Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Міжнародні зв'язки, що розширюються, зростаюча інтернаціоналізація господарського життя викликає об'єктивну необхідність обміну одних грошових одиниць на інші. Реалізація цієї необхідності відбувається через особливий валютний ринок, де під впливом попиту та пропозиції стихійно формується валютний курс. У зв'язку з цим у банківських структурах існують фахівці, трейдери, що працюють з валютою і валютними фінансовими інструментами. Проте це тільки початок шляху. Ще не всі інструменти освоєні, деякі нам ще не цілком зрозумілі, до багатьох у нас немає поки доступу. Але учитися всьому цьому треба. Сьогодні вже можна стверджувати, що в 1997 р. на українському валютному ринку був закладений фундамент термінового ринку, на який спирається система керування валютними ризиками. Тому головна мета даної дипломної роботи полягає в тому, щоб описати й охарактеризувати світову практику хеджування валютних ризиків, висвітити вітчизняний досвід і розкрити перспективи його розвитку. Дана робота розкриває актуальні питання і проблеми, що виникають у результаті міжнародної діяльності підприємств безпосередньо з іноземною валютою і є інформаційною базою, що допомагає фінансистам і менеджерам підприємств, що працюють на валютному ринку, прийняти правильне рішення, спрямоване на максимізацію ефективності фінансової діяльності підприємства. Вивчивши дані, надані в цій роботі і застосувавши їх практично до конкретних ситуацій, я вважаю, що підприємства, що потребують у методах страхування валютних ризиків, що виникають у результаті їхньої фінансової діяльності, зможуть у значній мірі підвищити ефективність своєї діяльності. Ця інформація буде корисна всім підприємствам, суб'єктам ЗЕД, тому що жодне з них не зможе здійснювати свою діяльність без залучення іноземної валюти при проведенні експортно-імпортних операцій. Тому що коливання валютних курсів лежать в основі виникнення валютних ризиків, і ці коливання відбуваються непередбачено як убік збільшення, так і убік зменшення, то імовірність незапланованих збитків чи прибутку велика. Тому підприємства повинні досить серйозно відноситись до даної проблеми, проблеми керування валютними ризиками, тому що зневага використання даної стратегії може викликати глобальні негативні наслідки для фінансової сторони діяльності підприємства. Важливість даної роботи і вивчення проблем, описаних у ній, також полягає в тому, що ця сфера є ще мало відомою на українському ринку. Недостача кваліфікованих кадрів, досвіду і як результат - споживачів у цій області, на жаль гальмує розвиток цього, досить важливого аспекту міжнародної діяльності. Оскільки учасниками даного виду операцій (форвардних, ф'ючерсних, опціонів і т.д.) є не тільки підприємства, але і банки і біржі, то можна сказати, що дана робота буде корисна і для цих структур, тому що в ній описується діяльність останніх, як форма участі в цих операціях. Не менш важливим є також і те, що інформація про банківську і біржову діяльність у керуванні валютними ризиками буде досить важливою і корисною для підприємств, тому що вони є однією із сторін при укладанні контрактів про страхування валютних ризиків. 1 ВАЛЮТНИЙ РИНОК ЯК МІСЦЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТИ 1.1 ВАЛЮТНИЙ РИНОК: ВИЗНАчЕННя Й ОСНОВНі ПОНяТТя Світовий валютний (форексний) ринок включає окремі ринки, локалізовані в різних регіонах світу, центрах міжнародної торгівлі і валютно-фінансових операцій.

Регулювання величини валютного курсу Існує ринкове і державне регулювання величини валютного курсу. Ринкове регулювання, засноване на конкуренції і дії законів вартості, а також попиту та пропозиції, здійснюється стихійно. Державне регулювання спрямоване на подолання негативних наслідків ринкового регулювання валютних відносин і на досягнення стійкого економічного росту, рівноваги платіжного балансу, зниження росту безробіття й інфляції в країні. Воно здійснюється за допомогою валютної політики — комплексу заходів у сфері міжнародних валютних відносин, реалізованих відповідно поточним і стратегічним цілям країни. Юридично валютна політика оформляється валютним законодавством і валютними угодами між державами. До заходів державного впливу на величину валютного курсу відносяться: а) валютні інтервенції; б) дисконтна політика; в) протекціоністські міри. 1.2.1 Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю Валютні курси впливають на зовнішню торгівлю різних країн, впливаючи на цінові співвідношення експорту й імпорту і викликаючи зміни внутрішньо економічної ситуації, а також змінюючи поведінку фірм, що працюють на експорт чи конкурують з імпортом. У цілому знецінення національної валюти надає можливість експортерам цієї країни понизити ціни на свою продукцію в іноземній валюті, одержуючи при її обміні ту ж суму в національних грошових одиницях. Це підвищує конкурентноздатність їхніх товарів і створює можливості для збільшення експорту. Імпорт же при цьому ускладнюється, тому що для одержання тієї ж суми у своїй валюті іноземні експортери змушені підвищити ціни. Одночасно відбувається збільшення імпортних цін (якщо попит на імпорт нееластичний за цінами), а слідом за цим і збільшення їхнього загального рівня. Зворотні явища спостерігаються при зміцненні національної валюти. Багато країн маніпулюють валютними курсами для рішення своїх задач як в області економічного розвитку, так і в області захисту від валютного ризику. Маніпулювання містить у собі цілий ряд заходів — від штучного заниження чи, навпаки, завищення курсів національних валют, використання тарифів і ліцензій до механізму інтервенцій. Завищений курс національної валюти — це офіційний курс, встановлений на рівні вище паритетного курсу. Паритетний курс розраховується на основі зіставлення вартостей кошиків товарів, однакових по якісних і кількісних характеристиках, у двох країнах. У свою чергу, занижений валютний курс — це офіційний курс, встановлений вище паритетного. Якщо ціни в іноземній державі підвищуються швидше, ніж на внутрішньому ринку, але курс іноземної валюти знижується в розмірі, меншому, ніж це обумовлено різницею в рівнях інфляції, то іноземна валюта переоцінена (її курс завищений). У цьому випадку вигідний експорт товарів з національної держави. Іноді встановлюються різні режими валютних курсів для різних учасників валютного ринку в залежності від проведених операцій: комерційних чи фінансових. Часто по комерційних операціях застосовується офіційний валютний курс, а по операціях, пов'язаним з рухом капіталу, - ринковий. Курс по комерційних операціях звичайно є заниженим.

Це означає, що підвищення курсу національної валюти сприяє збільшенню обсягів експорту і скороченню обсягів імпорту, а зниження курсу (подорожчання) національної валюти, навпаки, сприяє збільшенню обсягів імпорту і скороченню обсягів експорту. 2. Наявність негативного сальдо платіжного балансу є відображенням того, що попит на іноземну валюту перевищує пропозицію, а це у свою чергу, приводить до знецінювання національної валюти. Позитивне сальдо платіжного балансу, навпаки, характеризує підвищення пропозиції іноземної валюти і сприяє подорожчанню національної валюти. 3. Рух капіталів із країни в країну залежить від рівня процентних ставок і очікуваних змін валютних курсів. Країни, у яких установлені високі процентні ставки і функціонує стабільна грошова одиниця, є більш привабливими для іноземного капіталу. Інвестори позбавляються валют, яким загрожує девальвація, і переводять свої капітали у валюти тих країн, де проводиться тверда грошово-кредитна політика, що забезпечує високі процентні ставки і дорогу національну валюту. У світовій практиці ризик, пов'язаний з виникненням потенційних збитків, визначають терміном «експозиція». Коли мова йде про визначений фінансовий ризик, то говорять, що підприємство (установа) піддається «експозиції», а щодо валютного ризику вживається термін «валютна експозиція». З погляду практики виникнення валютного ризику пов'язано зі станом валютної позиції, тобто співвідношенням між вимогами і зобов'язаннями, що стосується іноземної валюти. У випадку закритої валютної позиції, тобто коли вимоги і зобов'язання сходяться, ризик зведений до мінімуму. Коли ж валютна позиція відкрита, суми вимог і зобов'язань не сходяться, у зв'язку з чим і виникає валютний ризик. У цьому випадку банку доведеться в майбутньому купувати валюту за новим курсом і продавати по старому. Якщо при відкритій валютній позиції сума валютних зобов'язань банка перевищує суму вимог, то це буде коротка валютна позиція, якщо ж навпаки, - довга. Збитки виникають тоді, коли доводиться відповідно до раніше укладеного договору продавати валюту за курсом нижче поточного, а купувати (прийняти раніше куплену валюту) за курсом, вище поточного. 2.2 Класифікація валютних ризиків За характером і місцем виникнення валютні ризики поділяють на: - операційні; - трансляційні (бухгалтерські); - економічні; - сховані. Операційний ризик пов'язаний з торговими операціями, а також із грошовими договорами по фінансовому інвестуванню і дивідендним платежам. Цей ризик може виникати під час підписання договорів на здійснення платежів чи на одержання коштів в іноземній валюті в майбутньому. Цей ризик можна визначити як можливість недоодержати прибуток чи понести збитки в результаті безпосереднього впливу змін обмінного курсу на очікувані потоки коштів. Експортер, що одержує іноземну валюту за проданий товар, програє від зниження курсу іноземної валюти стосовно національного, тоді як імпортер, що здійснює оплату в іноземній валюті, програє від підвищення курсу іноземної валюти стосовно національного. Невизначеність вартості експорту в національній валюті, якщо рахунок- фактура на нього оформляється в іноземній валюті, може стримувати експорт, тому що виникають сумніви в тім, що експортовані товари в кінцевому рахунку можна буде реалізувати з прибутком.

Квотирование Самой распространенной формой нетарифного ограничения является квота, или контенгент. Квотирование (контингирование)P это ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, позволенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за определенный период. Квотируется в основном импорт товаров. Оно (квотированные) играет роль, подобную протекционистской пошлине, т.Pе. способствует снижению конкуренции на внутреннем рынке. К нетарифным барьерам относится также государственная монополия (как исключительное право государства на осуществление определенных видов внешнеэкономической деятельности, национальные налоговые системы, национальные стандарты и т.Pп.). Государственное воздействие влияет и на регулирование ввоза и вывоза капитала. Государство, с одной стороны, должно обеспечить благоприятный инвестиционный климат с гарантией от национализации иностранной собственности, с другой защитить собственные интересы, например через установление максимальной доли иностранного капитала в совместных предприятиях, установление перечней отраслей, доступных для иностранных инвесторов, участие национальных кадров в управлении, доступность информации и т.Pд

РЕФЕРАТЫ:

Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия на примере ОАО "Белметалл"

Доминирующий в проекте содержательный аспект: литературное творчество, естественно-научные исследования,экологические, языковые (лингвистические), культурологические (страноведческие), ролево-игровые, спортивные, географические, исторические, музыкальные; Характер координации проекта: непосредственный ( жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира). Количество участников проектов (индивидуальные,парные, групповые); по продолжительности проведения: краткосрочные, долгосрочные, эпизодические. В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы проектов: исследовательские Требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников , социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов; творческие Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта.

Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

Так, путем введения приоритетного кредитования региональных затрат, обусловленных развитием производства, характерным для каждого региона, можно обеспечить финансовыми ресурсами затраты, которые в последствии быстро окупятся. Не исключается возможность создания банковских консорциумов для выполнения особо крупных региональных программ. Система кредитования, используемая коммерческими банками, предусматривает отбор объектов кредитования, приоритетные направления ссуд на те затраты, которые позволяют понять производительность труда, снизить трудоемкость, материалоемкость продукции, повысить ее качество и обеспечить получение более высокой прибыли. В условиях развития рыночной экономики резко возрастает роль фактора времени; это заставляет многие строительные организации пользоваться услугами лизинга. Лизинг относится к небанковской форме кредита, но на его развитие коммерческие банки могут оказывать серьезное влияние. Лизинг—это особая форма аренды, которая проявляется в передаче пользования машинами, механизмами, оборудованием, транспортными средствами.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Попав в Петербург в качестве посланца Суворова, Жуан знакомится с жизнью русского двора и светского общества. Как и в «Бронзовом веке», Байрон подчеркивает античеловечность феодально - крепостнических форм угнетения. Мир, по которому проходит Жуан, - это мир угнетения, мир социаль- ной несправедливости, жестокости, морального падения. Но идейный смысл этого крупнейшего произведения Байрона состоит не только в страстном разоблачении. Байрон защищает в нем идеалы свободы, рисует картину пробуждения народных сил и с надеждой смот- рит на это пробуждение. Его мечта устремляется вперед, в светлое будущее. Он твердо верит, что наступит время, когда люди наконец добьются свободы и будут жить в «новом веке», с ужасом вспоминая а позорном прошлом, как о какой-то чудовищной допотопной поре. До конца своей жизни Байрон остался поэтом-борцом. Когда в 1821 – 1822 годах движение карбонариев было разгромлено, он обратил свои взоры к Греции, где разгоралось национальное восстание, ставившее сво- ей целью освобождение страны от турецкого ига.

Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Теперь мне бы хотелось также схематично обрисовать, расходную часть, а затем проанализировать проблемы, стоящие перед бюджетной системой Российской Федерации, выделить ее основные особенности и недостатки. Итак, в российский бюджет на 1998 год заложена следующая структура расходов (в млрд. рублей): Государственное управление 11.4 Международная деятельность 21.1 Национальная оборона 81.8 Фундаментальное исследование и содействие 13.4 научно-техническому прогрессу Промышленность, энергетика и строительство 24.4 Сельское хозяйство и рыболовство 16.5 Образование 16.3 Культура и искусство 3.2 Здравоохранение и физическая культура 8.5 Социальная политика 37.1 Обслуживание государственного долга 120.5 Прочие расходы 117.6 Рассмотрим российскую бюджетную (финансовую) политику. Изучая налоговые поступления в 1997 году, легко заметить, что ожидаемые налоговые доходы существенно отличаются от реальных, а именно: к 1 ноября задолженность по налоговым платежам в бюджет составила 185.1 трлн. р. Можно вывести, что в бюджет поступает только 1/3, запланированных доходов, что не может не сказаться на его исполняемости.

Учет внешнеэкономической деятельности предприятия

Таким образом, был сформирован орган управления, который обеспечивал единое планирование и организацию мероприятий по транспортному обеспечению с учетом использования всей сети путей сообщения, а также согласование и подготовку различных видов транспорта в целях создания наиболее благоприятных условий для перевозок личного состава и материальных средств. Это давало определенные предпосылки для осуществления принципа комплексного использования всех видов транспорта. Начало формированию железнодорожных войск было положено постановлением Реввоенсовета Республики, которое было объявлено в приказе Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики от 5 октября 1918 г. Этим приказом учреждалась должность начальника железнодорожных войск, создавался его штаб, началось формирование первых 16 отдельных железнодорожных рот. Во фронтах вводились командир железнодорожных войск и штаб. В ходе наступательных операций железнодорожные войска производили восстановительные работы только первой очереди. Работы второй очереди выполняли ремонтно-восстановительные формирования (поезда) Наркомата путей сообщения (НКПС).

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Когда лингвисты осознали, что язык представляет собой, говоря словами Ф. де Соссюра, «систему чистых отношений», т. е. систему знаков, физическая природа которых несущественна, а существенны только отношения между ними, стала совершенно очевидна параллель между языком и математическими конструкциями, которые тоже являются «системами чистых отношений», и уже в начале ХХ столетия тот же де Соссюр мечтал об исследовании языка математическими средствами. Во-вторых, в математике в начале Нового времени вышли на первый план количественные методы, и только в XIX веке математики снова начали строить неколичественные абстрактные модели, отличавшиеся от античных более высоким уровнем абстракции, а также — что для нашей темы особенно важно — тем, что они могли использоваться для описания значительно более широкого круга явлений, чем пространственные формы; нередко такие модели оказывались удобным и даже необходимым средством для изучения явлений, о которых строившие их математики вовсе не думали и даже не знали об их существовании.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Кроме того, разгадку периодичности объясняли существованием Немезиды - тёмной звезды массой в несколько сотых солнечной. Немезида, согласно этой гипотезе, движется вокруг Солнца по вытянутой орбите и каждые 26 миллионов лет входит в кометное облако . Впрочем, станция "Пионер-10", находясь на окраинах планетной системы, не испытала дополнительного ускорения, которое можно было бы объяснить влиянием Немезиды или крупной планеты размером с Юпитер, хотя влияние тела в 3 - 5 масс Земли не исключается . Само облако Оорта наблюдать не удаётся, так как оно очень разреженное, слабо освещено Солнцем, а также потому, что мы находимся внутри него. Однако, другие сходные туманности, кажется, удалось наблюдать: вблизи некоторых близких к нам звёзд зарегистрированы еле заметные диски со щелью [Как устроена Солнечная система, 1988; Там скрывается планета? 1995; Планета у Беты Живописца? 1996]. Солнечная система, таким образом, состоит из четырёх частей: планетная система (пояс планет земной группы, первый пояс малых планет, пояс планет-гигантов); щель, или пояс Койпера (если он занимает всю щель); внутренняя часть облака Оорта; внешняя часть облака Оорта.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Чтобы удалить электрон с внутреннего слоя, энергии потребуется в десять раз больше, поэтому ион натрия с двойным положительным зарядом — большая редкость. Точно так же кальций, имеющий 2 электрона во внешнем слое и 8 в следующем, более низком слое, образует ион, теряя 2 электрона. То есть, когда атомы превращаются в ионы, они по строению становятся похожи на атомы благородных газов. Правило октета помогает нам понять, как устроены химические связи. Но оно работает далеко не для всех элементов. Например, олово имеет во внешнем незаполненном слое 14 электронов, но может отдавать только 2 или 4 электрона: отрыв большего количества электронов потребовал бы непомерных затрат энергии. Поэтому олово образует ионы с положительным зарядом 2 или 4. Правило октета — одно из тех правил, которые отражают на первый взгляд случайные закономерности, выведенные химиками из опыта и наблюдений. Однако эти закономерности легко могут быть объяснены в терминах атомной теории строения вещества. Список литературы

Внешнеэкономическая деятельность предприятий

Именно на этих преимуществах и основана устойчивость религиозных и мистических верований на протяжении всей человеческой истории. Способ тридцать пятый: Устойчивый положительный эмоциональный фон создаёт регулярная практика дыхательных упражнений из йоги и цигун, а также регулярные занятия медитацией. Данный список можно продолжать ещё довольно долго, но я думаю, что это не имеет смысла, так как любой способ сводится к созданию положительного эмоционального фона во время во время обучения или работы. Осмелюсь только дать Вам один совет: Никогда не создавайте положительный эмоциональный фон при помощи специальных химических препаратов. Это даст лишь обратный результат. Наш мозг не только наркоман, но ещё и лентяй. Если привыкнуть к «химии», то потом без химии мозг не станет работать. Он будет искать или ждать более лёгких путей. А потом есть такое понятие как «похмелье». И ещё, если положительный эмоциональный фон будет создан при помощи химии, то велика вероятность того, что мозг, сосредоточившись на восприятии кайфа, попросту отключится от восприятия внешней информации.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Это слишком важное звено для того, чтобы его игнорировать и недооценивать. Что касается учителей старших классов и преподавателей Вузов, то на их долю, в абсолютном большинстве случаев, остаётся шлифовка и доводка до ума уже двигающихся в определённом жизненном направлении фактически сформировавшихся «заготовок». Благодаря им они постепенно обрастают необходимыми для уже выбранного ими жизненного направления знаниями, навыками и умениями.  Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что дети и подростки нерадивы в учёбе вследствие того, что изучаемый материал преподносится им в сухой и неинтересной форме. Если же устранить прямое принуждение и суметь преподнести материал в живой, вызывающей интерес форме, то они обнаруживают необыкновенную активность и инициативу. «Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладевать вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей.

Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Говоря о префиксации, как о способе словообразования, следует отметить, что нет оснований сомневаться в ее активности и системности, поскольку продуктивные группы префиксов (префиксы интенсивности, отрицательно-привативные, префиксы re-, mi i-) все более активизируются и начинают приобретать обобщенное словообразовательное значение.СЛОВОСЛОЖЕНИЕ И ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ. Наряду с рассмотренными выше морфологическими способами образования новых единиц языка существует словосложение и лексикализация. В словосложении участвуют не одна, а две (иногда и более) основы, которые как бы «складываются». В современном французском языке словосложение является живым, продуктивным способом словообразования. Приведем несколько примеров: u gra e-ciel – небоскреб; fra co-soviй ique – франко-советский; u mag й opho e – магнитофон. Типы словосложения во всех трех примерах различны, первые два сложных слова могут быть трансформированы в словосочетания: u gra e-ciel = qui gra e le ciel, fra co-soviй ique = fra зais e soviй ique, (exis a ) e re la Fra ce e (L’U io ) soviй ique: сложные слова типа mag й opho e в словосочетания не трансформируются, что сближает их с производными аффиксальными образованьями.

Совершенствование деятельности промышленного предприятия по управлению производственными запасами на принципах логистики на примере ОАО "ЭКО"

Прозрение героиней индивидуальной и исторической осмысленности пути как собственного, так и своего поколения творческой интеллигенции передается в произведении различными средствами предметной изобразительности. Важны в этом плане и динамика портретной характеристики, когда, упившись гибельной свободой, рассказчица улавливает в своем лице появившееся выражение "блуждания, текучести", и пространственные образы-лейтмотивы. Так, забвение семьи заставляет Наталью признать, что "дом делался гостиницей", позднее же добровольный уход от семейного очага ради праздной и беспечной жизни в Париже и Риме будет символично "рифмоваться" с будущим возмездием судьбы – с уже вынужденной горестной эмигрантской разлукой с домом, Москвой, Россией. Период странствий героини по Европе, спроецированный на Евангельскую притчу о блудном сыне, становится одновременно и временем, когда в ее внутреннем мире пробуждается провидческое восприятие своей жизни и судьбы России. На почве ностальгических воспоминаний прорастает осознание главных ценностных ориентиров: "Россия, Маркуша, отец, Галкино". Постепенно преодолевая тернии новых чувственных увлечений (история с Джильдо), рассказчица все определеннее стремится познать таинственную закономерность своего пути, ту Высшую волю, которая "прядет узор жизни".

Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко"

В состоянии голода, при действии на организм холода, при физической или психоэмоциональной нагрузке происходит интенсивное расщепление запасенных жиров. В условиях покоя после приема пищи происходит ресинтез и отложение липидов в депо. Главную энергетическую роль играют нейтральные жиры - триглицериды, а пластическую осуществляют фосфолипиды, холестерин и жирные кислоты, которые выполняют функции структурных компонентов клеточных мембран, входят в состав липопротеидов, являются предшественниками стероидных гормонов, желчных кислот и простагландинов. Липидные молекулы, всосавшиеся из кишечника, упаковываются в эпителиоцитах в транспортные частицы (хиломикроны), которые через лимфатические сосуды поступают в кровоток. Под действием липопротеидлипазы эндотелия капилляров главный компонент хиломикронов - нейтральные триглицериды - расщепляются до глицерина и свободных жирных кислот. Часть жирных кислот может связываться с альбумином, а глицерин и свободные жирные кислоты поступают в жировые клетки и превращаются в триглицериды.

Управление финансовой деятельностью предприятия: анализ и пути улучшения (на примере УП "Проектстрой" ОО "Белои")

Значит, есть «память сердца» – эмоциональная память и «память рассудка» – логическая, смысловая память. Кроме того, есть память на запахи и на вкусовые ощущения, память зрительная, звуковая и двигательная. Слуховая память заключается в запоминании на слух фонем в морфемах. Осуществляется их запоминание в процессе письма, т.е. при передаче фонем с помощью букв. На уроках для этого используются различные виды диктантов. Зрительная память проявляет себя в процессе письма по слуху и при списывании. На уроках зрительная память проявляет себя при использовании различных видов списывания, а также диктантов со зрительной подготовкой. Речедвигательная память (кинестезическая) опирается на послоговое орфографическое проговаривание слов, в результате которого закрепляется фонемный состав изучаемого слова в мускульных движениях органов речи. Речедвигательная память используется при обучении детей правописанию слов с непроверяемыми орфограммами. Моторная память заключается в многократной записи одного и того же слова учеником. методика и школьный опыт не располагают данными о количестве необходимых повторных записей того или иного слова .

Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

Наряду с указанными выше собственно-безличными глаголами, которые не могут иметь форм 1-го и 2-го лица, в тех же разрядах безличных предложений очень часто встречаются и личные глаголы в безличном употреблении, например: Ветер воет в трубе – предложение личное, подлежащное. В трубе воет - предложение стало безличным, хотя лексическое значение глагола осталось тем же. 6. Очень богата группа глаголов личных, но способных образовывать безличные конструкции, в которых выражаются состояния или процессы окружающей природы и среды, или проявления какой-то стихийной силы, неназванной и часто неизвестной. Безличность в этих глаголах еще не закрепилась вполне как морфологическая черта, но она активно распространяется в современном языке, охватывая все больший круг глаголов. Можно привести такие примеры, как: бьет, барабанит, воняет, воет, гремит, душит, дерет и др. Различия в смысловых оттенках и в способе проявления состояния или действия какой-то ненадеванной стихийной силы зависят от переходности и непереходности глагола.

Организация системы управления рисками на предприятии

К мероприятиям третьего уровня относятся мероприятия по обеспечению запланированных действий в случае возникновения опасных и аварийных ситуаций; ликвидации или уменьшения опасности; применению спецодежды и других средств индивиду­альной защиты; нормализации санитарно-бытового обеспечения работающих. Годовой план по охране труда разрабатывается с учетом мероп­риятий, предусмотренных пятилетним комплексным планом и данных паспортизации. Этот план включается в соглашение по социальным вопросам и охране труда. В его разработке участвуют руководители подразделений, рабочие, колхозники, профсоюз­ный актив, специалисты. Он согласовывается с инженером по ох- ране труда и главным специалистом отрасли. Составляют также рабочий план инженера по охране труда, план-график проведения проверок и паспортизации, планы обучения и повышения квали­фикации, работы кабинета по охране труда и др. Указанные в планах мероприятия обеспечивают материальны­ми, финансовыми и трудовыми ресурсами; назначают ответствен­ных за каждый пункт плана и сроки его выполнения. 16. Виды инструктажей по технике безопасности, их проведение и регистрация.

Система управления рисками на предприятии

Над всей поверхностью легких ясный легочный перкуторный тон с незначительным коробочным оттенком, без локальных изменений. Симптомы Штейнберга и Потенджера отрицательны с обеих сторон. Голосовое дрожание не изменено. Данные топографической перкусси. поля Кренига справа слева 8 см. 8 см. высота стоя- спереди 4см на ключицей 4 см над ключицей ния верхушек сзади на уровне CVI Нижние границы легких. линии справа слева l. paras er alis верхний край VI ребра нижний край IV ребра l. mediaclavicularis нижний край VI ребра нижний край VI ребра l. axilaris a . VII ребро VII ребро l. axilaris med. VIII ребро VIII ребро l. axilaris pos . IX ребро IX ребро l. scapularis X ребро X ребро Подвижность легочных краев по l. axilaris pos . справа слева 3 см. 4 см. При аускультации над всеми легочными полями жесткое дыхание, хрипов нет, шума трения плевры нет. . Система органов пищеварения. Слизистая полости рта и зева негиперемирована, не отечная. Миндалины слегка увеличены, бледно-розового цвета. Язык обычной формы, по краям слабо обложен белесоватым налетом, сосочки не гипертрофированны.

Финансовые риски в деятельности предприятий и их оценка (на примере ОАО "ТАИФ НК")

Следовательно, не столь уж наивен миф о бароне Мюнхгаузене, который, дергая себя за волосы по соответствующему закону, не только мог бы вытащить себя из болота, но и, чисто теоретически, подняться даже в воздух. Только не в космос! В безопорной среде, естественно, никаких внешних сил нет, и центр масс инерцоида останется на месте. Конечно, на всякий случай было бы неплохо проверить инерцоид в безопорной среде, но как это сделать, не летая с ним на орбиту? Оказывается, довольно просто. Спустим с потолка тонкую прочную нить, прикрепим к ней за середину длинную перекладину (например, рейсшину, швабру и пр.), на одну сторону которой подвесим инерцоид, а на другую – любой противовес (рис. 4). Инерцоид должен быть ориентирован так, чтобы предполагаемая его сила тяги была направлена перпендикулярно перекладине ничто в нем не крутилось бы в одну сторону в плоскости вращения крутильных весов (иначе согласно законам механики весы закрутятся в другую сторону). Заведем пружину инерцоида и свяжем его грузы ниткой. Все готово к опыту. Рис. 4. Опыт с крутильными весами Что же мы получим? Мы получим крутильные весы, очень точный прибор, который способен «почувствовать» малейшую силу тяги.

Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

На Марсе органическое вещество могло появиться в результате химических процессов в атмосфере и на поверхности планеты. Могли занести его и метеориты. И, наконец, без органики не могли обойтись ни давно угасшая, ни существующая жизнь. Окончательно ответить на вопрос о жизни на Марсе смогут ученые после проведения ими непосредственно исследований на поверхности планеты. Поиск внеземных цивилизаций. Ранее рассматривалось проявление жизни вне Земли на любом уровне ее развития как само замечательное явление. Но поиски жизни ведутся и на более высоком уровне разума, другими способами. Разум ассоциируется с понятием цивилизация. Сейчас не исключается наличие внеземных цивилизаций (ВЦ), что вызывает надежды и желание ученых в установлении контакта с ними. Один из способов поиска ВЦ - радиоастрономический, заключается в подаче радиосигналов из земли в определенные участки Вселенной. Сигналы содержат информацию о землянах и нашей цивилизации и вопросы о характере другой цивилизации и предложение установить взаимный контакт.

Вычислительная техника в управлении на примере управления международных связей ВГУЭС

Афины: Сократ По решению суда был приговорен к смерти, из уважения – самым мягким способом – ядом. Идеи: управлять должны знающие, закон и справедливость – понятия тождественные. Именно за эти идеи Сократ и был признан виновным и был казнен за подрыв конституционного строя и за развращение молодежи. Причина такого решения суда: занятие должностей в Афинах – по жеребьевке (в т.ч. ремесленники ), жеребьевка – основной конституционный принцип Афин, жеребьевка считалась «волей богов», т.е. если против жеребьевки – то атеист, а атеизм – совращение молодежи. Платон (ученик Сократа). о формах правления: иерархия в порядке ухудшения: аристократия (власть лучших, сначала под лучшими имелись ввиду философы, но власть развращает даже философов – появилась олигархия), олигархия (власть немногих богатых; поскольку бедных больше, то существует недолго, превращается в демократию), демократия (власть народа, необученных, неграмотных людей, путающих многие понятия: «свобода – вседозволенность», «хамство – доблесть»; демократия перерастает в охлократию), охлократия – власть толпы (но толпе всегда нужен лидер, и он легко в ней появляется – появляется тимократия), тимократия – власть героев, власть чести (опасна тем, что эти герои и военные не мыслят своего существования без войны, жестокой централизации и т.п. – перерастание в тиранию), тирания – жестокая власть одного (против тирании выступают лучшие – опять возврат к аристократии).

Коммерческие риски во внешнеэкономической деятельности и управление ими

В частности, Григорьев В.П. исследует ономастику Велимира Хлебникова, Некрасова Е.А. – Андрея Вознесенского, Богославская Л.М. – Марины Цветаевой. Иногда рассматривается употребление онимов только отдельных классов (например: Храмцова М.И. описывает гидронимы в поэтическом языке Рождественского). Исследованию функционирования имен собственных в поэтическом тексте посвящены также работы Пузырева А.В., Михайлова В.Н., Фоняковой О.И., Карпенко Ю.А., Карпенко, Бумтян Л.М., Магазинник Э.Б. и др. Они направлены, главным образом, на влияние функций имен собственных в пространстве художественного текста. На последней общесоюзной конференции «Наука об» именах: перспективы развития ономастики, проходившей в Москве в 1991 году, в докладе Карпенко Ю.А. была сформулирована задача расширения исследовательской базы поэтической ономастики, причем не только за счет обращения к классикам жанра, но и к нашим современным поэтам. В рамках решения этой задачи находится и данная работа. Объектом нашего исследования стали имена собственные в поэзии Владимира Высоцкого, который был необыкновенно популярен в 60-80-е гг. XX в. как артист театра и кино.

Организация управления налогообложением в условиях рынка (на примере ГНИ Октябрьского района г. Орска)

Какими чертами наделен герой времени 30-х годов: он разочарован в жизни, у него нет положительных идеалов, цели в жизни, он не верит ни в любовь, ни в дружбу, смеется над человеческими привязанностями, "жизнь его томит, как ровный путь, без цели, как пир на празднике чужом". Григорий Печорин напоминает своими поступками лирического героя стихотворения "И скучно, и грустно.". Он разочарован в любви. Так, увлечение черкешенкой Бэлой приводит к преждевременной нелепой ее смерти. Герой романа как бы восклицает: Любить, но кого же? На время - не стоит труда, А вечно любить невозможно. Григорий Печорин относится и к жизни, как к игре, к глупой шутке ("А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка"). Он не дорожит жизнью, не боится смерти, с радостью идет на испытание судьбы, рискуя быть убитым пьяным казаком или погибнуть в пучине моря ("Фаталист", "Тамань"). Размышления Печорина в дневнике, который является беспощадным самоанализом и саморазоблачением, показывают степень одиночества героя. Это подтверждают и образы-символы, характерные для лирики поэта.

Внутрифирменное планирование деятельности предприятия в современных условиях на примере КП курортных услуг «Отдых»

Прежде всего, пословицы и поговорки равным образом представляют собой клише, т.е. установленные, «застывшие» сочетания слов, которые не образуются в речи каждый раз заново, а воспроизводятся в их утвержденной форме (Пермяков, 1985:12). Оба вида являются признаком и моделью типичных ситуаций или отношений между объектами. Они в равной степени располагают определенными языковыми особенностями. Однако Г.Л. Пермяков отмечает также значительные различия между пословицами, с одной, и поговорками, с другой стороны, т.к. внутри обоих типов клише, в свою очередь, можно установить огромное многообразие форм. Грамматическая комплексность клише поговорочного типа (Пермяков, 1985) варьируется в зависимости от их степени и характера; некоторые из этих образований выступают как простые, другие, напротив, в качестве комплексных предложений: de Bock zum Gar er mache – пустить козла в огород; Lehre de Wolf das Pa er os er, er sag doch “Lamm”.—Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Среди комплексных предложений Г.Л. Пермяков различает, в свою очередь, сложносочиненные, сложноподчиненные предложения и бессоюзные связки: Auch dem geschick es e Weber reiЯ ei mal der Fade (букв.: И у искусного ткача рвется нить). – Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.; Die Ka ze weiЯ, wo sie ge asch ha (букв.: Кошка знает, где она полакомилась). – Знает кошка, чье мясо съела.; Auf de Sack schlдg ma , de Esel mei ma (букв.: Бьют по мешку, но имеют ввиду осла). – На языке одно, на уме другое.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

В стихотворении "Одинокий лицедей" Хлебников говорит о своей поэтической и личной судьбе, о трагическом одиночестве: И пока над царским селом Лилось пенье и слезы Ахматовой, Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп влачился по пустыне, Где умирала невозможность: Усталый лицедей, Шагая на пролом. (3, 307). Проповедь поэта оказалась непонятной. Стихотворение завершается страдальческим признанием неудачи, крушения всего дела жизни: И с ужасом Я понял, что я никем невидим: Что нужно сеять очи, Что должен сеятель очей идти. (3, 307). Судьба В. Хлебникова была трагической. Дело не только в его личной беспомощности и неприспособленности к суровым условиям жизни. Трагичным было столкновение его утопических мечтаний с действительностью, его самоощущение себя как непризнанного пророку. 28 июня 1922 года В. Хлебникова не стало. Он умер, находясь в гостях у друга, почитателя его творчества, Митурича П. В., в селе Санталово Новгородской губернии от рецидива малярии, пареза ног и водянки. Похоронен был на погосте в деревне Ручьи Новгородской области. В 1950 году прах Хлебникова был перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. Своего рода завещанием В.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи".   Сила любви Наташи заключается в том, что ее самопожертвование совершенно бескорыстно. Именно этим отличается она от расчетливой жертвенности Сони, которая "с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других.". В такой жертвенности нет душевного порыва, потому что изнутри она подточена эгоизмом.   Переход Наташи в зрелый возраст кажется на первый взгляд чем-то неожиданным: "Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу." В грубоватой резкости портрета чувствуешь желание Толстого подразнить определенный круг читателей. Эпилог романа явно полемичен. Он направлен против дурно понятых идей эмансипации и у нас в России, и за рубежом. Иронически рассказывает Толстой об "умных людях", полагающих, что женщина должна блюсти девичье кокетство и "прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа". Это развращенный взгляд людей, "которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.