Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Міністерство освіти України. Львівський технічний коледж. радіотехнічний факультет з курсу ’’Аналогова та цифрова техніка’’. Тема: ’’Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв’’. Виконав: студент групи 32-РТ: Гайчук Павло Юрійович Прийняв викладач: Левандівський Богдан Володимирович Львів 2000 Тема: Складання логічних схем з метою проектування цифрових комбінаційних пристроїв. Мета: Практичне застосування знань з цифрової мікросхемотехніки для проектування комбінаційних цифрових пристроїв, закріплення знань про функціонуванняелементів цифрових пристроїв. Методика проектування комбінаційних пристроїв: Проектування комбінаційного пристрою у загальному випадку складається з таких етапів: 1. Формалізованого подання алгоритму функціонування комбінаційного пристрою у вигляді табличі істинності. 2. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно алгоритму одержаної логічної функції, побудова на основі таблиці істиності. 3. Мінімізація логічної функції. 3. Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічному базисі (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ). 5. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно мінімізованої логічної функції. На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції. На другому етапі необхідно побудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційного пристрою. Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апарату цифрової мікросхемотехніки. На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому логічному базисі - в базисі ’’І-НЕ’’. П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального базису. Впроцесі проектування конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено. Розрахункова робота Варіант № 5 записуються з інвертором, а всі яким відповідає “1” записуються без інвертора. Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів). 3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такі закони алгебри логіки: Закон Лог. Додавання Лог. множення Переставний Додатковості Правило Лог.Додавання Лог.множення Інверсії Нулевої множини X 1 = 1 Правило Лог.Додавання Лог.множення Повторювальності Подвійного 1 2 3 4 Мінімізація: Розпишу 1 , за законом додатковості: 1 1а 1б {за розподільчим (надалі розп з-м)} а б Функція мінімізована. Будую електричну схему яка реалізуватиме мінімізовану функцію (на міліметровому папері). 4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ . Для цього використовую закон Моргана (або інверсії) для лог. додавання: , а також аксіому-правило подвійного заперечення { Роблю подвійну інверсію, вираз своєї сутності не міняє} Інвертую все, що знаходиться під другим інвертором за законом Моргана, отримую такий вираз: Функція приведена в базис І-НЕ.

Великого Збору  неправоси-льнсть покликання Андря Мельника на Голову ПУН-у. Другий Великий Збр ОУН осудив дальшу дяльнсть  виступи групи Андря Мельника пд менем ОУН, як диверсю. Акт з 10 лютого 1940  II. Великий Збр ОУН завершили процес кристалзац всередин Органзац, утвердили нацоналстичний, революцйний напрямок визвольного руху  лню цлком самостйно полтики, вльно вд зовншнх орнтацй. Т елементи, як силою рзних обставин знайшлись в Органзац, але в Aрунт противилися нацоналстичнй  революцйнй лн, та намагалися повести рух крутими дорогами рзних орнтацй, опортунстичних комбнацй, знайшлись у вислд поза його органзованими рядами. Те, що група Андря Мельника виступа надал теж пд менем ОУН за свою суттю н трохи не змня факту, що вона концепцйно й дйово стояла у табор противникв ОУН, цлого нацоналстичного, революцйно-визвольного руху, в табор соцялстично-угодовецькому, пшовши за свою власною природою, а не за свом полтичним родоводом  за йменням

РЕФЕРАТЫ:

Схема вызова всех служб города Кургана

Наряду с морфологическими особенностями у растений, приуроченных к местам с разными условиями увлажненности, выработались и физиологические. Способность гигрофитов к регуляции водного режима ограничена: устьица большей частью широко открыты, так что транспирация мало отличается от физического испарения. Благодаря беспрепятственному потоку воды и отсутствию защитных приспособлений интенсивность транспирации очень высока: у световых гигрофитов в дневное время листья могут терять за час количество воды, в 4-5 раз превышающее массу листа. Высокая оводненность тканей гигрофитов поддерживается в основном за счет постоянного притока влаги из окружающей среды. Другие характерные физиологические черты гигрофитов, обусловленные легкой доступностью влаги, - низкое осмотическое давление клеточного сока, незначительная водоудерживающая способность, приводящая к быстрой потере запасов воды.особенно показательны для гигрофитов небольшие величины сублетального водного дефицита: так, для кислицы и майника потеря 15%-20% запаса воды уже необратима и ведет к гибели.

Схема системы налогообложения

Катран – некрупная акула, имеющая обычно длину около одного метра и достигающая иногда двух метров при массе около 14 кг. Продолжительность жизни – до 25 лет. Эта акула ведет стайный образ жизни в прибрежных водах и держится обычно в придонных слоях – до глубины 180 – 200 метров, но встречается и у поверхности моря. В открытом океане колючая акула не встречается, однако отдельные особи, возможно, отходят далеко от берегов. Известен случай, когда колючая акула, помеченная у берегов Калифорнии, была поймана вновь в водах Японии через 7 лет после выпуска (возможно, правда, что она совершила этот путь вдоль береговой линии). Колючая акула принадлежит к числу бентоядно-хищных рыб. Ее пищу составляют различные рыбы (сельдь, сардины, треска и другие), ракообразные (крабы, креветки), головоногие моллюски (осьминоги, кальмары), черви и другие донные животные. Вслед за перемещением кормовых рыб колючая акула в некоторых районах предпринимает значительные миграции, например у атлантических берегов США и в восточной части Японского моря.

Схема анализа литературно-художественного произведения

Естественно, ни один из кредиторов не соглашался перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежную сумму, необходимую для выплаты конкурсному управляющему вознаграждения (хотя бы в порядке аванса). Решения арбитражного суда о банкротстве таких должников в принципе было невозможно реализовать, поэтому суды хранили такие дела в сейфах, а должники, признанные банкротами, продолжали числиться в реестре юридических лиц . Пробельность Закона о банкротстве 1992 года послужила причиной принятия многочисленных подзаконных актов. Достаточно сказать, что к моменту принятия нового закона в области несостоятельности (банкротства) действовало уже свыше 30 указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов. . 2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Банкротство в ст. 2 нового Закона определяется как признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Закон 1992 г. в ст. 1 содержал более развернутое определение банкротства.

Структурная схема ЭВМ

С падением опричнины начался пересмотр землевладения: опричники вынуждены были расстаться с землями и высокими земельными окладами – произошло повторное перераспределение земли. Последним достойным завершением опричных деяний явился царский указ 1572 года о запрещении употреблять самое название опричнины. Эта мера служила своеобразной оценкой опричнины со стороны Грозного. К тому же, боясь нежелательной критики опричных порядков, указ принуждал всех к молчанию. Но казни продолжались еще долго и после отмены опричнины. Угроза новой опричнины появилась, когда в 1575г Грозный вторично отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Грозный подает челобитную своему ставленнику о введении чрезвычайного положения. Грозному понадобился примерно месяц на формирование новых опричных владений и новой гвардии, он также забрал в «удельную» казну царскую корону и другие регалии. Публичные казни, осуществленные через месяц после «отречения», произвели тягостное впечатление на современников. Царь довершил разгром того боярского круга, который управлял опричниной в конце ее существования.

Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

Але цей шлях веде до економічного застою та безробіття. Можна також урізноманітнити експорт за допомогою індустріалізації та перероподілу ресурсів на продукцію, що конкурентоспроможніша на світовому ринку. Можна сприяти виробництву продукції, здатної конкурувати з імпортною, якщо це економічно виправдано. Третій шлях – це можливість зміни валютного курсу для відновлення рівноваги у платіжному балансі. Багато країн розцінюють саме платіжний баланс як ключовий чинник прийняття рішень про доцільність чи необхідність зміни курсу їх валюти. Аналітики вважають, що зниження курсу або девальвація національної валюти роблять вітчизняну продукцію дешевшою на міжнародних ринках, розширюючи тим самим експорт. Одночасно девальвація робить дорожчими імпортні товари, а це веде до зниження попиту і, отже до скорочення імпорту. Типовим прикладом такого регулювання балансів стала серпнева фінансова криза 1998 р. в Росії, яка призвела до знецінення рубля в 5 разів і гривні в 2,5 рази. В результаті металургійна і хімічна продукція, а також зброя з Росії та України стали значно дешевшим, що стимулювало експорт. В той же час імпорт продовольства в ці країни став занадто дорогим, що стало дієвим стимулом для зростання власної харчової промисловості, які практично витіснили іноземні продовольчі товари.

Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

Итак, логика актов и действий Президента в период проведения ему операции на сердце в ноябре 1996 г. подтверждает, что, по его мнению, лишь ему принадлежит право определять, в состоянии ли он вновь заниматься государственными делами. Безусловно, было бы трудно не признать за Президентом этого права. И, конечно, замещая Президента, Председатель Правительства опирается на Конституцию и на соответствующий указ Президента. Отсчет 3-месячного срока, предусмотренного ч. 2 ст. 92, в данном случае не производится, т.к. свои обязанности Президент перестает выполнять только временно, причем по собственной “инициативе”. Однако, думается, надо учитывать и такое: ситуация со здоровьем не улучшилось, а наоборот изменилась к худшему, и Президент не в состоянии подписать указ о прекращении временного исполнения его обязанностей Председателем Правительства. Тогда нельзя исключить возникновение необходимости в том самом заключении медицинской комиссии, о котором говорилось ранее. Следовательно, переход из одной ситуации с состоянием здоровья в другую зависит от фактических обстоятельств.

Источники излучения в интегрально-оптических схемах

Причем средний уровень целесообразно устанавливать для каждого вида использования земли, а не для земли вообще, так как это позволит в дальнейшем по некоторым дополнительным факторам дифференцировать стоимость участков земли с помощью соответствующих коэффициентов. В качестве дополнительных факторов, влияющих на окончательную стоимость участка земли, рассчитанную на основе средней стоимости, можно предложить следующие: месторасположение по отношению к крупным населенным пунктам, развитость социальной инфраструктуры, для сельскохозяйственных земель – плодородность. Задача определения средней стоимости для регионов должна решаться тремя возможными способами: с помощью рыночной стоимости аналогичной земли, в случае отсутствия таковой – капитализированной рыночной стоимости аренды земли и, наконец, – доходности на единицу площади в зависимости от того вида деятельности, для которой используется земля. Расчет стоимости строений, по нашему мнению, должен производится дифференцированно в зависимости от их использования. Например, при коммерческом и жилом использовании – на основе капитальной рыночной стоимости жилья или приведенной накопленной стоимости аренды для данных или аналогичных помещений, в случае невозможности определить стоимость на основе этих двух принципов – на основе стоимости воспроизведения идентичного объекта недвижимости с применением некоторого дисконтирующего коэффициента (в зависимости от возраста объекта), для промышленных строений – метод доходности на единицу площади помещений.

Политология в схемах и таблицах

Необходимо отметить, что в соответствии с действовавшими в рассматриваемый период наследственным правом, завещания, составленные в особых, допускаемых законом формах (о них говорилось выше) могли быть отмечены или изменены не только нотариально удостоверенным завещанием, но и позднейшим завещанием, составленном в любой из этих форм. Нотариально удостоверенное завещание также было возможно изменить или отменить любым из особых видов завещания. Согласно ст. 427 ГК, исполнение завещания, как общее правило, возлагалось на назначенных в нем наследников. Это обязанность возлагалась на них лишь при условии принятия ими наследства. При наличии нескольких указанных в завещании наследников исполнение последнего возлагалось на них всех. Под исполнением завещания понималось обязанность наследников совершить целый ряд весьма разнообразных действия, имеющих своей общей целью реализацию тех распоряжений, которые содержались в завещании (распределение наследственного имущества между названными в завещании наследниками и в указанных в завещании долях; обязанность наличных наследников принять все доступные им меры к извещению об открывшемся наследстве отсутствующих наследников и предпринять необходимые меры по сохранению причитающегося этим наследникам наследства; удовлетворить из актива полученного ими наследства имущества претензии кредиторов завещателя, заявленные ими в установленный законом срок).

Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики

Работающее население России - не менее 50 млн человек. В описываемом контексте все они - потенциальные клиенты страховщиков, громаднейший резерв для развития рынка. Вопрос в том, как их заинтересовать. Думаю, усилий самих страховщиков для этого явно не достаточно. Необходима большая работа, пропаганда, связанная с изменением менталитета, привычек, традиций в отношении пенсионного обеспечения и страхования в целом.Кроме этого, негосударственным пенсионным фондам и страховщикам необходима поддержка со стороны государства. Нужна не только реформа государственной системы пенсионного обеспечения, но и продуманная госполитика, направленная на развитие добровольного пенсионного страхования. Вот это по-настоящему важно для страховщиков.5.НедостаткиСтавка отчислений на пенсионное обеспечение по-прежнему уплачивается работодателем и остается одной из самых высоких в мире (28%), что давно уже вызывает нарекания работодателей и не способствует выводу зарплат из тени. К тому же это не соответствует проводимой сейчас политике снижения других налогов (в частности, налога на прибыль и подоходного налога). Несмотря на перераспределение налогового бремени по уплате взносов в пенсионную систему с работника на работодателя, призванное улучшить положение первого, в действительности именно работник несет основную нагрузку по пенсионному обеспечению.

Схемы управления электродвигателями

Использование метода 5 обычно ограничивается теми случаями, когда производитель готов представить таможенным органам страны импорта необходимые данные об издержках производства и облегчить последующую их проверку, которая может оказаться необходимой. При этом данные об издержках должны быть определены на основе информации, относящейся к производству оцениваемых товаров, представляемой производителем или от его имени. Она должна основываться на коммерческих отчетах производителя при условии, что такие отчеты соответствуют общепринятым принципам учета, применяемым в стране, где товары были произведены. Стоимость элементов, выполненных в стране импорта, должна быть включена только в той мере, в которой оплату этих элементов осуществляет их производитель. Никакие издержки не должны учитываться дважды при определении таможенной стоимости методом, сложения. Размер прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставок в Россию таких товаров, также определяется на основе информации, представляемой производителем или от его имени.

Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

При помещении на таможенный склад товаров, подлежащих сертификация, представление сертификата не требуется на период хранения. При помещении на таможенный склад продукция растительного и животного происхождения, ввезенной из-за границы, соответствующими государственными органами производится фитосанитарный и ветеринарный контроль, если такой контроль не производился при ввозе на территорию Российской Федерации. Операции, производимые с товарами при хранении. Товары, хранящиеся на таможенном складе, могут подвергаться следующим операциям по обеспечению их сохранности: - чистке; - проветриванию; - сушке (в том числе с созданием притока тепла); - созданию оптимального температурного режима хранения (охлаждению, замораживанию, подогреву); - помещению в защитную упаковку; - нанесению защитной смазки и консервантов; - окрашиванию для защиты от ржавчины; - введению предохранительных присадок; - нанесению антикоррозийного покрытия перед транспортировкой. Помимо перечисленных операций, с товарами, помещенными на таможенный склад, могут производиться операции по подготовке их к продаже и транспортировке, такие как: - дробление партий; - формирование отправок; - сортировка; - упаковка; - переупаковка; - маркировка; - погрузка; - выгрузка; - перегрузка; - простые операции, связанные с доукомплектовкой или приведением в рабочее состояние; - перемещение товаров в пределах склада с целью рационального размещения; - размещение товаров на демонстрационных стендах; - тестирование.

Общая схема электроснабжения

Сторонники теории договорного происхождения государства отождествляли гражданское общество и государство, если последнее, основанное на общественном договоре, выражает интересы граждан. Но они понимали, что в действительности государство, как правило, подавляет гражданское общество, что, в частности, "абсолютная монархия, которую некоторые считают единственной формой правления в мире, на самом деле несовместима с гражданским обществом и, следовательно, не может быть формой гражданского правления". Значит понятие "гражданское общество", появившееся в XVII в., уже тогда включало в себя такие важные элементы, как договор, учет и реализацию интересов граждан. Более четко провел различия между государством и гражданским обществом видный представитель немецкого просвещения XVIII в. В. фон Гумбольт. Он пришел к мысли о том, что сама государственная деятельность должна быть подчинена удовлетворению интересов и потребности человека. Несмотря на то, что эта мысль не получила у него развернутого обоснования, сам факт постановки подобной проблемы является чрезвычайно важным в истории изучения гражданского общества.

Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

Смысл деятельности исполнительной ветви власти — фактически реализовать те положения принятых парламентом законов, которые нуждаются в принудительном исполнении или вмешательстве в их исполнение в иной форме органов публичной власти. Основной задачей правительства является исполнение законов. Однако на этом его полномочия не исчерпываются. В компетенции правительства входит и издание правовых актов (указы, декреты, постановления, распоряжения), которые обязательны для исполнения. Правительство осуществляет свою деятельность через органы государственной администрации — министерства, ведомства, агентства, комиссии и т.д. Нужно сказать, что в разных странах перечень министерств и других центральных государственных учреждений различен. Однако все они призваны обеспечивать безопасность страны, поддержание общественного порядка, эффективное и оптимальное управление основными и наиболее важными сторонами жизни общества. Министерства и ведомства различаются по характеру задач, которые они должны решать. Так, в нашей стране для обеспечения нормального государственного управления обществом в Правительстве РФ действует двадцать четыре министерства: внутренних дел, по атомной энергии, по делам гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, культуры, обороны, образования, путей сообщения, по связи и информатизации и др.

Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов

Ослабление роли государственных институтов в регулировании экономических отношений оказало влияние на снижение стабильности финансовой системы страны, которая во многом определяется устойчивым формированием доходной части федерального бюджета. Именно федеральный бюджет, являясь источником финансирования соответствующих федеральных и региональных программ, непосредственно влияет на обеспечение политической стабильности в обществе, сохранение государственной целостности России, успешное проведение экономических и социальных преобразований. Налоги являются одним из основных источников формирования доходной части бюджета. Поэтому в эффективности работы государственных органов по сбору налогов заключается разрешение многих проблем обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности в целом. Нарастание в этот период тенденции постепенно сформировались в реальную угрозу бюджетно-налоговой политике. Для того, чтобы иметь объективную возможность отслеживать процессы возникновения и развития общественных противоречий, которые могут в определенный период времени трансформироваться в угрозу безопасности, а также эффективно управлять этими процессами и воздействовать на них, государство должно принимать меры экономического, политического и иного характера, соразмерные величине угрозы.

Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

Устав Петра о престолонаследии, называет наследие престола старшим сыном "недобрым обычаем" и устанавливает, "дабы сие было всегда в воле правительствующаго государя - кому оный хочет, тому и определит наследство". «Как известно, Россия расплатилась за такие правила Петра полустолетием государственных переворотов, в которых монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа». Начатый Петром период просвещения осложнялся одним очень важным обстоятельством. В этот период, когда приходилось вырабатывать свое самосознание, Россия вливала в себя массу новых, нерусских элементов, каждый из которых должен был изменять саму природу ее национальности. «Работа самосознания происходила, так сказать, в субъекте беспрерывно меняющемся». Однако новые примеси - особенно столь разнообразные - не мешали сохранению прежнего типа русской национальности и, быть может, даже способствовали его более яркому выражению. Первые зачатки самоопределения в России начались скоро после Петровской реформы. Как отмечает Тихомиров, Россия осознала себя и со стороны искусства - музыки, живописи.

Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

Существенное значение для формирования формы государства имеют также : а) уровень экономического развития общества; б) соотношение классовых сил; в) национальные и исторические традиции, международная обстановка. 97 г.Список использованной литературы :1. Основы государства и права. Под редакцией проф. Кошарова В.В. Харьков 1994 г. 2. Теория государства и права. Под редакцией Алексеева С.С. Москва 1985 г. 3. Словарь терминов по теории государства и права. Харьков 1997 г.

Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

План: 1. Понятие трудового правоотношения; 2. Общие основания возникновения трудовых правоотношений: А) сложный юридический факт; Б) трудовой договор. 3. Основания изменения трудовых правоотношений: Двусторонние юридические акты; Односторонние юридические акты. 4. Основания прекращения трудовых правоотношений: Соглашение сторон; Односторонние; С участием третьей стороны. Заключение Список используемой литературы Введение В науке трудового права одним из важнейших аспектов является возникновение трудового правоотношения. Каждому из нас хочется найти себе работу для выполнения трудовой функции и получения наибольшего материального поощрения. Кажется, всё легко – ищи работу, устраивайся, работай и получай деньги. К сожалению, найти хорошую работу сейчас сложно, а если удача поворачивается к вам, нужно хвататься ха неё и не упускать. Именно поэтому нужно очень хорошо знать каким образом и как можно устроиться на работу. И вот вы нашили эту интересную для вас работу, устроились без каких – либо волнений и проблем – всё по трудовому закону. И в какой - то момент работодатель вам говорит, к примеру, что вы должны перейти на другое рабочее место да ещё и нижеоплачиваемое.

Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

Выходное пособие сезонным работникам выплачивается только в случае увольнения по указанным выше основаниям в размере 2-недельного среднего заработка. Работникам, занятым на сезонных работах, в случаях, предусмотренных законодательством, стаж работы в данной организации суммируется и считается непрерывным, если они проработали сезон полностью, заключили трудовой договор на следующий сезон и возвратились на работу в установленный срок. Время межсезонного перерыва не засчитывается в непрерывный стаж работы. Однако существует еще Перечень сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж, дающий право на пенсию, за год работы. Он утвержден постановлением Правительства РФ от 06.04.99 № 382. 3. Для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств (например, для устранения последствий пожара, взрыва и т. п.). Так как закон не определяет максимальный или минимальный срок, на который может быть заключен трудовой договор при указанных обстоятельствах, в каждом конкретном случае он определяется по соглашению сторон.

Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии пунктом 2 статьи 81 ТК РФ (сокращения численности или штата работников организации) с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учётом мнения представительного органа работников организации. Статья 101 ТК РФ закрепляет понятие ненормированного рабочего дня - особого режима работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. До сих пор единственным документом, определяющим данное понятие, являлось постановление НКТ СССР от 13 февраля 1928 г. 106 «О работниках с ненормированным рабочим днём».

Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии

Профсоюзы управляют находящимися в их ведении санаториями, пансионатами, домами отдыха, профилакториями, клубами, спортивными базами и другими оздоровительными и культурно-массовыми учреждениями, имеют свою профсоюзную собственность, в том числе и на указанные учреждения. Профсоюзы вправе самостоятельно вступать в международные объединения и организации, сотрудничать с профсоюзами других стран. Трудовое законодательство предусматривает не только права профсоюзов, но и различные материальные и юридические гарантии этих прав и их деятельности и дополнительные специальные гарантии защиты права на труд выборных профсоюзных работников. Эти гарантии предусмотрены в гл. III Закона о профсоюзах (ст. 24—28), ст. 374, 375 и 376 Кодекса, а также в ряде других законов (Основы об охране труда, о занятости населения и др.). Гарантии основных прав профсоюзов тоже входят в их правовой статус. Гарантии прав и деятельности профсоюзов заключаются в следующем: — гарантируются признание, неприкосновенность и защита права собственности профсоюзов, условия для осуществления этих прав наравне с другими юридическими лицами; не допускается ограничение их независимой финансовой деятельности; право учреждать банки, фонды солидарности, страховые и другие в соответствии с их уставами (ст. 24 Закона); все работодатели обязаны соблюдать права профсоюзов, содействовать их деятельности (ст. 377 Кодекса); — предприятия и организации обязаны отчислять денежные средства профсоюзным органам на культурно-массовую и физкультурную работу; • предприятия, учреждения, организации с численностью свыше 100 работников обязаны предоставлять соответствующему выборному профсоюзному органу (профкому, стройкому и т. д.) бесплатно необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, а также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы.

Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

В последнее время в новом Трудовом кодексе предприняты попытки несколько изменить старый подход, предоставив соответствующие льготы и 1 Толкунова В. Н. Социально-правовые проблемы труда женщин в СССР: М., 1969. С. 650. 2См. подробнее: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в 2001 году от II марта 2002 г.преимущества также отцам. Таким образом, в качестве основания правового регулирования труда семейные обязанности граждан (т. е. одну из их социальных функций). Такой подход способствовал бы освобождению женщины от двойной роли — семейной и производственной работы не путем предоставления трудовых льгот женщинам, а разделением семейных обязанностей с мужчиной и обществом в целом. Реализация такого подхода состоит в предоставлении трудовых семейных льгот как женщинам, так и мужчинам (вовлечение мужчин в выполнение семейных обязанностей), а также в создании в обществе необходимой инфраструктуры (вовлечение общества в воспитание детей). Разумеется, как отмечал Р. 3. Лившиц, для реализации такой программы недостаточно только правовых механизмов и финансовых затрат. Нужно качественное изменение философии и психологии общества, т. е. задача куда масштабнее.

Сверхбольшие интегральные схемы

Но человек, применяющий свою способность к труду на основе договора с работодателем, - не только определенный психофизический организм, он одновременно как субъект несамостоятельного и по большей части наемного труда представляет собой физическое лицо - носителя юридических прав и обязанностей. Именно в этом смысле он является субъектом трудового права, т. е. обладателем правосубъектности - особого юридического свойства, присущего только людям, выступающим в качестве отдельных индивидов либо в качестве создаваемых ими организаций. Российская, как раньше советская, юридическая наука единодушна в признании правосубъектности в качестве самостоятельной правовой категории, дающей социально-юридическую характеристику участнику тех или иных общественных отношений. Но что касается содержания этой категории, то здесь наблюдается достаточно большой разброс суждений. Например, Б.К. Бегичев определил трудовую правосубъектность как правовое понятие, выражающее способность граждан иметь трудовые права и обязанности, а также обладание конкретными трудовыми правами и обязанностями, непосредственно вытекающими из закона (т. е. статутными). Сходное определение предложил и Ю.П. Орловский. По его мнению, трудовая правосубъектность представляет собой правовую категорию, выражающую наличие прав и обязанностей, непосредственно вытекающих из закона, способность граждан быть субъектами трудовых правоотношений, приобретая своими действиями права и создавая для себя обязанности, связанные с вступлением в эти правоотношения.

Разработка схемы электронного эквалайзера

Разделение труда исторически неизбежно вырастает до классового разделения. Вследствие того, что члены общества стали специализироваться на производстве отдельных благ, в обществе появились профессии – отдельные виды деятельности, связанные с производством какого-либо блага. Степень разделения труда Но разделение труда вовсе не означает, что в нашем воображаемом обществе один человек будет заниматься одним видом производства. Может оказаться так, что нескольким людям придется заняться отдельным видом производства, или так, что один человек будет заниматься производством нескольких благ. Почему? Все дело в соотношении размера потребности населения в том или ином благе и производительности труда отдельной профессии. Если один рыбак может наловить за день как раз столько рыбы, чтобы хватило всем членам общества, то в этом хозяйстве и будет как раз один рыбак. Но если один охотник из упомянутого племени не может настрелять перепелок для всех и его труда будет недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех членов хозяйства в перепелках, то охотиться отправятся сразу несколько человек.

Схема технологии возделывания озимой пшениы

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Однако моментом заключения договора не всегда является подписание его сторонами. При оформлении торговых операций чаще всего используются договоры купли-продажи. По такому договору одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную цену. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет сдан продавцу или приобретен им в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если иное не предусмотрено договором купли- продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.). Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, то обязательство передать товар должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

Если хомыс и ыых фактически остались такими же, какими они могли бы быть века до нашей эры, то чатхан, появившись позже, совершил большую эволюцию в своем развитии в смысле улучшения своего вида и звучания. Чатхан оказался инструментом, представляющим гораздо бльшие исполнительские возможности, чем другие. В этом плане был необычайно интересен и сыграл очень большую роль сказитель Прокопий Кириллович Янгулов, живший в Саралинском районе. Он сам изготавливал чатханы и знал огромное количество наигрышей и тахпахов. Особенно значителен его вклад был в развитие техники игры на чатхане. Он умел часто менять лады, употреблял форшлаги, использовал подобие глиссандо, применял даже щелканье по струнам! Практически – это почти полная общеевропейская школа игры на струнных инструментах. Можно предположить, что на таком мастерском владении чатханом отразилось ознакомление жителей с игрой на русских народных инструментах, прежде всего, игрой на балалайке. Появление такой полной школы игры на чатхане, как у П.К. Янгулова – это пример плодотворного взаимообогащения культур. А.А. Кенель не только дал подробное описание устройства инструмента, но и внес значительный вклад в организацию обучения детей игре на чатхане.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.