Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Міністерство освіти України Державний університет “Львівська політехніка” Звіт маркетингової роботи фірми “Каштан” Розробили: Дробот М. Базилевич П. Намачинський І. Полякова В. Стойка І. Ковальська І. Львів 1998 1. Класифікація потреби за матрицеюПо ієрархії потреб Фірма займається наданням охоронних послуг. Тому можемо сказати, що діяльність фірми задовольняє первинні потреби людини. Зокрема таку первинну потребу як безпека. По ієрархії потреб людина перш за все буде задовольняти нижчі потреби такі як голод, спрага та безпека, а потім вже й вторинні потреби. Тобто не задовольнивши всі первинні потреби індивід не буде, і не матиме можливостей задовольнити хоча б одну соціальну потребу.Фактори, що впливають на формування потреби Такими факторами можна вважати соціально-групові, адже потреба у безпеці не може розглядатись з погляду національних, статевих, вікових та інших. Оскільки не можна поділити потенційних споживачів охоронних послуг ні за одним з перелічуваних факторів.По часових параметрах Потреба, котру буде задовольняти наша фірма, відноситься до поточних. Тобто розглядаємо її як таку, що потрібно задовольнити тепер Але необхідно зазначити, що вона може відноситись до перспективних, тих котрі необхідно задовольнити в майбутньому. Безпека це постійна потреба, не можна поставити конкретних часових границь в її задоволенні.За принципом задоволення Потреба буде задовольнятись за допомогою послуг. Оскільки справжню охорону може надати людина, а не товар (хоча не виключається їх синтез). Тому задоволення потреби буде класифікуватися як послуга (людини-охоронця), а не як купівля товару. Клієнт, що потребує безпеки, купляє послугу, а все решта (обслуговування персоналом, технікою тощо) справа нашої фірми.За ступенем принципового задоволення Порівнявши теперішній попит на охоронні послуги з можливостями фірм, котрі зараз працюють у цій сфері, можна стверджувати, що попит не є повністю задоволений, а швидше за все тільки частково. Отже можна стверджувати про перспективи для нашої нової фірми. За масовістю розповсюдження Розглянемо діяльність фірми з географічного боку. Наша фірма бере за мету регіональне розповсюдження послуги. Організація є малою тому задовольнити зразу потребу в межах країни не є можливим, хоча це перспективний напрямок для фірми. Всезагальне задоволення цієї потреби взагалі є не можливим. Щодо соціальної сторони, то це буде всезагальне розповсюдження. Оскільки класифікувати потребу безпеки по такими факторам як соціальні групи по освіті чи по доходу, або приналежності до певних соціальних общин неможливо, адже безпека потрібна всім. Але не можна виключати обмежені доходи клієнтів.По еластичності Потреба є слабоеластичною, адже незначні зміни в ціні на послуги фірми не змусять потенційних споживачів відмовитись від них. Всім зрозуміло, що нехтування цими послугами призведе до серйозніших наслідків ніж реагування на зміну ціни.За природою виникнення Є основною, споживач перш за все буде захищати своє життя, життя близьких людей, майно. А потiм, коли в нього вiдпаде питання захищеності, вiн буде думати та задовольняти iншi свої потреби (звичайно крiм їжi).За суспiльною думкою Виразно соцiально позитивними є послуги в охоронi.

Але не знайшовши альтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм. Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнiй мiрi - - це ринок автосигналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчних засобiв безпеки. Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговують цi системи. Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм не є вiдомими, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цей ринок, але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цi послуги в сукупностi з iншими, тобто комплексно. Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованим не є заповненим, вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним. Це, вiдомо, приведе до ефективнiшої дiяльностi обох сторiн, до кращого задоволення потреб. Бiльше людей почуватимуться в безпецi, що спричинить покращання соцiального рiвня. 7.Сегментування ринку Для розподiлу ринку на чiткi групи споживачiв послуг ми проводимо сегментування ринку. Нашi послуги є специфiчними тому оптимальним принципом сегментування ми вважаємо демографiчний. Взято такi змiннi: рiвень доходiв, рiд занять, стать. Сегментна гратка за трьома демографiчними змiнними виглядає наступним чином: Отже з гратки випливає, що бажаними клієнтами для фiрми є керiвники, власники фiрм, особи високооплачуваної розумової працi. Рiвень доходiв повинен бути високим та вищим нiж середнiй. Стать не є вирiшальним фактором, тому сегментація включає i жiнок i чоловiкiв. 8.Позицiонування Пiсля визначення сегменту ринку з яким ми будемо працювати, потрiбно визначити позицiю на ринку нашої фiрми i фiрм-конкурентiв. Для цього вiзьмем чотири найбiльш вживанi послуги, якi буде надавати наша фiрма i разом з позицiями фiрм-конкурентiв покажемо "Каштан" на схемi: 1 - "Каштан" буде унiверсальним охоронним агентством, персонал буде готовий до широкого обсягу робiт. Спеціалізуватись на чомусь одному зможемо тодi, коли на практицi виявимо потребуючу послугу. 2 - Державна служба охорони. Займається охороною нерухомостi (склади, магазини, офiси, квартири). Також слiдкує за порядком на вулицях. 3 - Спецзагiн "Беркут" займається охороною вантажiв, задiюється при проведеннi демонстрацiй, парадiв, концертiв тощо. Та знешкоджує найбiльш небезпечнi групи злочинцiв. 4 - Служба "Галактика" найчастiше отримує замовлення на охорону кiоскiв, магазинiв, барiв та ресторанiв, i складських примiщень. Запрошують їх для охорони знаменитостей при проведеннi концертiв. Позицiонування можна проводити i за iншими критеріями. Наприклад за цiною i якiстю виконання роботи. Оскiльки наша фiрма є молода i не має досвiду роботи на ринку доцiльним бачимо впровадження полiтики боротьби за споживача шляхом часткового зниження цiн при незмiнно високiй якостi. Що можна разом з конкурентами представити на схемi: Крапками позначено малi фiрми котрi не увiйшли до вищеперерахованих. Вiдповiдно до позицiонування фiрма вибирає один з видiв маркетингу за яким вона проводитиме свою полiтику. 9.Послуги з пiдкрiпленням На подальших стадіях роботи і розвитку нашої фірми ми плануємо розробити ряд проектів, котрі забезпечуватимуть кращу інформованість споживачів, сформують позитивну і конкретну думку про нашу фірму, дозволять привернути ширше коло споживачів.

Чи хочете Ви щоб Вас охороняли ? так 45% ні 29% не знаю 10% інше 16% 1. Найважливіше для Вас безпека сім’ї 100% нерухомості 20% моя власна 22% вантажів 0% машини 16% офісу 6% інше 0%4. Якщо Ви бізнесмен, для Вас безпека у бізнесі: виключно важлива 23% дуже важлива 35% важлива 39% не дуже важлива 0% зовсім не важлива 3%5. “Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні” рішуче не згоден не згоден 6% рішуче згоден згоден 65% важко відповісти 29%6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що: низький рівень обслуговування 10% високі ціни 23% не маю такої потреби 58% користуюсь державною охороною 3% вони не задовольняють моїх потреб 3% незгоден з усіма перерахованими вище пунктами 3% 7. Від служби охорони Ви очікуєте (відмітьте всі котрі Ви вважаєте за потрібне): професіоналізму 48% справжньої безпеки 39% якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють 19% найкращого кінцевого результату їх діяльності 52% байдуже 0%8. Справжня охорона повинна бути: Чисельною 3% 10% 6% 42% 39% Малочисельною Досвідченою 94% 6% 0% 0% 0% Недосвідченою Озброєною 52% 26% 16% 3% 3% Без зброї Сучасною 71% 20% 3% 0% 0% Класичною Приватною 46% 41% 10% 0% 0% Державною Технічно оснащеною 96% 4% 0% 0% 0% Без сучасної техніки9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму: відмінний 0% дуже добрий 6% добрий 32% посередній 62% зовсім поганий 10%10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони ? кримінальна ситуація погіршиться 29% подешевшення послуг 21% реклама 9% побачите охорону в дії 11% інше 30%11. “ Я вільно гуляю по вулиці, тому що : нічого не боюся 23% зі мною завжди моя зброя 16% зі мною мій пес 11% зі мною моя дружина (чоловік) 3% зі мною моя охорона 6% інше 41%11. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми ні одної відповіді13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір? Професіоналізм, чесність, мужність, відповідальність, фізичний стан, порядність, розум, сила, надійність, досвідченість, логічне мислення, самовідданість, компетентність. 5.Аналiз анкетування Провiвши детальний аналiз результатiв анкетування, ми вирiшили, що основними i прiоритетними для нас клiєнтами будуть пiдприємцi та бiзнесмени. Опитування проводилось серед працiвникiв державних та приватних установ. Виявилось, що державнi службовцi та керiвники менше потребують власної охорони. Скорiше в них є потреба в охоронi офiсiв, нерухомостi. Приватний сектор в переважнiй бiльшостi вiддав голос за власну охорону. Тобто можна зробити висновок, що приватнi пiдприємцi та бiзнесмени менш захищенi, вони не розраховують на захист держави, на який розраховують державнi працiвники. Отже iснує попит на який розраховує наша фiрма. Майже половина опитуваних виявила бажання, точнiше потребу в охоронi. Найбiльше вразило те, що всi опитуванi (!) висловили бажання охороняти свою сiм'ю. Потiм за важнiстю йшла безпека нерухомостi та власна. Цей факт нам допоможе в орієнтації наших послуг. У всiх бiзнесменiв безпека у бiзнесi є виключно чи дуже важливою.

Они помнили только то, что все должны «рассчитаться по номерам». Так действуют роботы, а не люди. Во всяком случае, люди так действовать не должны, если они хотят, чтобы их потенциальный покупатель поднялся на следующую ступеньку и стал Посетителем. Сколько вы собираете с гектара? Стэн Голомб занимается разработкой маркетинговых программ для химчисток, ресторанов, зубных врачей, медицинских служб, пиццерий и многих других предприятий. Когда он принимает новых клиентов, то всегда просит их серьезно подумать и ответить на один ключевой для бизнеса вопрос, а именно «сколько вы собираете с гектара?» «фермеры всегда считают урожайность на гектар площади,P поясняет Стэн. Если средняя урожайность составляет, скажем, 50 центнеров с гектара, то урожай в 30 центнеров сразу говорит ему, что-то не так». Поэтому почему бы предпринимателю не сравнить результаты своей деятельности с «урожайностью с гектара»? В бизнесе эта «урожайность» высчитывается в сравнении с остальным рынком. «Площадью в гектарах» в данном случае может быть количество сделок на данном участке рынка, которые заключены и выполнены одним предприятием

РЕФЕРАТЫ:

Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

Знание и его главная институциональная сила - наука создали великую утопию идеального общества, в котором будут царить свобода, равенство и братство. Реального же потенциала этому проекту хватило лишь на то, чтобы воспроизводить человека как всеобщую, но обезличенную и нетворческую производительную силу, а эволюция общества приобрела катастрофный, сориентированный на различные формы тоталитаризма, характер. Поле гуманизма неуклонно сужается по мере успехов рационального знания. Этот парадокс привел к оживлению и торжеству иррационализма, который нормален и необходим в синтезе с рациональным мышлением, но опасен воинствующей оппозицией рациональному видению мира. Рациональное стремится познать мир под знаком не коего смыслового интеграла, но оно оказывается нечувствительным к многомерное мира, его нелинейности. Иррациональное - это не только распад такого смысла, но и отрицание его объективного содержания, засилье формалистических технологий. Это уже не творчество, а производство, в котором всему есть цена, но ничему, включая человека и его творения, - само ценности. 2.5. В культурологической мысли отмеченные процессы расцениваются как "фаза цивилизации, а на культуры" (О.

Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Значнае месца сярод практыкаванняў гэтай группы займаюць пераказы i сачыненнi – традыцыйныя вiды пiсьмовых i вусных выказванняў. ПЕРАКАЗ У сiстэме развiцця звязнай мовы вучняў вялiкая роля належыць пераказам, якiя фармiруюць i ўдасканальваюць звязную мову школьнiкаў. У працэсе падрыхтоўкi i правядзення пераказаў у дзяцей выпрацоўваецца ўменне рабiць лагiчны аналiз тэксту, выдзяляць у iм галоўнае i другаснае, складаць план выказвання, дакладна перадаваць змест пачутага, убачанага або прачытанага, звязна выказваць думкi. Апрача таго, пераказы пашыраюць слоўнiкавы запас вучняў, умацоўваюць арфаграфiчную i пунктуацыйную пiсьменнасць. Пераказ – гэта пiсьмовая або вусная перадача сваiмi словамi чаго- небудзь прачытанага, пачутага. У метадычнай лiтаратуры i ў школьнай практыцы вядомы розныя вiды пераказаў: 1. па адносiнах да аб’ ему зыходнага тэксту 1. падрабязныя 2. сцiслыя 11. па адносiнах да зместу зыходнага тэксту 1. поўныя 2. выбарачныя 3. з дадатковым заданнем 111. па спосабу выканання 1. вусныя 2. пiсьмовыя 1У. па месцы выканання 1. класныя 2. дамашнiя У. у залежнасцi ад мэты навучання 1. навучальныя 2. кантрольныя У1. паводле характару тэкставага матэрыялу 1. апавяданне 2. апiсанне 3. разважанне 4. характарыстыка 5. i г.д. Для любога з гэтых вiдаў пераказаў могуць быць прапанаваны яшчэ граматыка-стылiстычныя цi граматыка–арфаграфiчныя заданнi.

Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

Истолкование символических структур принуждено уходить в бесконечность символических смыслов, поэтому оно и не может стать научным в смысле научности точных наук» (Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.361-362). 3. Особенно ярко это взаимопонимание ощущается на фоне таких знаковых текстов русской классической поэзии, как «Выхожу один я на дорогу » М.Ю. Лермонтова, где молчание пустыни нарушает только ропот человека («звезда с звездою говорит» на каком-то ином, невербальном уровне), и в особенности «Певучесть есть в морских волнах » Ф.И. Тютчева, где конфликт человека и мироздания эксплицируется именно на звуковом уровне: И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?. 4. Ерофеев В.В. Москва-Петушки. М., 1990. С. 17. Дальнейшие ссылки на это издание будут сопровождаться указанием страниц в тексте статьи. Курсив в приведенных цитатах принадлежит автору статьи. 5. В этой своей функции он во многом эквивалентен устойчивому фольклорному образу сундука с волшебными вещами или волшебной шкатулке, из которых, в порядке заранее предопределенной очередности, герой достает вещи-помощники.

Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

Различают два типа реакций метаболизма лекарственных препаратов в организме: несинтетические и синтетические. Несинтетические реакции метаболизма лекарственных препаратов можно разделить на две группы: катализируемые ферментами эндоплазматического ретикулума (микросомальные) и катализируемые ферментами другой локализации (немикросомальные). К несинтетическим реакциям относятся окисление, восстановление и гидролиз. В основе синтетических реакций лежит конъюгация лекарственных средств с эндогенными субстратами (глюкуроновая кислота, сульфаты, глицин, глутатион, метильные группы и вода). Соединение этих веществ с лекарственными препаратами происходит через ряд функциональных групп: гидроксильную, карбоксильную, аминную, эпоксидную. После завершения реакции молекула препарата становится более полярной и, следовательно, легче выводится из организма. Все лекарственные средства, вводимые внутрь, до поступления в системный кровоток проходят через печень, поэтому их разделяют на две группы - с высоким и с низким печеночным клиренсом.

Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Только глубокое понимание структуры выражения и твердое знание правил порядка действий могут предупредить дальнейшее не понимание предмета. Все это обязывает к необходимости разработки системы упражнений по формированию понятия выражения у учащихся начальной школы с учетом возникающих трудностей. На практике выражением иногда называют последовательность математических символов, включающую знаки отношений: «>», « 90 : 10; из заданных выражений выпишите только верные: 7 3·5 = 22, (7 3)·5 = 22, 7 3·5 = 50 и т. д. Конечно, в этих случаях речь должна идти о равенствах и неравенствах, которые являются конкретными видами высказываний. Выше приведенный пример свидетельствует о поверхностных знаниях учителя, что, безусловно, отразится на знаниях учащихся. Поэтому есть основания утверждать, что нечеткое понимание педагога, казалось бы, элементарного материала может привести детей к непониманию и противоречиям. Практическая значимость исследования определяется тем что в нем разработаны и проверенны: 1. Системы задач для темы «Алгебраический материал», в том числе: устных, опорных, стандартных, повышенной трудности, нестандартных, исследовательских, занимательных. 2. Разработка работ, направленных на развитие умений. Глава I. Исторические и психолого-педагогичекие основы темы «Математические слова и предложения.

Латинский язык (Контрольна робота)

Негативные социально-экономические последствия инфляции вынуждают правительство разных стран проводить определенную экономическую политику. Различают 2 их части: антиинфляционную стратегию, объединяющую цели и методы долговременного характера, и антиинфляционную тактику. Составляющие антиинфляционной стратегии: Гашение антиинфляционных ожиданий. Правительство должно ставить перед собой определенные антиинфляционные задачи, информировать об этом население, и добиваться их выполнения. Здесь срабатывает эффект объявления: производители и потребители убеждаются, что правительство способно выполнять свои обещания, и изменяют свое экономическое поведение; Долгосрочная денежная политика. Связана с введением жестких лимитов на ежегодные приросты денежной массы. Она должна сочетаться с разгосударствлением экономики, с развитием рыночной инфраструктуры; Сокращение бюджетного дефицита. Это возможно осуществить двумя путями: увеличением налогов или уменьшением расходов государства. Но необходимо иметь в виду, что большие налоги могут подорвать стимулы к труду и инвестированию, сократить поступления в бюджет.

Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

С середины 1999 года иностранные страховщики получают возможность прямого присутствия в Украине. Возможно, многие из них придут сюда как брокеры. Возможно, тогда брокерские услуги станут доступнее и популярнее В ст. 2 Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" законодатель определил исключительный перечень организационно-правовых форм, посредством которых возможно осуществление предпринимательской страховой деятельности. Указанная норма сохранена без изменений в ст. 2 Закона Украины "О страховании". Особое внимание следует обратить на то, что были выбраны такие формы, которые предполагают ответственность учредителей по обязательствам компании полностью или в долях, пропорционально взносам в уставный фонд, личным имуществом (за исключением акционерного общества). Финансовому учреждению, каковым является страховая компания, необходимо согласование действий многих учредителей с целью объединения денежных средств для нормального функционирования страховой компании и обеспечения страховых обязательств. Это нашло подтверждение в ст. 29 Закона Украины "О страховании" в повышенных по сравнению с положениями Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" требованиях к минимальному размеру уставного фонда страховой компании: 100 000 экю — для страховых компаний, участниками которых являются украинские физические и юридические лица и соответственно 500 000 экю — для страховых компаний, если среди участников имеются иностранные физические пли юридические лица.

Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Основные требования, предъявляемые к процедуре помещения товаров под режим «временный ввоз/вывоз» распространяются также и на товарную группу 97. К этим требованиям, как уже отмечалось, относятся, прежде всего, возможность отнесения товаров к перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2000 года № 599, обязательство об обратном вывозе/ввозе товаров, непереходящее право собственности на товары, возможность их надежной идентификации, соблюдение сроков временного ввоза/вывоза и некоторые другие. Необходимо подчеркнуть, что сборы за таможенное оформление уплачиваются при каждом случае декларирования, то есть, как при открытии режима «временный ввоз/вывоз», так и при его закрытии любым другим таможенным режимом. Исключением являются случаи оформления временно вывозимых государственными и муниципальными музеями, архивами, иными государственными хранилищами, а также библиотеками культурных ценностей, находящихся в их фондах на постоянном хранении, для экспонирования, обратно ввозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий, а также временно ввозимых в адрес этих организаций культурных ценностей в целях экспонирования и обратно вывозимых после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий (Инструкция о взимании таможенных сборов за таможенное оформление).

Шагающие роботы

Согласно этим правилам тарифные преференции предоставляются при выполнение трех основных условий: наличие факта непосредственной закупки товара, наличие факта прямой отгрузки товара, наличие сертификата происхождения товаров формы “А”. В случае возникновения сомнений относительно безупречности сертификата или содержащихся в нем сведений, включая сведения о стране происхождения товара, таможня направляет указанные сертификаты в Таможенно-тарифное управление ГТК России для последующей их проверки. Преференциальный режим может быть восстановлен в течение одного года с даты таможенного оформления товаров в РФ. По истечении указанного срока претензии по начисленным ввозным таможенным пошлинам таможенными органами не принимаются. В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий таможенная пошлина начисляется по максимальным ставкам, если не будет достоверно установлено, что страна, из которой товар происходит, входит в перечень стран, в торгово- политических отношениях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации.

Зарождение современных компьютерных роботов

Однако при нормальном порядке с вечем сливается и боярская дума; бояре присутствуют на вече наравне с прочими гражданами, в вече участвуют также и лица духовные: иа киевском вече в 1147 г, председательствует митрополит. В обычной обстановке, т. е. если вече соста-вилось не для борьбы с князем, на нем присутствует также князь. Таким образом, вече, несмотря до свой главный (простонародный) состав, не есть ор-ган власти одного (низшего) класса, а сочетает в себе и оба других элемента власти и есть власть общеземская. Эта форма государственной власти создана не во имя борьбы с двумя остальными (понятие борьбы чуждо русскому государственному праву), а для единения («одяначества»), т. е, для решения земских дел общей волей князя, бояр и народа. Обычно собирает вече князь. Иногда народ, сам составив вече, посылает пригласить на него князя (вече в Полоцке в 1158 г.). Но такие собрания составляются лишь тогда, когда готовится или совершается переворот. Способ созыва практиковался двоякий: через биричей (глашатаев) и через колокол; последний способ (наиболее демократический, призывающий всех) утвердился в Новгороде.

Системы адаптивного управления роботами

Такой подход не является традиционным для нашего конституционного законодательства, которое сводило положение человека только к его взаимосвязи с государством в качестве гражданина, получившего свои права в «дар» от государственной власти и всецело ей подчиненного. Устанавливая различия между человеком и гражданином, новая Конституция РФ восстанавливает те общечеловеческие ценности, которые были утверждены в результате буржуазных революций и нашли свое воплощение в законодательных актах, впервые в истории человечества закрепивших равенство и свободу - в Декларации независимости 1776 г., Билле о правах 1791 г. (США), Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (Франция). В чем смысл этого разграничения, «раздвоения» человека? Оно непосредственно вытекает из различения гражданского общества и государства, преодолевает одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи только с государством, сужение сферы его самоопределения. Человеку как таковому отводится автономное поле деятельности, где движущей силой выступают его индивидуальные интересы. Реализация такого интереса осуществляется в гражданском обществе, основанном на частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и опирается на естественные права человека, принадлежащие ему от рождения.

Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Если этот орган при регистрации выявит в соглашении условия, противоречащие трудовому законодательству, он сообщает об этом сторонам соглашения. Этот порядок действует и при внесении изменений и дополнений в соглашение. Контроль за выполнением соглашений всех уровней осуществляют стороны и их представители, а также соответствующие органы по труду. Ответственность представителей работодателей за уклонение от участия в переговорах или необеспечение в срок работы соответствующей комиссии установлена Законом (ст. 25—28) — штраф до 50 минимальных размеров оплаты труда, налагаемый судом. Эти лица несут такую же ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора или соглашения, а виновные в непредоставлении информации для коллективных переговоров или осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения несут или такую же ответственность, или дисциплинарную. Для представителей профсоюзов и исполнительного органа власти правовой ответственности Закон не устанавливает. ТК несколько иначе в гл. 8 представляет ответственность сторон социального партнерства. В ст. 52 предусмотрена правовая ответственность для представителей сторон, уклоняющихся от участия в коллективных переговорах по заключению и изменению соглашения или коллективного договора: они подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном Федеральным законом.

Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

Стодвадцатиметровый скульптурный фриз окаймлял цоколь беломраморного алтаря с легкими ионическими колоннами и широкими ступенями, поднимавшимися посередине огромного сооружения в форме буквы П. Тема скульптур — «гигантомахия»: битва богов с гигантами, аллегорически изображающая битву эллинов с варварами. Это очень высокий рельеф, почти круглая скульптура. Мы знаем, что над фризом работала группа ваятелей, среди которых были не только пергамцы. Но единство замысла очевидно. Можно сказать без оговорок: во всей греческой скульптуре не было еще такой грандиозной картины боя. Страшного, беспощадного боя не на жизнь, а на смерть. Боя, действительно титанического — и потому, что гиганты, восставшие против богов, и сами боги, их побеждающие, сверхчеловеческого роста, и потому, что вся композиция титанична по своему пафосу и размаху. Совершенство формы, поразительная игра света и тени, гармоническое сочетание самых резких контрастов, неиссякающая динамичность каждой фигуры, каждой группы и всей композиции созвучны искусству Скопаса, равноценны высшим пластическим достижениям IV в.

Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

А когда дом с душой построен, он и стоит долго, вместе с ним живет память о строителях» 2 Людмила Григорьевна Ваховская делится своей радостью: «У нас здесь будет выставочный зал для мастеров народного творчества, библиотека, компъютерный и записывающий кабинеты. Все это помогает успешно решать стоящие перед нами задачи сохранения и поддержки народного творчества по всей Иркутской области, развития современных направлений в художественной самодеятельности, научно-исследовательской работы, обучения кадров и организации массовых культурных мероприятий». 3 Читая эти строки, невольно приходишь к мысли о том, что пока живы эти благоуханные старые дома и домики, жив по-настоящему не только старый, но и новый город. Старина для нас очень притягательна и дорога, всегда так тянет в старые улочки, чтобы рассмотреть со всех сторон сросшийся с землей дом, чтобы обнаружить что-то необычное, неповторимое. Ведь только ради этого стоит сохранить и приумножить культурное наследие, оставленное нашими предками.2 Там же. 3 Там же. Заключение. Итак, сегодня многие исследователи считают, будто наша культура переживает тяжелый кризис.

Финская маркетинговая фирма Kotka-Hamina Region of Finland Ltd.

Наиболее известные и лучше всего проработанные образцы этого типа — собор Сан-Витало византийского императора Юстиниана в Равенне (526-548) и восьмиугольная дворцовая капелла, построенная между 792 и 805 годами Карлом Великим в Ай-ля-Капелле ( в наст. время Аахен, Германия), прямо инспирированная собором Сан-Витало. Одним из творений каролингских архитекторов стал вестворк, многоэтажный входной фасад, фланкированный колокольнями, который стали пристраивать к христианским базиликам. Вестворки были прототипами фасадов гигантских романских и готических соборов. Важные здания конструировались также в монастырском стиле. Монастыри, характерное религиозное и социальное явление той эпохи, требовали громадных зданий, совмещавших в себе как жилища монахов, так и часовни, помещения для молитв и служб, библиотеки, мастерские. Тщательно проработанные пра-романские монастырские комплексы были возведены в Сент-Галле (Швейцария), на острове Райхенау (Германская сторона озера Констанс) и в Монте-Кассино (Италия) монахами-бенедиктинцами.

Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

Нематериальный характер неимущественного права, - отмечает М.Н. Малеина, - проявляется в том, что оно лишено экономического содержания, то есть не может быть оценено точно, для него не характерна возмездность его осуществление не сопровождается встречным имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц»13. Одной из особенностей этого права в сравнении с другими является то, что его содержание, его сущность раскрываются в многообразии жизни человека, его бытия. Специфика этого права дала ряду авторов основание поставить под сомнение возможность отнесения этого права к категории субъективных гражданских прав. Так, О.С. Иоффе при определении права на честь и достоинство делает вывод, что это право входит в содержание гражданской правоспособности, а А.В. Мицкевич относит его к «элементам правоспособности»14. Категорическое несогласие с такой точкой зрения высказывает Л.К. Рафиева. По ее мнению, подобный взгляд трудно согласовать с самой природой чести и достоинства. «Едва ли можно предположить, - пишет Л.К. Рафиева, - что морально-политическая оценка человека обществом (т.е. честь) возникает в момент рождения, до того времени, как у лица появляется способность совершения социально значимых поступков, по которым можно судить о его достоинствах и недостатках.

Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Техника — это и есть органопроекция, знаменующая собой возникновение человека. Конечно, с некоторой натяжкой можно органопроекцию трактовать как начало культуры, так как Капп делает акцент не на том, что техника включена в природу, а на том, что она возникает из нее как качественно новое реальное состояние. Но только в этом случае сам культурный процесс надо понимать как ступень жизненной силы. Именно витализм и оттолкнул от него многих культурологов. Оценку техники с позиций культуры продолжил А. Дюбуа-Реймон. В своей книге «Изобретение и изобретатель» он поставил вопрос о соотношении общественных потребностей и явлений природы. Культура повлияла на потребности людей. Из объективных они в определенной степени стали трансформироваться в субъективные. Полезность, престижность, прихоть и каприз деформирующим образом воздействовали на мотивы изобретательства. Культура не обнаружила в себе механизма запрета на политические амбиции, национальный и классовый эгоизм, потребительство и погоню за престижем и модой. Культурные запреты смогли бы избавить общество от многих бесполезных и вредных технических изделий. Метафизический спор о технике продолжил М.Хайдеггер. Он отверг технику в качестве человеческой деятельности и ее инструмента.

Планирование маркетинговых мероприятий для фирмы "Стройиндустрия"

Во-вторых способ деятельности людей в сфере социально политических отношений. В-третьих – определённый уровень социально – политической активности, степень компетентности граждан, участвующих в политической деятельности. В общем политическая культура определённый тип поведения людей в сфере политики, сложившиеся механизмы и способы отношения к власти и её реализации. В различных социалистических системах, политическая система разнородна. Вывод:) Моё мнение Вообще, я ненавижу политику, и всё что с ней связанно. Кто разрушил СССР? Хрущёв, Брежнев, Горбачёв. А кто они такие? Политики. Если бы не эти лица, мы бы жили намного лучше.6.Правовая культура. Вся правовая культура – это целостнасная система, в которой имеется множество подсистем, из которых и складывается системная модель, приближенная к реальным процессам функционирования и развития человека и общества. Таким образом, анализ правовой культуры, как системы, невозможен. Без анализа каждой её подсистемы, невозможно правильное определение правовой культуры. Одним из её подсистем является интериорный аспект.

Анкетирование в системе маркетинговых исследований

Он считал, что среди человечества есть бессмертные люди, чье предназначение – нести ему свет универсальной истины. Сен-Мартен стал основателем Ордена Мартинистов во Франции. Его учение оказало большое влияние на русское масонство XVIII века. Мартинисты призывали видеть во всех людях братьев, открыть им свой Храм, чтобы "освободить их от предрассудков их родины и религиозных заблуждений их предков, побуждая людей к взаимной любви и помощи". основе его учения лежит оккультизм – особое направление религиозно-философской мысли, стремящееся к познанию божества интуитивным путем, путем психических переживаний, связанных с проникновением в потусторонний мир и общением с его сущностями. Мартинизм ориентирует своих членов на внутреннюю духовную работу над самим собой, своим собственным моральным и интеллектуальным совершенствованием. Это позволяет отнести мартинистов к особой, духовной ветви Мирового братства. Отличительным знаком русских мартинистов являлся круг с шестиконечной звездой внутри, основные цвета: белый (ленты) и красный (плащи и маски).

Маркетинговые исследования в области международного туризма

Что же осталось в арго в настоящее время от когда-то этимо-логически родственных слов маз, мазурик, музыка? В современном арго и сейчас употребляются слова маз, маза — «главарь воровской группы». Арготизм маза имеет и еще одно значение — «шайка, сплоченная воровская группа»; фразеологизм держать мазу означает «заступаться друг за друга, поддерживать». С 20-х годов XX в. в среде деклассированных элементов не употребляется слово мазурик, почти не встречается в современном арго фразеологизм блатная музыка: используется только один его компонент — музыка (от него образован арготизм музыкант — «знаток арго»). Список литературы

Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

Человек приходит за советом к ясновидцу, о котором он слышал хорошие отзывы; другой приходит на спиритический сеанс, в надежде получить послания, которое разрешит его эмоциональную проблему или даст ключ к беспокоящей его тайне; кто-то еще советуется с астрологом или учится составлять и интерпретировать часовые гороскопы; многие используют предсказательную технику И. Цзина для разрешения своих трудностей и выбора из альтернативных возможностей. Все это - разные формы "оракульских" предсказаний; люди чувствуют себя не в состоянии разрешить свои проблемы интеллектуально на основе того, что они знают, а традиционные религии тоже не дают удовлетворительных ответов. Почему эти люди не идут к экспертам-ученым-психологам, психиатрам, врачам, университетски - образованным ученым, имеющим официальные дипломы, владеющим разного рода техникой? Многие к ним и обращаются, но многие не верят, что можно опереться на своевременное интеллектуальное эмпирическое знание, которому учат в университетах - знание, основанное на множественности данных и не содержащее всеохватывающей философии жизни.

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Современное состояние памятника. В настоящее время, спустя двадцать лет после реставрации грот Дианы, «башня» и прилегающая местность вновь требуют реставрации. Частично повреждена кладка камня стен и верхней части свода; фуст колонн неровный; замковый камень над ними требует закрепления; чрезмерно разрослась растительность – самосев в кладке стен; разрушается «башня», утрачены детали ее балюстрады; частично утрачен плитный камень на нижней площадке; поврежден бордюрный камень на средней площадке, по лестнице между средней и верхней площадками. Из-за систематического загрязнения грота в мае 2003 года объединение «Пятигорсккурорт» закрыло все входы в грот металлическими решетками, выкрашенными в черный цвет, что нарушает его облик. Предложения для реставрации.- Произвести реставрационные работы в гроте на период постройки памятника (1831-38 гг.). - Восстановить кладку стен, облицовку свода, укрепить замковый камень центральной арки, с последующей расшивкой швов. - Восстановить цементную облицовку колонн грота. - Убрать лишнюю растительность – самосев. - Реставрировать каменную кладку «башни» и балюстраду верхней площадки. - Восстановить бордюр на средней площадке, реставрировать лестницу между средней и верхней площадкой. - Реставрировать поверхности площадок, дорожек, ступеней и подпорных стен. - Восстановить деревянные скамейки перед входом по существующим аналогам. А.Н. Коваленко. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.1. ГАСК – Государственный архив Ставропольского края.2. ГМЗЛ – Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова. СПИСОК АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ – ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ « ГРОТ ДИАНЫ». ГМЗЛ. Приложение 1. К ПОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ ГРОТА ДИАНЫ 1978-79 гг.

Методы и процедуры маркетинговых исследований (WinWord, Excel)

Стулья с высокими в переплет спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем». Такова была обстановка «Домика» в 1870 году. Чиляев говорил Мартьянову, что у Лермонтова была солидная «для кавказца» обстановка. Где же она? Не создавали ли ее ковры, которые украшали тогда квартиры почти всех офицеров? Существовал на Кавказе такой обычай: как только офицер устраивается на квартире, к нему является торговец коврами со своим товаром. Развешивает ковры по стенам, расстилает их на полу и делает это совершенно бесплатно, да при этом еще упрашивает не стесняться и ходить по коврам как можно больше. Секрет заключился в том, что чем ниже на ковре ворс, тем он ценился дороже. Был у торговцев расчет и на то, что редко кто из временных обладателей ковров не купит хотя бы один из них. Риска же, что кто-то может увезти вещь, не заплатив за нее, не было, так как по существовавшим на курорте правилам никто «из благородных особ» не мог уехать, не заплатив хотя бы пустячного долга. Надо полагать, что «Домик» при Лермонтове был богато убран коврами и, вместе с личными вещами поэта, это и создавало впечатление солидной обстановки. «Много лет спустя Чиляев вспоминал, при каких обстоятельствах был снят Лермонтовым его флигель. 14 мая, на другой день по приезде в Пятигорск, Лермонтов и Столыпин явились в комендантское управление (в настоящее время на этом месте – школа № 8 по ул.

Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы

За эту экспедицию полковник Сергей Дмитриевич Безобразов был представлен к производству в генералы. Очень простой, никогда не дававший почувствовать разницу в чинах, Сергей Дмитриевич оставался среди товарищей таким же живым собеседником, каким был всегда. Для Лермонтова рассказы Безобразова и рисунки Гагарина были особенно интересны: ведь он хорошо знал характер экспедиций и обстановку в горах. Гагарин прожил в Пятигорске только до 20 июня и ежедневно бывал в «Домике». С Лермонтовым и Трубецким занимался он еще в Петербурге живописью. Среди совместных рисунков Гагарина и Лермонтова есть акварель «Валерик». Сделана она в 1840 г. в Кисловодске по рассказам об этом бое Лермонтова, только что вернувшегося из похода. Искренний и благородный, Гагарин пришелся по душе поэту. Лермонтов и живописью начал заниматься серьезно только после знакомства с Гагариным. Европейски образованный художник мог рассказать много интересного. Но если в «Домике» появлялся Руфим Иванович Дорохов, то все «перевертывалось вверх дном». Бесшабашная голова, весельчак, остряк, вспыльчивый до бешенства, страстный игрок в карты – Дорохов был всеобщим любимцем.

Маркетинговая политика фирмы

Уже была проделана большая подготовительная работа, но в условиях войны пришлось лишь скромно отметить юбилейный день – 27 июля. Через несколько недель после начала войны состоялось решение Пятигорского горисполкома о временном закрытии в городе музеев, в том числе «Домика», но в отношении «Домика» это решение вскоре было отменено. «Домик» начал работать. 2 сентября 1941 года был издан приказ Наркома просвещения В.П. Потемкина об обеспечении бесперебойной работы политучреждений, в том числе музеев, «в целях улучшения ее в военное время», под угрозой привлечения к ответственности лиц, «допускающих их закрытие или бездействие». Но ассигнования на содержание музея, естественно, сократились до минимума. Уменьшился штат сотрудников. Понизилось число посетителей, и резко изменился их состав. Вместо шумных групп школьников, оживленных экскурсий курортников приходили эвакуированные из западных областей СССР, беженцы, приходили раненые из госпиталей. Значение в то суровое время «Домика Лермонтова» хорошо определено в одной из записей 6 сентября 1941 года: «Заброшенный войной далеко от своей родины – Бессарабии, чувствую особенное душевное удовлетворение, посетив «Домик Лермонтова», – место, где жил и творил мой любимый поэт.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.