Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Політичні права і свободи громадян України

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а, також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах й організаціях. Заборона діяльності об'єднання громадян здійснюється лише в судовому порядку. Держава гарантує політичним партіям і громадським організаціям рівні умови для виконання ними своїх завдань, що служить фактичною і юридичною підставою для реалізації громадянами України свого права на об'єднання. 3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним Це право означає гарантовану громадянам України можливість як безпосередньо, гак і через своїх представників здійснювати всю повноту влади. Дане право розвиває закріплене у ст. 5 Конституції України положення про народовладдя, яке має узагальнений, декларативний характер. А конкретно встановлюється право громадян на участь у проведенні референдумів і вільних виборів та бути обраними в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, право доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Закріплене у ст. 38 Конституції України право громадян повністю відповідає міжнародним нормам, зокрема, передбаченому у п. "а" ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права положенню про право кожного громадянина без будь-якої дискримінації та без обґрунтованих обмежень брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників". Ефективне та безперешкодне здійснення цього права потребує конкретизації в законодавстві, встановлення відповідних правил, процедур, заходів правового захисту. Всеукраїнський й місцеві референдуми є конкретними інститутами прямого та безпосереднього народовладдя. За їх допомогою громадяни реалізують свої право на участь в управлінні державними справами. Право громадян обирати й бути обраним стоїть у центрі всіх процесів формування органів держави, тобто має владно утворюючий характер. Загальні вибори органів державної влади та органів місцевого самоврядування надають народові унікальну можливість контро я за діяльністю цих органів, включаючи повну зміну влади. Вибори є вільними і здійснюються на основі загального, рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право обирати мають громадяни України які на день проведення виборів досягли 18- ти років, за винятком осіб, яких визнано судом недієздатними. Право бути обраними мають особи залежно від виду виборів, зокрема, народним депутатом може бути обраний лише громадянин України, який на день виборів досяг 21- го року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Депутатом місцевої Ради може бути обраний громадянин, який має право голосу і на день виборів досяг 18-ти років. Право доступу до державної служби означає, що громадянам України має бути забезпечена реальна можливість займати за виборами, конкурсом, або призначенням посади в державних органах та їх апараті і здійснювати відповідні державні функції.

ПЛАН: 1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75. Право на інформацію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Література Політичні права і свободи громадян України 1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України Право на свободу пересування, вибір місця проживання, вільне залишення території України належить кожному, хто на законних підставах перебуває в Україні. Отже, цього права позбавлені особи, які проникли в країну внаслідок порушення візового режиму або законодавства про в'їзд. Закріплюючи це право, держава тим самим захищає територію країни, а також своїх громадян, котрі відповідно до своїх інтересів та без усяких перепусток можуть переїжджати з однієї місцевості в іншу й визначати собі місце проживання. Ст. 33 Конституції України, у якій закріплене це право, повністю відповідає вимогам Загальної декларації прав людини (ст. І3), Міжнародного пакту про громадянські й політичні права (ст. 12). Це повністю стосується як свободи пересування, вибору місця проживання в межах країни, так і можливості залишати свою країну і повертатися до неї. Закріплення зазначених прав у конституційній нормі має велике значення саме по собі, але воно ще й посилюється тією обставиною, що із свободою пересування і виберу місця проживання тісно пов'язана реалізація багатьох інших конституційних прав і свобод громадян, наприклад, права власності й спадкування, права на житло, працю, охорону здоров'я і медичну допомогу, виборчі права та ін. Важливе значення має закріплення в Конституції права вільно виїжджати за межі України та безперешкодно повертатися. Порядок реалізації цього права встановлюється Законом України від 21 січня 1994 р. "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Згідно із Законом, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у праві виїзду за кордон у таки випадках: якщо він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю; у нього неврегульована аліментні, договірні чи інші невиконані зобов’язання; проти нього порушено кримінальну справу; засуджений за вчинення злочину; ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням; підлягає призову на строкову військову службу; свідомо сповістив про себе неправдиві відомості; до нього подано цивільний позов до суду; за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції. Даний перелік є вичерпним, і кожна підстава припиняє свою дію по закінченню визначеного часу (відбуття покарання, виконання зобов'язань», закінчення строку військової служби тощо). Істотним у праві на виїзд з України є те, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну. 2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації Розвинута система громадських об'єднань — невід'ємний елемент громадянського суспільства.

Конкретні гарантії забезпечення права на інформацію встановлюються в Законі України від 2 жовтня 1992 "Про інформацію". Під інформацією розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі й навколишньому середовищі. Закон встановлює загальні правові основні одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також р розробляє систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її захист, оберігає особу й суспільство від неправдивої інформації. Всі громадяни України, юридичні особи і держави органи мають право на інформацію. Це означає створення умов для вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадянські, політичні, економічні та інші права, свободи й інтереси юридичних осіб. Кожному громадянинові забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України. Право на інформацію забезпечується обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування інформувати громадян про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації, вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів (обмеження цього доступу зумовлюється лише специфікою цінностей та особливими умовами їх зберігання, які визначаються законодавством); створенням механізму здійснення права на інформацію;контролем з боку держави за додержанням законодавства про інформацію; встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію. Література 1. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.- К. „ДОК-К” , 1996.- 40 стор. 2. Коментар до Конституції України : Наук. - популярне видання. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с. 3. Закон України „ Про громадянство України ” від 8 жовтня 1991 р. 4. Загальна Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. 5. Конституційне право України , за редакцією доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка, К. 1999 р.

Репресії, що їх запровадило командування ЧФ, спричиняли обурення офіцерів, зокрема й на Чорноморському флоті. У тих, хто хотів і далі служити в Збройних Силах України, це бажання зникало. Люди побоювалися, що їх викинуть з частини, звільнять у запас, що вони пройдуть усі терни Касатонова. Втім, незважаючи на гоніння, офіцери та мічмани ЧФ робили свій вибір. Особовий склад розворушився, адже сподівання, що тема флоту залагодиться в Дагомисі, були марні, люди втомилися від невизначеностi. До того ж Україна в Дагомисі свідомо поступилася в питаннях поділу флоту. 28 червня 1992 року особовий склад морського тральщика “Сигнальщик” 68-ї бригади охорони водного району Кримської військово-морської бази урочисто склав військову присягу на вірність народові України. На кораблі підняли Державний прапор України. Екіпаж у своїй заяві висловився “проти дій командирів окремих частин Чорноморського флоту, якими вони порушували права та свободи громадян України, примушували людей присягати на вірність СНД”. Військовослужбовці оголосили, що їхні вчинки не підриватимуть бойової готовності корабля

РЕФЕРАТЫ:

Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Необходимо помнить, что учёт в области осуществления правосудия является одновременно и контролем над следственной и судебной практикой. Только посредством хорошо организованной правовой статистики можно установить, как работают суда, прокуратура, арбитражный суд, милиция и органы, приводящие приговор в исполнение. В соединении с другими материалами статистические показатели представляют важный источник анализа работы юстиции Украины. Позволяя установить основные тенденции в этой работе, статистика помогает выявить наиболее типичные недостатки и принять меры к их ликвидации. Следует также иметь в виду использование материалов правовой статистики в работе по совершенствованию законодательства. Разработка проектов законов в области уголовного, гражданского и административного права и процесса, а также судопроизводства не может обойтись без целого ряда показателей, освещающих распространенность конкретных видов нарушений, практические применения действующего законодательства. Иллюстрируя своими данными практику применения тех или иных законов, характеризуя движение определённых нарушений, правовая статистика подтверждает целесообразность или, наоборот, нецелесообразность действия в данный период конкретного закона, его эффективность.

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Ошибки первой категории могут быть сужены путем применения методов регрессионного анализа, криволинейного сглаживания и других техник. Ошибки второй категории частично могут быть преодолены при помощи метода Дельфи, сценариев, моделей, анализа модели жизненного цикла. В целом точность прогнозирования повышается по мере накопления опыта прогнозирования и отработки его методов. Например, предприятие, выпускающее известь, столкнулось с насыщением спроса на свою продукцию на рынке строительных материалов. Пассивный прогноз в этом случае предположил бы сохранение тенденции падения спроса на известь, а значит, сокращение ее производства. Активный прогноз напротив, мог бы включить дополнительные усилия фирмы по стимулированию спроса на известь, например, за счет проведения агрессивной рекламной кампании на рынке товаров для садоводов с акцентом на универсальное применение извести на их участках. Тогда в рамках активного прогноза могло бы быть высказано суждение о возможном сохранении или даже увеличении спроса на известь. В-четвертых, прогнозы делятся на вариантные и инвариантные в зависимости от степени вероятности будущих событий.

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Произошло как раз обратное. «Расширение марочного капитала» превратилось во всеобщую болезнь, а такие компании, как Coca-Cola, начали говорить о «мегабрендах». В течение многих лет мы практически в полном одиночестве клеймили практику линейного расширения, что было отмечено даже в «Jour al of Co -sumer Marke i g»: «Э. Райс и Дж. Траут остаются единственными непримиримыми критиками практики расширения торговых марок». (Наше мнение не меняется.) Так было до последнего времени, пока наш вердикт не подтвердил «Harvard Busi ess Review» (ноябрь–декабрь 1994 г.): «Непроверенное расширение товарных линий может ослабить имидж торговой марки, разрушить торговые связи и замаскировать возрастание издержек». Продолжайте, ребята, продолжайте. Все зависит от точки зрения Различие в подходах во многом объясняется точками зрения. Компании рассматривают свои торговые марки с экономических позиций. Они готовы превратить самую сфокусированную марку, четко определяющую какой-либо товар или идею, в расфокусированную, представляющую два, три или больше типов товаров или идей.

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

ПЛАН. Раздел I.Введение. Этапы развития общественного питания.2 Раздел II. Технология приготовления изделий из натуральной рубленой массы.6 1. Химический состав блюд из натурально-рубленой массы.6 2. Ассортимент блюд.7 3. Технология приготовления.8 4.Планировка цеха и размещения оборудования.24 Раздел III. Организация труда при производстве мясных блюд из натуральной рубленой массы.24 1. Организация цеха и рабочих мест24 2. Организация работы в цехе.27 3. Техника безопасности в цехе. 27 Раздел IV. Список использованной литературы.30 Введение. Этапы развития общественного питания. 8 ноября (27 октября) 1917 года В.И.Ленин подписал декрет об организации общественных столовых, контроле за их деятельностью и распределению продовольственных фондов. Первые столовые возникли на Путиловском заводе в Петрограде, а за тем в Москве и других городах. В условиях острой нехватки продуктов и хозяйственной разрухи в период гражданской войны и иностранной интервенции общественные столовые сыграли большую роль в обеспечении питанием населения.

Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Тема обуздания взволнованной стихии потому так важна для обоих поэтов, что цель их собственных устремлений была столь же строга и величава: "из тьмы лесов, из топи блат" еще не построенной культуры, слитой своими "мшистыми, топкими берегами" с вольницей и сумятицей неоформленной, художественно не претворенной жизни, возвести "юный град", вычеканить образ нации в ее собственном уме, создать образец духовного зодчества. Все мироощущение Гете и Пушкина классично в том смысле, что и в истории, и в поэзии они более всего ценят момент вызревания формы из хаоса - подвиг объективного художества. Им чужды и романтические порывы в небеса, и реалистическое (в современном значении - натуралистическое) приникновение к земле - их радует море, этот самый податливый и самый прозрачный на свете пластический материал, в котором играет блеск - прямо с неба, до которого дотягивается рука - прямо с суши. Любовь Гете и Пушкина к морю - зоркая, требовательная, зодческая, даже инженерная в своей основе. Может быть, созидательная работа на берегу моря, построение искусственной преграды - это самая классическая из всех тем, квинтэссенция классичности Нового времени.

Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Были у княгинь и свои имения - волости. Некоторыми из них они могли распорядиться произвольно (опричнины). Другие назначались на их содержание; эти волости назывались княгининскими пошлыми. Во всех этих волостях княгиня была полною владетельницею и даже имела право вершить суд над подданными. Среди детей они пользовались уважением не меньшим, чем их отцы. "А вы, дети мои, - говорит святой благоверный князь Дмитрий Донской в своем духовном завещании, - живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем; если кто из сыновей моих умрет, то княгиня моя поделит его уделом остальных сыновей моих: кому что даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения". Договор великого князя Василия Димитриевича с братьями начинается так: "По слову и благословению матери нашей Авдотьи". В договор свой с братом Юрием Василий вносит следующее условие: " А матерь свою нам держать в матерстве (достоинстве) и в чести ". Сыну своему Василий Димитриевич наказывает держать свою мать в чести и матерстве, как бог рекл; в другом завещании обязывает сына почитать мать точно так же, как почитал отца.

Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Введение. На сегодняшний день в мире существует более 130 миллионов компьютеров и более 80 % из них объединены в различные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в офисах до глобальных сетей типа I er e . Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений ( факсов, E - Mail писем и прочего ) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программным обеспечением. Такие огромные потенциальные возможности, которые несет в себе вычислительная сеть и тот новый потенциальный подъем, который при этом испытывает информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на практике.

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Для этого в удобных местах, чаще всего в углах, нишах, у глухих стен банкетного зала, устраивают бары. Количество их зависит от числа участников банкета и площади банкетного зала. При отсутствии специальных буфетных стоек для бара ставят обычные столы, накрывают их толстой тканью и скатертями, спуская их к полу, как при накрытии банкетного фуршетного стола. Длина такого стола 2 — 4 м, ширина 1 —1,5 м. В центре стола-бара устраивают витрину: выставляют напитки в бутылках (этикетками в зал) и кувшинах, крюшон-ницу. Здесь же должен быть термос или иная посуда с пищевым льдом, приборы для открывания банок и откупоривания бутылок, салфетки и небольшой поднос для подачи 1 — 5 рюмок. На столе-баре располагают группами рюмки, бокалы, стопки для напитков. Для удобства работы бармена более высокую посуду ставят ближе к торцам стола, а низкую — к центру. Напитки наливает буфетчик-бармен, который стоит за баром. Для лучшей организации работы возле него справа должен быть небольшой столик с напитками в бутылках и кувшинах.

Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Представители рода Сасанидов - васпухры, высший ранг знати - вазурги, а также мелкие землевладельцы - азаты (букв.”свободные”) составляли высший разряд иранского общества эпохи Сасанидов. Владетельные принцы, шахрабы и другие вельмои, составлявшие высшую знать, образовывали совет царя царей с правом голоса по местнической системе. Каждый вельможа имел определенное место в зале совета в зависимости от его знатности. При дворе армянских Аршакидов, обычаи которого были сходны с сасанидскими, знать, имевшая право заседать в царском совете, получала отличительные знаки своего ранга (трон, подушку и почетную головную повязку -диадему). Младшие цари, кроме того, восседали на драгоценных тронах, которые им даровал шаханшах за особые отличия. При дворе существовал сложнейший церемониал с целой иерархией придворных должностей. Создание Сасанидской державы было попыткой создать централизованную империю, которая (подобно Танской в Китае) была бы основана на раннефеодальных общественных отношениях. В середине 3 в. в Иране происходит значительное перераспределение земельного фонда.

Свобода слова как одно из фундаментальных прав человека

Стабилизирующий отжиг широко применяется для лопаток турбин ГТД с целью снятия напряжений, возникающих на поверхности деталей при механической обработке. Этот отжиг проводят на готовых деталях при температурах, близких к эксплуатационным. Аналогичная обработка была опробована на титановых сплавах, применяемых для лопаток компрессора. Стабилизирующий отжиг проводили в воздушной атмосфере при 550° С в течении 2 ч и изучали его влияние на длительную и усталостную прочность сплавов Вт3- 1, ВТ8, ВТ9, и ВТ18. Было установлено, что стабилизирующий отжиг не влияет на свойства сплава ВТ3-1. Выносливость сплавов ВТ8 и ВТ9 после стабилизирующего отжига повышается на 7 – 15%; длительная прочность этих сплавов не изменяется. Стабилизирующий отжиг сплава ВТ18 позволяет повысить его жаропрочность на 7 – 10%, при этом выносливость не изменяется. То, что стабилизирующий отжиг не влияет на свойства сплава ВТ3-1, можно объяснить устойчивостью ?-фазы вследствие применения изотермического отжига. В сплавах ВТ8 и ВТ9, подвергаемых двойному отжигу, из-за меньшей устойчивости ?-фазы происходит достаривание сплавов (при стабилизирующем отжиге), что повышает прочность, а следовательно, и выносливость.

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы в русском и зарубежном уголовном праве

Положительный смысл смерти в том, что полнота жизни не может быть реализована во времени, не только в конечном времени, но и во времени бесконечном. Полнота жизни может быть реализована только лишь в вечности, за пределами времени; во времени жизнь остается бессмысленной, если она не получила смысла от вечности. Реализация полноты жизни личности предполагает существование смерти. Смерть есть не только разложение и уничтожение человека, но и облагораживание его, вырывание его из власти обыденности. Человек не есть бессмертное существо вследствие своего естественного состояния. Бессмертие достигается в силу духовного начала в человеке и его связи с Богом. Бессмертна именно личность, а не душа, как естественная субстанция. В известном смысле можно сказать, что бессмертие есть завоевание духовного творчества, победа духовной личности, овладевшей душой и телом, над природным индивидуумом. Реализация личности для вечной жизни имеет еще связь с проблемой пола и любви. «Пол есть половинчатость, раздробленность, неполнота человеческого существа, тоска по восполнении. Целостная личность бисексуальна, андрогинна.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Утворення Скіфії та її політична історія

Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Качество товара - совокупность свойств и характеристик, благодаря которым товар удовлетворяет определённые потребности. В маркетинге большую роль в качестве товара играет обратная связь с рынком. Конкурентоспособность - указывает на наличие особенностей товара, отличающих его от товаров конкурента. Особенности могут быть технические, экономические, организационные (цена, дизайн, качество). Жизненный цикл товара. Он описывает динамику продаж на рынке, получаемую при этом прибыль и стратегию маркетинга изготовителя этого товара. Существует 4 стадии жизненного цикла товара: 1) Стадия внедрения или выхода товара на рынок; 2) Рост; 3) Зрелость; 4) Спад На первой стадии товар появляется на рынке. Объем продаж незначительный, а себестоимость высокая, т.к. много средств тратится на освоение рынка. Следовательно, прибыль минимальная или отсутствует. На второй стадии спрос на товар растёт высокими темпами, увеличивается объем продаж, себестоимость снижается за счет сокращения затрат на маркетинговые исследования и за счет объема выпускаемой продукции.

Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Воцарение "воренка" возвело бы Заруцкого, вступившего в интимную связь с "паньей Мариною", в ранг полновластного правителя Московского государства. Интрига приехавшего из Пскова атамана Г. Попова создала реальную угрозу этим честолюбивым замыслам. Заруцкий, использовав все свое немалое влияние на казаков сделал ставку на устранение воскресшего в третий раз "царя Димитрия". Вместе с посольством И. Плещеева и К. Бегичева в Псков отправились наиболее доверенные сторонники Заруцкого, принявшие активное участие в организованном местным воеводой кн. И.Ф. Хованским свержении самозванца: ". собравшись с народом, того самозванца, поимав и связав, к Москве скована отвезли, где его и повесили, а его сообщников по тюрмам посадили". Устранив опасность, угрожавшую их интересам и устремлениям, Трубецкой и Заруцкий попытались нормализовать отношения с руководителями Нижегородского ополчения, стоявшего в Ярославле. В этот верхневолжский город из-под Москвы было отправлено большое посольство К.Н. Чеглокова и дьяка А. Витовтова, в которое входили также атаманы А. Коломна, И. Немов, С. Ташлыков и Б. Власьев "с товарищами".

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

С 1956 года в ряде стран и в том числе в СССР велись разработки многоканальных систем передачи с импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), принцип которой был предложен А.Ривсом в конце 30-х годов. Оперативно-технологическая связь прошла длительный путь развития на основе разработки и последовательной модернизации своей технической базы, а также поисков новых технических решений. Имеющиеся теперь на железнодорожном транспорте устройства оперативно-технологической связи были созданы в результате многолетнего труда большого коллектива транспортных специалистов. Первым видом транспортной оперативно-технологической связи в нашей стране была поездная диспетчерская связь, появившаяся в 1921 году. В ней использовались групповые физические цепи воздушных линий связи. Вызов промежуточных станций осуществлялся посылкой с распорядительной станции импульсов постоянного тока, а сигнал вызова принимало электромагнитное избирательное устройство—селектор. По этому термину и вся связь в целом получила название ”селекторной”. Аналогичная система селекторной связи была использована для создания постанционной и линейно-путевой связи, а в последующем—аппаратуры дорожной распорядительной связи и на её основе—аппаратуры связи совещаний.

Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Общие сведения о предприятиях: выпускаемая продукция, прогрессив- ные формы хозяйствования, трудовые традиции. Знакомство с новыми формами работы, новой посудой фирмы Цептор. Общие понятия о сертификатах, ГОСТах. Знакомство с литературой, используемой в профессии. Первые русские кулинарные книги. Использование видеофильма по специальности. Тема 2. Основные знания, связанные с другими предметами. Даются общие понятия составления и целей меню. Знания санитарии и гигиены, санитарные правила работников пред- приятий общественного питания. Дать основные понятия составления технологических карт, для чего они существуют. Основные понятия техники безопасности. Тема 3. "Кулинарный детектив" --------------------- Дать основные пониятия, как и что ели при Петре I. Историческая утварь музея в Москве. Отрасль в военные годы. Тарелка блокадного супа. Тема 4. О пользе овощей, грибов, плодов. -------------------------------- Дать исторические справки об овощах, плодах и зелени. Дать основ- ные понятия об обработке картофеля и корнеплодов, луковых, капустных, плодовых и зелени. Обработка грибов. Ознакомление с условиями хранения. Ознакомление с порядком использования отходов.

Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

Здание храма для православного христианства было не просто помещением для исполнения обрядов и молений Богу, а как бы обиталищем самого Бога. Храм словно воплощал идею земного неба, в котором пребывал Бог. А так как обряды, проводимые в церкви, были воплощением высших религиозных ценностей, то и архитектура храма и его внутреннее убранство обязаны были соответствовать особой торжественной обстановке. Начав строить собор как главное здание столицы "палатным способом", зодчий все же вынужден был по требованию заказчика соблюсти строгий канон сооружения православного храма. Канон этот был окончательно сформулирован в Византии еще в конце IX века и оттуда перенесен в Россию. Он требовал обязательного пятиглавия и завершения восточной стены полукружиями апсид. Фиораванти выполнил эти условия, сделав небольшое отступление - он прикрыл апсиды с севера и юга, продолжив для этого стены. Величественный Успенский собор вознесся над Соборной площадью и замкнул ее с северной стороны, "як един камень". Со стороны своего южного входа храм смотрелся как огромный монолит. В интерьере зодчий отказался от традиционных хор, квадратные колонны заменил круглыми, расставив их на равном расстоянии, то есть всячески старался раздвинуть внутреннее пространство, придав ему насколько возможно светский характер.

Право, джерела права та дія норм права ЄС

Руководствуясь разделением всех способов речи на три стиля (высокий, средний и низкий), он выработал норму латинского языка: отобрал употребительные формы и отбросил архаизмы, диалектизмы и др., в морфологии установил нормативные суффиксы и окончания, в снтаксисе упорядочил систему главных и придаточных предложений. Цицерон оказал необыкновенно большое влияние на римскую и европейскую культуру последующих времен. Его можно сравнить с мощным платаном, который своей тенью в течение тысячелетий заглушает более слабые растения. Его можно сравнивать с мостом, соединяющим греческую и европейскую культуры. С концом античной эпохи Европа перестала говорить. Как немая, она склонилась над листами пергамента или бумаги, над книгами. Однако писать она училась долгие годы по речам и трактатам Цицерона, по сформулированным им или даже не высказанным, а только выраженным в художественных произведениях принципам. Отцы церкви Лактанций, Амвросий, Августин были его последователями, разочаровавшийся в его личности Петрарка не мог не поддаться очарованию его таланта, у Цицерона учились Эразм Роттердамский, Бэкон и другие представители эпохи Ренессанса.

Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Постепенно на смену локковскому либерализму как доминантной политической идеологии Америки приходит утилитаризм, растущий своими корнями из философии Джона Стюарта Милля. Господство утилитаризма знаменует появление первого кризиса, который переживает либерализм. Согласно утилитаризму, не равенство возможностей, а благо (польза) становятся мерилом справедливости. Утилитаризм является своеобразным ответом на развитие рабочего движения, в том числе и в Америке. И с середины XIX века становится господствующей формой либерализма в Америке на протяжении десятилетий. В 20-30-е годы XX века происходит второй кризис либерализма. Он порожден развитием фашизма в Европе и развитием политического консерватизма. Американский либерализм отвечает на кризисную ситуацию формированием неолиберализма. Суть последней концепции хорошо отражена в политическом курсе Теодора Рузвельта. В орбиту либеральной мысли опять включается государство, понятие которого становится регулятивной идеей. Дело в том, что быстрые темпы индустриализации в Америке в последние десятилетия XIX века и первые декады ХХ столетия больше и больше стали выявлять тот факт, что нерегулируемый частный сектор экономической активности начинает отрицать основополагающие условия предоставления свободных шансов для большинства граждан.

Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Но главным становятся глаза с их неподвижно-пристальным, застывшим взглядом, в котором концентрируется вся экспрессия лица. Портрет Догмация особенно интересен тем, что в нем соединяются скульптурные приемы прошлого и будущего, он показывает становление нового направления и одновременно завершает старое. Блестящим примером этого нового направления является голова неизвестной императрицы (так называемой Елены) в Нью-Карлсбергской глиптотеке в Копенгагене. Гладкая, нерасчлененная поверхность лица отполирована до блеска, так что кажется фарфоровой и контрастирует с орнаментальными по рисунку, переданными мелкой гравировкой волосами. Вероятно, верхняя, не обработанная часть головы была украшена металлической диадемой. Черты красивого лица абсолютно правильны и симметричны и в то же время совершенно лишены всего индивидуального. Возвышенное спокойствие, которым веет от этого лица, лишь подчеркивают большие глаза, будто созерцающие нечто далекое от земного бытия. Этот памятник стоит на грани, отделяющей портретное изображение позднеримского периода от ранневизантийской иконы.

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Еврипида недаром называли "философом на сцене", ведь в его трагедиях, насыщенных размышлениями героев о судьбе человека, чувствуется влияние нового взгляда на мир, предложенного в учении софистов. Еврипид уже окончательно утратил веру в справедливость мироздания и абсолютный космический порядок. А потому в его трагедиях этот порядок зачастую устанавливается благодаря усилиям смертных, а не божественной помощи. И все же главное достижение Еврипида - это изображение внутренней борьбы в душе героя. Исход трагического конфликта, как правило, обусловлен столкновением характеров, но характеры людей в изображении Еврипида неоднозначны. Герои у Еврипида начинают действовать, не имея ясного решения проблемы. В их душе противоборствуют различные устремления и нормы. При этом внутренние терзания самими героями воспринимаются как более страшный исход, чем самоубийство. Тесей в "Ипполите" предрекает своему сыну именно эту кару за предполагаемое преступление. Мучительные терзания становятся наказанием и для Геракла в одноименной трагедии Еврипида после того, как он в состоянии безумия убил жену и детей.

Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Скульптурный портрет римлян отличался жизненной правдой, доходившей до натурализма. Рим имел своих ученых, но их труды носили обобщающий и компилятивный характер. Любовь к наслаждениям, аморализм и распущенность - характерные черты образа жизни позднего Рима. Индивидуализм и эгоцентризм стали господствующей линией поведения в последние века. Римляне вывозили произведения искусства из всех покоренных стран. Постепенно наступил кризис античного мировоззрения. Люди испытывали неуверенность, они были отделены от государства, чужды мифологическим преданиям предков. Это пробуждало тягу к новому таинственному. Новые религиозные веяния пришли с восточными культами и религиозными учениями, наполнявшими позднеримское время. Появляются первые христианские секты, с которыми власти ведут борьбу. В 313 г. по отношению к новой вере объявляется веротерпимость. В 330 г. император Константин переносит столицу в новый город, названный Новый Рим, а позже Константинополем, в провинцию Визант. В 476 г. завершает существование Западная часть Римской империи.

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Вот Спирька, он для нежного собаку съел Ванька, правду сказать, актер и туда и сюда, да уж зато вина в рот не берет Тришка, Прошка, Ерошка и Старостина дочь Устюшка бредут изряднехонько, а Кутилка славный бы актер, да забияка, злодей, нет того праздника, чтоб его не поколотили. Да жалуете ли вы балеты? Граф: Очень люблю, сударь вертится, что твой волчок. А сочиняет та, а обучает-та что и боже упаси. Все соседи не нарадуются на него Вить я, батюшка граф, чуть не всю губернию забавляю Решим: Авдей Кононыч! Транжирин: Что такое? Решим: Актера два три с людьми Любима Силыча на радости хлебнули лишнюю рюмку, так у них язык не ворочается, а надо играть Транжирин: Ах пьяницы, ах злодеи, нельзя не наклюкаться, заводи театр с этакими губителями Чувкевич ("вбегая): Авдей Кононыч! Транжирин :Ну, что такое сделалось, говори Чувкевич. Аммос, ваш стремянный, не может танцевать в балете Транжирин :А что? Чувкевич: Собака, что вам подарил господин Кутермин, его укусила. Транжирин: Вот те на, как же быть, а нельзя без него? Чувкевич: Невозможно! Транжирин: Так возьми Аполошку буфетчика и поставь вместо Аммоса, они с ним лицо в лиц Чувкевич: Да он не умеет Транжирин: Все равно, беги скорей!” Выясняется, что танцовщики не могут танцевать, потому что украдены из гардеробной: епанча Юноны, латы Минервы, пояс Венеры, солнце Аполлона, шапка Меркурия.

Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Меню ресторана изобилует самыми разнообразными блюдами восточной и европейской кухни. Во время завтрака используется популярная форма самообслуживания, известная как «шведский стол». Вечером в ресторане играет пианист, а по выходным и праздничным дням выступает «шоу-группа» с непременным «танцем живота». Пляж отеля «Фалез» — из мелкой гальки. Каждому отдыхающему немедленно приносят на складной топчан поролоновый матрас и махровое полотенце. Море здесь чистое и прозрачно-голубое, а температура воды редко опускается ниже 20 градусов. В распоряжении отдыхающих — водные велосипеды, буксируемые катерами надувные резиновые акулы, на которых группами по 6—7 человек весело катается молодежь, необходимые принадлежности для подводной охоты и пр. В небольшой бухте сонно покачиваются яхты и парусные лодки. Бывалые туристы называют этот благодатный уголок земли «Турецкой Ривьерой». Центральная улица Антальи обсажена двумя рядами королевских пальм, отчего она кажется узкой. Но это только кажется. По одной ее стороне протянулись бесчисленные закусочные и кафе. выставившие свои столики под открытым небом. Вдоль другой стороны — столь же многочисленные магазины, лавочки, киоски.

Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

Заданность сюжетной ситуации – отсутствие у персонажей отца – подразумевает определенный образ их самореализации. Им нужна сцена, подиум, садовая скамейка, водяное общество, бальная зала, дворянские усадьбы, чтобы провозглашать, проповедовать, наставлять, поучать. Осуществляется переструктурирование темы: сын заявляет свои права на отцовские обязанности и так увлекается собственной значимостью, что за пылом полемик, дискуссий забывает о естественности женитьбы и любви: «.Кому ума недоставало.» (Чацкий о женитьбе); «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Что может быть на свете хуже семьи.» (Онегин). Усеченность коллизии «отцы – дети» в русской литературе имеет особые идейно-эстетические основания. Читатель ничего не знает об отцах Евгения Онегина, Печорина. Сами конфликты романов отрицают возможность присутствия родительского начала. Его несуществование актуализирует мотивы скитальчества Онегина и Алеко, антитезу Евгения и Медного всадника, аллегории петровских, государственных, отечественных устремлений; идею самодостаточности одиночества романтического персонажа, мечтающего о тихом либо действенном счастье.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.