Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Одеська Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра теорії електричного зв’язку Курсова робота з дисципліни: Теорія електричного зв’язку на тему: Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Виконав: студент групи ІМ-57 Колесник С.М. Одеса 2002 Вихідні дані до завдання на курсову роботу . Варіант Ц-22 Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв’язку методом ІКМ . У дискретному каналі зв’язку використовується завадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв’язку з постійними параметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонічного переносника. Наведемо вихідні дані : 1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналу b( ): . середнє значення дорівнює нулю; . густина ймовірності миттєвих значень Рb - гаусовим розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (-bmax,bmax) (РР); . середня потужність сигналу Pb=1.4 В ; . коефіцієнт амплітуди Ka=6.5; . максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц . 2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача (вих.доп.=37дБ. 3. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірного квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування (кв.доп=40дБ. 4. Метод модуляції гармонічного переносника ЧМ-4. 5. Спосіб прийому – некогерентний . 6. Енергетичний виграш кодування ЕВК=1.1дБ. ЗМІСТ Стор. Вступ. 6 1. Структурна схема ЦСП . 7 2. Розрахунки параметрів АЦП і ЦАП . 10 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. 12 4. Розрахунок завадостійкості демодулятора. 14 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості системи зв’язку з кодуванням. 16 6. Розрахунки основних параметрів аналогової системи передачі. 18 7. Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. 20 8. Висновки. 24 Перелік посилань. 24 Вступ. Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “Теорія Електричного зв’язку ”, шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Одним із пунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. Використання коректуючих кодів, дозволяє знаходити та виправляти помилки, що виникають в каналі, являється одним із засобів підвищення якості передачі. В останньому пункті курсової роботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язку розуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу і т.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливість каналу С, ширину смуги частот . Для оцінки степені їх використання проф. Зюко було запропоновано порівняння їх зі швидкістю передачі інформації R. Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсової роботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації. 1. Структурна схема ЦСП. Зобразимо структурну схему цифрової системи передачі неперервних повідомлень. Рис. 1 Структурна схема ЦСП. Призначення кожного блоку. 1) джерело повідомлення призначено для подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу. 2) АЦП призначений для перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий. 3) кодер коректуючого коду призначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку. 4) модулятор призначений для узгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу.

Таким чином “ціна” енергетичного виграшу за рахунок кодування може бути значно менше “ціни” того ж виграшу, отриманого за рахунок збільшення енергетики каналу (потужності сигналу або розмірів антен). 8. Висновки. В даній курсовій роботі було проведено розрахунок цифрової системи передачі, а потім її характеристики були зрівняні з характеристиками аналогової. Усі розрахунки наведено у відповідних пунктах. В ЦСП (вид модуляції ФМ-2) відношення на вході демодулятора дорівнює 427851,14 1/с та при виборі коректуючого коду в системі з завадостійким кодуванням, було вибрано код (108,80). Основні порівняння між ЦСП з завадостійким кодуванням, ЦСП без завадостійкого кодування, та аналогової системи передачі з модуляцією ЧМ-2, були наведені в розділі 6 даної курсової роботи. Перелік посилань. 1.Теорія передачі сигналів : Підручник для вузів / А.Г. Зюко та др. – М.: Радіо та зв’язок ,1986. 2. Панфілов І.П., Дирда В.Ю. Теорія електричного зв’язку : Підручник для технікумів, - М. : Радіо та зв’язок , 1991 3. Розрахунки та оптимізація характеристик систем електрозв’язку : методичний посібник / відп. редактор В.Л. Банкет. –Одеса 1995 4. Конспект лекцій по ТЕС :. 1999 ----------------------- Джерело повідомлень2 АЦП Кодер корект. коду Модулятор Канал зв’язку Демодулятор Декодер коректуючого коду ЦАП Одержувач повідомлення^ ФНЧ Дискретизатор Квантувач КодерВих.bx Декодер ФНЧ Канал зв’язку

Широке розповсюдження дістали циклічні коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ). За параметрами вони близькі до досконалих кодів і разом з тим вимагають відносно простих схем кодерів та декодерів. У кодів БЧХ основні параметри пов’язані співвідношеннями : , (5.1) де k- число інформаційних символів, а m- найменше ціле, за якого задовольняється співвідношення (5.2) Вибираючи коректуючий код, я зупинився на кодові з довжиною =108 та кратністю помилок що виправляються , . Якщо в каналі зв’язку без кодування для забезпечення заданої ймовірності помилки необхідне відношення сигнал-шум , то ЕВК буде визначатися (5.3) Під декодування з виправленням помилок імовірність помилкового декодування кодових комбінацій визначається за умови, що число помилок у кодовій комбінації на вході декодера q перевищує кратність помилок, що виправляються (5.5) - імовірність помилки кратності q; (5.6) - число сполучень із по q; р- імовірність помилки двійкового символу на вході декодера, розрахунок якої для гауссового каналу зв’язку з постійними параметрами розглянутий у розділі 4. Для переходу від імовірності до ймовірності двійкового символу на виході декодера достатньо врахувати принцип виправлення помилок декодером : декодер заборонену кодову комбінацію замінює найближчою дозволеною. Тому, якщо число помилок у комбінації , то в результаті декодування комбінація буде містити - кодова віддаль). Оскільки помилки біль високої кратності менш імовірні, то остаточно можна вважати, що в помилково декодованій комбінації є помилкових символів. У коректуючих кодів кодова віддаль Оскільки при помилковому декодуванні кодової комбінації до . Розрахувавши імовірність помилки заносимо результати в таблицю2 та на графік Без коду 2 0,0389 0,0139 3 0,0235 0,0056 4 0,0127 0,000825 5 0,0059 0,000033 6 0,0024 0,00000572 7 0,00076 0,000000002 8 0,00019 0,0000000000022775 9 0,000034 - 10 0,0000039 - Побудувавши другий графік визначаємо значення Тривалість імпульсу з кодуванням : Відношення сигнал-шум : . 6. Розрахунок основних параметрів аналогової системи передачі. Для вибору індексу частотної модуляції ми повинні порівняти значення - коефіцієнт амплітуди, - припустиме відношення сигнал-завада на виході демодулятора. При частотній модуляції виграш знаходимо за формулою - індекс частотної модуляції, - коефіцієнт розширення смуги частот при ЧМ. - виграш демодулятора за умови, що перевищує порогове відношення сигнал-завада , включаючи область границі, описується виразом, отриманим на основі імпульсної теорії границі для значення . За отриманими залежностями визначаю значення , а знаходиться в області або трохи вище порога. На відповідній кривій вкажемо точку відповідну заданому ,дБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,ЧМ2 3 ,ЧМ4 2,93 9,02 22,61 47,37 81,77 --- --- --- --- --- ,ЧМ(-2) 3 ,ЧМ6 6,59 20,3 50,88 106,5 --- --- --- --- --- --- 7 Знайдемо смугу пропускання каналу зв’язку : Зобразимо структурну схему аналогової системи передачі методом ЧМ.Рис. 7 Структурна схема аналогової системи передачі методом ЧМ. 7. Розрахунки та порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень.Швидкість передачі інформації R можна прийняти рівною продуктивності джерела тому, що при тій якості відновлення повідомлення, яке має місце в розрахованій системі зв’язку, втрати інформації малі. на вході демодулятора (передача з кодуванням ), підставимо значення в формулу: на виході демодулятора (передача без кодуванням ), підставимо значення в формулу: , (7.2) Розрахуємо енергетичну ефективність для аналогової передачі . (7.3) При передачі сигналів аналогової модуляції ширина спектру сигналів визначається формулою - індекс частотної модуляції. - максимальна частота спектру.

Но мы обратимся именно к возможному развитию компьютерных технологий. Нет сомнений, что подобные ситуации могут повторяться, но уже на новом витке. Если в будущем способность интеллектуальных систем обучаться станет критически важной характеристикой, дающей значительное конкурентное преимущество, то с большой вероятностью обладатели этих систем введут те или иные ограничения и запреты на доступ к ним, на их приобретение и т. д. А тем субъектам, кто попытается нелегально обойти эти ограничения, время от времени будут предлагаться системы с "троянской начинкой" - но уже в отношении способности учиться. Это могут быть системы, чьи способности к обучению ниже ожидаемых, обучающиеся не совсем тому или даже совсем не тому, что нужно пользователю, и т. д. Обучение и системы искусственного интеллекта Предварительно подчеркнем: говорить о противодействии обучению технической системы, "межкомпьютерном" троянском обучении и т. д. имеет практический смысл, только если реализуемы сами эффективные обучающиеся и обучающие компьютерные системы (споры же об их реализуемости ведутся ожесточенные)

РЕФЕРАТЫ:

Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

МОУ Коробовская СОШ Управления образования Администрации Шатурского района Московской областиРЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ IP-ТЕЛЕФОНИЯРеферат подготовила ученица 11 класса: Павлухина Мария Преподаватель информатики: Киселёв Владимир Николаевич2005 годСодержание Введение2 История развития IP-телефонии5 Качество IP-телефонии9 Литература12 Введение IP-телефония – технология, позволяющая использовать Интернет или другую IP-сеть в качестве средства организации и ведения международных телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Интернет-телефония – частный случай IP-телефонии, когда в качестве линий передачи телефонного трафика используются каналы сети Интернета. Как работает IP-телефония? При разговоре, наши голосовые сигналы (слова, которые мы произносим) преобразуются в сжатые пакеты данных. После эти пакеты данных посылаются через Интернет другой стороне. Когда пакеты данных достигают адресата, они декодируются в голосовые сигналы оригинала. Существуют два базовых типа телефонных запросов Интернет-телефонии: С компьютера на компьютер С компьютера на телефон В чём отличие Интернет-телефонии от обычной телефонии? В обычном телефонном звонке подключение между обоими собеседниками устанавливается через телефонную станцию исключительно с целью разговора.

Сутність та зміст сучасного менеджменту

Вступая в контакт с окружающими людьми необходимо учитывать очень и очень много элементов,которые воздействуют на партнеров: взгляд, зоны общения, умение вести разговор, создавая приятную и доброжелательную атмосферу, наконец, владение деловым протоколом.  Вот пример, рассказывающий о воздействии на собеседника с помощью средства невербального канала. Когда человек (в данном случае-педагог) пытается быть особенно убедительным - не логически, а на уровне просьбы “войти в положение” - он часто “подключает” прикосновение к своему красноречию, причем прикасается к руке или рукаву собеседника обычно в моменты интонационного ударения,тем самым как бы крепче впечатывая в душу партнера “ключевые слова”. Прикосновение может усиливаться и даже иногда заменять извинение, просьбу, благодарность, придавая им более личный, доверительный характер: в самом деле, много народу сразу не потрогаешь-человек,к которому обращаются с “трогательным”(!)сопровождением, невольно чувствует себя выбранным из прочих,отмеченным.  Существенной чертой “правильного” прикосновения в общении с посторонним человеком является его нейтральность, ненавязчивость.

Приватизація: зміст, цілі, шляхи

В расчет принимаются остатки средств в кассе, на расчетном, валютном счетах, прочих счетах в банке и другие денежные средства. Ликвидными средствами второго класса являются товары отгруженные и сданные работы, срок оплаты которых не наступил, дебиторская задолженность, оборачиваемость которой не превышает 90 дней, приобретенные акции предприятий. Особенность строительных организаций состоит в том, что балансовые остатки статьи «Товары отгруженные и сданные работы» составляют основной удельный вес от остатков ликвидных средств второго класса. Это требует дополнительного анализа со стороны банка. Во-вторых, к разряду ликвидных относятся лишь товары отгруженные и сданные работы, срок оплаты которых не наступил, поэтому необходимо проводить проверку правильности предоставляемых предприятием сведений. Во-вторых, часть остатков этой статьи может быть связана с неплатежеспособностью заказчика и не иметь перспектив погашения. Следовательно, банк подрядчика должен постоянно контролировать структуру и содержание данной статьи.

Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

Противоречия возникают постоянно, никто толком не знает, какой уровень власти отвечает за расходование налогов на те или иные цели. Бюджетная система слишком сложна и запутанна. Все субъекты Федерации разделились на регионы-реципиенты и регионы- доноры, что объяснялось необходимостью более или менее выровнять уровни развития территорий. Регионы-реципиенты (или "дотационные") не в состоянии полностью прокормить своих бюджетников и получают из столицы трансферты - безвозмездные дотации (в середине 1998 г. трансферты покрывали от 2 до 15% дефицита региональных бюджетов, а по некоторым территориям, особенно округам, - до 50%, к 2000 г. намечено было сократить их до 7%). Одновременно они переводят в центр положенные по нормативам налоговые доходы. Происходит встречное движение денег. При взаимном расчете оказывается, что многие из них получают существенно больше, чем отдают. В 1994 г., по официальным данным, было 64 региона-реципиента федеральной помощи, в 1995 г. - 78, в 1997 г. - 81. Регионы-доноры платят налоги, удовлетворяют собственные потребности и делятся с другими регионами частью своих доходов.

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Основные задача экономической реформы -- придание гибкости системе производственных отношений на период ускоренного развития менее развитых производительных сил. Результатом ее должно стать создание бессбойного, долговечного мехнизма поддержания этого баланса между уровнями производительных сил и производственных отношений, что является основной гарантией стабильного и высокого темпа экономического роста. Разумеется, такой крутой поворот в официальной экономической науке не мог не сопровождаться и значительным прогрессом в идеологической сфере. Появилось много теоретических разрботок опирающихся на предшествующую историю КНР,опыт венгерских, немецких реформ. Реформы предусматривали: 1) Хозяйственную самостоятельность предприятий (за исключением оборонных и стратегических) на микроуровне, то есть в отношениях со смежниками и потребителями. Здесь решающую и самоконтролирующую роль должны играть почти исключительно товарно-денежные отношения; 2) Постепенное возведение отношений "государство-предприятие" в ранг отношений между равноправными, экономически самостоятельными единицами.

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

В округах ее расшифровывали, писали свои директивы (боевые приказы), зашифровывали и передавали в войска. В результате многие соединения получили эти первые указания с большим опозданием или не получили вообще. В наркомате ВМФ основным средством связи была мобильная и надежно освоенная радиосвязь; в наркомате обороны - проводная связь и использование делегатов связи, что часто вело к потере связи, потере управления и разгрому. В наркомате ВМФ по готовности 2 и 1 предусматривались «автоматически» рассредоточение и маскировка сил и средств. Флот не понес потерь после первых ударов авиации противника. В наркомате обороны мероприятия маскировки не были проведены (хотя это никем не возбранялось, наоборот, были соответствующие указания И. В. Сталина) и первым ударом авиации противника свыше 800 наших самолетов были уничтожены на аэродромах. Имелись также большие потери других видов техники, личного состава. Системы связи плохо охранялись и часто выводились из строя диверсионными группами противника. Между тем, об использовании гитлеровцами таких групп нашему командованию было известно задолго до войны. Первые удары авиации противника, а также диверсионных групп, во многом предопределили неудачный для нас исход Приграничного сражения.

Економічний зміст лізингу

Петр Великий – фигура противоречивая, сложная. Таким породила его эпоха. От своих отца и деда унаследовал он черты характера и образ действий, мировоззрение и замыслы на будущее. В то же время он был яркой индивидуальностью во всем, и именно это позволило ему ломать устоявшиеся традиции, обычаи, привычки, обогащать старый опыт новыми идеями, заимствовать нужное и полезное из других народов. Очевидцы поведали потомкам, что русский царь отличался простотой в общении, невзыскательностью, непритязательностью в быту. Дома или дворцы для него сооруженные, не отличались пышностью. Он не терпел высоких потолков и там, где они имелись, приказывал сделать второй, пониже, из дерева или, на худой конец, из парусины. По натуре человек добрый, он мог обласкать не только дельного вельможу, но и плотника, кузнеца или матроса, делил с ним кров и пищу, крестил их детей. Не любил всякие официальные церемония и тем приводил в изумление иностранных наблюдателей, особенно королев, принцесс и иных аристократов. Однако привычка к власти, раболепие окружающих объясняют, но не оправдывают такие качества Петра, как грубость и жестокость, вседозволенность и пренебрежение к человеческому достоинству, произвол в политике и быту.

Екологічний зміст процесу антропогенезу

Распространение городищ у восточных славян относится к VIII столетию 10, когда завершается расселение славян на Восточно-Европейской равнине и складывается большинство крупных, восточнославянских догосударственных общностей - союзов племенных княжеств . Поэтому наиболее вероятна трактовка таких населенных пунктов как политических центров этих общностей или входивших в них более мелких образований - племенных княжеств. В пользу этого говорит и то, что количество городищ VIII-IX вв., обнаруженных на территориях большинства восточнославянских союзов племенных княжеств, относительно невелико (от 2 до 20) . Исключение составляет Левобережье Днепра (особенно районы, прилегающие к степи). Здесь обнаружено около 100 городищ. Очевидно, опасность нападений со стороны кочевников вынуждала возводить укрепления не только в центрах племенных княжеств, но и в общинных центрах 14. Для многих союзов племенных княжеств их центры могут быть определены с достаточной степенью уверенности. У полян таким центром был Киев, В рассказе Повести временных лет о его основании объединение нескольких племенных княжеств в союз, сопровождаемое построением центра нового образования, представлено в соответствии с эпической традицией как деяние трех братьев: "и сотвориша град во имя брата своего стареишаго, и нарекоша имя ему Киев (.) и по сих братьи держати почаша род их княжение в полях" .

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

LO BUILDER позволяет с помощью устанавливаемых в него модулей производить отладку: 1. прикладного программного обеспечения модулей разработанных пользователем на основе различных EURO -контроллеров, 2. объединять несколько эмуляционных модулей в сеть Echelo .для отладки сетевых взаимодействий, 3. с помощью роутер-модуля осуществлять объединение действующей и проектируемой сетей, 4. объединять узлы ECHELO в сети различных типов, а также LO BUILDER может быть использован, в качестве шлюза- маршрутизатора сети ECHELO , с возможностью каскадирования отдельных крейтов LO BUILDER. Таким образом, LO BUILDER является мощнейшим средством отладки не только непосредственно прикладного программного обеспечения конкретного модуля, но и полноценным эмулятором сети ECHELO , а учитывая его широкие возможности при построении реальной сети его цена перестает быть столь пугающе высокой (от 24 тысяч долларов США в базовой поставке, состоящей из LO BUILDER, 2-х эмуляторов EURO 3150, служебного модуля LO BUILDER, роутера, РС-карты, программного обеспечения и комплекта проводов).

Поняття, предмет та зміст господарського договору

И именно поэтому столь важна их правильная заправка. Для гречневой каши заправка должна состоять из сливочного масла, лука, сушеных белых грибов и крутых рубленых яиц. Это классическая, неотъемлемая заправка гречневой каши! Всякая иная для нее — неприемлема, неуместна! Лук можно (и даже нужно) не пережаривать, а вносить его мелко нарезанным в середине кипения в кашу, просто засыпав сверху, не трогая каши, не перемешивая ее. Точно так же засыпаются вместе с закладкой крупы в кипяток и сухие белые грибы в виде порошка (достаточно одного гриба на каждые два стакана крупы, чтобы создать заметный, приятный акцент). Масло и рубленые крутые яйца вносятся только после полной готовности каши (после полного выкипания из нее воды). Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит под крышкой после готовности еще пять минут для так называемого “упревания”, то есть полного развития ее вкуса. Только после этого ее можно перемешивать с маслом и яйцами и уже после — солить и тотчас же, горячей, подавать на стол. Холодная, остывшая каша — это насмешка над здравым смыслом, неуважение к кулинарному искусству и профанация этого благородного национального блюда.

Поняття, сутність і зміст права

Разрабатывались рационы питания для различных профессиональных групп в зависимости от характера труда с учетом энергозатрат и физиологических потребностей в основных пищевых веществах (например, в научно – исследовательском институте общественного питания с использованием ЭВМ). Отраслевое руководство осуществляют Министерство торговли СССР, Министерства торговли союзных и автономных республик, управление торговли и общественного питания исполкомов Советов депутатов трудящихся. В городах с широкой сетью предприятий общественного питания имеются тресты столовых, кафе, ресторанов. В небольших городах руководство системой общественного питания и торговлей объединено в торговли. Министерства и управления разрабатывают и осуществляют мероприятия по развитию, размещению и специализации сети предприятий, внедряют прогрессивные формы обслуживания, повышают культуру производства и качество блюд, занимаются подготовкой кадров, контролируют соблюдение предприятиями санитарных правил, цен и наценок, стояние весов и прочее.

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

В нем присутствует аура пустоты и одновременно чего-то невидимого, что притаилось за пространством картины. Кроме того, картина создает ощущение тишины. Если бы это была работа импрессионистов, зритель чувствовал бы ее атмосферу: слышал бы море или шептание бриза, но здесь кажется, что вся жизнь замерла. Фигура Анны-Марии изолирована, она находится в другом мире, и ее широкий зад, часть женского тела, которым Дали был одержим, лишен чувственности женских образов Ренуара или Дега. Большинство сюрреалистов, таких как Андре Массон, Макс Эрнст и Хоан Миро, начали исследование подсознательного, освободив свой разум от сознательного контроля и позволив мыслям всплывать к поверхности, как мыльным пузырям, без какой-либо сознательно установленной последовательности. Это назвали "автоматизмом", и при письме это отразилось в создании абстрактных форм, которые представляли собой образы из подсознания. Подход Дали был иным. Он рисовал образы, знакомые разуму: людей, животных, здания, пейзажи - но позволял им соединиться под диктовку сознания. Он часто сливал их в гротескной манере так, что, например, конечности превращались в рыб, а туловища женщин - в лошадей.

Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

Увеличилась площадь жилого фонда, появились более просторные дома, лучше обеспеченные современными коммунальными удобствами. Тем не менее коммунальное хозяйство по-прежнему остается слабым звеном экономики. Так, системы канализации в некоторых областях Японии даже в больших городах остаются примитивными. Не отвечает современным требованиям и сеть дорог, это касается не только крупных перегруженных транспортом городов, но и более мелких населенных пунктов. Загрязнение воздушного бассейна и водной среды – серьезная проблема для страны, в первую очередь ввиду высокой концентрации населения и экономической деятельности, а также из-за относительно медленного осуществления природоохранных программ. ОБЩЕСТВО Общественное устройство. Японское общество на протяжении веков характеризовалось четко выраженным расслоением на классы. Перед Второй мировой войной существовали дворянские семьи с наследуемыми титулами и несколько очень богатых семей, контролировавших крупные промышленные синдикаты. В городах влиятельными фигурами были владельцы магазинов и другие независимые предприниматели, а в сельской местности господствующее положение занимали помещики.

Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

Фета, является красота, которая присуща самой действительности и оттого неизбывна. “Мир во всех частях своих равно прекрасен.” Ничему ужасному, жестокому, безобразному нет доступа в мир фетовской лирики. Отчасти, возможно, в этом ее односторонность: “воспроизведение не предмета, а только его идеала”. Лиризм А. Фета звенит в унисон красоте. Но понятию “красота” А. Фет придает и философское значение. Поэзия ведь есть проникновение в “самую сокровенную суть мира”, чего не может, скажем, сделать наука. Художественное познание заключается в том, чтобы охватить предмет во всей его целостности, а из всех искусств наибольшие возможности для этого открывает поэзия. Лирика А. Фета чрезвычайно подвижна. Все предметы поэт заставляет “колебаться, дрожать, трепетать”. Его поэзия полна запахов: природа и любовь насыщены “благоуханиями”, “ароматами”, “запахами трав”, “благовонных ночей”. Часто сливаются воедино зрение и слух: даль звенит, звуки песни становятся серебристым путем, голос певицы оборачивается месяцем, зарей, морем. Особое место в лирике А. Фета занимает музыка.

Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

Это своеобразная пьеса о пьесе «Гамлет» это одна большая метафора «мир-сцена», реализованная в форме «театрального приема «сцены на сцене». Различие спектаклей в том, что в «мышеловке» Гамлет исполняет роль «ведущего театра», не участвует в представлении, а в самой трагедии он выступает и внутри и вне действия одновременно – как центральный персонаж и, тем самым нарушает сценическую иллюзию, как актер, играющий роль Гамлета. А  это, возможно, было сделать, лишь сдвигая время от времени маску героя с лица актера.  III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ             В данной работе исследуется вопрос о скрытой метафоре  «мир-сцена», как  структурном элементе трагедии У. Шекспира «Гамлет». В основу исследования положены следующие правила: Анализ произведения проводится с учетом специфики его жанра,   принимается во внимание не только читательское, но и зрительское восприятие трагедии, вводится понятие «театральности» драматического произведения, приводится краткое исследование театральности произведений Шекспира и подчеркивается, что многие стороны его творчества могут быть поняты в полной мере только в связи с условиями театрального представления, учитывается, что идея «мир-театр» являлась мировоззренческим и художественным принципом эпохи Возрождения, приводятся различные определения понятия «метафора» и объясняется наличие именно скрытой метафоры «мир-сцена» в произведениях Шекспира, а также приводится история изучения образа театра в творчестве Шекспира.              Анализ трагедии У.Шекспира «Гамлет» показал, что метафора «мир-сцена» является основной темой данной трагедии.

Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Боль. Физиологические механизмы боли "Боль - это всегда сигнал организма. Боль указывает на то, что в организме что-то не в порядке. Поэтому недостаточно просто заглушить боль, напротив, вы должны как можно скорее выяснить причину боли и устранить её". Проблема боли и обезболивания с давних времен привлекала внимание людей. В последние годы резко возрос интерес к применению обезболивания при одной из наиболее массовых форм медицинского обслуживания - лечении зубов. В связи с возникновением болевого синдрома и психоэмоционального дискомфорта, при выполнении стоматологических вмешательств больные отказываются от своевременной стоматологической помощи, что способствует превращению этой медицинской проблемы в социальную. Хорошо известно, что у подавляющего большинства пациентов посещение стоматолога ассоциируется с чувством страха и боли. В последние десятилетия на основе новейших анестезиологических концепций созданы методики обезболивания, включающие местную анестезию, премедикацию и наркоз. В отечественной литературе редко встречаются комплексные оценки методик местной анестезии (Кузин М.И., 1982 г., Егоров П.М., 1985 г., Пащук А.Ю., 1987 г. и др.), а единственная книга по общему обезболиванию в стоматологической практике вышла более 15 лет назад (Бажанов Н.Н., Ганина С.С., 1979 г.). Немногочисленны публикации по этой важной проблеме и в зарубежной литературе (Alie G.D., 1984). С успехом применявшиеся методы ингаляционного наркоза постепенно утрачивают свои позиции и вытесняются изящными по исполнению и безопасными методами сбалансированной премедикации и внутривенной анестезии.

Зміст та структура документознавства як науки

Перед употреблением препарат следует раство- рить в стакане воды. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; наличие в анамнезе указаний на реакции гипер- чувствительности, вызванные приемом НПВП; тяжелые нарушения функции почек; гемофилия, геморрагический диатез, гипопротром- бинемия; авитаминоз К; первый и последний триместры беремен- ности, ранний детский возраст (до 1 года). ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: с осторожностью назначают препарат детям в возрасте до 14 лет; больным подагрой, пациентам с заболева- ниями печени; больным с язвенной болезнью и/или упоминаниями в анамнезе о кровотечениях из ЖКТ, больным с симптомами диспепсии, кормящим матерям. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: при длительном применении возможны го- ловокружение, головная боль, шум в ушах, слабость, тошнота, анорексия, боли в эпигастрии, диарея. При длительном примене- нии в высоких дозах возможно возникновение эрозий и язв ЖКТ; аллергические реакции (кожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм); нарушение функции печени и почек; тромбоцитопения.

Структура та зміст віщої освіти

Гиперкатехоламинемия приводит к нарушению процессов энергообразования в миокарде. Повышение активности симпаоадреналовой системы, приобретающей у больных острым инфарктом миокарда сначала компенсаторный характер, становится вскоре патогенным в условиях стенозирующего атеросклероза венечных артерий сердца. Литература.1. Лекция внутренним болезням “ Симптоматические гипертензии” (Шулутко). 2. Машковский М.Д. Лекарственные средства часть 1 и 2. Москва, “Медицина”, 1987. 3. Справочник практического врача, 1 и 2 том, под редакцией Воробьева А.И. , Москва, Медицина, 1992. 4. Клиническая фармакология с международной номенклатурой лекарств. В.К.Лепехин, Ю.Б. Белоусов, В.С. Моисеев. Москва, Медицина, 1988. 5. Алмазов В.А. Чирейкин Л.В. Трудности и ошибки диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Л. Медицина, 1985 г. 6. Минкин Р.Б., Павлов Ю.Д. Электрокардиография и фонокардиография. М. Медицина, 1984. 7. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней, М. Медицина , 1980 г.

Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

Протезы, изготовленные из пластмассы Этакрил-02, хорошо имитируют мягкие ткани полости рта. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Изготовление гипсовой формы в кювете. Гипсование производят по общепринятой методике. После удаления воска гипсовую форму обрабатывают разделительным лаком ИЗОКОЛ – 69. Изокол – 69 наносят кисточкой, не задевая пластмассовые зубы. Приготовление формовочной массы и паковка. Порошок и жидкость смешивают в массовом соотношении 2:1 соответственно в фарфоровом или стеклянном сосуде ; сосуд с массой закрывают и оставляют для набухания на 20-40 минут в зависимости от температуры окружающей среды. В процессе набухания массу несколько раз перемешивают шпателем. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет лип- кость и не пристает к рукам и стенкам сосуда. Производят паковку массы в кювету. После полного закрывания кюветы ее выдерживают под холодным прессом в течение 10-15 минут, а затем зажимают в бюгель и подвергают термической обработке (полимеризации). Полимеризация. Полимеризацию материала производят на водной бане или в термошкафу при соблюдении следующего режима: ·повышают температуру в бане или термошкафу до 45-50°С в течение 15-20 минут; затем постепенно в течение 35-40 минут доводят температу- ру при полимеризации на водяной бане до кипения воды или при полимеризации в термошкафу до 110-115°С; ·выдерживают при этих температурах около 30 минут; ·охлаждение кюветы производят на воздухе до комнатной температуры.

Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

Кровотечение редко бывает интенсивным. Диагноз уточняют при эндоскопическом исследовании, в процессе которого, как правило, удается надежно остановить кровотечение. Лечение. Помимо эндоскопических методов, применяют холод, антациды, стимуляторы свертывающей системы крови, аминокапроновую кислоту внутрь. При невозможности эндоскопической остановки кровотечения или повторных рецидивах его показано оперативное вмешательство - гаст-ротомия, прошивание разрывов слизистой оболочки карди-ального отдела желудка, иногда дополнительно перевязывают левую желудочную артерию. Прогноз обычно благоприятный. Кровотечения в брюшную полость. Имеются два механизма возникновения шока, которые осложняют друг друга: геморрагический шок и нейрогенный шок. Причины-травмы паренхиматозных органов (печень, селезенка); нарушенная внематочная беременность, разрыв аневризмы аорты, разрыв гемангиомы или другой опухоли печени, спонтанный разрыв селезенки при малярии, соскальзывание лигатур с сосудов после операций. Симптомы характерны для внутреннего кровотечения (слабость, головокружение, холодный пот, тахикардия, артериальная гипотензия, коллапс). При профузном кровотечении может быть боль в животе.

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Отрыжка и рвота застойным содержимым появляются иногда лишь на 3-4-й день заболевания. Некроз кишечной стенки при непроходимости может быть вызван как непосредственным нарушением кровотока при странгуляции, так и снижением кровообращения в стенке кишки в результате повышения внутрипросветного давления в приводящей петле. При повышении внутрипросветного давления выше 60 см вод. ст. полностью прекращается кровоток в подслизистых сосудистых сплетениях, результатом чего является некроз кишки. Изменения кровообращения и дегенеративные изменения слизистой оболочки распространяются проксимальнее макроскопически видимой зоны кишки на 40-60 см. Диагноз кишечной непроходимости ставят на основании анамнеза (операции на органах брюшной полости), данных объективного исследования (вздутие живота, асимметрия, видимая на глаз перистальтика, усиление перистальтики кишечника на высоте приступа схваткообразных болей) и рентгенологических данных. Рентгенологическая диагностика острой кишечной непроходимости. Уже через 6 ч от начала заболевания имеются рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Больного укладывают на бок, нижележащую ногу сгибают в коленном суставе, вышележащая – в вытянутом положении. Находят угол между XII ребром и наружным краем длинной мышцы спины и на расстоянии 24 см по его биссектрисе делают вкол иглы, проведя ее в направлении к пупку. По мере продвижения иглы вглубь тканей ей предпосылают струю раствора новокаина. Проникновение кончика иглы в околопочечное пространство распознается по свободному поступлению новокаина в ткани и отсутствию обратного тока раствора из иглы, "впитыванию" раствора в мандрене – (ни капли крови, ни капли раствора из иглы) при снятии шприца. В паранефральную клетчатку медленно вводиться 60100 мл 0.50.25 % раствора новокаина соответственно с каждой стороны. 7. НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА Симптом Валя. Симптом ШиманаДансе. Симптом Тевенера. Симптом Склярова ("шум плеска"). Симптом Кивуля ("симптом баллона"). Симптом "падающей капли" и "лопающихся пузырьков". Симптом Обуховской больницы. Симптом ЦегеМантейфеля. Трактовка клинических и биохимических исследований крови.

Психологічний зміст характеру людини

Главной задачей управления человеческими ресурсами является наиболее эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия и общества. При этом важно сохранение здоровья каждого человека и установление отношений конструктивного сотрудничества между членами коллектива, различными социальными группами. В любом бизнесе, каждом его элементе присутствует фактор взаимодействия менеджера с коллективом фирмы, которое так или иначе, прямо или косвенно связано с мотивацией. Безусловно, что одним из эффективнейших типов современного управления является мотивационный менеджмент. Это не только объясняется значительным повышением роли человеческого фактора в управлении, но и тем, что отражает одну из главных тенденций развития производства и общества. Мотивационный менеджмент представляет управление, в котором ключевые приоритеты отдаются мотивированию творческой, производительной, инициативной и профессиональной деятельности человека. Существует множество моделей мотивирования. Каждый менеджер призван построить свою собственную концепцию мотивационного менеджмента, которая должна опираться на отличное знание мотивов поведения и деятельности человека.

Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

Но успех "Празднества сеньора", игра актеров, а главное - дивная музыка вызвали желание испробовать силы участников представления в новой опере, более объемной и сложной. Мария Федоровна обратилась к Лафермьеру с просьбой сочинить либретто. Уже в июле оно было готово. Тут же была и написана музыка - Бортнянский не заставил долго себя ждать. Оперу назвали "Сокол". Композитору пригодились и мотивы итальянской оперы "Алкид", поставленной прежде в Модене. Премьера "Сокола" состоялась вскоре - 11 октября 1786 года. Декорации, как и музыка, имели успех. По совету автора "воспользоваться видом Шале" - в них воспроизводился один из уголков Павловского парка. На первый взгляд, легкая опера-буффа сродни появившейся спустя полвека оперетке, обрамленная изящной мелодичной оправой, придававшей ей аромат изысканного, но дорогого антиквариата. Постановка показала виртуозное мастерство русского маэстро, выписавшего отдельные арии и балетные вставки утонченно, скрупулезно и профессионально. Теплота музыки, ее непринужденность, раскованность и даже игривость были легки для восприятия, обладали естественной эмоциональной выразительностью, а законченность формы сделала "Сокола" произведением поистине хрестоматийным.

Зміст права власності на природні ресурси

В последние годы поэтому, на Западе и в Японии обнаружилась тенденция посылать студентов, которые обучаются в России, не в Московский или Петербургский, а в более слабые провинциальные университеты, где им легче и дешевле учиться. Традиционная российская система образования тщательно отработана дидактически и методически и эффективна в организационном отношении. Ибо главная ее задача состояла в формировании человека, владеющего основами фундаментальных наук, нормами литературного языка, обладающего общественно-научными знаниями и эрудицией, развитого интеллектуально, нравственно и эстетически. Знания, умения и навыки были достаточными, чтобы выпускник средней школы мог продолжить образование в высшей школе. Несмотря на многочисленные попытки приблизить школьное образование к «практической жизни», эти принципы, разработанные еще в дореволюционной российской школе, оказывались преобладающими и на деле гораздо более жизненными, чем любые образовательные новации практического характера. Давая своим выпускникам «аттестат зрелости» и ориентируя их на дальнейшее образование, традиционная российская педагогическая система предоставляла им не только надежные предметные знания, но и умение учиться, формируя при этом мощную познавательную эмоцию, основанную на интересе к науке, отечественной и мировой культуре, но также высокий уровень нравственности, который возможен только там, где общественные ценности, гражданское самосознание преобладают над индивидуальными прагматическими интересами.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.