Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Розрахунок максимальної нестачі кисню при органічному забрудненні р. Сіверський Донець

Курсова робота На тему: «Розрахунок максимальної нестачі кисню при органічному забрудненні р. Сіверський Донець» Одеса-2010 ЗмістВступ 1 Обгрунтування вибраних параметрів 1.1 Загальна характеристика р. Сіверський Донець 1.2 Гідрологічний режим р. Сіверський Донець 1.3 Гідрохімічна характеристика р. Сіверський Донець 1.4 Водогосподарське використання р. Сіверський Донець 2 Розрахунок максимальної нестачі кисню при органічному забрудненні р. Сіверський Донець 2.1 Опис методу розрахунку 2.2 Моделювання залежності максимальної нестачі кисню від концентрації БСК5 та швидкості вітру 2.2.1 Похідні дані для моделювання залежності максимальної нестачі кисню від концентрації БСК5 та швидкості вітру 2.2.2 Розрахунки для моделювання залежності максимальної нестачі кисню від концентрації БСК5 та швидкості вітру 2.3 Прогнозування значення максимальної нестачі кисню в р. Сіверський Донець на найближчий час Висновок Список літератури Вступ Серед розчинних речовин, що потрапляють в океан із суші, велике значення для мешканців водного середовища мають не тільки мінеральні, біогенні елементи, але й органічні залишки. Винесення в світовий океан органічної речовини оцінюється в 300—380 млн т/рік. Стічні води, які містять суспензії органічного походження або розчинену органічну речовину, згубно впливають на стан водойм. Осідаючи, суспензії заливають дно і затримують розвиток або зовсім припиняють життєдіяльність мікроорганізмів, які беруть участь у процесі самоочищення вод. При гнитті цих осадів можуть утворюватися шкідливі сполуки й отруйні речовини, такі як сірководень, що призводять до забруднення усієї води в ріці. Наявність суспензій ускладнює також проникнення світла в глиб води і сповільнює процес фотосинтезу. Однією з основних санітарних вимог, що висуваються до якості води, е вміст у ній необхідної кількості кисню. Шкідливий вплив мають усі речовини, які так чи інакше сприяють зниженню вмісту кисню у воді. Поверхнево-активні речовини - жири, олії, мастильні матеріали - утворюють на поверхні води плівку, яка перешкоджає газообміну між водою й атмосферою, що знижує ступінь насиченості води киснем. Значний обсяг органічних речовин, більшість з яких не властива природним водам, скидається в ріки разом із промисловими й побутовими стоками. Інтенсивне забруднення водойм і водостоків спостерігається у всіх промислових країнах. У зв'язку зі швидкими темпами урбанізації і порівняно уповільненим будівництвом очисних споруд або їхньою незадовільною експлуатацією водні басейни й ґрунт забруднюються побутовими відходами. Особливо відчутним є забруднення у водоймах з уповільненою течією або непроточних (водосховища, озера). Розкладаючись у водному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів. Вода, забруднена органічними відходами, стає практично непридатною для пиття й інших потреб. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але й тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водоймище в дуже великих кількостях, то вміст розчинного кисню може впасти нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів. 1 Обґрунтування вибраних параметрів 1.1 Загальна характеристика р.

Боротьба за збереження нацонально державност супроводжувалася такими сумними й ганебними проявами, як погроми, найбльше врейськ. Гадаться, для розумння сутност процесв, що стотно вплинули на перебг подй та й на всю долю Укрансько революц,  прямий сенс розглянути в якомога тсншому органчному звязку означен дв взамоповязан складов. Псля залишення В. Винниченком 10 лютого 1919 р. посади Голови Директор С. Петлюра став безперечним, одноособовим лдером  у вищому державному орган,  у визвольнй боротьб взагал. Це мсце йому забезпечила передусм  якнайбльше слава вйськового кервника антигетьманського повстання. В ход останнього поступово «прорс», змцнився, набрав самодостатност порядок, коли головною постаттю всього суспльного життя стали отамани вйськов кервники, як, спираючись на силу збро, створили свордну владну вертикаль «зверху-донизу» вд Головного Отамана до отаманв нижчих рвнв. Такий порядок (режим)  дстав в сторограф назву «отаманщини». Сам термн увйшов у полтичний лексикон уже тод, в 1919 р

РЕФЕРАТЫ:

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

В настоящее время большим коллективом специалистов разработан новый документ «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542—96», который утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета санитарно- эпидемиологического надзора Российской Федерации от 14 июля 1996 г. № 14. Данный документ введен взамен «Временных санитарных норм и правил для работников вычислительных центров», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 02.03.88 № 4559—88; «Временных санитарно-гигиенических норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 20.10.89 № 5146—89; «Методических указаний по профилактике переутомления студентов вузов при работе с видеотерминалами», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 05.03.88 № 4563—88. Настоящие санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с персональными компьютерами.

Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

Эти знания служат мотивацией детских поступков по отношению к предметам и объектам природы. Продолжением данной работы явилось знакомство дошкольников с правилами поведения в природе: . с растениями следует обращаться осторожно (не ломать ветки деревьев и кустарников, не обрывать цветы, собирать только опавшие листья, не сдирать с деревьев кору и т.д.); . нельзя оставлять в лесу, парке мусор, от этого гибнет трава, а поляны и лужайки становятся грязными и некрасивыми; . при сборе плодов и семян надо помнить, что большая часть их нужна для размножения растений, для корма птиц и зверей в природе. С целью формирования, закрепления и проверки полноты и осознанности усвоения детьми знаний о правилах поведения в природе использовали дидактические игры. 3.3. «Угадай правило» Дидактическая задача. Описать поведение человека по отношению к объектам природы, объяснить эти действия. Материал и оборудование. Рисунки с графическим изображением правил (их содержание зависит от задач, решаемых педагогом на занятии). Приведем примеры. Рис. 1. Береги муравейники. Помни, муравьи — санитары леса! Рис. 2. Не подходи близко к гнездам птиц.

Туберкулёз органов дыхания

Но делать выводы о бесконечно расширяющейся Вселенной пока преждевременно, т.к. некоторые астрономы высказываются предположение о существовании в галактиках вещества, которое пока не обнаружено. Эта «скрытая масса» может изменить оценку принятой сейчас средней плотности вещества во Вселенной. Поэтому точного ответа на вопрос о будущем Вселенной в настоящее время не имеется. Современная космология считает, что в далеком прошлом, около 13 млрд. лет назад, все вещество Метагалактики было сосредоточено в небольшом объеме и плотность вещества была настолько высокой, что ни галактик, ни звезд не существовало. Пока не ясны ни физические процессы, протекавшие до этого сверхплотного состояния вещества, ни причины, вызвавшие расширение Вселенной. Ясно одно, что со временем расширение привело к значительному уменьшению плотности вещества, и на определенном этапе расширения стали формироваться галактики и звезды. Общие представления о физических условиях на ранних стадиях расширения Метагалактики можно получить из анализа химического состава вещества. Одним из самых важных следствий этого анализа стало открытие реликтового изучения.

Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Примерно в то же время возникло Красное море. Вплоть до третичного перио­да Средиземное море имело еще один, восточный, выход к Индийскому океану. В ледниковом периоде благодаря понижению уровня моря сухопутные свя­зи возникали на месте мелководных морей и в дру­гих районах земного шара. Такая промежуточная зона, например, отделяет в Индо-Малайской облас­ти Азию от Австралии (см. стр. 93). Благодаря мно­гократному возобновлению связей здесь, как и в ря­де других мест, создавались необычайно благоприят­ные условия для возникновения новых форм живот­ных и растений. Изучая возможности расселения и пытаясь найти центры возникновения определенных групп животных, не следует забывать и о климатических измене­ниях, значение которых не менее существенно. Мно­гократные смены холодных и теплых периодов плей­стоцена (четвертичного периода) хорошо прослежи­ваются в истории вымерших млекопитающих. В Центральной Европе находят окаменелые остатки не только таких млекопитающих, которые сейчас живут далеко на юге, но и формы, характерные для Крайнего Севера.

Система таможенных органов РФ

Особенно дефицит такого оружия ощущали войска Италии, поскольку ее солдатам приходилось действовать в горных условиях. Самый первый пистолет-пулемет создал в 1915 году итальянский инженер Ревелли. Он сохранил в своей конструкции многие черты привычного “станкача” - спаренные 9-мм стволы, которые упирались казенниками в затыльник с двумя рукоятками, в которых было смонтировано пусковое устройство, обеспечивающее ведение огня из каждого ствола поочередно или из обоих разом. Для работы автоматики Ревелли использовал отдачу затвора, чей откат замедлялся трением затворных выступов в пазах ствольной коробки. Выпуск нового оружия довольно быстро наладили на заводах фирмы “Вилар-Пероза” и “Фиат”, и к концу 1916 года им оснастили уже многих пехотинцев и экипажи военных дирижаблей. Однако вскоре выяснилось, что пистолет-пулемет Ревелли тяжел, громоздок, ему свойственен чрезмерный расход боеприпасов, а точность стрельбы оставляла желать лучшего. В конце концов итальянцы прекратили выпуск двуствольных монстров. Итальянский пистолет-пулемет системы “Вилар-Пероза”  1915 г Калибр - 9 мм Длина общая - 533 мм Масса с патронами - 7.4 кг Скорострельность техническая 1200-1500 выстрелов в минуту Емкость магазинов - 25 патронов Начальная скорость пули - 366 мс Германия хотя и отстала от противников во времени, зато опередила его качественно.

Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

Сведения о количестве танков противоречивы, но самые приближенные подсчеты показывают, что каждая из сторон имела около 4 тыс. боевых машин. 17 января 1991 года командование МНС начало воздушную наступательную операцию под кодовым названием "Буря в пустыне". За 43 дня авиация МНС использовала 88500 тонн авиационных боеприпасов, из которых 6520 тонн - управляемых авиационных бомб (УАБ). Около 90 процентов УАБ попало в предназначенные цели. В отдельные дни МНС совершали до 3000 боевых вылетов. Для поражения танков использовались управляемые и неуправляемые бомбы и кассеты, управляемые ракеты, автоматические пушки. В условиях слабой ПВО танковые подразделения несли большие потери. ВВС США проверили в боевых условиях тактику нанесения ночных ударов с воздуха специально созданными группами самолетов, оснащенных усовершенствованными бортовыми тепловизионными системами. Иракская армия широко применяла специальные меры защиты. Задолго до начала конфликта были приобретены сотни гектаров маскировочных сетей. Эффективно использовались тысячи макетов танков и БМП, изготовленных из формованного стеклопластика, а также надувных.

Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

Что касается приёмов и способов выполнения СиДНР, то они зависят от характера разрушения сооружений, аварий энергетических и технологических сетей и степени  радиоактивного и химического заражения территорий. Прежде всего устраивают проезды и проходы к разрушенным сооружениям, где могут находиться люди и в местах аварий, затрудняющих проведение спасательных работ. Нормативные рамки для проездов следующие: для одностороннего движения - дороги шириной 3-3,5 метра, для двухстороннего - 6-6,5 метра. При одностороннем движении через каждые 150-200 метров делаются разъезды, протяжённостью 15-20 метров. При устройстве проездов используются механизированные формирования с автокранами и бульдозерами. При этом одновременно с ними выступают пожарные формирования для тушения и локализации пожаров в местах прокладки путей. К спасению людей в завалах и в повреждённых горящих зданиях привлекаются , как правило, воинские части и формирования ГО, но к этой работе привлекается также и население. Сразу после ввода спасательных групп на участок работ начинается спасение людей. Силы ГО разыскивают укрытия, устанавливают связь с находящимися в защитных сооружениях, используя воздухозаборные отверстия, другие сохранившиеся средства связи, перестукивания через стены, в конце концов.

Контроль в системе органов государственной власти

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий. В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах. В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок. Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особых поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы (например, камеры шин сельскохозяйственной техники).

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

Наиболее эффективным в борьбе с селевыми потоками является заблаговременное осуществление комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. Население в селеопасных районах обязано строго выполнять рекомендации по рубке лесонасаждений, ведению земледелия, по выпасу домашнего скота. При угрозе селя на пути его движения к населенным пунктам укрепляются плотины, возводятся насыпи и временные подпорные стенки, устраиваются селевые ловушки, отводные канавы и т. д. Долг каждого – по мере возможности участвовать в этих работах. Оползни, как и селевые потоки, чаще всего вызываются сильными дождями и эрозией почвы. Они вызываются также недостаточно продуманной деятельностью людей, в результате которой изменяются условия устойчивости грунта (уничтожение лесных массивов и выкорчевывание даже отдельных деревьев, чрезмерное использование оросительных систем, ведение горных и земляных работ там, где геологическое строение земли изучено с недостаточной полнотой, и др.). Первоначальным признаком начавшихся оползневых подвижек является появление трещин на зданиях, разрывов на дорогах, береговых укреплениях и набережных, выпучивание земли, смещение основания различных высотных конструкций и даже деревьев в нижней части относительно верхней.

Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

Третье условие - это выбрасывание масс дождя и града. Выполнение этого условия приводит к уменьшению диаметра потока от первоначального значения 5-10 км до 1-2 км и увеличению скорости от 30-40 м/с в верхней части мезоциклона до 100-120 м/с - в нижней части. Для того чтобы иметь представление о последствиях смерчей, кратко дадим описание московского смерча 1904 г. и ивановского - 1984 г. Над восточной частью Москвы 29 июня 1904 г. пронесся сильнейший вихрь. Его путь лежал неподалеку от трех московских обсерваторий: Университетской - в западной части города, Межевого института - в восточной и Сельскохозяйственной академии - в северо-западной, поэтому ценный материал зафиксировали самописцы этих обсерваторий. По карте погоды в 7 ч утра этого дня на востоке и западе Европы располагались области повышенного давления (более 765 мм рт.ст.). Между ними, преимущественно на юге Европейской части России, находился циклон с центром между Новозыбковом (Брянская обл.) и Киевом (751 мм рт.ст.). В 13 ч он углубился до 747 мм рт.ст. и сместился к Новозыбкову, а в 21 ч - к Смоленску (давление в центре упало до 746 мм рт.ст.). Таким образом, циклон двигался с ЮЮВ на ССЗ.

Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

К середине 90-х родов Китай вошел в десятку крупнейших торговых стран мира (4% оборота мировой торговли). Внешний долг страны находится на нормальной отметке в 16% ВВП. Постепенно ослабляя государственный контроль над внешней торговлей, Китай стремится к ее дальнейшей диверсификации. По объему производства электроэнергии Китай поднялся с седьмого места в мире на четвертое. По производству цемента и хлопчато-бумажных тканей вышел на первое место, приемников и телевизоров - соответственно на первое и второе места. При этом была реально решена проблема самофинансирования. Доля собственных накоплений государственных предприятий в капитальные вложения значительно увеличилась. Все это послужило основой ускоренного технического перевооружения промышленности, начала комплексной модернизации всего народного хозяйства, развития производственной и социальной инфраструктуры. На ближайшие 10 лет предусмотрено удвоение ВВП, а среднегодовой темп прироста - 7,2%. Немаловажную роль в решении назревших экономических и социальных проблем в Китае играет интенсивное привлечение иностранного капитала посредством создания предприятий с участием зарубежных фирм, формирования и развития свободных экономических зон (СЭЗ).

Структура органов власти в США по конституции 1787 года

С 1633 года – генерал-губернатор Новой Франции (будущий Канады). Богатство Канады. Канадский щит – обширная геологическая структурная единица, сложенная выходящими на поверхность древними кристаллическими породами. Канадский щит занимает огромную территорию в 4,6 млн. кв. км от Арктического архипелага до Адирондакских гор в США, охватывает со всех сторон Гудзонов залив; его породами сложен и Лабрадор. Скальные породы щита слажены и отполированы движением ледников в эпоху великого оледенения, в иных местах они перекрыты ледниковыми моренами и другими новейшими отложениями, в иных – оставлены обнаженными и везде испещрены множеством озер, связанных бурными порожистыми реками. У южной границы Канадского щита – Великие озера, долина реки Святого Лаврентия. Огромные минеральные ресурсы Канадского щита – главное богатство Канады.Самая маленькая провинция. Остров Принца Эдуарда. Это самая маленькая и самая густонаселенная провинция Канады, почти лишенная минеральных ресурсов и промышленности, с экономикой, основанной на развитии сельского хозяйства и туризма.

Государственная Дума как представительный орган государственной власти

Из многообразия экономических факторов, влияющих на развитие и размещение топливной промышленности, следует выделить транспортный фактор. При размещении всех отраслей топливной промышленности этот важнейший фактор имеет особое значение, так как он обеспечивает экономические связи между районами и центрами, способствует освоению вновь открытых природных ресурсов, изменяет экономико-географическое положение территорий, способствует улучшению территориальной организации. При планировании размещения предприятий стоит задача транспортного строительства, задача ликвидации или сокращения дальних нерациональных перевозок. Транспорт обеспечивает потребность западных районов в топливе и сырье. Несмотря на огромное значение транспортного фактора в рациональном и планомерном размещении производительных сил ещё велики встречные и чрезмерно дальние перевозки грузов. Эффективность транспорта повышается в результате электрификации железных дорог, развития систем трубопроводов. Одним из важнейших экономических факторов размещения производства топливной промышленности является научно-технический прогресс. «Он представляет непрерывный процесс развития науки, техники и технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации труда и производства».1 Одним из направлений научно-технического прогресса является использование новых технологических решений при освоении природных богатств восточных районов страны.

Разделение властей в системе государственных органов

Итак, подлинной границей двух огромных этнокультурных регионов была комбинация из природных и антропогенных элементов рельефа; ландшафтная же граница колебалась в зависимости от изменений климата, что особенно ощущалось в изучаемую нами эпоху. В III веке н.э. усыхание степной зоны Евразии достигло кульминации. Поэтому полоса пустынь и сухих степей переместилась на юг, в северные окраины Шэньси и Шаньси. На месте былых пашен стали появляться барханы, а вслед за ними-кочевники со стадами, потому что с севера их теснила пустыня. Китайская стена перестала служить целям обороны. Она приняла примерно такой же вид, как в конце XIX века, когда местами превратилась в простой сглаженный вал и разрозненные руины башен, окруженных барханами . Четкая граница стерлась; на месте ее возникла зона этнического контакта, где китайцы и хунны жили вперемешку. Зато Южный Китай был надежно прикрыт от кочевников. Поросший густым лесом хребет Циньлин, отделяющий Шэньси от Сычуани, преграждал дорогу любой коннице. Впрочем, столь же непреодолима была голубая река Янцзы, ширина которой достигает 5 км.

Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Точная численность коренного населения того времени по минимальным оценкам составляла 220 тысяч человек. Вторая группа населения - европейские колонисты- сформировали две новые народности - франкоканадскую и англоканадскую. Огромную роль в увеличении численности населения играла иммиграция, составляя на протяжении первых 60 лет ХIХ века почти половину его прироста. При этом почти единственным источником иммиграции оставались Британские острова. В 80-х годах в западную Канаду стали въезжать китайцы из США, из Европы - шведы, норвежцы, итальянцы, евреи, поляки. Позднее к ним прибавились исландцы, датчане, бельгийцы, финны, венгры, а затем украинцы, греки, румыны, русские, литовцы. Сильно вырос поток немецкой иммиграции. В настоящее время наибольшие по численности группы - это немцы, итальянцы, украинцы, выходцы из Великобритании. Для Канады характерна крайняя неравномерность размещения населения - огромные территории Канадского Севера (Северо-Западные территории, Юкон, северные части ряда провинций) населены очень редко, плотность населения здесь не более 1 человека на 5-10 кв. км, а свыше 90 % населения живет в сравнительно узкой полосе вдоль границе с США.

Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

Правительство согласилось рассмотреть это заявление, но маловероятно, что оно его удовлетворит. Несмотря на большое количество национальных общин в каждом мало-мальски населенном городе Канады, представители всех народов мира умудряются сосуществовать относительно мирно. Однако, в стремлении сохранить свое национальное с ним ассоциируются бесстрашие, тяга к приключениям, неутомимость в труде. В вояжеров играют даже франко-канадские дети. Королевский географ. Старейший город Канады, Квебек основал в 1608 году Самюэль де Шамплен – французский путешественник и государственный деятель, получивший в 1601 году титул «королевского географа». Он первым из европейцев прошел вверх по реке Святого Лаврентия в Великие озера, исследовал их берега и заключил союз с индейским племенем Гуронов. С 1633 года – генерал-губернатор Новой Франции. Национальные праздники. Новый Год – первое января. День благодарения – второй понедельник в октябре. Пасха – Великая пятница и первый понедельник после пасхи. Рождество – одиннадцатое ноября. День Канады – первое июля.

Правительство РФ - высший орган государственной власти

Например - Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Ливан, Бангладеш, Шри-Ланка, Республика Корея, Руанда, Сальвадор. Средней плотностью можно считать показатель, близкий к среднемировому (40 человек на 1 км кв.). Например, Ирландия, Ирак, Камбоджа, Малайзия, Марокко, Тунис, Мексика, Эквадор. И, наконец, к показателю самой низкой плотности можно отнести 2 человека на 1 км кв. К этой группе относятся Монголия, Ливия, Мавритания, Намбия, Гвиана, Австралия и Гренландия (0,02 чел-к/ км кв.). Урбанизация (от лат. urbs - город) - рост городов, увеличение доли горожан в общей численности населения, повышение роли городов во всех сторонах жизни общества, а также распространение городского образа жизни на сельскую местность. Урбанизация - (от англ. rural- сельский и урбанизация) распространение городских форм и условий жизни на сельские поселения, составная часть процесса урбанизации в его широком понимании. Урбанизация может сопровождаться миграцией городского населения в сельские поселения, переносом в сельскую местность форм хозяйственной деятельности, характерных для городов (торговли, обслуживания населения по городскому образцу и др.). Город - это крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, организационно- хозяйственные, культурные, управленческие, транспортные и другие, кроме сельскохозяйственной, функции. "Крупность" города измеряется людностью, то есть численностью живущих в нем людей.

Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Сравнительный анализ природно-ресурсного потенциала районов. Минеральные ресурсы. Районы расположены на Русской равнине, где пласт осадочных пород покрывает кристаллическое основание. Поэтому полезные ископаемые здесь главным образом нерудные. На Северо-Западе – огнеупорные глины (Боровичское месторождение), известняки (Пикалевское и Сланцевское месторождения), бокситы (Мягозеро, Тихвинская группа), кингисеппские фосфориты. Основные энергетические ресурсы района — сланцы (Сланцевское месторождение), торф, гидроресурсы. ЦЭР обладает запасами бурого угля (Подмосковный бассейн), фосфоритами (Полпинское, Егорьевское месторождения), торфом. ВВЭР обладает запасами фосфоритов (Вятско-Камское месторождение – 20% российских запасов) и торфа, ЦЧЭР обладает мировыми запасами железных руд КМА, фосфоритами (Курско-Щигровский бассеин), бокситами (Висловское месторождение). Все районы богаты строительными материалами: гипсом, глинами, мелом, доломитами, цементным сырьем, стекольными песками и др. Лесные ресурсы. По запасам лесных ресурсов районы также различаются.

Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

Так, в пределах валдайской части Тверской и Новгородской областей многие реки вытекают из одного озера и впадают в другое, образуя целую цепочку, состоящую из живописных рек м озёр. Аналогичная ситуация наблюдается в Карелии, что обусловило большую привлекательность этого региона для водного туризма. Спортивные категорийные сплавы на байдарках, каноэ, катамаранах и плотах проходят по рекам, отличающихся большим количеством препятствий. Сложность маршрута определяется скоростью течения реки, протяженностью маршрута и количеством препятствий (порогов, перекатов, сливов, водопадов). Для тренировочных спортивных сплавов рекомендуются порожистые реки Новгородской (Ловать, Мста, Полометь, Уверь и др.) и Тверской (Мста, Тверца и др.) областей. Более сложные маршруты проложены по Карелии и Кольскому полуострову. Значительные категории водных маршрутов отмечаются на реках Урала и Сибири. Наиболее благоприятные для высококатегорийных сплавов имеются на реках Большого Кавказа (Белая, Терек), и Алтая (Катунь, Чулымшань)Растительный покров.

Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

Топливно-энергетический баланс Дальнего Востока фор­мировался и формируется как за счет местных источников, так и частично привозных топливных ресурсов, хотя ими сам Даль­ний Восток располагает в большом количестве. На долю региона приходится 40% от учтенных запасов угля на тер­ритории России. Однако геолого-поисковые и разведочные работы здесь проведены в недостаточных объемах, в связи с чем его обеспеченность детально разведанными балансовыми запасами угля в 4-5 раз меньше, чем в целом по стране. Все это, наряду с отставанием научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, привело к крайне сложному положению с подготовкой угольных месторождений к освоению, к практическому отсутствию необходимого задела и благопри­ятных условий для дальнейшего развития угольной промыш­ленности Дальнего Востока. Более того, господствующим ста­ло проектирование и сооружение угольных предприятий не только согласно комплексным проектам освоения угольных месторождений, НО и при явно недостаточной разведанности и изученности их, что приводит к порочным решениям.

1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

Центрально-Черноземный экономический район занимает центральное положение в черноземной полосе Русской равнины и граничит с ведущим промышленным районом страны — Центральным, а также с Поволжским и Северо-Кавказским районами и Украиной. Используя преимущества своего географического положения между важнейшими экономическими районами страны, а также большие природные и людские ресурсы, Черноземный Центр является высокоразвитым индустриально-аграрным районом. В межрайонном территориальном разделении общественного труда Центрально-Черноземный район выделяется производством продукции железорудно-металлургического комплекса, связанного с ним машиностроения, химической и пищевой промышленностью. В формировании хозяйственного комплекса Центрально-Черноземного экономического района важную роль играют наличие богатейших запасов железных руд, массивов плодородных черноземных земель в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями и удобное экономико-географическое положение. В сельском хозяйстве отраслями рыночной специализации являются производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, эфирно-масличных культур, плодов, ягод, молока и мяса.

Правоохранительная деятельность таможенных органов

Свыше четверти территории Российской Федерации подвержено сейсмическим воздействиям, требующим проведения антисейсмических мероприятий. Значительную площадь занимают чрезвычайно опасные в сейсмическом отношении 8-9-ти и 9-10-балльные зоны. К ним относятся Дальний Восток и весь юг Сибири. В европейской части страны таким регионом является Северный Кавказ. Ощутимые и 6-7-балльные землетрясения свойственны Среднему Уралу и Приуралью, Поволжью, Кольскому полуострову и сопредельной с ним территории. Техногенная сейсмотектоническая активизация характерна для нефтедобывающих районов Татарстана и Башкортостана. Известны местные землетрясения и в Воронежской области, где расположена Ново-Воронежская АЭС. Угроза землетрясений с каждым годом растет по мере освоения сейсмоактивных территорий и строительства в их пределах особо ответственных сооружений. Исследования в области сейсмического районирования базируются на детальном и комплексном изучении глубинной структуры земной коры и всей литосферы, современной геодинамики, региональной сейсмичности, сейсмотектоники и инженерной сейсмологии.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

Солнечные лучи проникают на глубину 8 – 30 метров. Ниже этой границы расположен пояс постоянной температуры. Геотермическая ступень - количество метров, на которое нудно погрузится ниже пояса постоянной температуры, чтобы получить прирост в 1 градус. Среднее ее значение – 33 метра. Геотермический градиент – это величина возрастания температуры при погружении в Землю на каждые 100 метров (измеряется в градусах). Магнетическое поле Земли. Земля представляет собой магнит, полюса которого не совпадают с географическими полюсами. Северный магнитный полюс расположен на полуострове Беотия (Сев. Канада). Южный на меридиане Новой Зеландии у северо-восточной оконечности Земли Виктории. Линия, вдоль которой становится магнитная стрелка – магнитный меридиан. Плотность Земли. Очень просто определить плотность горных парод, которые находятся на поверхности Земли. Нефть – 0,7 гр./см3 Торф – 1,5 гр./см3 Вода морская – 1,8 гр./см3 Антрацит – 1,4 гр./см3 Каменная соль – 2,3 гр./см3 Глина – 2,4 гр./см3 Пещаник – 2,6 гр./см3 Гранит – 2,6 гр./см3 Базальт – 2,9 гр./см3 Габбро - 3 гр./см3 Средняя плотность Земли 5,52 гр./см3. Плотность ядра – 11 гр./см3. Химический состав Земли.

Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

В морях четко выделяется граница между терригенными материалами (песчаный и илистый материал). В черном море граница расположена 25 - 50м, а в мировом океане 100 – 150м. Органогенные осадки представляют собой рифы, которые подразделяются на береговые, расположены в вдоль берега и образуют как бы его подводные продолжения. Барьерные рифы, располагаются на некотором удалении от берега, отделяются от него лагунами. Атошы – это кольцевые рифы внутри, которых может располагаться лагуна. Образование рифов связано с жизнедеятельностью живых организмов, с ростом кораллов располагающихся глубины 45 – 50м. Рифы могут возвышаться над поверхностью вод. Химические осадки расположены в области шельфа, имеют большое значение. За счет их возникают полезные ископаемые, марганцевые, железистые, алюминиевые руды. Марганец, железо, алюминий переносится речной водой в виде колойдных соединений. При слиянии морской и речной воды, происходит вхождение в осадок марганца, железа, алюминия. Образуются железистые, марганцевые, алюминиевые минералы. Выпадение железа способствует образованию бурых железняков. Марганцевые минералы образуются в щелочной среде.

Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

Данный вывод относится как к добровольной, так и к принудительной формам заимствования. В первом случае используется опосредованный способ перераспределения через аномальный уровень доходности инструментов. Во втором — практикуется непосредственный способ перераспределения через неэквивалентные, монопольно низкие цены покупки инструментов ГД финансовыми посредниками у первичных владельцев, представляющих главным образом производственный сектор. Очевидным результатом такого перераспределения является относительное сокращение доходов у производственного сектора и рост доходов у финансового сектора. При этом часть сверхдоходов используется финансовым сектором откровенно непроизводительно. Часть сверхдоходов используется “производительно”, т.е. вкладывается в развитие бизнеса, однако тех его видов, которые не способны обеспечить формирование фундамента для сбалансированной и высокоорганизованной экономики (импорт потребительских товаров, экспорт сырья). Лишь несущественная часть таких доходов расходуется в целях действительного развития экономики через участие в капитале предприятий и предоставление средств на модернизацию технологии.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.