. Прямой заключается в посеве дуоденального и еюнального содержимого, полученного с помощью стерильного зонда. Избыточный рост бактерий диагностируется в случае, если количество бактерий превышает 105/мл или в нем определяются микроорганизмы, находящиеся в толстой кишке (энтеробактерии, бактероиды, клостридии и др.).Известно, что в процессе метаболизма микробной флорой толстой кишки углеводов образуется большое количество газов, в том числе водорода.

Методи науково-педагогічних досліджень

Липиды, поступающие с пищей, крайне гетерогенны по своему происхождению. В желудочно кишечном тракте они в значительной мере расщепляются до составляющих мономеров: высших жирных кислот, глицерола, аминоспиртов и др. Эти продукты расщепления всасываются в кишечную стенку и из них в клетках кишечного эпителия синтезируются липиды, свойственные человеку. Эти видоспецифические липиды далее поступают в лимфатическую и кровеносную системы и разносятся к различным тканям и органам . Липопротеиды. Строение и химический состав. Исходя из современных представлений, само понятие “липопротеиды” можно определить следующим образом: липопротеиды (ЛП) – высоко молекулярные водорастворимые частицы, представляющие собой комплекс белка и липида, образованный нековалентными связями, в котором белки совместно с полярными липидами формируют поверхностный гидрофильный слой, окружающий и защищающий внутреннюю гидрофобную липидную сферу от водной сферы и обеспечивающий транспорт липидов в кровяном русле и доставку их в органы и ткани.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Для понижения влажности, улучшения органолептических свойств копченые колбасы сушат при температуре 12єС до достижения требуемой консистенции. Санитарное состояние аппаратуры и самого цеха термической обработки хорошее.Инвентарь, аппаратура,тара и сами цеха завода ежедневно подвергаются влажной уборке с применением дезрастворов. Регулярно проводится генеральная уборка во всех производственных помещениях завода. Принимаются меры по борьбе с насекомыми и грызунами.Для готовой продукции установлены сроки хранения и реализации: 1. Вареная колбаса высшего сорта 72 часа, 1 и 2 сорта 48 часов (при 8єС) 2. Полукопченая, варено-копченая колбаса 10 суток (при 12єС) 3. Буженина, бекон 72 часа Все продукты при отправке обязательно сопровождаются сертификатом качества.Гардеробы и душевые для рабочих осмотрены не были. Персонал в достаточной степени обеспечен чистой санитарной одеждой, соблюдает правила личной гигиены. На заводе есть здравпункт. Все рабочие проходят регулярный медосмотр, обследуются на глисто- и бациллоносительство, проходят флюорографию.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

Кроме того, сырье, предназначенное для получения целанида, анализируется химическим методом. Активность листьев наперстянки контролируется ежегодно. Химический состав. В растениях наперстянки шерстистой найдено 49 сердечных гликозидов, их сумма составляет 0,48—0,56%. Основная часть этих гликозидов — ланатозид А и С, ланатоксин, дигиталинум верум, ланатозид В. Ланатозиды А, В и С под действием ферментов превращаются во вторичные гликозиды, которые также находятся в растении. Семена содержат в основном дигиталинум верум и дигитанолгликозиды: дигифолеин и ланафолеин. Применение в медицине. Из всех индивидуальных гликозидов нашли применение ланатозид С и дигоксин. Препараты наперстянки шерстистой (дигитоксин и целанид) применяют при декомпенсированных пороках сердца, сердечной недостаточности, связанной с гипертонией и нефритом, миокардите и миодегенерации, легочном сердце, при подготовке больных с заболеванием сердца к операциям и родам. При передозировке сердечные гликозиды могут вызывать резкую брадикардию, политопную экстрасистолию, бигеминию или тригеминию, замедление предсердно-желудочковой проводимости.

Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

Для данных специалистов особое внимание следует уделять компетенции «Установление и поддержание отношений», которая включает в себя такие аспекты, как проявление интереса к партнеру, поддержание разговоров на личные темы, поздравление с личными праздниками. Руководители компаний могут выполнять и роль ведущих экспертов, системных инженеров, то есть основных разработчиков решения для клиента. Для них, помимо отличных знаний в своей и смежных областях, могут быть важны такие компетенции, как: «Нацеленность на саморазвитие» – постоянное поддержание уровня своих знаний, обучение, отслеживание новых технологий в своей области; «Четкость изложения» – грамотное формулирование своих предложений, как в устном, так и в письменном виде, умение ставить задачи исполнителям. Учитывая тот факт, что зачастую заказчики не являются профессионалами в области ИТ-решений, этому специалисту приходится «думать за клиента» – предугадывать его вопросы и те аспекты, которые клиент не продумал. Такая компетенция может называться «Предусмотрительность» или быть частью компетенции «Эксперт». Для специалистов, осуществляющих обслуживание пользователей внутри компаний (например, системных администраторов), одним из показателей эффективности работы является удовлетворенность их внутренних клиентов (сотрудников компании, пользующихся ПК) обслуживанием и взаимодействием с системным администратором.

Раціональний зміст гегелівської діалектики

Подобно другим заемщикам, банки выплачивают процент по займам Федеральной резервной системе. Учетная ставка представляет собой процент по займам, взимаемый Федеральной резервной системой с банков и других финансовых институтов. Когда совет управляющих увеличивает учетную ставку, банки поднимают процент, взимаемый со своих клиентов. Аналогично, при уменьшении учетной ставки банковский процент за кредиты сокращается. Низкий процент поощряет получение займов, в то время как высокий процент оказывает обратное воздействие. При росте займов денежное предложение расширяется. При сокращении займов денежное предложение сужается. Изменение нормы резервов. От банков требуется держать определенный процент от их депозитов (известный как норма резервов) в качестве резерва в окружном Федеральном резервном банке. Оставшиеся средства банки могут предоставлять в качестве займов своим клиентам. Поднимая норму резервов, совет управляющих тем самым уменьшает возможности банков предоставлять деньги в кредит. При понижении нормы резервов коммерческие банки могут свободнее распоряжаться большей частью своих вкладов, что, в свою очередь, будет повышать денежное предложение. Ограниченность монетарной политики.

Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

В случае погрешности, выходящей за пределы класса точности, счетчик проверяют, регулируют и ремонтируют. b) Пакетный выключатель. Пакетный выключатель – это простейший аппарат ручного управления для включения и отключения электрических цепей с токами не больше номинального. Он состоит из изолирующих пакетов, в каждом из которых расположены подвижные и неподвижные контакт-детали, создающие мгновенное срабатывание контактов, обеспечивающие два разрыва цепи. У пакетных выключателей многие летали, при выходе из строя, не подлежат ремонту, их следует заменить. Это относится и к пружинам, которые, постоянно находясь в сжатом состоянии, испытывают напряжение, и, поэтому, часто выходят из строя, рукояткам, скобам, неподвижным контактам при плавлении или обгорании. Если подвижные контакты имеют толщину менее 80% первоначальной, их также заменяют новыми. Поломку лепестков фиксирующей шайбы можно устранить, не производя полной разборки выключателя. При порче других деталей, например изоляции валика, необходима полная разборка. Если необходимо устранить повреждения контактов, надо снять кольцо верхнего пакета, вынуть из пакета подвижные и неподвижные контакты в сборе с дугогасительной шайбой.

Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування

Некоторое удовлетворение давала ему литературная работа в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения», где он помещал переводы с английского, рефераты статей, обозрения материалов, опубликованных в иностранных журналах. В 1854 году Ушинскому удалось получить назначение сначала учителем, а затем инспектором Гатчинского сиротского института, где он значительно улучшил постановку обучения и воспитания. Под влиянием начавшегося общественно-педагогического движения Ушинский в 1857—1858 годах поместил в «Журнале для воспитания» несколько статей («О пользе педагогической литературы», «О народности в общественном воспитании», «Три элемента школы» и др.), которые прославили его имя. В 1859 году Ушинский был назначен инспектором классов Смольного института благородных девиц. В этом учреждении, тесно связанном с царским двором, процветала атмосфера угодничества и заискивания перед ближайшим окружением царицы, ее фаворитами. Девушек воспитывали в духе христианской морали и превратного представления об обязанностях жены и матери, им давали очень мало реальных знаний и больше заботились о привитии им светских манер, преклонения перед царизмом.

Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

Православные СМИ полны свидетельств о явлении контрмиссии – настоятельных рекомендациях не ходить к таким-то священникам, в такие-то храмы. Множатся случаи запретов и гонений на священнослужителей, которых обвиняют то в «ереси», то в «подрывной деятельности», то в «пособничестве дьяволу» . Пишут о «духовном большевизме», которым охвачена консервативная часть РПЦ, о том, что для людей, видевших в церкви другой мир по сравнению с окружавшей их советской действительностью, сегодняшняя атмосфера в церковной ограде стала шоком. «Возникает вопрос – случайно ли? Почему многие люди, называющие себя христианами, а значит, призванные апостолом Павлом стоять в свободе, на деле оказываются в бегстве от свободы едва ли не впереди всего общества? Почему так легко впускает в себя церковный организм яд тоталитарного сознания, яд очень заразный?» Многих мирян искренне огорчает непримиримость РПЦ к католикам, экуменистам, униатам, баптистам, евангелистам – с одной стороны, и с другой – её откровенная лояльность к новым богатым, неправедно, грабительски нажившим огромные состояния.

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, трудолюбия , настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей. Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказывающая существенное влияние на развитие других наук и практики, является базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. Одной из основных целей изучения математики является формирование и развитие мышления человека, прежде всего, абстрактного мышления, способности к абстрагированию и умения "работать" с абстрактными, "неосязаемыми" объектами. В процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, многие качества мышления - такие, как сила и гибкость, конструктивность и критичность и т.д. Поэтому в качестве одного из основополагающих принципов новой концепции в "математике для всех" на первый план выдвинута идея приоритета развивающей функции обучения математике.

Теорія раціональних сподівань

Но познавательная деятельность детей с нарушением интеллекта нарушена и развивается значительно медленнее, чем у детей с нормальным интеллектом. Поэтому обучение умственно отсталых детей имеет свою специфику. Особенности детей с нарушением интеллекта с их быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, затруднениями при необходимости применять умственные усилия требуют внесения игровых моментов, частой смены форм работы, перерывов для отдыха, и кроме того, постепенного вовлечения их в учение с постоянным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка (Н. Г. Морозова). Для лучшего усвоения материала необходимо перед каждым разделом изучаемого материала проводить подготовительную работу. Поэтому количество уроков по каждой теме значительно увеличилось по сравнению с программой для детей с легкой степенью умственной отсталости. Ведется большая работа по закреплению и многократному повторению пройденного материала, так как детям с нарушением интеллектуального развития свойственно быстрое забывание. Весь процесс формирования временных представлений у детей с нарушением интеллекта проводится с учетом следующих требований: 1.необходимо формировать временные представления на базе детских наблюдений, опыта, практики.

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Петр Иванович Адуев, в течение всего романа “низводящий” на землю романтические декларации племянника, дает понять, что роман Александра - заурядное юношеское волокитство. Его склонность “путать” Наденьку с другими девицами все меньше и меньше возмущает племянника, так как романтический ореол, которым он окружал эту барышню и свое чувство, блекнет в его же собственных глазах. Именно разоблачение романтизма особенно высоко оценил в “Обыкновенной истории” Белинский: “А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму”.~ Белинский придал “Обыкновенной истории” важное значение в деле очищения общества от устарелых форм идеологии и мировосприятия. Отражение “исторической ломки” в названии и содержании романа Историческая ломка - переход от феодального общества с его патриархально-семейным бытом и соответствующими идеалами чувств и отношений к буржуазному укладу - в “маленьком зеркале” (выражение самого писателя) первого романа Гончарова отразилась как перемещение героя во времени и в пространстве.

Авторское право в сфере технологий

Таким образом, переход от поместных и королевских судов с их дискреционным правосудием, сколь бы мудрыми не были бы порой их решения, к систематизированному праву с его эффективной прагматикой, был очень важен для становления капитализма. 3. Развитие банков и переводных векселей. Использовать векселя в XVIII веке начали итальянские торговцы. Это существенно облегчало перевод денег без надобности перевозить золото. Появившиеся в Амстердаме, а позднее в Антверпене, рынки векселей занимались предоставлением дешевых краткосрочных кредитов, столь необходимых для развития торговли. Параллельно и в связи с рынком векселей развилась и система банковских депозитов, так как торговля векселями позволяла обойти церковный запрет на взимание процента. Приобретение векселя со скидкой относительно номинала толковалось как плата за риск, что предъявленный вексель могут и не оплатить, а не как запретная плата за время, принадлежащее Богу. Малоизвестные торговцы помещали средства в известные торговые дома, чтобы иметь возможность расплачиваться надёжными векселями, выписанными на имя последних.

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Условия, способствовавшие развитию Смуты борьба боярства за ограничение власти царя падение нравственности (по мнению современников) боярские опалы, неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова (1598-1605) активность казачества вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России Краткий хронограф Смутного времени 1598 - Пресечение династии Калиты. Начало правления Бориса Годунова. 1601 -1603 - Неурожаи и массовый голод в России. Нарастание социальной напряженности в России. 1605 - Смерть царя Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I. 1606-1610 - Царствование Василия Шуйского. 1606-1607 - Крестьянское восстание под руководством И.Болотникова. 1607 - Начало военных действий Лжедмитрия II. 1609 - Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. Начало польской интервенции. 1610-1613-Свержение Василия Шуйского, "Семибоярщина" до 1613г. 1611-1612- Первое и второе ополчения, освобождавшие Москву от польских интервентов. (Минин и Пожарский). 1613 - Установление династии Романовых земским собором. Последствия смуты. 1. Временное усиление роли сословно-представительных органов власти: Боярской думы и Земского собора (за царствование Михаила Романова (1613- 1645) известно 10 созывов Земского собора) 2.

Формування доходів за видами діяльності, їх облік

I '^Центральными событиями культурной жизни республики!! этих лет явились празднование 1000-летия армянского герои-] ческого эпоса «Давид Сасунский> (сентябрь 1939 г.) и про-; ведение в Москве первой декады армянского искусства (ок-тябрь 1939 г.). 1000-летний юбилей эпоса «Давид Садунский идеи которого близки и понятны всем народам, был отмечен; как праздник многонациональной советской культуры. Тор-5 жества, посвященные этому юбилею, состоялись в Москве и Ереване, широко отмечались в союзной печати. На первой декаде армянского искусства в Москве были! продемонстрированы успехи и достижения армянской совет- ской культуры. Общественность столицы высоко оценила ма- стерство коллектива Государственного театра оперы и бале-,1 та им. Спендиаряна, показавшего в Москве оперы «Ануш» А.  Тиграняна,  «Алмаст»  А.  Спендиаряна,  балет  А.  Хача-: туряна «Счастье»  («Гаянэ»). В дни декады в Москве была' организована  выставка  произведений художников Армении, -, состоялись творческие вечера армянских писателей. За боль- шие заслуги в развитии театральной и музыкальной куль-туры Ереванский оперный театр был награжден орденом Ле-Ц нина, Армянская филармония—орденом Трудового Красного 1 Знамени.  Солистка  оперного театра,  замечательная  певица Айкануш Даниелян—первой среди деятелей армянского театрального   искусства—была   удостоена   звания  народной   артистки СССР. В ноябре 1940 г. трудящиеся республики торжественно отметили 20-летие Советской Армении.

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

В поисках выхода из финансового тупика вынужден был пойти на созыв Генеральных штатов (5 мая 1789), не собиравшихся с 1614. Отказавшись обсуждать частности, 17 июня депутаты провозгласили себя Национальным собранием, а 23 июня по предложению отказались подчиниться королевскому указу об их роспуске. 9 июля Собрание назвало себя Учредительным, провозгласив своей целью выработку конституционных основ нового политического порядка. Угроза разгона Учредительного собрания вызвала восстание в Париже. была штурмом взята крепость-тюрьма Бастилия, символ абсолютизма. Этот день считается датой начала революции. История великой революции начнется за 15 лет до взятия Бастилии, когда на французский престол в 1774-м вступит Людовик XVI. Предшественники оставят ему в наследство отработанную систему абсолютной власти: он может издавать и отменять любые законы, устанавливать и собирать любые налоги, объявлять войну и заключать мир, решать по своему усмотрению все административные и судебные дела. От двадцатилетнего короля ждут реформ, но он оказывается человеком бесхарактерным и нерешительным. И здесь впервые возникает почти мистическая связь событий, разделенных двумя веками и тысячами километров.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.