Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Тобто висвітлене широке коло питань ( економічних категорій ), про які надалі йде мова в інших розділах закону. Стосовно деяких важливих економічних категорій було внесено поправки щодо більш точного визначення понять “експорт”, “імпорт”, різновидів квот та ліцензій. Ці поправки, більш точні визначення роблять закон більш точним, більш адаптованим до економічной ситуації в країні. Але цього не можна сказати про всі нові визначення економічних категорій. Наприклад, старе визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим, краще відображаючим сутність цього поняття. Необхідні доповнення з економічної точки зору. Закон від 1 квітня 1991 року є недосконалим, тому до нього були внесені деякі зміни. Так деякі визначення економічних категорій було дано більш точно, більш повно ( “експорт” та “імпорт” тощо ). Наприклад, в новому визначенні поняття “експорт” також надається уявлення про “реекспорт”. В змінах до закону, на мою думку, важливим економічним доповненням є розширення класифікацій квот та ліцензій ( тобто було додано такі види квот та ліцензій, як антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ). Це відображає більш конкретні обмеження або права і, як наслідок, надає більше чіткості у відносинах між країнами, надає можливість розширення сфери діяльності в зовнішньоекономічних відносинах. У змінах до закону відзначено дію нового органу державного регулювання – Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Але деякі нові визначення економічних категорій є менш вдалими, ніж старі. Так старе визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим. Я не згодна з останньою частиною формулювання нового визначення демпінгу, вона є некоректною: демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару. Крім того, на мою думку, слід булоб доти в законі визначення міжнародного лізінгу. Необхідно більш чітко визначити принципи та процедуру іноземного інвестування в Україну, гарантії цих інвестицій. Визначити такі операції, як міжнародний франчайзінг, факторінг та фінансування венчурних проектів. На сьогодні також можливо має сенс спрощення процедури здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зниження оподаткування, яке сьогодні є досить суттєвим фактором зниження активності зовнішньоекономічної діяльності. Зміст.1. Структура і логіка закону. 2. Ключові позиції та економічні категорії. 3. Необхідні доповнення з економічної точки зору. Національний універсітет ім. Т. Г. Шевченка Реферат на тему: “ Закон про зовнішньоекономічну діяльність”студентки 4 курсу економічного факультету групи “Економічна теорія”Інякіної Любові. Київ - 1999

Політичну референтуру, що координує діяльність поодиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освітню працю внутрі тих організацій та займається питанням зовнішньої політики Проводу. 4. Економічну референтуру, що веде економічні справи Проводу, старається про фонди для відбуття Конґресу та виготовляє пляни для витворення сталої, сильної економічної бази для майбутньої організації українських націоналістів. III. Провід приступає до видавання свого органу „Розбудова Нації”, в якому будуть заступлені такі відділи: ідеологія, політика, філософія, соціологія, економічний та військовий відділи, література, політична та військова мемуаристика, визвольні змагання інших народів, огляд політичного життя українського та міжнароднього, націоналістичного руху, україніка та бібліогарфія. Журнал буде видаваний у Празі. IV. Для придбання фонду на поточні потреби, як рівнож у зв'язку з підготовкою Конґресу Українських Націоналістів, Економічна Референтура приступила до збирання фондів на лісти. Кожна ліста є на мінімальну суму 10 амер. дол

РЕФЕРАТЫ:

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Размер озоновой дыры над Южным полушарием в 1995 г. составил 10 млн. км2, что по площади равно Европе и в два раза больше дыры в 1993 – 1994 гг. В 1998 г. уменьшение концентрации озона над Антарктидой оказалось рекордным; весной площадь озоновой дыры превышала 10 млн. км2, а осенью – 25 млн. км2. Наиболее опасные для человека последствия истощения озонового слоя – увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз. Согласно официальным данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% означает появление в мире 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. По оценкам специалистов АОС США, каждый процент снижения содержания озона в атмосфере может привести увеличению заболеваемости, прежде всего в экваториальной зоне, на 4 – 5%, снижению иммунитета как у человека, так и у животных. Помимо негативного влияния на здоровье, истощение озонового слоя приводит к усилению парникового эффекта, снижению урожайности, деградации почв, общему загрязнению окружающей среды. Фотохимический туман. Для фотохимических реакций требуется световая энергия. Некоторые загрязнители атмосферы – оксиды азота и углеводороды – вступают в фотохимические реакции.

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Нетрудно заметить, что под новым словесным покровом реанимируется один из основных пороков административно-командной системы. Поэтому представляется, что решение данной проблемы в действующих нормативных актах далеко от совершенства. Список литературы Указ Президента РФ от 23 мая 1994 года № 1003 "О реформе государственных предприятий" Указ Президента РФ от 10 июня 1994 года №1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой" Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 года «Об утверждении Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» Указ Президента РФ от 1 июля 1992 года 721 "Об огранизационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" (с изм. и доп. от 16 ноября, 31 декабря 1992 г.) Распоряжение Госкомимущества России от 18 марта 1994 года № 542-р В.Папава «Роль государства в современной экономической системе» Вопросы экономики, №11, 1993 Лившиц «Государство в рыночной экономике» Журнал Российская экономика №11-12 1992, №1 1993 С.Холланд «Планирование и смешанная экономика.» Журнал Вопросы экономики, №1 1993 В.Варга «Роль государства в рыночном хозяйстве» МЭиМО №10-11 1992 В.Максимова, А.Шишов «Рыночная экономика» Учебник. Москва 1992

Закон України "Про підприємництво"

Игра выявляет отношение детей к изображаемому и в то же время содействует закреплению и развитию такого отношения. Детям нравится вновь и вновь переживать восхищение, радость, восторг, удивление, которые они испытали при знакомстве с явлением, объектом, событием. Этим объясняется их устойчивый интерес к играм. Именно в игре дети практически реализуют то, что они хотели бы увидеть в школе, в первом классе. Любовь и бережное отношение к книге сохраняется у детей и в школе. Те, кто в детском саду с интересом занимаются с учебником; во время внеклассного чтения предлагают разные формы работы с книгой; выступают организаторами викторин по произведениям любимых писателей; оформляют выставки книг. Потребность детей в книге, желание и умение находить в ней ответы на возникающие вопросы, бережное отношение к книге с первых же дней обучения в школе помогают учителю заинтересовать их чтением, вызвать стремление быстрее научиться читать, поддержать и развить интерес к получению новых знаний. ВЫВОДЫ Народные подвижные игры, как важная, составная воспитательной системы, тесно связанные с представлениями народа о роли генетической наследственности, влиянием на процессы воспитания среды, об особенностях детской психики и моторики.

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Естественно, что наиболее привлекательными для захоронения и складирования токсичных отходов являются те из названных толщ, в пределах которых уже существуют горные выработки, образованные при добыче соответствующих полезных ископаемых (каменной и калийной солей, строительных материалов и т. п.). Ибо при этом в распоряжение организаций, которые будут выводить отходы из окружающей среды таким способом, попадет в готовом виде вся инфраструктура горнодобывающего предприятия, необходимая для его функционирования (шахтные стволы, шахтный подъем, вентиляция, надшахтные здания, околоствольные дворы, электроподстанции, все коммуникации и т. д. и т. п.). Это существенно удешевляет и упрощает все работы, связанные с захоронением и складированием токсичных отходов в природных изоляторах. И в особенности в тех случаях, когда для этой цели оказываются пригодными уже существующие горные выработки, если их образование не вызывает опасности возникновения в окружающем массиве воздухе и водопроводящих нарушений сплошности. Размеры и срок службы подземного хранилища промышленных отходов определяются технико-экономическим обоснованием. При размещении в хранилище отходов, требующих постоянного наблюдения за их состоянием, или отходов, переработка которых возможна в обозримом будущем, срок устойчивости выработок хранилища, а соответственно и самого хранилища, должен быть рассчитан на этот период.

Діяльність уряду України в галузі екології

Это связано прежде всего с деятельностью транснациональных компаний, организующих производство в системе мирового хозяйства. 5. На современном этапе развития значительно увеличилась нелегальная миграция рабочей силы, которая стала мировой проблемой. В начале 90-х гг. в Европе находилось примерно 2 млн нелегалов. В США их 6 млн, а по некоторым источникам —13 млн. Это в основном мексиканцы, работающие в сельскохозяйственном секторе. В Японии таковых менее 300 тыс., в Малайзии около 500 тыс., в России от 500 тыс. до 1 млн. 6. В международной миграции происходят качественные изменения, обусловленные НТР, суть которых состоит в значительном увеличении среди мигрирующих доли квалифицированных специалистов. Сегодня этому процессу присущи некоторые новые черты. Первое. На смену “утечке мозгов” пришла их циркуляция: произошла диверсификация направлений миграции. США продолжают оставаться общепризнанным центром притяжения для профессионалов. Но одновременно представители профессиональной элиты из промышленно развитых стран, как уже отмечалось, едут на временную работу в развивающиеся страны. Второе. Принципиально новым явлением стало движение профессионалов не только “к капиталу”, но и “одновременно с капиталом или вслед за ним”.

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Необходимое количество коробов и труб мною рассчитано по рабочим чертежам, и представлено в Приложении 5. Кабеля оконечиваются встраиваемыми в короб розетками RJ-45, способными подключать также телефонные коннекторы RJ-11. Для подключения оборудования рабочих мест СКС укомплектовывается патч-кордами длиной 3 и 5м. Комплектование компьютеров пользователей сетевыми картами данным проектом не рассматривалось и подбирается индивидуально к каждому системному блоку.Сети бесперебойного и стабилизированного электропитания. Проектом предусматривается две параллельных сети электропитания: . бесперебойное электропитание системных блоков и мониторов компьютеров для защиты электронных устройств и информации; . стабилизированное электропитание различных электронных устройств, не требующих постоянного или безобрывного электропитания (типа принтеров, ксероксов, факсов), для их защиты от скачков напряжения. Обе сети разбиты симметрично на группы, в основном по две на этаж, для бесперебойной работы других пользователей при отключении одной группы. Для предотвращения несанкционированного доступа включение или отключение каждой группы предусмотрено из помещения аппаратной (п.13 5 этажа) от основного щита бесперебойного и стабилизированного электропитания, снабженного автоматическими выключателями и устройством защитного отключения.

Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

И, наконец, после чередования сказочного и общего планов на смену намекам, параллелизму деталей, ситуаций и образов приходит почти полное смыкание, взаимопроникновение бытового и сказочного планов. Сначала оно заявляет о себе “путаницей” местоимений, когда о лирической героине Александре автор начинает говорить не в первом (“я”), а в третьем лице (“она”). О героине же сказки, наоборот, “я”. Затем вторая часть сказки о Финисте Ясном Соколе (поиски возлюблеленного, решение трудной задачи, борьба с соперницей, мотив трех купленных ночей и пробуждение от чар слезой, капнувшей на щеку) “врастает” в общий план повествования и смыкается с историей Александры, отправившейся искать своего немца в Германию. Фрау Кнут, в услужение к которой поступает героиня, — немецкий аналог сказочной соперницы и злая колдунья одновременно. Симптоматично меняется восприятие немецкого быта — сначала хоть и чуждого, но прекрасно-сказочного, затем — враждебного, зловеще-сказочного. Сохраняется традиционное троекратие (три ночи, три платы). Но в уплату за три ночи с возлюбленным идут не волшебные предметы, а деньги, волосы и танец с дурачком-сыном хозяйки.

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

Расположенное недалеко от звезды ро Лебедя скопление М 39 весьма малочисленно и объединяет всего 25 горячих белых гигантских звезд. На небе оно занимает площадь, равную видимому диску Луны, а на самом деле поперечник этого звездного скопления, удаленного на 260 пк, равен 2,4 пк. Кроме Денеба, в созвездии Лебедя есть несколько интересных двойных звезд. Прежде всего это бета Лебедя - звезда, лежащая в основании "креста" созвездия. У нее есть и собственное имя - Альбирео. Направив на нее телескоп, читатель, вероятно, согласится с тем, что Альбирео, бесспорно,- самая красивая двойная звезда. Главная оранжевая звезда 3,2" на расстоянии 34,6" имеет белый горячий спутник 5,4m. Благодаря физиологическим эффектам зрения Альбирео в телескоп имеет золотисто-желтую окраску, а ее спутник - голубую. Несмотря на значительное расстояние между компонентами, пара эта - физическая, хотя период обращения для нее весьма велик. Альбирео лишь немногим ближе Денеба-до нее 125 пк. Звезда дельта Лебедя (правая оконечность "креста") также двойная, но гораздо более трудная для разделения.

Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

Чем же все-таки она замечательна? Внешне - как будто ничем. Маленькая желтенькая звездочка, излучающая света почти в 7 раз меньше, чем Солнце. К ней еще больше, чем к нашему Солнцу, подходит наименование "желтый карлик". В спектре звезды Грумбраджа линии смещены к фиолетовому концу. Это значит, что она приближается к нам, судя по величине смещения, со скоростью 98 км/с. Полная же скорость звезды Грумбриджа в пространстве близка к 300 км/с. При такой стремительности движения звезда Грумбриджа сравнительно скоро покинет созвездие Большой Медведицы и через 6000 лет окажется в созвездии Волос Вероники, а спустя 12 000 лет - в созвездии Льва. Ошибочные представления древних о неизменности небес были порождены отчасти именно тем, что ни одна из ярких звезд, доступных невооруженному глазу, не обладает столь быстрым движением. В темную звездную ночь посмотрите внимательно на Мицар - среднюю заезду в ручке ковша Большой Медведицы. Рядом с ней вы легко заметите крошечную слабо светящуюся звездочку 5m, которую средневековые астрономы назвали Алькором.

Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Для достижения этой цели используются такие методы как создание коалиций, пропаганда идей на уровне рядовых граждан и работа со средствами массовой информации. Пропаганда идей означает создание среды, в которой политическая воля и юридические условия действуют так, чтобы вызвать требуемые изменения. Для достижения своей цели пропагандисты могут вести работу снизу вверх. Например, в штате Вашингтон небольшая группа, которая занималась вопросами низкой заработной платы, обнаружила, что бедные жители этого района не имели возможности пользоваться услугами дантистов. С целью оказания помощи пропагандисты сформировали коалицию под названием Molar Majori y (Коренное Большинство), в которую вошли религиозные группы, гражданские организации и профессиональные дантисты. Жители с низким доходом принимали участие на всех стадиях работы коалиции. В течение 18 мес. путем оказания давления на законодателей штата через средства массовой информации и непосредственным лоббированием коалиция смогла добиться того, что штат выделил достаточно средств, чтобы начать внедрение программы по оказанию зубоврачебной помощи.

Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Создание системы ИСЗ различного назначения и соответствующее им наземное спутниковое оборудование намечается объединить в единую многофункциональную космическую систему, предназначенную для длительного и устойчивого функционирования в соответствии с государственными планами.  В соответствии с программой широкого освоения космического пространства, в течение ближайших 10—15 лет Китай намерен осуществить запуски около 30 спутников, в том числе некоторое их количество — на коммерческой основе. В более отдаленной перспективе Китай намерен производить ежегодно более 6 спутников. Одновременно будут продолжаться закрытые разработки для нужд военного ведомства, в частности — специальные космические программы, предусматривающие создание лазерного оружия, способного поражать космические объекты.  Развитие космической науки, технологий и их применения намечается осуществлять согласно скоординированным программам при сосредоточении усилий на наиболее актуальных ключевых проблемах; одновременно предполагается дальнейшее расширение международного сотрудничества, прежде всего с целью способствовать развитию космической промышленности Китая.  В связи с тем, что деятельность в космосе требует огромных капиталовложений, сложных технологий и сопряжена с человеческим и коммерческим риском, особое внимание предполагается уделять повышению эффективности руководства наукой для обеспечения надежности создаваемой космической техники и достижения лучших коммерческих результатов.  Дальнейшее освоение космоса связывается с идеей создания благоприятных условий для привлечения талантов и создания контингента молодых высококвалифицированных ученых и инженеров — специалистов по космосу; в этих же целях предполагается осуществление мер для популяризации знаний о космосе и создания в обществе побудительных мотивов в пользу развития космической отрасли.

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

Напряжение поясничных мышц связано со страхом нападения. Защитный панцирь на боках создает боязнь щекотки и связан с подавлением злости, неприязни. Распускание панциря в этом сегменте сравнительно нетрудно, если верхние сегменты уже открыты. 7. Таз. Последний сегмент включает все мышцы таза и нижних конечностей. Чем сильнее защитный панцирь, тем более таз вытянут назад, торчит кзади. Ягодичные мышцы напряжены и болезненны. Таз ригиден, он и несексуальный. Тазовый панцирь служит подавлению возбуждения, гнева, удовольствия. Возбуждение (тревожность) возникает из подавления ощущений удовольствия, и невозможно полностью переживать удовольствие в этом районе, пока не разрядится гнев в тазовых мышцах. Панцирь может быть распущен посредством мобилизации таза, а затем лягания ногами и ударения кушетки тазом. ". основной критерий психического и вегетативного здоровья - способность организма действовать и реагировать как целое, с точки зрения биологических функций напряжения и разрядки. нарушения восприятия себя реально исчезают лишь после того, как полностью развивается рефлекс оргазма".

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Совместными силами предполагалось захватить важнейший торговый путь, связывавший Балтику с Новгородом по Неве. Разработанный папским легатом план свидетельствует о том, насколько серьезно ставился вопрос о войне против Руси. Несомненно, что одновременно имелось в виду насильственно навязать русским также католическую веру. Что общие основы соглашения в Стенби были разработаны Вильгельмом Моденским в тесном единстве с папой Григорием IX, подтверждает булла от 9 декабря 1237 г., в которой папа обратился к архиепископу Швеции и его суффраганам-епископам с призывом организовать «крестовый поход» в Финляндию «на помощь епископу Томасу» «против тавастов» и их «близких соседей». Очевидно, что, призывая крестоносцев уничтожать «врагов креста», папа имел в виду наряду с тавастами также карелов и русских, в союзе, с которыми тавасты в эти годы энергично противились католической экспансии. Папская курия и ранее не упускала случая для разжигания враждебного отношения к русским. В своих более ранних посланиях папа не скрывает этого.

Сбалансованість бюджета України

Мыслитель хочет сказать, что ребенок, научившийся еще с детства подчиняться правилам игр, обязательно вырастет законопослушным гражданином — “если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности” («Государство», IV, 425a). К методам стимулирования можно отнести мусические состязания, предусматриваемые Платоном. В основном мыслитель предлагает устраивать состязания в хороводах (песнях и плясках) (VIII, 834e–835a, b). Таким образом, в мусическом воспитании представлен целый спектр всевозможных методов и средств, с помощью которых формируются нравственные качества граждан совершенных полисов. Наряду с мусическим воспитанием для развития гармоничного человека, как уже отмечалось, должно уделяться внимание и гимнастическому воспитанию. В первом проекте воспитание стражей как воинов требует от них здоровья, проворности (II, 37b, c) и “умение упорно сражаться”, а из нравственных качеств такие как “пылкость духа”, “природная отвага” и мужество (III, 410b).

Легка промисловість України i транспорт

Сільське господарство i харчова промисловість України

Уровень занятости определяется Кейнсом точкой пересечения функций совокупного спроса и совокупного предложения. Именно в этой точке ожидаемая предпринимателями прибыль будет наибольшей. Выступая за сознательное управление денежным обращением, Кейнс считал необходимым использовать разного рода мероприятия только при неполной занятости. Он предостерегал от применения денежных рычагов в условиях полной занятости, считая, что в этом случае они могут вызвать безудержную инфляцию. “Как только попытка еще больше увеличить инвестиции независимо от величины предельной склонности к потреблению повлечет за собой тенденцию к безудержному росту цен, иначе говоря, в такой ситуации мы достигли бы состояния подлинной инфляции“,— подчеркивает Кейнс. Кейнс довольно-таки подробно описывает переход инфляционного процесса из первой стадии во вторую: происходит замена роста цен, обусловленного изменением количества денег в обращении и активно воздействующего на темпы экономического развития, таким повышением цен, которое вызвано издержками производства и ведет к их дальнейшему взвинчиванию и дезорганизации денежного обращения.

Ліквідність банківської системи України

Герилью на Севере возглавляют Хулио Алонсо и кубинец Хосе Антонио Молеон. Они чувствуют себя уверенно. На Юге дела хуже: там властями захвачены в плен местные командиры герильи. Тем временем Фонсека, подлечившись, привозит в Гавану из Венесуэлы большую группу никарагуанцев-политэмигрантов. Начинается серьезная подготовка к герилье. У Фонсеки – новые друзья: Че Гевара и Тамара Бунке (легендарная партизанка Таня, погибшая в Боливии). Они активно помогают сандинистам. Кубинское руководство считало своим долгом помогать всем левым партизанским движениям в Латинской Америке. Разница была лишь в том, что одним можно было помогать более открыто и масштабно – при советской поддержке, а другим – менее (чтобы не раздражать СССР). Критерий был такой: поддерживает местная компартия герилью или нет. В Никарагуа, как назло, компартия – Никарагуанская социалистическая партия – герилью не поддерживала. Чем эта партия занималась, вообще не очень было понятно. Конечно, она действовала в глубоком подполье – не очень развернешься. Конечно, вела пропаганду. Но отношение у сандинистов к НСП было более чем скептическое: в 1964 году сандинисты уличили тогдашнего 1-го секретаря ЦК НСП в том, что он не читал “Манифест Коммунистической партии” Маркса и Энгельса! После победы Сандинистской революции НСП распадется на три компартии.

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

И вряд ли они назовут наше время прогрессивным. И вряд ли они скажут, что оно было на благо Великой России С. Алмелуева. Я выбираю две модели: диахроническую – Ивана Грозного и синхроническую – Адольфа Гитлера. К каждому из них у Сталина было свое положительное отношение. Учитывая это последнее, оесть тонко судя о другом по себе самому, Гитлер, например, не раз точно предугадывал психологическую реакцию Сталина и потому провоцировал таковую в нужном ему направлении. Что же касается фигуры Ивана IV, то к ней со стороны Сталина было особо положительное отношение, о чем можно судить по тому, как специально им поощрялись писатели –исторические романисты, кинодеятели и т.д. в том направлении, чтобы они реабилитировали перед сталинскими современниками его, Иосифа, грозную фигуру – фигурой исторического Грозного. По свидетельству дочери, Сталина во всех отношениях считая себя русским царем, только коронованный не церковью, а марксизмом. Это видно и в замашках того безмерного самодурства в традиции отечественной власти, что покоятся на столь же традиционном отсутствии каких либо гражданских прав у личности в социализме, как равное проявлялось в иоановском средневековье, и в сталинском.

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Эфоры, по выражению Латышева, представляли собой «высшую исполнительную власть»65 вместе с герусией, власть же басилевсов, помимо военной, носила и чётко выраженный жреческий характер. Собственно политические же полномочия басилевсов были весьма незначительны, и эта сфера их деятельности была подконтрольна эфорам. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Необходимо подвести итоги вышеизложенного и очертить направления дальнейшего исследования. Из привлекательных направлений для изучения в дальнейшем можно выделить как исследование взаимооотношений эфората и басилеи, так и рассмотрение того, как под предлогом возвращения к установлениям Ликурга изменялось положение басилеи в системе общественного устройства Спарты. Интересным представляется также, в связи с этим, рассмотрение реальных политических функций данного института на материале повествовательных источников (прежде всего текстов Геродота, Фукидида и «Греческой истории» Ксенофонта). Вопрос происхождения института двойной басилеи также не может быть оставлен без пристального рассмотрения. Из более частных вопросов––вызывает интерес связь между культом Диоскуров в Спарте и институтом двойной басилеи.

Хімічна промисловість України

Личные качества, несомненно, накладывают отпечаток на деятельность любого дипломата, тем более важно учитывать их при анализе действий Андропова, при всей своей осмотрительности человека крайне честолюбивого и обладавшего всеми данными для заметного возвышения по ступеням служебной лестницы. Однако распорядиться своими личными качествами любой дипломат мог не иначе, как в рамках принципиальной политической линии советского руководства. Следование этой линии и строгое выполнение указаний, поступавших из центра, не означало, что послы не имели возможности превышать свои полномочия и вмешиваться, обычно ссылаясь на мнение руководства КПСС, во внутренние дела стран "народной демократии". Иной раз это вызывало жалобы, на которые приходилось реагировать. Так, в 1954 г. посол СССР в Польше Г.Попов (бывший первый секретарь Московского горкома партии) был отозван из Варшавы и подвергся резкой критике Хрущёвым на июльском пленуме ЦК КПСС 1955 г. за нетактичное вмешательство в дела ПОРП. "Учитывая "уроки" деятельности Попова, мы дали твёрдое указание всем послам в народно-демократических странах не превышать полномочия, не вмешиваться во внутренние дела", - говорил тогда Хрущёв 6.

Лучна рослинність України

Кризис власти, выразившийся в ее неспособности своевременно решать назревшие проблемы с помощью реформ, неизбежно подталкивал общество на путь революционной борьбы. Слабость либеральных сил, отсутствие демократических традиций и тяготы войны исключали мирную эволюцию политического строя. МОДУЛЬ 5. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ (1921-1953 гг.) 5.1. Кризис советской власти в нач. 20-х годов. Сущность, цели, итоги и перспективы новой экономической политики. Как видно, хронологические рамки охватывают сложный, противоречивый период, когда правящей большевистской партии пришлось переходить от наступательной, разрушительной деятельности к созидательной. Наибольшую актуальность приобрели вопросы: как удержать власть? И как организовать управление страной? Решение этих проблем усложнялось нестабильной международной обстановкой после окончания первой мировой войны и откровенно враждебным отношением к Советской России со стороны ведущих европейских держав. Противостояние геополитических интересов, идеологические разногласия между Россией и мировым сообществом по вопросу о выплате царских долгов не позволили Советскому государству стать полноправным субъектом системы международных отношений.

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Синдром оказался столь силен, что минное вооружение на больших кораблях сохраняли, “на всякий случай”, вплоть до второй мировой войны и даже дольше. Обязательными, вплоть до русско-японской войны 1904-1905 гг., являлись и корабельные мины заграждения. Они предназначались для “самоограждения кораблей при незащищенных якорных стоянках”. 30 таких гальваноударных боевых (вес взрывчатого вещества до 30 кг) и 50 учебных мин можно было ставить со шлюпок или с помощью стрел с борта корабля. Получил “Донской” и один из первых образцов сетей, защищавших от торпед. Экипаж корабля включал 23 офицера и 492 нижних чина. На океанской вахте. 20-летняя строевая, по преимуществу заграничная, служба “Дмитрия Донского” началась в Средиземном море. Здесь, сменив совершавший свое последнее заграничное плавание деревянный фрегат “Светлана”, он в августе 1885 г. возглавил особое соединение русского флота - отряд Средиземного моря. Два года воды лазурного моря, соединяющего берега трех стран света, омывали борта и пенились под гребным винтом новейшего русского крейсера. Два года англичане тщательно отслеживали (отношения Великобритании с Россией в то время обострились из-за кризиса 1885 г. по поводу афганской границы) перемещения грозного корабля Российского флота.

Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

В одном полку нашей дивизии. была жена полкового командира. Костлявая, рыжая, худущая. Вдобавок, морфинистка. И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика. только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб. К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних. пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. она вдруг шепчет на ухо прапорщику: “Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверное, под поезд не броситесь”. А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал. так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало. И пропал человек. самым подлым образом.” Генерал рассказывает еще один случай.

Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Флорарии - это что-то родственное травникам, они знакомили средневековую мысль с рецептами добрых женщин и секретами монастырских хранилищ лекарственных трав. Гроздь винограда в символическом изображении мистической давильни—это был Христос, проливший кровь за людей. Образом Девы могли служить олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. Яблоко было символом зла. Животный мир чаще всего виделся как сфера зла. Так например страус, откладывающий яйца в песок и забывающий их высиживать,—таков был образ грешника, не помнящего долга перед Богом, козел символизировал сластолюбие, скорпион, кусающий хвостом воплощал в себе лживость. Но настоящими обличьями дьявола выступали фантастические звери, имевшие сатанинское происхождение: все эти аспиды, василиски, драконы, грифоны. Средневековая символика нашла исключительно широкое поле для применения в богатой христианской литургии, а еще раньше в самом строении религиозной архитектуры. И круглая, и крестообразная формы церковных зданий являлись образами совершенства. Круглая форма несла в себе завершенность круга. Крестообразный план здания - это не только изображение распятия Христа, но так же обозначение четырех основных направлений, символизировавших Вселенную.

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Все надежды, все желанья – От монарха до раба – Все слила в одно воззванье Мирных иноков мольба. В Божьем храме поэта-путешественника охватывают чувства, характерные для всякого православного человека, все его существо поглощено церковной службой: "Тихий свет святыя слава " – Благозвучно клир запел В это чудное мгновенье Я земное все забыл, И в восторженном виденьи Я у Бога в небе был. Возвышенные религиозные чувства поэта, описанные в "Вечернем пении", в стихотворении "Вечер" сменяются более спокойным, тихим мировосприятием. Взгляд путешественника вновь устремляется на картины природы: Служба кончилась. Я снова Теплой верою согрет, Вышел с холма лугового Посмотреть на Божий свет. Автор возвращается к восторженному созерцанию мира земного, который, как и прежде, открывает перед его взором свои завораживающие красоты, но уже более величественные и склоняющие зрителя к масштабным философским размышлениям: Я смотрел. Часы бежали. Раскаленный солнца шар Пал за лесом в синей дали, – Запад вспыхнул как пожар, Разноцветными огнями Луч по воздуху скользил, Прыскал по небу стрелами И дождинки серебрил.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.