Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Проектування нової конструкції шнекової фрези

Визначення вихідних кутів леза зумовлюється як мінімально допустимими значеннями кута у найнесприятливіших точках бокових різальних лез, так і спотвореннями профілю нарізуваного виробу. У наслідок цього вибір відправних значень обмежений і задні та передні кути знаходяться в межах . Ці значення кутів є замалими, внаслідок чого зуборізальні інструменти працюють у несприятливих умовах. Зубчасті вироби (колеса, шнекові вали, зірочки, зубчасті сектори тощо) можна обробити двома методами – копіюванням та обкочуванням. Метод копіювання полягає в оброблюванні зубчастих виробів інструментами, профіль зубців яких відповідає формі западини зубця. До таких інструментів належать пальцеві та дискові фрези, протяжки для прямозубчастих та коліс з похилими зубцями, зубодовбальні багатолезові головки та інші спеціальні інструменти. Метод обкочування полягає у створенні умов, коли центроїди інструменту та нарізуваного виробу обкочуються одна по одній без ковзання. За цих обставин профіль нарізуваного виробу утворюється в процесі оброблення як обвідна різних положень різальних лез інструменту. До таких інструментів належать шнекові фрези, довбачі, зуборізальні гребінки, шевери, зубостругальні різці, зуборізальні головки, обкочувальні різці, які працюють за методом точіння. Метод обкочування належить до прогресивних методів оброблення зубчастих виробів як щодо продуктивності, так і точності. За цим методом можна нарізати зубчасті колеса в діапазоні модулів 0,1 40 мм 5 11 ступенів точності. Його застосовують у індивідуальному, серійному та масовому виробництвах. Метод копіювання має вужчу область застосування; індивідуальне (пальцеві та дискові фрези) і деякі випадки масового виробництва зубчастих коліс 9 – 12 ступенів точності. Він придатний для оброблення великомодульних зубчастих коліс (модулем понад 20 мм), коли трудно застосувати та виготовити інструменти, що працюють методом обкочування. Переважно для оброблення зубчастих коліс модулів до 30 мм найефективнішим є зубофрезерування шнековими фрезами. Вони забезпечують точність зубчастих коліс з вимогами 5 11 ступенів точності (стандарти ГОСТ 1643-81 і ГОСТ 9178-80) і високу продуктивність порівняно із зубодовбанням, зубоструганням, фрезеруванням зубців. 1.3 Опис конструкції шнекової фрези Шнекові фрези - зуборізальний інструмент, що працює методом обкочування, їх використовують для обробки прямозубих, косозубих і шевронних циліндричних коліс,а також для нарізання зубів черв Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов. – М.: Машиностроение, 1984. - 272 с.

Фрези. Загальні відомості 1.1 Призначення, класифікація фрез Фрезерування широко застосовують у машинобудуванні та приладобудуванні для оброблювання різних поверхонь корпусних і призматичних деталей, а також гвинтових поверхонь деталей тіл обертання. Фрезерування є високопродуктивним, простим і в багатьох випадках достатньо точним методом оброблювання. Фрези належать до найпоширеніших видів багатолезових інструментів у металообробній промисловості. За призначенням вони діляться на інструменти для оброблювання площин, фасонних поверхонь, пазів, виступів, для прорізування, відрізання, нарізання різі та зубців (рис.2.1). Жодний інструмент не має такої різноманітності типів, як фреза. Незалежно від типу вона представляє собою тіло обертання, на зовнішній циліндричній чи конічній і торцевій поверхнях якого нарізані зубці. Кожний зубець фрези за геометричними параметрами можна розглядати як різець. Рис. 1.1. Основні типи фрез і схеми фрезерування Рис.1.2.Кутові фрези Фрезами можна обробити фасонні деталі, не використовуючи для цього ні спеціального спорядження, ні робітників високої кваліфікації. Здебільшого фрезерування за своїми технологічними можливостями, продуктивністю, економічністю, вартістю є вигіднішою операцією порівняно з іншими видами оброблювання. У деяких випадках фрезерування є єдиним методом механічного оброблювання, наприклад утворення паза для півкруглої шпонки тощо. Залежно від виду оброблюваної поверхні рівномірний рух подачі може бути прямолінійно-поступальним, обертальним чи гвинтовим. Класифікують фрези за такими ознаками: за конструкцією зубців – затиловані і незатиловані (з гострокінцевими зубцями); за формою оброблюваної поверхні – для оброблювання площин, пазів, фасонних поверхонь, шлиців, для оброблювання тіл обертання, для розрізування; за конструкцією – суцільні; із вставними зубцями; складені з двох або декількох частин; комплектні з кількох штук на одній оправі тощо; за поверхнею, на якій розміщені зубці – циліндричні із зубцями, розміщеними на циліндричній поверхні; дискові; з зубцями, розміщеними на циліндричній і одній чи двох торцевих поверхнях; торцеві – з зубцями, розміщеними в площині, перпендикулярній до осі фрези; кутові або конічні – зубці розташовані на конусних поверхнях; фасонні – з зубцями, розміщеними на поверхні з криволінійною твірною; за формою зубців – із прямими зубцями; із гвинтовими зубцями правого чи лівого напрямку; з кутовими зубцями; з різноскерованими зубцями; за способом закріплення – з отвором (насадні); з циліндричним чи конічним хвостовиком (кінцеві); за профілем зубців – різе- та зубонарізувальні; рівцеві (для рівців осьових інструментів). Незатиловані фрези (з гострокінцевими зубцями) становлять найбільшу групу як за різновидом, так і за призначенням. Сюди відносяться циліндричні, торцеві, дискові, круглі, кінцеві фрези, відрізні пили тощо. Вони мають більшу стійкість і забезпечують мешу шорсткість обробленої поверхні, ніж фрези із затилованими зубцями. Вони широко застосовуються завдяки простоті їх виготовлення. Всі перераховані типи фрез, незважаючи на їх відмінність, мають спільні конструктивні елементи. До них відносяться: зовнішній діаметр фрези D, діаметр отвору d для насадних фрез (шпонковий рівець, виточина) і хвостовик для кінцевих фрез, число зубців z, кути тіла зубця і западини, форма зубця, остружколами, кути різальної частини зубця фрези.

Мечтательная странная улыбка опять проступила на его лице. - Знаешь, я хочу сам очароваться. Ты когда-нибудь переживал это? Еще не самую любовь, а предчувствие любви, предчувствие, что она вот-вот тебя охватит. - Переживал. Бережков неожиданно продекламировал: - "Мама! Ваш сын прекрасно болен..." - Что это? Откуда? - "Мама! Ваш сын прекрасно болен, - не отвечая, с улыбкой читал Бережков. - Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, - ему уже некуда деться". - Что это? - снова спросил Ганьшин. - Маяковский. "Облако в штанах". Необыкновенно волнующая вещь. - "Прекрасно болен", - иронически произнес Ганьшин. - Не понимаю. Какой-то набор слов. - Сухарь! - крикнул Бережков. Болтал ли он с другом, молчал ли, но в мозгу, помимо его воли, продолжалась незримая работа. Порой будто мерцала новая комбинация, новая конструкция; он всматривался, и все распадалось. Мерещился, лез в голову глиссерный двигатель "Райт". Странно, почему Август Иванович так оговорился? "Гарайт"... Шелест, значит, думал о "Райте"... Вот навязался этот "Райт"! Из-за него, черт побери, не различишь что-то иное, свое, смутно возникавшее в сознании

РЕФЕРАТЫ:

Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

Результаты анализа частоты встречаемости у человека полных трисрмий и моносомий по аутосомам объясняют положения о неравном генетическом эффекте избытка и недостатка хромосомного материала и о большом различии между индивидуальными аутосомами по патологическому морфогенетическому эффекту. Полная моносомия по аутосоме у живорождённых – исключительно редкое явление, недосказанное окончательно даже для наименее генетически ценной хромосомы, которой можно было бы считать аутосому 21. Полные моносомии нежизнеспособны уже на стадии гамет и зиготы по всем аутосомам, поскольку даже среди спонтанных абортов такие находки единичны и относятся к немногим аутосомам. Трисомии среди спонтанных абортов встречаются по всем аутосомам, исключая хромосому 1, с различной частотой. В постнатальном периоде с сохранением жизни в течение непродолжительного времени совместимы полные трисомии по немногим аутосомам: 8, 9, 13, 18, 21, 22, причем по аутосомам 8 и 9 часты случаи с наличием скопированных нормальных клеток, что уменьшает летальный эффект, вызванный дисбалансом генетического материала.

Юрисдикционное действие антимонопольных законов

И факт сотрясения земли за 10.16с до официального момента аварии стал неоспоримым аргументом, игнорировать который уже было нельзя. Но сразу показалось странным, что на этих сейсмограммах отсутствуют пики от взрыва 4-го блока в его официальный момент. Объективно получалось, что сейсмические колебания, которые никто в мире не заметил, станционные приборы зарегистрировали. А вот взрыв 4-го блока, который потряс землю так, что его почувствовали многие, эти же приборы, способные обнаружить взрыв всего 100т тротила на расстоянии 12000км, почему-то не зарегистрировали. А ведь должны были зарегистрировать взрыв с эквивалентной мощностью 10тонн тротила на расстояния 100.180км. И это тоже никак не укладывалось в логику. 1.6. Новая версия Все эти противоречия и многие другие, а также отсутствие ясности в материалах аварии по ряду вопросов только усилили подозрения учёных, что эксплуатационщики от них что-то скрывают. И со временем в голову стала закрадываться крамольная мысль, а не произошло ли на самом деле всё наоборот? Сначала грохнул двойной взрыв реактора. Над блоком взметнулось светло-фиолетовое пламя высотой 500м.

Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

Основа — природа; психоэмоциональное воздействие (связано с человеком, т.е., с людьми, находящимися в эмоциональном состоянии); нарушение бактериальной среды бактериальными объектами (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, гепатит). == Вопрос 2 == Техногенные ЧС и их расследование. транспортные: автомобильные; железнодорожные; авиационные; водные трубопроводные. производственные опасные явления с высвобождением механической энергии (взрывы, разрушения конструкций и т.п.); опасные явления с высвобождением термической энергии (пожары); опасные явления с высвобождением химической энергии (выброс СДЯВ при производственной переработке); опасные явления с высвобождением радиационной энергии (утечка радиации с радиационных объектов); утечка с бактериальных объектов. специфические: инфекционные заболевания (единичные и групповые случаи); эпидемии людей и животных; болезни растений. социально-опасные военные конфликты; терроризм; общественные беспорядки; наркомания; алкоголизм. С целью предупреждения ЧС при их возникновении обеспечение безопасности населения, уменьшение ущерба народному хозяйству и ликвидации последствий правительством РФ постановлением к 1113 от 05.11.93г. была создана единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Железнодорожная сеть сконцентрирована главным образом в южной зоне Дальнего Востока - в Приморском, Хабаровском краях, Еврейской АО, Амурской и Сахалинской областях. Занимая 23% общей площади региона, эти территории имеют в совокупности 8,6 тыс. км находящихся в эксплуатации железных дорог, то есть 98% от общей их протяженности на Дальнем Востоке. Среди административных образований Дальнего Востока наибольшей плотностью железных дорог отличаются Сахалинская область и Приморский край, где на каждые 10 тыс. кв. км территории приходится соответственно 168 и 96 км путей. Однако существующая здесь сеть сформировалась на ранних этапах хозяйственного освоения региона Востока и в последние десятилетия не обновлялась. На Сахалине железные дороги однопутные, на большем своем протяжении имеют ширину колеи 1067 мм и лишь на 42-километровом участке дорога соответствует российскому стандарту - 1520 мм. 420 км железнодорожных путей на севере острова сооружены по временному типу. На большем своем протяжении это узкоколейка шириной 750 мм, эксплуатируемая компанией "Роснефть- Сахалинморнефтегаз" для обеспечения жизнедеятельности многочисленных нефтепромыслов и имеющая на севере выход к порту Москальво, а на северо- востоке - к поселку Катангли (залив Набиль), откуда осуществляется погрузка сахалинской нефти на танкеры.

Законы XII таблиц

Добыча и обогащение оловосодержащих руд на Дальнем Востоке распространены также во многих местах. По добыче олова в число ведущих районов страны после войны выдвинулся Хабаровский край. Первенец оловодобыва-ющей промышленности здесь — комбинат “Хингалово”, который в1948 году дал первый концентрат на своей обогатительной фабрике. В 60-х годах в Хабаровском крае вступил в строй оловянный горнообогатительный комбинат ”Солнечный”. Сейчас на этом комбинате работают два карьера и обогатительная фабрика. Кроме Чукотки, добыча и обогащение оловосодержащих руд ведутся в Верхне-Аянском районе Якутии, где на Депутатском комбинате добываются руды с самым высоким содержанием олова и потому дешевле, чем в других местах России. Оловосодержащие руды также добывают на западе Еврейской автономной области и вблизи Комсомольска. Но особо значительные масштабы их добыча получила на юге Сихотэ-Алиня, в районе Дальнегорска-Кавалерово. Здесь сложился крупный комплекс разнообразной горной промышленности. Ещё до революции была начата добыча золота и разработка свинцово-цинковых руд, а за советские годы построено несколько оловодобывающих и обогатительных предприятий.

Учение Платона о государстве и законах

Большое значение в развитии Аргентины сыграл запрет испанских властей на производство в колониях промышленных товаров и продукции с/х , экспортировавшихся самой метрополией - Испанией ( ткани , вино и т.д. ). Большинство испанских колоний , в том числе и Аргентина , добились независимости в первой половине XIX в. , однако такие страны , как Парагвай и Уругвай получили независимость позднее , что тоже отразилось на ПГП Аргентиы. В XX в. ПГП Аргентины практически не менялось : хотя политические режимы в странах-соседях и самой Аргентине часто сменяли друг друга , большого влияния на международные отношения это не оказывало. 3. Аргентина - страна переселенческого типа. Основное ядро современного населения ( 33 млн. человек ) сформировалось в результате испанской колонизации 16 - 18 вв. ( до сих пор государственный язык Аргентины - испанский , а государственная религия - католицизм ) ; однако , в отличии от большинства стран Южной Америки , дальнейший прирост населения происходил в основном за счет последующей эммиграции , особенно усилившейся в конце XIX - начале XX вв. в связи с возросшим спросом на рабочую силу.

Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

В период между двумя мировыми войнами консерваторы редко входили в состав правительств, но участвовали в кабинетах в годы Второй мировой войны. После 1945 КНП была партнером в правительствах буржуазных партий в 1950–1953 и 1968–1971, получая на парламентских выборах 12–20% голосов. Выступала за неприкосновенность частной собственности, свободную конкуренцию, против вмешательства государства в экономику, за уменьшение налогов на предприятия и фирмы и увеличение налогов на потребителей. 1970-е стали пиком падения популярности консерваторов: за них голосовали 6–13% избирателей. Но в последующее десятилетие КНП переживает взлет: набирает 13–23% голосов и становится ведущей буржуазной партией страны. Она добилась создания сильного блока буржуазных партий, выступавшего против государственного регулирования, которое приравнивалось ею к «социализации». Ее лидер Поул Шлютер бессменно стоял во главе коалиционных правительств в 1982–1993. Во второй половине 1990-х поддержка консерваторов сокращается до 9%.На выборах 2001 КНП набрала 9,1% голосов и завоевала 16 мест в Фолькетинге.

Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

Кровная месть, бесконечные поединки, нападения врасплох, сожженные вместе с женщинами и детьми фермы, грабежи. Впрочем, удивляться тут нечему — викинги все-таки. Один из известнейших героев исландских саг — Эгиль, сын Скаллагрима, начал свою «карьеру» еще в 7 лет, зарубив топором 11-летнего мальчика, которому он проиграл в игре в мяч. При этом Эгиль — герой несомненный, он — скальд, воин-поэт, за одну вису (стихотворение) которого короли платили золотом и серебром После некоторого периода вольности Исландия попала сначала в зависимость от Норвегии, а затем начиная с XIV века — от Дании. В начале XX века совсем было зачахшую Исландию «спасла» Первая мировая война — всем потребовалась исландская рыба. Во время второй мировой остров оккупировали сначала англичане в 1940 году (чтобы такое важное стратегическое место не оказалось под контролем фашистов), а потом, в 1941 году, американцы. Оккупация произвела фурор в экономике острова. Начался рост промышленности, появились новые рабочие места. Исландия быстро развивалась и в 1944 году стала наконец независимым государством.

Конституция - основной закон государства

Гордостью Ставрополья являются ансамбль песни и танца «Нива золотая» Петровского района, созданы заслуженным деятелем искусств России М.Севрюковым. Сотни самодеятельных творческих коллективов радуют своих земляков раздольем и широтой казачьих песен, самобытностью народных танцев. Они достойно представляют наш край, участвуя в творческих конкурсах и фестивалях самодеятельного народного творчества, демонстрируя многоцветье талантов ставропольцев. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ставрополье – типичный и в тоже время своеобразный регион России. Ставропольский край традиционно считается одним из стратегически важных в экономическом смысле районов России. Во-первых, край один из первых в Российской Федерации разработал программу по финансовому оздоровлению неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий. В 20 хозяйствах края назначены внешние управляющие. Во-вторых, в крае наработана солидная законодательная база для реформирования аграрного сектора. Были изданы нормативные документы, дополняющие действующее федеральное законодательство о реорганизации и учитывающие конкретные условия, разработаны программы по их реализации, изданы рекомендации по исчислению арендной платы за земельную долю.

Конституция, как Основной Закон РФ

Каждый из них расположен на большой неровной территории с вулканами, озёрами и болотистой местностью. В парках, где есть вулканы, неподалёку от них расположены горячие источники, куда приходят многие, чтобы полежать в минеральных водах. Дзёдзанкей, Ноборибэцу и Акан – как раз такие места. Есть четыре полунациональных парка: Онума, Нисэко-сякотан-отару-кайган, Хидака-саммяку-эримо и Абасири. В этих парках, также, есть впечатляющие природные формирования. На Хоккайдо находятся другие 14 парков, хвастающих своей великолепной по красоте природой, привлекающей туристов круглый год. ИСТОРИЯ Впервые люди проникли на Эдзо (ныне Хоккайдо) примерно в начале 13-ого столетия. Они здесь укрепились и жестоко подавили местных коренных жителей Айну. Наконец вождь восточных Айну Кошамэйн организовал восстание 1457г., но Такэда Нобухиро подавил и поработил бунтовщиков, объединив остров под одной центральной властью. В 1593г. Какизаки Ёсихиро, праправнук Такэда Нобухиро, был назначен Тоётоми Хидеёси (сёгуном) властелином Эдзо. Позже Каизаки сменил своё семейное имя на Мацумаэ и построил замок на месте нынешнего города Мацумаэ. Город-замок стал политическим и экономическим центром Эдзо, служа доступом на Хонсю. Когда в 1854г. между Японией и США было подписано мирное соглашение и установились дружеские отношения, в качестве одного из открытых портов был выбран Хакодатэ, расположенный на Хоккайдо.

Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

Размер территории Территория Франции занимает 543 965 кв. км. Численность населения Во Франции проживает около 59 млн. человек. Особенности этнического состава. На территории Франции преобладает народность Индоевропейской семьи Романской группы- Французы. В районе Бискайского залива, у границы с Испанией проживают баски, народность Койсанской группы Нило-Сахарской семьи. На самой западной оконечности Франции находится место проживания Брестонцев, Кельтская группа Индоевропейской семьи. Политическая дифференциация. Форма государственного устройства. Франция – унитарное государство. Форма правления и государственного режима. Это республика. Главой государства является президент, главой правительства— премьер-министр. Законодательный орган—парламент, который состоит из Сената и Национального собрания. Независимость государства. Франция – независимое государство, под юрисдикцией которого находятся: Геюньон (Африка), Сан-Пьер и Микелон, Гвиана, Мартиника, Гваделупа (Америка), Вануату, Новая Каледония (Океания). Социальная дифференциация. По качеству жизни. Средний годовой темп роста ВНП на душу населения составляет 1,5%. По уровню жизни. Ранг по ВНП на душу населения – 13$ по ППС. По индексу человеческого развития.

Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

Реферат подготовил Бакуленко 2005 год Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России. В стране создана разветвленная сеть магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, которые проходят по территории большинства субъектов Российской Федерации. За последние годы резко возросла роль трубопроводного транспорта в российской экономике. Это связано с рядом факторов - увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней вследствие роста объемов транспорта нефти, создание новых рабочих мест, развитие экономики регионов и т.д. Итак рассмотрим основные показатели работы трубопроводного транспорта в 1994 – 2002 годах. Объём транспортировки газа с 483 млн.т. в 1994 г. возрос до 514 млн. т. в 2004 г. Объёмы перевозки нефти также значительно увеличились с 300 млн. т. в 1994 г. до 360 млн. т. в 2002г. Транспортировка нефтепродуктов не притерпела значительных изменений по увеличению объёмов. Системы трубопроводного транспорта являются эффективным инструментом реализации государственной политики, позволяющим государству регулировать поставки нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки.

Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

Научный аппарат экономики позволяет успешно учитывать количественные показатели, и в первую очередь ВВП важнейший комплексный показатель, отражающий уровень социально-экономического развития. Но объемы ВВП у Аргентины, Гонконга и Казахстана (страны с заведомо различным типом социально-экономического развития) примерно одинаковы. Создание экономико-географических типологий требует учета не только количественных показателей и достигнутого уровня развития, но и сходных черт территориальной структуры хозяйства. Географическая типология, это, в первую очередь, типология комплексная, где за основу взяты наиболее значимые черты социально - экономического развития. Как правило, работа со статистическими показателями обязательно предполагает экспертный анализ полученных результатов. "Валовый национальный продукт - одно из великих изобретений ХХ в., почти равное по значению автомобилю и лишь немного уступающее телевидению. Очевиден эффект материальных изобретений, но и социальные изобретения, подобные ВНП, меняют мир почти в той же мере" - К. Боулдинг Показатели уровня социально-экономического развития стран Статистические (количественные) показатели являются основой каждого объективного научного исследования.

Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

Коммунальный (муниципальный) совет принимает бюджет, устанавливает местные налоги, распоряжается имуществом коммуны, утверждает служащих, принимает программы развития, занимается рынками, санитарией, местными дорогами и т.д. Местные дороги принадлежат коммуне (общине) на праве публичной собственности, предприятия, леса — на праве частной собственности. Муниципальный совет может быть досрочно распущен декретом президента, принятым на заседании Совета министров, но только по одной причине: если он не способен управлять коммуной. Этот декрет может быть оспорен в административном суде. В департаментах (их 96 во Франции и 3 заморских департамента) избирается генеральный (департаментский) совет тоже на 6 лет. Он ведает примерно теми же вопросами, что и коммунальный совет, но его полномочия гораздо шире. Как отмечалось, совет обновляется по частям (на 1/2 через 3 года). Исполнительным органом совета с 1982 г. является не назначаемый префект (позже он получил название комиссара республики, но сегодня используется и прежний термин), а избираемый им председатель совета.

Наследование по закону согласно римскому частному праву

Крайне напряженными в период войны и непосредственно после её окончания оставались отношения Саудовской Аравии со странами, которые выразили поддержку вторжению Ирака в Кувейт – Йеменом, Иорданией и Суданом. Одним из проявлений этой политики стала высылка из Саудовской Аравии свыше миллиона йеменских рабочих, что еще больше обострило существующий пограничный конфликт. Проиракская позиция руководства Организации освобождения Палестины (ООП) также привела к ухудшению ее отношений с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Отношения Саудовской Аравии с Иорданией и палестинской автономией были нормализованы только в конце 1990-х, тогда же была возобновлена помощь саудовского правительства палестинским властям. В июле 2002 саудовское королевство перевело на счета палестинской автономии 46,2 млн. долл. Еще 15,4 млн. долл. правительство Саудовской Аравии выделило в качестве безвозмездной помощи Палестинской национальной администрации (ПНА) в октябре 2002. Этот платеж был осуществлен в рамках решений саммита ЛАГ в Бейруте (27–28 марта 2002). Саудовская Аравия стала одной из трех стран, установившей в 1997 дипломатические отношения с афганским движением «Талибан», прерванные в 2001. С начала 21 в., особенно после террористических атак 11 сентября 2001, появились признаки охлаждения отношений страны с рядом западных стран, вызванных обвинениями в содействии международному исламскому терроризму.

Законотворчество и механизм реализации законов

Изменение во времени нефтеотдачи показано на графике 1 ,откуда видно что через 12 лет после начала разработки элемента его нефтеотдача станет равной Г1э=0,27.4,3 Определение показателей разработки месторождения.Согласно плану разбуривания и обустройства месторождения ежегодно в течение шести лет, т.е. в течение срока ввода месторождения в разработку в эксплуатацию передается по 60 элементов. Всего за 6 лет введено в эксплуатацию 360 элементов. Для простоты будем считать, что добыча нефти с разбуриваемых элементов будет происходить с начала каждого года. Для определения изменения во времени добычи нефти по месторождению в таб. 2 приведены данные о добыче нефти из элементов, вводимых в действие за каждый год. Для определения добычи нефти в целом по месторождению добыча нефти по группам элементов суммируется по каждой горизонтальной строке таблицы. Аналогичным образом строится таблица 3 для расчета добычи воды.Обводненность добываемой из месторождения продукции вычисляют по формуле Всего по месторождению в разработку вовлекается объем нефти в пластовых условиях Коэффициент охвата по месторождению в целом ?2=0,7.

Проблемы законности в Российской Федерации

При обогащении материала на концентрационном столе раз­деление минералов по удельному весу происходит в результате Действия двух сил: инерции зерен при движении их вдоль стола (это движение обеспечивается качанием деки стола) и поперечной смывной силы воды. Характер качания деки стола таков, что движение вперед осуществляется плавно, а возвратное — резко. Этим обеспечивается непрерывное поступательное движе­ние зерен вдоль нарифлений (планок). Небольшой поперечный наклон стола и боковая подача воды вызывает снос более легких зерен, в результате чего на столе образуется веер продуктов.На короткой разгрузочной стороне стола собираются более тяжёлые зёрна, а на длинной – лёгкие. Расставляя под кромками стола приемники, можно собрать в них различные части веера. Разделение проб россыпей на винтовых сепараторах Для выделения тяжелой фракции из проб россыпей удобны винтовые сепараторы. Лабораторная модель винтового сепаратора (из комплекта полевой обогатительной лаборатории ПОЛМ) показана на рис. 18. В воронку загружается навеска, размешанная с водой.

Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

Резервы – часть финансовых ресурсов, которая предназначена для финансирования потребностей возникающих непредвиденно, и направленные как на простое, так и на расширенное воспроизводство и потребление. Страховые резервы – часть финансовых ресурсов, направленная на возмещение ущерба по страховым случаям. Страховые финансовые резервы – финансовые резервы страховых компаний. Эти резервы необходимы, когда текущих средств не хватает на выплаты. Финансовый рынок — это особая форма денежных операций, где объектом купли - продажи выступают свободные денежные средства субъектов хозяйствования, государства и населения. Причем предоставление этих средств производится на основе выпуска и обращения различных видов ценных бумаг. Участники финансового рынка: Сберегатели – юридические и физические лица накапливающие денежные средства в связи с тем, что расходы меньше накопленных средств, сосредоточенных на руках в виде наличности или на счетах в банках (население, предприятия и государство). Инвесторы – субъекты хозяйствования (органы государственного управления, направляющие денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей). Эмитенты - юридические лица, которые могут выпускать ценные бумаги.

Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора, и регулируются ст. 430 Гражданского кодекса. Существуют договоры, которые заключаются в пользу их участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам. Вместе с тем встречаются также договоры в пользу лиц, не принимавших участия в заключении договора, но имеющих право требования исполнения договора Ст. 430 Гражданского кодекса договором в пользу третьих лиц признает договор, «в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу». (2, ст. 430) Договор в пользу третьего лица (2, ст. 430), который представляет собой особую конструкцию договорного обязательства, которая нашла широкое практическое применение в отношениях по страхованию (особенно по страхованию ответственности заемщика за не возврат кредита), перевозке грузов и некоторых других.

Архимед и его законы

Содержание иска определяет форму судебной защиты, которую избрал истец, т.е. постановление решения определённого рода. В зависимости от содержания иски делятся на виды: о признании, о присуждении и преобразовательные. 2. Второй элемент иска – предмет. Под ним понимают то, в отношении чего истец добивается у суда защиты: что он просит ему присудить, признать или изменить (преобразовать). Тяжущийся может требовать от суда принудительного осуществления своего материально-правового притязания к ответчику: собственник требует возврата своего имущества, кредитор – уплаты долга. Истец может просить суд установить либо изменить или прекратить материальные правоотношения между ним и ответчиком: установить отцовство в отношении рождённого ребёнка, расторгнуть брак между истцом и ответчиком, установить сервитам. В одних случаях истец заинтересован в подтверждении наличия правоотношения между ним и ответчиком, в других – его отсутствия, добиваясь, например, признания брака недействительным. Таким образом, предметом иска (в зависимости от вида) является материально-правовое требование истца к ответчику либо всё материальное правоотношение между ними.

Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

Суды вынуждены разрешать социальные и политические конфликты, но они это делают лишь в строго юридических формах, т. е. оказывая защиту только законным правам участников этих конфликтов. Во всех демократических государствах роль судов признается незаменимой и, зная подъемы и спады, в целом, безусловно, возрастает. Наряду с судами общей юрисдикции в большинстве стран создана специальная юстиция (трудовые суды, административные суды и др.), конституционные суды. В ряде стран юристы и политики стали даже говорить о превращении современного правового государства в "государство судей", что одновременно подчеркивает высокую юридизацию общественных отношений и межличностных связей, порождающих судебные споры. Судебная власть, конечно, не может рассматриваться как самостоятельный генератор идей социального прогресса, ибо она по природе своей достаточно консервативна и статична. Но те функции, которые она несет, помогают внедрению в жизнь идеалов и институтов демократии и свободы. Место судебной власти в системе органов государственной власти Российской Федерации.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

Законодательство об административных правонарушениях полностью не кодифицировано. Отдельные его акты и нормы определяют виды налоговых правонарушений и круг их субъектов. До принятия Налогового кодекса ответственность за налоговые правонарушения определялась многими нормативными актам. В частности Законом РФ от 27 декабря 1991 г. №2118-1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, Законом РСФСР от 21 марта 1991 г. № 943-I “О Государственной налоговой службе РСФСР”, Указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1006 “Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей”, Законом РФ от 18 июня 1993 г. №5215-1 “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением”, “Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации”, утвержденными указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263, Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629 “О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин”, указом Президента РФ от 18 августа 1996 г. №1212 “О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения” и, конечно, Кодексом об административных правонарушениях.

Прокурорский надзор за исполнением законов

За то же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налога, либо совершенное в особо крупном размере, предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года либо лишение свободы на срок до трех лет. За неуплату налогов предприятиями и организациями уголовную ответственность в соответствии со ст. 199 Уголовного Кодекса РФ несут должностные лица этих предприятий и организаций. Уголовная ответственность, применяемая согласно этой статье, может выражаться в лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо аресте на срок от четырех до шести месяцев, либо лишении свободы на срок до трех лет; за то же деяние, совершенное неоднократно, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В целом с вступлением в силу Федерального закона от 25.06.98 92- ФЗ произведено ужесточение наказания за совершение налоговых преступлений. Рассматривая ст. 199 Уголовного Кодекса РФ, следует обратить внимание на ответственность субъектов преступления, установленную в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что предусмотрено частями 1 и 2 данной ст. 199. При назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 47 Уголовного Кодекса РФ это наказание не может быть назначено лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Проблемы укрепления законности и правопорядка

Действующая налоговая система в ее основных–экономическом и правовом аспектах подвергается обоснованной критике. Её фискальный характер постоянно усиливается за счет расширения налоговой базы и ставок по отдельным налогам, введение новых налогов и сборов, ужесточение финансовых санкций и условий налогообложения. Опыт налоговой системы в России говорит о том, что только законодательная форма дает оптимальную возможность обеспечения правомочия участников налоговых отношений, воздействовать на их поведение силой авторитета правовых норм, придавать этим отношениям необходимую стабильность и определенность. Так как налоговые реформы в сущности продолжаются и по сей день, данная тема остаётся актуальной и сегодня, когда и сама правовая система России начинает стабилизироваться. Список использованной литературы: 1) Конституция Российской Федерации 2) Налоговый кодекс Российской Федерации 3) Сборник федерального законодательства //Юристъ. – Москва, 2002г. 4) Правовая система “Консультант” 5) Проскуров В.С. Финансовое право / Учебник, - Юрайт.- Москва, 2001г. 6) Мосин Е.Ф. Налоговое право в России// Юристъ. – Москва, 1999г. 7) Жданов А.А. Финансы и право // ИКФ Экмос. – Москва, 1999г. 8) Камаев В.Д., Учебник по основам экономической теории // Москва, 1998г. 9) Журнал «Налоговый вестник»

Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

Налог на прибыль организаций - один из главных доходных источников федерального бюджета, а так же региональных и местных бюджетов. Налог на прибыль как прямой налог должен выполнять свое функц. предназначение – обеспечивать стабильность инвестиционных процессов в сфере пр-ва и законное наращивание капитала. Плательщики – пр-я и орг-и, явл. Юр. лицами и осущ. Предприн. Деят-ть; ком. банки, филиалы иностранных банков, пр-я и орг-ции, занимающиеся страх. Деят-тью; малые пр-я. Пр-я помимо налога на прибыль уплачивают налоги со следующих видов доходов: доход в виде дивидендов, полученный по акциям, доход от долевого участия в др.пр-ях. Налоги с доходов взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 15% и зачисляются в доход фед.бюджета. Налог на прибыль 24%, из них 7,5% поступает в федеральный бюджет, 16,5% в местный. При переходе на упрощенную систему учета, субъекты малого предпринимательства освобождаются от налога на прибыль и уплачивают налог по ставке 6% от дохода, 15% от дохода, уменьшенного на величину расходов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.