Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Функции Национального Банка и коммерческого банка

Цінні папери, паї, акції, придбані банком 14398627 6. Основні засоби та капіталовкладення банку 9011641 66964243 7.Дебітори 0 8. Інші активи 9. Збитки ВСЬОГО АКТИВ 176968186 ПАСИВИ 1 .Статутний фонд 3725099 2. Резервний фонд 1328426 3. Інші фонди банку 19370197 4. Кореспондентські рахунки інших банків 293894 1769789 в національній валюті в іноземній валюті Розрахункові та поточні рахунки клієнтів у національній валюті 2901719 Депозити юридичних осіб 1399209 Внески громадян 2488584 Валютні рахунки 9356847 9. Міжбанківський кредит, одержаний в інших банках 1369251 Кредити 7864139 Інші пасиви 52941879 Прибуток 22159153 ВСЬОГО ПАСИВ 176968186 В умовах економіки, що розвивається, нові вклади фактично перевищують вилучення з даного банку. Однак ситуація міняється щодня, щотижня, щомісяця. Сума вилучень протягом певного періоду може випадково і перевищити вклади. З огляду на це банкіри тримають певну суму касової наявності у своїх сейфах і "резервні депозити" — в центральному банку. Як правило, касові гроші в сейфах банків та їхні резерви в резервному банку являють собою лише невелику частину акумульованих ними депозитів. Ця частина визначається не тільки розумною обережністю, але й законодавчими вимогами. Той самий математичний закон великих чисел, який робить можливим страхування життя, забезпечує становище, коли чим більший банк і більше число незалежних вкладників, тим меншою повинна бути частка касової наявності. Комерційні банки та інші депозитні установи зобов'язані зберігати у вигляді готівки або депозитів у центральному банку встановлені законом резервні вклади, або просто резерви, що дорівнюють певній частині їхніх зобов'язань по вкладах. Резервна норма визначає розмір цієї певної частини. Резерви насамперед служать засобом контролю керівними кредитно-грошовими установами можливостей комерційних банків щодо кредитування. Кількість, на яку дійсні резерви перевищують потрібні резерви, називається надлишковими резервами. Резерви комерційного банку є активами для комерційного банку, але пасивами для центрального банку, що їх тримає. Здатність окремого комерційного банку створювати гроші через кредитування залежить від розмірів його надлишкових резервів. Іншими словами, комерційний банк може давати в позику лише суму, що дорівнює сумі його надлишкових резервів. Він обмежений таким чином, оскільки чеки, виписані позичальником, скоріше за все будуть вкладені в інший банк, що призведе до втрати частини резервів і рахунків кредитуючого банку в розмірі позики, яку він видав. Система комерційних банків в цілому може надавати позику, що в декілька разів перевищує її надлишкові резерви, оскільки банківська система не може втрачати резервів, хоча індивідуальні банки можуть поступатися резервами іншим банкам у системі. Число, що помножує позику банківської системи, обернено пропорційне резервній нормі. Процес багаторазового розширення кредитування є оборотним. Банкір має дві цілі, що суперечать одна одній. Одна ціль -прибуток. Комерційні банки, як і інші підприємства, прагнуть прибутку. Тому вони надають кредити і купляють цінні папери. Ці два пункти - основні активи, що приносять доход комерційним банкам.

За формами власності банки поділяються на: державні; змішані (з участю держави); міждержавні; акціонерні; кооперативні; муніципальні і комунальні (власність місцевих органів влади). Всі банки, окрім державних, комерційні. Банківські операції поділяються на активні і пасивні. Пасивними називаються операції, з допомогою яких банки утворюють позичкові ресурси грошових засобів (прийом депозитів- вкладів, їх зберігання). Активними називаються операції, що пов'язані з наданням грошових позичок позичальникам. Власний капітал банків утворюється з: а) первісного акціонерного і б) накопиченого прибутку. Центральний банк (Національний банк України) проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн, випускає гроші в обіг, а також випускає національні грошові знаки. Національний банк створює державну скарбницю і організує її діяльність, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси. Національний банк представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших держав, у міжнародних банках та інших фінансово- кредитних організаціях. Національний банк нагромаджує золотовалютні резерви, здійснює операції по їх розміщенню (в тому числі і в іноземних банках)., Національний банк виконує такі функції: 12. видає комерційним банкам кредити; 13. рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних установ; 14. купує і продає цінні папери, що випускаються державою; 15. здійснює емісію приватизаційних паперів; 16. виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам господарської діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна; 17. купує та продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті; 18. проводить операції з резервними фондами грошових знаків. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитно- розрахункове, касове, та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання операцій і надання послуг, а саме: залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладень; випуск платіжних документів і цінних паперів; купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); купівля у організацій і громадян та продаж 'їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках у вкладах; залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями; довірчі операції за дорученням клієнтів.

Зрослі ціни і знижені відсоткові ставки облігацій спонукають банки і власників державних облігацій серед населення продавати їх центральному банку. І навпаки, коли центральний банк вирішує продавати державні облігації, то додаткова пропозиція на ринку знижує ціни на облігації і підвищує відсоткові ставки, роблячи тим самим купівлю державних облігацій привабливою для банків і населення. Зрозуміло, що зростання резервної норми збільшує кількість необхідних резервів, які повинні тримати банки. Або банки втратять надлишкові резерви, уповільнивши процес створення грошей шляхом кредитування, або ж вони вважатимуть свої резерви недостатніми і будуть змушені зменшувати свої чекові рахунки і тим самим грошову пропозицію. Зниження резервної норми переводить обов'язкові резерви в надлишкові і тим самим збільшує можливість банків створювати нові гроші шляхом кредитування. Центральний банк надає позики комерційним банкам, але стикається з необхідністю термінового отримання додаткових коштів. Коли комерційні банки беруть позики, вони переводять центральному банку виписане на себе боргове зобов’язання, яке гарантується додатковим забезпеченням, як правило, державними цінними паперами. Подібно до того, як комерційні банки відшукують відсоткові платежі на свої позики, центральний банк відшукує відсоткові платежі на позики, надані комерційним банкам. Така ставка відсотка називається "обліковою ставкою". Центральний банк має повноваження встановлювати і змінювати облікову ставку, за якою комерційні банки можуть брати в нього позики. Облікова ставка являє собою витрати, викликані придбанням резервів. Падіння облікової ставки заохочує комерційні банки до придбання додаткових резервів через позику центрального банку. Кредити комерційних банків, що спираються на ці нові резерви, збільшують грошову пропозицію. І навпаки, зростання облікової ставки знижує зацікавленість комерційних банків у отриманні додаткових резервів через позику центрального банку. Тому підвищення облікової ставки відповідає спробам керівних кредитно-грошових установ обмежити пропозицію грошей. Якщо економіка зіштовхнулась з безробіттям і зниженням цін, то керівні кредитно-грошові установи приймають рішення про необхідність збільшення пропозиції грошей для стимулювання сукупних видатків, щоб сприяти поглинанню вільних ресурсів. Для того, щоб збільшити пропозицію грошей, ці керівні установи повинні потурбуватися про зростання надлишкових резервів комерційних банків. Цього можна досягти шляхом: купівлі центральним банком цінних паперів на відкритому ринку, що збільшить резерви комерційних банків; зниження резервної норми, що автоматично переведе необхідні резерви в надлишкові; зменшення облікової ставки, щоб спонукати комерційні банки до збільшення своїх резервів через позику центрального банку. Такий вибір політичних рішень називається політикою дешевих грошей. В її завдання входить зробити кредит дешевим і доступним, щоб збільшити обсяг сукупних видатків і зайнятість. В разі якщо надлишкові видатки підштовхують економіку до інфляційної спіралі, то центральний банк повинен спробувати знизити загальні видатки шляхом обмеження або скорочення пропозиції грошей.

В мировой практике существует специальный термин - политические риски, в соответствии с которыми страны ранжируются по отношению друг к другу; странам с высоким рейтингом политического риска, как правило, сокращается либо полностью прекращается кредитная поддержка со стороны международных банковских институтов, а также со стороны отдельных стран, располагающих свободными денежными средствами. На развитие банковской системы может оказать влияние и текущая экономическая политика государства. Центральный банк как национальный институт располагает значительным инструментарием, с помощью которого он может регулировать деятельность как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Проводя политику, направленную на стабилизацию банковской системы, центральный банк может требовать от коммерческих банков увеличения их резервов, выдавать им в порядке поддержки краткосрочные кредиты или, напротив, отзывать лицензии на проведение банковских операций, сдерживать открытие филиалов. В соответствии с политикой центрального банка коммерческие банки также .меняют свою тактику - расширяют или сужают инвестиции, регулируют направление своей деятельности

РЕФЕРАТЫ:

Функции Национального Банка и коммерческого банка

При расчетах параметров стока для неизученных водотоков (составляющие основных рек, притоки первого и второго порядка) использовались кривые зависимости М= f(Нср.). В качестве планово-высотной картографической основы для определения гидрографических характеристик рек использовались современные уточненные топокарты масштаба 1:500 000 и более крупного, а также космические снимки и космофотопланы. Для расчетов ГРЭ 97 ирригационных каналов были использованы методика расчетов Н.С. Калачева, проектные материалы и техническая документация, гидравлические характеристики по всем элементам оросительной сети. Расчет линейных водноэнергетических ресурсов проводился по формуле, предусматривающей наличие данных о длине водотока, уклоне и расходах воды. Определение бассейновых потенциальных водноэнергетических ресурсов, включающих ресурсы всей гидрографической сети и склонового стока, проводилось по методике, разработанной Н.А. Григоровичем. По данным исследований и расчетов, выполненных М.Н. Большаковым и В.Г. Шпаком, величина потенциальных водноэнергетических ресурсов составила более 130 млрд. кВт. час. После переоценки энергоресурсов, выполненных в ИВП и ГЭ НАН, величина их оказалась намного выше и гидроэнергетический потенциал рек, по уточненным данным, составляет около 174 млрд. кВт. час, а мощность - 19,8 млн. кВт, а с учетом энергопотенциала ирригационных каналов и водохранилищ эти величины возрастают до 177,3 млрд. кВт. час и 20,6 млн. кВт. В целях гидроэнергетики используются и каналы, примером может служить каскад Лебединовских ГЭС, сооруженных на отводном от р.

Методы регулирования деятельности коммерческих банков Национальным Банком

Исключение составляли две страны: христианская Эфиопия, оказавшая стойкое сопротивление Италии, и Либерия, созданная бывшими рабами, переселенцами из США. В Юго-Восточной Азии французы захватили большую часть территории Индокитая. Относительную независимость сохранил только Сиам (Таиланд), но и у него была отнята большая территория. К середине XIX века сильному давлению развитых стран Европы подверглась Османская империя. Страны Леванта (Ирак, Сирия, Ливан, Палестина), которые официально считались частью Османской империи в этот период, стали зоной активного проникновения западных держав — Франции, Англии, Германии. В этот же период Иран утратил не только экономическую, но и политическую самостоятельность. В конце XIX века его территория была поделена на сферы влияния между Англией и Россией. Таким образом в XIX веке практически все страны Востока попали в ту или иную форму зависимости от наиболее сильных капиталистических стран, превратившись в колонии или полуколонии. Для западных стран колонии являлись источником сырья, финансовых средств, рабочей силы, а также рынками сбыта. Эксплуатация колоний западными метрополиями носила жесточайший, хищнический характер.

Система рефинансирования коммерческих банков национальным банком Украины

Крестьянские надельные земли не были собственностью отдельных крестьян или крестьянских "дворов" (семейств). Они передавались во владение крестьянским обществам, в которые соединялись по месту жительства вышедшие из крепостной зависимости крестьяне. Общества "уравнительно" распределяли полевые земли между своими членами и сообща пользовались общими угодьями (пастбищами, сенокосами и др.). Выкупные платежи и все подати (государственные, земские и мирские) крестьяне платили сообща, миром, который был связан "круговою порукою", т.е. коллективной ответственностью, и потому должен был платить подати за своих неисправных или несостоятельных членов. Поэтому каждый крестьянин был "приписан" к своему обществу и без согласия "мира" не мог из него выйти. Органом крестьянского мира был сельский сход, в котором участвовали все крестьяне-домохозяева и который в своих внутренних делах имел широкую компетенцию. Сельский сход выбирал сельского старосту, а также уполномоченных (по одному от каждых 10 дворов), которые образовывали волостной сход, выбиравший волостного старшину, и состав волостного суда – от 4 до 12 судей, из коих не менее трех должны были присутствовать в судебных заседаниях.

Коммерческие банки Великобритании

Вместо многочисленных приказов, между которыми ранее было раздроблено военное управление, Петр 1 учредил военную коллегию и адмиралтейств-коллегию для руководства армией и военно-морским флотом. Таким образом, военное управление было строго централизировано. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. при императрице Екатерине II был создан Военный совет, осуществлявший общее руководство войной. В 1763 г. образован Генеральный штаб как орган планирования военных операций. Непосредственное управление войсками в мирное время осуществляли командиры дивизий. Во второй половине XVIII в. в русской армии было 8 дивизий и 2 пограничных округа. Общая численность войск к концу XVIII в. возросла до полумиллиона человек и они полностью обеспечивались вооружением, снаряжением и боеприпасами за счет отечественной промышленности (она производила в месяц 25-30 тыс. ружей и несколько сот артиллерийских орудий). Во второй половине XVIII в. армия переходила на казарменное содержание, т.е. стали в массовом масштабе строиться казармы, в которые поселялись войска.

Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

Взгляды Камю развиваются в условиях, когда вера в Бога утрачена, и стало ясно, что человеческое существование конечно в абсолютном смысле, т.е., что индивидуума ждет полное уничтожение. Если человек одинок и идет к своему неизбежному концу, то смысл его жизни радикальным образом утрачивается.  Результат этой смыслоутраты описывается Камю в первом опубликованном произведении, повести ,Посторонний”, 1942 г. В этой повести её герой Мерсо рассказывает о своей жизни в городе на берегу Средиземного моря – это ничем не примечательная жизнь мелкого служащего, которую он ведет спокойно и безразлично. Духовная эволюция героя-рассказчика ,Постороннего” есть эволюция в сторону осознания страшной правды абсурдности окружающего бытия. Эта духовная эволюция чем-то сродни духовной эволюции Антуана Рокантена из сартровской ,Тошноты”. Оба эти произведения написаны в форме дневникового повествования героя-рассказчика. И для Антуана Рокантена из ,Тошноты”, и для Мерсо из ,Постороннего” духовный перелом начинается с вопроса ,Зачем?”.

Управление рисками в коммерческих банках

Мне рассказывают о невидимых планетарных системах, в которых электроны вращаются вокруг ядра, т.е. объясняют мир посредством образа. Я начинаю понимать, что дело свелолсь к поэзии. Иначе говоря, я никогда ничего не узнаю. Эти мягкие линии холмов, этот вечер, опускающийся на моё потревоженное сердце, могут научить меня гораздо большему. Я осознаю, что с помощью науки я могу схватить феномены и перечислить их, но я никогда не смогу понять их. Так и разум со своей стороны говорит мне, что этот мир абсурден.  Однако, в чём же состоит суть абсурда? Только ли миру – если его понимать как независящую от человека реальность – принадлежит это качество? Вовсе нет! ,Я говорил, что мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это всё, что о нём можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступлённым желанием ясности, зов которого отдаётся в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира Абсурд рождается в этом столкновении между призванием человека и неразумным молчанием мира Иррациональность, человеческая ностальгия и порождённый их встречей абсурд – вот три персонажа драмы ”  Камю исследует в ,Мифе о Сизифе” два неправомерных вывода из констатации абсурда.

Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

Ярославские заказчики по достоинству оценили его редкое дарование. Художнику поручали писать иконы, которые устанавливали в нижнем - местном ряду иконостасов. Он писал образа в церкви Николы Мокрого, Иоанна Златоуста в Коровниках, Иоанна Богослова и другие В августе 1677 года ярославских иконописцев царским указом затребовали в Москву. Их вызвали принять участие в работе по украшению миниатюрами огромного Евангелия, которое начали писать в Посольском приказе Фёдор Евтихиев Зубов, Сергей Рожков, Павел Никитин и другие жалованные царские изографы. Ярославцы направили своих мастеров в Москву, назначив старшим Семёна Холмогорца. К исполнению миниатюр вызвали и костромских мастеров во главе с известным Гурием Никитиным. В марте 1678 года роскошное иллюстрированное тысячью двумястами миниатюрами Евангелие приподнесли царю Алексею Михайловичу. Иконописцев, подьячих и златописцев, участвовавших в работе, наградили сукнами и шелками. Гурий Никитин и Семён Спиридонов, по видимому, особо отличившиеся в составлении композиций миниатюр были выдвинуты на замещение вакантных мест жалованного царского изографа.

Роль коммерческих банков в кредитной структуре

Мне более всего близки его работы, посвященные России. «Русская идея» оказалась для меня открытием. Кажется, что черты русского характера Бердяевым гениально угаданы, интуитивно почувствованы. Но интуиция автора основана на огромных знаниях. Никогда еще не удавалось встречать в одном произведении такого вдумчивого и всеобъятного анализа истории развития нашего общества, нашей культуры, такой многогранной оценки философии, истории, политики, литературы. Очень непривычным кажется нам, живущим в начале ХХI века, встреча с такой яркой личностью, живым свидетелем переломного периода в истории нашего общества, нашей культуры в начале ХХ века. Очень интересен его взгляд на человека как субъекта творчества, на взаимоотношение и противостояние культуры и личности, на противоречия внутри культурного творчества,. Поражают красотой представления Бердяева о духе как внерациональном начале в человеке, способном выводить его за пределы предметного мира, о «свободе», которая выходит за пределы божественного происхождения в добытийное «ничто».

Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

Исследователи подчеркивали, во-первых, что "цивилизация" может умереть. В эпоху Реставрации стали создаваться различные теории цивилизации. В 1827 году появились "Мысли о философии человечества" И.Гердера. В том же году вышли "Принципы философии истории" Дж-Б.Вико. Но один человек в особенности завладел, если можно так выразиться, самим понятием "цивилизация". Это Франсуа Гизо, который писал о том, что человеческая история может рассматриваться только как собрание материалов, подобранных для великой истории цивилизации рода человеческого. Гизо был убежден в том, что у человечества общая судьба, что передача накопленного человечеством опыта создает всеобщую историю человечества. Стало быть, есть цивилизация. Их нужно изучать, анализировать, анатомировать. Но над ними есть еще Цивилизация и ее прогресс. Цивилизация, по Гизо, состоит в основном из двух элементов; из некоторого уровня социального развития и уровня развития интеллектуального. В 19 веке значение слова было расширено и помимо обладания воспитанностью и навыками, помогающими достичь "цивилизованного поведения", слово стало применяться и для характеристики стадий человечества.

Валютные операции коммерческих банков

Покоренные народы пользовались относительной свободой. Городам- государствам, как правило, позволялось сохранять правящие династии при условии аккуратной выплаты дани. Новые территории входили в состав империи различными путями — одни народы теночки завоевывали и принуждали к регулярной выплате дани, других склоняли к союзу переговорами, брачными связями и дарами. Города-государства, покоренные тройственным союзом в раннюю эпоху его существования, к началу 16 в. были уже глубоко интегрированы в имперскую структуру. Их правители участвовали в захватнических войнах теночков, получая награды в виде титулов и земель. Война составляла важнейшую сферу жизнедеятельности ацтеков. Успешные войны обогащали империю и предоставляли возможность отдельным воинам продвинуться вверх по социальной лестнице. Главной доблестью считался захват пленного для жертвоприношения; воин, взявший в плен четырех воинов противников, повышался в чине. Главный храм Теночтитлана (реконструкция). Религия. Ацтекский политеистический пантеон включал в себя множество богов и богинь. Богов-демиургов представляют таинственный непредсказуемый Тескатлипока (“Курящееся Зеркало”), бог огня Шиутекутли и знаменитый Кецалькоатль (“Пернатый Змей”), “давший людям маис”.

Управление вексельным обращением в коммерческом банке

Он проиграл на выборах, но увеличил количество голосов за свою партию. В 1956 Питер Паркер организовывал большую международную конференцию по вопросам 'Человеческих Проблем в Промышленности' — председателем был принц Филип. Он работал менеджером большого количества компаний в течение 1950-ых и 1960-ых и позже стал известен общественности как председатель Британских Железных Дорог. Он стал работать в Британских Железных Дорогах в 1976 и ушел в 1983. В 1978 он был награжден Королевой рыцарством и стал сэром Питером Паркером. Он получил ещё одну награду от Королевы в 1993 за его 'вклад в общественную жизнь'. В настоящее время он является председателем нескольких компаний, включая Митсубиси Электрик (Великобритания), в которой он был назначен в 1984. Он был первыми неяпонцем, который стал председателем японской компании. В 1991 японское правительство наградило его 'Великим Кордоном Приказа Священного Сокровища'. Он написал свою автобиографию, Для Начинающих, в 1989. История Леви LEVI'S делает самые известные и популярные брюки в мире. Они сделаны из очень прочного хлопка, который первоначально прибыл из города Ним во Франции. 'Де Ним' стал денимом.

Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

При этом римляне из каких-то суеверных побуждений не вставляли целого месяца отдельно, а в каждом втором году между 23 и 24 февраля "вклинивали" попеременно 22 или 23 дня. В итоге число дней в римском календаре чередовалось в таком порядке: 355 дней, 377 (355 22) дней, 355 дней, 378 (355 23) дней. Вставные дни (dies i ercalares) получили название месяца Мерцедония, хотя древние писатели называли его просто вставочным месяцем - интеркалярием (i er-calaris). Само слово "мерцедоний" происходит как будто от "merces edis" - "плата за труд": это будто бы был месяц, в котором производились расчеты арендаторов с владельцами имущества. Как видно, в результате таких вставок средняя продолжительность года римского календаря была равной 366,25 суток - на одни сутки больше истинной. Поэтому время от времени эти сутки из календаря приходилось выбрасывать. Юлианский календарь Реформу календаря провел в 46 г. до н. э. римский верховный жрец, полководец и писатель Гай Юлий Цезарь (100 - 44 гг. до н. э.). До этого Цезарь побывал в Египте, познакомился с египетским солнечным календарем и даже сам составил несколько не дошедших до нас трактатов по астрономии.

Финансовый анализ в коммерческих банках

Отпала необходимость в задней деке. Теперь корпус электрогитары представлял собой массивную переднюю деку с установленными на ней хамбэкерами, регуляторами громкости и тембра. В современных электрогитарах стоят как правило два или три хамбэкера. Разные хамбэкеры можно включать и выключать, в зависимости от характера музыкального произведения. Для рок-музыки изобретение электрогитары в современном виде (а это произошло в середине шестидесятых годов прошлого столетия) стало гигантским толчком. Примерно в то же время были изобретены гитары Fe der S ra ocas er и Gibso Les Paul, ставшие образцом для многих мастеров-изготовителей гитар и мечтой многих и многих музыкантов. Электрогитара в шестидесятых годах стала полностью самостоятельным инструментом, окончательно отделившись от гитары. С 1966 по 1975 год шло бурное развитие рок-музыки. И движителем этого процесса были открывавшиеся в то время всё новые и новые возможности электрогитары. Самыми выдающимися гитаристами того периода, ставшие при жизни классиками электрогитарного искусства, были Джими Хендрикс и Ричи Блэкмор.

Деятельность коммерческих банков

Буддийские храмы стали исчисляться тысячами. Буддизм и синтоизм. Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла секта Сийгон (на санскрите «мантра»), распространившаяся в сравнительно позднее время из Индии и почти неизвестная в Китае (кроме Тибета). Основатель секты Кукай (774-835) сделал основной акцент на культ Будды Вайрочана, воспринимавшегося в рамках этого учения как символ космической Вселенной. Через причастность к космосу и космической графической системе Вселенной (мандала) с изображением различных Будд и бодисатв на ней человек приобщался к буддийской символике в обретал надежду на просветление и спасение. Наиболее известной (если и не самой популярной) новой сектой японского буддизма стало учение дзэн. Дзэн-буддизм - это такая же японская реакция на индо-буддизм и проявление японского национального духа в буддизме, как прототип его, чань-буддизм - олицетворение всего китайского в буддизме. Дзэн проник в Японию из Китая на рубеже ХII-ХIII вв. Признание авторитета учителя способствовало упрочению определённых традиций. Укрепился институт инка, означавший признание учителем-мастером того, что ученик достиг просветления, сатори.

Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

По их вине путешественники сбивались с пути в пустыне, бури разрушали их дома, смерчи истребляли посевы. Демоны были созданы для того, чтобы приносить несчастья, создавать трудности, мучить людей, усложнять им жизнь. 7. Магия и мантика. На службу богам были поставлены достигшие немалых успехов магия и мантика. Описания магических обрядов вместе с текстами заклинаний-заговоров дошли до нас в большом количестве. Среди них известны обряды лечебной и предохранительной, вредоносной, военной магии. Лечебная магия была перемешана, как это обычно бывает, с народной медициной, и в сохранившихся рецептах нелегко отделить одно от другого; но в некоторых магия выступает вполне отчетливо. Чрезвычайно развита была система мантики – различных гаданий. Среди жрецов были особые специалисты-гадатели (бару); к ним обращались за предсказаниями не только частные лица, но и цари. Бару толковали сны, гадали по животным, по полету птиц, по форме масляных пятен на воде и т.п. Но самым характерным приемом мантики было гадание по внутренностям жертвенных животных, особенно по печени.

Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

Дюрер был и теоре тиком искусства, первым в Германии создав труд о перспективе и напи сав «Четыре книги о пропорциях». Эти примеры можно было бы про должить. Таким образом, универсальность, разносторонность, творче ская одаренность была характерной чертой мастеров Ренессанса. Культура Возрождения зародилась в Италии. Хронологически ита льянское Возрождение принято делить на 4 этапа: Проторенессанс (Предвозрождение) — вторая половина ХIII-ХIV вв.; раннее Воз рождение — XV в.; Высокое Возрождение — конец XV в. первая треть XVI в.; позднее Возрождение — конец XVI в. Проторенессанс являлся подготовкой Возрождения, он был тесно связан со средневековьем, с романскими, готическими, визан тийскими традициями. И даже в творчестве художников-новаторов нелегко провести четкую границу, отделяющую старое от нового. Начало новой эпохи связывают с именем Джотто ди Боидоне (1266 — 1337). Художники Возрождения считали его реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло ее развитие: нарастание реалистических моментов, наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным.

Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

Подвижники стремились избежать людского соседства и жили каждый поодиночке. На западе Европы такое монашество прививалось с трудом-климат здесь был более суровым, да и привычка к общественной жизни была сильна еще с римских времен. Поэтому в западной части Римской империи (в первую очередь-в Италии) распространилась другая разновидность восточного монашества: монашеские общежития, монастыри. Основателем западного монашества стал Бенедикт Нурсийский (480 — 560 г.г.). Он и разработал монашеский устав, получивший большое распространение в Западной Европе. Бенедикт Нурсийский происходил из Нурсии, из знатного итальянского рода. Он получил блестящее литературно-риторическое образование. Почувствовав призвание к духовной жизни, он ушел из семьи и поселился в пещере в Абруццо. Вскоре слава о его подвижнической жизни распространилась по всей Италии, и к нему стали приходить ученики. Бенедикт Нурсийский основал новую общину в Субъяко, а затем монастырь в Монте-Касси-но, неразрывно связанный с историей бенедиктинского монашества. Там св. Бенедикт принялся за составление «Правил жизни монашеской».

Коммерческие банки

Важное место в научной культуре европейского средневековья занимала алхимия. Алхимия была посвящена преимущественно поискам субстанции, которая могла бы превращать обычные металлы в золото и серебро и служить средством бесконечного продления человеческой жизни. Хотя ее цели и применявшиеся средства были весьма сомнительны и чаще всего иллюзорны, алхимия была во многих отношениях предшественницей современной науки, особенно химии. Первые дошедшие до нас достоверные работы европейской алхимии принадлежат английскому монаху Роджеру Бэкону и немецкому философу Альберту Великому. Они оба верили в возможность трансмутации низших металлов в золото. Эта идея поражала воображение, алчность многих людей, в течение всех средних веков. Они верили, что золото – совершеннейший металл, а низшие металлы менее совершенны, чем золото. Поэтому они пытались изготовить или изобрести вещество, называемое философским камнем, которое совершеннее золота, а потому может быть использовано для совершенствования низших металлов до уровня золота.

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков

Разница в том, что дети видят в ней просто забавное существо, а взрослые при всем своем реализме втайне рассчитывают на ее помощь в процветании, прибылях и удаче. Народная игрушка Кокэси А вот Кокэси больше нравятся взрослым, чем детям. Кокэси не несут в себе никаких благопожелательных мотивов, но их популярность столь велика, что они стали одним из символов жизнестойкости и привлекательности национальной традиционной культуры. Кокэси - народная игрушка, состоящая из цилиндрического туловища и отдельно прикрепленной к нему головки, вытачиваемых на токарном станке. Несмотря на лаконичность, Высота колеблется от нескольких сантиметров до метра. В Японии издавна сложились устойчивые центры народных художественных промыслов, такие, как Киото, Нара, Кагосима, которые сохранили традиции и в наше время. Каждая префектура, район имеет свои специфические оригинальные изделия народного творчества. Японская кукла Кокэси ведет свое начало с северо-востока страны, из района лесов и сельского хозяйства - Тохоку, окраины острова Хонсю.

Анализ финансового состояния коммерческого банка

Структура культурологии, её методы, её отношение к тем или иным отраслям научного знания остаются предметом дискуссий, в которых ведётся борьба между весьма различными точками зрения. Сложность и противоречивость ситуации, в которой ныне находится развитие культурологии как науки, не являются, однако, чем-то экстраординарным: во-первых, в гуманитарных науках подобная ситуация – далеко не редкость, а во-вторых, сам предмет культурологии – культура – есть феномен слишком многосторонний, сложный и внутренне противоречивый, чтобы можно было надеяться за исторически краткий срок достичь единого, цельного и общепризнанного его описания (философия не достигла этого идеала и за три тысячелетия). Именно поэтому я выбрал культуру темой своего реферата, целью которого я поставил разобраться в понятии «культура» и его значении в нашей жизни. Глава 1. Понятие культуры. В наши дни о культуре говорят и пишут много. В газетах и журналах, по радио и телевидению, в уличной толпе и общественном транспорте, в речах общественных и государственных деятелей то и дело раздаются сетования на упадок культуры, призывы к её возрождению и подъёму, требования создать условия для развития культуры.

Учет депозитных операций коммерческих банков

В одной из них незаконченность,может быть, умышленная – это так называемый «Пробуждающийся пленник». Его фигура не вполне выделилась из каменного блока и хочет из него вырваться. Напрягшаяся грудная клетка уже на свободе, но часть головы, руки, ноги вязнут в обволакивающей каменной массе. Это образ «высвобождения» облика из камня, живого духа из косной материи. Многие скульпторы потом сознательно использовали подобный символико-пластичный мотив, его любил и часто разрабатывал Роден. Должны ли были «Пленники» олицетворять итальянские города, порабощенные французами, или это аллегории искусства, покровителями которых считал себя Юлий II? Сам Микеланджело не придавал большого значения точному смыслу аллегорий. Для него пластика человеческого тела, его движения и контрапосты сами по себе были исполнены внутреннего содержания, широкого и емкого. Как говорил о Микеланджело Франсуа Милле, он был «способен воплотить все добро и зло человечества в одной-единственной фигуре».  Так же не поддаются однозначному толкованию скульптуры капеллы Медичи, законченной уже в 30-х годах.

Активные операции коммерческих банков

Прямолинейность фигуры несколько архаична, но общее ее покойное благородство уже выражает классический идеал. Это победитель в состязании. Он уверенно ведет колесницу, и такова сила искусства, что мы угадываем восторженные клики толпы, которые веселят его душу. Но, исполненный отваги и мужества, он сдержан в своем торжестве — прекрасные его черты невозмутимы. Скромный, хотя и сознающий свою победу юноша, озаренный славой. Этот образ — один из самых пленительных в мировом искусстве. Но мы даже не знаем имени его создателя. .В 70-е годы XIX века немецкие археологи предприняли раскопки Олимпии в Пелопоннесе. Там в древности происходили общегреческие спортивные состязания, знаменитые олимпийские игры, по которым греки вели летосчисление. Византийские императоры запретили игры и разрушили Олимпию со всеми ее храмами, алтарями, портиками и стадионами. Раскопки были грандиозны: шесть лет подряд сотни рабочих вскрывали огромную площадь, покрытую многовековыми наносами. Результаты превзошли все ожидания: сто тридцать мраморных статуй и барельефов, тринадцать тысяч бронзовых предметов, шесть тысяч монет/до тысячи надписей, тысячи глиняных изделий были извлечены из земли.

Организация кассовой работы в коммерческом банке

Римляне не только навезли великое множество греческих статуй (кроме того, они привозили и египетские обелиски), но в самых широких масштабах копировали греческие оригиналы. И уже за одно это мы должны им быть признательны. В чем же, однако, заключался собственно римский вклад в искусство ваяния? Вокруг ствола колонны Траяна, воздвигнутой в начале II в. до н. э. на форуме Траяна, над самой могилой этого императора, вьется широкой лентой рельеф, прославляющий его победы над даками, царство которых (нынешняя Румыния) было, наконец, завоевано римлянами. Художники, выполнившие этот рельеф, были, несомненно, не только талантливы, но и хорошо знакомы с приемами эллинистических мастеров. И все же это — типичное римское произведение. Перед нами подробнейшее и добросовестное повествование. Именно повествование, а не обобщенное изображение. В греческом рельефе рассказ о реальных событиях подавался аллегорически, обычно переплетался с мифологией. В римском же рельефе еще со времен республики ясно видно стремление как можно точнее, конкретнее передать ход событий в его логической последовательности вместе с характерными чертами участвовавших в них лиц.

Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

Цивилизация стала возможной потому, что параллельно с ней шел процесс разрушения первобытной культуры. Поэтому можно сказать, что деление культур на планете на развитые и неразвитые означает деление человечества в целом на "эксплуататоров" и "эксплуатируемых".Первобытность - это первое бытие. Разложение первобытной культуры - это разложение основ культуры, которое распространяется и на всю культуру. Сохранить ее может только культурное, т.е. почтительное и бережное, отношение к ее основам.Известный культуролог и антрополог Дж. Фрэзер писал:.в числе благодетелей человечества, которых мы обязаны с благодарностью чтить, многие, если не большинство, были первобытными людьми. В конечном счете мы не так уж отличаемся от этих людей, и многим из того истинного и полезного, что так бережно сохраняем, мы обязаны нашим грубым предкам, накопившим и передавшим нам по наследству фундаментальные представления, которые мы склонны рассматривать как нечто самобытное и интуитивно данное . Первобытное искусство - искусство эпохи первобытнообщинного строя. Возникло в позднем палеолите (около 30 тыс. лет до н. э.) и отражало образ жизни и воззрения первобытных охотников (примитивные жилища, полные жизни и движений пещерные изображения животных, женские статуэтки).

Особенности учета, аудита и анализа кредитов коммерческого банка

А так как он всегда держал во рту свечу и освещал мрак в небесных воротах на севере, то его ещё называли Чжу-инь (чжу - значит "свеча", инь - "темнота") - Освещающий мрак. Чжу-лун и в самом деле похож на первотворца. Однако, сохранив явные черты живого существа, он всё-таки не смог, подобно другим знаменитым небесным духам, превратиться в человека. Он не стал в глазах людей первотворцом и остался лишь духом одной из гор, несмотря на свой удивительный облик и необычайную силу. Как же были отделены земля и небо, как создавалась вселенная? В китайской мифологии есть ответ и на этот вопрос. Согласно преданиям, в то время, когда ещё земля и небо не отделились друг от друга, вселенная представляла сплошной хаос и по форме напоминала огромное куриное яйцо. В нём зародился первопредок Пань-гу. Он вырос и, тяжело дыша, заснул в этом огромном яйце. Прошло восемнадцать тысяч лет, прежде чем он вдруг проснулся. Не зная, как выбраться из яйца, Пань-гу схватил невесть откуда взявшийся огромный топор и с силой ударил им мрак перед собой. Огромное яйцо раскололось, всё легкое и чистое тотчас же поднялось вверх и образовало небо, а тяжелое и грязное опустилось вниз и образовало землю.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.