Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Ці автори вважають, що ухвалення рішення про іноземні інвестиції залежить від балансу між чотирма групами факторів, що вони визначають як: - фактори, специфічні для даної галузі промисловості (характер продукції, структура ринку, масштаби виробництва); - фактори, специфічні для регіону (розмір території, транспортні зв'язки, культурні особливості і традиції); - фактори, специфічні для нації або держави (тобто політичні фактори, податкове і фінансове законодавство й ін.); - фактори, специфічні для фірми (управлінський і виробничий досвід). Теоретичний аналіз показує, що інвестори успішно за межами ТНК володіють одним або кількома конкурентними перевагами в порівнянні з фірмами країн , що приймають. У той же час ТНК намагаються розмістити свої капітали в країні, що має порівняльні переваги у визначеній галузі виробництва, або має широкий ринок. Група вчених на чолі з Дж. Діболдом виділяє сім факторів, що на їхню думку, у найбільшій мірі сприяли в 1950-70 р. (період інтенсивного росту ТНК) перетворенню окремих національних компаній у ТНК. - одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення її забруднення; - використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах; - наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела сировини; - обхід національного антитрестівського законодавства країни походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої системи для проведення великомасштабних економічних операцій. Варто підкреслити, що зазначені фактори відбивають спонукальні мотиви великомасштабного підприємництва взагалі. На Західну Європу припадає основна маса інвестицій, вкладених в обробну і наукомістку промисловості, тоді як у країнах Латинської Америки, Азії й Африки іноземний капітал зосереджений головним чином у видобувних галузях. Важливо враховувати і структурний чинник. Справа в тому, що паралельно з розширенням експансії корпорацій відбувався процес їх структурного “дозрівання”. Якщо на початковій стадії вивозу капіталу він вкладався головним чином у видобувні галузі промисловості, у пошуки джерел сировини, особливо нафти, то в міру процесу “дозрівання” структура капіталовкладень змінювалася - велика частина інвестицій направлялася в обробну і наукомістку галузі. Тому причини виникнення транснаціональних корпорацій дуже різноманітні, але усі вони в тій чи іншій мірі пов'язані з недосконалістю ринку, існуванням обмежень на шляху розвитку міжнародної торгівлі, монопольною владою виробників, валютним контролем, транспортними витратами, розбіжностями в податковому законодавстві. Переваги очевидні для усіх, тому їх можна розглядати як причини, у результаті яких транснаціональні корпорації так активно розвиваються: - можливості підвищення ефективності і посилення конкурентноздатності, що є загальними для всіх значних промислових фірм, що інтегрують у свою структуру постачальницькі, виробничі, науково-дослідні, розподільчі і збутові підприємства. - недосконалість ринкового механізму в реалізації власності на технології, виробничий досвід і інші так називані «невловимі активи», у першу чергу управлінський і маркетинговий досвід, що змушують фірму ринутися зберігати контроль над використанням своїх невловимих активів.

Вони роблять втручання у формування зовнішньої і внутрішньої політики держав, безпосередньо вводять її в життя, мають у своєму розпорядженні цілий арсенал засобів і можливостей реалізації та контролю своїх інтересів, є джерелом політичної активності, носієм предметно-практичної діяльності, спрямованої на здійснення своїх цілей у сфері світової політики, обумовлених економічними інтересами, а також маючи під собою науково-технічне підгрунття. 2.2. Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах Для сучасної світової економіки характерний навальний процес транснаціоналізації. У цьому процесі рушійною силою виступають ТНК. Вони являють собою господарські об'єднання, що складаються з головної (батьківської, материнської) компанії і іноземних філій. Головна компанія контролює діяльність вхідних в об'єднання підприємств шляхом володіння часток у їхньому капіталі. У іноземних філіях ТНК на частку батьківської компанії припадає більш 10% акцій або їхнього еквівалента. Для головних промислово розвинутих країн саме іноземна діяльність їх ТНК визначає характер зовнішньоекономічних зв'язків. Так, до 40% вартості майна 100 найбільших ТНК (включаючи фінансові) перебуває за межами їхньої країни базування. Якщо зіставити об’єм іноземного (міжнародного) виробництва ТНК з обсягом їхнього експорту, відмежованого від торгівлі в середині фірми, то наприкінці 80-х рр. це співвідношення для США, Японії і ФРН складало відповідно: 4,1:1; 2,6:1; 1,5:3. У 90-і рр. у середньому 45% загального обсягу продажу ТНК припадає на експорт. ТНК охоплюють 90% світової торгівлі пшеницею, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, джгутом і залізною рудою, 85% - міддю і бокситами, 80% - чаєм і оловом, 75% - натуральним каучуком і сирою нафтою. Роль постачання і послуг вітчизняних компаній своїм іноземним філіям також велика в експорті цих країн. В другій половині 80-х рр. на подібну торгівлю в середині фірми припадало від 14 до 20% експорту США, 23-29% - Японії і 24- 28% - ФРН. Протягом двох останніх десятиліть щорічно приблизно половина американського експорту охоплює американські й іноземні ТНК, у Великобританії ця частка досягає 80%, у Сінгапурі - 90%. На рубежі XX-XXI ст. спостерігається надзвичайний ріст зовнішньоекономічної діяльності, у якій ТНК є продавцями, інвесторами, дослідниками сучасних технологій, стимулюють міжнародну трудову міграцію. ТНК відіграють головну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. Основною формою експансії ТНК є вивіз капіталу. Міжнародна міграція довгострокового капіталу прискорила процес взаємопроникнення і переплетення фінансового капіталу, підсилила могутність ТНК. Усе зростаюча роль іноземних інвестицій як найважливішого і необхідного засобу забезпечення процесу відтворення є наслідками прискорення об'єктивного процесу усуспільнення продуктивних сил у міжнародному масштабі. Завдяки системі міжнародного виробництва, заснованої на вивозі капіталу, ТНК забезпечують собі значні прибутки навіть в умовах загострення кризових явищ у світовій економіці.

Задача національних урядів складається в тому, щоб використовувати ці можливості ТНК. 2.4. Фінансові і валютно-кредитні аспекти функціонування ТНК Найбільший вплив ТНК має на світовий кредитний ринок і ринок акцій. Вони не тільки активно використовують євродолари як позичальники, але і нарощують їхні резерви, будучи самими помітними власниками депозитів у євродоларах. Що стосується світового ринку акцій, то, по суті, більшість головних на фондових біржах компаній, - це ТНК. Продаючи на іноземних фондових ринках свої акції, випускаючи свої єврооблігації на євроринках і прибігаючи до єврокредитів, ТНК за рахунок цих фінансових джерел можуть фінансувати значну частину своїх капіталовкладень. Транснаціональні корпорації перетворилися в найбільш активних учасників світового фінансового ринку, діючи на всіх його сегментах. Так, будучи головними експортерами й імпортерами товарів і послуг у світі, ТНК стали значними клієнтами на світовому валютному ринку. Хоча комерційні банки і проводять на цих ринках операції у своїх інтересах, основна маса валютних операцій здійснюється ними з доручення своїх клієнтів, насамперед ТНК. З розвитком світового господарства на світовому валютному ринку з'явилися нові «чинні особи». Валютний ринок розширився за рахунок міжнародної торгівлі, більш активної участі банків у міжбанківському ринку. Для діяльності ТНК і інтеграційних угруповань знадобилися зміни у валютному режимі. Виник євроринок валют - сукупність операцій із валютами, що виступають на вільному світовому валютному ринку поза країною походження. ТНК і інші міжнародні компанії володіють значними сумами у вільно конвертованій валюті, можуть обміняти їх у будь-який час на будь-яку іншу валюту. Вкласти гроші в банк будь-якої країни. Маса цих грошей величезна, ТНК намагаються вкладати їх у найбільше стабільні валюти і при найменших змінах курсів ці гроші перетворюються в «гарячі». ТНК мають накопичення в різних валютах, це веде їхній ризик до мінімуму. Євродолар, швейцарський франк і німецька марка - це європейські валюти, але на рахунках банків, що знаходяться не США, Швейцарії, Німеччини, не на батьківщині цих валют. Ці гроші швидко переміщаються з однієї країни в іншу ще й у залежності від розміру процентної ставки і співвідношення курсів. Джерела цих грошей - платежі по експортних і імпортних постачаннях міжнародних підприємств - частіше усього філій і субпідрядників ТНК. У 80-і роки для послаблення валютних ризиків були створені декілька механізмів. Наприклад, «своп» - обмін деякої суми грошового капіталу разом із відсотками в одній валюті на відповідну суму з відсотками в іншій валюті. Своп містить у собі чотири моменти: 1) взаємний обмін фінансовими засобами за узгодженим валютним курсом; 2) обмін процентними виплатами, накопиченими за півроку або рік на основі узгодженої суми капіталу і процентної ставки; 3) обернений обмін початкових сум після закінчення визначеного терміну по початкового валютного курсу; 4) відсутність зв'язку з визначеною статтею активу або пасиву (загальний обсяг зобов'язань підприємств не змінюється). Не слід також забувати, що хоча курси валют регулюються на урядовому і міжурядовому рівнях, найбільшою мірою від валютних ризиків захищені підприємства ТНК. Одне з головних напрямків діяльності ТНК - вивіз капіталу.

Водночас вони, як правило, базуються в тй чи тй ндустралзованй держав, яка викону роль центра хнх операцй; вдтак, вони чутлив до правил  полтики ц держави. Ресурси, що  в розпорядженн бльшост транснацональних компанй, поза сумнвом, величезн  часто суттво перевищують бюджети багатьох малих або нових держав. Проте вони не перевершують наймогутнш нацональн держави  зазвичай не контролюють засоби примусу, якими користуються навть деяк найменш держави. Мамо вагом докази снування транснацонально верстви економчних субктв фнансиств, банкрв, директорв, для яких нацональн барри все бльше стають непомтними перешкодами; однак полтики, на яких транснацональн елти мусять у пдсумку впливати й переконувати, залишаються вдповдальними перед ншими групами в межах кожно нацонально держави, а через виборчу скриньку перед усм населенням[189]. У питаннях вйськово могутност нтернацоналзаця командних структур, очевидно, таки надала певно ваги аргументам, що нацональна держава вже бльше не  основною вйськовою одиницею

РЕФЕРАТЫ:

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

При Александре I долго не было ни одного яркого дарования, которое могло бы овладеть умами силой творчества. Таким дарованием во втором десятилетии века явился совсем юный тогда Пушкин. Историческое значение А.С. Пушкина (1799 - 1837) определяется тем, что он составляет центральное явление в развитии нашей новейшей литературы. Он тесно связан с прошлым, но и завершает его; вместе с тем он первый, от кого идут корни последующей литературы. Его сила была гениальная: на последних пушкинских торжествах один из ораторов, авторитетный (хотя иногда парадоксальный) историк, не без основания сказал, что два исторических человека имели громадное влияние на развитие русского общества - Петр Великий и Пушкин. Как у того, так и другого это влияние было глубокое и разностороннее. Прежде всего Пушкин, как никто из предшественников, высоко ставил значение самой поэзии; она создается только вдохновением, ей принадлежит царственная свобода, она не ищет одобрений и не боится хулы черни; она призвана создавать сладкие звуки, но и жечь сердца людей.

Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

Система иммунопрофилактики, основанная на приеме пациентов только в назначенные дни, часто служит препятствием на пути проведения эффективной иммунизации населения как в общественном, так и в частном секторах здравоохранения. Поэтому целесообразно ввести систему свободных посещений, при которой родители ребенка смогут приводить его к врачу в любое удобное для них время. Это правило должно распространяться как на новых пациентов, так и на тех, кто находится под постоянным наблюдением. Время ожидания прививки должно быть сведено к минимуму и не превышать 30 минут. Кроме того, введение вакцины не должно обязательно связываться с включением пациента в программу наблюдения за здоровым ребенком, за исключением случаев, когда включение в программу не связано с ожиданием. Дети, обратившиеся только с целью получения прививки, должны пройти быстрый и эффективный скрининг без каких-либо дополнительных полномасштабных обследований. Тем не менее, ребенку, получившему прививку таким “экспресс-методом” и не наблюдаемого постоянно медицинским работником, следует дать направление к одному из них.

Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Мать немного склонилась к сыну, в то время, как Богоматерь Смоленская сидит выпрямившись. Легенда гласит, что эта икона явилась в воздухе близ города Тихвина, испуская яркое сияние. По молитве жителей она спустилась вниз, и на месте чудесного явления тет же начали строить церковь. Однако на утро Тихвинцы не наши ни сруба, ни иконы: они перенеслись на две версты в сторону. Там и отстроили храм. Казанскую икону очень почитал Петр I, молившийся перед списком с чудотворного образа накануне Полтавской битвы. Она стала воинской святыней, и это ее значение особенно укрепилось после того, как русские войска в 1812г нанесли первое поражение французам в праздник Казанской иконы Богоматери 22-ого октября. Но сама чудотворная икона была 1904 году украдена и сожжена вором-святотатцем в печи. Совсем не обычным вариантом Одигитрии является знаменитая Троеручица икона, где у богоматери нарисовано 3 руки. Третья рука располагается справа; иногда она повторяет жест второй руки, указывающей на младенца, а иногда поддерживает складки одежд Христа. И легенд об этом образе также существует три.

Структура системи соціального захисту населення і політики України

Современная и полная выплата налогов. 8 раздел – Оценка рисков и страхование. Наиболее вероятные виды рисков и ориентировочная оценка убытков, меры профилактики рисков; программы страхования от рисков. 9 раздел – Финансовый план (составляется на 3 года). Прогноз объемов реализации; баланс денежных доходов и расходов, в предназначенный для проверки синхронности поступления и расходования денежных средств; сводный баланс активов и пассивов предприятия; график достижения безубыточности. 10 раздел – План инвестирования развития предприятия и решения социальных потребностей коллектива. Потребность в капиталовложениях; источники и формы получения средств; сроки и условия возврата вложенных средств и получения доходов инвесторами. Бизнес – план составляется сроком на 3 года. Учредительные документы малого предприятия. Учредительный договор, устав, их основное содержание. Основными учредительными документами являются: Устав предприятия – документ, регулирующий деятельность предприятия, взаимоотношения с другими организациями и гражданами, а также права и обязанности в определенной сфере хозяйственной деятельности.

Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

Тон "Путешествия" - сентиментальный, иногда с легкой шуткой, во вкусе Стерна; автор с увлечением описывает красоты природы, с любознательностью присматривается к нравам. Интерес книги возвышался особенно рассказами о литературной жизни Европы. Карамзин считал долгом посещать знаменитых писателей, и в первый раз в русской литературе давал живые сведения о действующих лицах европейского просвещения. Не меньший успех имели сентиментальные повести Карамзина, как знаменитая "Бедная Лиза", и повести исторические, в которых проявляется уже сентиментальная риторика будущей "Истории". Конец века в западной литературе наполнен был реакцией против сухой рассудочной философии. Возникла потребность в идеализме, в узаконении непосредственной жизни сердца, в мечтательном общении с "натурой"; простая действительность забывалась, и Карамзин, в своих увлечениях, воображал себя "республиканцем"; на самом деле в общественных и политических вопросах он был в полной мере консерватором. Он был самым даровитым представителем сентиментального направления и стал у нас главой школы, где рядом с ним ставят еще Дмитриева и Озерова. Было много второстепенных писателей этого направления: В.С. Подшивалов (1765 - 1813), питомец Дружеского Общества; В.В. Измайлов (1773 - 1830), поклонник Руссо, издатель "Вестника Европы" и "Российского Музеума", где появлялись первые стихотворения Пушкина; князь П.И. Шаликов (1768 - 1852), доводивший чувствительность до карикатуры, делавшей смешным все направление; В.Л. Пушкин (1770 - 1830), дядя поэта, великий поклонник Карамзина, ломавший за него копья против Шишкова, автор очень известного в свое время "Опасного соседа".

Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

Форма значительной части (около 30 %) гистограмм совпадает при их совмещении после зеркального поворота вокруг вертикальной оси. Это относится и к гистограммам очень сложной формы. Эффект "зеркальности", существование "правых" и "левых" гистограмм, можно было бы объяснить, допустив низкочастотную 1/F модуляцию временных рядов. В этом случае характерная форма гистограмм определялась соотношением амплитуд и частот такой модуляции, а эффект зеркальности соответствующими сдвигами по фазе отрезков временного ряда, используемых для построения гистограмм . Полагая основной задачей этой статьи обзор феноменологии, мы ограничиваемся приведенным обсуждением. 8. Заключение Завершая краткий обзор исследований нашей лаборатории, представляется желательным попытаться ответить на некоторые естественно возникающие вопросы. От первой публикации по проблеме в 1958 г. прошло 40 лет . Чем объясняется отсутствие за прошедшее время аналогичных работ других лабораторий? Дело прежде всего в "твердом знании основ науки" большинством исследователей.

Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

Двигайтесь, двигайтесь но двигайтесь не хаотически, а с целеустремленным видом. Движение, активность и целеустремленность всегда привлекает к вам внимание. Если, отойдя от собеседника, вы остановитесь в нерешительности, не зная куда направиться, вашу растерянность заметят многие. А те, кого вы только что покинули, могут подумать, что вы попросту брезгуете их обществом и предпочитаете провести вечер в одиночестве, чем остаться с ними. Это, по меньшей мере, невежливо. Психологическое обоснование движения «на виду у всех» состоит в следующем. Двигаясь, вы обращаете на себя внимание окружающих. А место «на виду у всех», в центре внимания, большинством людей подсознательно воспринимается как более престижное. Ведь большего внимания всегда удостаиваются люди с более высоким статусом. И поэтому уже само нахождение человека в центре внимания многие воспринимают как указание на его значительность. Кроме того, психологи установили, что чем больше времени человек находится «на виду», тем выше к нему симпатия окружающих.

Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Окраска тела обычно носит защитный характер. В пределах одного и того же вида могут встречаться особи, отличающиеся по цвету. Однако, сидя в невинной позе, богомол не дремлет и зорко высматривает, не приблизится ли какое-нибудь насекомое, которое он может осилить, и осторожно начинает к нему подкрадываться. При движении богомол раскачивается, но передние ноги он всегда держит в согнутом состоянии. Наконец, улучив удобный момент, он схватывает жертву своими цепкими ногами, подносит ко рту и спокойно начинает пожирать. Причём начинает пожирать богомол свою жертву всегда с одного места, в районе сочленения головы и тела. Самка всегда больше и толще самца. Причём в брачный период самка сразу после спаривания пожирает своего любовника, и так происходит каждый раз. Здесь надо отметить, что за всю свою жизнь самка может так поступать с самцом около семи раз. Для обустройства террариума необходимо сделать живую изгородь из веточек или искусственную из подручного материала. Если есть возможность поместить в террариум живые растения это будет лучше. Старайтесь подбирать растения под цвет богомола. Несмотря на то, что доминирующий цвет у богомолов зелёный, в природе встречаются и желтые.

Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

Историки до сих пор удивляются поведению правительства в эти трагические для Франции дни. Они ссылаются на невразумительный приказ по армии главнокомандующего Гамелена, невыразительное выступление по радио Рейно. Как выяснилось, у Генерального штаба не было удовлетворительного плана военных действий против Германии, правительство никак не подготовило простого француза к войне. Командование практически потеряло управление войсками, отдавались противоречивые приказы. Уже на пятый- шестой день германского наступления правительство фактически создает в стране и армии обстановку отчаяния и безнадежности. 15 мая Рейно посылает Черчиллю краткое и совершенно отчаянное сообщение: “Вчера вечером мы проиграли битву. Дорога на Париж открыта. Посылайте все самолеты и войска, которые вы можете послать”. Огромные массы населения стремились уйти из района военных действий вглубь страны. Бегство буквально парализовало жизнь нации и, не говоря о неудобствах для военных действий, создало неразрешимые жилищные и продовольственные трудности, в то время когда надо было давать отпор врагу и напрягать для этого все силы.

Світові ринки зброї та військового спорядження

Пылеуловительная камера Представляет собой пустотелый или с горизонтальными полками во внутренней полости прямоугольный короб, в нижней части которого имеется отверстие или бункер для сбора пыли (рисунок 6.1). а – полая камера; б - с горизонтальными полками; в, г - с вертикальными перегородками: I - запыленный газ; II - очищенный газ; III - пыль; 1 - корпус; 2 - бункер; 3 - штуцер для удаления; 4 - полки; 5 – перегородки Рисунок 6.1 - Пылеосадительные камеры Скорость газа в камерах составляет 0,2-1,5 м/с, гидравлическое сопротивление 50-150 Па. Пылеосадительные камеры пригодны для улавливания крупных частиц размером не менее 50 мкм. Степень очистки газа в камерах не превышает 40-50%. Продолжительность прохождения т(с) газами осадительной камеры при равномерном распределении газового потока по ее сечению составляет: где Vk, - объем камеры, м3; Vг- объемный расход газов, м3/с; L - длина камеры, м; В- ширина камеры, м; Н- высота камеры, м. Инерционные пылеуловители В инерционных пылеуловителях для изменения направления движения газов устанавливают перегородки (рисунок 6.2). При этом наряду с силой тяжести действуют и силы инерции.

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Это способствует высокой эффективности улавливания войлоком субмикронных частиц. Однако, по данным фирмы, если фтористоводородная кислота, например, при химическом полировании хрусталя полностью не нейтрализуется, то в дымовых газах рекомендуется пользоваться 100%-ным тефлоном. Отечественной промышленностью в настоящее время разработаны следующие тканевые фильтры : а) с импульсной продувкой каждого каркасного рукава (ФРКИ и др.). Регенерация осуществляется под действием импульсов сжатого воздуха и без отключения секций; б) с комбинированным устройством регенерации - механическим встряхиванием и обратной посекционной продувкой (ФРУ и др.) в) с обратной посекционной продувкой (ФР и др.) г) с регенерацией механическим встряхиванием (ФР-6П и др.). Регенерация рукавов осуществляется вручную или с помощью электромеханического устройства. В справочнике подробно рассмотрены фильтры общепромышленного назначения, серийно выпускаемые специализированным заводами. Преимущественное развитие получили фильтры ФРКИ и ФРИ (рисунок 6.4). Скорость фильтрования в этих аппаратах на 20-30% выше, чем в фильтрах с механической регенерацией и обратной продувкой.

Інтеграція України у світове господарство

При его перегонке были получены: сырая смола – 63,2 %; кокс – 16,0%; газы (метан, оксид углерода, водород, сероводород) – 20,8 %. При последующей переработке смолы из нее извлекли бензин, керосин и тяжелые масла. В конце XIX в., когда в астрономии и физике получило развитие применение спектральных методов исследования и в спектрах различных космических тел были обнаружены не только углерод и водород, но и углеводороды, русский геолог Н.А. Соколов выдвинул космическую гипотезу образования нефти. Он предполагал, что когда земля была в огненно-жидком состоянии, то углеводороды из газовой оболочки проникли в массу земного шара, а впоследствии при остывании выделились на его поверхности. Эта гипотеза не объясняет ни географического, ни геологического распределения нефтяных месторождений. Академик В.И. Вернадский обратил внимание на наличие в нефти азотистых соединений, встречающихся в органическом мире. Предшественники академика И.М. Губкина, русские геологи Андрусов и Михайловский также считали, что на Кавказе нефть образовалась из органического материала. По мнению И.М. Губкина, родина нефти находится в области древних мелководных морей, лагун и заливов.

Поняття та структура світового ринку

СНС-бухучет в целом по экономике. Эи показатели излагаются в счетах, кот-е представляют собой двустороннюю балансовую таблицу, сход. со счетами б/учёта, где отраж эк-ий оборот-произв-во, распред-е, потребление, накопление прод. и услуг, также формир-е и движение доходов. Кажд. счёт хар- ет отд аспект эк-ого оборота. Счета сост. По субъектам эк-ого оборота, резидентам дан страны. Субъекты эк-ого оборота классифиц-ся: 1. по отраслям произв-ва 1.1) сфера произв-ва товаров и услуг;1.2)по отдельным отраслям, охват. всю страну; 2.по секторам эк-ки (группам единиц, выполняющих различ функц-ую роль в эк- ке и различающихся источником ср-в для формир-я затрат. Во внутр эк-ке 5 секторов: 1. нефин-ые предпр-я (все юр. л.всех отраслей, всех форм собственности, всех ОПФ) производят продукты и услуги для продажи. Цель-получ-е прибыли. Источник средств-выручка от реализ-ии товаров. 2. Фин-ые учреждения (банки, страх и кредитные общ-ва, фонды). Осущ-ют фин-ое посредничество, аккумулируют свободные деньги и предоставляют их в польз-е за плату.

Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

Произошли изменения в целях инвестирования. Наблюдался рост расходов на охрану окружающей Среды и технику безопасности, что отвлекло часть средств от производительных целей. В некоторых странах размер природоохранных расходов доходил до 16% валовых инвестиций. В промышленно развитых странах в формировании капиталовложений сократилась доля общего и транспортного машиностроения и возросло значение электротехнического и электронного машиностроения. 41. Научно-технический прогресс и экономический рост. 42. Милитаризация экономики.В последние десятилетия наблюдался рост милитаризации хозяйства. В 80-х гг. мировые военные расходы в текущих ценах выросли в 2 раза, достигнув уровня свыше 1 трлн. долларов в конце 80-х гг. В вооруженных силах находилось 29 млн. человек (11 в промышленно развитых и 18 - в развивающихся). В областях, связанных с обороной занято от 60 до 80 млн. человек. Военные расходы составляют 5% ВВП мира. По объему военных расходов лидирующее место занимают США, Китай, Великобритания, Франция, Германия. В Израиле на вооруженные силы направляется 15% ВВП, в Саудовской Аравии - 13%, в США - 5,5%, в Великобритании - 4,9%, во Франции - 4%. До к. 80-х гг. уровень военных расходов в Японии не превышал 1% ВВП. В период 70-80-х гг. усилился рост военных расходов в развивающихся странах (около 14% мировых военных расходов).

Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

Прибыль и расширяющиеся отрасли. Допустим, что наиболее благоприятное соотношение между общим доходом и общими издержками производства продукта Х возникает, когда продукция фирмы составляет 15 единиц. Предположим также, что наилучшая комбинация ресурсов, необходимых для производства 15 единиц Х, складывается из двух единиц рабочей силы, трех единиц земли, единицы капитала и единицы предпринимательской способности, приобретаемых по ценам соответственно 2, 1, 3 и 3 руб. За каждую единицу. Допустим, наконец, что 15 единиц продукта Х, производимых из тех ресурсов, можно продать по цене 1 дол. за единицу. Пожелает ли фирма заняться производством продукта Х? Конечно, да. Фирма, осуществляющая производство продукта Х на таких условиях, сможет покрыть издержки на заработную плату, ренту, процент и нормальную прибыль, так как общая сумма этих издержек составит 13 руб. Разницу между общим доходом в 15 руб. и общими издержками в 13 руб. образует экономическую прибыль в 2 руб. Эта экономическая прибыль служит свидетельством, что отрасль Х процветает.

Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

В формировании этого производства ведущая роль принадлежала руководителям и техническим специалистам: К.И. Чикунову, В.А. Чумакову, Д.А. Безобразову, П.И. Чумаченко, А.В. Никитину, С.И. Русакову, М.А. Веселову, А.Н. Шарапову и многим другим. Помимо перечисленной военной техники завод производил в больших количествах артиллерийские снаряды, реактивные снаряды М-13, миномёты, мины, запасные части к технике и разного рода военное снаряжение. За короткий срок завод выполнил срочное задание ГКО - освоил выпуск штампованного настила для полевых аэродромов, который использовался и в мирное время. Разработка и внедрение в производство технологии массового изготовления штампосварного варианта реактивных снарядов для «Катюши», созданной А.Я. Фрейдлиным, снизивший тем самым почти в восемь раз цикл изготовления, сэкономив значительное количество дефицитнейших в то время металла и электроэнергии. Впервые был применён прогрессивный метод автоматической сварки под слоем флюса реактивных снарядов и самых массовых деталей танка - обода и ступицы катков.

Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Возможность выдвижения нескольких альтернативных кандидатов (на 2250 депутатских мест было выдвинуто 9505 кандидатов) наконец-то давала советским гражданам действительно выбирать одного из нескольких. Треть народных депутатов избиралась от общественных организаций, что позволило коммунистам, как наиболее массовой “общественной организации” на Съезде иметь большинство, или, как говорят в цивилизованных странах - лобби. Об этом было заявлено, как о достижении: доля коммунистов среди народных депутатов оказалась 87% против 71.5% предыдущего созыва, на основе чего делался громкий вывод о том, что в условиях свободы выбора был подтвержден авторитет партии. В выборах, проходивших 26 марта 1989 г. по 1500 территориальным и национально-территориальным округам, участвовала 89.8% включенных в списки избирателей. Эти выборы стали заметным сдвигом общества в сторону демократии, по крайней мере, как тогда казалось. За работой Съезда следила вся страна - повсеместно зафиксировано снижение производительности труда. Первый Съезд народных депутатов СССР (25 мая - 9 июня 1989 г.) стал весьма крупным политическим событием. Никогда еще не было такого в истории этой страны.

Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

Разде-ляя эту мысль, В.О.Ключевский выделял еще одну сторону власти монголь-ского хана над русскими князьями - он полагал, что она выступала дляРуси в качестве объединительного фактора, и что без арбитража Орды"князья разнесли бы Русь в клочья" своими усобицами. Возникновению термина "иго" мы обязаны Н.М.Карамзину, который пи-сал: "Государи наши торжественно отреклись от прав народа независимогои склонили выю под иго варваров". Л.Н.Гумилев категорически отвергал понятие "монголо-татарское иго",называя его мифом. При этом он утверждал, что ".говорить о завоева-нии России монголами нелепо, потому что монголы в 1249 году ушли изРоссии, и вопрос о взаимоотношении между Великим монгольским Улусом иВеликим княжеством Владимирским ставился уже позже и решен был в кня-жение Александра Невского, когда он добился выгодного союза с ЗолотойОрдой". Писатель Б.Васильев одну из своих статей прямо озаглавил "А было лииго ?", приводя доводы в пользу добровольности русско-ордынского сою-за, говоря о дани как законной плате монголам за охрану русских гра-ниц, о фактах участия русских войск в организованных монголами военныхпоходах. (Действительно, русские отряды участвовали в завоевании Се-верного Кавказа, Южного Китая и др.). В свою очередь, публицист В.Кожинов, не отрицая монгольского ига,отвергая тезис о его чрезвычайной обременительности для русского наро-да.

Державний лад України в роки Другої світової війни

Так же как и в машинах семейства CDC-6000, они имеют доступ только к быстрым операционным регистрам, из которых выбираются операнды и на которые засылаются результаты после выполнения соответствующих действий. Три группы операционных регистров, непосредственно связанные с арифметико-логическими устройствами, называются основными. К ним относятся восемь так называемых А-регистров, состоящих из 24 разрядов каждый. А-регистры связаны с двумя функциональными модулями, выполняющими сложение (вычитание) и умножение целых чисел. Эти операции используются главным образом для преобразования адресов, их базирования и индексирования. Они также используются для организации счетчиков циклов. В ряде случаев А-регистры можно использовать для выполнения арифметических операций над целыми числами. В следующую группу основных операционных регистров входят восемь 64-разрядных S-регистров, непосредственно связанных с функциональными устройствами выполнения арифметических действий со скалярными величинами, представленными с фиксированной и плавающей запятой.

Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Буйство жизненных сил в окружающей природе создавало объективные предпосылки для формирования мировосприятия через призму эротических представлений. В более жёстких природных, демографических и др. условиях общества возникает необходимость в более строгой регламентации половых отношений, семейной жизни. “Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности жителей Скандинавии, – пишет А.Я. Гуревич, – удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорождённого приносили отцу, и он решал  оставить ребёнка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребёнка, младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорождённого окропили водой и отец дал ему имя и взял в руки,   он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство. Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рождённых вне брака   от рабыни или наложницы; если он не признавал ребёнка, его судьбой должна была распорядиться сама мать.

Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

Она обусловливала особую роль права в жизни общества. Характерной и специфичной римской чертой была неразрывная связь свободы и экономической независимости. Человек, экономически зависимый, не смел высказать мнение неугодное тому, кому он был чем-то обязан. В конце 6 века до н.э. возникла Римская республика, просуществовавшая около 5 столетий. Римский историк Полибий подчеркивал совершенство республиканского политического строя, соединившего элементы монархии (власть консулов), аристократии (авторитет сената) и демократии (право народного собрания принимать законы, решать вопросы войны и мира, выбирать магистраты, карать или даровать почести в награду за доблесть). Взаимный контроль и согласованность действий всех этих институтов придавали всему строю исключительную прочность и способность завоевывать другие народы и править ими (политика «Политическая жизнь» в Римской республике не была специально выделенной областью. Специфика заключалась в том, что политическая деятельность для активного и полноправного гражданина являлась не только необходимой, но и единственно возможной формой самовыявления.

Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 1. Наука культурология. Культурология – одна из самых молодых наук. Сам термин «культура», хотя данное слово известно с древних времен, в современном привычном для нас значении используется лишь с начала XIX века. Термин «культурология» еще моложе. Впервые он появился в работах американского ученого Лесли Уайта в середине XX столетия. Этим понятием он означил новую дисциплину, родившуюся на стыке гуманитарных и социально- научных знаний. Уайт обосновал необходимость формирования новой науки и заложил ее общие теоретические основы. В своих трудах «Наука о культуре», «Эволюция культуры», «Понятие культуры» он рассматривает культуру как целостную систему элементов материального и духовного планов, которая имеет свойство самонастраивания и движения вперед по мере осваивания человеком действительности и самого развития технологической и энергетической сторон цивилизации. Культурология заняла место базисной дисциплины среди других социально- гуманитарных наук, получила свои предметы и объекты исследования, законы функционирования, области применения.

Буковина в роки другої світової війни

Заранее заданная коммерческая установка, конвейерное производство - все это во многом означает перенесение в сферу художественной культуры того же финансово-индустриального подхода, который царит и в других отраслях индустриального производства. К тому же многие творческие организации тесно связаны с банковским и промышленным капиталом, что изначально предопределяет их (будь-то кино, дизайн, ТВ) на выпуск коммерческих, кассовых, развлекательных произведений. В свою очередь потребление этой продукции - это массовое потребление, ибо аудитория, которая воспринимает данную культуру - это массовая аудитория больших залов, стадионов, миллионы зрителей телевизионных и киноэкранов В социальном плане массовая культура формирует новый общественный слой, получивший название "средний класс". Процессы его формирования и функционирования в области культуры наиболее конкретизировано изложены в книге французского философа и социолога Э. Моренга "Дух времени" (1962г.). Понятие "средний класс" стало основополагающим в западной культуре и философии. Этот "средний класс" стал и стержнем жизни индустриального общества Он же и сделал столь популярной массовую культуру Массовая культура мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует реальные процессы, происходящие в природе и в человеческом обществе.

Військові події на території України у роки Першої світової війни

Ар‘єс описує як в кожному періоді, які він назвав по-своєму, людина відносилася до смерті. Тут можна провести паралель, тому що саме певний період він і називав за відношенням людини до смерті – “Смерть приручена”, ”Смерть своя”, ”Смерть далека і близька”, “Смерть твоя”, “Смерть перевернута”. Ця книга є дещо важкою для сприйняття, але в той же час, вона є досить цікавою, тому що Ар‘єс використовує, як приклади, епізоди з відомих творів митців певної епохи. І саме за цими епізодами він відтворює ставлення до смерті, а також аналізує це ставлення з психологічної точки зору. Погляд Фрола направлений на некрофільність сучасної культури, яку він вважає злоякісною формою психології людини. Аналізуючи книгу Фрола можна зробити висновки, що кожен другий в сучасній культурі – некрофіл. Але причиною цього Фром вважає як і саму людину, так і її оточення. З ним, в деякій мірі, можна погодитися, Аналізуючи події, які відбуваються в наш час. Але це потім, а зараз розпочнемо з самих початків існування людини. І прослідкуємо , яке місце займала смерть в ту епоху. Розділ І. §1. Проблема смерті постає як фундаментальна ще на зорі людського існування.

Діяльність ОУН до початку другої світової війни

Прямым доказательством этой нашей гипотезе служит характер периодизации египтянами своей истории. В распоряжении создателей Палермских анналов были недатированные списки додинастических верхнеегипетских (предположительно), нижнеегипетских правителей и общеегипетских фараонов нулевой династии, а также датированные списки правителей I–IV династий. Критически мыслящий самосознательный историк современного типа, очевидно, начал бы историю единого Египта с нулевой династии, представители которой, по Палермскому камню, уже владели обоими венцами двух египетских царств, хотя и не были датированы. Однако египетские историографы пошли совсем иным путем. За основателя общеегипетского государства был признан первый датированный фараон списков, послуживших основой для Палермской летописи, — Хор Аха Мина, который выступил основателем I династии манефоновской традиции. Следовательно, историческая концепция древнейших египетских историографов явилась механическим отражением стихийно сложившихся до них царских списков, а не результатом критических самосознательных усилий по осмыслению своей истории.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.