Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання

Для розрахунку складових сили різання: колової сили , подачі та осьової сили різання була створена методика визначення кількості ножів, які приймають участь в різанні, та реалізований алгоритм і програма обчислення на ЕОМ на мові програмування С . Результати моделювання показують, що складові сили різання для запронованого методу фрезерування розраховуються за наступною умовою: де – поточний час обертання, – частина періоду обертання інструменту, в який здійснюється різання рухомим різальним ножем, – сумарна миттєва сила різання нерухомо закріпленими ножами, – сила різання, що діє на рухомий в процесі обробки різальний ніж. Для визначення раціональної кількості ступіней фрези з комбінованою схемою різання був розраховані складові сили різання , , із врахуванням змінюваної кількості ножів, які приймають участь в різанні. Проведена апроксимація складових рядами Фур'є. Чисельний аналіз виконано в пакеті Ma hCad. За результатами аналізу отримані максимальні і середні значення складових сили різання і розрахований силовий коефіцієнт нестабільності фрезерування для одно- і багатоступінчастих фрез (табл. 1). Таблиця 1 № з/п Схема різання , Н , Н 1. одноступінчаста 144,06 94,483 1,524 2. трьохступінчаста 48,022 32,698 1,468 3. девятиступінчаста 16,008 11,311 1,415 Результати розрахунків показують, що найбільш стабільними в процесі обробки є багатоступінчасті фрези. Для запропонованої комбінованої схеми різання рекомендована конструкція з 9-ма ступенями. Одним із показників якості обробки є відхилення від площинності оброблених поверхонь. Запропонована комбінована схема плоского фрезерування дозволяє отримати наступний профіль обробленої поверхні з відхиленням від площинності f = 0 мм : 1) при відхиленні вісі шпинделя в напрямку подачі ; 2) при відхиленні вісі шпинделя в напрямку, перпендикулярному подачі 3. Конструювання чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання Запропоновано методику досліджень для визначення силових факторів обробки і методику визначення параметрів мікрогеометрії оброблених поверхонь. Конструктивно фреза складається із корпуса, в якому закріплені різальні ножі. Установка фрези на верстаті. Кріплення різальних ножів здійснюється клиновим затискаючим механізмом. В плунжері встановлений і закріплений за допомогою гвинта рухомий різальний ніж з можливістю точного регулювання його осьового вильоту мікрометричним гвинтом. Копір, який забезпечує прямолінійний рух різального ножа в процесі обробки, закріплюється до корпусу шпиндельної коробки. Вигляд фрези з торця і схематичне розташування різальних ножів за логарифмічними спіралями . Запропонована конструкція чистової торцевої фрези з комбінованою схемою різання дозволяє: – реалізовувати рух профілюючого різального ножа за прямолінійною траєкторією перпендикулярно до вектора подачі заготовки і вирівняти шорсткість обробки за шириною фрезерування; – зрізати основну частину припуску різальними ножами, які рухаються відносно оброблюваної поверхні за коловими траєкторіями і закріплені нерухомо в корпусі фрези; – за рахунок ступінчастого розташування різальних ножів підвищити максимальну глибину різання і поєднати чорнові і чистові операції за один прохід; – здійснити регулювання осьового вильоту різальних ножів при необхідності корегування глибини різання; – використовувати в якості матеріалу різальної частини ножі з НТМ, які дозволяють значно підвищити якість обробленої поверхні, стійкість інструмента та продуктивність обробки; – забезпечувати косокутне різання, що дає можливість зменшити питомі навантаження на одиницю довжини різальних кромок ножів, і таким чином в значній мірі додатково підвищити стійкість різальних ножів; – застосовувати фрезу для обробки плоских поверхонь на верстатах фрезерної і шліфувальної групи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат «Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання» Дисципліна: Наукові дослідження Виконав Ст. гр. Викладач Львів – 2008р. Зміст Вступ 1. Теоретичні відомості. Аналіз запропонованих рішень 2 Удосконалення комбінованої схеми різання з регулюванням положення профілюючого різального ножа в процесі обробки 3. Конструювання чистової косокутної торцевої фрези з комбінованою схемою різання 4. Експерементальна перевірка теоретичних розрахунків. Розроблення рекомендацій щодо визначення параметрів якості Висновки Література Вступ Корпуси механізмів, приладів, апаратів, а також опори, рами, станини складають більше 13% масиву продукції машинобудування і металообробки. Матеріалом цих деталей є чавуни (близько 60%) і загартована сталь (до 20%). В технологічних процесах виготовлення деталей від 10 % до 50% деталей повинні мати шорсткість оброблених поверхонь не більше 1,6 мкм. Останнім часом чистова обробка плоских поверхонь все частіше виконується торцевим фрезеруванням, як правило, стандартними торцевими фрезами, які мають ряд недоліків. Усунення цих недоліків є важливою задачею, яка може вирішуватись в кількох напрямках. Одним з напрямків вирішення поставленої задачі є проектування більш досконалих конструкцій фрез з комбінованими схемами різання, які б відповідали поставленим вимогам та враховували накопичений досвід та результати сучасних наукових досліджень, з метою подальшого застосування таких фрез на виробництві. При розробці спеціальних торцевих фрез з комбінованими схемами різання основною метою є встановлення раціональних конструктивних параметрів фрез та режимів експлуатації. Крім цього, застосування чистових торцевих фрез з комбінованими схемами різання викликає необхідність вивчення особливостей кінематики обробки. Дослідження та вирішення розглянутих питань, які направлені на підвищення якості чистової обробки плоских поверхонь деталей, є актуальною задачею і має велике значення на сучасному етапі розвитку інструментального виробництва та машинобудування в цілому. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення якості обробки плоских поверхонь чавунних та стальних загартованих деталей за рахунок використання нових конструкцій, в яких застосовані ступінчасті схеми різання, косокутна безвершинна геометрія різальних ножів, комбінування рухів різальних ножів в процесі обробки. Для досягнення поставленої мети запропоновано вирішення наступних завдань: виконання аналізу особливостей конструкцій, експлуатації та працездатності торцевих фрез, особливостей конструктивних елементів ступінчастих фрез з регулюванням розташування різальних ножів і їх впливу на характер процесу різання; розробка на основі теоретичного аналізу удосконалених конструкцій торцевих фрез з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання розроблених конструкцій фрез на характер фрезерування; виконання аналізу кінематики процесу фрезерування торцевими ступінчастими фрезами з регулюванням розташування різальних ножів; дослідження впливу режимів різання на експлуатаційні показники оброблених поверхонь та визначення їх раціональних значень при обробці стальних загартованих та чавунних деталей; виконання виробничих досліджень та розробка рекомендацій щодо впровадження результатів роботи на машинобудівних підприємствах. 1.Теоретичні відомості.

Греки же строили теоретические схемы и уже на их основе искали решения. Пожалуй, первое место принадлежит здесь Пифагору и его школе. Пифагор был религиозным мыслителем, и то, что мы сейчас называем наукой, было частью его воззрений на божественную сущность мира. Само слово "математик" обозначало ступень посвящения в пифагорейские мистерии, а слово "теория" созерцание божества. Пифагорейцы считали, что в основе мира лежит число и что изучая численные соотношения, можно прийти к пониманию всего. Пифагорейцы построили геометрию, причем открыли иррациональность, пытаясь целыми числами представить корень из двух. Они обнаружили, что музыкальные интервалы подчиняются строгим закономерностям: звучащие в октаву медные диски в весовом отношении относятся как 1:2, и т.д. На этой основе они построили гаммы. Опираясь на число 10, они создали учение о Космосе, образованном десятью сферами, расположенными вокруг центрального огня, движущимися с разной скоростью и издающими изумительной красоты звуки (согласно легенде, Пифагор, в отличие от обычных людей, мог слышать эту музыку сфер)

РЕФЕРАТЫ:

Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

Как видно из таблицы 1, терапевтический эффект исследуемых антидепрессантов при лечении разныхтипов депрессий оказался различным. Среди них паксил обладает наиболее "универсальным" терапевтическим действием при разных типах депрессии,но, учитывая его быстрое и доминирующее собственно типолептической действие, более предпочтительным было его назначение при меланхолических депрессиях. Прозак, в спектре действия которого на первых этапах преобладающим является стимулирующий эффект, наиболее эффективен был прилечении апато-адинамических депрессий. По конечному результату терапии прозак оказался также эффективен при лечении и меланхолических, и тревожных депрессий:его собственно тимолептический и антитревожный эффекты, хотя и проявлялись "значительно" только с 3-4 недели лечения, но к концу курсовойтерапии достигали равной со стимулирующим компонентом степени выраженного эффекта. В равной мере при всех трех типах эндогенных депрессийоказался эффективен феварин, хотя по глубине терапевтического эффекта он уступает паксилу и прозаку.

Совершенствование конструкции торцевых фрез

Та згодом французький уряд став потурати фашистам. За його пропозицією 26 серпня 1936 р. 27 країн вирішили обрати політику «невтручання». У вересні в Лондоні вони створили «міжнародну комісію невтручання». Проте фактично більшість західних урядів підтримувала фашистів, побоюючись перемог народних фронтів у своїх країнах. o США солідаризувалися з позицією Англії та Франції. Розвиваючи ідеї «Акта про нейтралітет», уряд США в серпні 1936 р. наклав «моральне ембарго» на експорт зброї до Іспанії. o Для Німеччини та Італії інтервенція була засобом створення разом із заколотниками генерала Франко нового вогнища війни. Тож вони не тільки придушували демократію, а й здійснювали репетицію майбутніх воєн. o Радянський Союз, який спочатку ввійшов до «міжнародної комісії невтручання», вже в жовтні 1936 р. висловив протест проти того, що комісія фактично сприяла фашистським заколотникам, і невдовзі покинув цю комісію. o СРСР вимагав від західних держав установити контроль над португальськими портами, протестував проти їхнього фактичного втручання в громадянську війну в Іспанії на користь заколотників. o Радянський уряд майже три місяці обережно реагував на численні прохання республіканців про поставки радянської зброї.

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Основные категории: описательный этап возникновения социально – психологического знания, этап относительно самостоятельного развития социально – психологических идей, этап экспериментально – теоретического развития социальной психологии, западная социальная психология, отечественная социальная психология. Контрольные вопросы: 1. Основные этапы и периоды возникновения и развития социально – психологического знания? 2. Назовите основные направления описательного этапа социально – психологических идей. 3. Назовите основные социально – психологические школы 2–го этапа развития социально – психологического знания. 4. Назовите основные направления 1–го периода 3 – го этапа развития социально – психологического знания. 5. Какими направлениям представлена современная зарубежная социальная психология? 6. Особенности и тенденции развития отечественной социальной психологии? Литература: - Обязательная: 1. Социальная психология в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. СПб., 2000. 2. Шихарев П.Н. Современная социальная психология. М., 1999. - Дополнительная: 1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная социальная психология на Западе. М., 1989. 2. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966. 3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1995. 4. Шихарев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. М., 1984. 5. Шихарев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979. Тема 3. Общение как социально-психологическое явление. Вопросы: 1. Социально-деятельностная природа общения. 2.Сущность, типология и функции общения.

Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

По нашим наблюдениям, к героиням комедий восходит больше ФЕ, чем к героиням трагедий. В комедиях женщины более остроумны, чем мужчины, лучше осознают себя и окружающий их мир; они более здравомыслящи, жизнерадостны, веселы. Круг интерпретации позволяет определить интенциональный горизонт героя-мужчины как горизонт поиска (справедливости, возмездия), раздумий о себе, своем месте в мире, как горизонт борьбы с миром, с самим собой. Такими предстают возможные миры Лира (more si ed agai s ha si i g; (ay), every i ch a ki g), Отелло (pride, pomp a d circums a ce; O hello's occupa io go e), Макбета (golde opi io s, sou d a d fury, sig ifyi g o hi g), Гамлета (look before a d af er; he cou ry from whose bour o raveller re ur s; ( o ) o se o e's life a a pi 's fee). Проблема «себя» для трагического героя существует в той же мере, в какой она не существует для женских персонажей трагедий. Разумеется, героини трагедий также задумываются об окружающем их мире, людях, но они не могут распознать в этом самих себя. Их горизонт слишком узок. Любопытно, что компоненты потенциальных ФЕ, вложенных в уста героинь трагедий, «очерчивают» границы их мира: swee s o he swee , pro es oo much (Ger rude), a glass of fashio , he primrose pa h of dallia ce (Ophelia).

Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Баявую моц сценаў, якія завяршаліся крытымі навяснымі галерэямі і байніцамі, узмацнялі дзве квадратныя ў плане вуглавыя вежы, размешчаныя па дыяганалі замкавага двара. Вежы ўяўлялі з сябе лаканічныя прызматычныя аб’ёмы без вонкавых гарызантальных гляненняў, накрытыя чатырохсхільнымі шатрамі. Унутры яны мелі некалькі ярусаў, перакрытых крыжовымі і нярвюрнымі скляпеннямі. Дапаможныя службы размяшчаліся ў драўляных пабудовах унутры двара ў адрозненне ад рыцарскіх замкаў - канветхаўзаў, якія мелі па перыметры масіўныя мураваныя будынкі з развітай сеткай памяшканняў. Другі архітэктурны тып уяўляюць нерэгулярныя замкі ў Навагрудку і Гародні, якія працягвалі развіваць традыцыі ўмацаваных гарадзішчаў і дзядзінцаў старажытных гарадоў. Яны размяшчаліся на натуральных узвышшах вышінёй 30 - 40 м і мелі ў плане паліганальную форму, адпаведную рэльефу. Да канца XIV ст. аснову іх складалі драўляныя сцены - гародні ў спалучэнні з адной магутнай мураванай вежай, якія былі ўзведзеныя яшчэ ў XIII ст. Пасля разгрому Тэўтонскага ордэна ў Грунвальдскай бітве (1410 г) будаўніцтва замкаў агульнадзяржаўнага прызначэння скарацілася, але беларускае дойлідства ў цэлым працягвала захоўваць абарончы характар.

Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Ее образ, как и образ матери Биби-Камал, и второстепенных персонажей - Махуб, Абдурахмана - это "воздух", придающий объемность и жизненность главному герою. Но среди них Марьям занимает особое место, став тонким и поэтическим инструментом психологического анализа в наиболее кульминационные моменты душевных потрясений героя. Леонов удивительно тонко рисует все психологические нюансы. В душе человека, тем более такого склада, как Сайфулла, борьба мыслей и чувств никогда не выступает в форме отвлеченных силлогизмов; это - всегда образная картина, мысленный спор с живым "носителем" противоположных эмоций, убеждая которого, человек убеждает и сам себя. (Перед Леоновым стояла особая трудность, так как в этих картинах ему надо было угадать самое сокровенное юноши иной национальности, культуры, выросшего в совершенно иной, чем писатель, бытовой среде). В таком трудном внутреннем споре Сайфуллы оживают многие сомнения, олицетворяемые воображаемыми упреками Марьям. Это - не просто спор, а строгий допрос Сайфуллы самому себе: не страх ли перед возможными служебными осложнениями (любил дочь кулака) движет им.

Проектування головної схеми електричної станції

Эта пьеса, музыкально чрезвычайно яркая, отличается свежестью решения и свидетельствует о радикальном обновлении жанра. Начинается она не с затакта, а с сильной доли, как пассакалья, хотя первая тема напоминает вовсе не пассакалью, а менуэт. Здесь полностью отсутствует вариационность, и ничего нет от рондо. Масштабная композиция (почти 300 тактов) состоит из двух разделов-строф и небольшой коды. Первая строфа написана для оркестра, во второй – в традициях французского распетого танца – вступает хор: «Всеми богами правит Амур. / Ничто под небом / Не может ему противостоять. / Он всюду, всюду победоносен.». Форма, составленная из крупных инструментальных и хоровых разделов, напоминает о пассакалье из «Армиды» Люлли, однако построена совершенно иначе. Это сонатная форма без разработки. Гретри дает великолепный образец непроцессуальной, статичной сонатности. В «четырехтональной» экспозиции1 1 многочисленные темы вступают одна за другой, избегая причинно-следственных отношений: лишь после того, как очередной раздел завершается полным кадансом, вступает следующий.

Схема вызова всех служб города Кургана

Наряду с морфологическими особенностями у растений, приуроченных к местам с разными условиями увлажненности, выработались и физиологические. Способность гигрофитов к регуляции водного режима ограничена: устьица большей частью широко открыты, так что транспирация мало отличается от физического испарения. Благодаря беспрепятственному потоку воды и отсутствию защитных приспособлений интенсивность транспирации очень высока: у световых гигрофитов в дневное время листья могут терять за час количество воды, в 4-5 раз превышающее массу листа. Высокая оводненность тканей гигрофитов поддерживается в основном за счет постоянного притока влаги из окружающей среды. Другие характерные физиологические черты гигрофитов, обусловленные легкой доступностью влаги, - низкое осмотическое давление клеточного сока, незначительная водоудерживающая способность, приводящая к быстрой потере запасов воды.особенно показательны для гигрофитов небольшие величины сублетального водного дефицита: так, для кислицы и майника потеря 15%-20% запаса воды уже необратима и ведет к гибели.

Схема системы налогообложения

Катран – некрупная акула, имеющая обычно длину около одного метра и достигающая иногда двух метров при массе около 14 кг. Продолжительность жизни – до 25 лет. Эта акула ведет стайный образ жизни в прибрежных водах и держится обычно в придонных слоях – до глубины 180 – 200 метров, но встречается и у поверхности моря. В открытом океане колючая акула не встречается, однако отдельные особи, возможно, отходят далеко от берегов. Известен случай, когда колючая акула, помеченная у берегов Калифорнии, была поймана вновь в водах Японии через 7 лет после выпуска (возможно, правда, что она совершила этот путь вдоль береговой линии). Колючая акула принадлежит к числу бентоядно-хищных рыб. Ее пищу составляют различные рыбы (сельдь, сардины, треска и другие), ракообразные (крабы, креветки), головоногие моллюски (осьминоги, кальмары), черви и другие донные животные. Вслед за перемещением кормовых рыб колючая акула в некоторых районах предпринимает значительные миграции, например у атлантических берегов США и в восточной части Японского моря.

Схема анализа литературно-художественного произведения

Естественно, ни один из кредиторов не соглашался перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежную сумму, необходимую для выплаты конкурсному управляющему вознаграждения (хотя бы в порядке аванса). Решения арбитражного суда о банкротстве таких должников в принципе было невозможно реализовать, поэтому суды хранили такие дела в сейфах, а должники, признанные банкротами, продолжали числиться в реестре юридических лиц . Пробельность Закона о банкротстве 1992 года послужила причиной принятия многочисленных подзаконных актов. Достаточно сказать, что к моменту принятия нового закона в области несостоятельности (банкротства) действовало уже свыше 30 указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов. . 2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Банкротство в ст. 2 нового Закона определяется как признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Закон 1992 г. в ст. 1 содержал более развернутое определение банкротства.

Структурная схема ЭВМ

С падением опричнины начался пересмотр землевладения: опричники вынуждены были расстаться с землями и высокими земельными окладами – произошло повторное перераспределение земли. Последним достойным завершением опричных деяний явился царский указ 1572 года о запрещении употреблять самое название опричнины. Эта мера служила своеобразной оценкой опричнины со стороны Грозного. К тому же, боясь нежелательной критики опричных порядков, указ принуждал всех к молчанию. Но казни продолжались еще долго и после отмены опричнины. Угроза новой опричнины появилась, когда в 1575г Грозный вторично отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Грозный подает челобитную своему ставленнику о введении чрезвычайного положения. Грозному понадобился примерно месяц на формирование новых опричных владений и новой гвардии, он также забрал в «удельную» казну царскую корону и другие регалии. Публичные казни, осуществленные через месяц после «отречения», произвели тягостное впечатление на современников. Царь довершил разгром того боярского круга, который управлял опричниной в конце ее существования.

Разработка аппарата измерения торцевого биения

Функции назначаемых представителей центра официально сводятся к руководству полицией и надзору за деятельностью выборных учреждений, а фактически распространяются и на повседневный контроль за работой выборных учреждений. Представители центральных властей, осуществляя административный надзор в отношении органов местного самоуправления, могут проверить законность актов, принятых этими органами и их соответствие действующему законодательству. Иногда решения органов местного самоуправления не вступают в силу до ознакомления с ними председателя правительства. Если в специально установленный срок от него не поступает принципиальных возражений, решение вступает в законную силу. Отменить решение органа местного самоуправления администратор не имеет права, но может оспорить это решение в судебном порядке. В свою очередь органы местного самоуправления могут в судебном порядке защищать свои права, объем своей компетенции в случае попыток нарушения автономии этих органов не только от председателя правительства, главы государства, парламента страны.

Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

ПБ на Україні розробляється на основі банківської інформації, даних Міністерства статистики (Держкомстату) України, Державного митного комітет та ін. альтернативних джерел інформації. Для складання ПБ Національний банк України використовує більш ніж 25 джерел інформації. Відсутність досвіду і традицій викликають проблеми в функціонуванні системи постачання інформацією для складання ПБ. Окрім того, коло джерел інформації постійно розширюється, частково в зв'язку з непристосованістю державної статистики зовнішньої торгівлі до потреб складання ПБ, частково з поглибленням деталізації структури ПБ. Тому першочерговим завданням для фахівців Національного банку, які складають ПБ України, є розробка алгоритму функціонування системи постачання даними для складання ПБ України. Оскільки безпосередні дані про окремі показники, які характеризують економічні взаємовідносини з закордонними контрагентами, відсутні, то до балансу включено ряд експертних оцінок і розрахунків. Для складання торговельного балансу в Україні існує принаймі 7 інформаційних джерел (4 - основних та 3 - додаткових), але кожне з них має свої вади і тому потребує дорахунків.

Геометрия. Цилиндр и конус

Надо иметь ввиду, что демократия, основанная на единых принципах, всегда многообразна и всегда эволюционирует, ведя страну вперед, лучше приспосабливаясь к политическим изменениям в обществе. А антидемократические режимы всегда одинаковы и приводят страну к неизбежному кризису. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Он состоит из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. Формально Совет Федерации не является верхней палатой парламента, а Государственная Дума - нижней (это не установлено Конституцией). Государственная Дума и Совет Федерации имеют разные статусы, которые закреплены в Конституции Российской Федерации, Регламенте Государственной Думы, Регламенте Совета Федерации и действующих федеральных законах. Деятельность Государственной Думы основывается на принципах политического многообразия и многопартийности, коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов. В Государственной Думе через депутатов представлены все граждане Российской Федерации независимо от их места проживания на территории России. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Геометрия

Такими основаниями следует признавать расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка наркотиков, азартные игры и т. п.). Орган опеки может либо ограничить несовершеннолетнего в праве распоряжаться заработком или стипендией, либо вовсе лишить этого права. На основании такого решения заработок (стипендия) несовершеннолетнего полностью или частично должны выдаваться не ему, а лицам, указанным в решении органа опеки и попечительства - его родителям, усыновителям, попечителю. Если в решении органа опеки и попечительства был указан срок ограничения или лишения права несовершеннолетнего распоряжаться своим заработком (стипендией), то по окончании этого срока дееспособность восстанавливается в полном объеме. Если срок действия не был указан, то он действует до достижения несовершеннолетним 18 лет, либо до отмены его самим органом опеки и попечительства по своей инициативе или по ходатайству общественных организаций и других заинтересованных лиц. Такой внесудебный порядок ограничения дееспособности является изъятием из общего правила. С учетом недостатков практики его применения в новом ГК предполагается заменить его общим (судебным) порядком.

Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

Что же такое «основные права и свободы человека и гражданина»? Понятие «основные права и свободы человека и гражданина» возникло  в 18 веке, когда впервые прозвучало во французской «Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1783 года. Идеи просветителей, провозглашенные  в данном документе были поддержаны впоследствии конституциями многих государств – начиная с первой американской конституции и до наших дней. Думается, нужно обратить особое внимание  на то, что раздел о правах человека и гражданина  не всегда занимал столь значимое место в предыдущих Конституциях   нашей страны – появился он лишь в Конституции 1937 года, да и то, в числе последних глав. В Конституции 1978 года он был поставлен уже на второе место.  В 1991 году начался новый период в правовой системе Российской Федерации, ознаменованный  признанием гарантированных прав человека и гражданина. 22 декабря 1991 года была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, полностью соответствующая международным актам, принятым демократическим мировым сообществом: - Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г.; - Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г.; - Международный пакт об экономических, социальных и культурных  правах, 1966 г.; - Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966г.

Билеты по аналитической геометрии

Конституционный суд Российской Федерации Курсовая работа студентки Бондарь Валентины Александровны Институт экономики и предпринимательства Юридический факультет г. Москва, 1997 г. Введение Конституционный суд Российской Федерации, избранный впервые в нашей стране в октябре 1991 г. и вынесший свое первое решение в январе !992 г., в свое время задумывался как институт, способный саморазвиваться. Поскольку Конституционный суд начал свою деятельность еще в условиях существования СССР, его роль и место в структуре власти и в системе правовых органов менялась. Первоначально он выполнял лишь роль вспомогательного органа при Верховном Совете СССР. Затем, после внесения в ранее действовавшую Конституцию ст.165-1, он, несмотря на запрещение закона, получил право исследовать факты и в определенной мере участвовать в процессе “правотворчества”. Сегодня, в соответствии с новой Конституцией и Законом о Конституционном суде РФ, Суд является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Кроссворд по геометрии

Предоставление политического убежища не влечет, однако, автоматического предоставления гражданства. Согласно 63 Конституции РФ 1993 г., РФ предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Право политического убежища не является новым: его можно было встретить и в прежних, советских конституциях. Международно - правовые гарантии. Данные гарантии закрепляются международно - правовых дукументах, таких как Всеобщая деларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, международные пакты и другие документы.Конституция предоставляет право обращения в межгосударственные органы по защите прав и своб человека, при отказе всех судебных инстанций Российской Федерации.Жалоба подается в комитет по правам человека, созданный в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.Комитет принимает жалобу, если она не анонимна и не представляет собой злоупотребление правом на жалобу.

Шпаргалка по геометрии и алгебре

разделение властей Разделение властей. , — гласит ст.110 п.1 Конституции РФ. Председатель Правительства РФ назначается Президентом России с согласия Думы. Этот принцип является примером проявления принципа сдержек и противовесов, т.к. при назначение Президенту придется считаться с парламентским большинством. Председатель Правительства предлагает кандидатуры Президенту на должности его заместителей и федеральных министров. Правительство Российской Федерации обладает широкими полномочиями по осуществлению внутренней и внешней политки государства. Статья 114 Конституции перечисляет полномочия Правительства. Правительством Российской Федерации осуществляется разработка государственного бюджета, проведение финансовой, социальной и экономической политики. Осуществляет меры по обороне страны и защите прав населения. Механизм парламентской ответственности Правительства описан в российской Конституции в общих чертах. Необходима его детализация в специальном законодательстве. Совершенно ясно, однако, что институт ответственности — обоюдоострое оружие. Его может использовать как Дума, отказывая в доверии правительству, так и исполнительная власть, угрожая прибегнуть к досрочным выборам.

Экзанаменационные билеты по геометрии за 11 класс

Таким образом, следует сделать вывод о том, что созданный в России в результате судебный реформы 1864 года местный суд, действовавший в лице мировых судей, несмотря на некоторые недостатки в его организации и деятельности, представлял собой значительное достижение для уголовно- процессуальной науки и практики, а также имел большое влияние на развитие в России институтов гражданского общества, на укрепление правовой защищенности российских подданных, повышение авторитета судебной власти.3.3. Необходимые черты законодательного регулирования организации местной юстиции и деятельности мировых судей по уголовным делам Итак, при определении основ организации и деятельности мировых судей необходимо исходить из их предполагаемого места в судебной системе и задач, для выполнения которых они вводятся. Причем, с учетом изложенного выше, следует сделать вывод, что мировой суд необходим только тогда, когда он представляет собой местный суд, специально предназначенный для решения несложных и некрупных дел, на тех именно местах, где они возникли, с учетом непосредственного знания судьей местных обстоятельств.

Алгебра. Геометрия. Тригонометрия (шпаргалка)

Компетенция Федерального Собрания, кроме законотворческой функции, которая является исключительным полномочием Федерального Собрания в целом, реализуется через раздельную (специальную) компетенцию его палат - Государственной Думы и Совета Федерации. Специальная компетенция предусматривает право одной палаты принимать решение по тому или иному вопросу в полном объеме. В ст.ст. 102 и 103 Конституции РФ содержится перечень вопросов, которые находятся в ведении соответственно Совета Федерации и Государственной Думы. В компетенцию Совета Федерации входит решение следующих вопросов: 1) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 2) утверждение указов Президента РФ о введении военного положения и о введении чрезвычайного положения; 3) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ; 4) назначение выборов Президента РФ; 5) отрешение Президента РФ от должности; 6) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; 7) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 8) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

Билеты по геометрии для 9 класса (2002г.)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАННОГО ЭТАПА ДОСТАТОчНО ПОДРОБНО И ДЕТАЛЬНО, чТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ ЭТАП МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ И ГАРАНТИРОВАННЫМ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛяЕТСя В ГЛАВЕ IX ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРяДКА ГОЛОСОВАНИя, ПОДСчЕТА ГОЛОСОВ УчАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕТСя СТАТЬяМИ 49-62 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИяХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". В СИЛУ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 66 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УКАЗАННЫЕ СТАТЬИ ЗАКОНА (ЗА ИСКЛЮчЕНИЕМ СТАТЕЙ 61-62) ПРИМЕНяЮТСя ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСЕХ РЕФЕРЕНДУМОВ, ПРОВОДИМЫХ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИя В СИЛУ ДАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, В ТОМ чИСЛЕ И ТЕХ, чТО НАЗНАчЕНЫ ДО ЕГО ВСТУПЛЕНИя В СИЛУ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ КОМИССИИ, В ТОМ чИСЛЕ И НАХОДяЩИЕСя НА ЗАКЛЮчИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, С 30 СЕНТяБРя 1997 ГОДА ОБяЗАНЫ БЫЛИ ПРИМЕНяТЬ НОРМЫ УКАЗАННЫХ СТАТЕЙ ЗАКОНА. ЭТО ТРЕБОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНяЛОСЬ ТОЛЬКО НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛяВШИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ (ВЗАМЕН БЫВШИХ ДЕПУТАТОВ) ИЛИ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ, ДЛя ОБЕСПЕчЕНИя РАВЕНСТВА ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ВЫБОРОВ.

Геометрия Лобачевского

Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

Право на ввоз вывоз тов-в соот-ет нормам Конст-и РФ, нормам междун-го права. Ограничения при реализ-и право на ввоз тов-в предус-ся только для защиты публичного порядка и прост-х устоев общ-ва. Осущ-е этого права не д.нарушать права и свободу др.лиц (защита –общ-го порядка, жизни и здоровья, нранвствености насел-я, правоспособ-ти и тд.). Перемещ-е осщ-ся через тамож режим. Кватирование –кол-е или стоим-ые огр-е. Общие квоты экспорта уст-ся Мин.эк- ки РФ. Виды квот: 1)квоты для гос нужд, предус-н экспорт тов-в для выпол-я ВЭД обяз-в РФ; 2) квоты пред-й, уст-е Мин эк-ки; 3) регл-е квоты, для аукц-ой продажи опр-ся Мин эк-ки. Приобр-ые на аукц-нах квоты подтв-ся сертиф-ом. Обя-е треб-е выдача лицензий. Законо-во РФ уст-ет перечень тов-в на кот-е квоты не уст-ся, по лицензии обя-на: дикие живот-е, растения, лекарства, коллекции минералов. Выдаются лицензии: 1)генеральная на 1 календ.год(ровно); 2)разовый –до 12мес-в (не больше); 3)контроль за вывозом (ввозом) осущ-ся ГТК. 1.14.Под фискальной политикой (ФС) подразумевается возд-вие гос-ва на на эк-ю коньюктуру по ср-ам объема гос расходов и налогооблажения. ФП м.б.: 1) Дискреционная, т.е. сознат-е регул-е, ф-ция эк S с помощью налогов и гос расх-в, имеющих целью изменение величины нац-го продукта. 2) Недискрец-я пол-ка испол-я так назыв-х встроеных стабилизаторов кот-е автоматически воздей-ют на нац-ю эк S (пол-ку). ФП м. как благотворно так и болезнено воздей-ть на стаб-сть нац эк-ки.

Билеты за 9 класс по геометрии

На пути свободы всегда стоит государство, создаваемое людьми для поддержания условий реализации свободы. Государство через законы закрепляет права и свободы человека, и тогда они становятся мерой возможного, т. е. обретают границы дозволенного. Под конституционными правами и свободами понимаются наиболее важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую юридическую защиту. Конституционные права и свободы являются главным элементом конституционных правоотношений. Эти правоотношения возникают между человеком (гражданином) и государством, порождая обязанность государства защищать и охранять основные и другие права и свободы каждого отдельного человека (гражданина). 1. Понятие политических прав и свобод, их особенности. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права, а права человека и его свободы должны признаваться высшей ценностью и целью общества и государства, которым принимаются все необходимые меры по реальному воплощению гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав личности в жизнь.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.