Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Маркетингові комунікації

Кожній із названих груп засобів впливу властиві специфічні прийоми комунікації: виставки, ярмарки, демонстрації товару, експозиції в місцях продажу і т.д. У цей же час в якості комунікацій виступає і впливає оформлення товару, упаковування, фасовка, посмішка продавця і його “Дякуємо за покупку!”. При формуванні системи маркетингової комунікації фірми, крім характеристик складової цієї системи, необхідно враховувати багато чинників, що визначають її ефективність. Роздивимося головні з них: Тип товару або ринку. Ефективність засобів руху товарів на споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення, різноманітна. Виробники товарів широкого вжитку, як звичайно, більше засобів витрачають на рекламу. Фірми, що роблять інвестиційні товари, значні гроші витрачають на організацію персональних продажів, особливо на ринках із невеличкою кількістю потужних споживачів. Етап життєвого циклу товарів. На етапі розробки товарів комунікаційні зусилля спрямовані, в основному, на ознайомлення потенційних споживачів із корисними властивостями ще не зробленого товару. На етапі виведення товару на ринок комунікаційні зусилля повинні бути максимальними. Формування системи знань про товар і фірму відбувається за допомогою реклами і “паблік рілейшнз”. Методи стимулювання збуту корисні для “підштовхування” споживачів до апробації товару, а персональні продажі можна використовувати для примусу роздрібних торговців узятися за продаж товару. На етапі росту інтенсивно застосовується реклама, “паблік рілейшнз”, пропаганда. Методи стимулювання збуту можна скоротити. На етапі зрілості рекламну кампанію проводять менш інтенсивно, тому що споживачам уже добре відомі товарні марки, але в цей момент активізуються методи стимулювання збуту, пропаганда, тому що хороший, професійний керівник завжди усвідомить, що за тимчасовим спокоєм завжди прямує спад. Для вигравання часу необхідно якомога довше продовжити цей період. На етапі спаду різко активізуються тільки заходи стимулювання збуту. Етапи розробки ефективної програми маркетингової комунікації можна розподілити таким чином: 1. Визначення контактної аудиторії. 2. Визначення цілі комунікації. 3. Створення звернення. 4. Вибір каналів комунікації. 5. Визначення загального бюджету, виділеного для комунікації. 6. Ухвалення рішення про змішані засоби просування. 7. Оцінка результатів просування. 8. Управління здійсненням комплексних маркетингових комунікацій і координація цього процесу. Роздивимося деякі з цих етапів. Визначення цільової контактної аудиторії – це пошук того прошарка споживачів, на який буде спрямований комплекс комунікацій. Така аудиторія може бути подана окремими особами або групами. До неї можуть відноситися потенційні покупці продукції компанії, споживачі, ті, що приймають рішення, і впливають на його прийняття. Основна частина аналізу аудиторії складається з оцінки стереотипних уявлень про компанію, її продукції і конкурентів. Інформація для цього збирається при проведенні маркетингових досліджень. При формуванні системи маркетингових комунікацій необхідно визначити цілі комунікативної політики, які можна уявити таким чином:Мал. 1.1. Цілі маркетингових комунікацій.

Щоб своєчасно зорієнтуватись і виявити причини неефективних комунікацій, необхідно володіти знаннями про різноманітні види комунікацій і їх технологію. § 1.3. Методологічні підходи до формування системи класифікацій маркетингових комунікацій. Як вже зазначалося раніше, комунікації – це не тільки обмін інформацією, її змістом, а й різні форми зв’язків між людьми, засновані на будь-яких стосунках, які спрямовані на досягнення цілей організації. Це особлива форма впливу на співробітників підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища. І, якщо вони реалізовані на високому професійному рівні, то їх ефективність в системі управління підприємством визначатиме якість управління підприємством визначатиме якість управлінських рішень. Ступінь готовності керівництва фірми вирішувати складні проблеми в умовах ринкових відносин залежить від його досвіду, теоретичних знань і практичної діяльності, які можуть допомогти йому знайти найбільш ефективні методи управління, оволодіти вмінням раціонально організувати працю свою і підлеглих, найбільш повно мобілізувати їх творчу ініціативу, знайти оптимальні підходи до формування попиту споживачів. Тому доцільно спочатку розглянути, які існують види комунікацій, сутність їх процесів у досягненні певних цілей в управлінні підприємством. В літературі розрізняють дві площини (рівня) комунікації: площина змісту і площина зв’язків або стосунків, тобто загальне уявлення психології комунікацій. Площина змісту належить до послання, яке подає відомості про становище речей чи про події; воно може бути важливим чи незначним і мати різне значення для одержувача і відправника. До поняття змісту належить не тільки власне інформація, яка передається від відправника (джерела) до одержувача у явній формі, а й метакомунікація. Поняття “метакомунікація” визначає те, що читається між рядками і складає істинний зміст комунікації, або корисне з погляду тіньового змісту відомостей. Так, дуже часто виникає ситуація, коли на звернення підприємства-виробника до споживача про пропонування їм якого- небудь товару або встановити ділові контакти, він отримує відповідь приблизно в такій формі: “Ми з задоволенням будемо користуватися вашим товаром і/або встановимо з вами ділові контакти, але через деякий час, коли ми будемо мати можливість”. Очевидно, споживач уже одержав аналогічне замовлення і витратив свої кошти або ж керівництво (керівник) помилилося у виборі партнера, в оцінці його виробничих можливостей. Метакомунікація відіграє важливу роль у комерційних переговорах і діловому листуванні, розробці комунікаційної стратегії. При проведенні переговорів чи конференцій потрібно намагатися використовувати змістовну площину, щоб виключити вплив симпатій і антипатій, оскільки часто голосують не за ту чи іншу пропозицію, а за того, хто її вносить, в результаті чого припускаються похибок у комунікації, оскільки використовуються різні підходи. Як у закордонній, так і у вітчизняній економічній літературі немає повної розгорнутої класифікації. Французький економіст Б.Гурне виділяє формальні (офіційні) комунікації, які створюються керівництвом організації, та неформальні, які встановлюються на засадах особистих стосунків в організації . За М.Месконом розрізняють організаційні та міжособистісні (вербальні і невербальні) комунікації . Ф.І.Хміль доповнює їх трансакціями (дорослий, батько, дитя) та поділяє комунікації за формою на дигітальну і аналогову, причому остання за змістом поєднує два види комунікацій – вербальну і невербальну. О.П.Єгоршин дає класифікацію факторів, які впливають на ефективність комунікацій, зокрема виділяє такі групи ознак: види комунікацій (вербальні: усні, письмові; і невербальні: рухи тіла, параметри мови), способи забезпечення, типи особистості (екстраверт та інтроверт), індикатор модальності (візуальна, аудиальна, кінестична), трансактний аналіз.

За кількістю учасників маркетингові комунікації можна класифікувати як однобічні, коли інформація поширюється тільки з одного джерела без подальшого обміну інформацією та спілкування;двобічні, коли йде взаємний обмін інформацією між двома сторонами;багатобічні, в яких комунікація передбачає необмежену кількість учасників. За типом зв’язку комунікації розрізняють: ( людина – людина; ( людина – машина; ( машина – машина. За строком дії комунікації можуть бути: ( короткострокові; ( довгострокові. За періодичністю комунікації бувають: ( регулярні; ( епізодичні. Тепер, маючи загальну систему класифікації комунікацій за соціально- психологічним принципом, можна перейти до класифікації комунікацій за економічним принципом, тобто з точки зору діяльності підприємства, спрямованої на інформування, переконання, нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми. Такою діяльністю є система маркетингових комунікацій, класифікація яких представлена на мал. 1.6. Враховуючи велику кількість складових частин даної системи, розгорнуту характеристику кожної дамо в наступних розділах. Відзначимо лише те, що кожна із складових частин системи маркетингових комунікацій:реклама, пропаганда, паблік рілейшнз, персональний продаж та стимулювання збуту, як напрямок комунікацій з точки зору соціально-психологічного аспекту будуть мати таку класифікацію, як показано на мал. 1.5. Таке твердження обумовлене єдністю природи формування складових частин даної системи. Тому маркетингові комунікації повинні розглядатися із соціально- психологічного аспекту, як похідні від комунікацій, так і з економічного аспекту, форми самостійного впливу на суб’єкти зовнішнього та внутрішнього середовища з метою формування економічно вигідного становища підприємства на ринку: керований імідж; позитивне відношення громадськості; поінформованість споживачів; сформований керований попит; розвинене стимулювання збуту та інші. Таким чином, підводячи підсумки, слід зазначити, що процес комунікацій достатньо складний й багатогранний. Знання всіх видів комунікацій має важливе значення для маркетологів, менеджерів та керівників підприємства для вдосконалення ефективного обміну інформацією в управлінні підприємством та організації його діяльності.-----------------------

Мимо цього, УПА стосує досить часто цей засіб партизанської боротьби з огляду на його велике психологічно-політичне значення. 3. Атентат - тобто вбивство окремого представника окупаційної влади, можливий до переведення найменшою кількістю повстанців. Часто для безпосереднього виконання вистачає одна людина, очевидно - при належній підготові. Атентат переводить УПА звичайно в терені, в якому не можлива дія більшого повстанського відділу. 4. Саботажі - зривання мостів, нищення комунікаційних шляхів та засобів, переривання телефонічно-телеграфічних сполучень, нищення магазинів бензини тощо, - дезорганізують окупаційний апарат і не дають большевикам змоги закріпитись у терені. Самі саботажі не потягають за собою людських жертв зі сторони повстанців, тому УПА стосує цей засіб дуже широко. Погоні й облави, що приходять звичайно у висліді саботажів, використовують відділи УПА дуже часто для організування засідок. 5. Рейд зв'язаний завжди з найбільшими трудами й небезпеками, - відділ відривається під час рейду від своїх баз, що ускладнює питання прохарчування, постачання амуніцією та відсилки ранених до підпільних лікарень, - але за те дає найбільші політично-пропагандивні успіхи

РЕФЕРАТЫ:

"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Как полицай, Попов имел списки людей, предназначенных к высылке в Германию, и предупреждал их об этом. По показаниям Кравченко О.Д., благодаря Попову, кроме нее, удалось избежать высылки коммунистам Елизарову, Соколовой, Кисенко, Карпенко, Вартановой и др. Но и эти показания не помогли предотвратить сурового приговора, хотя никаких преступлений против своей Родины Попов не совершил. Судимость с него была снята в 1956 г., а реабилитирован он был уже после смерти, последовавшей в 1999г. Яковкину после оккупации допрашивали, на нее писали клеветнические доносы. Ей, спасшей картины великих русских художников (Репина, Левитана, Поленова, Айвазовского, Кустодиева и др.), не верили. Оправдываясь, она пишет в органы государственной безопасности: «На оккупированной территории я оставалась только потому, что не считала возможным бросить на произвол судьбы культурные ценности. Если бы я уехала тогда из Пятигорска, бросив музейное имущество, и оно бы пропало, мне не пришлось бы теперь оправдываться». Люди, близкие Попову, человеку талантливому, поэтичному и красивому, о котором, возможно, следует рассказывать специально, считали, что Яковкина не приложила достаточных усилий к тому, чтобы спасти своего бывшего сотрудника от работы в полиции, а затем от Воркутинских шахт.

Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Техника — это и есть органопроекция, знаменующая собой возникновение человека. Конечно, с некоторой натяжкой можно органопроекцию трактовать как начало культуры, так как Капп делает акцент не на том, что техника включена в природу, а на том, что она возникает из нее как качественно новое реальное состояние. Но только в этом случае сам культурный процесс надо понимать как ступень жизненной силы. Именно витализм и оттолкнул от него многих культурологов. Оценку техники с позиций культуры продолжил А. Дюбуа-Реймон. В своей книге «Изобретение и изобретатель» он поставил вопрос о соотношении общественных потребностей и явлений природы. Культура повлияла на потребности людей. Из объективных они в определенной степени стали трансформироваться в субъективные. Полезность, престижность, прихоть и каприз деформирующим образом воздействовали на мотивы изобретательства. Культура не обнаружила в себе механизма запрета на политические амбиции, национальный и классовый эгоизм, потребительство и погоню за престижем и модой. Культурные запреты смогли бы избавить общество от многих бесполезных и вредных технических изделий. Метафизический спор о технике продолжил М.Хайдеггер. Он отверг технику в качестве человеческой деятельности и ее инструмента.

Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

Метали банк по желанию: если разбирали или срывали, банкомет оставлял свое место и садился другой. Игра шла оживленная, но не большая, ставились рубли и десятки, сотни редко. Лермонтов понтировал. Весьма хладнокровно ставил он понтерки, гнул и загибал: «на пе», «углы» и «транспорты» и примазывал «куши». При проигрыше бросал карты и отходил. Потом, по прошествии некоторого времени, опять подходил к столу и опять ставил. Но ему вообще в этот вечер не везло. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта А.С. Пушкина, бывший в то время на водах. Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, где сидели в то время не игравшие в карты князь Владимир Сергеевич Голицын, с которым поэт еще не расходился в то время, князь Сергей Васильевич Трубецкой, Сергей Дмитриевич Безобразов, доктор Барклай де Толли, Глебов и др., перекинулся с ними несколькими словами, закурил трубку и, подойдя к Столыпину, сказал ему: «Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник!» Столыпин подал. Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выбросил одну, накрыл ее бумажником и с увлечением продекламировал: В игре, как лев, силен Наш Пушкин Лев, Бьет короля бубен, Бьет даму треф.

Информационные системы маркетингового анализа

После сдачи игроки смотрят свои карты и начинают торговлю. Торговля Желая к пришедшим картам добавить (“прикупить”) еще две карты (прикуп) и тем самым попытаться сыграть более крупную игру, игрок начинает словесную борьбу за прикуп. Выигрывает торговлю игрок, назначивший при торговле наивысшую игру. Существуют следующие игры: Шестерная – игрок, объявивший шестерную, обязан взять шесть взяток. Семерная – игрок, соответственно, обязан взять семь взяток. Восьмерная – игрок обязан взять восемь взяток. Девятерная – игрок обязан взять девять взяток. Десятерная – игрок обязан взять десять взяток. Мизер – объявивший мизер обязан не брать ни одной взятки при игре без козыря. В процессе торговли игроки объявляют заказы, то есть заявляют, сколько взяток они обязуются взять и при каком козыре или вообще без козыря, если так будет целесообразнее играть. Поэтому во время торговли, и только на время торговли, то есть конкурса на право взятия прикупа, установлено единое правило о старшинстве мастей: пики – младшая, далее – трефы, бубны, старшая – черва.

Управление системой маркетинговой деятельности на предприятии

Эти два лекарства часто очень полезны, поскольку в большом количестве таких случаев сложно выявить иные показания для назначения, помимо местной травмы. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ И СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМЫ При сотрясении головного мозга или спинальной травме с элементами сотрясения спинного мозга могут быть сделаны определенные рутинные назначения. При черепно-мозговой травме с легким сотрясением лучшее назначение - Ar ica. Если в большей степени выявляется клиника сотрясения спинного мозга, то лучше всего назначить Hypericum. Назначение должно быть сделано сразу же. Если травма черепа сопровождается сонливостью и загруженностью, с явным нарастанием внутричерепного давления, не экспериментируйте с Ar ica и сразу же назначьте Opium. При отдаленных последствиях сотрясения головного мозга, например при посттравматических головных болях, также могут быть сделаны рутинные назначения. Наиболее полезное лекарство здесь - a rum sulphuricum. При посттравматических головных болях Ar ica не поможет. Прежде всего, в этой ситуации будет необходим a rum sulphuricum, второй препарат при этом состоянии - Opium.

Система маркетинговой интеграции

В XVIII веке существовал в нашей отечественной методике так называемый метод целых слов, правда, не прижившийся, так как не соответствовал характеру русского звукобуквенного письма. Звукобуквенное (алфавитное) письмо - исторически самый поздний и самый совершенный вид письма. Историки этого письма – в классическом графическом алфавите, созданном в 403 году до Н.Э., включающим 17 согласных, и 7 гласных букв, из которого в свою очередь развилось славяно- кирилловское письмо – русское, болгарское, сербское и другие. Как и в любой другой сфере педагогической науки, в области обучения чистописанию шла борьба идей, мнений, методов. Побеждало то, что на определенном историческом этапе больше удовлетворяло запросы человеческого общества. Обучение письму было очень сложным, применялся в основном метод механических упражнений, переписывания. Учащиеся несколько месяцев переписывали одни и те же буквы в алфавитном порядке, затем слоги, потом предложения, часто не умея прочесть написанного. При обучении письму не учитывались ни графические трудности письменного алфавита, ни трудности овладения грамотой. Только при Петре I был упрощен шрифт.

Особенности организации маркетинговых коммуникаций и рекламы при маркетинге промышленных товаров

Наименьшие различия обнаружились в степени самостоятельности в работе, эрудированности и разносторонности интересов, в уровне преподавательского мастерства, требовательности к коллегам и творческого подхода к делу. Это значит, что чаще всего делают учителя "трудным" или "легким" для руководителя особенности характера, выражающие отношения к людям, к работе, а не низкая профессиональная компетентность. Отсюда следует, что для руководителей школы самые важные достоинства педагога - это управляемость (прежде всего отношение к критическим замечаниям), добросовестность в работе (творчество необязательно), доброжелательность в общении. Если этих качеств нет, учитель становится, как правило, "трудным". В течение ряда лет на факультете повышения квалификации руководителей школ при Казанском пединституте, учитывая запросы слушателей, мы вели семинар на тему "Пути перестройки поведения "трудного" учителя". На нем обсуждались конкретные ситуации из опыта работы руководителей. Одновременно семинар использовался для изучения особенностей "трудного" учителя и определения возможных методов воздействия на него в зависимости от типа "трудности".

"Дерево целей" системы маркетинговых коммуникаций фирмы. Основные целевые аудитории коммуникаций фирмы

Взаимодействие металлического рения с фтором и хлором начинаются уже выше 100оС, с бромом – выше 300оС. При этом не образуется соединений рения высшей валентности. Рений взаимодействует с серой, фосфором и мышьяком при повышенных температурах с образованием сульфидов, фосфидов и арсенидов. Образование ReS2 при взаимодействии рения с серой начинается около 400оС. Рений обладает высокой коррозионной стойкостью во влажных средах, не растворяется при комнатной температуре в растворах соляной, серной и фтористоводородной кислот. Горячая серная кислота реагирует с рением, переводя его в рениевую кислоту. Довольно легко рений растворяется в бромной воде при слабом нагревании. Типичные окислители более или менее легко переводят Re в HReO4 или ее соли. Щелочная среда сама по себе на рений не действует, но сильно способствует его окислению. Металлический рений хорошо растворяется в азотной кислоте, а также перекиси водорода с образованием рениевой кислоты : 3 Re H O3 = 3 HReO4 7 O 2 H2O 2 Re 7 H2O2 = 2 HReO4 6 H2O Рений рассеян и не образует собственных минералов, его извлекают из бедных руд, содержащих сотые доли процента Re.

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций

По неопытности так получилось, что начало этой части работы оказалось выполненным раньше в самом конце главы III. Все, что будет сказано дальше, можно считать продолжением того отрывка. Да, Китай сумел обеспечить пока что продовольствием и одеждой свое стремительно растущее, крупнейшее в мире население; со своей дешевой продукцией легкой и радиотехнической промышленности он вышел на мировой рынок и продолжает укреплять на нем свои позиции, хотя внешнеторговое сальдо остается пока отрицательным; да, Китай - единственная страна социалистического лагеря, который смог добиться таких экономических достижений без ломки идеологии. Одновременно он же, вероятно и самый продвинувшийся вперед из их числа по освоенности рыночных методов хозяйствования. . . Не буду перечислять все то, в чем Китай поистине уникален с экономической точки зрения. С одной стороны это неблагодарное и бесконечное занятие, а с другой - не стоит говорить о многих результатах реформы, последствия которых еще не ясны. Повторюсь, что возможно даже при заранее известном идеальном способе проведения экономической реформы в КНР с условием неостановления нынешних темпов роста населения, она просто не будет иметь смысла.

Корреляционно-регрессионный анализ в системе маркетинговых исследований

Написанная в 1902 году пьеса изображала жизнь этих людей. Пьеса Горького – новаторское литературное произведение. Сам Горький писал о своей пьесе “ Она явилась итогом моих почти двадцатилетних наблюдений над миром “бывших людей”, к числу которых я отношу не только странников, обитателей ночлежек и вообще “ люмпен-пролетариев”, но и некоторую часть интеллигентов, “размагниченных”, разочарованных, оскорбленных и униженных неудачами в жизни. Я очень рано почувствовал и понял, что люди эти – неизлечимы. Но пьеса не только завершила тему о босяках, но и разрешила новые революционные требования, которые были поставлены перед массами в период напряженной классовой борьбы между предреволюционной эпохи. Тема босячества в то время волновала не только Горького. Героям, например, Достоевского тоже “уже некуда больше идти”. Эту тему затрагивали также: Гоголь, Гиляровский. Много сходных черт у героев Достоевского и Горького: это тот же мир пьяниц, воров, проституток и сутенеров. Только он еще более страшно и реалистично показан Горьким.

Место упаковки в системе маркетинговых коммуникаций

В АЛС представлены все три основных типа традиционных формул НС: инициальные, медиальные и финальные, несмотря на меньшее разнообразие и количество по сравнению с НС. При этом отмечена особая традиционность инициальных формул АЛС: конструкция O CE UPO A IME HERE WAS , что является характерной особенностью данного текста по сравнению с ЛС прочих стран. Медиальные формулы АЛС представлены следующими группами: формулами, описывающими хронотоп, формулами, опи-сывающими образ действия персонажа и формулами – ремарками автора, при этом также отмечается традиционный характер медиальных формул, однако, на их примере видно возрастающее значение образа автора в данном тексте, поскольку значительная группа медиальных формул представлена ремарками автора. В ходе анализа финальных формул АЛС было отмечено, что они наследуют тенденцию ЛС к разрушению жанрово- стилевой доминанты НС, что можно объяснить влиянием автора на сказочную традицию. ИС являются константой организации как НС, так и ЛС. В АЛС ИС представлены в основном ГИС, приобретающим значение на лексическом уровне. ИС характеризуют все девять типов персонажей.

Система маркетинговой информации

То есть помесь гнева с ужасом. Он опять низвергается. Но как стенка - мяч, как падение грешника снова в веру, его выталкивает назад. Его, который еще горяч! (Бродский 1994, с. 326.) Если у Пушкина синтаксическое предложение ("Она жива еще сегодня, завтра нет. ") в конце первой половины стихотворении единственный раз точно совпадает с границами стиха, у Бродского в этом важном месте - один из самых острых строфических анжамбеманов ("Он опять// Низвегается. "). Однако существен общий семантический знаменатель - образ низвержения, вслед за которым предполагается "воссоздание" в новом качестве: "пропасть, зев, могила, яма - и лоно, рождение, жизнь" (Непомнящий 1987, с. 425).18 Е. Курганов называет "Осенний крик ястреба" (наряду с "Мухой") "элегическим центром" сборника "Урания", где "доминирует мотив выталкивания в пустоту (невозможности быть и на небе и на земле)", "моделью элегического поведения" (1998, с. 171). Одной из точек отталкивания стала здесь "антиэлегия" Пушкина "Осень" (Безносов 1998, с. 187): пребывание на другом континенте и в другой эпохе делает особенно острым воспоминание о пушкинской ситуации "творчества осенью" (Семенова 2000, с. 137). Архитектоника "Колыбельной Трескового Мыса" поражает великолепной громоздкостью; читатель, склонный относиться к стихам Бродского как к своего рода рифмованным философским эссе, не обращает, как правило, внимания, на то, каким сложным образом построена эта бесконечно растягиваемая во всех направлениях элегическая медитация.

Система маркетинговых исследований и её использование в специфических условиях России

В тексте романа скачущие "змеи" из пседокитайской буффонады корреспондируют к "змие воспоминаний" из первой главы (IV, с. 28) и важному ироническому переосмыслению библейских образов из восьмой: "О люди! все похожи вы/ На прародительницу Эву:/ Что вам дано, то не влечет;/ Вас непрестанно змий зовет/ К себе, к таинственному древу:/ Запретный плод вам подавай, / А без того вам рай не рай. " (IV, с. 166). Уместно вспомнить, как Парнах интерпретирует современное ему искусство, "принципиально противопоставляя шаржированной условности экранного бродяги Шарло псевдопсихологизм традиционной кинематографической драмы" (Арензон 2000, с. 6). 10 В строфе XVII седьмой главы "Онегина" есть стих, где сходный эффект усилен внутренним рифмоподобным созвучием: "У ней ключи взять от сеней" (IV, с. 137). 11 Особое, "синкопированное", звучание стиха достигается у Парнаха частым употреблением односложных слов. Если в первой половине стихотворения это преимущественно словоформы существительных (вой, змей, танк, ребр), то во второй среди них встречаются субстантивы (мельк, дрожь) и глагольные междометия со значением ультра-мгновенного действия (шасть, шмыг).

Система маркетинговых коммуникаций предприятия и возможные пути ее усовершенствования (на примере деятельности представительства шведского концерна "ELECTROLUX" в Украине)

Круги ада Александра Васильевича Сухово-Кобылина, или Кто сказал, что у нас нет русского Данта Алексей Понкратов Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Но что страннее, что непонятнее всего, - это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, что это уж совсем непостижимо, это точно. нет, нет, совсем не понимаю. А однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже. ну да и где ж не бывает несообразностей?. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, - редко, но бывают. Н. В. Гоголь Ох. Стало, Сверхъестественное, Ваше Превосходительство, ведь бывает? Варравин (утвердительно). И, скажу вам, часто бывает. А. В. Сухово-Кобылин Есть в литературоведении полуофициальное понятие - "писатели третьего ряда". Печальное это название говорит само за себя: речь о литераторах, которые не попали в учебники и хрестоматии золотой поры советской педагогики.

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций

Сотрудничество в "Русском Слове" было для Писарева разрывом с ближайшими университетскими товарищами, считавшими публицистику изменой науке. "Беззаботно и весело пошел Писарев по скользкому пути журналиста" и обнаружил изумительную деятельность, поставляя в год до 50 печатных листов. Весной 1862 г. Писарев подвергся преследованию за статью, напечатанную в подпольном журнале, был посажен в крепость и оставался в заключении более 4 лет; но писательство его не прекращалось, а наоборот, развивалось еще энергичнее, так как оно являлось единственным делом и развлечением заключенного. Писарев не жаловался на свое положение и находил в нем даже ту хорошую сторону, что оно располагает к сосредоточенности и серьезной деятельности. В первые два года работы в "Русском Слове" Писарева является, по нравственному миросозерцанию, эпикурейцем, не лишенным точек соприкосновения с эстетикой. Он "уважает" Майкова, как "умного и развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью". Эта проповедь именуется "трезвым миросозерцанием" (ст. "Писемский, Тургенев и Гончаров").

Маркетингові комунікації

Подсистема получения космической информации включает: космические носители измерительной аппаратуры - искусственные спутники Земли, пилотируемые космические корабли (ПКК) и орбитальные станции (ОС); измерительную аппаратуру, устанавливаемую на космических носителях; аппаратуру, передающую полученную Блок-схема 3. Структура космической системы изучения природных ресурсов информацию на Землю (на пункты приема информации - ППИ) в подсистему сбора информации. Данные, полученные с помощью космической измерительной подсистемы, содержат для каждого отдельного элемента природного объекта информацию о его состоянии. Эти данные передаются на пункты приема информации и оттуда в банк данных подсистемы сбора информации на хранение. Подсистема получения дополнительной дистанционной информации объединяет средства и методы получения дистанционной информации о природных и антропогенно измененных объектах, осуществляемых в основном в пределах тропосферы. В эту подсистему включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и вертолеты); суда-лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, установленная на этих носителях измерительная аппаратура, установленная на них аппаратура, передающая получаемую информацию на пункт приема информации.

Маркетинг и маркетинговая система АПК

Большинство ученых считает, что Заратуштра начал проповедовать свое учение на территории Хорезма или Бактрии. В период образования Кушанского государства зороастризм пользовался наибольшей популярностью. При Кушанском царстве сосуществовали различные по происхождению религиозные системы и культы, которые засвидетельствованы монетами кушанских царей, на оборотной стороне которых изображались различные божества. При царе Канишке с установлением тесных связей с Индией на территорию Узбекистана проникает буддизм, который вскоре становиться государственной религией. Монеты чеканились с изображением будды. Начинало слабо распространяться христианство несторианского толка. Интересный рассказ сохранился у Феофилакта Симокатты и у Феофана Византийского о знаках в виде креста на лбу у некоторых тюрков, входивших в отряды Бахрам-Чубина. Одновременное существование этих религий являлось характерным для народов Центральной Азии вплоть до VIII века. Религиозная терпимость – добрая традиция людей нашего региона. Она сохранилась и после привнесения сюда ислама, который оказался достаточно демократичным в этом плане. Независимость Республики Узбекистан обеспечила возрождение духовно - религиозных основ общества, менталитет которого во многом сформировался под воздействием философии просвещенного ислама.

Маркетингові комунікації

Такие фразы: «Ты им не нужна. Но ты им необходима», «Ведь вы любите его для себя, чтобы вам было хорошо, а не ему», - привели к размышлению отношений матери и сына. Жизнь Анны после этого потеряла всякий смысл, но судьба устроила так, что Олег столкнулся с настоящими трудностями, и тогда он пришел к матери за помощью, только сейчас осознав, что у него нет никого, кроме нее. Анна приняла сына, они снова вместе, сын и мать, а сострадание, порожденное отсутствующим взглядом Ирины, «съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота». Мать взяла на себя все заботы, создала для сына все условия, и он попав в сети Петраковой. Пришел к такой мысли: «Только в этом доме он - бог. Богочеловек». Но Петраковой удалось больше, чем Ирине: «Олега заглотнули вместе с каблуками», теперь мать уже окончательно потеряла сына, но долгие заботы об Ирине дали ей право на новую семью, в которой будут она, Ирина, вернувшаяся на «земную планету» и собака Дин, воспринимающая теплое и ясное состояние Анны. Помимо сложностей во взаимоотношениях сына и матери, в повести затронуты и другие проблемы: невосприимчивость счастливого человека к чужой доле, одиночество людей в несчастье, родители – обработанный материал, закон бумеранга, засорение атмосферы бурыми испарениями человеческого зла, город и уединение, общество конца ХХ и ХIХ веков, Родина и карьера.

Место товародвижения в системе маркетинга. Значение и содержание маркетинговых исследований

При этом ГИС не только характеризуют персонажи, но и их действия, намерения, а иногда даже и результаты этих действий. В ходе исследования 30 текстов АЛС двадцати шести авторов было выделено 92 имени персонажей и был проведен анализ данных имен по следующим критериям: видовая принадлежность, половая принадлежность, родственная, тип имени, наличие аппелятива и местоимения, происхождения имени, наличие морфологических, фонетических и лексических особенностей. Исследование показало, что типичный персонаж АЛС – это человек (51% всех героев), мужского пола (67,4%), в номинативной цепочке имени данного персонажа представлено ГИС, приобретающее значение на лексическом уровне (66%). Пример30: ( Pri ce) Gallow – типичное ИС в АЛС описывает характер данного персонажа. ( hurber “ he Seve headed Drago .”) Пример31: Appleseed - характеризуется род деятельности персонажа ('' Rai bow Walker.”) Пример 32: i Woodma - характеризуется внешний вид и место проживания персонажа. ( Baum “ he Scarecrow a d he i Woodma .”) Пример33: Mrs. Sparrow – характеризуется характер и внешний вид персонажа. ( ” Rai bow Walker.”) Встречаются также другие виды имен.

Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

Мандельштам переходит от "гeo-этнических" сигнатур к следующему уровню, к образу Венеции, как он сложился в тексте русской Италии (см. выше). Тогда становится понятной оценка Поляковой: роковая, мрачно-роскошная, двуликая Венеция, олицетворяющая праздничную смерть, у Ахматовой действительно не возникает. Ахматова выбирает другой путь, выбирает сознательно, подчеркивая свое собственное видение в противоположность другому, привычному и т. п. (но не тесно, не душно). И разве не имеет право Венеция на то, чтобы быть праздником безо всякого мрачного оксюморона?26 Венеция - золотая голубятня. Это стихотворение Ахматовой действительно выделяется среди "мужских", с почти обязательной траурной, трагической Венецией, с гробами гондол и т. п. "Женскость"27 можно видеть в том, что Ахматова придала своему изображению Венеции оттенок легкого каприза. Но было бы ошибкой воспринимать этот каприз буквально. Зная автора, здесь можно предполагать (и) сознательную полемичность. Ахматовское но едва ли не в большей степени, чем к ее собственным впечатлениям и ощущениям, может относиться к венецианскому тексту русской поэзии.

Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

Однако более пристальное внимание позволяет обнаружить, что чужое слово выводит не столько к прототипам, сколько к метапоэтическому слою "Поэмы", едва ли не превалирующему над сюжетным. В определенном смысле в основу "Поэмы" положен меональный способ письма, в свое время сформулированный Мандельштамом: "Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда"1. В статье "Выпад" Мандельштам говорит о роли читателя (читателя, который эту свою роль понимает и берет на себя сознательно) в овладении такого рода текстом: ".поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным все эти значки поэтически грамотный читатель ставит от себя, как бы извлекая их из самого текста" (курсив мой. - Т. Ц.)2. В поэтике Ахматовой эти отступления, наросты, проколы и прогулы становятся важнейшими конструктивными приемами.

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

После цифрового усиления контуров и контрастности элементов изображения оно лазерным принтером печатается на пленке или воспроизводится на телевизионном мониторе рабочей консоли. Люминесцентные пластины-накопители выпускаются в стандартных формах рентгеновской пленки, помещаются вместо обычных комплектов "пленка-усиливающий экран" в кассету и применяются в обычных рентгеновских аппаратах. Такая пластина обладает значительно большей экспозиционной широтой, чем общепринятые комбинации пленка-экран, благодаря чему значительно расширяется интервал между недо- и переэкспонированием. Этим способом можно получать достаточно контрастные изображения даже при резко сниженной экспозиционной дозе, нижним пределом которой является лишь уровень квантового шума. Поэтому даже при рентгенографии в палате у постели больного методика ЦЛР гарантирует получения качественного снимка. При ЦЛР используются цифровые преобразователи, пространственное разрешение которых выше, чем у большинства используемых в настоящее время для обычной рентгенографии комбинаций экран-пленка.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод. В соответствии с аграрной реформой старые деньги с крестьян списывались, налоги уменьшались вдвое, были подняты закупочные цены на мясо, молоко, овощи. Это дало незамедлимый политический эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа. В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С. Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Это был глубокий, но резкий доклад, в котором, кроме исчерпывающего анализа дел в деревне, было отмечено, что 1928 год был наилучшим во всей русской и советской истории. Именно на этом Пленуме Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, положение которого соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина. Важных изменений требовала и общественная жизнь в стране. Стали пересматриваться существующие догмы о роли Сталина. Несколько тысяч незаконно арестованных было отпущено на волю. Этот период Илья Оренбург назвал словом – «оттепель». В ходе расследований по делу Берия было дорасследовано так называемоё «ленинградское дело». Выяснилось, что в разгроме городской партийной организации вместе с Берия и Абакумовым принимал участие и Маленков.

Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

С середины 1999 года иностранные страховщики получают возможность прямого присутствия в Украине. Возможно, многие из них придут сюда как брокеры. Возможно, тогда брокерские услуги станут доступнее и популярнее В ст. 2 Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" законодатель определил исключительный перечень организационно-правовых форм, посредством которых возможно осуществление предпринимательской страховой деятельности. Указанная норма сохранена без изменений в ст. 2 Закона Украины "О страховании". Особое внимание следует обратить на то, что были выбраны такие формы, которые предполагают ответственность учредителей по обязательствам компании полностью или в долях, пропорционально взносам в уставный фонд, личным имуществом (за исключением акционерного общества). Финансовому учреждению, каковым является страховая компания, необходимо согласование действий многих учредителей с целью объединения денежных средств для нормального функционирования страховой компании и обеспечения страховых обязательств. Это нашло подтверждение в ст. 29 Закона Украины "О страховании" в повышенных по сравнению с положениями Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" требованиях к минимальному размеру уставного фонда страховой компании: 100 000 экю — для страховых компаний, участниками которых являются украинские физические и юридические лица и соответственно 500 000 экю — для страховых компаний, если среди участников имеются иностранные физические пли юридические лица.

Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

Нематериальный характер неимущественного права, - отмечает М.Н. Малеина, - проявляется в том, что оно лишено экономического содержания, то есть не может быть оценено точно, для него не характерна возмездность его осуществление не сопровождается встречным имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц»13. Одной из особенностей этого права в сравнении с другими является то, что его содержание, его сущность раскрываются в многообразии жизни человека, его бытия. Специфика этого права дала ряду авторов основание поставить под сомнение возможность отнесения этого права к категории субъективных гражданских прав. Так, О.С. Иоффе при определении права на честь и достоинство делает вывод, что это право входит в содержание гражданской правоспособности, а А.В. Мицкевич относит его к «элементам правоспособности»14. Категорическое несогласие с такой точкой зрения высказывает Л.К. Рафиева. По ее мнению, подобный взгляд трудно согласовать с самой природой чести и достоинства. «Едва ли можно предположить, - пишет Л.К. Рафиева, - что морально-политическая оценка человека обществом (т.е. честь) возникает в момент рождения, до того времени, как у лица появляется способность совершения социально значимых поступков, по которым можно судить о его достоинствах и недостатках.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.