Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Спочатку юнак-гімназист ознайомлювався з "підривними" ідеями через ліберально налаштованого викладача, який давав йому нелегальну літературу и залучав до участі в таємних дискусійних гуртках. В університеті юнак вступав до Української громади. Деякі з цих громад, наприклад Київська, налічували сотні членів. У громаді він осягав різні ідеології, спілкувався з відомими діячами і нерідко починав займатися нелегальною діяльністю, зокрема, публікацією и розповсюдженням антицарської літератури. У таких умовах була утворена перша на Наддніпрянській Україні українська політична партія. На "Раді чотирьох" у Харкові 29 січня 1900 року син відомого історика Д.Антонович, майбутній винахідник Б.Камінський, один з перших вітчизняних авіаторів Л.Мацієвич і син відомих громадських діячів М.Русов декларували створення першої на східноукраїнських землях української політичної партії. Вона мала назву "Революційна Українська партія" (РУП). Як вважають сучасні дослідники Т.Гунчак I Р.Сольчаник, це була перша спроба українського руху організовано виступити на політичній арені Росії під прапором незалежності. Створення цієї парти поклало початок переходу від культурницького українофільства до організованої праці серед широких мас. На першому етапі своєї діяльності партія складалася з людей різних переконань. За словами Д.Дорошенка, тут були і радикальні націоналісти, далекі від соціалізму, однак революційно налаштовані, и особи, хиткі в своїх переконаннях між "еСДецтвом" і есерством. За дорученням Д.Антоновича М.Міхновський протягом березня склав програму партії, яка, як перше офіційне видання РУП, побачила світ у Львові під назвою "Самостійна Україна". За словами автора програми, настає доба визволення народів, епоха збройних повстань поневолених націй проти пригноблювачів. "Державна самостійність е головною умовою існування націй, а державна незалежність е національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин", проголошував автор брошури. Для України, зазначалося далі, час визволення ще не прийшов: "П’ятий акт драми ще не наступив для нашої нації, вона переживає ще досі довгий і важкий антракт у своїй історії". Розпочалася ця драма у 1654 р., коли Українська держава з’єдналася унією з московською монархією. Відтоді "українська нація політично і культурно помалу завмирає, старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, нація знесилюється, гине, але потім знову відроджується". 3-під "попелу старовини", за М.Міхновським, відроджується ідея нової України, ідея, що має набути плоті та крові, набрати конкретних форм. Метою цієї першої у Східній Україні політичної партії було об’єднання різних поколінь і класів у боротьбі за національні права і соціальну революцію. До 1902 р. діяло вже шість її осередків у Києві, Полтаві, Лубнах, Прилуках і Катеринославі, координованих Центральним комітетом партії. До партії також входило багато студентських груп. Для реалізації видавничої програми, що становила обов'язкову складову діяльності партії, були засновані закордонні бюро у Львові та Чернівцях. РУП випускала два періодичних видання "Гасло" та "Селянин", які таємно завозили до Східної України, щоб політизувати селянство. Вдаючись до спроби чіткіше сформулювати свою програму, партія зіткнулася зі складністю щодо розв'язання проблеми, яка з самого початку постала перед РУПівцями, а саме: що з революційного погляду заслуговує на більшу увагу національне чи соціально-економічне питання? 3 праці М.Міхновського "Самостійна Україна" випливає, що спершу для членів РУП пріоритетним було національне питання.

Знаменним явищем нового століття стали селянські заворушення на Харківщині та Полтавщині у 1902 р. Чималу роль у тих подіях відігравала Революційна українська партія, діяльність якої, як уже зазначалося, великою мірою була зорієнтована на село. Визначною подією того часу було відкриття пам’ятника І .Котляревському в Полтаві 30 серпня 1903 р. До Полтави прибули найвідоміші прогресивні українці царської Росії, а також делегати з Галичини та Буковини. Торжество з приводу відкриття пам’ятника обернулося на могутню Всеукраїнську національну маніфестацію. Робітничий, селянський, національно-визвольний рухи особливо широкого розмаху набули в період революції 1905-1907 рр. Загальновідомо, що поштовхом до першої народної революції в Російській імперії стали події 9 січня 1905 р. в Петербурзі. Страшна звістка про криваві події в столиці блискавично облетіла всю країну, викликавши небувале обурення народу. Гасло "Геть самодержавство!" стало головною політичною вимогою революційних сил імперії. Протягом січня 1905 р. страйки відбулися в 66 містах Росії, охопивши 440 тис. робітників, тобто більше, ніж за 10 попередніх років. Усього у січні-березні 1905 р. на Україні відбулося 177 страйків, в яких взяло участь 170 тис. осіб. Навесні та влітку 1906 р. країну охопила могутня страйкова хвиля. Апогеєм став величезний загальний жовтневий страйк, в якому взяли участь близько 2 млн. робітників, у тому числі 120 тис. — на Україні. Водночас по селах ширилися заворушення, які здебільшого зводилися до розграбування і спалення маєтків поміщиків. Навіть в армії виникали повстання, найвизначнішим з яких був заколот на панцернику "Потёмкин", команда якого складалася переважно з українців на чолі з вихідцем з Харківської губернії О.Матюшенком. Серед небагатьох офіцерів, котрі приєдналися до повсталих, був українець О.Коваленко. Українському руху революція принесла дві значні перемоги: нарешті було покладено край ненависті щодо урядової політиці заборони української мови й українцям дозволено організаційно об’єднуватися. Результати не забарилися і вражали своїми масштабами: якщо в листопаді 1905 р. видавалась лише одна газета, то на початок 1906 р. їх налічувалося 17, з яких 13 виходило в Києві. Майже в кожному місті створювались громади або так звані українські клуби. По селах поширювалися "Просвіти" — культурні заклади, що створювалися на зразок однойменних організацій у Галичині. Перша на Східній Україні "Просвіта" була заснована наприкінці 1905 р. у Катеринославі, а до середини 1907 р. по великих містах України їх налічувалося 35, причому кожна мала численні філії у сусідніх селах. Однак навіть у розпал революції уряд обмежував поширення и координацію діяльності таких товариств. В одному з документів це пояснювалось так: "Враховуючи, що засоби, якими "Просвіти" намагаються впливати на народ, є в теперішній неспокійній ситуації дуже небезпечними. а також пам'ятаючи про те, що Малоросія є частиною єдиної Великоруської держави й те, що тепер не можна допустити пробудження національної та політичної свідомості малоросійського народу., адміністрація вирішила відмовити в реєстрації українського товариства "Просвіта".

Тільки в самостійній Україні зможе відповідно зажити наша нація". Промова Л.Цегельського, його аргументи про необхідність самостійності України свідчать про формування нових українських патріотів, які всю свою діяльність присвячують втіленню в життя цієї незалежності України. Зростання національної самосвідомості народу, прагнення до політичного, культурного и економічного відродження викликало шалений опір польських панівних кіл. Вони висунули шовіністичну концепцію "польського національного стану посідання" у Галичині, яка полягала у намаганні довести польський характер Галичини. її втілення у життя стало гаслом, що об’єднало всі польські шовіністичні сили, політичні партії в один фронт боротьби проти українського національно-політичного руху. Під цим гаслом йшла боротьба проти збільшення кількості українських шкіл, поширення української мови в адміністрації, суді, виділення коштів з державного і крайового бюджетів на українські культурні и господарські потреби, проти призначення українців на державну посаду, навіть на найнижчу. Українців бойкотували в усіх сферах суспільного життя, мотивуючи це тим, що вони загрожували "польському стану посідання". Таке запекле переслідування українського руху в краї з 1900 р. проводила Народно-демократична партія — еНДеки, яку в Галичині очолювали професори Львівського університету С.Грабський та С.Гломбшський. Партія еНДеків спиралася на польських аристократів, римсько-католицьке духовенство, міщан. Вони прагнули об'єднати всі польські землі під владою російського царя. Ненависть до українства штовхала IX на контакти з галицькими москвофілами. Польська політика у Галичині, намагання перешкодити розвитком українства призвели до нового загострення українсько-польських відносин. Населення чинило впертий опір антиукраїнській політиці польської адміністрації. Провідником національно-визвольного руху на початку XX ст. виступила Національно-демократична партія. Під гаслом боротьби за автономію українських земель у складі Австро-Угорщини НДП намагалася об’єднати політичні сили в краї в "єдиний національний фронт", спрямовуючи його на боротьбу проти польського засилля. З'їзд НДП, який відбувся наприкінці грудня 1902 р., рішуче виступив за політику масової самооборони та опозиції проти галицько-польської адміністрації та проти центрального уряду, який підтримував її. Для реалізації цього завдання з'їзд постановив розгорнути широку організаційну роботу в масах, передбачаючи страйкові рухи сільськогосподарських робітників, а також вести посилену боротьбу за загальне виборче право. Засудивши політику австрійського уряду щодо українського питання, націонал-демократи вказали на необхідність посилення парламентської боротьби. Значний вплив у Галичині мала також Українська радикальна партія (УРП), яка після спричиненого розколом занепаду з 1904 р. активізувалася. Для реорганізації партії доклали зусиль М.Павлик, Л.Бачинський, I.Макух, К.Трильовський. На з'їзді УРП 20-21 листопада 1904 р. було створено спеціальну комісію для розробки нової програми партії. Підготовлена комісією відозва закликала "приступити до завзятої праці та організації мас робочого українського народу по селах і містах". Нова програма парти була схвалена у 1905 р. на наступному з'їзді УРП.

За живого чи мертвого обцяли заплатити 50.000 рублв. Отже по цьому було видно, наскльки бльшовики оцнили бову дяльнсть укранського вйська  дяльнсть полковника Болбочана. З Кива разом з вйськом вирушив як "око Уряду" комсар Павло Макаренко. При знайомств вн представлявся премрованим нжинром, членом Росйсько  Францусько Академ Наук  доктором права. Часто показував рисунки якось гармати, що мала бити на 200 верст. Як до представника Уряду вс старшини вдносились до нього з повагою, а вн досить жвавий, любив длитися своми думками з молодшим старшинством. Розказував про сво проекти електрифкац Украни за помччю днпровських порогв, розказував, що ма братв, а вс вони велик патроти й учен. Пдчас останнх бов вн перебував у Лубнах  негайно прибув до Ромодану по його захопленню. Тут стався з ним такий випадок. На Станц був захоплений бльшовицький сантарний потяг з раненими  хорими, з медичним персоналом, обслугою  великим запасом медикаментв. Полковник Болбочан наказав, щоби псля направлення залзничного шляху, вдправити цей позд до Кива, бо раненим  полоненим нколи кривди не робив

РЕФЕРАТЫ:

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

Хотя можно посмотреть на все под другим углом. Не игра ли это, - игра во взрослую жизнь, интересная для Эсме потому, что нет ничего лучше, чем выдумывать новые игры? Чарльз играет в загадки, Эсме играет во взрослую – почему нет? Вторая часть рассказа – сама по себе, даже повествование здесь ведется не от лица автора, а в третьем лице, так, словно автор не хочет иметь ничего общего с героем, потерявшим человеческий облик, безумным, грязным, ужасным. Героя совершенно изменила война. Он живет теперь в той самой мерзости, которую с детской категоричностью и желанием быть не как все, любит Эсме. Война уже окончилась, и не понятно, зачем продолжается весь этот фарс, эта антиутопия военного времени. Икс (как автор называет героя во второй части) неожиданно обнаруживает на столе посылку, пролежавшую там не одну неделю, и эта посылка возвращает его в прошлое, на минуту делает его таким, каким он был. Детские руки, написавшие столько громоздких, «взрослых», по их мнению, слов, напомнили ему о том, что существует что-то теплое и живое в его уже, казалось бы, погубленной жизни.

Україна на початку ХХ ст

Прежде чем начать запись передачи, необходимо убедиться в том, что нет поблизости мешающих частоте записи шумовых объектов, тщательно подготовить записывающее оборудование к работе. К тому же, играет большую роль расстояние и положение микрофона при разговоре. В любой передаче необходимо добиться естественности. Естественный разговор, рождает интерес слушателя, завоевывая его расположение. Поэтому необходимо радиожурналисту добиться душевного, естественного общения. Так как радиопередача воспринимается только лишь слухом, в этом случае играет роль каждый звук, музыка, речь. Поэтому подготовка сценария является основой технологии радиопередачи. В последнее время на радио часто используется прямой выход в эфир. Для этого необходимо уделять особое внимание сценарию. От сценария зависит выпуск в эфир качественной, профессиональной радиопередачи. Поэтому никогда нельзя забывать о том, что успех редактора передачи, звукооператора, режиссера зависит от сценария и от восприятия радиослушателя. Обработка записи перед выходом в эфир радиоматериала - называется процессом монтажа, при котором пленка очищается от посторонних звуков, обогащается дополнительными деталями, как комментарий, музыка и т. д. Существуют механические, электронные, компьютерные способы монтажа.

Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

Таким образом, наблюдение пентакварков позволило ученым дополнительно подтвердить правильность КХД и получить новые данные для более детального исследования сильных взаимодействий, иными словами довести до совершенства "ручку" "кувшина", ведь именно совершенство отличает высокохудожественное творение настоящего мастера-физика от грубой поделки ремесленника-одержимца. Второй вопрос: в каких еще экспериментах, помимо японского эксперимента LEPS, зафиксированы сигналы от ? Ниже приводится таблица с перечнем экспериментов, которые заявили о наблюдении , каналов, в которых эти наблюдения были выполнены, и найденых характеристик -частицы. В Таблице 1 требуют пояснения некоторые обозначения: A -- ядро (применяется для тех эксперимнтов, в которых рождение пентакварка исследовалось в однотипных реакциях на нескольких ядрах), X -- все возможные другие частицы (применяется для обозначения несущественных частиц в инклюзивных реакциях), d -- дейтон, -- короткоживущая компонента -мезона. Из таблицы хорошо видно, что имеется существенный разброс в массах пентакварка и в его ширинах. Однако, во многих случаях измерение ширины лимитировалось разрешающей способностью аппаратуры.

Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

Принцип абстрактности выражался в отказе от изображения реального мира, в наличии абстрактных образов: многоцветность заменяется столкновением черно-белых тонов. К наиболее часто употребляемым стилевым средствам экспрессионистов принадлежат так называемые эмоциональные повторы, ассоциативные перечисления метафоры. Экспрессионисты нередко пренебрегают законами грамматики, придумывают неологизмы ("Warwaropa" Эренштейна). Необходимым элементом пьесы было свободное и непосредственное обращение к публике ("Театр-трибуна!"). Прием "Vorbeirede " ("говорение мимо"), часто применяющийся в экспрессионистской драматургии подчеркивает с одной стороны одиночество героя и его страстную одержимость собственными размышлениями, с другой стороны, помогает натолкнуть зрителя на целую сеть обобщения и выводов. Наиболее выразительным средством для экспрессионизма, его новых идей оказалась вначале поэзия. Относительно общая черта экспрессионистской лирики в том, что на первый план выступают эмотивные слои языка, аффективные поля значения слова.

Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, могут быть рассмотрены и подготовлены на правительственном уровне предложения об усилении их государственной поддержки. Проведение этой работы в рамках положительно зарекомендовавшей себя Межведомственной программы активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России позволит обеспечить координацию действий всех участников программы. Порядок создания и функционирования таких агентств, особенно в части использования государственных ресурсов, необходимо утвердить постановлением правительства. В течение 4-5 лет такие агентства должны быть созданы во всех ведущих государственных научных организациях. Это позволит ежегодно создавать от 3 до 5 тысяч малых предприятий технологической направленности. Работу по подготовке кадров в области венчурного инвестирования целесообразно проводить в рамках действующей системы многоуровневой подготовки специалистов для инновационной деятельности. В 2003 году для этого необходимо организовать специальное направление, ориентированное на подготовку специалистов для венчурной индустрии. Это потребует открытия в образовательных учреждениях соответствующих специальностей, курсов повышения квалификации персонала, разработки необходимого методического инструментария.

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Этим платежам уделяется исключительное внимание. Оптимизация приемлемого способа платеже :огда платежи осуществляются валовым способом один за другим, электронным способом в режиме реального времени. Такие расчеты являютс: •осударственными и осуществляются ЦБ. Низкостоимостные платежи применяются почти всеми субъектами хозяйствования. Они имеют исключительную разносторонность 'ниверсальность и удовлетворяют самые разнообразные потребности. Типы мелких платежей принято подразделять на регулярные и нерегулярные. Регулярные - часто на одну и туже сумму страховые взносы, платежи за коммунальные услуги, квартплата, зарплата, пенсии, налоги. Нерегулярные платежи совершаются время от времени при разовых покупках товаров Указанное разграничение мелких платежей позволяет организовать безналичные расчеты с огромным числом потребителей включа 1аселение Очередность платежей при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований федьявляемых к счету, расчетные документы должны оплачиваться в порядке календарной очереди (дата поступления в банк плательщика).

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

ДокладДмитрий Иванович Менделеев (1834-1907гг.)Доклад ученицы 8-Акласса Школы №288 Ерицян Анны.Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907).В истории развития науки известно много крупных открытий, но не много из них можно сравнить с тем, что сделал Менделеев, один из крупнейших мировых химиков. Хотя со времени открытия его закона прошло более ста лет, никто не может сказать, когда будет до конца раскрыто содержание знаменитой таблицы Менделеева. Менделеев родился в сибирском городке Тобольске, и был четырнадцатым и последним ребенком в семье директора гимназии. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика ослеп вскоре после рождения своего сына. Известно, что в гимназии Менделеев отличался особым прилежанием. В 1851 году он отправился в Петербург и поступил в педагогический институт, где учился его отец. Только здесь Менделеев почувствовал вкус к учебе, и вскоре стал одним из первых. Талантливого ученика отправили в Одессу, где он и начал серьезно заниматься химией. Вернувшись в Петербург, Менделеев с золотой медалью окончил институт и был зачислен в университет для подготовки магистерской работы. Ровно через год он получил звание магистра химии, стал доцентом и был командирован за границу.

Діяльність уряду України в галузі екології

Это связано прежде всего с деятельностью транснациональных компаний, организующих производство в системе мирового хозяйства. 5. На современном этапе развития значительно увеличилась нелегальная миграция рабочей силы, которая стала мировой проблемой. В начале 90-х гг. в Европе находилось примерно 2 млн нелегалов. В США их 6 млн, а по некоторым источникам —13 млн. Это в основном мексиканцы, работающие в сельскохозяйственном секторе. В Японии таковых менее 300 тыс., в Малайзии около 500 тыс., в России от 500 тыс. до 1 млн. 6. В международной миграции происходят качественные изменения, обусловленные НТР, суть которых состоит в значительном увеличении среди мигрирующих доли квалифицированных специалистов. Сегодня этому процессу присущи некоторые новые черты. Первое. На смену “утечке мозгов” пришла их циркуляция: произошла диверсификация направлений миграции. США продолжают оставаться общепризнанным центром притяжения для профессионалов. Но одновременно представители профессиональной элиты из промышленно развитых стран, как уже отмечалось, едут на временную работу в развивающиеся страны. Второе. Принципиально новым явлением стало движение профессионалов не только “к капиталу”, но и “одновременно с капиталом или вслед за ним”.

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Сегодня такой подход к трактовке проблемы цикличности отходит на второй план, он признается изначально поверхностным, так как исходит из анализа только сферы обращения. В настоящее время цикличность рассматривается в связи с производством и обращением. В центр анализа выносится динамика промышленного производства, ВНП, подушевого дохода. При этом динамика цен, процента, оборота трактуется лишь как индикатор общеэкономических изменений. Интересны психологические объяснения циклов, связывающих деловую активность со сменой настроений, переходами от массового оптимизма к пессимизму. Большой вклад в психологическую теорию внес Пигу. Под психологическими причинами Пигу понимает “перемены в человеческих мыслях, возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются изменениями активных факторов, на коих строится суждение”1. Пигу строит свой анализ на той роли, которую играют ожидания прибыли от затрат в промышленности. С наступлением каждой из фаз цикла одновременно происходит соответственно перемена ожиданий людей, и от цикла к циклу эти перемены бывают одни и те же.

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Он утверждал также, что ему был прислан конкретный план нападения на Польшу с указанием германских дивизий и германских оперативных планов. Однако он считал, что эти материалы и документы были специально подброшены ему, чтобы ввести его в заблуждение34. Как мы видим, информация польской разведки не была правильно оценена и считалась сомнительной. Польша переоценила также добрую волю и роль своих западноевропейских союзников. В мае 1939 г. в Париже состоялись польско-французские военные переговоры, на которых договорились, что в случае немецкого нападения на Польшу Франция большой частью своих вооруженных сил предпримет наступательные действия против Германии35. Между тем с самого начала генерал Гамелен не очень серьезно воспринимал эти обещания. 4 апреля и позже, 4 мая французские и британские штабы, согласовывая совместную акцию, решили что они смогут развернуть наступление только против Италии, а против Германии в первые недели войны смогут предпринять только ограниченные наступательные действия. Крупное наступление на Германию на Западном фронте, по их мнению, стало бы возможным лишь в отдаленном будущем при активной помощи США. Что касается союза с Польшей и Румынией, то тогда же было констатировано, что такие союзы имели ценность только в том случае, если бы эти государства получили помощь от Советского Союза и если бы таким образом был создан постоянный и прочный Восточный фронт36.

Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Винниченко (УСДРП) — голова, С. Петлюра (УСДРП), Ф. Швець (селянська спілка), П. Андрієвський (УПСС), А. Макаренко. С.В.Петлюра не був присутній на цій нараді. Він виїхав до Білої Церкви у розташування гетьманського полку галицьких “січових стрільців”, що перейшов на бік Директорії. Там від імені Директорії підписав звернення до населення України, закликаючи розпочати збройну боротьбу проти гетьмана. З Білої Церкви війська Директорії почали наступ на Київ. У зіткненні 18 листопада під Мотовилівкою (40 км від Києва) гетьманські частини були розсіяні 20 листопада війська Директорії оточили Київ, а 14 грудня військові частини на чолі з командиром “осадного корпусу” Є. Коновальцем увійшли в нього. П. Скоропадський залишив місто, а його Рада Міністрів склала свої повноваження й передала владу Директорії, яка прибула до Києва 19 грудня. Директорії у “спадщину” від гетьманського уряду перейшла складна внутрішня й зовнішня ситуація в Україні. Практично вона опинилась у повному оточенні. На заході з відновленням польської держави був створений польський фронт. На південному заході стояли румунські війська, які захопили Бессарабію та Буковину.

Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

Огромное количество фактов говорит в пользу того, что славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде римлян и даже самих греков и что исход просвещения был от руссов на запад, а не оттуда к ним. И если что остановило на время просвещение руссов, то это были периоды губительных нашествий Персов, Греков, Римлян, Монголов, истреблявших всё огнём и мечом; равно внутренние раздоры, оканчивавшиеся всегда истребляющими пожарами; периоды, в которые утратили славяно-руссы не только свои драгоценности вещественные и вынуждены были вводить кожаные деньги, но и сокровища литературные, на которые мы встречаем намёки в разных позднейших сочинениях, которыми, по-видимому, пользовался отчасти и творец игориады, и которые в искажённом виде сохранились в устном предании народа уже в форме сказок, но сохранивших ещё всю пиитическую красоту свою и силу в тех местах, где гладкостью и звучностью стиха он невольно залегал в памяти каждого. Таково на примере описание красавицы или коня, которое нисколько не уступает описанию коней Ахиллесовых в Илиаде. Поселения, свойственные тому или иному народу, как и жилища, изменяются и развиваются в зависимости от географической среды, от плотности населения и от стадии общественного развития, переживаемой данным народом.

Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Размышляет «издатель» и о проблемах перевода, о том, оставлять ли латинские фрагменты. И, наконец, утверждения автора о праве писать «из чистой любви к процессу» и о том, что он не имеет «в виду никаких современных иллюзий», т.к. «Эта повесть о книгах, а не о злосчастной обыденности». Продолжая игру У. Эко в «Примечаниях автора» даёт хронологические уточнения, разбивку дня по литургическим часам, принятую в монастырях. Уже в «Прологе» писатель начинает играть с «чужим текстом». Так, первая фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог» заставляет вспомнить Евангелие от Иоанна 1:1. До самого конца романа «звучат» тексты произведений средневековых авторов, причём автор смело вводит латынь. Тут же читатель сразу узнаёт о главном герое брате Вильгельме, который «движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения что истина не то, чем кажется в данный миг» . Его внешность, поведение и привычки наводят на мысль о Шерлоке Холмсе. Вильгельм «Ростом выше среднего, он казался ещё выше из-за худобы. взгляд острый, проницательный.

Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

Легко заметить, что основное средство усиления изобразительности соотносится здесь со схемой 1. Ср.: "Туман висел над океаном, дождь падал на здания города и воду рейда". Иллюстрация сорок третья Вспомним, как крепко убедил в существовании Иисуса несчастного поэта Бездомного "иностранец" Воланд. Может быть, это случилось потому, что в рассказе Воланда так мастерски использованы изобразительные средства? В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат (Булгаков. Мастер и Маргарита). Здесь мы имеем ту же великолепно реализованную схему. Ср.: "Прокуратор Иудеи Понтий Пилат вышел в плаще четырнадцатого нисана в колоннаду дворца Ирода Великого". Последняя иллюстрация особенно интересна тем, что (как видно из дальнейшего изложения) рассказчик опирается не только на самые распространенные зрительные восприятия, но и, например, на ощущения запахов, что делает повествование предельно ярким, максимально конкретным. Ср.: Более всего прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день. казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя.

Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Кстати, сохраняется и в рассказах 90-ых годов. Писатель хочет понять, почему деревня пришла к такому развалу, что этому способствовало. И чаще всего ответ на эти вопросы он находит в так называемых “сталинских” временах, в периоде раскулачивания зажиточных крестьян, которые добро своё заработали, трудясь как каторжные. Например, эта тема прослеживается в рассказе “На ферме казачьей”. Автор описывает нам ситуацию, когда в деревне царит форменное самоуправство. Коровы все отняты у дворов и теперь принадлежат государству, а доярки, которые всю жизнь проработали на “дядю”, даже не имеют права взять баночку молока домой для детей, для внуков. Это уже “воровство”. Главная героиня рассказа Наталья с болью в сердце вспоминает о том, как в сталинские времена посадили её мать только за то, что она взяла мешочек зерна и спрятала его на груди, чтобы накормить детей. И Наталья боится, что самоуправство вернётся, она боится повторить судьбу матери. Всё написанное Борисом Екимовым о деревенских жителях естественно складывается в одну большую непрерывную книгу с конкретным временем и местом действия- хуторами.

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

И, наконец, после чередования сказочного и общего планов на смену намекам, параллелизму деталей, ситуаций и образов приходит почти полное смыкание, взаимопроникновение бытового и сказочного планов. Сначала оно заявляет о себе “путаницей” местоимений, когда о лирической героине Александре автор начинает говорить не в первом (“я”), а в третьем лице (“она”). О героине же сказки, наоборот, “я”. Затем вторая часть сказки о Финисте Ясном Соколе (поиски возлюблеленного, решение трудной задачи, борьба с соперницей, мотив трех купленных ночей и пробуждение от чар слезой, капнувшей на щеку) “врастает” в общий план повествования и смыкается с историей Александры, отправившейся искать своего немца в Германию. Фрау Кнут, в услужение к которой поступает героиня, — немецкий аналог сказочной соперницы и злая колдунья одновременно. Симптоматично меняется восприятие немецкого быта — сначала хоть и чуждого, но прекрасно-сказочного, затем — враждебного, зловеще-сказочного. Сохраняется традиционное троекратие (три ночи, три платы). Но в уплату за три ночи с возлюбленным идут не волшебные предметы, а деньги, волосы и танец с дурачком-сыном хозяйки.

Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Среди них встречались и те, где непосредственно рассматривались возможные изменения в области цензуры и печати, например, "Записка о письменной литературе", отражавшая взгляды К.Д. Кавелина, братьев Милютиных и других либералов, или подготовленное П.А. Вяземским для императора "Обозрение современной литературы", в котором утверждалась полезность для страны критического направления в журналистике и одновременно - необходимость разумной правительственной опеки над "благонамеренной гласностью". Различным вопросам функционирования свободного слова в печати, связанного с принципиальными общественными и государственными задачами бескорыстным делом, проникновенной сознательностью, нравственной ответственностью и вменяемостью, и посвящено "Письмо о цензуре в России". И.С. Аксаков отмечает: "В 1857 году Тютчев написал в виде письма к князю Горчакову (ныне канцлеру) статью или записку о цензуре, которая тогда ходила в рукописных списках и, может быть, не мало содействовала более разумному и свободному "взгляду на значение печатного слова в наших правительственных сферах" (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 38 - 39). С конца 50-х гг. поэт тесно сблизился с А.М. Горчаковым и с самых разных сторон помогал ему в его деятельности (см. его письма министру и комментарии К.В. Пигарева в статье "Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России" // Литературное наследство. М., 1935. Т. 19 - 21. С. 199 - 233; см. также: Кожинов Вадим. Цит. соч. С. 384 - 406). В проведении национально ориентированной внешней политики А.М. Горчаков придавал большое значение формированию общественного мнения и пригласил Тютчева возглавить новое издание, соответствующее новой политике. 27 октября / 8 ноября 1857 г. дочь поэта Дарья сообщала сестре Екатерине, что князь А.М. Горчаков предложил их отцу "быть редактором газеты или нечто в этом роде.

Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Впрочем, отсутствие стационарного квазираспределения ожидаемо, поскольку рассматриваемый осциллятор находится в переменном внешнем поле. Заметим кроме того, что поскольку этот осцилятор может находиться в состояниях динамического хаоса только при наличии внешнего поля, то можно утверждать, что в состояниях динамического хаоса квазираспределение P(z1,z2; ) всегда будет нестационарным. Уравнению (29) соответствуют стохастические уравнения: Легко показать, что где - средние значения координаты и импульса в когерентном состоянии z> , т.е. Таким образом, мы имеем стохастические уравнения для средних в когерентном состоянии значений координаты и импульса: где То обстоятельство, что стохастические уравнения (39), (40) получены для средних и в когерентном состоянии, пожалуй, неудивительно, поскольку хорошо известно, что энергия осциллятора, вычисленная с помощью средних и , в когерентном состоянии наиболее близка по форме с энергией классического осциллятора, а соотношение неопределенностей минимизируется именно в когерентных состояниях.

Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Интересным является факт взаимодействия резидуальных глазных клеток с клетками иммунной системы. Очевидно, что некоторые клетки глаза, включая пигментный эпителий сетчатки, мюллеровские клетки и эндотелий сосудов, имеют функциональную схожесть с клетками иммунной системы или могут нести маркеры, позволяющие им участвовать в иммуноопосредованных событиях. Способность отвечать иммунным ответом на специфический иммунный стимул генетически детерминирована. В эксперименте показана неодинаковая чувствительность различных линий мышей к одной и той же бактериальной инфекции. Главная система гистосовместимости и контролируемые ею антигены (Iа) являются ключевыми факторами в иммунологическом распознавании и взаимодействии клеток в иммунном ответе. Понятие о главной системе гистосовместимости возникло в 40–е годы после установления генетических законов совместимости тканей и обоснования наличия групп тесно сцепленных генов, различия по которым обусловливают наиболее резкую несовместимость тканей при пересадках и наиболее выраженные реакции отторжения.

Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Кору корней барбариса амурского применяют в странах Юго-Восточной Азии как кровоостанавливающее и маточное средство. Кроме того, ее используют при желчнокаменной болезни и повышенном кровяном давлении. Корни барбариса входят в состав некоторых растительных сборов. По данным Г.Э.Куренцовой (1941), они обладают жаропонижающими свойствами. Заготавливают листья барбариса амурского с середины мая до середины июня. Их сушат под навесом или на чердаке. Корни барбариса амурского для медицинских целей не заготовляются; ведется заготовка только корней родственного ему растения— барбариса обыкновенного, распространенного в европейских районах России и там же культивируемого. Список литературы

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Особенно отчетливо антигонадотропное влияние эпифиза наблюдается у животных с нарушенной функцией гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы введением половых стероидов в раннем постнатальном периоде. Эпифизэктомия у таких крыс восстанавливает половое развитие. Антигонадотропные эффекты шишковидной железы и ее гормонов усиливаются также в условиях аносмии и голодания. Ингибирующим действием на секрецию ЛГ и ФСГ обладает не только мелатонин, но и его производные — 5-метокситриптофол и 5-окситриптофол, а также серотонин. Как уже отмечалось, способностью влиять на секрецию гонадотропинов i vi ro и i vivo обладают и недостаточно идентифицированные полипептидные продукты эпифиза. Один из таких продуктов (с молекулярной массой 500-1000 дальтон) оказался в 60-70 раз активнее мелатонина в отношении блокады гипертрофии оставшегося яичника у односторонне овариэктомированных мышей. Другая фракция пептидов эпифиза, напротив, обладала прогонадотропным эффектом. Удаление эпифиза у неполовозрелых крыс приводит к увеличений содержания пролактина в гипофизе с одновременным снижением его уровня в крови.

Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Ставка кредита в среднем превышает на 0,5% ставки по заемным средствам банка. Поскольку МБРР привлекает займы из расчета 7% ежегодных, то кредитная ставка составляет в среднем 7,5%. Для стран, которые развиваются, ставка немного ниже. Беднейшим странам МБРР может предоставить беспроцентный кредит. Одной из особенностей деятельности МБРР является отказ от реструктуризации задолженности клиентов: случаев невозвращение кредитов еще не было. Хотя прибыль не является главной целью МБРР, он работает прибыльно. В середине 90-х годов в среднем за год прибыль составляла свыше 1 млрд. долларов; она используется для пополнения ресурсов МБРР. Дивидендов своим членам банк не платит. МБРР сначала кредитовал конкретные объекты, преимущественно инфраструктуры, тщательно их отбирая. Это ограничивало заемщикам возможность маневра, что вызвало их недовольство. С 80-х годов кредиты стали меньше привязываться к конкретным объектам. Кроме предприятий частного сектора банк стал кредитовать и государственные предприятия, но под гаранты правительства.

Пророк Мухаммад: життя та діяльність

Предусмотреть трудности, “подводные камни”, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана”2. Бизнес-план—документ перспективный и составлять его рекомендуется минимум на 3-5 лет вперёд. Для первого и второго года основные показатели рекомендуется давать в поквартальной разбивке (при возможности—в помесячном разрезе). Начиная с третьего года можно ограничиться годовыми показателями. Бизнес-план должен быть кратким (изложение только самого главного по каждому разделу), доступным в прочтении и понимании (должен быть понятен широкому кругу людей, а не только специалистам), убедительным, лаконичным, побуждать интерес у рецензента (ведь только заинтересовав потенциального инвестора, можно надеяться на успех своего дела). “Бизнес-план обычно состоит из следующих разделов: Раздел 1. Возможности фирмы. Раздел 2. Виды товаров (услуг). Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг). Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта. Раздел 5. План маркетинга. Раздел 6. План производства. Раздел 7. Организационный план. Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Раздел 9. Оценка риска и страхование. Раздел 10. Финансовый план. Раздел 11. Стратегия финансирования.

Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Создание системы ИСЗ различного назначения и соответствующее им наземное спутниковое оборудование намечается объединить в единую многофункциональную космическую систему, предназначенную для длительного и устойчивого функционирования в соответствии с государственными планами.  В соответствии с программой широкого освоения космического пространства, в течение ближайших 10—15 лет Китай намерен осуществить запуски около 30 спутников, в том числе некоторое их количество — на коммерческой основе. В более отдаленной перспективе Китай намерен производить ежегодно более 6 спутников. Одновременно будут продолжаться закрытые разработки для нужд военного ведомства, в частности — специальные космические программы, предусматривающие создание лазерного оружия, способного поражать космические объекты.  Развитие космической науки, технологий и их применения намечается осуществлять согласно скоординированным программам при сосредоточении усилий на наиболее актуальных ключевых проблемах; одновременно предполагается дальнейшее расширение международного сотрудничества, прежде всего с целью способствовать развитию космической промышленности Китая.  В связи с тем, что деятельность в космосе требует огромных капиталовложений, сложных технологий и сопряжена с человеческим и коммерческим риском, особое внимание предполагается уделять повышению эффективности руководства наукой для обеспечения надежности создаваемой космической техники и достижения лучших коммерческих результатов.  Дальнейшее освоение космоса связывается с идеей создания благоприятных условий для привлечения талантов и создания контингента молодых высококвалифицированных ученых и инженеров — специалистов по космосу; в этих же целях предполагается осуществление мер для популяризации знаний о космосе и создания в обществе побудительных мотивов в пользу развития космической отрасли.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.