Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Додаток 1: “Пенсійний фонд (ПФ)” ----------------------- ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАГЛЯДОВА РАДА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ДИРЕКТОРЗобов’язана здійснювати адміністративне управління Накопичувальним фондом. Застосовувати фінансові санкції, передбачені законом. Стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків.Порушувати відповідно до чинного законодавства справу про банкрутство підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків. Вилучати в установленому законодавством порядку у пудприємств і фізичних осіб – суб’єктів підпрємницької діяльності документи, що підтверджують приховування (заниження) розміру заробітньої плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується страхові внески, або порушення порядку використання коштів ПФ та Накопичувального фонду.Вимагати від керівництва та інших посадових осіб підприємства, а також від фізичних осіб усунення виялених порушень законодавства про порядок нарахування, та обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами ПФ та порядку їх використання. Не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також позапланові перевірки на будь – яких підприємствах, та у фізичних осіб – підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок. У разі потреби вимагає від правління ПФ проведення аудиторської перевірки діяльності ПФ або окремих напрямів його роботи Погоджуе бюджет ПФ і схвалюєзвіт про його виконання протягом десяти робочих днів з дня їх отримання та подає зауваження і пропозиції правлінню ПФОтривувати безоплатно від органів державної влади, підприємств будь якої форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб – суб’єктів піжприємницької діяльності Відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, неодхідні для виконання ними функцій, передбачених Законом Функції ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ПФ визначає уповноважений банкЗатверджує умови і порядок проведення тендера щодо вибору аудитора та організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій За погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку готує пропозиції щодо кандидатури радника з інвестиційних питань, умов укладання з ним договору, які подаються на розгляд і затвердження Ради Накотичувального фонду Подає на розгляд КМУ пропозиції щодо розміру страхових внесків Функції ПРАВЛІННЯ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ Пенсійний фонд Права

В начале 70-х годов до перевода в США в 1872 г. Интернационал находился под его авторитарным руководством. Попытки реализации утопии Маркса в России и ряде других стран обернулись созданием тоталитарных режимов, причинивших тягчайшие страдания многим народам. 132. Бош Евгения Богдановна (Готлибовна) (1879-1925) - деятельница российского революционного движения. Социал-демократка с 1901 г. В 1917-1918 гг. была народным секретарем внутренних дел Украины. Затем занимала второстепенные посты на Кавказе и в Белоруссии. Покончила самоубийством. 133. Владимирский собор - кафедральный собор в Киеве. Сооружен в 1862-1882 гг. Основная художественная ценность - росписи интерьера 1885 1896 гг. 134. Так в тексте. 135. Меньшевики - течение в Российской социал-демократической рабочей партии, возникшее в 1903 г. Выступали за творческое применение марксизма к условиям России, учитывая те изменения, которые происходили в развитии общества после смерти Маркса и Энгельса. В 1917 г. образовали самостоятельную партию - Российскую социал- демократическую рабочую партию (объединенную), которая сохраняла полулегальное положение после Октябрьского переворота

РЕФЕРАТЫ:

Приватизация на Украине, сравнительный анализ с опытом зарубежных стран

На развитие сельского хозяйства в 1995 году было направленно 112604 млн руб., что составило лишь 59 % от годового плана. На оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам направленно около 2000 млн руб. Для обеспечения сельскохозяйственных производителей ГСМ был предоставлен товарный кредит под гарантию краевого бюджета. Социально-культурная сфера профинансирована в размере 349658 млн руб. или 51,6 % от планового показателя (676581 млн руб.). В 1995 году была проведена работа по упорядочению сети, штатов социально-культурных учреждений. Было проведено сокращение и реорганизация учреждений образования, здравоохранения. Это позволило сократить расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы на 11700 млн руб. От введения платных услуг бюджетными учреждениями образования, здравоохранения, культуры получено 38900 млн руб., однако доля полученных средств от введения платных услуг по сравнению с финансированием расходов социально-культурной сферы в 1995 году оставалась еще низкой – 11,1 %. Деятельность органов социальной защиты населения в 1995 году была направлена на реализацию решений федеральных и местных органов представительной и исполнительной власти по малоимущим и нетрудоспособным гражданам.

Предпринимательство в рыночной экономике на примере России и других стран

На передаче об этом сказано не было. В основном рассматривался вопрос: «А можно ли бить морду журналисту за плохие публикации?» Лично я считаю, что не всегда, но иногда полезно, потому что это нормальная ситуация. Страна у нас такая. Так повелось, что если тебя обругали «козлом» на улице, тебе проще человеку «набить морду», чем идти с ним разбираться в суд или милицию. Это своеобразный способ решать вопросы. Журналист, который был приглашён на передачу был как бы совершенно не при чём. Проще было бы пригласить какого-нибудь оппонента (того же Кушунашвили), тогда бы была действительно дискуссия и хотя бы какое-то раскрытие темы. Журналисты, сидевшие в зале иногда давали достаточно неплохие формулировки. Но мне не всё понравилось. Во-первых, у Капитолины Деловой реплика оказалась какой-то сумбурной и странной. Первая часть реплики вроде бы звучит более ли менее логично: «Вполне нормально, что Александр Абдулов может набить морду ». Но потом реплика приобретает какой-то ожесточённый тон, и она вдруг говорит, что «некий одиозный (модное слово – И.К.) персонаж, актёр, теряющий популярность» и т.д. Такая ожесточённость сейчас очень, на мой взгляд, свойственна многим скандальным журналистам.

Налогообложение в России, его влияние на цены и деловую активность. Налогообложение в других странах

В силу того, что позицию прилагательных невозможно рассматривать отдельно от определяемых или существительных, прилагательные будут даны вместе с именными словосочетаниями, которые они составляют. Каждый тип словосочетания будет представлять собой отдельную подглаву. 3.1. Конструкции A Прилагательные, образующие такой тип именных словосочетаний, можно разделить уже по различным формальным признакам (например, длина слова), семантическим признакам (например, значение слова) и по признаку частотности (отражающему давность происхождения) на: a) прилагательные, в большинстве своем односложные, которые не перестали быть препозиционными с самого их появления во французском языке. Это качественные, не продуктивные прилагательные, которые близки по функции к префиксам и образуют с существительными единицы, периферийные по отношению к синтаксису (Илия 1979 : 48). К тому же такие прилагательные несут малый объем информации (Скепская 1979 : 43 – 44). bo : u bo coup de la gue u bo coup de coude u bo ou il (Може 1996 : 47) bo repas u e bo e grippe (Н.ф.-р.с.: 126) feu: feu ma gra d-mиre В данном случае такая форма является архаичной, и поэтому возможна только препозиция.

Сравнительный анализ законодательства о нотариате стран СНГ

Отечественные конструкторы выбрали более дешевый вариант с двумя фиксированными положениями «впускного» распределительного вала – гидромеханическое поворотное устройство (на фото). Две пары поршней в корпусе механизма могут сдвигать вал на 20° вперед (впускные клапаны при этом открываются и закрываются раньше). По каналу внутри вала моторное масло подается к поршенькам, и они выталкиваются «наружу», увлекая за штифты фланец распределительного вала. Обратите внимание на форму канавок – у соседних поршней они разные. У одних – сначала пологая (рабочая) часть, затем крутая (вспомогательная), у других – наоборот. Первые поворачивают распределительный вал на десять градусов и останавливаются – давления масла не хватает, чтобы преодолеть изгиб канавки. Вторые, миновав вспомогательную часть, уже вышли на рабочую позицию: они изменяют угол поворота еще на столько же. Потребовалось вернуть распределительный вал в начальное положение – работает сначала вторая пара, затем первая. Обойтись парой поршней не позволила теснота – весь механизм должен «поместиться» в звездочке! Момент поворота зависит от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки, детонации и рассчитывается электронным блоком (тем же, что командует и другими системами двигателя – впрыском, зажиганием).

Аграрные преобразования в России и других странах СНГ

Так были выстроены кубы, восьмигранники и другие правильные фигуры, состоящие всего из нескольких тысяч нуклеотидов. Избрав аналогичный подход, ученые генетически модифицировали природный биомотор, в естественных условиях встречающийся в ферменте аденозинтрифосфатозе (A Pase). В результате был изготовлен первый гибридный наномотор с небиологическими элементами из 100- нанометровых полос азотистого кремния. Подобно микроскопическому пропеллеру, он вращается со скоростью 200 оборотов в минуту. Как показывают предварительные оценки, механические системы в конечном счете смогут обеспечить более высокие скорости работы и большую эффективность управления нанороботом, нежели системы биологические. Однако важным преимуществом последних является то, что зачастую их функциональные компоненты можно частично или целиком брать из уже имеющихся естественных живых систем, тем самым существенно сокращая время разработки.Саморепликация. Производство нанороботов всё ещё затруднено по двум причинам: проблема «толстых пальцев»- недостаточная разрешающая способность современных приборов и сложность проектирования схемотехнических решений.

Сравнительный анализ Конституций Украины 1919-1978 гг.

Попытка установить оптимальный правовой статус руководителей госпредприятий (как казенных, так и коммерческих) осуществлена Указом Президента РФ от 10 июня 1994 года №1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой". Им установлено, что правительство или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти заключают с хозяйственным руководителем контракт, базирующийся не на трудовом, а на гражданском законодательстве. В Указе перечислены обязательные условия, которые должны содержаться в контракте, включая порядок и условия его досрочного расторжения и даже ответственность менеджера за ущерб, причиненный предприятию в результате его действий или бездействия. Гражданско-правовой характер контракта в принципе дает возможность федеральным органам устанавливать права и обязанности руководителя по управлению предприятием без оглядки на законодательные ограничения, установленные КЗоТ. Ведь ни о каких конкретных правах и обязанностях хозяйственного руководителя, кроме его отчетности, порядок и сроки которой должны быть установлены Правительством РФ, в Указе не говорится.

Анализ СООО "Украина"

Особенность сборника - культурологический подход, позволяющий представить своеобразие постановки феминистской проблематики в контексте различных культур и социальных систем. Две других книги, на которые опирается моя работа - переводы. Одна из них – перевод с французского книги Симоны де Бовуар «Второй пол»7. Два ее тома до сих пор считаются самым полным историко-философским исследованием всего комплекса проблем, связанных с женщиной. Что такое «женский удел», что стоит за понятием «природное назначение пола», чем и почему положение женщин в этом мире отличается о положения мужчины, способна ли в принципе женщина состояться как полноценная личность, и если да, то в каких условиях, какие обстоятельства ограничивают свободу женщины и как их преодолеть. Симона де Бовуар обращается в своем повествовании к мифам и легендам о «тайне пола», о «загадке женской души», созданным, по ее словам, мужчинами. Опираясь на высочайшие образцы мировой литературы, она снова и снова говорит о чудовищной несправедливости обычной женской судьбы, о традиционном небрежении к слабому полу и связанной с этим унизительной повседневной дискриминации.

География хозяйства и природопользования в России и других стран СНГ

Они ели ложками из слоновой кости, ручки которых были богато украшены резными фигурами зверей. Хотя египтяне первоначально не знали горшечного круга, они изготовляли в большом количестве прекрасную глиняную посуду самых разнообразных форм. Европейские и американские музеи переполнены их глянцевитыми глиняными сосудами красного и черного цвета или разновидностью их, покрытой вдавленными геометрическими рисунками, иногда по образцу корзин; кроме того известен еще другой, для нас в особенности важный вид, расписанный грубыми изображениями лодок, людей, животных, птиц, рыб и деревьев, подобными тем, которые мы находим на стенах одной доисторической гробницы. Хотя они не делали стеклянных предметов, все же они умели покрывать глазурью бусы, подвески и т. п. Грубо сделанные статуэтки из дерева, слоновой кости и камня знаменуют собою начало пластического искусства, которое ожидали такие триумфы в эпоху первых династий, и три большие каменные статуи Менеса в Копте, найденные Фл. Питри, свидетельствуют о первобытной силе додинастической эпохи, о которой мы сейчас говорим. Искусство плодовитого гончара должно было постепенно уступить дорогу рабочему по камню, который стал изготовлять прекрасные сосуды.

Преступления против собственности в Российской Федерации и других странах

Соображения около инвентаризации культуры Николай Байтов Иерархическое строение информационной системы – есть тавтология. Система и иерархия – это одно и то же. Ни в каком хранилище информации без иерархии не обойтись, иначе информация просто будет недоступна – ненаходима.   Но иерархия совсем не обязательно должна воспроизводить некую шкалу качества, т. е. упорядочивать объекты в соответствии с каким-то их ценностным рейтингом. –   Представим себе инвентаризацию склада стройматериалов. В простейшем случае можно составить опись в алфавитном порядке (что чаще всего и делают). В такой описи можно сразу – почти мгновенно – увидеть, сколько, например, имеется гвоздей и сколько шурупов. Но гвоздь ни в каком смысле не лучше шурупа. Напротив, если говорить о ценности, то шуруп, пожалуй, стоит дороже. Гвоздь же в этой иерархии стоит «выше» шурупа просто благодаря произвольному порядку нашего алфавита, который, кстати, тоже не старается отразить никаких преимуществ одних букв перед другими. Если объектов много, то для удобства поиска можно разбить их на рубрики. Скажем, гвоздь и шуруп отнесём в рубрику «крепёжные материалы». Такие иерархии строятся как каскады ниспадения от общего к частному.

Характерные черты цивилизации нового времени на территории других стран

К подобному приему автор обращается и в следующей главе, в которой преподносит диалог “мадам” Кусковой и Милюкова как пародийную интерпретацию сцены из пушкинского “Евгения Онегина” (беседа Татьяны Лариной с няней). Здесь переход от тоники к силлабо-тонике осуществлен плавно, строки 4-ударного дольника перемежаются, потом вытесняются строками 4-стопного амфибрахия, наконец, с началом диалога вводится и сохраняется до конца главы 4-стопный ямб: С чего это/ девушка/ сохнет и вянет? амфибрахий Молчит / но чувство,/ видать, велико. дольник Ее/ утешает/ усастая няня, амфибрахий видавшая виды, -/ Пе Эн Милюков. амфибрахий “Не спится, няня / Здесь так душно Открой окно/ да сядь ко мне”. ямб Кускова,/ что с тобой? –/ “Мне скушно Поговорим о старине”. Итак, в истории развития полиметрии в русской поэзии можно выделить несколько этапов. Поэты-романтики соединяли в полиметрические композиции различные формы силлабо-тоники, Некрасов объединил силлабо-тонические размеры со стилизованными формами народного стиха, Блок – с дольником, Маяковский – с акцентным стихом.

Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

Северо-Сосьвинский бассейн расположен на севере Тюменской области, его запасы составляют15 миллиардов тонн. К числу разведанных месторождений относятся Оторьинское, Тольинское, Ложинское и Усть-Маньинское. Западно-Сибирский ТПК располагает значительными водными ресурсами. Суммарный сток рек оценивается в 404 куб.км. При этом реки обладают гидроэнергетическим потенциалом 79 млрд.кВт.ч. Однако равнинный характер поверхности делает неэффективным использование гидроэнергетических ресурсов Оби, Иртыша и их крупных притоков. Сооружение на этих реках плотин приведет к созданию крупных водохранилищ, и ущерб от затопления обширных лесных массивов, а возможно месторождений нефти и газа перекроет энергетический эффект от ГЭС. Существенный интерес представляют подземные термальные воды. Они могут быть использованы для обогрева теплиц и парников, теплофикации сельскохозяйственных объектов, городов и рабочих поселков, а также в лечебных целях. Население. Общее число жителей Западно-Сибирского района составляет 15141.3 тысячи человек, прирост положителен и составляет 2.7 человек на 100 жителей, велика роль миграционного притока населения.

Правительство в Российской Федерации и зарубежных странах. Сравнительный анализ

Изменение отраслевой структуры связано со значительными передвижками рабочей силы между отдельными отраслями, массовыми увольнениями из неперспективных производств. Свою лепту в рост безработицы вносит конверсия военной промышленности и интенсивное сокращение вооруженных сил. Для ФРГ типично высокое качество «человеческого капитала», которое определяется образовательным уровнем, профессиональной структурой, социальным составом, состоянием здоровья, способностью к восприятию нововведений. В условиях НТР доля высококвалифицированных рабочих в ФРГ одна из самых высоких в мире и составляет около 50%. Весьма важным фактором экономического развития выступает для ФРГ научно-технический прогресс. Германия обладает развитой базой научных и технических знаний, начало которой было положено еще в 19 веке. Достижения в научных исследованиях дают германским компаниям большие преимущества в конкуренции. Германские промышленные фирмы владеют большим числом патентов, чем фирмы других западноевропейских стран ЕС, вместе взятые, впрочем, уступая лишь американским и японским.

Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

И основные принципы конфуцианства как раз зиждутся на подражании небесной гармонии, они нацеливают человека на создание своего рода Царства Божьего на земле. Государство, которое Конфуций стремился привести в строгое соответствие с Божественным порядком, определялось как большая семья. В этой семье каждый должен занимать свое место и вести себя так, как подобает при его положении. Государь должен быть государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном.Конфуций Стержнем, на котором держится государство, были для философа преданность и покорность. Эти качества должны пронизывать всю жизнь общества сверху донизу. Дети почитают родителей, младшие братья и сестры — старших, а подданные — своих правителей. Однако принцип большой семьи означал и другое: не только покорность нижестоящих по отношению к вышестоящим, но и полную ответственность властей перед народом. Только в этом случае народ будет доверять своим правителям, а без доверия не может существовать прочное государство. «Преданность государю и забота о людях» — вот те основы, на которых, по мысли китайского философа, зиждется благополучие страны.

Преступность в России и зарубежных странах. Сравнительный анализ

В указанных случаях происходит сокрытие объектов налогообложения по налогу на добавленную стоимость, по акцизам, по налогу на пользователей автомобильных дорог и т. д. Кроме того, неоприходование полученных товарно-материальных ценностей в учете предприятия влечет за собой сокрытие объекта налогообложения по налогу на имущество. Интересно отметить, что в ряде случаев в качестве сокрытия объектов налогообложения налоговые органы квалифицируют действия предприятий при их отказе встать на налоговый учет в налоговых органах. Так, в п. 5 Инструкции Госналогслужбы РФ от 27 мая 1992 г. № 13 «О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц» (утратила силу в связи с изданием Инструкции Госналогслужбы РФ от 14 мая 1993 г. № 20) предусматривалось, что отсутствие регистрации в налоговом органе иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в России через постоянное представительство, рассматривается как сокрытие дохода с целью уклонения от налогообложения. 5. Неучетом объекта налогообложения следует считать те случаи, когда сами объекты налогообложения в бухгалтерском или налоговом учете предприятия так или иначе отражены, но с нарушением установленного порядка.

Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

Разграничение вводных конструкций и членов предложения. Вводные конструкции стилистически разнородны, они широко распространены в книжных и разговорных стилях. В художественной речи вводные слова и конструкции используются как выразительное средство при создании речевых характеристик персонажей. Вводные предложения могут относиться ко всему предложению в целом, а также к отдельным членам предложения. От вводных слов и сочетаний слов вводные предложения отличает относительная смысловая законченность, синтаксическое строение. По структуре вводные предложения могут быть двусоставными предложениями: односоставными неопределенно-личными предложениями: Пока наш герой, как писали в романах в неторопливую добрую старину, идет до освещенных окон, мы успеем рассказать, что такое деревенская вечеринка, односоставными безличными предложениями: Заподозрить его во вредительстве - теперь уже казалось ему нелепо. 60.Понятие о вставных конструкциях. Пунктуация в предложениях с вставными конструкциями. В речи широко распространен прием вставки в предложение высказываний, так или иначе связанных с содержанием предложения.

Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

Или в другом месте: “Что есть жена зла – гостинница неуповаема, кощуница бесовская. Что есть жена злая? Мирский мятежь, ослепление уму, начальница всякой злобе” и т.д. Не менее интересно второе произведение, связанное с Даниилом Заточником, так называемое Послание (Моление). Послание начинается обращением ко князю Ярославу Всеволодовичу, которым исследователи считают переяславского, а впоследствии великого князя Ярослава, сына Всеволода Большое Гнездо. Послание чрезвычайно интересно по своей социальной напрвленности. Автор рисует нам облик князя эпохи феодальной раздробленности, который хорошо гармонирует с биографией Ярослава Всеволодовича, воинственного, умного и в то же время жестокого князя: “Мудрых полцы крепки и грады тверды; храбрых же полцы силни и безумны: на тех бывает победа. Мнози бо ополчаются на большая грады и с своих, с менших, сседают”. В этой характеристике князя невольно чувствуются исторические черты. Таков был и Ярослав Всеволодович, гнавшийся за новгородским столом и нередко его терявший.

Развитие школы и педагогики в других социалистических странах

После окончания военной иностранной интервенции в России с установлением новых отношений между РСФСР и Турцией и постепенным уходом англичан их положение становилось все более трудным. Весной 1920 г. в Баку, который всегда был опорным пунктом большевиков, коммунисты смогли поднять победоносное вооруженное восстание, немедленно поддержанное Красной Армией. Местное правительство отдало власть почти без сопротивления. В Армении, напротив, восстание потерпело поражение, но вспыхнувшая война с турками, которых армяне ненавидели после учиненной ими в 1915 г. резни, создала благоприятные условия для вступления в конце 1920 г. Красной Армии и установления большевистского правительства. Правда, власть его распространялась лишь на часть Армении, ибо остальную территорию дашнаки уступили захватчикам. Оставалась Грузия. По сравнению с правительствами двух других стран меньшевистское правительство Грузии отличалось относительно большей устойчивостью, а его националистическая направленность поддерживалась более широкими слоями.

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Со временем буддийская традиция окружила жизнь Будды множеством легенд, ему приписывалось творение чудес, а его фигура постепенно приобретала божественный характер. Под позднейшими наслоениями лишь с трудом удается обнаружить первоначальное содержание буддистского мировоззрения. Когда-то это была не столько религиозная, сколько философско-этическая система. Центром учения являются четыре благородные истины, которые Будда провозглашает в самом начале своей проповеднической деятельности. Согласно им, существование человека неразрывно связано со страданием. Рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого – это все ведет к страданию (1). Причиной страдания является жажда (тршна), ведущая через радости и страсти к перерождению, рождению вновь (2). Устранение причин страдания заключается в устранении этой жажды (3). Путь, ведущий к устранению страданий – благой, восьмеричный путь – заключается в следующем: правильное суждение, правильное решение, правильная речь, правильная жизнь, правильное стремление, правильное внимание и правильное сосредоточение.

Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

Во-вторых, архаичный, традиционалистский капитализм как тип деятельности может развиться, утвердиться и в новейшее время, соседствовать с буржуазным промышленным капитализмом в одном и том же обществе, даже безраздельно господствовать. Капитализм вообще, по Веберу, как универсально-исторический феномен «по своему типу может выступать как авантюристический, торговый, ориентированный на войну, политику, управление и связанные с ними возможности наживы». Торговый, авантюристический (читай – дикий, варварский) тип деятельности капиталистического предпринимательства может возникнуть в новейшее время в результате перерывов в деятельности промышленного капитализма (например, краха в результате поражения в войне Германии или полной его замены на длительное время государственно-плановой системой в СССР). Речь идет о своеобразном феномене, встречающемся в новейшее время нечасто в индустриально развитых странах. Речь не идет о торговом капитале и тем более о торговле вообще. Они нормальные явления рыночного хозяйства, если данная форма капитала действует рядом и под главенством промышленного, производственного капитала и выполняет свои обычные функции в рыночных отношениях.

Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

Квадратная область есть область всех мыслимых комбинаций значений исследуемых величин, когда зависимость между ними неизвестна. Площадь этой области есть ни что иное, как априорное разнообразие. В результате серии экспериментов был установлен эмпирический закон, связывающий величины (жирная линия на рис.) с определенной погрешностью (затемненная область). Теперь можно с уверенностью утверждать, что в природе реализуется лишь то разноообразие состояний, которое попадает в затемненную область, имеющую площадь . Таким образом, количество информации в эмпирическом законе может быть выражено через ограничение разнообразия: . Возможен и другой подход к определению информационного содержания заакона или теории, прагматический, оценивающий ценность данного закона для достижения определенной цели, например, создания какого-либо прибора. Обширный класс законов природы — это законы, устанавливающие связь между состояниями системы в два различных момента времени, т.е. причинную связь. Поэтому обнаруживается связь информации с категорией причинности. Согласно А. А. Маркову, событие A содержит информацию о событии B в силу совокупности законов M, если наличие B может быть логически выведено из наличия A с помощью B.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия (Украина)

Методы реализации Закона Моисея (Исход, Левит, Числа, Второзаконие) признаны неэффективными: «. делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Римл. 3:20). Иисус проповедует принципиальный отказ от насилия во имя добра. Первым, основным принципом христианства стало «Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;.» (Лук. 6:37), «Ибо суд без милости не оказавшему милость; милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Основополагающие нравственные принципы Ветхого Завета «.истреби зло из среды себя» (в смысл физически, см. Втор. 13:5) и «око за око» (Втор. 19:21) не нашли отражения в Новом Завете. Заметим, что принципиальный отказ от насилия в Новом Завете также как и насилие в Ветхом Завете обосновывается существованием Бога: «Не мстите за себя. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.”» (Рим. 12:19). Отказ от насилия, форм физического воздействия ведет к тому, что нормы поведения становятся не нужны, т.к. ценностные установки определяют их по умолчанию.

Анализ рынка фармацевтической продукции в Украине

Помимо полиэтилена общего назначения выпускаются его многие специальные модификации, среди которых: антистатический, с повышенной адгезионной способностью, светостабилизированный, самозатухающий, ингибитированный (для защиты от коррозии), электропроводящий (для экранирования). Главный недостаток полиэтилена—сравнительно низкая нагревостойкость Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при 400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида - 815°С., алюминия 515°С. Эпоксидные смолы—продукт поликонденсации многоатомных соединений, включающих эпоксигруппу кольца Основные свойства пластмасс. Химические свойства. С точки зрения химического поведения полимер похож на мономер (или мономеры), из которого (или которых) он получен. Углеводороды этилен H2C=CH2, пропилен H2C=CH–CH3 и стирол H2C=CH–C6H5 претерпевают присоединительную полимеризацию, образуя полиэтилен, полипропилен и полистирол со следующими структурами Эти полимеры ведут себя как углеводороды.

История народного хозяйства Украины и зарубежных стран

Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве. Начиная с 1996 года, Банк России отказался от прямого регулирования соотношения между размером капитала банка и объемом привлеченных средств и перешел к косвенному регулированию через ряд обязательных экономических нормативов, таких как норматив достаточности капитала, максимальный размер риска на одного кредитора, максимальный размер привлечения денежных вкладов населения и др. Основную часть ресурсов банков формируют привлеченные средства, которые покрывают до 90% всей потребности в денежных средствах для осуществления активных банковских операций. Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, организаций, учреждений, населения и других банков в форме вкладов (депозитов) и открытия им соответствующих счетов. Привлекаемые банками средства разнообразны по составу. Главными их видами являются средства, привлеченные банками в процессе работы с клиентурой (депозиты), средства, аккумулированные путем выпуска собственных долговых обязательств (депозитные и сберегательные сертификаты).

Сравнительный анализ делового этикета в различных странах

За определенным порогом роста доходов индивид удаляется от положения наемного работника, тратящего большую часть дохода на личное потребление, и приближается к положению капиталиста, общественная функция которого состоит в накоплении капитала. Представители неоклассического направления не видели здесь особой проблемы, так как исходили из предположения, что акт сбережения одновременно превращается в акт инвестирования. Кейнс считал подобные взгляды нереалистичными. В его системе создание объема инвестиций, необходимого для полной занятости, составляет одну из важнейших задач экономической политики государства. Предприниматели продолжают процесс инвестирования, пока предельная эффективность капиталовложений остается выше нормы процента. Ожидаемый доход от инвестиций (предельная эффективность) весьма чувствителен к пессимистическим настроениям и даже панике. Внезапное понижение предельной эффективности до нормы процента способно стать причиной глубоких депрессий. Существующая норма процента определяет, согласно Кейнсу, нижний предел прибыльности будущих инвестиций.

Анализ экономических связей Республики Беларусь со странами СНГ и дальнего зарубежья

В – третьих, сталкиваясь с трудностями сбыта, предприятия вынуждены, с одной стороны, снижать загрузку производственных мощностей, а с другой, испытывая недостаток денежных средств, они не могут оптимизировать использование применяемых факторов. Все это ведет к нарушению режима рационального использования производственного потенциала и, как следствие, к росту издержек производства. Стремление приспособиться к требованиям рыночного спроса (изменение ассортимента и освоение новой продукции) требует дополнительных затрат, способствуя росту издержек производства. Стремление приспособиться к требованиям рыночного спроса (изменение ассортимента и освоение новой продукции) требует дополнительных затрат, способствуя росту производственных издержек. Наряду с сростом цен на производственные ресурсы это ведет к непрерывному и комо – образному росту издержек. Вот почему рост издержек производства является внутренне присущим моментом воспроизводственного процесса предприятия в условиях переходной экономики. В – четвертых. Необходимость в структурной перестройке предприятий требует значительных финансовых ресурсов для ее осуществления.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.