Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші в Україні малі підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти перших українських підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповісти на запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформація економіки України без підприємців малого бізнесу.Та практичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними офіційної статистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в Україні діє: 151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністю працівників 1,032 млн. чол.; 4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністю працівників 95 тис. чол.; 35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністю працівників 67 тис. чол.; 930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють без створення юридичної особи. Отже, по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн. чол., а виробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік населення маємо 3 малих підприємства. Це краплина в морі. В Україні мале підприємництво - це екзотика і хобі відчайдушних людей. Стан розвитку малого підприємництва в розвинутих країнах світу і в Україні: Показники США Японія Велико- Італі Німеч- Франція Україна британія я чина Кількість 19300 6450 2630 3920 2290 1980 151,4 МП (тис.) Кількість 74,2 49,6 46 68 37 35 3 МП на 1000 чол. населення Зайнято в 70,2 39,5 13,6 16,8 18,5 15,2 2,1 МП млн. чол. Частка МП 54 78 49 73 46 54 8,0 у загальній кількості зайнятих (%) Частка МП 50--55 52--55 50--53 57--6 50--54 55--62 7,0 у ВВП (%) 0 Джерело: Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. 1999. № 3. С. 49, 59. За станом розвитку малого підприємства Україна в десятки разів відстає від країн ЄС. Нас значно випереджають за всіма показниками розвитку малого підприємства Польща, Словенія, Чехія, Росія, Естонія та інші посткомуністичні держави. Дослідження фахівців багатьох національних, міжнародних урядових і неурядових організацій, таких, наприклад, як Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний центр перспективних досліджень, Координаційно- експертний центр об'єднань підприємців України, Український незалежний центр політичних досліджень, Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, Гарвардський університет міжнародного розвитку, а також науковців Національної академії України та вітчизняних вищих навчальних закладів, дають більш-менш узагальнюючу картину перешкод, котрі стримують і гальмують розвиток підприємництва в Україні. За результатами соціологічних досліджень МФК та анкетування малих приватних підприємств, які проводив Центр соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології, проблеми і перешкоди для розвитку малого бізнесу в Україні можуть бути розподілені на кілька категорій. Законодавчі та адміністративні фактори. Це фактори, пов'язані із законодавством України та податковою системою, або, іншими словами, перешкоди, створені державою, які включають: високі податки (на що вказали 97% респондентів); велика кількість різних податків (86% респондентів); часті зміни до вимог податкової звітності (77% респондентів); велика кількість видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню (42%) та заскладна процедура отримання ліцензій (16%); заскладна процедура реєстрації підприємства (41%); часті перевірки державними органами (38% респондентів);Ринкові умови Фактори, пов'язані з підприємницькою діяльністю взагалі: - низький попит на продукцію (57% респондентів); неплатежі з боку клієнтів (57% опитаних); труднощі з отриманням кредиту (52%); тиск з боку кримінальних елементів (30%); труднощі з конвертацією валюти (28%); нестача ділової інформації (24%) та брак управлінських знань (19%).

В Великобритании кадры для малого бизнеса готовит специально созданная общественная организация Комиссия по рабочей силе. Консультационную помощь оказывают местные органы власти, привлекающие с этой целью торгово-промышленные палаты, учебные заведения и ассоциации малого бизнеса. В ФРГ помощь малым предприятиям в форме консультаций, обучения, помощи в налаживании деловых контактов оказывают 83 торгово-промышленные палаты, которые финансируются за счет взносов своих членов и проведения учебных занятий. В США для управленческой и консультационной помощи предпринимателям создан ряд учреждений, работающих, как правило, на безвозмездной основе или за небольшую плату. Они существуют на средства как правительственных, так и частных организаций: администрации по делам малого бизнеса, министерства торговли, налогового управления, местных органов власти, университетов, других учебных заведений, центров развития малого бизнеса, корпораций местного развития и т.Pд. К выполнению программ управленческой подготовки и консультирования менеджеров малого бизнеса на добровольной безвозмездной основе привлекаются опытные бизнесмены и менеджеры

РЕФЕРАТЫ:

Малый бизнес, его место и роль в рыночной экономике. Развитие малого бизнеса в России и на Дальнем Востоке

Их цель - развивать у детей слуховое внимание, учить их отчетливо произносить многосложные слова громко и шепотом, различать слова похожие по звучанию правильно ставить ударение. Возьми игрушку. Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех- четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.). Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо. Выдели слово. Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.

Основные факторы оптимизации развития правового сознания в Украине

Важливі питання можуть вирішувати також судово-хімічні, біологічні та інші експертизи, можливості яких використовуються ще недостатньо. Узагальнення практики показує, що при розслідуванні справ про хуліганство в основному призначаються судово-медичні експертизи потерпілих і судово-психіатричні експертизи обвинувачених, проведення яких у випадках, передбачених ст.76 КПК України, є обов'язкове. Що ж до судово-медичних експертиз речовин-доказів, хімічних, біологічних та криміналістичних експертиз, то вони призначаються луже рідко. Таке становище пояснюється головним чином недооцінкою ролі і значення вказаних експертиз при розслідуванні хуліганських вчинків та недостатньою обізнаністю працівників слідчих органів з досягненнями експертної практики. Звертає на себе увагу й інше. Як мною вже зазначалося, 95% обвинувачених хуліганські дії вчинили в стані сп'яніння, причому багато з них зловживали спиртними напоями систематично, протягом тривалого часу. Розслідуючи справи про осіб, які вчинили хуліганство на грунті алкоголізму, слідчий повинен всебічно з'ясувати цю обставину і в разі необхідності призначити судово-медичну або судово-психіатричну експертизу для встановлення тяжкості захворювання з тим, щоб суд відповідно до ст.14 КК України міг вирішити питання про направлення засудженого на примусове лікування.

Развитие малого бизнеса на Украине

Фабрика «ШУМАВАН» экспортирует свою продукцию — белье, минимально в семьдесят стран мира. Так же как эта фабрика «КОЗАК», так и завод «ШКОДА» и Западночешский молзавод как основные предприятия в городе, построили для детей своих работников заводские сады, а строительство других .продолжается. В этом случае речь шла не только о финансовом, техническом и материальном участии предприятий в этом строительстве, помогали и трудящиеся предприятий тысячами часов отработанных в свое свободное время и безвозмездно, в рамках благоустройства города. Так выполнялись намеченные планы, наряду со строительством квартир и благоустройством города, в предвыборной программе Городского национального комитета.Традиции просвещения высокого уровня в Клатовы исходят из глубокого прошлого. Первоначально латинская гимназия, с 1865 года чешская, была когда-то цен­тром богатой культурной жизни города. Здесь учился, а также учил ряд выдающихся представителей чешской культурной жизни, как И. Добровский, Я. Врхлицкий, А. В. Шмиловский, врач и писатель И. Томайер, Р. Майср и др. В клатовском иезуитском колледже Б.

Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

Но возможно и указание общего признака, на основании которого определяется применимое право. Такие общие признаки сводятся к 6 формулам прикрепления (данное название иногда используется в юридической литературе, обозначая коллизионную привязку), имеющим краткие латинские обозначения: а) личный закон участников отношений (закон гражданства, закон национальности юридического лица, закон местожительства или местонахождения) - lex perso alis; б) закон места нахождения имущества - lex rei si a e; в) закон места совершения акта (правомерного - при сделках, неправомерного - при деликтах) - lex loci ac us; г) закон места осуществления деятельности - lex loci ac ivi is; д) закон суда (арбитража), разрешающего спор, - lex fori; е) закон, с которым данное отношение наиболее тесно связано, - lex causae. Встречаются также и некоторые другие формулы прикрепления, например закон валюты долга, закон флага, закон заключения брака и т.д. Однако такие специальные привязки не меняют общей картины. Вышеназванные формулы прикрепления так или иначе учитывают юридическую и фактическую связь соответствующих отношений с правом страны, которое будет применяться к ним.

Развитие малого бизнеса на Украине

Центральное место в суточном богослужении занимает литургия (по- гречески - "общее дело"), во время которой совершается евхаристия - таинство причащения. Первый единый литургический канон (порядок богослужения) был составлен в IV веке святым Василием Великим. Сейчас литургия Василия Великого служится лишь несколько раз в году, а наиболее употребительным в православном богослужении стал литургический канон Иоанна Златоуста. В период Великого Поста служится также литургия Преждеосвященных Даров, во время которой евхаристия не совершается. Литургическое богослужение имеет сложную структуру, включающую проскомидию (подготовительную часть), литургию оглашенных (готовящихся к принятию крещения) и литургию верных, когда совершается евхаристия. Последование молитв во время евхаристии составляет анафору (по-гречески - возношение"). Согласно каноническим правилам священные сосуды, используемые для евхаристии, - дарохранительница, дароносица, потир (евхаристическая чаша) - для иных целей использоваться не могут. Проповедь в православном богослужении центрального значения не имеет, поскольку само богослужение изобилует проповедническими элементами. Богослужение в православных церквах совершается обычно на национальных языках (славянских, греческом, сирийском, грузинском, английском).

Факторы, влияющие на развитие силы

Этот уровень сильно вырожден, так как существует много способов, которыми можно скомбинировать отдельные значения Ijz=mj, чтобы получить величину M = ( mj. Таким образом, уровень ?E0M соответствует вырожденному множеству состояний М>, причем вырождение снимается (по крайней мере частично) возмущением, описываемым гамильтонианом ?H1, который расщепляет уровень ?E0M на много подуровней. Согласно первому приближению теории возмущений, вклад первого порядка в расщепление уровня ?E0M дают лишь те члены гамильтониана возмущения, которые обладают отличными от нуля матричными элементами внутри множества М>, т. е. те, которые, действуя на состояние М>, не вызывают изменения величины М. Обращаясь к формуле (19), мы видим, что только те части W, которые отвечают операторам А и В, удовлетворяют этому условию и должны быть сохранены для вычисления энергетических уровней ?H методом возмущений. Член А имеет тот же вид, что и выражение для взаимодействия двух классических диполей и описывает упомянутое в разделе А взаимодействие одного диполя со статическим локальным полем, создаваемым другим диполем.

Роль процентной ставки как фактора обеспечивающего прибыльность банковского бизнеса

Многие фирмы исчисляют свои бюджеты стимулирования в определенном процентном отношении либо к сумме продаж (текущих или ожидаемых), либо к продажной цене товара. Считается, что это метод обладает рядом преимуществ. Во-первых, расчет в процентах к объему продаж означает, что сумма ассигнований на стимулирование будет, скорее всего, меняться в зависимости от того, что фирма “может себе позволить”. Во-вторых, этот метод заставляет руководство учитывать взаимосвязь между издержками по рекламе, продажной ценой товара и суммой прибыли в расчете на товарную единицу. В-третьих, он способствует поддержанию конкурентной стабильности в такой мере, что фирмы-конкуренты тратят на рекламу примерно один и тот же процент суммы своих продаж. 3). Метод конкурентного паритета. Некоторые фирмы устанавливают размер своего бюджета рекламы на уровне соответствующих затрат конкурентов. У этого метода есть два довода. Один из них заключается в том, что уровень затрат конкурентов олицетворяет собой коллективную мудрость отрасли. Второй гласит, что поддержание конкурентного паритета помогает избегать острой борьбы в сфере стимулирования. 4). Метод исчисления “исходя из целей и задач”.

Факторы риска развития атопического дерматита

Для руководства строительством правительственных предприятий и управления ими в 1870 году был создал департамент промышленности (кобусё), использовавший достижения западной науки и техники. «На службе в департаменте промышленности находилось около 750 иностранных специалистов»21. Протекционистская политика правительства содействовала накоплению капиталов в руках крупной буржуазии купеческих домов Мицуи, Коноикэ, Симада и др. Наиболее ярко государственный протекционизм в первое десятилетие капиталистической Японии проявился в организации крупной судоходной компании Мицубиси. Фирма Мицубиси была основана с помощью правительства самураем из Тоса-Ивасаки Ятаро. Начиная с 1875 года, правительство ежегодно выплачивало Мицубиси субсидию в размере 25 тыс. иен22. Политика государственного протекционизма в первые годы нового режима проводилась также в отношении частнокапиталистической текстильной промышленности. Так, и в 1871 году скупщик хлопка Касина основал «с помощью правительства свою прядильную фабрику в Токио»23. Большую помощь оказывало государство частным предпринимателям и в других отраслях промышленности.

Азиатский банк развития: характеристика, история создания, цели, задачи, роль, особенности и перспективы развития

Значительное внимание при Екатерине II уделялось развитию системы образования: создавались воспитательные дома, институты для девиц, кадетские корпуса. В 80-е гг. при организации губернских и уездных народных училищ был провозглашен принцип бессословного обучения. Однако наряду с подобными прогрессивными мероприятиями, объективно способствовавшими развитию буржуазных отношений, в России происходит усиление крепостничества. Уже в манифесте 6 июля 1762 г., объяснявшем причины переворота, определена одна из основных целей внутренней политики Екатерины И - всемерно поддерживать помещиков и держать в повиновении крестьян. В 60-е гг., когда императрица на словах еще поддерживала идею освобождения крестьян, крепостным было запрещено жаловаться на барина, помещикам разрешено отправлять своих крестьян на каторгу. В целях уничтожения взрывоопасных очагов на юге было ликвидировано самоуправление и осуществлена перестройка казацких округов - здесь в конце XVIII в. было распространено крепостное право. В дальнейшем, в годы правления Екатерины II, происходит усиление эксплуатации крестьян: крепостные составляли около 50% общей их численности, более половины из них были на барщине, которая в целом по стране к 80-м гг. увеличилась до 5 дней в неделю вместо 3 дней в 60-е гг; особенно широко во второй половине XVIII в. распространилась торговля крепостными.

Хромосомные заболевания человека и факторы их развития и наследования

Это означает, что если мы запишем теорему косинусов, теорему синусов и двойственную теорему косинусов сферической тригонометрии для сферы радиуса r в виде то формулы тригонометрии Лобачевского можно записать в том же виде, заменив стороны a, b, c треугольника произведениями ai, bi, ci; так как умножение сторон a, b, c на i равносильно умножению на i радиуса сферы, то, полагая r=qi и воспользовавшись известными соотношениями cos(ix) = ch x, si (ix) = i sh x, мы можем переписать соответственные формулы тригонометрии Лобачевского в виде Сам Лобачевский пользовался не функциями ch x и sh x, а комбинациями введенной им функции с тригонометрическими функциями; постоянная q в этих формулах – та же, что и в формулах (1) и (2). Фактически Лобачевский доказал непротиворечивость своей системы тем, что ввел как на плоскости, так и в пространстве координаты и таким образом построил арифметическую модель плоскости и пространства Лобачевского. Однако сам Лобачевский видел свидетельство непротиворечивости открытой им геометрии в указанной связи формул его тригонометрии с формулами сферической тригонометрии. Этот вывод Лобачевского неправомерен.

Российский экспорт военно-технической продукции как важнейший фактор экономического развития страны в 1990-е годы

Высокая потребность гепатоцитов в кислороде обусловливает прогрессирующее уменьшение концентрации последнего в печеночной дольке от зоны 1 (окружение портального тракта) к зоне 3 (окружение центральной венулы). Следовательно, гепатоциты, локализованные в зоне 3, наиболее подвержены последствиям гипоксии – фиброзу и некрозу. Более того, максимальное количество цитохрома Р450 2Е1, в составе МЭОС участвующего в метаболизме этанола, обнаруживается именно в зоне 3. Механизмы этанол–индуцированного фиброгенеза до конца не расшифрованы, однако установлено, что при АБП формирование цирроза может происходить именно путем прогрессирования фиброза в отсутствие выраженного воспаления. Важное звено фиброгенеза – активация цитокинов, среди которых особое внимание уделяется трансформирующему фактору роста ( GF ? ), под воздействием которого происходит трансформация жиронакапливающих клеток Ито в фибробласты, продуцирующие преимущественно коллаген 3 типа. Другим стимулятором коллагенообразования служат продукты перекисного окисления липидов. Иммунные механизмы Реакции клеточного и гуморального иммуного ответа не только играют существенную роль в повреждении печени при злоупотреблении алкоголем, но и в значительной степени могут объяснить случаи прогрессирования заболевания печени после прекращения употребления спиртных напитков.

Развитие творческого воображения у детей подросткового возраста с задержкой психического развития в ходе кружковой работы

Нет оснований думать, что перечисленным исчерпывается перспектива дальнейшего изучения витамина, так как эксперименты на животных, данные, получаемые в клинике при лечебном применении витамина, анализ фактов, иллюстрирующих известную нейро- и кардиотропность тиамина, с несомненностью указывает на наличие еще каких-то специфических связей витамина с другими биохимическими и физиологическими механизмами (В. Б. Спиричев, 1966; Ю. М. Островский, 1971). 2. Химические и физические свойства витамина В1 Тиамин (В. М. Березовский, 1959; В. А. Девятнин, 1964), или 4-метил-5-?- оксиэтил- - (2-метил-4-амино-5-метилпиримидил) -тиазолий, получается синтетически обычно в виде хлористо-или бромистоводородной соли: -Рйаминхлорид (М-337,27) кристаллизуется с Ѕ Н2О в бесцветных моноклинических иглах, плавится при 233—234° (с разложением). В нейтральной среде его спектр поглощения имеет два максимума — 235 и 267 нм, а при рН 6,5 Один — 245—247 нм. Витамин хорошо растворяется в вода и уксусной кислоте, несколько хуже в этиловом и метиловом спиртах и нерастворим в хлороформе, эфире, бензоле, ацетоне.

Здоровьесберегающая среда как фактор детского развития

Крона болезнь Крона болезнь - неспецифическое воспалительное поражение желудочно-кишечного тракта на любом его уровне с образованием воспалительных инфильтратов, глубоких продольных язв, осложняющихся перфорациями, наружными или внутренними свищами, кровотечением и другими тяжелыми осложнениями. Этиология неизвестна. В толстой кишке болезнь Крона проявляется в виде гранулематозного колита. Возникновение очагов гранулематозного воспаления и изъязвления обширных участков толстой кишки приводит к интоксикации, истощающему поносу, кишечному кровотечению, анемии, дис-протеинемии, нарушениям электролитного баланса и осложнениям септического характера. Симптомы, течение. При локальных поражениях, чаще всего возникающих в илеоцекальном отделе, характерно общее недомогание, повышение температуры до субфеб-рильной. При пальпации определяется инфильтрат в правой половине живота. Нередко наблюдается острое начало заболевания, которое сходно по клинике с острым аппендицитом. Иногда правильная диагностика является лишь результатом операции (обнаруживают терминальный илеит или илеоко-лит). В дальнейшем в этой зоне образуются внутренние или наружные свищи.

Влияние биологических факторов на развитие физических способностей

К концу 1992 года, когда дебютный альбом был уже почти готов, стали поступать предложения от различных инди-прогрессив-лейблов, и группа сделала свой выбор в пользу "SI music". Для оформления обложки диска задействовали австралийского художника Грегори Бриджеса, рисунки которого очень понравились эвероновцам. "Paradoxes", вышедший в мае 1993-го получил хорошие отзывы, причем не только от поклонников прогрессива. Журналы "Heavy Oder Was" и "Burr !" поставили "Парадоксам" высокие оценки, а многие специализированные издание признали пластинку альбомом года. После серии гастролей и участия в фестивалях "Evero " вернулись в "Woodhouse S udios" готовить второй лонгплей. Эрок принял их с распростертыми объятиями и помог сделать более сбалансированный альбом, "Flood". К сожалению вскоре после выхода пластинки лейбл "SI music" обанкротился и музыканты не получили ни пфеннига за свою работу. Группу хотели было распустить, но через несколько месяцев одумались и стали продолжать работу. Филиппс и Мус соорудили свою студию "SpaceLab", где и прошли сессии третьего альбома. После издания "Ve us" лейблом "Masco records" Ральф Янссен потерял интерес к дальнейшей работе и его пришлось заменить Улли Ховером.

Особо охраняемые природные территории как фактор регионального развития

Ситуация осложняется еще и тем, что в России идет реформирование системы образования, изменяются программы обучения по базовым специальностям, особенно социально-гума-нитарного профиля, формируются новые требования госстандартов, расширяется практика организации образования. Вводится многоуровневая подготовка кадров, новая система их аттестации, повышения квалификации, перепрофилирования. Школьное образование - составная часть социального. Оно базируется на единстве и взаимосвязи знаний о социальной и индивидуальной жизни человека. Формируется внешкольная практика социального образования, которая опирается на детско-юношеские дома творчества, бывшие дома пионеров. Здесь также начинает обновляться и расширяться дополнительное внешкольное образование, основывающееся уже не на традиционной кружковой, секционной работе, а на поиске новых форм. Наше исследование показало, что у десятиклассников ценность получения образования тесно связана со стремлением к достижению "успеха у лиц другого пола" (74,3%), "жизни в большом красивом городе" (66,7%), "приобретению машины, дачи, модных вещей" (48,6%), получению "почетных званий, правительственных наград" (31,2%), "возможности руководить людьми" (29,9%), "большой благоустроенной квартиры" (28,8%).

Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Она также может упомянуть, также как и отец, что она старается для довольства Аллаха помогая ребенку и семье. Когда ребенок помогает убирать со стола, мать может упомянуть что Аллах доволен теми детьми кто помогает своим родителям. Такое упоминание не подразумевает и не предлагает давать целые лекции об Исламе. Никакой ребенок не захочет сидеть долго слушая лекцию о чем бы то ни было. Эффективным обучением является короткие реплики или истории которые указывают на Исламскую сущность действия. Когда родителю выплачивают закят (ежегодное налог) они должны сказать об этом детая. Когда они посещают больных, то необходимо процитировать аят из Корана или хадис (историю о Пророке Мухаммеде с.а.с.) которые рассказывает о том что это действие нравится Аллаху. Если ребенок выбирает тот или иной поступок, то родители должны напомнить о том какой путь будет по нраву Аллаху. Постоянное упоминание Аллаха, постоянная поддержка в совершении того что правильно, и постаянная хвала и положительная поддержка правильных действий, направят вашего ребенка на правильный путь, так считается в исламской педагогике.

Экономический рост и факторы его развития

Уроки, проводимые на тематически сгруппированном материале, включает в себя разные по форме и содержанию беседы, в процессе которых развивается и диалогическая и монологическая речь. Важной задачей таких уроков-бесед является систематизация той информации, которую учащиеся уже имеют для разговора, побуждение их к выражению оценок, личного отношения к обсуждаемой теме, активизация речевого запаса. В этих беседах активная роль принадлежит учителю, однако постепенно ориентируется на образцы его речи, учащиеся сами начинают ставить вопросы, в том числе уточняющие предыдущие реплики учителя. Поэтому особую ценность представляют такие темы, содержание которых обусловлено индивидуальным опытом детей (самостоятельное чтение, выходной день, события в семье, каникулы, занятия в кружках и пр ). Краткие беседы в начале урока развития речи (о погоде, дежурстве, календарных датах, распорядке дня, предстоящих событиях) – важный участок речевой практики. В системе формирование навыков общения им отводится большая роль: «Краткие беседы позволяют закрепить и совершенствовать приобретаемые на уроках речевые навыки и умения в условиях естественной коммуникации, они дают возможность выявить самостоятельно приобретаемый слабослышащими детьми словарь, они позволяют вводить в речь учащихся «лексическим путем», т е вне системы моделей, ряд конструкций, фразеологические оборотов, характерных для разговорной речи, но не укладывающихся в методическую систему».

Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

Процесс мифологизации реальности неизбежно привел к тотальной типологизации. "Литература вторгается в психику масс, чтобы найти в ней разбросанные части нового человека и в виде типа вернуть его массам", - говорил А.Толстой на 1-м съезде советских писателей об этом литературном процессе, напоминающем сотворение Франкенштейна. Так постепенно возникла художественная структура мнимой соборности, лишенная космических корней и космической универсальности, застывшая в вакууме экстраполяции. Внутреннее пространство было вытесненео внешним. "Вторая волна" - естественная реакция на косность, мертвенность сложившейся схемы. Взгляд авторов переместился из внешнего во внутреннее пространство. Важным стал человек как индивидуальность (а не как тип). И, естественно, классическая модель повествования была вытеснена моделями с подчеркнутым личностным, авторским, началом. Обратим внимание, как построено повествование в "Рудольфио". Распутин ведет рассказ от третьего лица, однако его знания не простираются за сферу информации, которой располагает Рудольф.

Малый бизнес в Украине

Лермонтов и Печорин - автор и герой Вступление к теме другими словами можно назвать предисловием. По замечанию Лермонтова, предисловие является в книге, как первой, так и последней вещью. Сопоставлять всякого автора с героем созданного им произведения и просто и трудно, потому что автор связан со своим героем прямыми, но в то же время и таинственными, необъяснимыми нитями. Потому что процесс творчества необъясним. Рассматривать связь автора с героем можно в двух планах: первый - слияние автора с героем; второй - взгляд автора на героя издалека, с позиций осуждения его пороков, его высмеивания. Иногда эти взгляды могут сочетаться. В предисловии к "Герою нашего времени" М. Ю. Лермонтов говорит, что нарисовал современного человека, какого он слишком часто встречал: "Автор этой книги. Ему просто весело было рисовать современного человека, каким он его понимает и, . к несчастью, слишком часто встречал". Чем же Григорий Александрович Печорин похож на своего создателя, Михаила Юрьевича Лермонтова? Каковы эти признаки, черты, которыми обладали и тот и другой, как представители эпохи 3О-ых годов девятнадцатого столетия? Во-первых, Печорин - человек армейский, он военный, что было типично для дворянства 19 века.

Роль лизинга в развитии малого бизнеса

Руководитель проекта Яковлев М.Г. Задание принято к исполнению Соболевская О.А. содержание Введение . 5 1. Техническая характеристика издания . 8 2. Общая схема изготовления издания . 9 3. Выбор и обоснование технологического процесса изготовления печатных форм . 10 4. Выбор основного оборудования 11 5. Выбор основных материалов . 13 6. Карта технологического процесса изготовления печатных форм . 14 7. Расчёт объёма работ и трудоёмкости операций . 16 7.1. Расчёт объёма работ 16 7.2. Расчёт трудоёмкости операций . 18 8. Расчёт количества материалов . 20 Заключение . 21 Список использованных источников 22 Приложение 1. Схема монтажных форм для переплётной крышки, форзаца, 23 вклейки и первой тетради блока Приложение 2. Схема планировки участка по изготовлению печатных форм 24 Приложение 3. Технологическая инструкция по изготовлению печатных форм . 25 ВВедение В курсовом проекте стоит задача в разработке технологического процесса изготовления форм плоской офсетной печати способом позитивного копирования для книжного издания "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я. Коласа". Современное состояние и тенденции развития техники и технологии полиграфического производства характеризуются всё более опережающим ростом удельного веса офсетного способа по сравнению с другими видами печати.

Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края

Упрочняющие наполнители. Некоторые вещества усиливают каучук, придавая ему прочность и сопротивляемость износу. Они называются упрочняющими наполнителями. Углеродная (газовая) сажа в тонко измельченной форме – наиболее распространенный упрочняющий наполнитель; она относительно дешева и является одним из самых эффективных веществ такого рода. Протекторная резина автомобильной шины содержит приблизительно 45 частей углеродной сажи на 100 частей каучука. Другими широко используемыми упрочняющими наполнителями являются окись цинка, карбонат магния, кремнезем, карбонат кальция и некоторые глины, однако все они менее эффективны, чем газовая сажа. Наполнители. На заре каучуковой промышленности еще до появления автомобиля некоторые вещества добавлялись к каучуку для удешевления получаемых из него продуктов. Упрочнение еще не имело большого значения, и такие вещества просто служили для увеличения объема и массы резины. Их называют наполнителями или инертными ингредиентами резиновой смеси. Распространенными наполнителями являются бариты, мел, некоторые глины и диатомит. Антиоксиданты. Использование антиоксидантов для сохранения нужных свойств резиновых изделий в процессе их старения и эксплуатации началось после Второй мировой войны.

Развитие малого бизнеса в России

Делопроизводство – совокупность работ по документированию управленческой деятельности и организации документооборота. Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или получения до исполнения или отправки. Движение документов – это движение управленческой информации для выполнения функций управления, принятия решений и их претворения в жизнь. При создании документов необходимо соблюдать принцип достаточности и неизбыточности. Культура работы с документами определяет уровень организационной культуры на предприятии и обеспечивает повышение эффективности управления. В малых предприятиях более простая схема управления ( более простая схема документооборота ( эта система более рациональна. Документооборот – регламентированная схема движения документов по пунктам обработки для выполнения необходимых творческих, формально- логических и технических операций с документами. Требования к документообороту:1. Прямоточность движения (либо сверху вниз – нисходящее, либо снизу вверх – восходящее, без создания петель). 2. Избирательность в распределении документов в соответствии с функциональными обязанностями. 3. Необходимость и достаточность маршрута. 4. Единообразие маршрута.

Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

Такая всеядность сторонников Лебедя породила ряд парадоксальных ситуаций. Например, в Новосибирской области лидер «Яблока» прямо отказался поддерживать коалицию, участвовавшую в выборах под названием «Лебедь Явлинский». Тем не менее коалиции удалось добиться некоторого успеха на выборах. Другие регионы, где сторонникам Лебедя удалось завоевать заметные позиции в законодательных собраниях, это Красноярский край и Калининградская область. В целом, однако, успехи ориентировавшихся на Лебедя организаций были скромными. Оно и не удивительно: в большинстве случаев имя отставного генерала использовалось заведомо слабыми кандидатами. Присвоить популярность Лебедя удавалось, разумеется, далеко не всем. Еще ярче персонализм проявился в деятельности другой организации, весьма широко представленной на региональном уровне, - Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Ей удалось добиться представительства лишь в пяти законодательных собраниях, однако кандидаты выдвигались почти повсеместно. Сходной тактики ЛДПР придерживалась на думских выборах 1995 года, когда ее кандидаты попробовали свои силы в подавляющем большинстве одномандатных округов, но победа была одержана лишь в одном.

Значение крупного, среднего и малого бизнеса в развитии сферы услуг в разных странах

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей". Боевые сцены под стенами Дубно - центральные в повести. Доблестно сражаются запорожские казаки, вызывая восхищение даже у своих врагов. "Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли казаки, не заряжая ружей Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же при всех: "Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!" Действия казаков даны как бы крупным планом, штрихами яркими, заключающими в себе нередко патетическую гиперболу, характерную для героического эпоса. Мы видим и весь ход боя, и действия отдельных бойцов с их воинскими приемами, их наружность, оружие, одежду. Уже первые читатели "Тараса Бульбы" увидели в повести образец эпического стиля.

Перспективы развития форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Особенности функционирования финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица

Правда, она делает оговорку, что сама последовательность несколько условна и может претерпевать некоторые изменения в разных исследованиях. Если среди внешних факторов важнейшим водоразделом, отделяющим относительно благополучную и неблагополучную части населения, стали работа в государственном либо частном секторе экономики, а также занятие разными формами индивидуальной трудовой деятельности, то среди личностных характеристик на одном из первых мест оказывается возраст. Не отрицая утверждения ряда исследователей, что молодежь оказалась самым уязвимым субъектом современного российского рынка труда, особенно в провинции (см., например, ), Тихонова тем не менее убедительно демонстрирует, что молодежь, "вступившая в трудовую жизнь уже в ходе реформ, использовала предоставившийся ей шанс на восходящую мобильность" [1, с. 92). Тогда как старшее поколение в массе своей скатилось по статусной лестнице вниз, а поколение сорокалетних с трудом удержалось на завоеванных позициях" . При этом данные опросов убедительно опровергают распространенное заблуждение, согласно которому относительно благоприятное материальное положение молодежи связано с ее уходом "в торговлю".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.