Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Суспільство як предмет філософського знання

Матеріально-економічна сфера є процесом освоєн­ня природи з метою створення матеріальних умов і засобів життя. Економі­чна сфера орієнтована, в першу чергу, на забезпечення вітальних (життєутворюючих і життєзберігаючих) потреб індивідів. Соціально-політична сфера суспільства - це сфера взаємодії індивідів та соціальних спільнот, сфера продукування способів і форм спілкуван­ня, правил взаємостосунків між людьми. Соціально-політична сфера пов'язана з формуванням різноманітних соціальних систем, соціальних спільнот та інститутів. Однією з найважливіших функцій суспільства є фу­нкція організації, упорядкування, нормалізації суспільних відносин. Саме регулятивну функцію виконують соціальні інститути. Вони «обслугову­ють» усі сфери суспільства, забезпечуючи соціальну консолідацію і стабілі­зацію життя всього суспільства. Соціальні інститути - це і певні установи, і сукупність соціальних норм та культурних зразків, і система поведінки, відповідна до тих норм. В залежності від сфер життєдіяльності виділяють такі соціальні інститути: економічні (розподіл праці, власність, заробітна плата тощо); політичні, або інститути влади (держава, армія, інститут пра­ва, партії, профспілки та ін.); інститути в сфері культури (традиції і звички, мораль, інститути освіти, сім'ї, церкви). Духовна сфера є сферою духовного виробництва, процесом форму­вання і функціонування об'єктивних форм духовного життя - мистецтва, моралі, релігії, філософії, культурних цінностей, суспільних цілей та ідеа­лів, науки, виховання, освіти. Кожне суспільство в своєму розвитку грунту­ється на певній системі цінностей, норм, ідеалів. Якщо ідеали суспільства, його культура, форми менталітету народу підпадають під загрозу ерозії, то негативного впливу зазнають суспільні відносини, відповідним чином трансформується цивілізація. Суспільне життя в будь-якій формі і на будь-якому рівні визначається духовно-культурними чинниками, які не можна ігнорувати. Основні сфери людської життєдіяльності зумовлюють основні функції суспільства: функцію забезпечення і відтворення матеріально-економічних умов життя (продукування благ для задоволення вітальних потреб, зростання доб­робуту, матеріального достатку, підвищення рівня комфортності життя); функцію регулювання і організації суспільних відносин (забезпечен­ня соціально-політичних і етичних гарантій виживання людства, упорядкування політичних, правових, моральних, релігійних відносин); функцію акумуляції і збереження людської духовності в соціальних формах науки, мистецтва, релігії, філософії, перетворення їх у механізм соціальної пам'яті і в засоби духовного зростання особистості. 3. Основні чинники суспільного розвитку. У соціальній філософії та соціології по-різному вирішується питання про основні чинники розвитку суспільства. Як правило, пошук йде в на­прямку визначення певної єдиної детермінанти або «двигуна» історії, чи то буде техніка, чи економіка, чи свідомість. У натуралістичних концепціях розвиток суспільства пояснюється біологічними законами, природними факторами, космічними процеса­ми, - тобто саме суспільство не визнається специфічною сферою реальнос­ті, якісно відмінною від природи.

Власність, на думку Д.Белла, втрачає своє значення як критерій соціальної стратифікації, вирішальним тут стає рівень освіти і знань. Основою постіндустріальної цивілізації стає інформація, інформаційна технологія, а також так звані «синергетичні», здатні до саморозвитку, відкриті системи - комп'ютерні, біотехнологічні тощо (більш детально інформаційне суспільство буде роз­глянуте в останній темі курсу). 5. Суспільство і особистість Крім типології суспільства, в соціальній філософії є і типологія істо­ричного взаємозв'язку людини і суспільства або типів соціальності Взаємовідношення суспільства і особистості мають конкретно-історичний ха­рактер. Суспільство може створювати як сприятливі, так і несприятливі умови для розвитку особистості. У свою чергу, від конкретних індивідів, від їх активності, моральної і громадської позиції залежить становище сус­пільства і міра його «людяності». Факт залежності людини від суспільства є очевидним. Індивід нескін­ченними зв'язками з'єднаний з суспільством, залежить від нього, визначається його соціально-історичними і культурними обставинами. Саме в сус­пільстві знаходяться матеріальні, духовні, соціальні умови для розвитку людини. Лише в суспільстві людина може виділятися як індивід, лише че­рез спілкування, через відносини з іншими людьми вона може формуватися як особистість. Але саме поняття «особистість» передбачає наявність само-детермінації, самовизначеності людини, її спроможність робити власний вибір життєвої позиції і своєї долі, а це означає - спроможність людини бути відносно незалежною від суспільства. Міра свободи людини, її самореалізації залежить від двох взаємозумовлених факторів: внутрішнього - від ступеню розвитку особистісного начала в людині і зовнішнього - від типу і характеру суспільних відносин. Саме типом і характером суспільних відносин зумовлені історичні типи взаємозв'язку людини і суспільства (або типи соціальності). Історія знає три основних типи соціальності: відносини особистої залежності, від­носини речової залежності і вільна асоціація індивідів. Всі вони є не тільки історичними ступенями соціалізації індивідів, але й певними типами соціа­льності, в які включена сучасна людина, зокрема - через власний вибір. Відносини особистої залежності були притаманні традиційним суспільствам (період докапіталістичного розвитку). Для них характерні часткова залежність індивіда, всіх сторін його життя від общини, роду, кас­ти тощо. І реально, і в усвідомленні індивідом самого себе він виявляється часткою певного соціуму. «Я» для нього - це «ми», певна спільнота, соціа­льна група. Його свідомість і його діяльність, мотиви поведінки, цінності, цілі його життя здебільшого зумовлені традицією, авторитетом, звичаями, нормами групової моралі. Індивід у традиційних суспільствах - не особис­тість, не індивідуальність, а лише «групова людина». Із розвитком історії відносини особистої залежності перестають бути пануючими, але зовсім не щезають. В індивідуальному житті кожна людина сама здійснює вибір між свободою і несвободою. 1 часто вона йде на зречення свободи, на втечу від неї. Належність до певної спіль­ноти, невідокремленість від неї надають людині гарантію безпеки і впевне­ності.

Серед особливо резонансних, у яких В.Медведчук брав участь як адвокат, були судов процеси над лтераторами-дисидентами Юрм Литвином, Василем Стусом, директором Чорнобильсько АЕС Вктором Брюхановим. Адвокат Василя Стуса Коли злочинцями стають лтератори - це дуже небезпечно для суспльства. Василь Стус [7] Суспльство ма знати свох геров  свох вдступникв. ґвген Сверстюк [8] Нехай демократя ма совсть  вибира мж Стусом  Медведчуком. Мойсей Фшбейн [9] Вд 1978 року Вктор Медведчук працював адвокатом Кивсько мсько колег адвокатв. У свох передвиборчих агтках Медведчук неодноразово пише, що протягом 1978-1989 рокв вн займався "правозахисною дяльнстю". Такий термн у необзнаних може викликати асоцацю з правозахисниками Укрансько гельсинсько групи та ншими вдомими борцями за права людини  незалежнсть Украни Л.Лук'яненком, М.Горинем, В.Чорноволом, С.Хмарою, ґ.Сверстюком, В.Стусом та ншими. Однак це може здатися лише на перший погляд - до тако дяльност  до таких особистостей Вктор Медведчук не ма жодного стосунку, окрм хба що Юря Литвина  Василя Стуса

РЕФЕРАТЫ:

Суспільство як цілісна соціальна система

Все вышеперечисленное в конечном итоге послужит улучшению системы защиты бизнеса предприятия от нежелательных воздействий. Список литературы

Релігія як предмет філософського осмислення

До того ж їм всім треба мати відносну матеріальну незалежність для вирішення стандартних побутових проблем і родинних зобов'язань з тим‚ щоб вони могли повністю віддаватись улюбленій справі і реалізувати свої таланти і здібності. Виходячи з цього, зрозумілим є висновок‚ що відносні витрати на одного ефективного дослідника не можуть в Україні так сильно відрізнятися від середньоєвропейських‚ як це фактично склалося. Тим паче‚ що і на українському ринку сьогодні більшість товарів та послуг вже давно реалізуються за світовими цінами. Провал у політиці фінансування науки і‚ зокрема‚ заробітної плати вчених‚ який допущений низкою урядів‚ у жодному разі не може вважатися природним і повинен бути ліквідованим якнайшвидше. Сьогодні понад 90% продукції, яка виробляється в Україні, не має сучасного науково-технічного забезпечення, що позначається на конкурентоспроможності і рентабельності більшості вітчизняних товарів. Фінансовий стан більшості виробництв не дозволяє їм впроваджувати нові технології, утримувати висококваліфікованих фахівців. За експертними оцінками через недовикористання сучасних досягнень науки і технології у виробництві Україна втрачає щорічно 10 млрд. доларів США. Досвід роботи технопарків, малих науково-впроваджувальних фірм, інших інноваційних підприємств свідчить про значні можливості нових інноваційних структур у вирішенні проблем впровадження.

Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

Главная цель тренинга – научить человека свободно выражать свои мысли и чувства, и не испытывать при этом ненужного беспокойства. РЭТП имеет в своем арсенале два основных общих метода5: 1) Обучение, предполагающее, что клиент должен изучить как мысли связаны с эмоциями и поведением. Эмоции и чувства в этой терапии рассматриваются как следствие мыслей, а не событий. Клиента обучают бороться с иррациональными мыслями. 2) Рациональная дискуссия. В когнитивной дискуссии клиент должен доказать, что его реакция логична. Здесь допускается задавать вопрос «Почему?», который обычно консультантами не задается, так как ставит клиентов в оборонительную позицию. Цель дискуссии – научить клиента проводить различия между рациональными и иррациональными мыслями. Имажинативная дискуссия, наоборот основывается на способности клиента не к логике, а к воображению. Корректируются мысли, приходящие клиенту, когда он воображает ситуацию, которая его расстраивает. Ориентированная на клиента терапия (клиент-центрированная терапия) предполагает использование специфических методов, которые трудно описать, не утратив основной идеи этого подхода. Сам К. Роджерс писал, что личностный рост происходит в результате осознания своей взаимосвязи с другими людьми.

Культура как предмет философского знания

И так как здесь нет посягательства на что-либо личное, то сторона, несправедливо претендовавшая на собственность другого, не наказывается. 19 Второй случай, напротив, касается ущерба, наносимого моей личной внешней свободе, моему телу и жизни или же моей собственности вообще путем насильственных действий. Пояснение. Сюда относится в первую очередь незаконное лишение меня свободы посредством тюремного заключения или рабства. Не иметь возможности отправиться туда, куда хочешь, и т.п.- это и есть лишение естественной внешней свободы. Сюда же относится нанесение ущерба телу и жизни. Последнее гораздо значительнее, нежели лишение меня собственности. Хотя жизнь и тело суть нечто внешнее, как и собственность, тем не менее под ними задета моя личность, ибо мое непосредственное самоощущение находится в самом моем теле. 20 Принуждение, установленное подобным поступком, не только должно быть прекращено, т. е. внутренняя ничтожность такого поступка должна быть наказана не только негативно, но необходимо также, чтобы и позитивно осуществилось возмездие. < Против такого поступка необходимо выставить как довод форму разумности вообще, всеобщность, или равенство. > Ведь если поступающий так существо разумное, то в его поступке заключено то, что его поступок есть почто всеобщее.

Громадянин і суспільство

Кстати, последние регулярно ударяют в Останкинскую башню — по нескольку сот раз в году. Правда, башня обладает столь сильным полем, что отталкивает от себя электрический разряд. И тогда молнии уходят параллельно стволу и бьют в землю рядом с башней. Самой башне они не страшны, ведь ее создатели задали ей фантастические пределы прочности: она в состоянии выдержать восьмибалльное по шкале Рихтера землетрясение, ураганный ветер силой до 44 метров в секунду, а также отклонение вершины в радиусе до 14 метров. Единственное, чего инженеры не могли предвидеть, а вернее, предотвратить, — это элементарную человеческую халатность. Скорее всего, именно она и стала причиной пожара, случившегося в воскресенье 27 августа 2000 года около 15 часов на высоте 320 — 350 метров. Вначале на башне показались клубы густого дыма. Затем один за другим стали отключаться телевизионные каналы — НТВ, «Культура», ТВ-6, ОРТ, ТВЦ, СТС. Пожарные в спешном порядке начали выводить посетителей из ресторана. В 17.30 в экстренном выпуске программы «Вести» зрители, наконец, узнают, что происходит на башне. В 18.00 канал РТР также прекратил вещание. К 20.00 становится очевидно, что огонь, несмотря на все усилия пожарных, погасить не удается.

Громадянське суспільство в Україні

Уровень оснащенности российских электростанций и их мощность вполне соответствовали западным и росли одновременно с ними. Интенсивное развитие российской электроэнерге тики в начале ХХ века определялось появлением, а затем и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, ростом электрического освещения в городах. Однако все строившиеся в России электростанции - в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Риге и т.д. имели ограниченное (от одного до нескольких десятков) число потребителей и энергетически связаны между собой не были. Мало того: значения величин их тока и частот имели колоссальный разброс, поскольку никакой единой системы при разработке этих станций не существовало. Между тем отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире. Деятельность ее координировалась VI (электротехническим) отделом Русского технического общества, а также всероссийскими электротехническими съездами, которых с 1900 по 1913 год состоялось целых семь. На этих съездах рассматривались как технические, так и сугубо стратегические проблемы. В частности, вопрос о том, где лучше строить тепловые электростанции: непосредственно в промышленных регионах - с тем, чтобы подвозить к ним топливо, или, напротив, - в месте добычи этого топлива, чтобы затем передавать электроэнергию по линиям электропередач.

Громадянське суспільство та держава

К концу же пятнадцатилетнего срока - к 1935 году советская энергетика вышла на уровень мировых стандартов и заняла третье - после США и Германии - место в мире. Наиболее ярко успех выполнения плана проявлялся в постепенном исключении импортных поставок оборудования - за счет роста энергомашиностроения в этой отрасли. Если в 1923 году завод "Электросила" изготовил всего четыре первых гидрогенератора мощностью по 7,5 МВт для Волховской ГЭС, то к середине 30-х годов в стране функционировали столь крупные предприятия, как "Электрозавод" (Москва), "Динамо" (Москва), "Красный котельщик" (Таганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова (Харьков). И начиная с 1934 года в импорте для энергостроения СССР уже не нуждался. Само же строительство шло невиданными в истории темпами. И причиной тому был не только энтузиазм народа, о котором нам говорили прежде, но и ряд весьма теневых аспектов реализации плана ГОЭЛРО. Значительную часть строителей составляли не только призванные в так называемые "стройтрудармии" бойцы, но и заключенные. А для финансирования программы широко распродавались сокровища отечественной культуры.

Первісне суспільство на етнічних українських землях

Знавшие его близко люди отмечали эту характерную черту писателя: он носился по океанским далям своего я, не находя берега, к которому можно причалить. В его творчестве как бы нет тверди. Он весь был клубок чувств, фантазий, пристрастий. Поэтому и роман “Петербург” многие называли не чем иным, как миром бреда и реальности. Тема родины всегда волновала Андрея Белого. О его книге стихов "Пепел" критики говорили, что это явный поворот к Некрасову, к народничеству. Сам Андрей Белый всегда закавычивал слово "народничество". Он делал это потому, что приходилось отвечать на критику тонко. Он говорил: "Мне отказывали в праве писать о русском народе только потому, что я автор "декадентских симфоний". Говорили о том, что мой поворот к Некрасову совершенно неожиданный. Мои "народнические" стихотворения появлялись уже в печати четыре года тому назад. В книге "Пепел" собраны и переработаны мои прежние стихотворения; не более. А любить Россию свойственно русскому человеку; направление, литературная форма тут ни при чем". Андрей Белый одним из первых среди символистов сумел увидеть Россию и русский народ как земную реальность, а не как некое мистическое начало, в котором многие художники просто запутались и потеряли нравственные ориентиры.

Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Регионарные лимфатические узлы увеличены, хрящевидно-плотные, безболезненны при пальпации, не спаиваются между собой и с окружающими тканями. В несанированной полости рта, при плохой гигиене твердый шанкр может осложняться стафилострептококковой инфекцией или фузоспирохетозом. Развиваются острые воспалительные явления, клиническая картина сифилиса затушевывается, появляются болезненность, гнойный или некротический налет, углубляется язва. Дифференцирование твердого шанкра от травматических и других язв затрудняется также тем, что в осложненных шанкрах трудно обнаружить бледную трепонему. Вторичный сифилис. Слизистая оболочка рта при вторичном сифилисе поражается очень часто. Это относится как к вторичному свежему сифилису, так и к рецидивному. Проявления в полости рта возникают одновременно с кожными, но могут быть и изолированными. Для проявлений вторичного сифилиса характерны фокусность расположения элементов, высокая заразность, частое отсутствие субъективных ощущений, истинный или ложный полиморфизм. В полости рта в этой стадии заболевания возникают в основном две формы поражения: пятнистый (макулезный) и папулезный сифилиды, редко пустулезный сифилид.

Українська література, як предмет вивчення у школі

В связи с этим на начальном этапе лечения принято использовать стандартный режим с последующей коррекцией его в зависимости от динамики процесса. Для лечения больных с хроническими формами туберкулеза используются следующие комбинации включающие 3-и препарата: этионамид канамицин пиразинамид этионамид флоримицин пиразинамид этамбутол канамицин этионамид этамбутол флоримицин этионамид рифампицин канамицин этионамид рифампицин флоримицин этионамид рифампицин этамбутол этионамид Эти комбинации можно использовать ежедневно, а при плохой переносимости - через день. Нередко после ежедневного приема препаратов в течение 2-3-ех мес. в последующем переходят на интермиттирующий прием 2 раза в неделю. При хронических формах туберкулеза необходимо длительное лечение - не менее 12 мес. Патогенетические методы лечения. В практике лечения больных туберкулезом широко используются средства патогенетической терапии. Особое место среди них занимают кортикостероиды: преднизолон, гидрокортизон, триамцинолон, которые назначают вместе с химиопрепаратами.

Громадянське суспільство

К препаратам этой группы относятся аспаркам, папашин, кальций глицерофосфат, кальций глюконат, глютаминовая кислота, метионин и некоторые другие аминокислоты и их смеси. 1. Аспаркам, панаигин — содержат соли калия и магния. Устраняют дисбаланс ионов калия и магния, снижают возбудимость миокарда и обладают антиаритмическим действием. Применяются при больших физических нагрузках для профилактики перенапряжения миокарда, при тренировках в жарком климате, а также при сгонке веса. Рекомендуемая дозировка: по 1 таблетке 2-3 раза в день, курс — 10-15 дней. 2. Кальция глицерофосфат, кальция глюконат — применение этих препаратов связано с важной ролью, которую играет кальций в процессах жизнедеятельности организма. Ионы кальция оказывают влияние на обмен веществ и необходимы для обеспечения передачи нервных импульсов, сокращения скелетной мускулатуры и миокарда, для нормальной деятельности других органов и систем. Недостаток ионизированного кальция в плазме крови приводит к возникновению тетании. Применяют эти препараты при больших физических нагрузках для предотвращения травм мышц и ускорения восстановления, а также при переутомлении, истощении нервной системы.

Громадянське суспільство і демократія

Так, при лечении неврозов, детских церебральных параличей, умственной отсталости, раннего детского аутизма основным воздействующим фактором является психогенный. При лечении же постинфарктных больных, больных с нарушениями осанки, сколиозами, остеохондрозами позвоночника ведущим фактором воздействия оказывается биомеханический. Лечение с использованием лошади в качестве посредника облегчает личности, страдающей неврозом, избавление от заторможенности, смягчает тревожное состояние и дает возможность совершать правильные поступки. При психозах у взрослых лечение с использованием лошади в качестве посредника облегчает больным доступ к реальности, как во времени, так и в пространстве. При аутизме у детей лечение осуществляется с использованием лошади в качестве посредника и с применением не словесного диалога "язык жестов", с соблюдением тишины, дистанции. Лошадь требует постоянного к себе внимания и за счет этого возрастают способности человека адаптироваться к реальности. Для человека страдающего психическими расстройствами положение верхом на лошади оказывается "выигрышным" по сравнению с положением терапевтов: "Я наверху, они внизу".

Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

Мировые Транснациональные корпорации управляются руководителями нового типа - лидерами, которые являются творцами и реализаторами перемен и динамики корпоративных структур, обеспечивающих собственную долговременную жизнеспособность и развитие глобализированной мировой экономики. Вот что пишет в предисловии к книге генеральный директор ГНЦ РФ «Уральский институт металлов», член-корреспондент Российской Академии Наук, академик Международной и Российской инженерных академий, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Л. А. Смирнов: «Глобальные корпорации конца ХХ и начала XXI века стали локомотивами инновационно-инвестиционного процесса в мировой экономике. В настоящее время ТНК определяют и направляют мировое производство природного сырья, конструкционных материалов, топлива и электроэнергии, современной техники, технологических знаний, информации и глобальных информационных сетей, средств планетарного транспорта и вооружений. ТНК лидируют в подготовке современных специалистов и управляющих, выдвигают лидеров нового типа, которые в свою очередь придают гибкость, динамичность и антикризисную устойчивость самим ТНК.

Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

Исходя из этого, можно сделать вывод, что руководящие кадры предприятия планомерно, систематически и непрерывно повышают свои знания, умения и навыки. Но предприятие сталкивается и с некоторыми трудностями. В основном, это финансовые проблемы: не всегда комбинат может оплатить курсы, командировочные или занятия на семинарах. Чаще всего это зависит не столько от данного предприятия, сколько от внешних факторов, влияющих на прибыль и затраты. Заключение Анализ формирования результатов исследования позволяет сформировать следующие выводы: 1. Меняющаяся хозяйственная среда ставит и опытных руководителей предприятий перед необходимостью по-иному строить свои отношения с персоналом и управлять им, просчитывая все будущие шаги. 2. Если руководитель рассчитывает на процветание и успех своего дела, то должен уметь использовать в управлении те методы, формы и стиль предлагаемых в данной работе. Решению многих задач и призвана помочь эта работа, так как здесь раскрыта концепция управления персоналом организации в условиях рыночных отношений.

Інформаційне суспільство

Поскольку групповые эмоции влияют как на задачи, так и на взаимодействие, они могут также оказывать влияние и на эффективность формальной организации. В зависимости от характера эмоций (благоприятных или неблагоприятных) они могут приводить либо к повышению, либо к понижению эффективности, прогулам, текучести кадров, жалобам и другим явлениям, которые немаловажны для оценки деятельности организации. Поэтому, даже если формальная организация создана не по воле руководства и не находится под его полным контролем, ею всегда необходимо эффективно управлять, чтобы она могла достигнуть поставленных ею целей. Одна из самых больших и распространенных трудностей, мешающая эффективному управлению группами и неформальными организациями, – это изначально невысокое мнение о них руководителей. Некоторые руководители упрямо продолжают считать, что неформальная организация – это результат неэффективного управления. По существу возникновение неформальных организаций явление естественное и весьма распространенное, – они есть в каждой организации.

Культура як предмет етносоціологічного аналізу

Эта ситуация описывается нелинейными зависимостями, которые всегда предполвгают несколько решений. Мы также знаем, что в каждый новый момент появляется новое решение - это так называемый феномен бифуркации, который в конечном счете ведет к новым пространственно-временным организациям. В качестве примера можно привести химические часы, в которых молекулы в один иоиент становятся синими, немного позже - красными, затем снова синимии снова красными. Т.о. молекулы могут взаимодействовать . Связи между молекулами находящиеся в хаотичном состоянии значительно шире связей, возникающих в состоянии порядка. В условиях равновесия каждая молекула может взаимодействовать только с непосредственными соседями; в состоянии же колебания молекула имеет связь со всей системой в целом. Эта разница сравнима со сравнением возможностей слепого и зрячего человека. В настоящее время появляются новые гипотизы, позволяющие более тесно связать различные события с реальным миром, основанные на понятии центра притяжения. Если вывести маятник из состояния равновесия, он вернется в строго определенную точку - это так называемый пунктуальный центр тяготения: в случае с химическими газами мы имели дело с периодическими.

Соціологія - наука про суспільство

Реализация государственной стратегии по привлечению зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики предполагает создание благоприятного инвестиционного климата и эффективного механизма их мобилизации. С этой целью государственные органы управления должны сформулировать систему льгот и преференции для иностранных инвесторов, закрепив их в налоговом и таможенном кодексах и в других законодательных актах, а также создания совместных предприятий. Относительные размеры инвестиций в НИОКР Относительные размеры инвестиций в исследования и разработки имеют важные организационные последствия. Высокая доля расходов на НИОКР характерна для технологически интенсивных отраслей и производств, таких, как фармацевтика, химия и электроника; низкая для технологически неинтенсивных отраслей: пищевой, деревообрабатывающей, цементной промышленности. Очевидно, что большинство отраслей находятся между этими крайними позициями. Например, сельскохозяйственное машиностроение и нефтепереработка находятся близко к середине диапазона.

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Необходимо найти в рекламируемом товаре нечто особенное. Чем больше таких «изюминок» описать в тексте объявления, тем легче будет продаваться товар. Кроме газет, с успехом можно использовать рекламу на радио и телевидении. Главная цель рекламной кампании - заставить потенциального покупателя прийти к вам впервые. Посетители Посетители по своей природе настроены скептически. Им кое-что известно о вашем бизнесе, но они пока еще не приняли решения что-либо купить. У вас же, чтобы произвести на посетителей нужное впечатление, есть в распоряжении. лишь несколько секунд. Опрос огромного количества покупателей показал, что они решают вопрос о покупке в первые восемь-десять секунд пребывания в магазине. Четверо из десяти посетителей судят о компетентности продавца по внешнему виду. Эта статистика, конечно, любопытна, но смыслом она наполняется только тогда, когда над ней серьезно задумываешься. Именно в первые секунды человек оценивает общую атмосферу магазина, отношение к покупателям, раскладку товаров и рекламу. Если персонал вежлив, если в помещении чисто и оно прекрасно обустроено, если товары и услуги достаточно хороши, а цены приемлемы и четко обозначены, то велика вероятность, что многие посетители станут покупателями.

Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

НАСА ( ASA): Достижения и перспективы Алeксaндр Болонкин Запуск Советским Союзом 4 октября 1958г первого в мире искусственного спутника Земли вызвал шок у населения Соединенных Штатов. Нация,которая считала себя самой передовой в науке и технологии, была шокирована тем, что главный ее соперник оказался пусть в отдельной, но важной области технологии впереди ее. И она с достоинством великой нации приняла этот вызов. 1 октября 1958г. Национальному Управлению Аэронавтики и Космонавтики ( a io al Aero au ics a d Space Admi is ra io , сокращенно ASA) было поручено разработка грандиозных программ полетов человека на Луну, исследованию Марса, Венеры, Сатурна и других планет солнечной системы. И началась великая космическая гонка между СССР и США за первый выход человека из корабля в открытый космос, за первую женщину космонавта, за рекорды по продолжительности полета, за первые фотографии Луны и близлежащих планет. Участники этой гонки с самого начала находились в неравном положении: американцы все делали открыто, опубликовали свои планы и все видели какую часть дистанции им осталось пройти. Все видели их промахи и неудачи.

Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

В своих художественно-педагогических произведениях: «Марш 30 года», «ФД-1», «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» - А.С.Макаренко в качестве основы воспитания в педагогическом учреждении показывает сложнейшую гамму полнокровного взаимодействия детства и юности с жизнью взрослых, социальной действительностью. Усиливающееся влияние молодежи на старших в едином трудовом коллективе-общине было важнейшим фактором в его опыте. Это стало одной из главных тем в его пьесах «Мажор» и «Ньютоновы кольца». Не случайно и о себе А.С.Макаренко говорил: «Таким меня сделала колония. Я сделался другим человеком»; «Я благодарен коммунарам: они. и меня во многих отношениях воспитали». Уже более полувека макаренковское наследие оказывается в эпицентре борьбы и дискуссий в педагогике, обостряющихся в периоды радикальных социально-экономических преобразований. Опыт показывает, что это большей частью не столько собственно педагогические споры, сколько столкновение различных позиций в области идеологии и морали. Это в первую очередь расхождение взглядов на ценности, положенные в основу той или иной концепции педагогики. Макаренковское творчество - это прежде всего всепоглощающий поиск, осмысление и реализация в педагогике новых ценностей, которые общество вырабатывало в период кризиса, перехода от одного социально-экономического состояния к другому.

Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

В числе биотических показателей оценки состояния экосистем и геосферных оболчек В.В. Виноградовым предлагается выделять пространственные, динамические и тематические показатели, из которых в числе последних наибольшее значение признается за ботаническими. Ботанические (геоботанические) критерии не только чувствительны к нарушениям окружающей среды, но и наиболее представительны ("физиономичны"), наилучшим образом помогающие проследить зоны экологического состояния по размерам в пространстве и по стадиям нарушения во времени. Ботанические показатели весьма специфичны, т.к. разные виды растений и разные растительные сообщества в разных географических условиях имеют неодинаковую чувствительность и устойчивость к нарушающим воздействиям и, следовательно, одни и те же показатели для квалификации зон экологического состояния могут существенно варьироваться для разных ландшафтов. При этом учитываются признаки негативных изменений на разных уровнях: организменном (фитопатологические изменения), популяционном (ухудшение видового состава и фитоценометрических признаков) и экосистемном (соотношение площади в ландшафте).

Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

Анотомическими органами ощущения холода считают колбы Краузе, а тепла - руффинивы тельца. Однако это лишь гипотеза. При раздражении холодовых точек неадекватным раздражительем, например горячим острием, они дают холодовое ощущение. Это так называемые пародоксальное ощущение холода. Не существует раз и навсегда твердо фиксированных точек тепла и холода ( а также давления и болии), поскольку, как оказалось, количество этих точек изменяется в зависимости от интенсивности раздражителя. Этим объясняется тот факт, что различные исследования находят различное количество чувствительных точек на тех же участках кожи. В зависимости от интенсивности раздражителя и структурного отношения раздражителя к воспринимающему аппарату изменяется не только количество чувствительных точек, но и качество получающегося ощущения: ощущения тепла сменяется с ощущением боли, ощущение давления переходит в ощущение тепла и т.д. Существенную роль в термических ощущениях играет способность кожи довольно быстро адаптироватся к разным температурам.

Предмет и место в системе знаний

Наоборот, это отмечали Жан Мари Гюйо, Герберт Спенсер и др. Например, Спенсер критически настроен по отношению к законодателям и государству и исключает их роль в прогрессе социальной организации и общества в целом. Взгляды Спенсера имеют большое значение не только для теоретического решения проблемы аномии, но и для практического решения проблемы углубления аномических процессов современности. Действительно, довольно болезненно, с точки зрения нравственной или правовой прочности общества, игнорирование со стороны самих законодателей и моралистов норм и законов даже на уровне парламента. Это создает и распространяет такие явления как массовое неуважение к нормам и законам, потворствует отклонению от них, порождая переход от фактов индивидуальной аномии к системе социальной аномии, или, в масштабе всего общества, — к единству многочисленных выражений социальной аномии. Типология социальных отклонений в современном обществе отражает разнообразие этих явлений, дает возможность провести разделительные черты между ними и определить особенности их этиологий, которые необходимо учитывать при осуществлении мер борьбы с ними.

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

В действительности в специфической форме территориальная Определенность существовала и в казахском обществе. Территория Среднего жуза не была разделена на отдельные цельные полосы, участки, отрезки, тесно примыкающие друг к другу, как это обычно имеет место в земледельческих обществах. Главное для казахов составляли места основных кочевых стоянок с удобствами для содержания скота. Такие участки находились, на строгом учете и составляли владение определенного рода или его подразделений. Кочевой путь, пролегавший между этими урочищами, закрепленными за кочевыми коллективами не являлся чьей-либо групповой собственностью. Встреча на этих кочевых путях обычно не порождала споров между кочевыми коллективами, поскольку каждый из них, направляясь к своим основным стойбищам, останавливался на этих путях временно. Но занятие основных мест хозяйственного освоения, закрепленных за определенными группами, другими всегда порождало конфликт. Следовательно, на обширном степном пространстве орды представляли хозяйственную ценность не кочевые районы, пути вообще, а ограниченные пастбищные участки.

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Бортовой комплекс системы управления был представлен в полном составе. Успешно проведенные летные испытания этой системы позволили приступить к летным испытаниям активных КА в полной комплектации бортовых средств, в том числе и с бортовой атомной электростанцией. Государственную комиссию на первом и втором этапах испытаний возглавил генерал-майор А.М.Войтенко. На заключительном, третьем этапе (1970-1978гг.) проводились летные испытания МКРЦ последовательно в полном составе наземных технических средств: сначала с активными КА, а затем и с пассивными. Государственную комиссию возглавил заместитель главкома ВМФ адмирал Н.Н.Амелько. Техническое руководство работами по подготовке и проведению испытаний на всех этапах осуществляли А.И.Савин, М.К.Серов, Ю.Е.Петрущенко, М.Б.Гуревич, Г.Ф.Зотов. Завершались летные испытания системы с использованием первых образцов КА, изготовленных Ленинградским КБ “Арсенал” им. М.В.Фрунзе и “Мосприбором” (ЦНИИ “Комета”). При завершающей стадии летных испытаний системой выполнялись и эксплуатационные функции, предоставляя Военно-Морскому Флоту ценные сведения о надводной обстановке в Мировом океане.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.