Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Культура як предмет етносоціологічного аналізу

Увага до вивчення культури як джерела пізнання змін у суспільстві намітилося у світовій науці ще в 70-х роках 20 сторіччя. Відбиттям цього з'явилося залучення антропологічного методу, створення в останні десятиліття соціологічних концепцій Л. Бурдьє про роль культури як активного початку, що формує класово-шарові розходження й ідентифікації; К. Хабермаса, що аналізували культурний зміст модернізації, поява робіт С. Хантингтона, що зв'язує саме з культурними феноменами перспективи розвитку цивілізації й збереження миру або виникнення воєн у майбутньому. Етносоціологічний аналіз культури орієнтований на виявлення соціальної значимості елементів етнокультурної відмітності. Культура - поняття широке й достатнє різноманітні тлумачення. Американські антропологи нараховують більше 200 визначень культури. А. Кребер і К. Клакхон виділяють шість основних типів визначень. До них ставляться: 1) описові визначення. Наприклад, згідно Е. Тайлору, культура в широкому етнографічному змісті складається в цілому зі знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких інших здатностей і звичок, засвоєних людиною як членом суспільства; 2)історичні визначення, у яких увага залучається до спадкування, традиціям; 3)нормативні визначення. В одних із цих визначень культура розглядається як спосіб життя; в інші - як цінності й ідеали; у третіх - як матеріальні й соціальні цінності людей, у тому числі інститути, звичаї, установки, поведінкові реакції; 4)психологічні визначення з акцентом на адаптацію, пристосування до життєвих умов, що відповідають форми поводження; 5)структурні визначення, акцент у які робиться на структурну організацію культури; 6)генетичні визначення, у яких культура витлумачується з позицій її походження, а основна увага фіксується на тім, що всі матеріальні об'єкти, вірування, установки функціонують «у контекстах символів». Всі ці принципи типізації, як бачимо, взаємозалежні. Практично в кожному визначенні виділяється якась одна сторона культури. При всьому різноманітті визначень у цілому важливо те, що культура розуміється як матеріальні й нематеріальні продукти людської діяльності, цінності, ідеї, визнані способи поводження, й прийняті в групах, передані з покоління в покоління. Серед учених досить довго йшли суперечки про те, як розуміти етнокультурну відмітність груп. Але вже в 70-х роках етнокультурна своєрідність стали розуміти не тільки як особливості у формах прояву якихось елементів культури, але і як специфіку «зчеплень» цих елементів. Наприклад, росіяни привітають один одного нахилом голови (по вертикалі), а болгари - погойдуванням голови зі сторони убік (по горизонталі), у росіян же цей жест позначає «ні». Або інший приклад: у той час коли в більшості країн Європи вже широко використовували змішувачі для гарячої й холодної води, англійці, яких завжди вважали процвітаючими в модернізації, найчастіше мали в будинках окремі крани для гарячої й холодної води й умивалися з раковини. Втім, подібних прикладів можна привести безліч, але справа зовсім не тільки в них. У всіх народів родина є однієї з першорядних цінностей. У більшості народів високо цінуються «статок», «задоволеність працею», поширені й іншої цінності, такі, наприклад, як спокійне життя й т.д. Але культури різняться саме по ранжируванню цих цінностей, їх «зчепленню».

Але зараз, коли в більшості республік Російської Федерації офіційно існують дві державні мови й знання мови титульної національності служить обов'язковою умовою для заняття ряду посад і роботи з певних професій, у тому числі пов'язаним з доступом до влади, для російських мова має соціальне значення. Соціально-культурна дистанція між титульними народами республік Російської Федерації (на прикладі татар, якутів, осетин, тувинців) і росіянами, що живуть у цих республіках, розглядалася в аспекті етнічних особливостей, що зберігаються, по-перше, соціально-професійної діяльності; по-друге, ідеологічних орієнтацій; і в третіх, подань про нормативні цінності. Перший аспект ми тут зачіпати не будемо, а зупинимося на двох останніх як мають безпосереднє відношення до культури. В ідеологічній сфері були виділені орієнтації людей на макрорівні - щодо суспільних відносин у країні в цілому: про формування цивільного, плюралістичного суспільства або, навпаки, повернення до колишніх порядків; на мезорівні - щодо групових цінностей, наприклад, суверенітету республік, етнокультурного домінування або культурного плюралізму, а також таких цінностей, які служать символом етносу - рідна мова, оцінка історичного минулого, орієнтації на минуле-майбутнє, схід-захід. У результаті опитувань було встановлено, що в орієнтаціях на цінності макрорівня дистанція між респондентами титульної національності й росіянами або статистично не значима, або зовсім невелика. А сам несподіваним було те, що вони не так сильно відрізнялися по республіках, за винятком Північної Осетії. Наприклад, серед «мір, які можуть поліпшити положення в країні» (орієнтація на систему суспільних відносин), «розвиток ринкових відносин» відзначили третина татар і росіян у Татарстані, тувинців і росіян у Туві. У Соха (Якутії) орієнтація на ринкові відносини була навіть вище. Але, всупереч очікуванням, такої орієнтації дотримувалися більше якути (53%), чим росіяни (43%). А от по групових цінностях громади різняться більш помітно. Скажемо, відносно суверенітету в Татарстані в татар і росіян більше погоджені установки, чим у Туві або Саха (Якутії), але скрізь у росіян вони нижче». Установки на таку групову цінність, як відродження мови, культури, у титульних національностей скрізь вище, ніж у росіян. Відповідаючи на запитання: «Які умови зараз найбільше необхідні для відродження вашого народу?», у середньому 40% або ледве більше татар, тувинців, якутів, осетин виділяли «підтримку мови», а до 60% і більше (тобто понад половину) - розвиток національної культури. Серед росіян в однойменних республіках першу цінність виділили 9-14%, другу - від 32 до 47%. Російські цінності цивільного суспільства скрізь за значенням вище, ніж розвиток мови й культури народу, у титульних же національностей, навпаки, скрізь помітно вище останні. Висока орієнтація на відродження національних цінностей культури погодиться з більшою «зв'язаністю» титульних національностей зі своїм минулим, у той час як у самооцінках росіян та українців, як установлено Г.У. Солдатової, частіше зустрічається «спрямованість у майбутнє».

Процес «девестернизації» зачіпає головним чином еліти, у масах же західний стиль життя має більшу популярність. Культурні особливості менш піддані змінам, чим економічні й політичні. Як уважає С. Хантингтон, росіяни при всьому бажанні не зможуть стати естонцями, а азербайджанці вірменами. У теорії Хантингтона культурним розходженням надається не тільки соціальний, але й політичний зміст. При цьому його ключова ідея така: розходження в культурі, базових цінностях і віруваннях є джерелом конфлікту в боротьбі за військову, економічну й політичну владу. «В ісламської, конфуціанської, японської, буддизму і православної культурах майже не знаходять відгуку такі західні ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, воля, верховенство закону, демократія, вільний ринок, відділення церкви від держави». Про те, що на передній план у рамках теорії модернізації висунулися проблема сучасності й традиційності, С. Хантингтон писав ще раніше. На його думку, сучасні суспільства характеризуються високою орієнтацією на соціальну мобільність, на досягнення; розвитий системою професій; стратифікацією, заснованої на досягнутих статусах; традиційні - стабільною структурою, ієрархією, заснованої не на досягненнях, а на становій або кастовій приналежності, приписуваннях, у результаті чого в партнерських відносинах на перший план виступають члени родини, роду, громади. Втім, ці характеристики й на Заході, і в нас завжди розглядалися як індикатори розвитку. Але в нашій вітчизняній науці традиції ніколи не приписувалося такої твердості, як у концепції Хантингтона. Не випадково вона зазнала критики й на Заході, де ця критика ішла по лінії визнання того, що традиції не тільки успадковуються, але й змінюються. Традиції й сучасність не виключають один одного. У будь-якому суспільстві є й ті, і інші елементи. Крім того, сучасними суспільствами можуть бути й незахідні країни. Нарешті, особливо останнім часом, усе більше усвідомлюється, що не все пов'язане з модернізацією є благо (екологічні нещастя, зайва індивідуалізація й т.д.). Також відзначалося, що модернізація не обов'язково має системний характер. (У Китаї зміни відбуваються в економіці, але не в політику.) Концепція модернізації, зокрема, у моделі Хантингтона, етноцентрична. У ній уживає спроба представити роль США як наддержави, як тієї моделі, до якої повинні прагнути все. Критика не означала відмови від теорії модернізації взагалі. Мова йшла про те, щоб, оцінюючи неминучість розвитку, що привносить загальні риси в спосіб життя різних народів, не відмовлятися від розуміння їхньої культурної специфіки й разом з тим не зводити її в ранг непереборного бар'єра, не розглядати неї як причина «зіткнення цивілізацій». З початком національних рухів у СРСР, а потім у Російській Федерації, проблеми напрямку культурного розвитку придбали політичне звучання. Насамперед устали питання оцінки того шляху, що був пройдений у радянську епоху. Ідеологи національних рухів акцентували увагу на збитку, заподіяному культурному розвитку народів, і призивали до відродження втрачених традицій.

В течение последних веков роль западноевропейской культуры явно превалирует на фоне общемировой культурной эволюции. Поэтому кризис европейской культуры нельзя рассматривать как узколокальное явление. С самого начала этот кризис проявил себя как составляющая грядущего всемирного глобализационного процесса. Мы подробно рассмотрим природу, причины и последствия кризиса европейской культуры. Но прежде обратимся к самому феномену культуры и подходам к его изучению. Культура является предметом исследования многих наук - антропологии, истории, социологии, филологии, психологии, философии и др. Существует также комплексная область знания - культурология, которая разрабатывает общую теорию культуры и изучает типы культур различных народов и различных эпох. Философ и теоретик культуры В.М. Межуев считает важным разделять культурологию и философию культуры, различать знание о культуре, даваемое ее научным изучением, и осозна 25 ние своей личной принадлежности к определенной культуре, то, что можно назвать культурным самосознанием личности

РЕФЕРАТЫ:

Предмет та метод економічного аналізу

Вирішальним критерієм оцінки лідера є те, наскільки його дії сприяють досягненню кінцевої мсти суспільства (Дж. Вольф). Однією зі спроб вийти з протиріч теорії плюралістичної демократії є сформульована Р. Далем теорія поліархії — множинності центрів влади, а отже, і елітних груп у демократичному суспільстві. Тобто мається на увазі, що замість єдиного центру суверенної влади повинна бути множинність таких центрів, жоден з яких 'не може бути повністю суверенним. Демократичною вважається система, в якій влада дисперсна на противагу владі небагатьох — диктатурі. Р. Даль вважає, що термін "демократія" придатний лише для характеристики ідеального стану суспільства. Дійсний стан системи, що наближається до ідеального стану — то поліархія. Звичайно, і така система не позбавлена вад порівняно з демократією. Але вона краща, ніж безмежна влада більшості, або влада еліти. Загалом, на думку Р. Дали, демократія і автократія — це більш- менш теоретичні утворення. У завершеному вигляді вони фактично ніде не були реалізовані. Доктрина поліархії виходить із того, що, згідно з вимогами ліберальної демократії, консенсус і політична рівність повинні бути активними і такими, що розвиваються.

Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

Сам поэт говорит про свои первые латинские опыты, что был вынужден к ним своею бедностью, делающей людей смелыми. Конечно, это не надо понимать так, что он рассчитывал на гонорар за свои произведения; этот гонорар был, вероятно, так ничтожен, что никоим образом не мог дать сколько-нибудь достаточных средств к жизни. Нет, Гораций только хотел привлечь к себе внимание какого-нибудь знатного покровителя литературы, что было в обычаях той эпохи. Ожидания поэта оправдались. Его стихотворения заметили его собратья по литературе Вергилий и Люций Варий Руф, которые впоследствии представили Горация Меценату. Первое свидание поэта с ним было кратким. Гораций чувствовал себя неловко в присутствии знатного вельможи, как бывший республиканец и человек, принадлежавший к другому кругу общества. Меценат также не мог ласково отнестись к поэту, который в своих тогда уже опубликованных произведениях нападал на многих последователей Октавиана. Но все же Гораций произвел на Мецената, видимо, благоприятное впечатление, так как тот занялся наведением справок о нем и через десять месяцев пригласил его к себе снова.

Предмет етносоціології, етнос і нація

Прежде чем понять, как руководитель может действовать более рационально и систематизированно, давайте подробнее познакомимся со всеобщностью принятия решений, его органической взаимосвязью с процессом управления и некоторыми характеристиками организационных решений.А) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ.Подобно процессу коммуникаций, принятие решений отражается на всех аспектах управления. Принятие решений — часть каждодневной работы управляющего. Как говорит профессор Фрэнк Харрисон: «Принятие решений — это интегральная часть управления организацией любого рода. Более чем что- либо другое, компетентность в данной области отличает менеджера от не менеджера и, что еще важнее, — эффективно работающего менеджера от его неэффективно работающего коллеги». Профессор Минцберг же установил, что каждый руководитель играет свою роль в межличностном общении, информационных обменах и принятии решений. В области принятия решений Минцберг выделил четыре роли руководителя — предприниматель, специалист по исправлению нарушений в работе, распределитель ресурсов и специалист по достижению соглашений.

Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

Причин этому может быть несколько: рынок перенасыщен брэндами и потребители не видят особой разницы между ними; товар продается через розничные торговые сети, которые неохотно берут дорогой брэнд, предпочитая более дешевые товары; происходят технологические перемены, позволяющие компании-держателю брэнда производить и продавать с высокой прибылью новый, более дешевый товар. Как правило, основное давление приходится на нижний сегмент рынка, и компаниям приходится либо снижать цены, либо смириться с падающей долей рынка. Для того, чтобы противостоять этой тенденции (или, если угодно, получить из нее максимум выгоды), компании предлагают "облегченные" версии своих традиционных продуктов с сильным брэндом. Однако подобная политика должна проводиться с особой осторожностью, иначе компания рискует ослабить свой брэнд. Как любой предмет согласно законам гравитации падает вниз с гораздо меньшим усилием, чем поднимается наверх, так и брэнды быстро и легко оказываются на самых нижних сегментах рынка (иногда даже ненамеренно), где их поджидают большие проблемы.

Історія розвитку економічного аналізу

Так, ребенок, воспитанный неразговорчивым угрюмым человеком, будет всегда не в духе, а воспитанный небрежным человеком будет небрежным. Хотя ведущая роль в воспитании, по мнению Ибуки, принадлежит матери, отцы должны быть друзьями и помощниками жене. Гармоничной атмосферы в доме нельзя достичь только усилиями матери. Талантливые люди, рожденные в многодетных семьях, добивались выдающихся успехов, в частности, потому, что ребенку легче развить неординарные способности и характер, если он растет, окруженный детьми, и благодаря этому стимулируется развитие каждого. Человек должен всегда искать гармонию между общественным и индивидуальным. Достижение этого баланса во многом зависит от раннего развития. Ибука считает, что можно достичь его только на базе рано сформированного стереотипа мышления, который включает право на уважение к себе и чувство ответственности к обществу. Такой стереотип можно создать на основе детского общения. Вмешиваться в ссоры детей – значит помешать развитию интеллекта жить в коллективе. У детей своя логика. Здесь нет места взрослой логике.

Теорія економічного аналізу

Поэтому, прежде чем приступать непосредственно к самой теме, необходимо выяснить, какие именно особенности усвоения математических знаний, умений и навыков имеются у детей с выраженными нарушениями интеллекта. У умственно отсталых детей с диагнозом - "имбецильность" нарушение интеллекта тяжелее, чем при диагнозе "дебильность". Детям с выраженными нарушениями интеллекта свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. Их суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. Возможно обучение таких детей порядковому счету, механическое заучивание таблицы умножения, отвлеченный счет недоступен. Словарный запас мал, ограничен названиями отдельных предметов. Речь маловыразительна, фразы короткие, аграмматичные. У детей с выраженными нарушениями интеллекта часто встречается косноязычие. Дети с тяжелой умственной ограниченностью: - не могут долго продолжать одну и ту же деятельность; - не обладают способностью понимать простейшие сообщения; - не могут усвоить социальные нормы поведения; - не могут принимать участие в процессе школьного обучения, вследствие хронических заболеваний или их последствий.

Методи та прийоми економічного аналізу

Государство стало тормозом, причиной деформации, искажения всех общественных отношений. Произошло огосударствление всех общественных механизмов, порядок насаждался репрессивным государственным аппаратом, основанным на идеологических постулатах, оторванных от жизни. Чрезмерная централизация государственных структур не позволяла оперативно реагировать на действительность, принимать правильные решения. В начале 90-х гг. началось становление российской государственности, демократического федеративного государства. 12 июня 1991 г. I съезд народных депутатов России принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. В марте 1992 г. был принят Федеративный договор. Российская Федерация в современный период представляет собой по способу организации высшей власти президентскую республику. По типу государственного устройства Россия является федеративным государством, состоящим из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов ~ 89 равноправных субъектов Российской Федерации.

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Посад Судиславль стал известен по всей губернии грибной торговлей и даже «успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика – Парфентьев». (6) Сбор грибов в Парфентьеве начинали в июле, в августе начинался период заготовки впрок. Грибы высушивали в печах, и, как вспоминает С.В.Максимов, в это время во всем посаде стоял характерный запах сушеных грибов. Сбором занимались все жители от мала до велика, с первым лучом солнца они шли в соседние леса. Некоторые раз пять в день успевали сходить за грибами и возвращались домой лишь поздним вечером. Как пишет С.В. Максимов, « каждая хозяйка с детьми выхаживает летом грибов на 25-30 рублей, а считая семью в пять человек получает в подспорье хозяйству 150-200 рублей, которые кормят дом круглый год». (7) С.В. Максимов с укором замечает, что мещанские мужья оставляли в трактирах и кабаках значительные суммы, заработанные трудом их жен, детей. Урожай грибов в Парфентьеве был каждый год богатым. Но даже если лето выдавалось неурожайным, осень с росами и влажностью способствовали появлению огромного количества грибов.

Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Рекомендации относительно иммунизации детей, имеющих острое, фебрильное заболевание, основаны на оценке врачом состояния ребенка и зависят от конкретной вакцины, плановую прививку которой он должен получить. Повышенная температура сама по себе не является противопоказанием к иммунизации. Однако, если лихорадка или другие проявления указывают на наличие средней тяжести или тяжелого заболевания, ребенка нельзя прививать до полного выздоровления. Вакцина Противопоказания Все вакцины Сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу , среднетяжелое, тяжелое заболевание Все живые вакцины Иммунодефицитное состояние (первичное), иммуносупрессия, злокачественные новообразования, беременность БЦЖ - вакцина Вес ребенка менее 2000 г, келлоидный рубец после предыдущей дозы ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина) Иммунодефицит (в т.ч. инфицированность ВИЧ); домашний контакт с больным иммунодефицитом (в т.ч. ВИЧ); длительная иммуносупрессивная терапия ИПВ (инактививрованная полиомиелитная вакцина) Анафилактическая реакция на неомицин или стрептомицин АКДС Прогрессирующее заболевание нервной системы, афебрильные судороги в анамнезе (вместо АКДС вводят АДС) АДС, АДС-М Абсолютных противопоказаний нет ЖКВ (живая коревая вакцина), ЖПВ (живая паротитная вакцина) Вакцина против краснухи или тривакцина (корь, паротит, краснуха) Анафилактическая реакция на белок куриного яйца и неомицин; беременность; определенные виды иммунодефицита (лейкозы и опухоли, врожденный иммунодефицит); долговременная иммуносупрессивная терапия Сильной реакцией является наличие температуры выше 40 градусов, в месте введения вакцины - отек, гиперемия > 8 см в диаметре, реакция анафилактического шока. Примечание. Плановая вакцинация откладывается до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний.

Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

Однако, цели производственного подразделения, выраженные в категориях затраты-эффективность выполнить легче, если номенклатура продукции менее разнообразна. Аналогичным образом, отдел снабжения может захотеть закупить большие объемы сырья и материалов. чтобы снизить среднюю себестоимость единицы продукции. С другой стороны, финансовый отдел может захотеть воспользоваться деньгами, взятыми под товарно-материальные запасы и инвестировать их, чтобы увеличить общий доход на инвестированный капитал. РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ЦЕННОСТЯХ. Представление о какой-то ситуации зависит от желания достигнуть определенной цели. Вместо того, чтобы объективно оценивать ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды. альтернативы и аспекты ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей. Эта тенденция была выявлена в исследовании, где руководители отдела сбыта, кадровые службы и службы связи с клиентами попросили решить одну проблему. И каждый считал, что с проблемой может справиться только его функциональное подразделение. Различия в ценностях - весьма распространенная причина конфликта.

Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

Как показывают многочисленные исследования успехов и провалов, уровень риска растет в направлении от улучшения существующего продукта для известных рынков к новым для компании продуктам для известных рынков и далее к новым продуктам для новых рынков, где риск работы на незнакомом рынке выше риска вовлечения в новый продукт. При формировании проектов программ НИОКР или инвестиционного портфеля желательно избежать одновременного осуществления нескольких проектов, связанных с высоким риском. Профессиональное осуществление оценок технологий позволяет увидеть продукт нового поколения, а также выявить на ранней стадии проекта коммерческий потенциал разработки или, напротив, ее коммерческую бесперспективность. Роль таких оценок в принятии решений очень высока, а полученная информация обладает высокой ценностью. В этой связи ряд компаний, специализирующихся на технологическом аудите, и некоторые банки, использующие свой оригинальный алгоритм оценки коммерческого потенциала технологий, считают соответствующие методики и практику их использования конфиденциальной информацией, своими коммерческими “ноу-хау”. 2 Базовые подходы к оценке коммерческого потенциала технологий Основой подхода к оценке коммерциализуемости результатов НИОКР и технологий является понимание ключевых законов открытой рыночной экономики, где бизнес может успешно существовать только при обеспечении надлежащей конкурентоспособности.

Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Создается глиноземное производство в г.Ачинске. Быстро развивается свинцово-цинковая промышленность с ориентацией на хорошую сырьевую и топливную базы (Кузбасс - Салаир, Забайкалье - Нерчинск, Дальний Восток - Дальнегорск и др.). В районе производится не только металл, но и более разнообразная продукция из него ( экономичные профили проката, проволока, трубы, фольга, лента и т.п.). Высокоразвитой отраслью цветной металлургии Сибири и Дальнего Востока является оловянная промышленность, имеющая некоторые особенности: во- первых, предприятия по обогащению и подготовке к переделу руд размещаются в местах добычи сырья, так как содержание полезного компонента в рудах очень малое, велик объем вскрышных пород при добыче сырья, содержание же олова в концентрате требуется весьма высоким (40-70%); во-вторых, предприятия металлургического передела размещаются в районах с большим потреблением готовой продукции, а также на пути транспортировки концентратов, что связано с их высокой транспортабельностью. Основные районы производства олова: Восточная Сибирь и Дальний Восток (Шерловогорский, Хрустальненский, Солнечный, Эсе-Хайский, Депутатский горно-обогатительные комбинаты).

Культура как предмет исследования

С развитием рыночных отношений набравший силу класс предпринимателей начал рассматривать государственное вмешательство и связанные с этим ограничения как помеху в своей деятельности. Появившиеся идеи экономического либерализма, которые впервые наиболее полно обосновал А. Смит в своем “Исследовании о природе и причинах богатства народов”, нашли большое число поклонников. Согласно А. Смиту, рыночная система способна к саморегулированию, в основе которого лежит личный интерес, связанный со стремлением к прибыли. Он выступает как главная побудительная сила экономического развития. Одной из идей учения А. Смита была идея о том, что экономика будет функционировать эффективнее, если исключить ее регулирование государством. А. Смит считал, что, поскольку главным регулятором выступает рынок, следовательно, рынку должна быть предоставлена полная свобода. При этом последователи А. Смита, которых относят к так называемой классической школе, исходили из тезиса о необходимости выполнения государством традиционных функций, понимая, что есть сферы, которые находятся вне пределов досягаемости рыночного конкурентного механизма.

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Помещая товары под определенный таможенный режим, лицо, перемещающее товары, обязуется соблюдать все установленные законодательством ограничения и требования. 1.3. Таможенный режим выпуска для свободного обращения Выпуск товаров для свободного обращения – это таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории (ст. 30 ТК РФ). Этот режим является одним из наиболее часто применяемых и характерен для импортных контрактов – поставок из-за границы товаров для реализации их на внутреннем рынке России. При этом в соответствии с п. 2 ст. 18 ТК РФ выпущенные в свободное обращение в Российской Федерации иностранные товары с момента их выпуска рассматриваются таможенным законодательством уже как российские. Данный режим предусматривает уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и соблюдение мер экономической политики. Обязательными условиями выпуска товаров для свободного обращения в соответствии со ст. 31 ТК РФ являются: а) уплата в отношении товаров таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных платежей; б) соблюдение мер экономической политики и других ограничений.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Роман" Преступление и наказание" отразил тревогу Достоевского за будущее человечества. Он показывает, что такой жизнью, которой сейчас живут "униженные и оскорблённые" жить дальше нельзя. "Опираясь на реальный материал действительности, Достоевский выдвигал и освещал проблемы, имеющие всемирное значение, проблемы борьбы добра и зла в социальной жизни, во внутренней природе людей, темы жизненного призвания человеческой личности, страдания и протеста, эгоизма и самопожертвования, преступления и наказания, вопросы общественных, духовных связей между людьми и их разъединения, справедливого устройства социального мира и многие другие".Теория Родиона Раскольникова: "твари дрожащие" и "право имеющие" Ф. М. Достоевский - величайший русский писатель, непревзойденный художник- реалист, анатом человеческой души, страстный поборник идей гуманизма и справедливости. "Гениальность Достоевского,- писал М. Горький,- неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру". Его романы отличаются пристальным интересом к интеллектуальной и психической жизни героев, раскрытием сложного и противоречивого сознания человека. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" - это произведение, посвященное истории того, как долго и трудно шла через страдания и ошибки мятущаяся человеческая душа к постижению истины.

Культура речи: предмет и задачи дисципины

Конфликт зародился как бытовой, но развился в политический. . По своему эффекту и функциональным последствиям это деструктивный конфликт. . По критерию реальности. На первый взгляд кажется, что это «подлинный» конфликт. Однако, при более тщательном рассмотрении, я увидела, что он «смещенный». Ведь за явным конфликтом на основании индивидуальных различий ясно просматриваются амбициозность и желание Екатерины после смерти императрицы Елизаветы занять Российский престол. Ближе к 1762 году целесообразность этой борьбы начинает понимать и Петр Федорович.ПРИЧИНЫ Я считаю, что одним из важнейших субъективных факторов, на основе которых появился конфликт в императорской семье, стали интеллектуальные и личностные различия между Екатериной и Петром. На мой взгляд, именно они привели к непониманию и острейшей конфронтации, приведшей к взаимной ненависти. Не все люди от природы наделены одинаковой способностью к пониманию того, что происходит с ними и вокруг них. То, что очевидно для одного человека, может стать неразрешимой проблемой для другого; а то, что одному человеку дается легко, у другого может вызвать серьезные затруднения.

Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации и гуманитаризации обучения.Этот процесс проявляется прежде всего в установлении субъектно-субъектных отношений, т.е. ученик рассматривается не как объект для педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром, системой ценностей, индивидуальными особенностями и т.д.  Таким образом, общение между учеником и учителем мы рассматриваем не только как взаимодействие, но и как взаимовлияние друг на друга.  Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка.  Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.   Педагогическое общение состоит из 2-х компонентов: вербального и невербального.

Культура как предмет философского знания

И так как здесь нет посягательства на что-либо личное, то сторона, несправедливо претендовавшая на собственность другого, не наказывается. 19 Второй случай, напротив, касается ущерба, наносимого моей личной внешней свободе, моему телу и жизни или же моей собственности вообще путем насильственных действий. Пояснение. Сюда относится в первую очередь незаконное лишение меня свободы посредством тюремного заключения или рабства. Не иметь возможности отправиться туда, куда хочешь, и т.п.- это и есть лишение естественной внешней свободы. Сюда же относится нанесение ущерба телу и жизни. Последнее гораздо значительнее, нежели лишение меня собственности. Хотя жизнь и тело суть нечто внешнее, как и собственность, тем не менее под ними задета моя личность, ибо мое непосредственное самоощущение находится в самом моем теле. 20 Принуждение, установленное подобным поступком, не только должно быть прекращено, т. е. внутренняя ничтожность такого поступка должна быть наказана не только негативно, но необходимо также, чтобы и позитивно осуществилось возмездие. < Против такого поступка необходимо выставить как довод форму разумности вообще, всеобщность, или равенство. > Ведь если поступающий так существо разумное, то в его поступке заключено то, что его поступок есть почто всеобщее.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Уплата процентов после ввода объекта основных средств, для приобретения которого был взят кредит, относится уже на собственные источники. Также на собственные источники относятся суммы неустоек за несвоевременную уплату процентов или возврат суммы кредита. При вводе объекта основных средств в эксплуатацию были сделаны проводки: Д-т 68            К-т 19             90000 – принят к зачету НДС; Д-т 01            К-т 08           537675 – списываются все затраты на первоначаль-ную стоимость объекта основных средств (24000 450000 1000 4175 6000 12000 15000 4500 21000). Необходимым условием зачета НДС, кроме оплаты и производственного характера объекта, является факт ввода объекта в эксплуатацию с обязательным составлением акта приемки-передачи по форме № ОС-1 (НДС по приобретенным легковым автомобилям и микроавтобусам (при условии их производственного назначения) возмещению из бюджета не подлежит, а относится на увеличение их первоначальной стоимости. Таким образом, первоначальная стоимость рассмотренного выше объекта основных средств составила 537675 руб. Кроме того, на практике предприятия встречалось сооружение и изготовление основных средств хозяйственным способом (частично с привлечением подрядчиков).

Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Кроме того, физический труд помогал забыться и отвлечься от грустных мыслей. Бывший царь пилил сухие деревья на дрова с таким усердием и так долго, что окружающие поражались его выдержке и физической крепости. Наступило время, когда можно было читать сколько угодно, и хотя члены императорской семьи читали всегда много, главным книгочеем являлся Николай. Царскосельское заключение завершилось 31 июля. За день до отъезда , 30 июля, был день рождения Алексея. Ему минуло 13 лет. Временное правительство приняло решение вывести царскую семью в Тобольск. Почему именно туда много обсуждалось. Власти объясняли это необходимостью отправить семью в неспокойное время в безопасное место. В 6 часов утра 31 июля поезд с арестантами отправился в Тобольск. Прибыли только 6-го августа, но лишь 13-го им предоставили новое жилище. Сразу после наступления Нового, 1918 года, который встретили тихо, по- семейному, пришли известия о заключения перемирия с Германией. Именно тогда, через год после отречения, Николай впервые высказал сожаление, что он отказался от власти (никогда раньше он об этом не говорил).

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Одни писали для Александра конституцию, другой подготовлял войска. После катастрофы Аракчеев, непричастный к перевороту, Аракчеев, в верности которого покойному императору сомнений быть не могло, стал еще ближе душе Александра; восторг других и шумная радость народа оскорбляли сыновние чувства Александра. Он искал опоры вокруг себя и не находил. Во главе правительства стояли лица, самое присутствие которых было неприятно для Александра. Александр, однако, не потерялся: целым рядом гуманных мер он залечил раны прошлого, удалил из Петербурга лиц, причастных к катастрофе, предоставил матери определенный круг дел, окружил ее сыновним почтением. Казалось, для России наступает золотой век. Идя навстречу обществу, он решился произвести коренную реформу. Заметное распространение либеральных идей имело место во время царствования Александра I. Происходит вызревание либерального сознания в высших, наиболее образованных сферах дворянского общества, и связано оно с такими именами, как Н. С. Мордвинов, М.М. Сперанский. Н.С. Мордвинов, например, выступал за предоставление гражданских прав лицам недворянского происхождения.

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

По-прежнему подавляющая часть внешнеторгового оборота — 75-80% — прихо--дилась на европейские страны — Англию, Германию, а остальные 20-25% — на азиатские страны и США13. 2.2. Положение денежной системы России. Определённым тормозом для развития рыночных отношений была неразвитость кредитной системы, отсутствие коммерческих банков. Государственный банк, созданный в 1860 году, выдавал в основном ипотечные ссуды крупным землевладельцам под залог земли, то есть кредиты почти не были связаны с производственной сферой. В конце 1 860 — начале 1870-х годов в банковском деле разгорелась настоящая учредительская горячка. Бурное развитие промышленности и железнодорожного строительства требовало крупных капиталов, превышающих возможности отдельных предпринимателей, поэтому в эти же годы достаточно быстро развивалось акционерное дело. До реформы в стране насчитывалось всего 78 акционерных компаний с общим капиталом в 72 млн. руб. За годы так называемой учредительской горячки было создано 357 акционерных компаний с капиталом в 1116 млн. руб. Правда, многие из этих компаний, возникших на волне биржевого ажиотажа, оказались «дутыми» и лопнули14.

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Причем эти слова относили к обыденным, прозаичным вещам, мебели, одежде. Художники и их заказчики называли друг друга не иначе, как: гениальный, чудесный, неподражаемый и, вероятно, вполне искренно и серьезно именовали себя новыми Плутархами, Цезарями, Августами. Барокко свойственна театральность, напыщенность в сочетании с безразличием и даже небрежностью в отношении трактов- так называемой алмазной гранью, и гравировкой. Как исторический художественный стиль Барокко охватывает огромный отрезок времени — около двух столетий, примерно с 1550 по 1750 г. Поэтому его часто называют «эпохой Барокко», что не лишено оснований, хотя подобный подход и игнорирует другие, параллельно с Барокко развивавшиеся художественные направления, течения и стили. В этом случае понятием «Барокко» обозначается единство всех сторон действительности конца XVI — первой половины XVIII в. как определенного социально-эстетического целого, как стиля культуры. «Под стилем понимается не просто способ необходимого культуре внешнего оформления ее материала, а наглядно обнаруживаемый принцип организации.

Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

Поэма не только прекрасна, но она и загадочна, как и должно быть с великим творением мастера. И каждая эпоха старается найти свою разгадку этой непостижимой тайны. Какой бы ценой ни досталось Забвенье крестьянке моей, Что нужды? Она улыбалась. Жалеть мы не будем о ней. Нет глубже, нет слаще покоя, Какой посылает нам лес, Недвижно, бестрепетно стоя Под холодом зимних небес. Список литературы


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.