Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Контрольная работа по основам экономической теории

Класична модель підприємницької діяльності незмінно орієнтується на найефективніше використання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої моделі дії підприємця чітко окреслено: аналітична оцінка наявних ресурсів; виявлення реальних можливостей досягнення поставленої мети бізнесової діяльності; використання саме тієї реальної можливості, яка здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання переважно інноваційних організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально- економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.Тому практична реалізація цієї підприємницької моделі має спиратися на таку послідовно здійснювану систему дій:1) науково обґрунтоване формулювання головної підприємницької мети;2) усебічна оцінка зовнішнього ринкового середовища з погляду пошуку альтернативних можливостей реалізації запропонованої підприємницької ідеї;3) неупереджена порівняльна оцінка власних матеріально-фінансових ресурсів і прогнозованих можливостей;4) конструктивний пошук зовнішніх додаткових джерел відповідних видів ресурсів (за потреби);5) ґрунтовний аналіз потенційних можливостей конкурентів у відповідній ніші ринку;6) практична реалізація завдань інноваційного характеру згідно з прийнятою концепцією підприємницької діяльності.Правильне розуміння сутності підприємницької діяльності випливає також із визначення її значення для функціонування ефективної системи господарювання. Воно (значення) полягає насамперед у тім, що підприємництво: по-перше, служить головним фактором структурних змін у системі господарювання; по-друге, створює живильне середовище для конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально- економічного розвитку країни в цілому; по-третє, сприяє найефективнішому використанню інвестиційних, матеріальних і нематеріальних ресурсів; по- четверте, забезпечує належну мотивацію високопродуктивної праці.В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності гарантується насамперед Законом України «Про підприємництво», ухваленим Верховною Радою України 1991 року. Ключовими його розділами є:1) загальні положення щодо підприємництва (суб'єкти, свобода, обмеження, принципи та організаційні форми);2) умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб'єктів, припинення діяльності);3) стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державні підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори). Для дальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні важливе значення має також Указ Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98. Згідно з указом підтримка малого підприємництва має здійснюватися за такими напрямами:формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів.

Степень государственной интервенции в хозяйственную жизнь подчиняется не вполне еще выявленным экономической наукой закономерностям цикличности. Отметим также, что исследовать экономическую роль государства необходимо не по степени его вмешательства в рыночный механизм, а по степени участия вобеспечении внутренних и внешних условий функционирования национальной экономики. Иными словами, экономически эффективным государство может быть только тогда, когда эффективной является сама экономика. А при «плохом» государстве не может быть «хорошей» национальной экономики, развивающейся на основе рыночных принципов. Механизм регулирования экономики включает: 1) ресурсы регулирования, 2) объекты регулирования, 3) формы регулирования, 4) методы регулирования, 5) концепции регулирования, 6) инструменты регулирования. К ресурсам регулирования относятся: государственные финансы (расходы государства и налоговые поступления в бюджет); государственный сектор экономики; денежная масса под контролем центрального банка; законодательное право; возможность сбора и обработки информации. Объекты регулирования - совокупный спрос, совокупное предложение, общий уровень цен, занятость, доходы населения, инвестиционная активность, темпы социально-экономического развития, его пропорции и т.п. Традиционные формы регулирования современной смешанной экономики: • конкурентно-рыночная; • корпорационная; • государственная; • межгосударственная. Помимо этих ведущих компонентов в процессе становления институтов гражданского общества все большую значимость в регулировании социально- экономических процессов приобретают различного рода соглашения, конференции, ассоциации - союзы промышленников и предпринимателей, ассоциации банкиров или торгово-промышленные палаты, не являющиеся элементами государства, но и не чисто рыночные структуры. Следует назвать итакие образования, как профессиональные союзы, общества потребителей, экологические движения. Именно им, а не рынку передает свои функции регулирования экономики современное государство. Соотношение между данными формами подвижно и определяется конкретно-историческими факторами каждой страны на различных этапах ее развития. Так, если после «кейнсианской революции» в экономической науке на практике четко обозначилась тенденция к усилению государственного (а затем и межгосударственного) регулирования экономики, то в последние десятилетия - в условиях «монетаристской контрреволюции» стала преобладающей тенденция к дерегулированию, когда все больше проблем решаются рынком и корпорациями. Особенность современного этапа - развитие новых форм взаимодействия четырех форм регулирования: появляются разнообразные формы координации деятельности государств (и их группировок), крупного, среднего и мелкого бизнеса, их совместных действий в сфере разработки и реализации целевых программ, выработки промышленной стратегии. Одной из таких форм является создание смешанных государственно-частных предприятий (в том числе совместных). Их преимуществами выступают дополнение достоинств функционирования предприятий в условиях конкурентного рынка реализацией на микроуровне целей макроэкономической политики; гибкое маневрирование объемом государственного капитала; воздействие правительства на инвестиционную, инновационную, структурную, ценовую политику фирмы.

Зовнішньоекономічну діяльність можуть здійснювати і фізичні особи, які тим чи іншим способом зв'язані з зовнішньоекономічною діяльністю. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - експортери, продаючи товари іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивозом або без вивозу цих товарів через митний кордон України, українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють експорт товарів; - імпортери, купуючи товари в іноземних суб'єктів господарської діяльності з перетинанням або без перетинання цими товарами митного кордону України, українські суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють імпорт товарів на територію України, включаючи покупку товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами; - інвестори, ввіз або вивіз капіталу; - фінансові посередники, комерційні банки, страхові суспільства і т.д. Основна відмінність фінансового посередника банку від посередника небанківського типу полягає в тому, що банки випускають власні зобов'язання; - різні міжнародні організації, що здійснюють консалтингові послуги по різних питаннях. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права здійснювати які-небудь види цієї діяльності визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». По валютному законодавству всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності підрозділяються з погляду валютних обмежень на дві групи : 1. резиденти: - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що мають постійне місця проживання на території України, у тому числі ті, котрі тимчасово перебувають за кордоном; - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням на території України, що здійснюють свою діяльність на основі законів України; - -дипломатичні, консульські, торгові й інші офіційні представництва України за кордоном, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії представництв і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницьку діяльність; 2. нерезиденти: - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), що мають постійне місця проживання за межами України, у тому числі ті, котрі тимчасово перебувають на території України; - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням за межами України. Створено і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи й інші суб'єкти підприємницької діяльності при участі юридичних осіб і інших суб'єктів підприємницької діяльності України; - розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торгові й інші офіційні представництва, міжнародні організації і їхні філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, що не здійснюють підприємницьку діяльність на основі законів України. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права здійснювати які-небудь види цієї діяльності, визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Вхождение России в мировой процесс глобализации не будет легким. Промышленно развитым странам не нужен новый сильный конкурент. За свое место на международном рынке надо активно бороться, отражая тайные и явные попытки «прибрать Россию к рукам». Практикум по теме лекции 21 План семинара 1.PФормы международных экономических отношений: а) международная торговля; б)Pвывоз капитала; в)Pмеждународная миграция рабочей силы; г)Pмеждународное разделение труда. Международная валютная система: сущность, структура, эволюция. Мировая глобализация экономических процессов. Вопросы для дискуссий, контрольных работ и олимпиад Охарактеризуйте позиции разных экономических школ в определении выгодности международной торговли. Уточните ваше понимание теории «Абсолютных преимуществ» А. Смита и концепции «Сравнительных преимуществ» Д. Рикардо. Разграничьте понятия «активный», «пассивный» и «равновесный» платежный баланс. На основе каких данных они составляются? Что такое торговый баланс? Какое влияние на национальное производство оказывают импорт и экспорт? Что такое чистый экспорт? Известны ли вам ТНК, действующие на территории России? Приведите примеры

РЕФЕРАТЫ:

Основы рыночной экономики (Контрольная)

Свет этих незабываемых зорь навсегда останется в истории России. Но теперь, спустя столько лет, - и каких лет! – мы не только можем, мы должны сказать, что была в этом серебряном веке и своя отрава, тот «тайный яд», о котором говорил Блок. Была великая правда вопрошаний и исполнений и какая – то роковая двусмысленность в ответах и утверждениях. И ни в чем, быть может, двусмысленность эта не проявилась столь истинно, как именно в главной великой поэзии: в теме любви. С «Трех разговоров» Владимира Соловьева вышло в русскую поэзию, в самую ткань поэтического опыта и творчества, странное и, надо прямо сказать, соблазнительное смешение мистики и эротизма. Не одухотворение любви верою и не воплощение веры в любви, а именно смешение «планов», в котором не удостоверилось плоть, но и не воплощался дух. Мы знали, какой личной трагедии обернулось это смешение в жизни Блока, как «Стихи о Прекрасной Даме» обернулись надрывом «Балаганчика» и каким – то каменным отчаянием «страшного лица» с его ледяными метелями. И вот простые женские, любовные стихи Ахматовой такие, казалось бы «незначительные» на фоне всех этих взлетов и крушений, в атмосфере этого мистического головокружения, на деле было возвратом к правде – той простой человеческой правде о грехе и раскаянии, боли и радости, чистоте и падении, которая одна – потому что она правда – имеет в себе силу нравственно возражения.

Реализация работ, товаров и услуг в условиях рыночной экономики

Эффективность осуществления процесса инвестирования средств в значительной степени зависит от способности банковской системы предоставлять кредиты именно тем заемщикам, которые найдут спо- собы их оптимального использования. Это особенно важно в связи с тем, что рынки нашей страны до конца еще не заняты и имеется много неиспользованных ресурсов. Отлаженная кредитная эмиссия банковской системы помогает нашим предпринимателям осваиать новые рынки без привлечения иностранного капитала. 3. Коммерческие банки, действуя в соответствии с кредитно- денежной политикой Центрального Банка России, регулируют количество денег, находящихся в обращении. Стабильный и уме- ренный рост денежной массы, при соответствующем росте объема производства, обеспечивает постоянство уровня цен. Лишь в этом спучае рыночные отношения воздействуют на экономическую систе- му самым эффективным и выгодным образом. Задача кредитно-де- нежной политики сводится еще и к обеспечению, по-воз- можности, полной занятости (в идеале на свободном рынке должен быть какой-то резерв рабочей силы) и роста реального ного объема производства.

Привлечение организациями физических лиц к выполнению работ по оказанию услуг на основе гражданско-правовых договоров

То, что впоследствии Ге знал и принимал учение Ницше, нам достоверно известно по высказыванию Репина в его разгромной статье о художнике "Н.Н. Ге и наши претензии к искусству", написанной год спустя после смерти Ницше, и семь - после смерти Ге, в 1901 году: "Он увлекался тогда философом Ф. Ницше и везде громко и восторженно говорил о нем. Невероятным казалось слышать из уст толстовиста этот искренний энтузиазм перед анархистом мысли "14. Безусловно, потрясает чуткость Ге по отношению к великому немцу! Зная о нем по скудным крупицам информации (ведь Лев Толстой, например, впервые прочел Ницше только в 1899 году, когда появился первый легальный перевод "Заратустры" в России), из косвенных источников или из книг, извращавших и оскорблявших его учение (типа "Вырождения" Макса Нордау15), он сумел полюбить его философию и проникнуться ее духом, наверняка даже не представляя себе всей глубины ее совпадения с собственным творчеством. Поиск Николаем Ге своего Христа - это путь отречения, отказа от всех возможных опор, путь постоянного самопреодоления. Результатам, достигнутым на этом пути, предшествовали годы неопределенности, молчания, кризиса.

Основы уголовного права (Контрольная)

При этом предусматривается новый механизм амортизации имущества — нелинейный, который позволит организациям намного быстрее, чем существовавший раньше линейный способ, списать затраты по приобретению основных средств в уменьшение налогооблагаемой прибыли. И, наконец, для налогоплательщиков, получивших убыток в предыдущем налоговом периода, предусматривается уточненный порядок переноса убытков на будущее. Существенно меняется и налогообложение операций с ценными бумагами. В частности, изменяется порядок учета при налогообложении результатов переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, создание резервов под обесценение ценных бумаг и их учет для целей налогообложения. /16, c.9-16/ 3.2 Налог (плата) за пользование водными объектами Плательщики Плательщиками платы за пользование водными объектами (далее - плательщики) признаются организации и предприниматели, непосредственно осуществляющие пользование водными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств, подлежащее лицензированию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экономика (Контрольная)

Иешуа у Булгакова – обычный смертный человек, проницательный и наивный, мудрый и простодушный, но он – воплощение чистой идеи, провоз вестник новых человеческих идеалов. Ни страх, ни наказание не могут изменить идее добра, милосердия. Он утверждает «царство истины и справедливости», где не будет «власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти». Иешуа верит в преобладание доброго начала в любом человеке и в то, что «царство истины» обязательно наступит. В романе Михаила Булгакова Иешуа – прообраз Христа, но это не Богочеловек, а Тот, Кто знает и несет истину. Он проповедник, носитель вечного идеала, вершина бесконечного восхождения человечества на пути к добру, любви, милосердию. Но в мире булгаковского романа появляется и Сатана-Воланд со своей свитой, которому окружающий мир открыт без прикрас, и этот иронический взгляд Воланда на окружающее близок автору. Воланд вглядывается в людей и окружающий мир, стараясь выявить в них несовершенное. Он высмеивает, уничтожает при помощи своей свиты все то, что отступилось от добра, изолгалось, развратилось, утратило высокий идеал.

Государственное регулирование экономики как многосторонний экономический процесс

СВ же учитывает как минимум две последовательные ситуации, которые не могут с ним совпадать, а предшествуют ему или следуют за ним. По этой причине соотношение формы и семантики перформатива так усложнено. Перформативы - глаголы передачи информации, обозначающие событие, нерасчлененное на фазы (ср.: определение НСВ у Бондарко, где подчеркивается возможность деления процесса на фазы). Данная аспектуальная характеристика проливает свет на языковую сущность перформатива и способствует пониманию данного явления языковой действительности. 1.2.2 Категория персональности перформативного глагола. По мнению американского лингвиста Дж. Росса (Ross 1970), перформативными называют такие декларативные высказывания, которые потенциально имеют отношения к личному перформативному глаголу, соотносясь, таким образом, с категорией субъективности. Аналогичное замечание есть в работе Э. Бенвениста: «Но зато эта личная форма является указателем субъективности. Она придает последующему утверждению определенный субъективный контекст- сомнение, предположение, заключение, - который характеризует отношение говорящего к высказываемому» (Бенвенист 1998, 295).

Правовые основы создания и деятельности Евразийского экономического сообщества, перспективы развития

Он выступает как рассудочное существо, но зато с беспощадной последовательностью развивает все выводы рассудка. У Гельвеция, который исходит из Локка, материализм получает собственно французский характер. Гельвеций тотчас же применяет его к общественной жизни (Гельвеций. «О человеке»). Чувственные впечатления, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу всей морали. Природное равенство человеческих умственных способностей, единство успехов разума с успехами промышленности, природная доброта человека, всемогущество воспитания вот главные моменты его системы. Произведения Ламетри представляют собой соединение картезианского и английского материализма. Ламетри пользуется физикой Декарта вплоть до деталей. Его «Человек-машина» построен по образцу животного-машины Декарта. В «Системе природы» Гольбаха часть, посвященная физике, также представляет собой соединение французского и английского материализма, теории же нравственности, по существу, опирается на мораль Гельвеция. Робине («О природе»), тот французский материалист, который больше всех сохраняя еще связь с метафизикой и за это удостоился похвалы Гегеля, весьма определенно ссылается на Лейбница.

Основы рыночной экономики

Угли Тунгуской провинции содержат до 30 – 40 % фюзенита (Кузнецкий и Тунгусский бассейны). Нижнепермские угли этих же бассейнов образовались главным образом из древесины в условиях фюзинизации тканей (содержание фюзенита 50 – 60 %). В отличие от Нижнепермских, в углях Верхнепермского месторождения, образованных из лиственных тканей, преобладают витриниты. Среднеазиатские угли содержат до 60 – 70 % фюзенита, тогда как в углях Канско-Ачинского и Иркутского бассейнов их содержание не превышает 10 %. Витринитовые угли в СССр составляли 65 % от суммарных запасов, фюзенитовые и микринитовые – 32 %, лейптинитовые и сапропелитовые – 3 %. Таблица 4 Каменные угли СССР Бассейн Месторождение Львовско-Волынский Волынское Межреченское Карангадинский Карангадинское Экибастузский То же Донецкий Кузнецкий Кузнецкий Горловинский Печорский Кизеловский Таблица 5 Бурые угли СССР Бассейн Месторождение Канско-Ачинский Ирша-Бородинский Итатский Назаровсий Березовсий Подмосковный Многочисленные месторождения углей расположены в районах Дальнего Востока.

Экономические реформы в странах с переходной экономикой

Традиционные кредитные и дебетовые карты, выпускаемые банками для удаленного доступа к счету, не являются электронными деньгами как таковыми. Даже в том случае если открытый карточный счет является мультивалютным, он не имеет отношения прямом смысле к электронным деньгам, так как открывается в какой-либо базовой валюте. А его мультивалютность выражается в том, что при оплате посредством пластиковой карты, имеется возможность мгновенной конвертации базовой валюты в валюту платежа. Безналичные деньги так же нельзя напрямую называть электронными деньгами, несмотря на то, что их носитель электронный. Так как их аналог существует в наличном виде. Электронные деньги позволяют производить микроплатежи и при накоплении достаточной суммы конвертировать их в реальные деньги. Список источников информации: Официальный сайт платежной системы WebMo ey ra sfer – Официальный сайт аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг – Интернет ресурс – Сайт платежной системы PayWell – «Банки и банковские системы» член Международной академии информатизации член научно-экспертного совета Комитета по экономической политике и предпринимательству ГД РФ В.

Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

В данном случае производство осуществляется в условиях неизменного эффекта масштаба. При неизменном эффекте масштаба размер деятельности фирмы не влияет на продуктивность используемых факторов. Средняя и предельная производительность факторов производства фирмы остается неизменной как для крупных, так и для мелких предприятий. Наконец, объем выпуска продукции может увеличиться менее чем в 2 раза при удвоении используемых факторов производства. В данном случае мы сталкиваемся с отрицательным эффектом масштаба, применимым к любой фирме с крупномасштабными операциями. В конечном итоге трудности управления, связанные со сложностями организации и проведения крупномасштабных операций, могут привести к снижению капитало- и трудоотдачи. Таким образом, отрицательный эффект масштаба связан с проблемами координации задач и сохранения контактов между руководством и рабочими. На графике изокванты приближаются все ближе друг к другу, если используемые факторы возрастают пропорционально. Однако при отрицательном эффекте масштаба изокванты все больше удаляются друг от друга, так как требуется все большее и большее количество производственных факторов.

Задачи мировой экономики и международных экономических отношений

Этот фонд состоял не только из земель, разрешенных к продаже указами 27 августа и 19 сентября, но также из тех, которые продавали Крестьянскому банку помещики, не способные вести хозяйство или, испугавшиеся революционных волнений. Столыпин дабы подать хороший пример продал Крестьянскому банку свое Нижегородское имение. (То есть, никакого насильственного отчуждения зачастую даже и не требовалось). Несмотря на декларируемую добровольность выхода из общины, она зачастую не соблюдалась. Указ 9 ноября разрешал принудительный выдел во время очередного общего передела, проходящего раз в 12 лет. В 1908 г. МВД издало циркуляр, в котором разрешались принудительные выделы земли постоянно. Карьера губернаторов и земских начальников во многом зависела от выполнения Указа 9 ноября, что толкало их на многочисленные злоупотребления. В стране не было ни достаточных финансовых, ни административных ресурсов. По подсчетам Государственного контроля, минимальная стоимость обустройства одного хозяйства на хуторе составляла от 250 до 500 рублей. Министерство земледелия выделило ссуд на общую сумму 32,9 млн. рублей в европейской части России и столько же в Сибири, хотя было необходимо от 3 до 6 миллиардов рублей.

Маркетинг - основа рыночной экономики

Так было в Древнем Египте, в Северном Китае, Месопотамии. В другом случае воздействие этноса на ландшафт бывает малозаметным, так как сводится к эксплуатации природных богатств – примером может служить переселение европейских колонистов в Америку и последующее уничтожение ими бизонов. Несомненно, что этногенез в определенной мере обусловлен географическими условиями, хотя происходит в большей мере благодаря иным причинам. Итак, общий признак для динамического состояния любого этноса — способность возникшей популяции к так называемым «сверхнапряжениям», которые проявляются либо в преобразовании природы, либо в миграциях, тоже связанных с изменением ландшафта на вновь освоенных территориях, либо в повышенной интеллектуальной, военной, организационно-государственной, торговой и т.п. деятельности. Почти все известные нам этносы сгруппированы в своеобразные конструкции — «культуры», или «суперэтнические целостности». Первоначально этнос занимает район, в котором он появился и соседствует, не всегда мирно, со своими «сверстниками». Затем, набрав силу, он мигрирует, оставив на родине часть своего состава.

Мировая экономика и международные экономические отношения

Размножение и агротехника Размножается семенами, делением кустов, частями корней и отводками от многолетних растений. При семенном размножении растения зацветают на втором году жизни. Система обработки почвы зависит от предшественника, засоренности участка, района возделывания. После уборки предшественника проводят глубокую вспашку (25—30см) с одновременным боронованием и предпосевную культивацию. Сеют широкорядным способом в начале августа или под зиму семенами, собранными в этот год. Норма высева 25—30кг/га, глубина заделки семян 2—3см. Расстояние между рядами 70см, в рядах растения прореживают на 30—40см. Уход за растениями состоит в содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и подкормке минеральными удобрениями. Действующие вещества В корнях дягиля содержатся до 1% эфирного масла, до 6% смолы, органические кислоты (яблочная, ангеликовая, валериановая, уксусная), горькие и дубильные вещества, фитостерины, сахара, воск, пектиновые вещества, каротин. Эфирное масло из корней— жидкость пряно-жгучего вкуса с мускусным запахом. Главная составная часть масла— феландрен, а характерный запах ему придает лактон оксипентадециловой кислоты— амбреттолид.

Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в национальной школе

Здесь проживает множество малых этнических групп, племен, которые отличаются друг от Друга языком, обычаями, цветом кожи. Как правило, все они занимаются выращиванием наркотикосодержащих растений в плодородных долинах, окруженных крутыми горными хребтами, высокими грядами скал. До недавнего времени каждая долина представляла собой, по существу, миниатюрное государство, в которых правили местные феодальные князьки. В 80-х годах прошлого века англичане превратили этот огромный край в свою колонию, единственный экспортный товар которой был опий. Приезжие купцы не хотели ничего покупать у горцев, кроме опия. Только в обмен на это зелье они предлагали хлеб, соль, ткани. Существовало множество способов доставки контрабандного товара во внешний мир. Чтобы обмануть патрули, героином наполняли гипсовые статуи Будды, Случалось и пострашнее. У голодной многодетной семьи покупали девочку, убивали, труп начиняли наркотиками, а затем тело "внезапно" умершего ребенка доставляли в безопасное для контрабандистов место. "Золотой полумесяц" представляет собой Турецкую Анатолию, Афганистан, Иран, часть Пакистана, провинцию Кашмир, где на громадных пространствах также выращивается снотворный мак.

Государственный сектор в экономике современной России: экономические и социальные функции

Все лучшие силы Петербургского университета приняли деятельное участие в преподавании на курсах. Д. И. Менделеев, обременённый множеством дел, читал некоторые специальные курсы: земледельческой химии, редких металлов, теоретической химии. В то же время он был одним из усердных жертвователей в пользу "Общества для доставления средств высшим курсам". В феврале 1881 года он должен был временно прервать чтение лекций в связи с ухудшением здоровья и заграничным отпуском. После смерти А. М. Бутлерова в 1886/87 годах Дмитрий Иванович опять читал "Лекции по теоретической химии". Эти лекции были записаны стенографически, проверялись преподавателем                  И. В. Богомольцем и изданы в виде литографированного курса. Это был последний курс лекций Д. И. Менделеева, потому что в мае 1886 года состоялось распоряжение Министерства народного просвещения, которым был прекращён приём слушательниц на Высшие женские курсы ввиду раамотрения общего вопроса особой комиссией, учреждённой при министерстве. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта

Основы национальной экономики

Для нас этот вид наказания может показаться глупым на первый взгляд, однако в Американских школах учеников не вытягивают на слабую троечку и родители не могут развести школьные проблемы своих детей коробкой конфет. В конце курса каждого предмета все ученики проходят тестирование которое проверяется компьютером, после чего сам компьютер выставляет оценку (проценты), также учитываются посещаемость и заработанные оценки во время курса, так что пропустив пару-две уроков ученик недобирает определенное количество баллов и в следующем году вынужден заново проходить этот же курс. Бывает что из-за этого выпускники вынуждены оставаться на следующий год для посещения всего лишь одного класса. При серьезных нарушениях таких как драки, наркотики, конфликты с учителями педагоги следящие за дисциплиной вызывают полицию. В каждой нормальной школе, где уровень деликвентного поведения невысок полиция вызывается 2-3 раза в неделю, хотя на мой взгляд около 80% этих вызовов являются перестраховками спец педагогов. Подростки совершившие нарушение в зависимости от тяжести совершенного несут различные наказания. Различаются два вида наказаний – это условное заключение (часто применяемое) и тюремное заключение. 1. Условное заключение на первый взгляд кажется, не так страшновато, но услышав последние строки приговора понимаешь, что не все так хорошо.

Экономическая прибыль и ее роль в экономике

Если это комедия, то декорации в ней будут по цвету яркими, веселыми. Пьеса драматического плана по цвету может быть яркая, но содержательная, а лирическая пьеса будет совсем другая, чем комедия или драма. Делая костюмы, нужно стремиться к тому, чтобы у каждого героя был свой основной цвет костюма, который помогал бы раскрытию его характера. В одинаковые костюмы одеваются персонажи, играющие войско, стражу, слуг и т. д. В костюмах не следует допускать неоправданной простоты, которая будет утомлять зрителей, не нужны также всякие мелкие детали ( пуговки, бантики, складочки), их все равно не будет видно. Костюм дополняет образ, но он не должен стеснять ребенка. Если нельзя сделать костюм, нужно использовать отдельные его элементы, характеризующие отличительные признаки того или иного персонажа: гребешок петушка, хвост лисы, уши зайчика и т. д. Дети редко участвуют в подготовке атрибутов, декораций для спектакля. Чаще всего им предлагают готовые костюмы, что, безусловно, радует ребят, но вместе с тем сковывает их самостоятельность и творчество. Атрибут – признак персонажа, который символизирует его типичные свойства.

Экономические блага. Вмешательство государства в рыночную экономику

Обращаясь вновь к примеру с интеграцией педагогического и технического знания в профессиональной педагогике в связи с этим заметим: педагогическое и техническое знания, проходя стадии ассимиляции и аккомадации, при которых происходит устранение обстоятельств, мешающих их сближению, взаимоуподобляясь в своих некоторых характеристиках, способствуют тем самым появлению качественно нового гносеологического образования - профессиональной педагогики, которое в свою очередь выполняет роль средства сохранения необходимого уровня равновесия между этими видами знания. Именно наличие указанного уровня и позволяет профессиональной педагогике аккумулировать в себе учебно-педагогические и производственно-технические составляющие, объединять "как законы педагогики, так и законы производства" (С.Я.Батышев). М о д е л и интегративно-педагогической деятельности могут быть выделены по различным основаниям. В частности по аналогии с разработанными Л.А.Беляевой моделями педагогической деятельности (44, 45). Соответственно, нами допускается существование теоцентрической, социоцентрической и натуроцентрической моделей ИПД.

Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Она также может упомянуть, также как и отец, что она старается для довольства Аллаха помогая ребенку и семье. Когда ребенок помогает убирать со стола, мать может упомянуть что Аллах доволен теми детьми кто помогает своим родителям. Такое упоминание не подразумевает и не предлагает давать целые лекции об Исламе. Никакой ребенок не захочет сидеть долго слушая лекцию о чем бы то ни было. Эффективным обучением является короткие реплики или истории которые указывают на Исламскую сущность действия. Когда родителю выплачивают закят (ежегодное налог) они должны сказать об этом детая. Когда они посещают больных, то необходимо процитировать аят из Корана или хадис (историю о Пророке Мухаммеде с.а.с.) которые рассказывает о том что это действие нравится Аллаху. Если ребенок выбирает тот или иной поступок, то родители должны напомнить о том какой путь будет по нраву Аллаху. Постоянное упоминание Аллаха, постоянная поддержка в совершении того что правильно, и постаянная хвала и положительная поддержка правильных действий, направят вашего ребенка на правильный путь, так считается в исламской педагогике.

Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Уполномочие на формирование правительства в этих странах имеет юридически своим источником не парламент, а избирательный корпус, так как правительство формируется президентом, избираемым посредством непарламентских выборов. Роль парламентов даже юридически невелика.(США) 2.Внепарламентский способ формирования правительства применяется и в странах, имеющих смешанную форму правления, V Республика Франции. Парламентский способ формирования правительства применяется в странах с парламентарными формами правления.Уполномочие на формирование правительства в этих странах получает та партия или партийная коалиция, которая победита на выборах и получила большинство мест в парламенте В Великобритании глава государства имеет право назначения премьер-министраВ ФРГ глава правительства - федеральный канцлер - предлагается бундестагу президентом, но последний решает этот вопрос только после консультации с лидерами крупнейших партийных фракций. Роль президента в деле подбора премьер- министра совершенно пассивна. Процедура назначения премьер-министра в Индии представляет собой республиканский вариант английской системы.46. Компетенция и функции правительства.Определение фактического объема полномочий правительства зарубежных стран не может быть осуществлено посредством анализа самих конституционных текстов.

Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

К первьм относятся полномочия по вопросам, которым придается общегосударственное значение. Так, муниципалитеты обязаны поддерживать в порядке дороги, обеспечивать санитарное состояние населенных пунктов, противопожарную службу, содержать школы. Круг обязанностей муниципалитетов может быть расширен за счет полномочий, делегированных им вышестоящими властями. Возможность такого делегирования предусмотрена, например, в США, Великобритании, ФРГ, Японии.Основными методами муниципальной деятельности являются регулирование, контроль и непосредственное управление муниципальным имуществом, предприятиями и учреждениями. Регулирующая и контрольная деятельность муниципальных властей в области местного хозяйства и обслуживания населения в основном состоит в выдаче лицензий на право открытия и содержания магазинов, бытовых и зрелищных предприятий, торговлю спиртными напитками, занятия различными промыслами и т.п., в установлении правил торговли, застройки, благоустройства, в планировке застройки населенных пунктов (выделение участков под жилищное, промышленное строительство, зеленых зон), в наблюдении за соблюдением природоохранительного законодательства.

Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

Фашизм есть принципиально новый, отличный от демокра- тического политический режим, установление которого приводит к существенным фактическим изменениям как в форме правления,так и в форме государственного устройстваПерестройка государственного аппарата после установления фашистского режима целиком подчинена задачам военнобюрократической централизации и уничтожения остатков либерально-парламентарной демократии.В условиях фашизма сохраняется обычно лишь одна партия фашистская.Роль правительства при фашизме зависит от отношения режима к институту главы государства. Совершенно естественно, что правительство и глава государства не могут обладать одинаковыми полномочиями. Главным орудием фашистской диктатуры может быть лишь один из этих высших органов государственной власти. Парламент при фашизме либо упраздняется (Италия после стабилизации фашистского режима), либо вырождается в чисто декоративный орган, лишенный каких-либо черт, свойственных парламентам демократических государств (Германия, Португалия до 1974 г.).Отношение фашизма к тем либо иным формам государ ственного устройства определяется его общей тенденцией к максимальному военно-бюрократическому централизму.

Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

Иное дело временное исполнение обязанностей Президента Председателем Правительства согласно ч. 3 ст. 92. Ведь здесь речь идет не о досрочном прекращении исполнения полномочий, а только о краткосрочном замещении Президента. Другой момент связан с начальными словами ч. 2 ст. 92: « Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно. ». В них явно проглядывает двусмысленность. Выходит, что во всех трех случаях ( отставка, болезнь, отрешение ) Президент сам прекращает свои полномочия. Между тем очевидно, что безоговорочно это его решение лишь в случае его отставки. При прекращении исполнения полномочий по состоянию здоровья, о чем говорилось ранее, инициатива может исходить как от Президента, так и со стороны ( с учетом состояния здоровья ). А уж при отрешении от должности и инициатива постановки вопроса, и решение исходят со стороны. Таким образом, это достаточно существенный фактор, при его различной трактовке возможны неожиданные повороты. Например, в ст. 167 Регламента Совета Федерации ( а СФ по Конституции назначает выборы нового Президента ) сказано, что основанием для рассмотрения СФ вопроса о назначении выборов могут быть истечение срока пребывания Президента в должности, а также досрочное прекращение Президентом исполнения своих полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 92 Конституции РФ. А не получится ли так, что СФ при любом варианте будет требовать какого-то письменного подтверждения от Президента? Наконец, нуждается в разъяснении приводившееся положение ч. 3 ст. 92 Конституции о том, на какие случаи распространяется временное исполнение обязанностей Президента Председателем Правительства РФ и что вправе ( чего не вправе ) делать последний в данное время.

Контрольная работа по теории вероятности_2

Данные лабораторных и инструментальных исследований. Пункция брюшной полости через задний свод от 19.02.2003:: Получено 2 мл сукровичной жидкости. Диагноз: нарушение менструального цикла; начавшийся выкидыш? внематочная беременность? Общий анализ крови от 19.02.2003: эритроциты 4,56 • 1012/л Hb 152 г/л H 47% лейкоциты - 6,8 • 109/л Вывод: отклонений от нормы нет Тест на беременность положительный ( )Операция: диагностическая лапаротомия, выскабливание слизистой матки. 11.45 - 12.25Поперечный разрез. В брюшной полости обнаружено 50 мл сукровичной жидкости. Матка увеличена, придатки не изменены. Источника кровотечения нет. Вероятно, имел место заброс крови из маточных труб в брюшную полость, что вызвало резкую боль. Брюшная полость осушена. чет салфеток - все. Рана брюшной стенки зашита полностью. Наложен внутрикожный кисетный шов. Моча светлая.Учитывая увеличенную матку, решено провести выскабливание слизистой матки.Длина матки 8 см, удалены остатки плодного яйца. Диагноз: Неполный самопроизвольный аборт на малом сроке. Заброс крови в брюшную полость из маточных труб. Данные лабораторных и инструментальных исследований.

Контрольная работа по теории статистики финансов и кредита

При цьому комп’ютерний центр не збирається відмовлятися від праці працівників по підряду, оскільки вони найбільш вигідні для виконання рідкісних періодичних робіт. Керівництво, розподіл завдань і контроль над виконанням всіх робіт здійснюватиметься безпосередньо індивідуальним підприємцем, який є одноосібним господарем всієї фірми. Оцінка ризиків і страхування. Основним ризиком для діяльності комп’ютерного центру є малий об'єм грошового обороту. Не дивлячись на те, що вірогідність його виникнення украй мала, слід проводити перелік профілактичних заходів. Наприклад, розвивати рекламу, тримати ціни не вище, ніж у конкурентів, пропонувати тільки високоякісні товари і послуги. Також великий ризик, пов'язаний із зміною законодавства. На жаль, ефективних способів захисту від цього не існує - будь-яка фірма, що працює на недосконалому українському ринку, ризикує опинитися у важкому положенні не з своєї вини. Крім того, слід допускати можливість пожежі, затоплення унаслідок прориву комунікацій, а також інших стихійних бід. На щастя, вірогідність такого ризику украй низька, тому її не слід розглядати серйозно.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.