Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів. 1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 1. Обгрунтування технічних вимог до виробу 1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки. 1.1.3. Технічні вимоги до виробу 1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу 1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає 10 -- 35 2) вологість не повинна перевищувати 40-80% 3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин. 4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин 1.1.3.2. Окремі технічні вимоги 1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти 2) використовується подвійна система обчислення 3) напруга живлення дорівнює 5В 4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В. 1.2. Вхідні данні. 1) Кількість змін - 2; 2) Кількість виробів за рік – 231300 шт; 3) Відсоток браку - 0%; 4) Кількість перерв - 2; 5) Час перерв – 2x15 хвилин; 6) Номінальний фонд часу - 257 днів; 7) Трудоміскість виконання операцій: Взяти і відкласти плату - 0.07 хв. Встановити конденсатор - 0.12хв. Встановити мікросхему - 0.50 хв. Групова пайка - 1.00 хв. Допайка та ремонт - 1.00 хв. Покриття лаком - 0.5 хв. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно. Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва. За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок. Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків. Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час. 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.2.1. Знаходження такту потока Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Маршыравалi каля дзьвюх гадзiн. Iзноў ззаду пачуўся сiгнал, i войска абмiнуў апрануты ў цывiльнае чалавек на матацыкле. Затрымаў генэрала Мальцава й перадаў яму пакет. Калёна зноў спынiлася. - Камандзер беларускае дывiзii, да генэрала Мальцава! - пачулася перададзенае па лiнii. Кушаль з капiтанам Орсiчам, прыйшоўшы да ўласаўскага камандзера, заўважылi ягонае вялiкае зьнерваваньне. - Сам ня ведаю, што рабiць, - казаў той. - З аднаго боку радыяграма Андрэя Андрэевiча загадвае чакаць зь пераходам фронту, а з другога - паслухайце самi. Ад'ютант Мальцава, што ведаў ангельскую мову, пачынае чытаць i тлумачыць загад камандзера амэрыканскага корпусу наступнага зьместу: "Расейская дывiзiя генэрала Мальцава й беларуская дывiзiя сяньня маюць перайсьцi нямецкi фронт на шашы Айзенштайн Маркт - Цьвiзэль. Мая артылерыя пачне абстрэльваць нямецкiя пазiцыi а гадзiне дванаццатай апаўднi. У гэтым часе пачне дзейнiчаць i авiяцыя". - Што-ж рабiць? - пытаецца ў прысутных афiцэраў уласаўскi камандзер. Бальшыня выказваецца за пераход да амэрыканцаў

РЕФЕРАТЫ:

Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

Деление произведений по предмету приводит к такой схеме: один характер в замкну-той ситуации – лирика; два или более характеров в одной замкнутой ситуа-ции – сцена во французской классической трагедии т. д. Размеры жанров объясняются различиями в предмете подражания. Вышеизложенные теории сходны в одном – в формалистической интер- претации жанра. Существуют и другие оригинальные концепции. Например, биологичес-кая теория Ф. Брюнетьера (жанры рождаются, живут, достигают своего расцвета и умирают, подобно живому существу). Теория Б. Кроче исходит из того, что художественное произведение является выражением интуиции, неделимым и единым. Жанр итальянский ученый объявил ''предрассудком'', и в его аргументации были рациональные моменты. Так, он справедливо подчеркивал высокую степень абстракции, заключенную в понятии жанра. Продолжением крочеанской традиции в отношении к жанрам в литера- туроведении явилась т. н. Вулканическая теория, согласно которой создание произведения подобно извержению вулкана, оно не только не предусмот-рено, но необъяснимо.

Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

При влагалищном исследовании находят нависание или уплощение заднего и одного из боковых сводов, чрезвычайную их болезненность. Исследование резко затруднено из-за болей и напряжения брюшной стенки. Распознавание в типичных случаях разрыва трубы не трудно. Более сложно поставить диагноз при трубном аборта, который нужно дифференцировать с маточным абортом, воспалением придатков, аппендицитом, опухолью яичника, перитонитом, нарушением менструального цикла. Больных с подозрением на внематочную беременность немедленно госпитализируют. Лечение. По установлении диагноза — срочная операция с одновременным применением средств борьбы с анемией и шоком. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА. Важное значение имеют анамнестические данные о дате последней менструации, первом шевелении плода, установленном сроке беременности при первом посещении врача, продолжительности предшествовавших беременностей и весе детей. Беременность: 6 недель — матка несколько увеличена, шарообразна, имеются признаки Гегара, Гентера, Снегирева, Пискачека; 8 недель — матка величиной с женский кулак, дно ее достигает уровня симфиза; 12 недель — матка величиной с мужской кулак, дно ее на 2 поперечных пальца выше симфиза; 16 недель — матка располагается в большом тазе, дно на середине между лоном и пупком; 20 недель — начинается выпячивание живота, дно матки на 2 пальца ниже пупка; 24 недели — дно на уровне пупка; 32 недели — пупок сглаживается, дно матки располагается между пупком и мечевидным отростком; 36 недель — дно матки в подложечной области, боковые поверхности достигают реберных дуг; 40 недель -- дно матки на середине между пупком и мечевидным отростком.

Економічна ефективність організації виробництва пальто

Развивающие умения Такие умения предполагают определение "зоны ближайшего развития" (Л.С. Выготский) отдельных учащихся и класса в целом; создание проблемных ситуаций и других условий для развития познавательных процессов чувств и воли воспитанников; стимулирование познавательной самостоятельности и творческого мышления, потребности в установлении логических (частного к общему, вида к роду, посылки к следствию, конкретного к абстрактному) и функциональных (причины-следствия, цели-средства, качества-количества, действия-результата) отношений; формулирование и постановку вопросов, требующих применения усвоенных  знаний, сравнений н самостоятельных умозаключений; создание условий для развития индивидуальных особенностей, осуществление в этих целях индивидуального подхода к учащимся. Ориентационные умения Они направлены на формирование морально-ценностных установок воспитанников и научного мировоззрения, их отношения к труду, явлениям природы и общества, идеалов и других мотивов поведения; привитие устойчивого интереса к учебной деятельности и науке, к производству и профессиональной деятельности, соответствующей склонностям и возможностям детей; организацию совместной творческой деятельности, имеющей своей целью развитие социально значимых качеств личности.

Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

Принцип ассоциативной интеграции реализуется в гибриде, основанном на парадоксальной контаминации ассоциантов «никто как я не любил». Александр Бобров. Цыганка с чудовищем. От судьбы изнуряющей, ноющей, От утрат, и от ран, и от бед Прижималась душою к чудовищу Сколько нищих и каторжных лет. 72 Умирать от любимой руки – Это высшая доблесть цыганок. Раиса Романова. От судьбы изнуряющей, ноющей Я в кино уходила, скорбя. Вдруг афиша с названьем «Чудовище». Вот, подумалось фильм про тебя!И пошла на него, как наметила, Разглядеть крупным планом бельмо. Оказалось, что это – комедия, И не ты в ней герой – Бельмондо.Обстановка французская – та ещё. Я ушла, я покинула зал От ликующих, праздно болтающих, Как великий поэт призывал.И пошла по дороге накатанной, По цыганской дороге большой, Нищетою стращая и каторгой, Чтоб опять прижиматься душой.Приготовилась я к высшей доблести – Кто полюбит Раису Ромэн? Но в ответ пригрозило чудовище: Не устраивай таборных сцен. В данной пародии реализуются два принципа ЯИ – имитация и ассоциативное отождествление. Принцип имитации проявляется в следовании пародиста за стилем поэтессы, в цитировании её строк в трансформированном юмористическом сюжете и обыгрывании тематического плана стиха. 73 Принцип ассоциативного отождествления реализуется через приём сопоставления созвучных слов.

Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Сравнительный анализ природно-ресурсного потенциала районов. Минеральные ресурсы. Районы расположены на Русской равнине, где пласт осадочных пород покрывает кристаллическое основание. Поэтому полезные ископаемые здесь главным образом нерудные. На Северо-Западе – огнеупорные глины (Боровичское месторождение), известняки (Пикалевское и Сланцевское месторождения), бокситы (Мягозеро, Тихвинская группа), кингисеппские фосфориты. Основные энергетические ресурсы района — сланцы (Сланцевское месторождение), торф, гидроресурсы. ЦЭР обладает запасами бурого угля (Подмосковный бассейн), фосфоритами (Полпинское, Егорьевское месторождения), торфом. ВВЭР обладает запасами фосфоритов (Вятско-Камское месторождение – 20% российских запасов) и торфа, ЦЧЭР обладает мировыми запасами железных руд КМА, фосфоритами (Курско-Щигровский бассеин), бокситами (Висловское месторождение). Все районы богаты строительными материалами: гипсом, глинами, мелом, доломитами, цементным сырьем, стекольными песками и др. Лесные ресурсы. По запасам лесных ресурсов районы также различаются.

Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

Сущность когнитивного воздействия состоит в передаче определенного объема информации, совокупности данных о товаре; факторов, характеризующих его качество и т.п. Целью аффективного воздействия является превращение массива передаваемой информации в систему установок, мотивов и принципов получателя обращения. Инструментами формирования отношения являются частое повторение одних и тех же аргументов, приведение логических доказательств сказанного, формирование благоприятных ассоциаций и т.д. Внушение предполагает использование как осознаваемых психологических элементов, так элементов бессознательных. Результатом внушения может быть убежденность, получаемая без логических доказательств. Необходимо отметить, что внушение возможно, во-первых, в том случае, если оно соответствует потребностям и интересам адресата, и, во-вторых, если в качестве источника информации может быть использован человек, обладающий высоким авторитетом и пользующийся безусловным доверием. Внушение будет эффективней при многократной повторяемости рекламного обращения. Конативное воздействие обращения реализуется в «подталкивании» получателя к действию, в подсказывании, что он должен сделать. 2.4. Уровни психологического воздействия 2.4.1. Конативное воздействие Конативное воздействие выражают метакоммуникативные стратегии.

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Прежде всего необходимо решить, в какую систему (или системы) банк может вступить, или же он намеревается создать собственную локальную платежную систему. Принятое решение определит большинство дальнейших действий, не говоря о том, что от него будут зависеть и многие экономические показатели. В принципе, никто не запрещает отечественным банкам присоединиться к таким мировым лидерам как Visa или Mas erCard. Некоторые банки (например Инкомбанк и Менатеп) так и поступили. Проблема заключается только в том, что для членства в этих системах необходимо выполнить ряд очень жестких требований как к техническому, так и к финансовому состоянию банка. Кроме того, выполнение нормативов необходимо регулярно подтверждать (каждые шесть месяцев). Увы, не все (а точнее, немногие) российские банки способны сейчас выполнить эти нормативы. Проще присоединиться к одной из имеющихся российских систем: U io Card, S B Card, Mos Card и т.д. Естественно, что при этом банк ограничен в выборе технологий и, частично, организационных решений, которые приняты в выбранной платежной системе.

Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Наконец, немаловажную роль играл фактор личного соперничества, который часто оказывался решающим. Конфликты на этнической почве в среде правящей элиты Эстонии не имели того значения, как в обществе, где к присутствию русских относились очень болезненно. В руководящих сферах гораздо большую роль играли противоречия между "старыми" и "новыми" эстонцами, "старыми политзаключёнными" и "эмигрантами". Последних было большинство, особенно в высших органах власти и управления: так, в аппарате ЦК КП(б)Э, укомплектованном в основном этническими эстонцами, из 78 сотрудников 61 человек работал до 1940 г. в старых республиках СССР (данные на май 1945 г.) 8. Группа "старых политзаключённых", относительно малочисленная, имела, тем не менее, большое моральное влияние и политический авторитет. Её ядро составили А.Веймер, Г.Аллик, Б.Кумм. Все они занимали довольно высокие посты в руководстве: А.Веймер был председателем Совета Министров республики, Г.Аллик - его заместителем, Б.Кумм - министром государственной безопасности Эстонии.

Організація охорони праці на виробництві

Именно этой взаимосвязью и взаимозависимостью правящей бюрократии и носителя верховной власти обеспечивалась ориентация режима, его способность более или менее реально оценивать обстановку и принимать нужные в его интересах достаточно компетентные решения. Теперь эта связь оказалась разорванной. Таким образом, поломка и выход из строя системы ориентации самодержавного режима, как это ни парадоксально звучит, наступают тогда, когда монарх начинает принимать решения действительно самодержавно, единолично, независимо от своего официального правительства или в противовес ему. Поскольку же в действительности ни один правитель не может принимать решения, не руководствуясь чьими-то советами и подсказками, потому что сам по себе он совершенно слеп, порвав с официальным правительств ом, он становится непременно жертвой в лучшем варианте случайных, в худшем губительных с точки зрения интересов режима в целом и своих собственных влияний. Именно последнее произошло с Николаем II. Неизбежным итогом такого хода вещей явился развал официального правительства, выразившийся в форме утраты компетентности и способности контролировать ситуацию во всех областях народнохозяйственной и государственной жизни, распад всего административно-управленческого организма.

Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

ТА 1-го Украинского фронта, имея от Конева задачу наступать из ст. Пале-штрассе (полтора километра западнее аэропорта Темпельхоль) на север вдоль железной дороги, 28.4.45 г. вышли в тыл боевых порядков 8 гв. А и 1 гв. Наступление частей Конева по тылам 8 гв. А и 1 гв. ТА создало путаницу и перемешивание частей, что крайне осложнило управление боем. Дальнейшее их продвижение в этом направлении может принести к ещё большему перемешиванию и к затруднению в управлении. Докладывая изложенное, прошу установить разграничительную линию между войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов или разрешить мне сменить части Украинского фронта в г. Берлине. Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г.Жуков Член военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегин Начальник штаба Генерал-полковник Малинин 18 В Генеральном штабе внимательно следили за ходом событий и ещё до получения телеграммы Г.Жукова ему и И.Коневу была направлена следующая директива о новой разграничительной линии в Берлине: Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов об установлении разграничительной линии в Берлине 28 апреля 1945 г. 21.20 Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. С часов 29.4.45 г. установить следующую разграничительную линию в Берлине между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами: до Мариендорф прежняя, затем ст.

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

И только после победы советского оружия под Курском и Белгородом эта задача была снята, поскольку стало ясно, что Япония не пойдёт на риск военного столкновения с СССР. В начале войны резидентуры внешней разведки действовали в США, Великобритании, Швеции, Болгарии, Китае, Иране, Турции, Афганистане и Японии, откуда поступала основная информация по нацистской Германии. В ходе войны были созданы резидентуры в Египте, Италии, Франции, Финляндии, Румынии и Венгрии. 12 октября 1941 года резидента НКВД в США Василия Зарубина и руководителя внешней разведки П.М.Фитина пригласили в Кремль. Здесь их принял председатель ГКО И.Сталин. Поздоровавшись, он поинтересовался готовностью резидента работать в США, а затем перешёл к делу. Сталин начал с того, что советское правительство недостаточно чётко представляет современную обстановку в Америке, где борются две политические группы. Одна из них - "изоляционисты" - выступает против вовлечения США в мировую войну. Вторая, возглавляемая президентом Рузвельтом, склоняется к оказанию помощи СССР в организации отпора гитлеровскому нашествию.

Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Полученные документы помогли советскому правительству добиться в Ялте от союзников принятия решений, учитывающих реальные интересы СССР по послевоенному устройству Европы и отстоять интересы Польши и других стран Восточной Европы. А в июне 1945 года, незадолго до открытия Потсдамской конференции, советской разведкой был получен доклад Комитета начальников штабов Великобритании премьер-министру страны, озаглавленный "Безопасность Британской империи". Авторы документа объявляли Советский Союз "главным противником Великобритании и всего западного мира" и рекомендовали британскому правительству осуществить целую серию внешнеполитических и военных мероприятий, направленных против СССР. Как известно, попытки правящих кругов Британии сохранить империю от краха оказались тщетными. Вторая мировая война закончилась в августе 1945 года с капитуляцией милитаристской Японии. Стремительный разгром мощной Квантунской армии завершился захватом руководителей основных антисоветских центров, расположенных у дальневосточных границ СССР.

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Летом и осенью 1861 года они распространили ряд прокламаций с призывами готовиться к борьбе против самодержавия. В 1862 году образовалась конспиративная организация “Земля и воля”, состоявшая из Михайлова М. Л., Щелгунова Н. В., Обручева Н. Н., Серно-Соловьевич Н. А., Слепцова А. А. Активисты “Земли и воли” вели подготовку к восстанию. После ареста руководителей, провалились вооруженные выступления в Поволжье и комитет “Земли и воли” решил приостановить свою деятельность. Реформа 1861 года “ударила одним концом по барину, другим – по мужику”. Помещики были недовольны, столкнувшись с необходимостью самим хозяйствовать на собственной земле без рабочих рук и сельскохозяйственного оборудования. Реформа заставила отдать крестьянам их наделенную землю. Велико было нравственное потрясение “бар-последышей”, привыкших бесконтрольно распоряжаться крестьянами. Помещичьи протесты нашли свое выражение в дворянских губернских комитетах, на которых раздавались протесты против нарушения “священной дворянской собственности” и оговаривались предложения о изменении в пользу дворян изданного закона.

Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

В своих корнях, родной глубинке поэт черпал вдохновение и силы жить. Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак? чаще ветер поет иль петух? Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг. Необычайно образная поэзия Сергея Есенина сблизила его с имажинистами. Но поэт был слишком своеобразен, не хотел ограничивать себя никакими рамками. Есенин отходит от имажинистов, и вскоре вся «школа умерла сама собой». И в любовной лирике Есенина, как и во всем его творчестве, образ России неотделим от личности поэта. Он влюблен, тоскует, плачет и смеется, но не забывает ни на мгновение о родине. Эта поразительная связь с отчизной почти на подсознательном уровне: о чем бы ни писал поэт — все о России. Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Есенин не просто бытописатель или мастер пейзажа.

Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

Сопутствующий: Ожирение I Степени, гипертоническая болезнь I ст. ОПЕРАЦИЯ26.02.2001 Экстирпация матки с придатками. Чревосечение. Нижнесрединная лапоротомия. Группа 539 Куратор: Шагрова Татьяна Ивановна Срок курации: 23 – 27.02.2001 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ К.м.н. ассистент кафедры акушерства и гинекологии СПбМГУ Исакова Э.В. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 2001 г. ПРИМЕЧАНИЯ:Тираж 2 экземпляра. Типография магазина Л’Этуаль.

Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Тридцатилетний врач прошел к этому времени большую школу жизни. Ему - студенту из бедной семьи - приходилось много работать. Не раз выезжал он в деревни на борьбу с эпидемиями тифа, черной оспы, скарлатины. Но напряженный труд не отдалял его от товарищей. В студенческие годы Николай Бурденко был душой всех сходок и демонстраций революционно настроенного студенчества. В 1909 году Н. Н. Бурденко успешно защитил диссертацию на звание доктора медицины, а в 1910 году Николай Нилович был избран профессором оперативной хирургии Юрьевского ( ныне Тартуского) университета. Из медицинских наук молодого врача более всего интересовала хирургия. Еще студентом он увлекся наследием великого Пирогова, читал сочинения замечательного хирурга, писал о нем статьи. Н. И. Пирогов - ученый мыслитель, создатель военно-полевой хирургии (хирургии военного времени) - до конца жизни оставался идеалом Бурденко. Профессор Н. Н. Бурденко изучает отдаленные результаты операций соединения желудка с тощей кишкой, проводит на собаках эксперименты по созданию искусственного пищевода, занимается лечением "волчьей пасти", проблемами кишечной пластики. Занимается Н. Н. Бурденко и вопросами военно-полевой хирургии.

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Индивидуальные карты беременных хранятся в кабинете акушера-гинеколога в картотеке. В картотеке должны быть еще 3 отдельные ячейки для карт: родивших; подлежащих патронажу женщин; госпитализированных беременных. В целях информации акушерского стационара о состоянии здоровья женщины, особенностях течения у нее беременности врач женской консультации выдает каждой беременной при сроке беременности 32 недели “Обменную карту родильного дома”. Данные последующих осмотров и исследований заносятся в карту при каждом ее посещении женской консультации. Социально-правовая помощь женщинам оказывается юрисконсультом женской консультации. В соответствии с приказом МЗ РФ1 должность юрисконсульта выделяется на женскую консультацию с числом врачебных должностей 5 и более. К числу важных разделов работы юрисконсульта относятся: работа с родителями, уклоняющимися от выполнения своих обязанностей, оказание правовой помощи в розыске родителей при взыскании алиментов, улаживание семейных конфликтов, установление отцовства, оказание содействия женщине при назначении пособий (одиноким, многодетным, малообеспеченным и др.), при переводах беременных женщин и кормящих грудью на более легкую работу, при установлении отпуска и др.

Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

У падевого вида также отсутствует аромат. Г) Вкус меда Завися от происхождения и состава. Благодаря сочетания аромата со сладостью сахаров и кислотностью, которая придается органическими кислотами. Мед обладает сладким. Слегка кисловатым вкусом. Некоторые сорта (каштановый, табачный. Ивовый и другие) одновременно со сладким вкусом имеют и горечь, которая может быть очень сильной. Самым сладким вкусом обладает мед, в котором преобладает фруктоза. Мед полученный не из нектара. а сахарного сиропа и других соединений- менее сладок, чем цветочный. При фальсификации меда примесь сахарина, дульцина и (или) глицерина, вкус его может быть очень сладким, а реакция щелочной. 3. Химический состав А) Микроэлименты и макроэлименты - В составе меда обнаружены: фосфор, железо, магний, кальций, свинец, медь, сера и другие макроэлименты - Темный мед содержит более высокий процент миниральных веществ. - В светлом меде в четыре раза меньше железа, в два раза меньше меди и в 14 раз меньше магния, чем в темном. Светлый мед содержит до 0,16%, а темный до 0,26% минеральных солей. - Мед является самым богатым микроэлиментами растительно-жтвотным продуктом, потому его можно применять при заболеваниях, поддающихся лечению микроэлиметами.

Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

При сложном расщеплении глюкозы и фруктозы выделяется большое количество энергии, необходимиой для жизненых процессов организма. В меде находиться и небольшое количество сахарозы и мальтозы, превращающихся под влиянием фермента инветозы в тонком кишечнике до усвоения организмом – в моносахариды. Как источник энергии. Мед содержит в одном килограмме 3150 калорий, по калорийности он равен чистому пшеничносу хлебу, консервированному молоку и других. Питательная ценость 200 грамм меда равна 480 гаммам рыбьего жира, 180 г маслянного сыра, 8 апельсинам.Белки, входящие в мед, играют роль пластического вещества в организме и учавствуют в образовании гормонов и энзимов. Минеральные вещества меда находятся в нем в виде солей и представляют питетельнуб ценность, они учавствуют в биохимических процессах организма. Ферменты меда способствуют пищеварительным процесам, способствуют секреции деятельностьжелудка и кишечника, облегчая усвоение питательных веществ. Мед содержит факторы роста. Потому он необходим детям. Ложечка меда к к репсовому питанию жетей приносит больше пользы чем 20-39 грамм сахара, только высококалорийный углевод, а мед- питательный продукт с важным химико-биологическими веществами.

Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Система творческих заданий как основа для развития креативности По определению ученых-психологов, творческость есть сила, способствующая положительной самооценке и обеспечивающая самопродвижение индивида в своем развитии. Творческая деятельность на уроках музыки в начальной школе подчинена нами единой системе творческих заданий, через которую раскрываются специфические связи искусства с окружающим миром в широком смысле и происходит освоение, осмысление конкретных деталей, понятий, формирование навыков – в более узком. Система творческих заданий,  по нашему мнению, существенным образом влияет на мышление, речь, воображение, активность ребенка. Творческие задания позволяют широко опираться на субъектный опыт ребенка  и вполне созвучны с концепцией ЛОО (личностно-ориентированное обучение). Важно, чтобы творческие задания носили и развивающий характер. Творческие задания, по сути, пронизывают весь урок от начала и до конца, независимо от темы урока и целей и задач, поставленных на нем. С помощью творческих заданий дети получают представления о различной высоте и продолжительности музыкальных звуков, тембровой, динамической, регистровой окраске, связи музыкальной и речевой интонаций, о жанрах, формах, стилях музыки разных эпох.

Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Когда проводится анализ уравнения Менделеева – Клапейрона , сказано следующее: « Это давление исчезает лишь при m. Разъясняя ученикам этот материал, учитель физики должен здесь пользоваться интуитивным понятием предела, предварительно выяснив, как изменяется дробь, когда числитель неограниченно уменьшается, знаменатель неограниченно возрастает, а числитель не меняется. 2. Имеют место случаи, когда чисто математические понятия в математике не рассматриваются, а в физике вводятся и используются. В геометрии подробно рассматриваются операции сложения вычитания векторов, умножение вектора на число, и совершенно отсутствует понятие проекции вектора на ось. 3. Не всегда на уроках физики используются некоторые математические понятия, которые прочно утвердились в математике. В физике не пользуются понятием противоположных векторов и нулевого вектора, хотя они известны учащимся из курса геометрии 8 класса. 4. В учебниках физики и математики иногда используется различная терминология. . В учебниках математики вместо старого термина «абсолютная величина числа» применяется термин «модуль числа».

Організація та планування кредитування

Механизация ткачества в 1820-е годы устранила этот кустарный сектор, а главным рынком сбыта стал быстро заселяемый Запад. Хлопкопрядение развивалось сразу на машинной основе, минуя предварительную стадию ручного труда. Отсюда - различные хронологические рамки мануфактурной стадии в хлопчатобумажной и шерстяной промышленности. В первом случае она фактически отсутствовала (существование заведений мануфактурного типа с прялками «дженни» в 90-е годы XVIII в. было непродолжительным). С начала XIX в. уже происходил быстрый рост фабричной системы: в 1810 г. на предприятиях, созданных по образцу фабрик английского предпринимателя Р. Аркрайта, было 70% веретен. Производство шерстяных изделий в силу его большей сложности было механизировано в несколько этапов; оно развивалось по пути перерастания централизованной мануфактуры в фабрику. Переход здесь был более плавным и затянулся до 1830-х годов. На основании промышленных переписей можно сделать вывод, что на Северо- востоке США в 1840 г. фабричное шерстяное производство превышало домашнее (за исключением штатов Мэн и Нью-Йорк, где домашняя продукция уступала лишь совокупной стоимости бумажных и шерстяных материй).

Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Такой подход обеспечит возможность раннего распознавания заболевания и раннего его лечения. Нормальная и патологическая физиология. В норме между листками париетальной и висцеральной плевры имеется 1-2 мл жидкости, что позволяет висцеральной плевре скользить вдоль париетальной во время дыхательных движений. Кроме того, такое небольшое количество жидкости осуществляет силу сцепления двух поверхностей. В норме в париетальной плевре больше лимфатических сосудов, в висцеральной - больше кровеносных. Диаметр кровеносных капилляров в висцеральной плевре больше диаметра капилляров париетальной плевры. Движение жидкости в париетальной плевре осуществляется в соответствии закона транскапиллярного обмена Старлинга. Суть этого закона заключается в том, что движение жидкости осуществляется в силу разности абсолютного градиента гидростатического и онкотического давления. В соответствии с этим законом в норме плевральная жидкость из париетальной плевры направляется в плевральную полость, откуда адсорбируется висцеральной плеврой.

Організація стратегічного планування на підприємствах

Восстановление зрения; упражнения для глаз Краткое изложение правильных привычек зрения: Моргайте и двигайтесь: непрерывно и автоматически. Дышите: легко и непрерывно. Смотрите на ближние и удаленные объекты, скоординировав деятельность психики и глаз. Возбуждайте в себе интерес: во время рассматривания объекта путешествуйте по нему. Воспринимайте увиденное без усилия. Часто закрывайте глаза, чтобы дать им отдых. Глаз с нормальным зрением никогда не старается увидеть. Глаз обладает идеальным зрением только тогда, когда он находится в состоянии абсолютного покоя. Если человек хочет избежать аномалий рефракции, ему необходимо избавиться от любых мыслей об усилии. Психическое напряжение любого рода всегда приводит к сознательному или бессознательному напряжению глаз. Если расслабление достигается лишь на момент, коррекция также одномоментна. Когда расслабление становится постоянным, коррекция также постоянна. Поэтому для хорошего зрения необходимо постоянно расслабленное состояние органа зрения. Расслабление, массаж, разминка Упражнение для бровей Замечали ли вы, стоя перед зеркалом, что тяжелые ткани ваших бровей буквально свисают над веками так, что они едва или совсем не видны под ними? У сильно напряженных глаз тяжелые брови как бы спадают на ресницы.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.