Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Саме перераховані негативні причини на мій погляд полягають в тому, що Україною досі не ратифіковані Конвенції Міжнародної організації праці, присвячені проблемам регулювання трудових відносин в галузі міграції, що уповільнює створення національної законодачої бази, яка б відповідала вимогам міжнародних правових норм, а "існуючих законодавчих актів явно не достатньо для регулювання міграційних проблем, та відсутність закона "Про Міграцію", лише погіршує ситуацію в державі ". Також не розроблений механізм взаємодії відповідних державних органів, які регулюють в'їзд, виїзд, перебування та працевлаштування як власних працівників за кордоном, так і іноземців на території України. Також мені здається за необхідне створити єдину організаційну структуру, яка б відповідала за працевлаштування та соціальний захист українських працівників за кордоном. Адже ці питання вже в деякій мірі стосуються іншого пункту плану моєї роботи, а щодо самих міграційних процесів в нашій державі, то на мій погля вони з кожним днем все більше і більше набирають обертів, тому як згідно вище викладеного українська економіка знаходиться на дуже низькому рівні, а це в свою чергу сприяє збільшенню міграції робітників в пошуках заробітку. 3.Сучасна міграція в Україні, її етапи. Перш ніж переходити до процесів сучасної міграції в Україні, я хочу зазирнути в історію. Зважаючи на своє геополітичне становище територія України з давніх часів перебувала під впливом значних міграційних потоків. Знаходячись в складі Російської Імперії, до початку двадцятого століття міграційні потоки обмежувались кордонами дерави, в цей час массові потоки українців поступово переміщувались на Схід Імперії. Це було обумовлено заселенням нових земель. Саме на прикінці дев'ятнадцятого століття переселенці з України становили 36% всіх внутрішніх мігрантів, а вже на передодні Першої Світової Війни ця цифра складала приблизно 60%. За період з 1896 до 1914 років з дев'яти українських губерній переселилися за Урал 1,6 мільйона осіб. В ті часи законодавство не дозволяло вільного переходу своїх підданих у підданство інших держав, але з настанням нового століття поступово, шляхом тлумачення застарілого законодаства була дозволена діяльність еміграційних агенств.1 Саме у цей період почалася активна еміграція населення із західноукраїнських земель за океан. Це були перші мігранти з України. За часів Радянського Союзу міграційні потоки в державі були майже припинені. Наша країна була законсервована і це не давало змоги громадяном вільно мігрувати, тобто вони не мали офіційної можливості. Ось тому люди і використовували нелегальні шляхи виїзду, тому що міграція відбувалась в суворо централізованному порядку через міністерства та відомства і виключала будь-яку можливість індивідуального вибору місця роботи й країни проживання. І, як слід, значних розмірів у радянський період отримала внутрішня міграція українців.Це були преш за все евакуйовані до східних регіонів за часи війни, а у повоєнний період великого розміру отримало переселення з України до середньої Азії та Сибіру, також до цієї категорії треба включити осіб, які були політичними злочинцями, яких ссилали на далекий північ.

Регулювання діяльності вищевикладених органів і міграційних процесів вцілому покладено на існуючі нормативно-правові акти, до яких належать: перш за все основний закон - Контитуція, закони, укази Президента україни, постанови Кабінету Міністрів, міжнародні договори, підзаконні акти. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 року Конституція України вперше визначила конкретний предмет міграційного права - регулювання міграційних процесів. У пункті 10 статті 92 Конституції закріплено, що виключно законами України визначаються засади регулювання демографічних та міграційних процесів. Таким чином в нашій державі було покладено початок міграційному праву. Також Конституція закріпила в ст.26, те що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами, що і громадяни України, тим самим закріпивши право іноземців на працевлаштування в Україні, поряд з правом громадян України на вільний вибір професії та місця роботи. Наступним за ієрархією законодавчих актів є Кодекс законів про працю, який в статті 8 закріпив, що трудові відносини іноземних громадян, працюючих на підприємствах, в установах, організаціях регулюються законодавством сторони яка працевлаштовує, та міжнародними договорами України. Українське законодавство не відрізняеться різноманітністю законів що регулює міграційні процеси, але необхідно зробити аналіз тих, що маємо. По - перше мені хотілося б виділити саме перелік тих законів, які саме регулюють міграційні процеси в Україні. До таких належать: Закон Ураїни "Про громадянство" від 16.05.1997р. Цей документ встановлює перш за все те, що громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи і Української держави1. Також зазначено перелік документів, що посвідчують громадянство України, до яких належить паспорт та свідоцтво про народження. Визначений перелік підстав для набуття громадянства України, що є важливим елементом на мій погляд в боротьбі з нелегальною міграцією. Характерною ознакою закону є те, що умови та підстави набуття та припинення громадянства є онаковими для осіб не залежно від їхнього походження, соціального і мійнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів та релігійних переконань, підкреслююяи таким чином демократизм та рівність громадян перед законом. Іншим зконом, який регулює міграційні процеси є закон України "Про біженців" від 24.11.1993р, який бів першим документом з пакету документів, регулюючих міграційні процеси. За своїм змістом Закон повністю відповідає міжнародним правовим нормам, про це свідчить його порівняльний аналіз з Конвенцією "Про статус біженців" 1951 року. Цим законом встановлено кому і в яких випадках може надаватись статус біженця, яким чином відбувається процес набуття статусу, який порядок оформлення документів, також права та обов'язки осіб, які звертаються з метою набуття такого статусу. Стаття 12 гарантує особам, які набули статусу біженця права на працевлаштування за наймом та підприємницьку діяльність, що сприяє зниженню рівня безробітніх в Україні. Встановлено також, що статус біженця надається відповідним органом міграційної слижби на три місяці і що цей строк може бути продовжено (ст. 11). Загалом закон "Про біженців" встановив правовий статус осіб, які є потенційними імігрантами в Україну.

Тобто українці, які працюють за кордоном також користуються даними конвенціями і повинні знати їх зміст (це стосується тільки тих робітників, які працюють легально). На мій погляд важливо ознайомитися з Конвенцією про трудящіх - мігрантів, яка була прийнята в 1949 році. В преамбулі цієї конвенції ідеться про те, що кожен член Організації Праці повинен ратифікувати її і привести у відповідність до цієї конвенції свої норми права. Дана конвенція встановила порядок працевлаштування громадян за кордоном своєї країни, ткож питання які стосуються надання житла, медичного збезпечення трудящому- мігранту. Таокж в статті 6 говориться "Каждый член Организации, для которого настоящая конвенция находится в силе, обязуется предоставлять, без дискриминации по признаку национальности, расы, религии или пола, имигрантам, законно пребывающим на их територии, условия не менее благоприятные, чем те, которыми пользуются его собственные граждане", ця стаття таким чином встановила рівнсть трудових мігрантів з громадянами країн, в яких вони прцюють. Також цією Конвенцією було встановлено ряд інших питань, які стосуються прав трудящіх-мігрантів. І на мій погляд громадяни, які виїжджають працювати за кордон на законних підставах, повинні знайомитися зі змістом цієї Конвенції. Сьогодні українці, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування не звертають увагу на міжнародні правові нормитому, що майже 85% працюючих за кордоном працюють незаконно, тобто нелегально. Це можна пояснити тим, що багато країн Європи встановлює квоти на іноземну робочу силу і приймає до себе тільки працівників розвинених країн, як слід працівникам України практично неможливо получити легальне робоче місце за кордоном в розвиненій країні. Тому українці намагаються попасти до таких країн будь-якими шляхами, в складі вболівальників на змаганнях, які проходять за кордоном; їдуть ніби то на навчання, а самі рискають у пошуках роботи. Як слід не маючи дозволу на працевлаштування наші співвітчизники виконують ту роботу, яку інозеці за відповідну платню, яку одержують наші, ні за що би не робили. Звідси і випливають проблеми, маю на увазі те, що з ними обходяться, не як з людьми, не платять гроші не надають житла, а нічого не поробиш тому, що вони нелегали. Тому такого роду працівники ідуть на все, щоб виїхати за кордон і термін їх перебування як слід великий. Це можна пояснити тим, що не можливо пролити їм візу і вони залишаються перебувати за кордоном як нелегали, що таким чином впливає на міжнародні відносини України з іншими державами, подриваючи авторітет України на світовому рівні, а точніше опускаючи його все нижче1. Напркінці розгляду питання, я хочу всеж таки встановити таку проблему - до якої країни найбільша масса українців виїздить для працевлаштування? На мій погляд - це Росія. Для де-кого це може показатися странним, але я спробую відстояти таку точку зору. По-перше між Україною і Росією немає язикового бар'єру, а основна масса трудіщіх-мігрантів не володіє іноземними мовами і це є фактом. По-друге немає проблеми пересування в рамках СНД. По-третє у багатьох наших співвітчизників в Росії є родичі, знайомі та інші зв'зки. І ці причини є на мій погляд передумовами мігрування працівників до Росії.

Це Розенберг дозволив нехтувати ршеннями Гаазько конвенц  застосувати всх заходв, як здаватимуться «зручними». Коли Кох для сво зручност знищив населення цлого району Цуман, то вн дяв у дус ц директиви Розенберга. Розенберг тут говорив про сво розбжност з Кохом, про те, що вн дотримувався гуманно полтики  навть ввозив сльськогосподарськ машини. Якщо Розенберг  заперечував нколи проти дй Коха, то лише тому, що боявся передчасного розголосу, боявся, що безприкладне знущання Коха над укранським народом викличе посилення руху Опору. Не гуманнстю, а страхом керувався при цьому Розенберг. Справжня полтика Розенберга викладена в багатьох документах, як стали тепер вдомими свтовй громадськост  як  в справах Трибуналу. В «Офцйних замтках для фюрера» вд 16 березня 1942 року Розенберг писав про мету нмецько полтики на окупованих територях СРСР,  передусм на Укран. Це «використання корисних копалин, у певних областях створення нмецько колон, някого штучного нтелектуального розвитку населення, а збереження його як робочо сили»

РЕФЕРАТЫ:

Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Метеоусловия играют также важную роль: Китай в свое время проводил наземные и атмосферные ядерные испытания в непосредственной близости от границы с СССР (Киргизией) в те моменты, когда ветер имел направление в сторону СССР. Таким образом, облака радиоактивной пыли относились ветром вглубь нашей территории, и выпадавшая из них пыль рассеивалась уже на ней. Из всех радиоактивных веществ, выпадавших на землю, наиболее опасным являлся стронций-90, период полураспада которого равен 25 годам. Попадая внутрь организма человека или животных в виде пыли, стронций, подобно кальцию, отлагается в костных тканях, что в последствие приводит к появлению опухолей различных типов и тяжести. В этой связи трудно переоценить роль договора о запрещении ядерных испытаний в трех сферах (на земле, под водой и в космосе), подписанного держававами-обладателями ядерного оружия. Совсем недавно, после того как Франция закончила свои испытания на атолле Морророа в Тихом океане, все 5 сверх держав, обладающие ядерным оружием, заявили о полном прекращении ядерных испытаний.

Аграрное право (Контрольная)

Городское население 67,1% (1991). Официальный язык — итальянский. Большинство верующих — католики. Административно-территориальное деление: 20 административных областей, включающих 94 провинции. Столица — Рим. Глава государства — президент. Законодательный орган — двухпалатный парламент (палата депутатов и сенат). Италия — одна из древнейших стран мира и в то же время это сравнительно молодое государство, появившееся на политической карте лишь немногим более ста лет назад после окончательного объединения в 1871 г. существовавших ранее на его территории отдельных герцогств и королевств. Ныне это крупное капиталистическое государство, обладающее большим экономическим потенциалом. Современная Италия мало напоминает прежнюю и по темпам жизни, и по характеру экономики, и даже по своим пейзажам. Синее море, лазурное небо, яркая субтропическая зелень, живописные, увитые плющом античные руины, мелодичные неаполитанские песни — такой представляли Италию лет 100—150 назад. Многое изменилось с тех пор, хотя в стране еще и остались черты, по которым можно узнать прославленную романтическую красавицу прошлых веков. Остались и синее море, и лазурные небеса, и древние руины, по-прежнему привлекающие к себе бесчисленные толпы туристов.

Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

Наряду с этим иногда государство непосредственно создает предприятия в соответствии с различными государственными программами. Его участие особенно велико в тех областях экономики, где необходимы большие капиталовложения. Государству почти полностью принадлежит энергетика, на 50% — транспорт, на 30% — горнодобывающая промышленность, на 45% —металлургия, на 22% — транспортное машиностроение, а также многие предприятия легкой промышленности, многие крупные банки. Наряду с крупными монополистическими объединениями существует огромное количество мелких и мельчайших фирм и предприятий. Распыленность особенно свойственна легкой промышленности. Значительное участие в итальянской экономике, особенно в хозяйстве Южной Италии, принимает иностранный капитал, главным образом США, Великобритании и Швейцарии. Большую часть иностранных капиталовложений привлекают нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение (особенно электротехническая и электронная промышленность) и сфера услуг. Участие Италии в Европейском экономическом сообществе, развивавшаяся в его пределах специализация производства вызвали необходимость для итальянской экономики приспособиться к новым условиям рынка.

Аграрное законодательство Великой Французской Революции

Для обслуживания местных потребностей Дальнего Востока в определённых масштабах следует развивать более трудоёмкие отрасли промышленности ( машиностроительную и металлообрабатывающую, лёгкую и пищевую). С ростом производительных сил региона возникают новые задачи, связанные с расширением производства сельскохозяйственной продукции, повышением степени развитости производственной и социальной инфраструктуры. Отраслевая структура хозяйства Дальнего Востока имеет ряд специфических особенностей. В северной зоне ещё в 70 — 80-х годах наступил период крупномасштабной разработки минерально-сырьевых ресурсов. В наше время этот процесс не имеет таких же темпов, как в 70 — 80-е годы, но тем не менее он продолжается. Однако экстремальные условия зоны, пространственная отдалённость от больших индустриальных центров, отсутствие постоянных транспортных коммуникаций и социальной инфраструктуры послужили причиной резкого увеличения затрат на строительство хозяйственных объектов. Поэтому здесь наиболее целесообразно преимущественное развитие специализированных добывающих производств в комплексе с обслуживающими их отраслями (транспорт, ремонтные службы и т.д. ). В южной части Дальнего Востока более благоприятные природно-климатические условия для экономического развития, лучше обеспеченность транспортом, накоплен значительный хозяйственный потенциал.

Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

Экономический ущерб, нанесенный природе Карпатского региона в предыдущие годы, расточительство и бесхозяйственность повлекли за собой значительное ухудшение состояния окружающей среды, вызвали деградацию уникальной природы Карпат. Стратегические ориентиры развития Карпатского региона и региональные приоритеты Анализ географических, природных, исторических и экономических условий показывает, что на этапе становления государственности Украины и вхождения ее в мировое сообщество Карпатский регион имеет уникальный шанс стать своеобразным полигоном, где разумная экономическая политика может успешно сочетать региональные, государственные и международные интересы страны, обеспечив при этом и прогресс в его социально-экономической жизни. Следовательно, речь идет о выборе правильного стратегического курса в развитии региона. Если руководствоваться тем, что Карпаты являются географическим центром Европы, а в природном отношении — уникальной экосистемой на Западе Украины, то при формировании политики освоения этого края необходимо разумно использовать его геополитические преимущества и сохранить экологический феномен территории.

Столыпинская аграрная реформа

Реформы Витте заложили основы конвертируемости рубля, развивалась кредитная система. Годовой прирост валового продукта составлял 6-14%. Хотелось бы подчеркнуть, что на данном этапе наиболее значительную роль играл нынешний Центральный район: климатические, гидросферные, природные условия там были наиболее благоприятными, а наличие небольших запасов руд и угля стало одной из важнейших предпосылок развития региона. Уровень развития социосферы (наибольший в стране показатель урбанизации, наличие необходимой рабочей силы) также ускорил развитие этого района. Однако, начавшаяся Первая мировая война прервала поступательное развитие российской экономики, а последовавшая за ней революция, вызванная не в последнюю очередь военными неудачами Росси, привела к коренному пересмотру не только политических, но в первую очередь экономических ориентиров. На смену рыночной экономике пришла командная: промышленность была национализирована, личная инициатива не стимуловалась, ни о какой гибкости производства в условиях центрального планирования речи быть не могло.

Экономическое развитие России при Петре I

Пшеница высевается преимущественно на богаре, урожаи на котором в большой мере зависят от погодных условий, а потому отличаются нестабильностью, Тем не менее прослеживается тенденция к медленному росту урожайности в связи с принятием более передовых технологий, улучшения обработки почвы, использования сортовых семян, внедрения новых социальных форм организации производства. Следующий по важности в зерновом балансе страны культурой является ячмень, основные районы возделывания которого формируются вокруг Халеба, Хомса, Хамы, Хасеке, Дейр-эз-Зора на угодьях, несколько даже превосходящих площади под пшеницей. Третье место в производстве зерновых, хотя и в значительно меньших размерах по сравнению с указанными выше культурами, занимает кукуруза, площади под которой имеют тенденцию к росту. Издавна в зерновом балансе страны известное место занимало сорго. На протяжении десятилетий оно было одной из наиболее распространенных культур, возделывавшихся в районе предгорий на богарных участках. Ее популярность определялась высокой степенью утилизации злаков, устойчивостью к погодным условиям. Однако в связи с повышением уровня жизни и изменением стандартов питания это растение начинает постепенно вытесняться с крестьянских полей.

Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

Производятся разнообразные марочные, в том числе такие всемирно известные вина, как «Малага», «Херес», «Мансанилья», «Амантильядо» и др. По производству вина страна (2,6 млн. т) занимает 3-е место (после Франции и Италии). По сбору оливы (маслина) Испания занимает 1-е место, а по производству оливкового масла (434 тыс. т) – 2-е место в мире (после Италии).Оливковые рощи распространены повсеместно, но более всего в районах крупных латифундий, главным образом в Андалусии, Новой Кастилии, Эстремадуре и Альбасете. По сбору цитрусовых Испания занимает 2-е место в мире (после США), а по их экспорту (около 2/3 урожая) – 1-е место. Плодоносящие цитрусовые насаждения (162,3 га) сосредоточены в провинциях: Валенсии, которая даёт 2/3 сбора (здесь орошаемые плантации цитрусовых получили название уэрт), Кастельон, Аликанте, Мурсия, Сельвия, Альмерия, Малага, Кордова и др. Миндаль, по экспорту которого Испания занимает 1-е место в Европе, выращивается в основном в восточных и южных средиземноморских районах, а также на Балеарских островах; в этих районах возделываются и др. фруктовые культуры: абрикосы, персики, гранаты, инжир.

Аграрные преобразования на Северном Кавказе

Важнейщей гарантией демократии является специальное положение о том, что все граждане имеют право оказывать сопротивление каждому, кто пытается ликвидировать свободный демократический конституционный строй, если для пресечения этого не могут быть использованы другие средства. Концепция правого государства находит свое выражение в нормах, устанавливающих, что все лица, органы и организации, публичные и частные, обязаны подчиняться праву, что суд является назависимым, а чрезвычайные суды не допускаются, что закону нельзя придавать обратную силу.Установлена ответственность государства, его должностных лиц перед гражданином. Тезис о правовом государстве подкрепляется широкими конституционными правами граждан. Конституция Германии была принята в 1949 г. За время действия было принято около 400 законов, изменяющих и дополняющих ее, но по существу принципиальным изменениям конституция не подверглась, хотя некоторые изменения назывались конституционной реформой. Конституция Германии отвергает прежние фашистские порядки и исходит из принципов общечеловеческих ценностей: демократии, разделения властей, равенства, справедливости.

Общественная жизнь при Николае I

Внутри самого Центра четко различаются густонаселенные промышленные, насыщенные многочисленными городами и поселками районы Волго-Окского междуречья и периферийные западные и юж­ные части. На севере района плотность составляет 15-20 чел./км2, на западе и юге — 50-70 чел./км2. Наименее плотно заселена Костромская область, а макси­мальная плотность — в Московской. Центр — район древнейшего славянского заселения, историческое ядро русской народности. И в настоящее время район отличается весьма однород­ным национальным составом: здесь повсеместно преобладает русское населе­ние. Небольшие национальные группы есть на востоке Рязанской области (татары) и северо-востоке Тверской (карелы). На западе живут белорусы и ук­раинцы. Характерная черта Центра — высокий удельный вес городского населения. В районе 248 городов и 400 ПГТ, в которых проживает свыше 25 млн. чел. Таким образом доля городского населения в районе — 82,5%. При этом среднерайон­ного показателя достигли Ивановская, Тульская и Ярославская области, а Мо­сковская — превысила его.

Аграрная реформа П. А. Столыпина

Пермская система представлена только нижним отделом и сложена доломитами с кремнями и прослоями гипса внизу и гипсами и ангидритами с прослоями доломитов, сменяющуюся внизу доломитами с кремнями и прослоями гипса. Мощность этого слоя в районе составляет около 70 метров. На склонах долин рек Большой и Малый Цивиль, Аниш на поверхность выходят пестроцветные аргилиты, мергели, песчаники, известняки, доломиты нижнего подъяруса татарского яруса верхнего отдела пермской системы. На большей площади Цивильского района на поверхности вскрываются породы верхнего подъяруса татарского яруса верхнего отдела пермской системы. Они представлены пестроцветными аргилитами, мергелями, алевролитами, табачного цвета песками и песчанниками, прослоями известняка и доломита. В Цивильском районе полезных ископаемых стратегического значения нет. Разведанные полезные ископаемые приурочены к осадочным отложениям пермской и юрской возрастов. Самым распространеным горючим полезным ископаемым в Цивильском районе является торф. Наиболее крупные запасы приурочены к долинам Малого и Большого Цивиля, а именно к заболоченным местам пойм этих рек.

Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

Свобода экономической деятельности означает, что люди могут беспрепятственно создавать и преобразовывать предприятия, распоряжаться с продуктами своей деятельности с целью извлечения прибыли. Они в праве свободно вести торговлю, открывать банки и биржи, создавать хозяйственные объединения. Индивидуальное обогащение от такой деятельности, если она не противоправна, не только не враждебно интересам общества, но как раз служит этим интересам. Поэтому граждане вправе требовать от государства защиты от непомерного налогообложения, коррупции государственных чиновников, рэкета и организованной преступности. Чем реальнее и прочнее гарантии в этой области, тем выше темпы экономического развития и жизненный уровень народа. В тоже время свобода экономической деятельности требует от государства особенного внимания, ибо злоупотребление ею чревато социальным взрывом. Государство должно не просто гарантировать эту свободу, но и регулировать ее использование, придавая экономике социальную ориентацию. Свобода предпринимателя, например, не должна порождать произвол в создании условий труда для работников, нарушать права потребителей и социальную справедливость в обществе.

Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова (Побутова лексика в комедiях I.А. Крилова)

Как устойчивое явление общественной жизни, законность возникает и формируется в условиях цивилизованного общества, способного обеспечить реальное равенство граждан перед законом. Такие условия в значительной мере создаются рыночными экономическими отношениями, при которых свобода частой собственности ставится равной возможностью для всех. Обеспечить равенство в сфере производства материальных благ, поставить производителей в одинаково выгодные условия - главная задача закона правового государства. Имущественное же неравенство создается не юридическими законами, а естественными возможностями каждого человека. Поэтому до тех пор, пока в обществе существуют неравное положение людей в сфере производства материальных и духовных ценностей, нельзя говорить об их равенстве перед законом, а следовательно, и о законности. Законность, как необходимое условие гармоничного функционирования человеческого общества, становится реальной силой в более позднее время, когда общественное отношение приобретает новое качество, то есть когда из отношений зависимости, подавление и угнетения они постепенно превращаются относительно независимых и свободных производительных материальных благ.

Аграрная реформа П.А.Столыпина

За рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии взимается плата, установленная НК РФ, которая равна 300 рублям. Решение о выдаче лицензии или об отказе в этом должно быть принято в течение шестидесяти дней со дня получения от предпринимателя заявления с полным комплектом документов. Более короткие сроки принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа. Такими основаниями могут служить: наличие в документах, представленных соискателем лицензии недостоверное или искажённой информации; несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям; Если все необходимые требования соблюдены, то выданная предпринимателю лицензия должна содержать следующие данные: наименование органа, выдавшего данную лицензию; фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; лицензируемый вид деятельности; срок действия лицензии; идентификационный номер налогоплательщика; номер лицензии; дата принятия решения о предоставлении лицензии.

Политическая биография Екатерины I

Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определено. Сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит к их числу жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и др. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке9. Завещатель может изменить в завещании принцип равенства долей, распределив имущество по своему усмотрению. Он вправе завещанием лишить одного или нескольких законных наследников права наследования (за исключением тех наследников, которые имеют право на «обязательную долю»)10. Если наследодатель желает лишить кого-либо из наследников по закону наследственных прав, он должен прямо указать это в завещании. Если же имя просто не упоминается в завещании, право наследовать незавещанную часть имущества у наследника по закону сохраняется, как и право получить по наследству завещанное имущество, если к моменту открытия наследства не окажется в живых наследников по завещанию либо все они откажутся от наследства11.

Петр I как полководец и дипломат

ДАТОЙ СМЕРТИ СЧИТАЕТСЯ ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. ЯВКА ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦА ВЕДЕТ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ. ОТМЕНЯЕТСЯ СТАРОЕ РЕШЕНИЕ ТЕМ ЖЕ СУДОМ. ЭТО СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ ОПЕКИ С ИМУЩЕСТВА И АННУЛИРОВАНИЯ ЗАПИСИ О СМЕРТИ В КНИГЕ ЗАГСА. ОН ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ ВСЕ ОБРАТНО. №21 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СТАДИЯ ГР ПРОЦЕССА. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ- ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ ГР ПРОЦЕССА. В ИСПОНИТ. ПР-ВЕ РЕШЕНИЕ ПРИВОДИТСЯ В ИСПОЛНЕНИЕ. ОНО ВОЗБУЖДАЕТСЯ ЕСЛИ ОТВЕТЧИК ДОБРОВОЛЬНО НЕ ИСПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЕ СУДА. НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЕ СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ. ПОСТРОЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПР-ВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЩИМИ ПРИНЦИПАМИ ГППРАВА(ЗАКОННОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И Т.Д.) ОСОБЕННОСТЬ ИСП.ПР-ВА В ТОМ ЧТО ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗБУЖДЕНО И НЕ В СВЯЗИ С СУДЕБНЫМ РАССМОТРЕНИЕМ ГР.ДЕЛА, НАПР.НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТ.НАДПИСЕЙ НОТАРИУСОВ, РЕШЕНИЯ ТРЕТ.СУДОВ РЕШЕНИЯ СУДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ И ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ. ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УСТАНОВЛЕНА УГОЛ.ОТВ-ТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ. СУДЕБНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЯВЛЕН ОТВОД ИЛИ САМООТВОД. ОТВОД ИЛИ САМООТВОД РАЗРЕШАЕТСЯ СУДОМ, РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО.

Александр I Палович

Нужно учитывать, что объем и характер подготовительных действий зависят от обстоятельств и сложности дела. Примерный перечень подготовительных действий судьи изложен в ст. 142 ГПК. Судья опрашивает истца и ответчика об обстоятельствах дела; разрешает вопросы, связанные со вступлением в дело соистцов, соответчиков, третьих лиц и заменой ненадлежащей стороны; разрешает вопросы о вызове свидетелей, назначении экспертизы, об истребовании доказательств; извещает заинтересованных лиц и организации о времени и месте судебного разбирательства и т. д. Специфика подготовительных действий судьи определяется характером материально-правового спора. Указания о подготовке отдельных категорий гражданских дел содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». Необходимо обратить внимание на то, что в процессе подготовительных действий могут быть обнаружены обстоятельства, требующие прекращения дела или оставления заявления без рассмотрения (ст. 143 ГПК). Подготовительная стадия завершается вынесением судьей определения о назначении дела к судебному разбирательству при условии, что дело достаточно подготовлено. Вопрос 6. Источники гражданского процессуального права.

Исторический портрет кабинет-секретаря Петра I – Макарова Алексея Васильевича

Запорожский институт государственного и муниципального управления Кафедра гражданского права ПРАВО ИНТЕЛИКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Курсовая работа по гражданскому праву Украины студента 2 курса юридического факультета группы ДП - 295 д / о Белоусова Андрея Сергеевича Научный руководитель : старший преподаватель Бышкова Инна Борисовна Запорожье 1997 СОДЕРЖАНИЕ         стр.  

Николай I Павлович

В состав зе-мель входят, прежде всего угодья, т.е. участки земли с определённым хозяй-ственным использовани-ем: пашни, пастбища, луга, сенокосы. 10.5 Землями населённых пунктов признаются те, что находятся в веде-нии администрации городских, поселковых и сельских органов исполнительной власти. Также их можно опре-дилить, как земли, находящиеся в пределах черты населённых пунк-тов. Основное назна-чение этих земель в том, что они служат территориальным опера-ционным базисом для размещения жилых, производственных, со-циально-культурных зданий, сооружений и объектов, предназна-ченных для удовлетво-рения потребностей на-селения. Земли насел. пунктов должны исполь-зоваться в строгом со-ответствии с их гене-ральными планами и проектами планировки и застройки.Они изложены прежде всего, в Зе-мельном кодексе РФ . 10.6 Под землями промыш-ленности и иного на-значения понимаются земли, права на кото-рые возникли у различ-ных субъектов по основаниям, предусмо-тренным действующим земельным законод-вом, для осушествления на них специальных задач.

Петр I - великий полководоц, pефоматоp

Земельные участки, отрезанные от публичной дороги землями других собственников или лишенные воды и других естественных благ, нельзя было использовать без предоставления собственнику этого земельного участка права пользоваться в соответствующем отношении чужой землей. С ростом городов и увеличением плотности городской застройки собственники городских земельных участков стали нуждаться в правовом средстве, с помощью которого можно было бы предупредить полное затемнение одного земельного участка постройкой на соседнем участке и т.д. Подобного рода потребности в римском праве удовлетворялись двумя путями. Можно было договориться с соседом о том, чтобы он принял на себя определенное обязательство в пользу данного собственника земли: например, чтобы он обязался давать собственнику данного участка выход через свою землю на общественный проезд, или чтобы он обязался давать ему ежедневно десять ведер воды и т.п. Однако, этот путь был не вполне надежным, потому что такое обязательство имело личный характер: например, стоило собственнику земли, принявшему на себя подобного рода обязательство, продать свой участок, и пользование этой землей со стороны соседа могло продолжаться только при условии согласия нового собственника.

Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов

Часть земельного участка, находящегося в частной собственности граждан, юридических лиц Республики Беларусь, может являться предметом залога, если эта часть в установленном порядке предварительно выделена в самостоятельный земельный участок. Согласно ст.315 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Наиболее широко залог применяется для обеспечения возврата кредитов. В законодательстве о залоге предусмотрены нормы, придавшие праву залога характер не только способа обеспечения обязательств, но и вещного права. Залог возникает в силу договора, а также на основании акта законодательства при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законодательстве предусмотрено, какое имущество и для обеспечения какого обязательства признается находящемся в залоге.

Петр I. Россию поднял на дыбы

Первоочередное задание агр права состоит в обеспечении юр средствами реализации гос агр политики, закреплении оптимального прав положения всех участников агр правоотношений, тщательном прав регулировании всех тех общ отношений, кот явл предметом этой отрасли права, в эффективном применении методов и принципов прав регулирования, присущих этой отрасли права. 6. Понятие и виды источников аграрного права. Источниками агр права Украины явл унифицированные и дифференцированные акты правотворчества гос органов, Президента, а также акты правотворчества субъектов агр предпринимательства (со статусом юр лиц) кооп и корпор типов, кот явл формой выражения и закрепления желанной модели поведения и модели агр отношений, кот определяются многоукладностью экономики, равенством всех форм собственности и орг-прав форм агр предпринимательства и избранными методами хозяйствования рыночной ориентации. Источниками агр права явл прав акты, кот содержат нормы агр права как отрасли, а также нормы, кот содержатся в актах других отраслей нац и межд зак-ва, в той их части, где они регулируют агр отношения, определяют прав статус и правосубъектность всех легальных субъектов агр предпринимательства, определяют качество и безопасность продовольствия, продуктов питания и сырья растительного и животного происхождения, их переработку и реализацию.

Царствование и смерть Павла I

Взыскание обращается на земельный участок при невыполнении основного обязательства по решению арбитражного суда. 3.8 Права и обязанности собственника земельного участка. Лицо, обладающее правом частной собственности на землю, наделено полным объемом прав собственника земли, составляющим содержание права собственности. Еще в начале реформ законодательством о земле были сформулированы права собственника земельного участка таким образом, что собственник вправе: самостоятельно хозяйствовать на земле, использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные угодия, водные объекты, пресные подземные воды; возводить жилье, культурно-бытовые и иные строения и сооружения с соблюдением требований законодательства; иметь право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную продукцию и доходы от ее реализации; проводить оросительные, осушительные, культурно-технические работы. Используя земельный участок, собственник обязан выполнять требования законодательства, которые, как уже было сказано, с одной стороны, связаны с государственной и экологической значимостью земли, с другой ( с требованием законодательства не нарушать прав и обязанностей иных пользователей. 1. Собственник обязан соблюдать требования законодательства, рационально и эффективно использовать земельные ресурсы.

Александр I

Гос-й мониторинг земель осущ-ся в соот-вии с фед-ми, региональными и местными программами.4. Порядок осуществления гос-го мониторинга земель устан-тся Правительством РФ. 37 ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ ЗЕМЛИ. Охрана земель-выполнение комплекса мероприятий, предусм-хъ законод-вом рф, направленных на рхрану земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Ст. 12. Цели охраны земель 1. Земля в РФ охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 2. Целями охраны земель являются: 1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Ст. 13. Содержание охраны земель 1.

Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Наиболее ранние проявления экономической мысли следует искать в истории стран Древнего Востока. Это объясняется благоприятными экономическими условиями, наличием пищи, теплым климатом. Это привело к значительной концентрации населения в довольно ранний период, возникает охота, скотоводство, земледелие. Основа экономики того периода - земледелие, в дальнейшем географические условия теряют свои приоритеты и экономика (ее развитие, степень развития) опирается только на земледелие. Возникают прочные людские поселения. Совершенствуются методы агрикультуры, повышаются урожаи, строятся ирригационные системы, становится возможным накопление материального богатства. Появляется прибавочный продукт, человек приобретает хозяйственную ценность, все в целом это приводит к возникновению рабства. Существует две возможности превращения человека в раба: 1) порабощение неоплатных должников; 2) порабощение военнопленных.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.