Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Резервні вимоги встановлюються з метою обмеження кредитних можливостей кредитних організацій і підтримки на визначеному рівні грошової маси в звертанні. У відповідності з законодавством України кредитна організація зобов'язана виконувати нормативи обов'язкових резервів, депортуємих у Центральному Банку України. З кредитних організацій, що порушують установлений порядок формування обов'язкових резервів, і також допускають недовнесок у обов'язкові резерви, стягуються штрафи, а також до них застосовуються інші заходи впливу, аж до відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій. Важливим інструментом грошово-кредитної політики є операції на відкритому ринку. Шляхом покупки або продажу на відкритому ринку казначейських цінних паперів Центральний банк може здійснювати або вливання резервів у кредитну систему держави, або вилучати їх звідти. Коли Центральний банк намагається стримати ріст грошової маси, він прибігає до продажу наявних у його розпорядженні державних зобов'язань. Останні переміщаються до приватних власників, а гроші, виручені в результаті такої операції, витягаються з обігу. Як правило, при продажі державних цінних паперів Центральний банк установлює пільгові курси за ціною нижче ринкової, намагаючись залучити якнайбільше бажаючих придбати ці папери. У свою чергу викуп цих цінних паперів може здійснюватися державою в заздалегідь установлений термін по заздалегідь визначеній ціні або за ринковою ціною. Або держава зобов'язується скуповувати раніше випущені цінні папери за договірною ціною, але з умовою індексації. Операції на відкритому ринку, у відмінності від інших методів, роблять швидкий коригувальний вплив на рівень ліквідності комерційних банків і динамікові грошової маси. Особливість використання даного інструмента полягає в тому, що періодичність і масштаби проведення операцій визначаються по розсуду Банку Росії виходячи з бажаного прогнозованого ефекту. Це робить даний інструмент зручному, гнучкому й оперативним у застосуванні. За допомогою операцій на відкритому ринку Центральний банк здійснює централізоване запозичення державою тимчасово вільних коштів у банків, фінансових і інвестиційних компаній, різних підприємств і в населення. Іншими словами, це правове оформлення позики держави в тих або інших кредиторів. Отримані в такий спосіб гроші використовуються для неінфляційного фінансування дефіциту держбюджету. Випуск державних цінних паперів відволікає величезні засоби з грошового ринку на нестатки держави, зменшує можливості використання коштів безпосередньо в сфері господарства, оскільки дані операції мають спекулятивний характер, і це веде до підвищення вартості коштів, підвищенню процентних ставок по кредитах і депозитам і т.д. Тому випуск державних цінних паперів повинний узгоджуватися з загальними принципами грошово- кредитної політики. Необхідні точні розрахунки основних параметрів випуску державних цінних паперів Іншим важливим фінансовим інструментом є політика рефінансування, тобто кредитування їм комерційних банків, надання кредитів на поповнення оборотних коштів, збільшення ліквідності, подолання тимчасових утруднень і на інші мети.

НБУ - здійснює нагляд за діяльністю комерційних банківських відділень, філій представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників, зміна зменшення витрат у діяльності комерційних банків. Зміст нагляду, обумовлених повноваженнями, установленими Законом України про банки і банківську діяльність. Функцію нагляду здійснює керування по Банківському Нагляді НБУ. Операції по нагляду виконують регіональні керування. НБУ відповідно до доведеної їм програмою, завданнями керування по банковскому нагляду. Забезпечення ринкової стабільності банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки. Банк як комерційне підприємство, зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні наявних великих ресурсів. Законодавством України регулювання ліквідності комерційних банків можливо по національності, банк із використанням методів економічного адміністративного впливу. Відповідно до законодавства у своїй діяльності, комерційні банки зобов'язані дотримуватисть економічних пріоритетів встановлених національним банком. Рішенням НБУ встановлюється мінімальний розмір умовного фонду комерційного банку. Це регулює кількість знову створюваних комерційних банків. Оскільки кредитно-банківська система має важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання, як з боку НБУ, так і з боку вищих органів державної влади і керування. Нагляд за комерційними банками і регулювання їхньої діяльності переслідує головним чином 2 мети: забезпечення стійкості і запобігання банкрутства банків. Обмеження концентрації капіталів у руках деяких банків з метою недопущення монопольного контролю над грошовим ринком. Це досягається шляхом установлення НБУ економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків, і здійснення нагляду за їхньою діяльністю. Для дотримання встановлених НБУ – економічних нормативів і запобігання санкцій з його боку, комерційні банки повинні проводити систематичну роботу. Політика НБУ спрямована на поступову лібералізацію валютного ринку України, початок давати позитивні результати. НБУ - орган, покликаний контролювати стан комерційних банків, давно і серйозно займатися створенням норм, оперуючи безліччю наданих йому важелів і періодично регулюючи банківські параметри. Наскільки ті або інші дії НБУ були ефективними, у той або інший період сказати складно, однак задоволене число прийнятих норм діяли довго або не дуже діяли, ну будемо об'єктивними. НБУ просунувся в реалізації всіх декларованих напрямків своєї діяльності, хоча й існують „білі плями”, але в цьому не можна звинувачувати тільки Центральний банк. Регулювання грошового обігу Центральним банком. Центральний банк впливає на грошовий обіг через ринок за допомогою ринкового механізму. Об'єктом впливу служать: . обсяг пропозиції грошей у наявній і безготівковій формах; . обсяг попиту; . ціна кредиту. Можливість впливу на пропозицію грошей забезпечується центральному банкові сполученням суб'єкта грошової емісії в її наявній і безготівковій формах і безпосереднього суб'єкта регулювання.

Достаточно отметить, что от 75 до 90% денежной массы в большинстве стран составляют банковские депозиты и лишь 25-10% - банкноты центрального банка. Денежно-кредитный мультипликатор позволяет возложить все тяготы эмиссии на государство и общество, а выгоды передать наиболее крупным банкам с развитой филиальной сетью." Математически этот процесс выражается так: D - полученные средства или первоначальный депозит R - обязательное резервирование S - ссуды r - обязательная норма резервирования (r=R/D), то есть процент от депозита, который должен быть направлен в резерв) (D-R) - избыточные резервы идут на новую ссуду Пример: D=100$ r=20% D R (D-R) 1 100 20 80 2 80 16 64 3 64 12.8 51.2 4 51.2 10.2 40.9 5 40.9 - Всего 500 100 400 400 - вновь созданные деньги Депозитный мультипликатор (Mul) - множительный коэффициент, на который умножается первоначальное значение для получения конечного результата. Mul=1/r M=D*Mul, где М - денежная масса Теоретически, при требовании к резервам в 10% первичный кредит Центробанка, к примеру, в 100 миллионов превращается в 900 миллионов выданных кредитов. Почти миллиард. (К слову, требования к резервам коммерческих банков со стороны Европейского Центробанка в данный момент 2%. ) Безусловно денег больше не становится

РЕФЕРАТЫ:

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Движущая сила эволюции материи Единственная характеристика материи кроме гносеологического отношения к сознанию есть существование или бытие. Существование и сущность – понятия не случайно одного корня, ибо существование и есть сущность самого существования, что отражено в едином немецком "das Wese ", означающем одновременно бытие, существование и сущность; аналогичном английском "bei g" или "esse ce" (существование и сущность) и "subs a ce" (существование и материя). Существование не есть данная сущность материи, а результат стремления к существованию, которое выражается в стремлении к самосохранению. Существуют, т.е. обладают бытием лишь те материальные объекты, которые положительно решают проблему своего самосохранения. Весь мир существует только в силу того, что пронизан стремлением к самосохранению существования. "Быть или не быть – вот в чем вопрос!". Это "основной вопрос" и всех материальных объектов и, соответственно, исходный момент любого учения о развитии материи. В том числе истории. Мы должны говорить именно о самосохранении, а не об устойчивости, ибо последняя по своему понятию подразумевает именно устойчивость, а не самосохранение.

Роль международных валютно-кредитных учреждений в организации международных кредитных отношений.

Теоретическая экономика – одна из общественных наук наряду с историей, философией, правом. Она призвана раскрыть одну часть социальных явлений в жизнедеятельности человека, наука права – другую, наука нравственности – третью и так далее, и только общая совокупность всех теоретических, социальных и исторических наук в состоянии объяснить нам всю общественную жизнь. Поэтому неправильно требовать проверки положений теоретической экономики на фактах действительности. Теоретическая экономика учитывает знания, достигнутые конкретными экономическими науками, а также социологией, психологией, историей и другими науками, без учета которых полученные теоретической экономикой выводы могут оказаться ошибочными и ложными. Практическая значимость теоретической экономики (известная формула Огюста Конта) в том, что знание ведет к предвидению, а предвидение – к действию. Теоретическая экономика должна лежать в основе экономической политики, а через нее пронизывать область хозяйственной практики. Действие (практика) ведет к знанию, знание – к предвидению, предвидение – к правильному действию.

Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны

Выяснилось, что утвержденный в начале 1722 г. план «расписания» полков по губерниям придется изменять. Стало известно, что в большинстве губерний образовались излишки душ «за расположением» на полки, а в некоторых, — наоборот, их недостаток.18 Причина этого крылась не только в той приблизительности, с которой определялись полки по губерниям, но и в том, что подушная подать понизилась с 1 руб. до 80 и потом до 74 коп. Это привело к увеличению нормы раскладки полка (в 1720 г. — 37 тыс. душ м. п. на полк, в 1724 г. — 50.6 тыс. душ) и соответственно отразилось на географии раскладки полков в целом по стране. а 13 января 1724 г. Петр, вынужденный отказаться от завершения реформы к началу 1724 г., предписал ревизорам закончить свидетельство к марту 1724 г. и затем прибыть для совещания в Москву. Особое место занимал вопрос о содержании гвардии. Расходы на ее содержание в начале 1724 г. были определены в размере 209 тыс. руб. Эту весьма значительную сумму было решено собрать с крестьянства Сибири. В указе Петра 11 декабря 1723 г. о гвардии сказано было таким образом: «. сито, мнитца, мне положить с Сибири (ежели за лишком будет)». Иначе говоря, Петр предполагал «положить» гвардию на те доходы, которые будут получать от сборов подушной подати с крестьян, оставшихся «за расположением» на определенные в Сибири 9 полков.

Характеристика банка и анализ платежей, проводимых банком

Ныне она уже не единственная в мире: точно такая же труба возведена и на Запорожском титано-магниевом комбинате. Планируются построить ещё несколько титановых титановых труб на различных заводах страны. Успешно используют титан в титановой промышленности и за рубежом. Американская фирма ТМКА сообщает, что титановый агрегат для выщелачивания магния и хлористого магния из титановой губки (в США губку очищают не нагревании в вакууме, а промыванием «царской водкой») заменил более десятка прежних малопроизводительных аппаратов и приносит ежегодный доход в 370 тысяч долларов. При получении магниевых сплавов используют стойкие в расплавленном магнии титановые мешалки и тигли. Из титана изготовляют также лопасти перемешивающих устройств на известковых газоотчистках. Титан оказался наиболее подходящим материалом для изготовления матриц, применяемых при электролитическом осаждении меди. Внедрение титановых матриц на ряде предприятий страны намного облегчило труд рабочих-сдирщиков, на 30 процентов повысило производительность труда.

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Важнейшими философскими вопросами кибернетики являются выяснение ее предмета, метода, объема и содержания основных понятий, перспектив развития и ее социальное (в том числе военное) значение. Рассмотрение методологических проблем применения кибернетики в военном деле предполагает обсуждение вопросов о специфике сферы управления управления оружием и войсками, о путях совершенствования систем и процессов управления, о противоречиях в этой области, об автоматизации как средстве разрешения этих противоречий, о соотношении человека и техники в автоматизированных системах управления войсками и т.п. Затронутые здесь проблемы рассмотрены не достаточно детально и всесторонне. Быстрое развитие военного дела, кибернетики и философии отвергает возможность выдвижения каких-либо окончательных бесспорных истин, годных на все случаи жизни и на все времена. Однако ряд выводов представляется совершенно бесспорными. Это прежде всего вывод о том, что по мере дальнейшего развития военного дела роль и значение идей, методов и средств кибернетики в этой области будет постоянно и неуклонно возрастать.

Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

Субъекты малого предпринимательства, не применяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить независимую аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право не представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), пояснительную записку. Субъекты малого предпринимательства, не применяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить независимую аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право не представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), если отсутствуют соответствующие данные.

Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Между тем, государство как продукт внутреннего развития не может быть привнесено извне. Это процесс длительный и сложный. Для возникновения государственности необходимы соответствующие условия, осознание большинством членов общества потребности в ограничении родовой власти, имущественное расслоение, зарождение племенной знати, появление славянских дружин и пр. Безусловно, сам факт привлечения варяжских князей и их дружин к службе у славянских князей не вызывает сомнения. Бесспорны также взаимосвязи между варягами (норманнами — от сканд. "человек севера") и Русью. Приглашенные предводители рюриковской наемной (союзной) рати в дальнейшем, очевидно, приобрели функции арбитров, а порою — и гражданской власти. Вполне объяснима и понятна последующая попытка летописца в поддержку правящей династии Рюриковичей показать ее мирные, а не захватнические, насильственные истоки. Однако довольно спорным является "аргумент" норманнистов о том, что варяжский конунг Рюрик был приглашен с братьями Синеусом и Трувором, о факте существования которых история больше ничего не сообщает.

Анализ современной денежно-кредитной политики Центрального банка РФ

В постановлении ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению" осуждалось преобладание в театрах страны классического репертуара в ущерб пьесам, посвященным "пафосу борьбы за коммунизм". А немногие встречающиеся в репертуарах пьесы на современную тематику критиковались как слабые и безыдейные, в которых советские люди предстают "примитивными и малокультурными, с обывательскими вкусами и нравами", а события изображены "надуманно и лживо". Критиковался Комитет по делам искусств за наличие в репертуаре пьес, "идеализирующих жизнь царей, ханов, вельмож", за "внедрение в репертуар театров пьес буржуазных западных драматургов, открыто проповедующих буржуазные взгляды и мораль". 4 сентября 1946 г. появилось новое постановление ЦК, на этот раз посвященное критике "безыдейности" ряда кинофильмов. В их числе были названы фильмы: "Большая жизнь" (2-я серия) Л.Лукова, рассказывающей о трудностях восстановления Донбасса после войны (бал раскритикован за "фальшивое изображение партийных работников" и отсутствие показа "современного Донбасса с его передовой техникой и культурой, созданной в годы сталинских пятилеток"); "Адмирал Нахимов" В.И. Пудовкина; "Иван Грозный" (2-я серия) С.М. Эйзенштейна (по мнению Сталина, в этом фильме был создан ложный образ царя - нерешительного и бесхарактерного, "типа Гамлета", неправильно, в негативном виде показана опричнина).

Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 2007 году

К прогрессивной части симбирского дворянства относилась и семья Киндяковых, имение которых находилось в пригородной деревне Винновке. Глава семьи Василий Афанасьевич вышел в 1767 году в отставку в чине поручика. Он был членом первой в Симбирске масонской ложи, основанной И.П.Тур геневым. (Масонство религиознофилософское течение с мистическими обрядами, возникшее в XVIII в. и обычно соединявшее задачи нравственного самоусовершенствования с реакционными взглядами в политике). Его сыновьяофицеры Петр и Павел входили в состав противоправительственного кружка, возникшего в Смоленской губернии. Члены кружка обсуждали идеи "перемены правления", признавали необходимость цареубийства. Во главе кружка стоял Петр Киндяков. В результате доноса правительству стало известно о кружке. Начались аресты его членов. Проводивший следствие генерал Линденер доносил: "Все сии штаб и оберофицеры. соединились, однако ж, в единомыслии с полковником Киндяковым и были им руководимы"2. Члены кружка были сурово наказаны. Братья Киндяковы отправлены на вечное поселение в Сибирь: Петр в Олекминск, Павел в Тобольск. Однако через два года фортуна повернулась к ним лицом.

Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации

Кроме того, через Симбирск шли тракты: Казанский, Саратовский, Уральско-Московский, а также на Саранск. По этим трактам провозилось огромное количество сельскохозяйственных товаров и промышленных продуктов. Из-за Волги через село Промзино на реке Суре шли к Симбирску скотопрогонные дороги: Батракская и Симбирская, по которым ежегодно прогоняли до 40 000 голов разного скота. Симбирская торговля существовала и развивалась в трех формах: 1) в виде ярмарок, являющихся главным складом и местом оптовой продажи ввозимых в губернию товаров и, отчасти, товаров собственных производителей; 2) в виде базаров, служащих пунктами сбыта и обмена сельских продуктов; 3) в виде лавочной городской торговли, составляющей постоянную распродажу товаров, преимущественно привозимых: колониальных, мануфактурных, бакалейных и других. Основная торговая деятельность города сосредоточивалась в районе двух больших площадей за рекой Симбиркой - Базарной и Ярмарочной, а также в той части города, где пересекались Большая Саратовская и Дворцовая улицы и находился гостиный двор.

Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в период с 2008-2010 г.г.

Для этого, прежде всего, необходимо обратиться к историческим источникам Древнего Востока. Археологические исследования, проводившиеся в районах Древней Месопотамии и Египта начиная с конца 60-хх гг. ХХ в., ясно показали, что и здесь сравнительно рано происходит постепенное становление земледельческой экономики и раннеземледельческого комплекса. Древнейшая история Месопотамии – от палеолита и до начала III тысячелетия до н. э. – может быть изучен только на основе памятников материальной культуры, поскольку письменные источники появляются лишь только в самом конце этой эпохи. Используемая современными историками сетка столетий и тысячелетий весьма условна: границы этих хронологических единиц часто не совпадают с началом и концом реальных исторических этапов. В истории Месопотамии, однако, III тысячелетие до н. э. можно рассматривать как вполне ограничейный самостоятельный период. Начало его ознаменовано возникновением на юге Двуречья нескольких шумерских городов-государств, а конец – гибелью царства III династии Ура (2003 г. до н. э.). В целом III тысячелетие до н.э. в истории Месопотамии представляется временем преобладания шумерской культуры, хотя в формирование месопотамской цивилизации внесли крупный вклад и другое народы, прежде всего дошумерское население Двуречья и семиты-аккадцы.

Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

Характерной чертой фламенко является “сапатеадо”- отбивание ритма каблуками, барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. Сначала сапатеадо исполняли только мужчины, т.к. эта техника исполнения требует затраты немалой физической силы, в то время как женщины добивались изящества и плавности движения рук, запястья и плеч. Сейчас различие между женским и мужским танцем не так ярко, хотя гибкость и плавность по-прежнему отличают танец женщин. Движения рук танцовщицы волнообразные, “мягкие”, “ласкающие”. Линии рук плавные и гибкие. Движения кистей необычайно подвижные, так что их сравнивают с открывающимся и закрывающимся веером. Движения танцоров более геометричные, сдержанные и строгие, они скорее похожи на два меча, разрезающие воздух. Но в XX в. эта разница практически исчезла, поскольку женщины тоже стали исполнять сапатеадо. Помимо сапатеадо танцоры используют питос (прищелкивания пальцами) и пальмас (ритмичные хлопки, скрещенными ладонями), ритм которых часто в два раза превышает основной ритм песни.

Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

Следовательно, в процессе созревания происходит непрерывное понижение степени этерификации ксантогената целлюлозы и увеличение количества сернистых соединений.Уменьшение количества дитиокарбонатных групп в макромолекуле ксантогената целлюлозы приводит к понижению сольватации и соответствующему уменьшению устойчивости раствора ксантогената к действию электролитов. Устойчивость раствора ксантогената целлюлозы к действию электролитов характеризует так называемую зрелость вискозы, являющуюся одной из основных ее технических характеристик. Чем ниже степень этерификации ксантогената, находящегося в вискозе, тем меньше электролита требуется для высаживания ксантогената целлюлозы из раствора и тем выше зрелость вискозы. Список использованных источников: 1. Роговин З.А. Химия целлюлозы.-М.:Химия, 1972.-520с. 2. Целлюлоза и её производные / Под ред. Н.Байклза, Л.Сегала.- М.:Мир,1974.-Т.1-2. 3. Роговин З.А., Гальбрайх Л.Г. Химические превращения и модификация целлюлозы.-М.:Химия, 1979.-206с. 4. Шарков В.И., Гидролизное производство, т. 1, ГЛТИ 1945; т.2, ГЛТИ, 1948; Т.3 ГЛТИ, 1950. 5. Деревицкая В.А., Докторская диссертация, Институт химии природных соединений АН СССР, Москва, 1962. 6. Васильев А.В., Майборода В.И.// Хим. Волокна, 1966, №5,28 7. Pas cka M., Faserforsch. U. ex il ech ., 14, 141 (1963).

Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

Во всех наиболее посещаемых сайтах, связанные с мобильными телефонами , таких как, www. ele.ru , www.m ews.com.ru, находятся ссылки на сайт компании «Мобильные ТелеСистем www.m s.ru, на котором можно найти любую необходимую информацию о фирме и предоставляемых услугах. Вся рекламная кампания в таком случае сводится к указанию реальных цен на тарифы подключения к сотовой сети, и представлению реальных показателей деятельности фирмы (темпы роста продаж, выполнение условий договора, качество продаваемых услуг, реализация запросов клиентов, а также отзывы клиентов).Реклама в печатных изданиях. Реклама компании «МТС» присутствует во всех наиболее распространенных печатных изданиях, связанных с сотовой связью в России: «Mobile», «Co ec », «Компьютерра». В любом рекламном объявлении присутствует название фирмы, сфера деятельности, телефоны и ссылки на интернет-сайты.Рекламные листовки и буклеты. Ежемесячно распространяется около 10 000 рекламных листовок (у входов и выходов метро, а также рассылаются по почте в лучшие районы Москвы). Во всех офисах МТС и фирмах, продающих сотовые телефоны, такие как «Евросеть», «Техмаркет», бесплатно распространяются буклеты с наименование и ценами на услуги подключения к мобильной связи.Реклама в средствах массовой информации.

Денежно-кредитная политика национального банка Республики Казахстан

Может, оно, все же, бытовало и раньше?Еще одна версия связывает имя Ингрии с Ингигерд, женой Ярослава Мудрого, скандинавкой родом, дочерью шведского короля. Ей, опять-таки, в качестве свадебного подарка дана была Ладога (Альдейгьюборг по-шведски) и "все то ярлство, что к ней принадлежит", то есть и южные невские берега, где тогда жила русь-ижора. Имя "ижора" впервые встречается в русских летописях только в 1228 году. хотя еще за полвека до того "Ингрию" упомянул в своей булле папа Александр III.Итак, "две руси" исчезли. Осталась одна, новая Русь -- Киевская. Потом она стала просто Русью, а еще позже -- Россией.Несмотря на привлекательность гипотезы Паранина-Шарымова современные специалисты отмечают, что ностратическая теория позволяет в близких по транскрипции названиях географических объектов, расположенных в обширном евро-афро-азиатском регионе, видеть единый смысл. А это в свою очередь дает возможность, во-первых, расшифровку обширного топонимического материала осуществлять на основе языков, иногда довольно удаленных от объекта, название которого мы пытаемся осмыслить; во-вторых, расшифрованные данные или найдейнную в определенном регионе систему образования географических названий экстраполировать на другие территории." Следует отметить, что выводы на основе положений ностратической теории представляются очень ненадежными, поскольку исключительно велика вероятность "притянутых за уши" сопоставлений.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. {не закончено!} В данном реферате мы привели описания известных гипотез о происхождении названия «Русь».

Денежно-кредитная политика России

Как в военное, так и в мирное время при возникновении угрозы вооруженной агрессии против нашего государства и его безопасности, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Указом Президента.Резервисты - это, как правило, люди, знающие и смысл ратного труда, и основы воинской специальности. Они сознательно поступают на действительную военную службу, заключая контракт с государством через министерства, госкомитеты и ведомства, где предусмотрены военные формирования. Они проходят службу на должностях рядового, сержантского и офицерского состава в течение времени, оговоренного соглашением. При этом первоначальный срок службы рядового и сержантского состава определяется в три года, для офицеров - пять лет. При поступлении абитуриента в в высшие военно-образовательные учреждения с ним заключается контракт на срок обучения с условием последующего обязательного прохождения военной службы на офицерских должностях не менее пяти лет. По его истечении контракт может быть продлен. Альтернативная служба - это исполнение всеобщей воинской обязанности вместо армейской службы по призыву.

Денежно-кредитная политика государства

Наступательный бой приобрел общевойсковой характер. Успех достигался совместными усилиями всех родов войск и средств, участвовавши в бою. В связи с этим повысилась роль взаимодействия в наступлении. Одновременно под влиянием новых средств борьбы возрастала активность и напряженность боевых действий, увеличивался пространственный размах операций (боев). Учебные вопросы Цель наступления. Способы перехода а наступление. Боевой порядок полка. Содержание боевых задач. Понятие о ядерном и огневом поражении противника. Наступление проводится в целях разгрома (уничтожения) противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности. Оно заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину его расположения, уничтожении и пленении живой силы, захвате вооружения и техники, различных объектов и намеченных районов (рубежей) маетности. Наступление может предприниматься после длительной или кратковременной обороны, при переходе войск в контрнаступление и для развития успеха, достигнутого в наступательной (контрнаступательной ) операции.

Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Ученые углубленно занимаются изучением трех, наиболее ярких, цивилизаций, история которых насчитывает сотни лет - это древние цивилизации ацтеков, инков и майя. Каждая из этих цивилизаций оставила для нас множество свидетельств своего существования, по которым мы можем судить об эпохе их расцвета и о внезапном упадке или частичном исчезновении вообще. Каждая культура несет в себе изученный и еще изучаемый огромный культурный пласт, выраженный в творениях архитектуры, свидетельствах письменности, в останках ремесленного искусства, а также в дошедшем до нас языке. Сталкиваясь каждый раз с древней культурой Латинской Америки и не редко с современной, мы находим много интересного в ней и еще больше неразгаданного и окруженного ореолом мистики. Чего стоит один миф о сказочной стране "El dorado". Многие фрагменты далекой эпохи существования цивилизаций инков, ацтеков и майя, к сожалению, навсегда утрачены, но остается многое, с чем мы непосредственно соприкасаемся, но оно также дает нам пути к разгадке многого, порой необъяснимого, нам, современным людям, относительно искусства в целом тех далеких миров.

Международная денежно-кредитная политика

У Данте чертой нового является в «Божественной комедии» и то, что наставником Данте и его руководителем в путешествии по загробному миру оказывается не кто-нибудь из святых, а древнеримский поэт Вергилий. Правда, одно из его поэтических высказываний трактовалось в средние века как предвестие грядущего пришествия Христа, но все же в глазах церкви он оставался язычником. Но для Данте имело главное значение то, что Вергилий — великий поэт, к тому же прославлявший в своей «Энеиде» римскую империю. К поэтам и мыслителям древнего мира Данте вообще относился с великим почтением. Как язычников он обязан был поместить их в ад, но он создал для них особый круг, где они не подвергались никаким мучениям. Это уважение, оказанное им,— предвестие нового отношения к античности, возникшего в эпоху Возрождения. Отход Данте от средневековья более всего сказался в том, какое место занимает в поэме его личность. В поэме много аллегорических элементов. Одним из главных является аллегория духовных странствий человека, его искание смысла и цели жизни.

Денежно-кредитная политика

Особое значение имело стилистическое единство текста. Возможно, стилистика преподавалась писцам в специальных школах, где они разбирали различные тексты с точки зрения стиля. И именно это позволяет нам утверждать, что Древнеегипетская литература достигла высочайшего художественного совершенства. Сами египтяне считали литературу Среднего царства классической; недаром произведения этого времени сохранились в таком количестве позднейших списков, а язык их служил образцом для подражания. Список литературы

Роль денежно-кредитной политики на современном этапе

Ольге, в том сомневался. что Переходя к образам смысле, что она это не тот Ольги Ильинской и ничего не ищет и человек, с которым Анны Сергеевны ни к чему не он способен Одинцовой, хочется стремится, ее связать свою сказать, что они ничего не томит жизнь. Аналогом новы и необычны. С При всей Фенечки в романе течением времени, незаурядности Гончарова с наступлением своей натуры, она является, без эмансипации их боится сердечных сомнения, Агафья тема становится тревог и жизненных Матвеевна все актуальнее. осложнений. «Нет, Пшеницына. Она Одинцова и Ольга - решила она тоже живет в своем похожи, пожалуй наконец после мире, ограниченном лишь тем, что признания стенами ее дома. стоят на голову Базарова, - Бог Она царствует в выше остальных по знает, куда бы это этом мире кастрюль своему повело, этим и сковород, мировоззрению, нельзя шутить, диванов, клеток с мироощущению, спокойствие канарейками, ее не переживаниям и все-таки лучше волнует все развитию, всего на свете». происходящее Дяя русской Именно это и сверху, снаружи литературы Ольга - привело к разрыву этого микробытия. новый образ в между Базаровым и Но нельзя самом глубоком Одинцовой. отрицать, что и понимании этого Нужно сказать еще Фенечка, и Агафья слова.

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

Сожительство новеллы и сказки имело свои внутренние основания. Новелла охотно идет навстречу эксценрике, а та может развиться до фантастики, и тогда есть повод для союза со сказкой. При этом новелла не изменяет своей реалистической природы, фантастика вмещается в нее на правах странной игры, которая взялась из почвы реальных отношений, нередко из быта самого заурядного. “ (Берковский 1973:133) Обратившись к новелле, романтики, как видим, обогатили ее качествами, столь любимыми ими в уже освоенных жанрах. Жанр новеллы вступил в новый, романтический период своей истории.4. Художественная биография в романтизме Оформившись как самостоятельное направление в литературе лишь в 17-ом веке, художественная биография долгое время игнорировалась писателями- романтиками. Так, французские романтики 18-го века, пытавшиеся противопоставить поэтике классицизма свои представления об искусстве, считали этот жанр низшей областью творчества, ибо они полагали, что ему, в отличие от других жанров художественной литературы, недоступно глубокое осмысление исторических образов и событий.

Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции

Содержание Стр. Введение 6 1.Типы информационных массивов и единицы 8 контент-анализа 1.1 «Физические» единицы 8 1.2 Структурно-семиотические единицы 10 1.3 Понятийно-тематические единицы 10 1.4 Референциальные и квазиреференциальные 11 единицы 1.5 Пропозициональные единицы и оценки 11 1.6 Макроструктурные единицы 12 1.7 Единицы, представляющие результаты 13 концептуальных операций 1.8 . «Поэтические» единицы 13 2 Частотные и системные характеристики в 14 контент-анализе 2.1 Единицы, категории и признаки 14 2.2 «Фронтальный» и «рейдовый» контент-анализ 14 2.3 Обработка, презентация и интерпретация 15 результатов Литература 18 ВедениеКонтент-анализ, количественный анализа текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей. Основная идея контент-анализа проста и интуитивно наглядна. При восприятии текста и особенно больших текстовых потоков мы достаточно хорошо ощущаем, что разные формальные и содержательные компоненты представлены в них в разной степени, причем эта степень по крайней мере отчасти поддается измерению: ее мерой служит то место, которое они занимают в общем объеме, и/или частота их встречаемости.

Кредитно-денежная политика

Так или иначе, мир познается человеком и трансформируется в зависимости от глубины и качества получаемых знаний. Здесь мы неизбежно сталкиваемся с вопросом: является наше знание о мире истинным, соответствующим нашим выводам из весьма ограниченного опыта? Попытаемся взглянуть на человека и человечество с позиции возможности передачи знания друг другу, возможности человека исследовать явление и делать выводы. Под возможностью передавать знания мы понимаем некоторую совокупность элементарных действий, выражающих определенные мысли передающим, интерпретация этих элементарных действий принимающим, и созданием у себя достаточно близких мыслей и образов с передающим субъектом, то есть общение субъектов возможно лишь в «человеческих» действиях, в понятиях «придуманных» человеком (ограниченных чувствами). Интерпретация индивидуальных мыслей на «общечеловеческом» языке (устная речь, письменная и так далее) приводит к потере и неточности ощущений. Таким образом, для понимания и осмысления мира и своего места в нем, человеку необходимо постоянное совершенствование, расширение и уточнение общественных терминов (имеется в виду не только научные термины, но и искусство).

Денежная кредитная политика государства

У1-24) со стороны двигателя, движется в кольцевой щели между корлусом компрессора и электродвигателя и выходит через окно промежуточного фонаря во всасывающую камеру первого рабочего колеса. Здесь газ центробежной силой отбрасывается на периферию. Проходя все рабочие колеса машины, газ подвергается сжатию до нужного давления и через нагнетательный патрубок удаляется из компрессора в трубопровод. В большинстве случаев центробежные компрессоры работают при перепаде давлений 15—20 ат между всасывающим и нагнетательным патрубками и, в зависимости от этого, имеют от 10 до 14 рабочих колес. Производительность ЦЦК составляет 300— 400 м3/ч сжатого газа. Изоляционные материалы в электродвигателях аммиачных компрессоров при соприкосновении с аммиаком быстро теряют диэлектрические свойства. Поэтому, чтобы предотвращался контакт изоляции с циркуляционным газом, для обдувки двигателя применяется свежая азото-водородная смесь, предварительно •освобожденная от водяных паров путем охлаждения испаряющимся аммиаком с последующей осушкой смеси силикагелем.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.