Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Взаимосвязь мотивации достижения и черт личности студентов факультета психологии

Кроме того, важную роль в клинической психологии играет супервизирование и контроль, осуществляемый над консультационными беседами коллективом специалистов в группах Балинта. Кстати сказать, наблю-дая за работой студентов факультета психологии в группах Балинта, невольно поражаешься тому, насколько сложно бывает им провести границу между профессиональным и личным отношением к пациенту. Следует, однако, отметить, что существующие в учреждениях, заня-тых психологической практикой, порядки по большей части не допуска-ют свободного применения психоаналитических методов в процессе кон-сультации. Внедрять же психоанализ в психологическую практику т. с. "снизу" против воли учреждения столь же малоэффективно, что и "насаждать" аналитические методы директивным путем. Психолог, рискнувший использовать психоанализ, например, в ра-боте с конкретным молодым человеком, может столкнуться с неодобре-нием главного врача клиники или начальника молодежной социальной службы. "Скрытное" же применение психоанализа, хоть и обеспечивает определенную свободу действий, однако неблагоприятно отражается на престиже последнего

РЕФЕРАТЫ:

Мотивация достижения успеха у спортсменов

Курсова робота з дисципліни "Фінансове право" на тему: Відповідальність за порушення податкового законодавства Київ – 2001 Зміст Вступ 3 1. Поняття та підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. 4 2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 5 3. Особливості застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства. 6 Висновки 7 Список використаної літератури 8 Вступ Податки являють собою обов'язкові збори, стягнуті державою із суб'єктів, що хазяюють, і з громадян по ставці, встановленій в законному порядку. Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перетворенням податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки – основна форма доходів держави. Крім цієї сугубо фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.

Секретные технологии достижения успеха

У зміст відповіді учня входить пояснення теоретичних питань, виконання за завданням учителя різних вправ, задач і експериментів. При індивідуальному контролі вчитель звертає увагу на докладність і усвідомлений характер відповіді що учиться, логічність його суджень, доказовість висунутих їм положень, уміння застосовувати засвоєні знання. З цією метою учню задають додаткові і навідні запитання. Учитель установлює визначену систему індивідуального опитування, завчасно при плануванні уроку визначаючи за результатами своїх спостережень і попереднього контролю, кого з учнів варто запитати на тім або іншому уроці і по яких розділах. Система ця не повинна бути трафаретною і незмінною, тому що шаблоновий її характер не забезпечить поставленої мети, оскільки система стає добре відомою учням і контроль втрачає елемент несподіванки, що має немаловажне значення для забезпечення систематичної підготовки учнів до уроків. Контроль повинен стимулювати постійну роботу всіх учнів, і це певною мірою досягається його несподіванкою для учнів. Дане становище, зрозуміло, не виключає можливості попереднього попередження окремих учнів про майбутню перевірці, якщо ці учні одержували завдання по самостійній роботі, пов'язаної з усуненням недоліків у знаннях, уміннях і навичках.

Взаимосвязь темперамента и уровня развития памяти младших школьников

Четкое определение предмета и объекта контракта относится к существенным условиям. Предмет определяет вид действия или операции: купля-продажа, аренда, поручение и т.д. Как правило, в названии контракта отражается его предмет - продажа (selli g), передача ( ra sfere ce), создание (developme ), поставка (supply), разработка (developme ), аренда, лизинг (leasi g), комиссия (commissio ), поручительство (guara ee. warra y), агентское соглашение (age cy agreeme ), купля-продажа (sale a d purchase) и т.д. Контракт может и не содержать развернутого наименования. В контракте также описываются и объекты. Объект контракта - вещный предмет и материальные средства, подлежащие передаче, продаже и т.п. и/или неимущественные права, касающиеся и составляющие суть операции - контракта. Объектом международных коммерческих операций является продукция, включая услуги, а также результат производственного и научно-технического сотрудничества, приобретающий при реализации форму товара. В контракте важно четко и с достаточной полнотой отразить все характеристики объекта, а также все необходимые и достаточные условия создания, поставки, передачи товарных единиц и других действий, определяющих предмет и объект контракта.

Взаимосвязь мотивации достижения и черт личности студентов факультета психологии

Наиболее часто в практике разрешения споров в рамках ОАЕ используется создание следственных и согласительных комиссий, а также арбитражных органов. Система разрешения споров между американскими государствами закреплена с Уставе Организации американских государств. Принятый в 1948 году Американский договор о мирном разрешении споров (Боготинский пакт) ни разу на практике не применялся. В нем участвуют не все американские государства, а многие из участвующих сделали весьма существенные оговорки, ограничивающие сферу применения Пакта. Протоколом поправок Картахены 1985 года проведена реформасистемы мирного разрешения споров, предусмотренная УставомОАГ, в частности упразднена Межамериканская комиссия по мирному решению споров и усилены полномочия Постоянного совета. Постоянный совет уполномочен следить за поддержанием дружественных отношений между государствами — членами ОАГ и вэтой связи способствовать мирному разрешению споров между ними(ст. 83 Устава ОАГ). Любая сторона в споре может просить Постоянный совет об оказании добрых услуг для урегулирования спора.

Мотивация достижений

В результате такие люди очень часто просто не умеют управлять, не понимают психологии подчинённого человека и малых групп. Вместо того, чтобы ставить задачу, при необходимости учить человека, контролировать исполнение, им проще самим сделать работу. Как часто приходится слышать: «Да мне проще и быстрее сделать самому, чем заставлять их работать как надо». Это психология не менеджеров, а специалистов. Настоящий менеджер никогда не станет выполнять работу, которую может выполнить его подчиненный. В идеале начальник так должен организовать работу, чтобы освободить себя от всех рутинных операций для выполнения только задач стратегического планирования, контроля, организации работы подчинённых и решения только тех вопросов, которые выходят за рамки компетенции его сотрудников. Мы пытаемся добиться того, чтобы менеджер в каждую секунду понимал, чем занимается его подчинённый, контролировал, ставил задачи и заставлял подчиненного выполнять то, что необходимо. Возникает четкое разграничение – менеджер и специалист. Специалист должен работать, менеджер – управлять. Пусть лучше человек остаётся хорошим специалистом, чем плохим менеджером.

Методы и методики диагностики мотивации достижения, отношения и аффилиации

У второго конкурента продукция более конкурентоспособна по цене. Но он не может быть прямым конкурентом, так как он ориентирован на другого потребителя и обслуживает другой сегмент этого рынка. Цена продукции второго конкурента составила 1,20 грн., что на 25% ниже, чем у первого. При этом рентабельность второго конкурента выше первого на 5%. Одним из факторов, определяющих основного конкурента является время деятельности его на рынке. С этой точки зрения предпочтение отдается также первому конкуренту, так как он на рынке уже 45 лет против 4 месяцев работы второго конкурента. Первоначально предприятие ориентируется на рынок города Севастополя с населением около 400 тысяч человек и на сбыт 35000 литров молока в месяц. Этот объем определен из производительности установки по производству соевого молока. Эта цифра выглядит оптимистичной, если учитывать, что упомянутое выше предприятие «Соевая кулинария» работает в три смены и реализовывает всю произведенную продукцию, несмотря на ее среднее качество. Это же можно сказать и о продукции ЧП «ПКФ Севмолпром», несмотря на низкое качество продукции этого предприятия, приобрести соевое молоко можно только в собственной сбытовой сети этого предприятия и только в утренние часы.

Социально-психологические условия развития мотивации достижения у детей младшего школьного возраста

В практике нормирования труда широко применяется самофотография рабочего времени. В отличие от фотографии рабочего дня при самофотографии учитываются лишь потери рабочего времени, связанные с организационно- техническими неполадками, которые записываются самим работником в специальный бланк наблюдения. Целью проведения самофотографии является привлечение к совершенствованию организации труда самих работников. На основе анализа полученных данных разрабатываются мероприятия по устранению недостатков. Хронометраж — вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы оперативной работы, отдельные элементы подготовительно-заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места. Основное назначение хронометража: определение продолжительности повторяющихся элементов операции (приемов и движений) для расчета норм или для разработки нормативов времени; выявление и изучение передовых методов и приемов труда в целях передачи этих методов работы широкому кругу работников; проверка установленных норм выработки; выявление причин невыполнения норм отдельными работниками.

Мотивация: путь к успеху

Если в обозначении масла имеется буква П, то это указывает, что к маслу добавлена комплексная присадка, улучшающая его свойство. Присадки добавляются в количестве 3—14% для увеличения вязкости, стойкости масла против окисления, улучшения антикоррозийных и моющих свойств, а также для увеличения стойкости против разжижения при повышении температуры. Дизельное масло маркируют буквой Д. В последнее время применяют новую маркировку масел, например М-6Б, здесь буква М указывает, что масло моторное, цифра — вязкость масла, а буква после цифры — условия эксплуатации. Масла для карбюраторных двигателей имеют в маркировке буквы А, Б и В, где буква А указывает, что масло без присадки и его нужно применять для легких условий эксплуатации, буква Б — масло с присадкой для средних условий эксплуатации, буква В — масло с присадкой для тяжелых условий эксплуатации. Маркировка масел для дизельных двигателей имеет после цифры буквы В, Г, Д, где буква В обозначает, что масло с присадкой для легких условий эксплуатации, Г — с присадкой для средних условий эксплуатации и Д — с присадкой для тяжелых условий эксплуатации.

Проблемы мотивации в современной психологии

В данный момент в России выявляется необходимость выработки нового типа профессиональной морали, которая отражает идеологию трудовой активности на основе развития рыночных отношений. Речь идет прежде всего о моральной идеологии нового среднего класса, составляющего подавляющее большинство рабочей силы в экономически развитом обществе. В современном обществе личностные качества индивида начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, уровня профессиональной пригодности. Все это определяет исключительную актуальность вопросов, составляющих содержание профессиональной этики. Подлинный профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, честность, требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты своего труда. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ Каждому виду человеческой деятельности (научной, педагогической, художественной и т.д.) соответствуют определенные виды профессиональной этики. Профессиональные виды этики – это те специфические особенности профессиональной деятельности, которые направлены непосредственно на человека в тех или иных условиях его жизни и деятельности в обществе.

Теории мотивации, их взаимосвязь и практическое применение на примере магазина

Супруги в них имеют неодинаковое образование, различные профессии, общих интересов производственного плана здесь обычно гораздо меньше. Эгалитарные отношения тут встречаются меньше, преобладают авторитарные. Да и с родителями каждого из супругов отношения обычно складываются негладко. В то же время здесь очень высокая семейная активность, чаще наблюдается стремление к самообразованию супругов, потому что неодинаковость образовательного уровня стимулирует отстающего.  6. По качеству отношений в семье. · благополучные, которые, по словам Толстого, все < похожи друг на друга > . · устойчивые · проблемные. Тут частенько нет взаимопонимания, вспыхивают ссоры и конфликты. · конфликтные, где семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и оттого эти семьи не стабильны. · социально неблагополучные, в которых культурный уровень достаточно низкий, распространено пьянство. · дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господству- ющим чувством является страх, каждый член семьи живёт сам по себе.  7.По типу потребительского поведения. · с физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы биологического существования: пища, одежды занимают все интересы членов семьи не от её нищеты, а от уровня значимости для них этих ценностей · с интеллектуальным типом поведения – эти семьи по материальной обеспеченности могут совершенно не отличаться от первого типа семьи, но их члены гораздо чаще предпочитают иметь хорошую книгу, чем лакомое блюдо. · смешанный тип семьи, в котором гармонично сочетаются интересы, потребности материальные и даже физиологические с интересами духовными.  8.По особым условиям семейной жизни. · студенческая жизнь.

Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

Наиболее важными конкурентами для ГосНии являются: «Рособоронэкспорт», «Министерство оборонной промышленности», «Российские технологии». Все эти организации также, как и ГосНИИ выполняют госзаказы. Конкуренция со стороны товаров является заменителями и конкурентоспособности с точки зрения цены. Так ГосНИИ по сравнению с вышеуказанными организациями имеет наиболее широкий спектр товаров и услуг. И специализируется не только на оборонной промышленности, но и на других направлениях, т.е. на обществе в целом. Угроза появления новых конкурентов. На данный момент я думаю такая угроза мало уместна, т.к. даже если и появится какая-нибудь новая фирма со схожей ориентацией, то вряд ли она сможет конкурировать с такой долго существующей на рынке организацией, как ГосНИИ, которая завоевала доверие своих покупателей. Экономические возможности и торговые способности поставщиков. У ГосНИИ с этим особых проблем нет, т.к. имеется очень хорошая база для осуществления своей деятельности как финансовая, так и сбытовая. Экономические возможности и торговые способности покупателей. Институт старается выпускать нужные для общества товары и услуги и при этом держать минимальный уровень цен по сравнению с рядом конкурентов, которые выпускают аналогичную продукцию.

Взаимосвязь социального капитала и мотивации сотрудников международной организации

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА 17 7.1. Упаковка товара 17 7.2. Маркировка товара 188. КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРОВ ИЛИ ГРУЗОВ 19 9. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА 20 9.1 Правовые условия сдачи-приемки груза 20 9.2 Сдача грузов перевозчику 20 9. 3 Виды сдачи-приемки 20 9.4 Проверка количества поставленного товара 21 9. 5 Приемка товара по качеству 2110. ГАРАНТИИ. ПРЕТЕНЗИИ. РЕКЛАМАЦИИ 22 10.1 Гарантии 22 10.2. Претензии и рекламации 2211. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА 23 11.1 Функции контрактной ответственности и понятие нарушения контракта 23 11.2. Неустойки и штрафы 24 11.3 Прекращение контракта вследствие нарушения его условий 2412. СТРАХОВАНИЕ 24 12.1 Договор страхования 2513. ФОРС-МАЖОРНЫЕ И ИНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГОВОРКИ 25 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 27 Список использованных источников 28 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ 1.1 Общие положения Контракт является самым распространенным видом сделок, создающим для сторон определенные права и обязанности. Внешнеторговые сделки двух или более сторон в процессе их производственной и хозяйственной, включая торговую, деятельности оформляются контрактом (договором), совершаемым, как правило в письменной форме.

Мотивация самостоятельной работы студентов-психологов

Потребности первого порядка - это так называемые базисные потребности, которые связаны с обеспечением выживания (пища, одежда, жилье и т.д.). После того как эти потребности успешно удовлетворены, доминирующее значение, приобретают потребности следующего уровня, т.е. потребность быть уверенным в том, что базисные потребности будут и впредь удовлетворяться. Потребность в принадлежности к социальной группе - это потребность объединяться с другими людьми. Потребность в самоуважении должна удовлетворять самолюбие человека, а потребность в самореализации - это потребность самовыражения и осуществления желаемого. Наряду с теорией мотивации и иерархией потребностей Абрахама Маслоу в литературе выделяют еще ряд теорий. Так, в середине 50-х годов Ф.Херцберг разработал свою модель мотивации, основанную на потребностях. Согласно его теории все мотивы к труду делятся на гигиенические факторы, связанные с окружающей средой, в которой осуществляется работа (сюда входят условия труда, его оплата и другие факторы, связанные с физиологическими потребностями человека), и непосредственно мотивации - факторы, связанные с характером и сущностью работы.

Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности студентов-психологов

Таким чином отримують зведення затрат часу по окремим робочим місцям, а потім по всій ділянці. Після цього визначається процентний вміст кожного виду затрат до загальної суми, прийнятої за 100%. В порівнянні з індивідуальною групова фотографія дає меншу точність, але дозволяє отримати досить повне уявлення про використання робочого часу на ділянці. Висновки по даних зведення одноіменних затрат групової фотографії визначаються тим же колом питань, що й при індивідуальній фотографії: характеристикою використання робочого часу, процентом можливого підвищення продуктивності праці, планом організаційно-технічних міроприємств, що передбачають максимальне ущільнення робочого дня. При проведенні бригадної фотографії в спостережному листі в графі “Що спостерігалось” записуються затрати часу учасників бригади в тій послідовності, в якій вони протікають. В момент закінчення того чи іншого етапу робіт в графі, відведеній для кожного робітника, проставляється поточний час. Зведення одноіменних затрат робочого часу складається по кожному робітнику окремо.

Достижения Советской науки

По другой - благодаря использованию прозрачных шлифованных камней - линз. Всех, видевших маяк, приводили в восторг сделанные из позолоченной бронзы высокие стройные женские фигуры. Время от времени эти неподвижные фигуры вдруг оживали. Это были не просто статуи, а хитроумные автоматы. Одни показывали силу ветра и морских волн, передвигая большие золотые стрелки на огромных синих циферблатах. Другие, поворачиваясь, указывали направление ветра или следовали руками за движением солнца и луны. Женщины-автоматы стояли и возле больших Водяных часов - клепсидр. Они били в коки. А в туман и непогоду трубила в изогнутый золотой рог еще одна прекрасная женщина, предупреждая мореходов об опасной близости отмелей и подводных скал. История сохранила имя создателя Фаросского маяка: на одной из плит ученые обнаружили надпись: «Сострат, сын Дексифана из Книда, посвятил богам-спасителям ради мореходов». Надпись сохранилась благодаря находчивости архитектора - он закрыл ее слоем штукатурки, на которой написал имя правителя Египта. В ослепительном блеске маяка, как в фокусе, сконцентрировалась вся мудрость, сила мысли и глубина знаний великих ученых Мусейона.

Новейшее достижение в освоении космоса

Мцддят вя дяряъя ейнидир. САК кредити. Мябляьи – 52 млн. СДР (70 млн.доллар). Гейри-дискриминасион габиллийятинин артырылмасына айрылмышдыр. Мцддят вя дяряъяляр ейнидир. Цмуми мябляьи 535,1 млн. доллардыр. 2. Инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Бейнялхалг малиййя- кредит тяшкилатларындан эцзяштли шяртлярля алынан кредитляр. А) БИА тяряфиндян: Нефт секторуна техники йардым. Мябляьи – 14,3 млн. СДР (20,2 млн. долллар). Мцддят вя дяряъя ейнидир. Бюйцк Бакынын су тяъщизаты лайищяси. Мябляьи – 38,8 млн.СДР (61 млн.доллар). Су тяъщизатынын йахшылышдырылмасы вя эяляъяк цчцн зямин йарадылмасына верилир. Сящмдар ъямиййяти формасында Абшерон Реэионал Су ямиййяти – «Абшерон Су» йарадылыр. Мцддят вя дяряъя ейнидир. Газ тяъщизаты системинин бярпасы. Мябляьи – 14,1 млн.СДР (20,1 млн.доллар). Пуллар «Азяригаз»ын щесабына кючцрцлцр, о да алынаны 20 ил ярзиндя илк 5 илдя юдямямяк имканы иля юдямяйя борълудур. Кянд тясяррцфатына техники йардым. Мябляья – 10,2 млн.СДР (14,3 млн. доллар). Юзялляшдирмянин малиййяляшдирилмяси вя фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы, торпагларын гейдиййаты цзря хидмят эюстярилмяси, информасийа вя мяслящятчи хидмятляр, су истещлатчы ассосиасийасынын йарадылмасы, юзялляшдирилмиш фермер тясяррцфатларынын кредитляшдирилмяси цзря хидмятляр цчцн айрылмышдыр.

Достижения современной селекции

Такие звезды называют красными гигантами. (Если температура на поверхности Солнца около 5500 `С, то поверхностная температура звезды-гиганта может понижаться до 3500`С. Поэтому наше Солнце имеет желтоватый цвет, а цвет звезд-гигантов приближается к красному.) Это как раз тот самый момент в жизни звезды, когда она готова превратиться в сверхновую, если только масса ее достаточно велика. Предельный размер. Катастрофа. Впрочем, существует предельный размер атомного ядра, выше которого ядерные реакции синтеза становятся энергетически невыгодными. Этот предел лежит в области ядер, близких к ядру железа (массовое число 56), в так называемой группе железа, куда входят железо, кобальт и никель. Дальнейшее присоединение частиц к ядру железа уже не может привести к выделению энергии. К этому моменту температура ядра достигает около 10 млрд.градусов Цельсия, и звезда оказывается в катастрофическом положении. Гравитации, которая до сих пор регулировала равновесие горячей звезды, это уже не под силу. В звезде развиваются неустойчивости, вследствие которых внешняя оболочка может быть сброшена.

Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

На начальном этапе развития от древнего мира до начала средних веков государство не имеет финансового аппарата для определения и сбора налогов. Оно определяет лишь общую сумму средств, которую желает получить, а сбор налогов поручает городу или общине. Очень часто оно прибегает к помощи откупщиков. На втором этапе (XVI — начало XIX вв.) в стране возникает сеть государственных учреждений, в том числе финансовых, и государство берет часть функций на себя: устанавливает квоту обложения, наблюдает за процессом сбора налогов, определяет этот процесс более или менее широкими рамками. Роль откупщиков налогов в этот период еще очень велика. И, наконец, третий, современный, этап - государство берет в свои руки все функции установления и взимания налогов, ибо правила обложения успели выработаться. Региональные органы власти, местные общины играют роль помощников государства, имея ту или иную степень самостоятельности. Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, так же важное место отводится налогам.

Статуи острова Пасхи – свидетели достижений древних цивилизаций, или просто каменные идолы?..

Как мне кажется, такое положение создает порой благоприятные условия для искажения административной системы управления и произвола.Соотношение административной ответственности и административного принуждения. Важное значение для познания сущности административной ответственности имеет проблема ее соотношения с административным принуждением. Институт административного принуждения является коплексным административно – правовым институтом, который аккумулирует нормативные установления различного характера для регулирования правоприменительной и правоохранительной деятельности государства в специфической сфере – сфере функционирования исполнительной власти по обеспечению правопорядка. В юридической науке не существует единого взгляда на проблему определения понятия административного принуждения. Так Д Н Бахрах сводит его к применению предусмотренных законом санкций к лицу, совершившему административный проступок. И А Галаган рассматривает административное принуждение значительно шире, включая в это понятие « психическое воздействие в виде угрозы применения административных санкций за уклонение от совершения предписанных действий неподчинение известным запретам и ограничениям.

Достижение Римской Империи

На выборах в октябре 1972 года либералы Трюдо выиграли, но не набрали большинства мест. Они оставались у власти с поддержкой партии Новых Демократов, но в мае 1974 года правительство Трюдо распалось. Либералы опять набрали большинство в парламентских выборах в июле того же года. Экономические проблемы послужили причиной поражения либералов пять лет спустя. Прогрессивные Консерваторы во главе с Джо Кларком образовали правительство меньшинства, которое распалось всего через полгода после выборов. Хотя Трюдо и ушел с поста руководителя партии в ноябре 1979 года, он опять был избран премьер-министром в 1980 году. Трюдо ушел в отставку еще раз в 1984 году и на посту его заменил Джон Тернер 30 июня этого года. 9 июля Тернер предложил распустить парламент и назначить новые выборы. Он оставил министров из правительства Трюдо на своих постах и назначил сторонников Трюдо в Сенат, суды и на дипломатические посты. Недовольство продолжения влияния Трюдо в правительстве привело к победе на сентябрьских выборах Прогрессивных Консерваторов во главе с Брайаном Малрони.

Мотивация учебной деятельности

Количество образцов, порядок их отбора, идентификации и хранения устанавливаются документами по сертификации и методикам испытаний. При положительных результатах испытаний лаборатория (центр) направляет органу по сертификации протокол испытаний, а его копию - заявителю. Сертификат соответствия на продукцию выдается органами по сертификации после получения протокола (ов) испытаний на партию продукции, каждое изделие или на тип продукции и регистрируется им в Государственном реестре Системы. Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, но не более чем на три года. Сертификаты соответствия, выданные органами по сертификации других стран, действительны на территории Российской Федерации лишь в случае признания их Системой сертификации ГОСТ. Для признания иностранного сертификата заявитель направляет заявку в орган по сертификации и прилагает к ней документы, установленные правилами международной сертификации или соглашением о сертификации. В случае признания иностранного сертификата орган по сертификации выдает заявителю сертификат установленного в Системе образца, а продукция вносится в Государственный реестр Системы.

Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения

Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения данного жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество.

Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

Как правило, межотраслевые и отраслевые принципы выражены в виде норм принципов, а общеправовые принципы выступают в форме правовых норм. Функции права – это определенные направления воздействия позитивного права на общественные отношения и общество в целом, в которых проявляются сущность позитивного права, Чаще всего функции права подразделяют на общесоциальные и собственно юридические. К общесоциальным обычно относят такие функции, как экономическую, политическую, воспитательную и некоторые другие, а к собственно юридическим - регулятивную, в составе которой выделяют статическую и динамическую, и охранительную. При этом отмечается, что общесоциальные функции выражают воздействие права на различные сферы общественной жизни (экономику, политику, духовную сферу и т.д.) в единстве с другими социальными институтами и прежде всего с государством. Отсюда принято считать, что общесоциальные функции права совпадают с функциями государства. юридические функции рассматриваются в качестве таких направлений воздействия права, которые выражают его специфику как регулятора общественных отношений.

Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью

Но это не основное их назначение. Функции актов этого вида состоят главным образом в том, чтобы на основе властных полномочий компетентных органов обеспечить реализацию правоотношений, и, следовательно, достижение целей правового регулирования. 5. По форме внешнего выражения акты применения права подразделяются на акты – документы акты – действия. Правоприменительный акт-документ – это надлежаще оформленное решение компетентного органа, составленное в письменном виде, поскольку требуется строгая определённость в фиксации, например, фактических обстоятельств расследуемого дела, применении мер государственного принуждения и т. д. Всё это позволяет точно установить содержание акта, проверить законность и обоснованность его издания. Акты-документы имеют различную структуру, что обусловлено положением правоприменительного органа и значением рассматриваемых вопросов, а также юридической силой решения и процедурой его принятия. По структуре их можно разделить на акты-документы: а) включающие все четыре составные части – вводную, описательную (констатирующую), мотивировочную и резолютивную (приговор или решение суда, другие юрисдикционные акты); б) состоящие из трёх частей – вводной, описательной, резолютивной, что характерно для следственных и административных протоколов; в) состоящие из двух частей – вводной и резолютивной (акты-разрешения на совершение определённых действий); г) не имеющие указанных разделов, за исключением резолютивной части (резолюции «утвердить», «уплатить», «оплатить», «исполнить» и т. п., наложенные должностным лицом на соответствующих документах) По наименованию правоприменительные акты-документы подразделяются на указы, постановления, приказы, протоколы, приговоры, решения и т. д. Правоприменительные акты-документы делятся на словесные и конклюдентные.

Мотивация учебной деятельности

Индивидуальный трудовой спор может возникнуть и по причине недостаточности правовых знаний работника, его добросовестного заблуждения, в связи с чем он оспаривает правомерные действия руководителя. Может быть и иная ситуация, когда недобросовестный работник знает, что он не прав, но стремится любым путем оспорить правомерные действия руководителя. От причин, вызывающих индивидуальные трудовые споры, обычно отличают объективные факторы и обстоятельства, порождающие эти споры. Ими могут быть недостатки производства и труда конкретной организации (предприятия) либо отдельные неточности или пробелы в законодательстве о труде. Следует подчеркнуть, что Трудовой кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 февраля 2002 года, значительно сузил подведомственность индивидуальных трудовых споров КТС по сравнению с ранее действовавшим законодательством. На современном этапе в российском законодательстве прослеживается тенденция в сторону расширения судебного регулирования трудовых конфликтов. Однако необходимо учитывать, что судебная процедура для разрешения индивидуальных трудовых споров дорогостояща, длительна и слишком формальна, причем суд не может в равной степени удовлетворить интересы обеих сторон.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.