Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Організаційні аспекти соціальної роботи

Розвиток команди (набуття нею характерних^для об'єднання людей ознак) відбувається поступово. Його етапами є конгломерат — номінальна група — асоціа­ція — кооперація — автономія — команда, кожному з яких властиві специфічні особливості (табл. 5.2). Конгломерат (лат. co glomerare — нагромаджува­ти, ущільнювати) — група, механічне об'єднання незнайомих людей. У кожного з них є свої цілі, однак група ще не структурована, її члени не займаються спільною діяльністю, а спілкування між ними є корот­кочасним. Після розв'язання індивідуальних проблем така група розпадається. Прикладом конгломерату можна вважати чергу в магазині, пасажирів у поїзді, автобусі тощо. Номінальна (лат. omi alis — іменний) група — гру­па людей, яка має спільну назву, формально існує, але функцій ще не виконує (новобранці в армії, першокурс­ники у навчальному закладі, новостворена організа­ція). Цей короткочасний етап розвитку групи спрямова­ний на знайомство людей між собою, з'ясування мети, способів та умов майбутньої спільної діяльності. Доки триває обговорення умов співпраці, група вважається номінальною. З початком спрямованої на досягнення мети співпраці настає наступний етап розвитку групи. Асоціація (лат. associo — приєдную, з'єдную) — об'єднання людей, які усвідомлюють спільну мету. Для неї характерна спільна діяльність, групова структура і групова динаміка, спільні інтереси, єдині вимоги до норм поведінки, які найчастіше стосуються дисципліни й окреслюють режим роботи. Всередині асоціації часто визрівають неформальні структури на основі симпатій та антипатій, заявляють про себе перші претенденти на лідерство. Ще однією характерною ознакою асоціації є консолідація — готовність до спільної діяльності, спря­мованість на вирішення завдань. Як тільки група дося­гає першого результату у своїй діяльності, вона перехо­дить у своєму розвитку з рівня асоціації на рівень коопе­рації. Кооперація (лат. coopera io — співробітництво) — група людей, які активно взаємодіють з метою досяг­нення певних результатів. На цьому етапі у ній повно­цінно починають функціонувати лідери, організовуючи індивідів для вирішення складних завдань. Кожен член групи займає певну позицію і відіграє відповідну цій по­зиції роль. Автономія (грец. au o omia — самостійність, неза­лежність) — цілісне, самостійне формування, індивіду­альні цілі учасників якого можуть бути досягнуті тільки внаслідок його участі у спільній груповій діяльності. На цьому рівні відбувається емоційна ідентифікація кожно­го з групою, виникає відчуття «ми». Рівень автономії ха­рактеризується відокремленістю, внутрішньою згурто­ваністю, однотипністю поведінки («будь, як ми»). Команда — група людей, яких поєднує спільна мета і які злагоджено діють для її досягнення. Це найвища стадія розвитку групи, на якій відбувається гармоніза­ція індивідуальних, групових і суспільних цілей, інте­ресів, цінностей. Розвиток будь-якої команди підкоря­ється закономірностям групової динаміки — сукупності процесів, що відбуваються у малій групі і характеризу­ють її з точки зору розвитку і функціонування. Піком розвитку організаційної групової діяльності є командна співпраця. Але не кожна група може розвинутися до рівня команди і не кожна команда тривалий час може бути ефективною.

До особливостей управління соціальними службами відносять також: 1) невідповідність його у часі з резуль­татами соціальної допомоги (для управління службою неможливе точне прогнозування та вимірювання ре­зультатів управління); 2) важливість кінцевого і про­міжного результатів управління; 3) обмеженість вико­ристання директивних методів, активне застосування методів мотивації, переконання, створення ситуацій успіху та зацікавленості. Управління соціальною службою як системою спря­моване на розвиток ресурсів клієнта в конкретних умо­вах життєдіяльності організації. Складовими цих про­цесів життєдіяльності є отримання ресурсів від зовніш­нього середовища (наприклад, громади району) та їх оптимальне використання; продукування соціальної послуги або надання соціальної допомоги в іншій фор­мі; збільшення ресурсів клієнтів і ресурсів громади. Важливе значення для соціальної служби має впрова­дження та оцінювання інновацій (нововведень) з метою ефективності соціальної роботи. Ключовим результа­том управління соціальною службою є отримання яко­мога кращого ефекту за найменших зусиль, витрат, у т.ч. витрат часу. У Західній Європі впродовж 80—90-х років XX ст. управління соціальною роботою зазнавало постійної критики за свою неефективність, відсутність чітко ви­значених етичних принципів, розбещення клієнтів пільгами та безоплатною допомогою, зрівнювальнии підхід і недостатню допомогу тим, хто насправді її потребує, за невизначеність пріоритетів у фінансуванні соціальних програм, неякісну підготовку персоналу тощо. Внаслідок цього сформувався новий підхід до управління соціальною роботою — новий менеджеріа-лізм. Новий менеджеріалізм — поєднання гуманістичних доктрин, що відстоюють право споживача на вибір, із бізнесовими техніками управління, які спрямовані на підвищення ефективності і продук­тивності роботи соціальних служб. Основними цінностями в новому менеджеріалізмі є результативність, гнучкість, якість, конкуренція, орі­єнтація на потреби користувача та ефективне викорис­тання ресурсів. До основних елементів цього підходу належать: результативність (дає змогу керівникам соціальних служб оперувати і забезпечувати дисципліноване вико­ристання ресурсів при досягненні поставлених завдань, зокрема завдяки застосуванню сучасних технологій); ринкові відносини (сприяють усвідомленню від­мінностей надавачів і користувачів соціальних послуг. Соціальні служби мають боротися за державний кон­тракт на надання соціальних послуг, що стимулює кон­куренцію між ними, а також відповідати встановленим державою вимогам до якості послуг); місцеве самоврядування (має забезпечувати на­дання послуг, максимально орієнтованих на потреби місцевої громади, залучення громадськості до управлін­ня соціальними службами, гарантувати публічний кон­троль за використанням суспільних фондів). Найпомітнішим наслідком використання нового менеджеріалізму є децентралізація соціальних послуг — процес поступового переходу прийняття рішень і кон­тролю з великих центрів на місця, ближче до потреб клієнтів, надання ширших повноважень соціальним службам у визначенні власної організаційної структури та управлінні персоналом.

Вони можуть також працювати в різних агенціях, збиратися в коман­ду для ведення окремого випадку. Оцінювання викона­ної роботи, визначення пакету послуг, що пропонуються конкретному клієнту, відбувається на регулярних гру­пових зустрічах. Координація роботи членів команди і представлення нових випадків здійснюється координа­тором, яким може бути і соціальний працівник. Трансдисциплінарні команди найчастіше діють під час взяття на облік клієнта, експертизи і планування послуг. За цією моделлю лише один фахівець тримає прямий зв'язок з клієнтом, представляючи команду. Такий підхід звільняє клієнта від контактів з багатьма людьми, розширює роль учасника команди як консуль­танта. Міждисциплінарна команда вважається найперс-пективнішою у створенні скоординованого пакету пос­луг, оскільки акцентує на певному порядку взаємодії, інтеграції зусиль, досягненні згоди між фахівцями. Об'єднані в такі команди спеціалісти мають спільну мету, на регулярних зустрічах узгоджують порядок вза­ємодії і план втручання. Вони зустрічаються з клієнта­ми або членами сім'ї для обговорення всіх етапів управ­ління випадком, переліку послуг і умов їх надання, ук­ладення контракту. Це сприяє максимально точному експертному оцінюванню проблем і ситуації клієнта, спрощує пошук згоди між фахівцями і клієнтом. Як свідчать різноманітні дослідження, чимало тра­гедій (наприклад, насилля над дітьми в сім'ї) виникає через погану комунікацію між різними фахівцями з од­нієї або з різних організацій, які працюють з однією родиною. Багато фахівців не вміють підтримувати кон­такти, працювати разом із колегами з інших організа­цій як із членами команди, навіть якщо вона формаль­но не значиться. Отже, у практичній соціальній роботі важливо знати особливості та розбіжності в роботі кожного учасника команди, які, не втрачаючи власної професійної іденти­фікації, повинні дотримуватися таких визначальних принципів функціонування багатопрофільних команд, як рівність, консенсус, поточний і кінцевий аналіз ді­яльності, розподіл влади. Використана література. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували пока­рання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 10.07.2003 р. Кравченко Р. І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми. — К.: ВІПОЛ, 2001. Лосэн М. Мнение клиента // За пределами ухода в сообществе. Опыт нормализации и интеграции / Под ред. Ш. Рамон. — Амстер­дам—Киев, 1996. соціальну роботу»? // Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 2. Міністерства України // Урядовий портал. — Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Мініс­терства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я Украї­ни, Фонду України соціального захисту інвалідів «Про затвердження Типового положення про центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» від 10.07.2002 р. Ньюмен К. Ліцензування соціальних послуг у країнах Європейсько­го союзу // Соціальна політика і соціальна робота. — 2004. — № 4.

У випадку невідповідної постанови цей розвідчий апарат міг прибрати форм «апарату в апараті», тобто ролю центрального стрижня організації, який, не виконуючи політичної роботи та не відповідаючи за неї, контролював би її. Під час війни, починаючи від емігрантських часів у Генеральній Губернії, функцію внутрішньої контролі перебрала «Служба безпеки», відкривши нову ланку роботи і метод діяльности організації. За винятком розвідчої референтури, вся організаційна робота йшла шляхом не ресортових зв'язків, а шляхом територіальної ієрархії. Окремі екзекутиви (краєва, окружні, повітові) відповідали спільно за всі ділянки своєї роботи, і зв'язки йшли центрально: від голови чи організаційного референта до їхніх відповідників в окружній чи повітовій екзекутиві. Тільки юнацтво мало в справах чисто виховних час до часу свій окремий контакт з референтом юнацтва в Краєвій Екзекутиві. В організаційних низах окремі ресорти роботи зникали, починаючи від району вниз, і були цілком уніфіковані. Районовий та підрайонові керманичі (в деяких округах вживались назви «надрайон» на означення вищої і «район» — нижчої адміністративної одиниці), кожний на просторі своєї території, полагоджували всі справи свого терену

РЕФЕРАТЫ:

Організаційні аспекти соціальної роботи

Принято различать внутренний и внешний имидж, т.е. представления о субъекте внутренней и внешней общественности. В свою очередь, внутренняя общественность — это не только персонал организации, но и топ-менеджмент, и владельцы. Часто эти три группы не совпадают, да и первая из них распадается на несколько непересекающихся и отличающихся по типам мышления, уровню образования, социально-психологическим стереотипам и пр. В случае информационного дефицита, а также противоречивости имеющейся информации о субъекте (преднамеренной или непроизвольной) общественность склонна весьма неадекватно представлять себе сам субъект (кстати, внутренняя порой не менее внешней). Миф и легенда Мы подошли к необходимости определения двух близких, но сущностно разных, понятий: миф и легенда. Миф — это то, что складывается в общественном сознании. А легенда — то, при помощи чего можно попытаться сформировать неверное представление. Мифы складываются, передаются из уст в уста и рано или поздно разрушаются, сталкиваясь с реальностью. Легенды — с ними ходят в разведку, по ним иногда живут, до тех пор пока реальность (или отдельные правдолюбцы) не выведет их создателей на чистую воду.

Організація як соціальне утворення

После- родовая инфекция - преимущественно раневая. Чаше всего в области раны (видимой или визуально не обнаруживаемой) , служащей входными ворота- ми для инфекции, формируется первичный очаг, При ПЗ такой очаг в большинстве случаев локализуется в матке; ее внутренняя поверхность после родов представляет собой обширную раневую поверхность; особенно благоприятной для инвазии микроорганизмов является плацентарная пло- щадка, снабжаемая многочисленными кровеносными и лимфатическими сосу- дами. Возможно инфицирование разрывов промежности. влагалища, шейки мат- ки, особенно если они остаются не распознанными и не ушитыми. В связи с более широким применением в последнее десятилетие в акушерской прак- тике операции кесарева сечения инфекция может развиться как в матке (в месте ее рассечения1, так и в операционной ране передней брюшной стен- ки. Если первичный очаг своевременное выявлен и не начата адекватная терапия, инфекция распространяется за его пределы. Основные пути ее распространения - лимфатические и кровеносные сосуды (нередко их соче- тание) .

Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

Математические методы в свою очередь дифференцируют на методы моделирования процессов развития (необходимое условие при этом – наличие модели процесса) и методы экстраполяции (статистические методы). Методы экстраполяции находят довольно широкое применение в прогнозировании ситуаций, а именно – в предсказании количественных параметров ситуаций. Из машинно-ориентированных методов прогнозирования развития ситуаций на основе статистических данных наибольший интерес для применения в ситуационном управлении представляет группа методов «эвристической самоорганизации» моделей. Математические методы прогнозирования на основе моделирования процессов развития ситуаций представляют один из наиболее адекватных аппаратов для реализации данного этапа ситуационного управления. С этой целью разрабатывается математическая модель процесса, в основе которой лежит структура реально функционирующей системы. Такие модели разрабатываются, как правило, для оценки глобальных явлений и процессов. Экспертные методы прогнозирования развития сложных систем наиболее широко распространены в такой предметной области, как прогнозирование научно-технического прогресса.

Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Редактор Fro Page «ориентирован» на применение обозревателя I er e Explorer, так что создаваемый им код H ML наиболее адекватно отображается именно в этом броузере. В частности, Fro Page позволяет использовать «бегущую строку», средство, которое не входит в стандарт H ML, но поддерживается I er e Explorer. Из числа стандартных средств H ML редактор Fro Page не поддерживает фреймы (точнее говоря, создание документов описания фреймов). Создание и редактирование документаОкно программы Fro Page представляет собой комбинацию окна редактора и окна броузера. Документ H ML отображается редактором, как специфическим броузером, отображающим даже обычно невидимые элементы (такие как якоря). В то же время, этот текст можно редактировать средствами, аналогичными имеющимся в текстовом процессоре. В качестве основного средства форматирования используется Панель инструментов форматирования. Она содержит: • раскрывающийся список Изменение стиля, позволяющий выбрать стиль оформления абзаца (соответствующий стандартным функциональным элементам H ML); • раскрывающийся список Изменение шрифта, позволяющий выбрать гарнитуру шрифта (наличие такого же шрифта в ходе просмотра документа через Интернет не гарантируется); в кнопки увеличения и уменьшения размера текста (в относительных единицах H ML); • кнопки выбора начертания; • кнопки выбора выравнивания текста; • кнопки создания маркированных (неупорядоченных) и нумерованных (упорядоченных) списков; • кнопки задания отступа текста (на основе некорректного использования элементов H ML).

Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

Система сертифікації — система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності. Вона може діяти на національному, регіональному і міжнародному рівні. Схема сертифікації — склад і послідовність дій третьої сторони при проведенні сертифікації відповідності. Відповідність — додержання всіх встановлених вимог до продукції, процесів, послуг. Третя сторона — особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що приймають участь у розгляді певного питання. Заява про відповідність — заява постачальника під його повну відповідальність про те, що продукція, процес, послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу. Посвідчення відповідності — дія випробувальної лабораторії третьої сторони, яка доводить, що конкретний випробуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу. Сертифікація відповідності — дія третьої сторони, яка доводить, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Виникнення соціальної роботи як професії

В этих случаях необходимо оценить внешний рынок труда и определить имеющуюся на нем рабочую силу. В помощь организациям в деле прогноза потребности в людских ресурсах наука управления разработала целый ряд моделей. Определив свои будущие потребности, руководство должно разработать программу их удовлетворения. Потребности — это цель, программа — средство ее достижения. Программа должна включать конкретный график и мероприятия по привлечению, найму, подготовке и продвижению работников, требующихся для реализации целей организации. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ. Для того чтобы нанять соответствующих работников, руководство должно в деталях знать, какие задачи они будут выполнять во время работы и каковы личные и общественные характеристики этих работ. Эти знания получают посредством АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ, который является краеугольным камнем управления трудовыми ресурсами. Без него трудно реализовать все остальные функции управления. Всесторонняя оценка всех конторских, оперативных, технических и административных специальностей создает надежное основание для принятия будущих решений о найме, отборе, назначении зарплаты, оценки деятельности и повышении в должности.

Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов последнее создается в целях «повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций». Главными задачами подобного образовательного учреждения являются: o удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; o организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов; o организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; o научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю его работы.

Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

Система должна быть построена на единых методологических принципах, программно-технических и технологических решениях и в рамках действующих организационно-правовых условий в виде отечественного законодательства, государственных стандартов, инструкций и требований. АСУД должна обеспечить полноценное использование (интегрирование) накопленного информационного ресурса и реализовывать принцип однократного ввода информации и ее многократного использования как подокументно, так и фактически. Система также должна помогать администраторам выбирать маршруты движения документации внутри организации, обеспечивая необходимую степень защиты информации от несанкционированного доступа. АСУД в современных условиях должна быть способна к расширению по определенным компонентам (количество технических устройств и технологий, количество документов, объем информации, количество пользователей) и уметь адаптироваться в разумных пределах к меняющимся требованиям пользователей. Резюме Организационная деятельность промышленных предприятий является необходимым процессом, обеспечивающим функционирование всего предприятия в соответствии с его целями и задачами.

Історія фахової соціальної роботи в Україні

Совет директоров корпорации является постоянным комитетом с линейными полномочиями в организации. Совет не только консультирует президента фирмы, но может также предпринять действия для осуществления своих решений через линейную организацию. Когда комитеты имеют линейные полномочия, как и Совет, это называется «множественным руководителем». Крупные компании иногда прибегают к институту «множественных руководителей» в дополнение к Совету директоров, чтобы сформулировать и осуществить крупные стратегические и финансовые мероприятия. Как и другие инструменты управления, комитет будет эффективным только тогда, когда все или большая часть факторов данной ситуации диктуют выбор именно этого инструмента. Большинство теоретиков управления советуют прибегать к этой форме управления, когда группа может выполнить эту работу лучше, чем один руководитель, или когда организация, передавая всю власть в руки одного человека, подвергает себя риску. Ниже приводятся ситуации, когда управление с помощью комитетов может быть предпочтительным. 1. Когда проблема требует большого опыта в какой-то определенной области, можно использовать такой инструмент как комитет для оказания лицу, ответственному за данный вопрос, консультативной помощи для принятия решения.

Метацінності та ідеали соціальної роботи

Можно указать на несколько типовых ситуаций, приводящих к возникновению конфликтов данного рода. Знание о существовании таких ситуаций может быть полезно для предсказания возможности возникновения конфликта. Конфликт по поводу выполнения роли часто возникает тогда, когда индивид одновременно выполняет несколько различных взаимоисключающих в отдельных моментах ролей. К ролевому конфликту приводит противоречивое распоряжение или противоречивая задача, требующая одновременного соблюдения правил выполнения роли и достижения результата, недостижимого при выполнении данных правил. Проблемы осуществления роли возникают тогда, когда член организации должен играть роль, занимающую двойственную или пограничную позицию в организации, по отношению к которой существуют взаимоисключающие ожидания. Сильным источником проблем исполнения роли является противоречие между ценностями индивида и характером выполняемой им роли. К конфликту приводят изменения содержания роли, сопровождаемые неадекватным изменением вознаграждения за осуществление новой ролевой деятельности.

Практична сфера соціальної роботи

Сокращение AS вызывает дальнейший рост цен (инфляция издержек) от Р1 до Р2 повышение цен смещает кривую LM' еще дальше влево, в положение LM". Так как предложение денег все время относительно снижается, то ставка процента все время возрастает (от ro до R2). В точке В устанавливается долгосрочное макроэкономическое равновесие при более высоком уровне цен и процентных ставок, чем в точке С, и изменении структуры экономики в пользу государственного сектора. Уровень производства равен потенциальному. Экономика стартует в точке В (см.рис.9.23). Увеличение предложения денег сдвигает кривую LM вправо до положения LM’ что отражает рост совокупного спроса AD до AD'. Сдвиг AD сопровождается инфляцией спроса - цены увеличиваются с Ро до Р1. Это относительно сокращает реальное денежное предложение и кривая LM' смещается назад влево до положения LM". В точке А устанавливается краткосрочное макроэкономическое равновесие. Рис.9.23 В дальнейшем инфляция издержек приводит к спаду совокупного предложения: кривая AS смещается влево до AS’.

Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

В своем одностраничном документе г-н Дамиани (компания «Диджитал») изложил список из трех целевых задач и десяти пунктов деятельности, раскрывающий практические цели и средства. Целевые задачи представляют интерес с разных точек зрения, тем более что они подходят любой компании в любой отрасли. Сегодня, конечно, каждый хочет обеспечить устойчивый рост, повысить эффективность и «оптимизировать ориентированные на клиента системы и процессы управления». Вторая и третья целевые задачи раскрывают тот смысл, что пока бизнес не будет ориентирован в направлении достижения главных личных и корпоративных целей высшего руководства, эти цели не будут достигнуты. До того как вы удостоверитесь в том, что организация бизнеса, и, прежде всего, менеджмента, будет способствовать, а не мешать достижению целей компании, следует задать себе несколько проницательных вопросов: 1. Правильный ли размер у управляющей верхушки компании – не слишком малый и не слишком большой, а правильный? 2. Нацелена ли вся сопутствующая деятельность на максимальную отдачу при минимальной стоимости? 3.

Соціальна робота з військовослужбовцями

Могут ли российские корпоративные структуры выступать в роли мощного источника венчурного капитала? Ответ на этот вопрос может быть вполне положительным. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, в корпоративной структуре экономики России появились крупные активно действующие вертикально-интегрированные компании, многие из которых совмещают в себе банковский и промышленный капитал (корпорации "Лукойл", "Газпром", ОАО "Уралмаш-заводы", ОАО "Саул" - Сибирско-Уральская Алюминиевая компания и другие). Кроме того, оживление экономической динамики, рост рентабельности производства повышают инвестиционные возможности корпораций и предприятий в целом (8). Но главное, растет понимание среди управленцев всех уровней, что переход хозяйственных корпоративных систем на инновационный тип развития объективно предопределен логикой современного научно-технического прогресса, а следовательно, без создания хозяйственной зоны корпорации из числа малых и средних инновационных предпринимательских фирм не обойтись. Тем более, что речь идет об инновациях прорывного свойства. В этой связи представляется правомерным выделить в качестве важного направления формирования национальной системы венчурного инвестирования гармонизацию технологической структуры экономики России, развитие сетей высоких технологий и, в частности, обновление высокотехнологического комплекса страны.

Соціальна робота з молоддю

В этих учреждениях, как правило, основными видами деятельности являются: консультации и обучение, исследования и сертификация, информация, техническая поддержка и передача технологий. НТО особенно распространено в Германии, Франции, Бельгии, Англии, Италии, Греции и других странах. В блок 3 включены гарантийные фонды, которые нередко в литературе относят к финансовой инфраструктуре. Гарантийные фонды не выделяют средства для инвестиций в фирмы. Они лишь дают гарантии финансовым институтам, уменьшая их риски при инвестировании средств в инновационные предприятия. Такие фонды активно создает ЕС (20). В каждом блоке венчурной системы выделено по 3-4 основные задачи, которые одновременно могут рассматриваться и как функции, т.к. прямо связаны с основными функциями венчурного капитала. Приведенные и обоснованные в данной статье основные укрупненные направления формирования национальной системы венчурного инвестирования выделены по принципу их наибольшего соответствия использованию венчурного капитала для развития инновационной активности, прежде всего, в производственной сфере, в научно-техническом и высокотехнологическом комплексах экономики России.

Соціальна робота на вулицях з дітьми

Все виды бизнесов, которые используют конкретную технологию, являются либо лидерами в соответствующей области, либо последователями других лидеров. Если компания является лидером в каком-то виде технологии, со временем кто-то последует ее примеру, однако, возможно, с некоторым временным лагом, либо будет использовать достигнутые лидером параметры продукта или процесса в качестве важных потребительских преимуществ на других рынках, в других областях техники или других продуктах. Это относится и к самым высокотехнологичным фирмам. Важно, что можно применять самую сложную технологию, не будучи вовлеченным в ее разработку. Например, огромное количество лабораторий, осуществляющих самые прогрессивные биохимические и медико-диагностические исследования, никогда не участвовали в разработке соответствующих методов, а их конкурентные преимущества определяются правильно выбранным сегментом рынка, хорошей организацией обработки данных, умением устанавливать корреляции с другими методами и т.п. Даже такая агрессивная корпорация, как IBM, которая разрабатывает много новых продуктов и услуг, не всегда является пионером всех своих технологий, а только быстрым последователем.

Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

В качестве примера можно привести компанию Volvo, с ее Volvo-850, который начал новую линию пятицилиндровых переднеприводных автомобилей. Можно также вспомнить смену “базовых моделей” на Волжском автозаводе, которые тоже несли новую технологическую платформу. Если оставить в стороне оказавшиеся роковыми провалы исполнения качества и неумение обеспечивать необходимое снижение издержек, “восьмерка” знаменовала начало перехода к переднеприводному городскому автомобилю, “десятка” в числе других технических новинок должна была знаменовать переход к предварительно (до окраски) оцинкованному кузову и т.д. Новые продукты адресуются преимущественно новым покупателям, предоставляя текущим пользователям путь отступления от приверженности старой технологии. Проведенное исследование 14 американских компаний (обещание анонимности обеспечивало доступ к их наиболее конфиденциальным документам) выявило закономерность, аналогичную толстовской: оказалось, что несчастливы все были по-своему и неудачи разработок продуктов 9 компаний были вызваны различными причинами, в то же время успех оставшихся пяти был обусловлен одними и теми же факторами.

Філософія соціальної роботи

Менеджер-освободитель Эдуард Стак. Коучинг на предприятии. Станьте менеджером-тренером. 2-е международное издание. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2006. Эта книга была дважды издана во Франции и была переведена на несколько европейских языков. В книги описаны методы коучинга, его цели и задачи, приведено много примеров из практики. Автор раскрывает широкий круг тем, важных для менеджеров, бизнес-тренеров, психологов и преподавателей, и побуждает к размышлению и переосмыслению собственного жизненного опыта, показывает перспективы развития и поиска новых решений в использовании и управлении человеческими ресурсами в организациях. Часть первая. Развитие людей 1. Зачем нужны менеджеры-тренеры? Вот уже несколько лет все больше предприятий уделяют значительное внимание оценке и повышению роли человеческого потенциала. Они стремятся скорее методом проб и ошибок найти, менеджеров, которые стали бы тренерами, чтобы способствовать созданию коллективного богатства, повышению адаптации, а также профессиональному росту сотрудников.

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Особенности использования брэндинга на российском потребительском рынке Ирина Игоревна Муромкина, канд. экон. наук, зам. зав. кафедрой маркетинга Нижегородского коммерческого института. Евгения Викторовна Евтушенко, ст. преподаватель Нижегородского коммерческого института . Предприятия сферы услуг связаны прежде всего с потребительским рынком, т.е. рынком товаров, предназначенных для личного пользования. Поведение индивидуальных потребителей отличается тем, что у них часто эмоциональные мотивы совершения покупок преобладают над рациональными. Вследствие этого факторы успеха потребительских товаров и услуг базируются не на их объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых потребителями преимуществах. Эти преимущества заключаются в уникальности товарных марок по сравнению с конкурирующими и способности покупателей идентифицировать их при совершении покупок, Брэндинг(bra di g) как наука и искусство создания долгосрочного покупательского предпочтения к определенной товарной марке на российском потребительском рынке только начинает развиваться.

Нормативна база соціальної роботи в Україні

Правовая охрана товарного знака возможна только в том случае, если он зарегистрирован. При этом исключительное право владельца на товарный знак определяется в отношении тех товаров и услуг, которые перечислены в свидетельстве на товарный знак. Обязательным условием лицензионного договора является положение о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара и контролировать выполнение этого условия должен лицензиар. Промышленным образцом называется зарегистрированное в установленном порядке новое художественно - конструкторское (дизайнерское) решение внешнего вида изделия, в котором отражается единство его технических, функциональных и эстетических свойств. Франшизингом или франчайзингом (коммерческой концессией) является передача или переуступка прав на использование некоторых видов промышленной собственности, целью подобных соглашений является продажа товаров или оказание фирменных услуг. Фактически данные соглашения сфокусированы на использовании эксклюзивных товарных знаков франшизора - стороны в сделке, предоставляющей франшизу. Список литературы

Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

Возьмем Систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), когда-то объявленную «умным оружием» маркетинга». Огромные объемы средств были инвестированы в CRM и программы лояльности. В 2000 году, например, только 16 крупнейших европейских ритейлеров потратили более $1 миллиарда на программы лояльности. Однако корреляция между лояльностью клиентов и прибыльностью выражена слабо, если она вообще есть. Недавнее исследование программ лояльности, проведенное Harvard Busi ess School, например, обнаружило, что обслуживание долгосрочных клиентов стоит столько же, сколько обслуживание не лояльных клиентов, если не больше. Даже в секторах, где маркетингу традиционно отводились вторые места, нарастает признание того, что требуется боле тщательный подход к маркетингу. В одной отрасли за другой маркетологов просят изменить их практики. В $152-миллиардной Ge eral Elec ric, например, гендиректор Джефф Иммельт заявил, что «умный маркетинг» является одним из трех главных императивов компании, наряду с риском и инновациями. «Джефф поставил перед нами задачу стать одной из лучших в мире компаний в сфере маркетинга и продаж», - рассказал недавно в интервью журналу Busi ess Week Дэвид Ниссен, директор GE Co sumer Fi a ce.

Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

Это касается, однако, лишь только слепых. На это указывают тифлопсихологи Б.Г. Ананьев, А.И. Зотов, А.Г. Литвак. У слабовидящих основным видом ощущений остаётся зрение. При глубоких нарушениях зрения имеют место положительные изменения слуховой чувствительности как следствие более активного участия слухового анализатора в деятельности инвалида. Слух слепых развивается нормально. При его интенсивном применении в деятельности сенсибилизируется, что позволяет успешно овладевать знаниями и реализовывать их на практике. Это подтверждает и тифлопсихология. Предметы и явления окружающего мира слепые также воспринимают благодаря кожным ощущениям. Б.Г. Ананьев указывает на то обстоятельство, когда при восприятии окружающего мира у слепых резко повышается активность дистальных частей тела, особенно рук, в познавательной и трудовой деятельности, что даёт эффект сенсибилизации—повышение тактильной чувствительности. Также он утверждает, что наиболее отчётливо повышение кожной чувствительности проявляется на ладонной поверхности пальцев рук. Его экстезиометрические исследования показывают, что пространственный порог различения первой фаланги указательного пальца павой руки у слепых в два раза ниже (1.2 мм), а чувствительность, следовательно, выше, чем у зрячих.

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Орграспредотдел ЦК партии снова пришлось разделить на два отдела. Оргинструкторский отдел стал ведать только партийной номенклатурой, а отдел назначений, состоявший из секторов по отраслям народного хозяйства, занимался формированием номенклатуры в государственных учреждениях и общественных организациях. Продолжалась работа по совершенствованию процедуры пополнения номенклатуры и перемещения в ней. Этим занялись сразу же после завершения войны. В 1946 г. была разработана и утверждена новая номенклатура должностей ЦК ВКП(б). В работу с руководящими кадрами вносились плановость, систематическое изучение и проверка их политических и деловых качеств, обеспечивалось создание резерва для выдвижения, строгий порядок в назначении и освобождении номенклатурных работников. Расширялась номенклатура должностей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов. После ((( съезда КПСС - последнего, проходившего при Сталине, эта номенклатура должностей была снова уточнена. Но все это были уже уточнения и дополнения. Номенклатура уже прочно взяла в свои руки власть в обществе. Значительное изменение характера номенклатуры, положения номенклатурного работника происходит уже в брежневское время.

Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

В настоящее время наличие общих рыночных проблем является результатом нарушений народнохозяйственных пропорций, инфляционных процессов, миграции населения и др. Частные проблемы характеризуются возникновением несоответствия между спросом и предложением на рынке отдельных товаров. В основе этих проблем — несоответствие ассортимента и качества предлагаемых товаров, структуры платежеспособного спроса населения, нарушение соответствия между спросом и предложением на различных территориях (республиках, экономических районах, городах). Охарактеризовав проблемы исследования товарных рынков, необходимо определить основные требования к проведению исследования, ответить на вопрос: «как изучаем?». Выявить основные проблемы товарного рынка можно на основе анализа информации, знакомясь с которой исследователь изучает проблемную ситуацию, а затем, продвигаясь дальше, нащупывает частные проблемы, находит все больше информации (проводит специальные обследования) для решения частных проблем. Системный сбор, обработка и анализ информации о состоянии рынка — одно из основных требований к рыночному исследованию. Под системой информации понимается совокупность источников информации, характеризующая состояние товарных рынков за определенный период и позволяющая дать прогноз их развития.

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Поэтому женщина не может самостоятельно распознать внематочную беременность, но предотвратить беду, не доводя дело до кровотечения, боли, потери сознания, она, несомненно, может. Как? Да просто надо на 4-7-й день после задержки менструации обратиться в женскую консультацию. А там уж специалисты определят, с чем это связано. Современные методы диагностики, в том числе УЗИ, позволяют установить беременность на ранних сроках. Особенно жедательно пройти ультразвуковое обследование тем, у кого задержка менструации сопровождается мажущимися кровянистыми выделениями. Если не хочется идти в поликлинику, купите в аптеке любой тест-индикатор для ранней диагностики беременности. Их появилось достаточно много, и пользоваться ими просто (в инструкции указано как). С помощью индикатора вы сможете убедиться, что беременность наступила, но установить, какая это беременность - нормальная или патологическая, может только специалист. При малейшем подозрении на внематочную беременность врач предлагает женщине лечь в стационар. Не стоит отказываться: только в специализированном учреждении, оснащенном современной аппаратурой, можно провести необходимые исследования и поставить точный диагноз, определить, в каком месте имплантировался зародыш - в матке или вне ее.

Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Сопровождаю врача при проведении им обхода новорожденных, помогаю врачу при выполнении диагностических и лечебных манипуляции. По назначению врача выполняю следующие манипуляции: 1. Внутримышечное и подкожные инъекции; 2. Внутривенные инъекции и вливания; 3. Определение группы крови и резус-фактора; 4. Забор крови на фенилкетанурию; 5. Забор крови на ПЦР, ИФА, ИБ, НвSAg; 6. Обработка пупочной ранки; 7. Первичная и вторичная обработка новорожденного; 8. Кормление через зонд, промывание желудка; 9. Постановка клизмы; 10. купание новорожденных; 11. Работа с кювезами линеомантами. Перед выпиской провожу беседы с родильницами на темы «Рациональное питание кормящей матери», «Прогулка на свежем воздухе», «Купание и питание новорожденного» и т.д. Во время выписки новорожденного из роддома обучаю женщин пеленанию, рассказываю об особенностях ухода за новорожденными (обработка пупочной ранки, носа, глаз, кожных складок и т.д.) в домашних условиях. После выписки подаю сведения о новорожденном в детскую поликлинику. Принимаю участие в проведении занятии по сан.-дез.-режиму, посещаю конференции, которые проводятся внутри больницы и отделении.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.