Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Аналіз видів комунікацій підприємств України дозволив виявити недоліки у формуванні структури комунікацій, яка потребує реорганізації. На жаль, проблема організації документообігу, каналів зв'язку на багатьох підприємствах вирішується окремо від удосконалення організаційної структури управління, що негативно впливає на якість діяльності апарату управління й ускладнює процес комунікацій. У малих, особливо приватних підприємствах, ступінь використання документів здебільшого однократний, що виступає позитивним моментом для раціоналізації документообігу. Це пояснюється наявністю меншої кількості рівнів управління, високою відповідальністю за виконувану роботу. Дублювання документів спостерігається у великих підприємствах з кількістю працівників понад 100 чоловік, що вимагає від таких підприємств приділення значної уваги вдосконаленню проходження інформації через один-два канали. Дослідження структури середніх витрат часу керівників свідчить, що комунікації вищого рівня з керівниками підрозділів здійснюються по телефону, решта — безпосередньо, в усній формі. Найбільш поширеним та ефективним засобом комунікацій на всіх рівнях українських підприємств управління підприємства — це вербальна та невербальна форма передачі. Такий контакт дозволяє пояснювати і уточнювати неясні думки, наміри, контролювати, чи зрозумів керівник або керований питання, проблему чи ні, особисто знайомитись з людьми та ін. Керівники, які вже досягли успіху прийшли до висновку, що основною цінністю є ідеї та людські ресурси. З цього приводу Лі Якокка пише: "Усі господарчі операції можна звести до визначення трьома словами: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди. Якщо у вас немає надійної команди, то з решти факторів мало що вдається " . Та й міжнародний досвід показує, що у суворих умовах ринкової конкуренції можливість підтримувати високоякісний рівень продаж, обслуговування вимагає акцентування не тільки на економічних факторах, а й працівниках. Звичайно, неможливо у комунікаційних процесах ставитися до кожного співробітника, споживача як до унікальної особистості, але й знеособлювати будь-яку людину, навіть якщо вона клієнт, не можна. В цьому, на нашу думку, головна проблема ділових людей, не тільки тих хто керує, але й безпосередньо всього персоналу підприємства. Таким чином, можна стверджувати, що ефективні комунікації в управлінні підприємством забезпечують формування високого рівня керівної культури працівників, надання послуг. Система електронної пошти Місrosof Ехсha ge для Wi dows 95/98 дає працівникам підприємств можливість обмінюватися між собою короткими повідомленнями та службовими записками, текстами програм. Як правило, після завершення роботи над документом необхідно направити його у різні підрозділи для внесення змін, зауважень та узгодження різними особами. Для великих підприємств, особливо які мають філії, мережу магазинів або структурні підрозділи організації розташовані на різних поверхах установи, система електронної пошти значно підвищить ефективність обміну інформацією. Оперативна розсипка документів мережею може здійснюватися за допомогою будь- якого сумісного пакету програм електронної пошти. Спеціалісти стверджують: коли людина може ставити питання, то ймовірність, що вона вірно зрозуміла інформацію збільшується на 20%.

Тому приятель Сидорова буде знати, що його прохання буде задоволено також не одразу, а через тиждень або два. При розмові з керівником Петровим він вже буде знати, що йому необхідно підсилити у власному повідомленні для того, щоб прохання швидше задовольнилося, або не сподіватися на його швидке задовільнення. Другим прикладом може слугувати те, що керівник Петров розповів своєму приятелю – керівнику про те, що при розмові з Сидоровим він побачив, що той говорить неправду, або не зовсім розуміє його доручення. Тоді приятель Петрова буде знати, що при надсиланні вказівки до Сидорова необхідно користуватись більш простими фразами, декілька разів перепитати, чи зрозумів і проконтролювати виконання завдання. Третім прикладом може слугувати те, що Сидоров розповів своєму приятелю із сусіднього відділу про те, що керівник Петров (у підпорядкуванні якого знаходиться приятель Сидорова) вчора викликав до себе підлеглого і мав з ним сувору розмову стосовно невиконання його розпоряджень. Приятель Сидорова в такому випадку зрозуміє, що треба більш уважно ставитись до розпоряджень власного керівника. Таких прикладів може бути багато, бо вони залежать від життєвих ситуацій на підприємстві. Серед заходів стимулювання збуту інформації можна виділити такі, що суттєво впливають на ефективність її сприйняття: 1. Матеріальне або моральне підкріплення повідомлення (розповсюдження). 2. Сервіс, а саме швидка “доставка” повідомлення (розпорядження) безпосередньо до споживача. 3. Гарантійне обслуговування повідомлення (розпорядження). Матеріальне або морадьне підкріплення повідомлення означає, що іноді для підвищення ефективності його сприйняття необхідно надавати повідомлення чи розпорядження не просто у “голому” вигляді, наприклад: “ керівникам структурних підрозділів академії скласти графіки відпусток працівників і надати їх до організаційно-виховного департаменту до 01 січня 2000 року”, а додати таку фразу: “Ті, що не виконають розпорядження у встановлений термін будуть нести повну відповідальність за те, що працівники академії не отримають вчасно відпускні”. Залежно від ситуації розпорядження, накази, повідомлення можна підкріплювати як приємними засобами для працівників (обіцянка підвищити заробітну платню, виплати премії, виділення путівки на відпочинок, оголошення подяки та ін.), так і неприємними засобами (обіцянка зниження заробітної платні, винесення догани, звільнення, матеріальної відповідальності та ін.). Сервіс означає безпосередню “доставку” розпорядження, наказу до виконавця. Така “доставка” може виконуватись через електронну пошту, працівниками канцелярії, безпосередньо керівником при персональній бесіді та при розмові по телефону, через довірену особу. Для збільшення ефективності сприйняття розпорядження, його краще робити у письмовому вигляді і доставляти до споживача одразу, без затримки. Але інколи письмовий вигляд не потрібен, коли розпорядження або повідомлення не велике і немає високого ступеню значення. Застосування в такому випадку письмового вигляду розпорядження є передумовою збільшення бюрократії на підприємстві. Гарантійне обслуговування повідомлення передбачає можливість двостороннього зв’язку між виробником повідомлення (розпорядження) та його споживачем під час терміну з моменту створення до кінцевого моменту виконання.

Налагодженню горизонтальних комунікацій сприяє не тільки принцип єдиного статусу, а й неспеціалізована кар'єра та система навчання, завдяки яким працівник встановлює взаємовідносини з колегами з різних підрозділів компанії. У МАУП працівників спеціально навчають мистецтву спілкування та проведенню зборів- нарад, які часто скликаються і слугують узаконеним каналом здійснення горизонтальних комунікацій. У деяких компаніях, як, наприклад, фірма ІВМ є працівники, яких називають "фіксерами", тобто їх робота головним чином полягає у сприянні встановленню зв'язків між працівниками різних підрозділів. Як правило, це працівники з великим досвідом роботи в компанії, їм відомі усі "входи" та "виходи", мають велику кількість особистих контактів. Вони допомагають визначитись у складній формальній структурі компанії і, що дуже важливо, при потребі діяти в обхід неї. Реалізація ідеї горизонтальних комунікацій була б неможливою, якби не була б підкріплена інформаційними технологіями. Кожен працівник IBM по комунікаційним каналам може зв’язатися з іншими, що знаходяться у будь-якій країні світу . Помилковим є твердження про те, що комплекс маркетингових комунікацій застосовується тільки для організації роботи підприємства з зовнішнім середовищем. Система маркетингових комунікацій повинна працювати і у внутрішньому середовищі підприємства. В такому випадку в якості товару можна виділити інформацію, яка передається від керівника до підлеглого і, навпаки, а також ефективність її сприйняття. Розглянемо кожну із складових частин комплексу маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства. Найбільш важливими є “паблік рілейшнз”, пропаганда та стимулювання збуту. У філософії “паблік рілейшнз” велике значення додається необхідності двосторонніх відношень. Нестача спілкування породжує багато випадків непорозуміння, і тому поліпшення каналів спілкування, розробка нових способів створення двостороннього потоку інформації і розуміння є головною задачею будь-якої програми “паблік рілейшнз” на підприємстві. Це дуже важко досягти внаслідок крайньої складності механізму спілкування навіть при наявності сильного прагнення налагодити його. Нестачею спілкування пояснюються багато складнощів на підприємствах, керівники котрих постійно чують заклики і вимоги оперативніше і більш регулярно інформувати співробітників та громадськість про досягнуті успіхи. У цій області можна багато чого домогтися за допомогою методів “паблік рілейшнз”. У середній або великій компанії є цілком визначена система поширення інформації від вищого керівництва вниз до співробітників і навпаки. Від того, наскільки швидко, точно й ефективно діє ця система залежить успіх підприємства. Дослідження американських вчених, однак, виявили ряд серйозних нестач у цій найважливішій ланці організації управління. З'ясувалося, зокрема, що з боку свого заступника керівник може розраховувати на розуміння не більш, як на 60% інформації, що він намагається передати тому по якому-небудь важливому, але складному питанню. У свою чергу, підпорядкований заступника також зрозуміє не більш 60% того, що намагався пояснити йому його начальник, і так далі до останньої ланки в керівному ланцюжку.

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

РЕФЕРАТЫ:

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) устанавливают порядок учета и оценки определенного объекта или совокупнос- ти объектов. ПБУ конкретизируют закон о бухгалтерском учете. Методические рекомендации Минфина России конкретизируют статьи законов и отдельные ПБУ. К таким рекомендациям относятся: - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина России от 13 ию ня 1995 г. № 49); - Методические указания по бухгалтерскому учету мате риально-производственных запасов (приказ Минфина росси! от 28 декабря 2001 г. № 119н). Важнейшим документом 3-го уровня является приказ Мин- фина России от 31 октября 2000 г. № 94н, утвердивший План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель- ности организаций и Инструкцию по его применению (далее - План счетов и Инструкция). В соответствии с Планом счетов бух- галтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опе- раций осуществляется способом двойной записи. Методические рекомендации других министерств и ведомств устанавливают отраслевые особенности ведения бухгалтерского учета. Так, Комитетом РФ по торговле утверждены: - Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и фи- нансовых результатов на предприятиях торговли и обществен- ного питания (письмо от 20 апреля 1995 г. № 1-550/32-2); - Методические рекомендации по учету и оформлению опе- раций приема, хранения и отпуска товаров в организациях тор- говли (письмо от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5). Минсельхозом России утверждены 25 января 2001 года.

Життя в межах внутрішніх водойм

Около 11 часов к Месту боя подошел арьергард турецкого флота, чтобы оказать помощь своим флагманам. Сенявин, оставив поврежденный "Седд-уль-Бахр", всей мощью своей артиллерии обрушился на головной корабль турецкого арьергарда. Нейтрализовав арьергард, он сосредоточил против шести линейных кораблей противника 10 своих линейных кораблей. ' Не выдержав решительной атаки, турки около 12 часов поспешили выйти из сражения и, преследуемые русскими, начали отходить к Афонской горе. К 13 часам стих ветер и обе эскадры приступили к исправлению повреждений. В 14 часов ветер снова задул с северо-западного направления. Оказавшись на ветре, турецкая эскадра, не возобновляя сражения, ушла в Дарданеллы. Преследуя противника, русские захватили флагманский корабль "Седд-уль-Бахр". При отступлении турки вынуждены были затопить или сжечь часть кораблей, имевших наиболее серьезные повреждения. Всего турки потеряли в этом бою три линейных корабля, четыре фрегата и один корвет. Потери противника в личном составе составили 1 тысячу убитыми и ранеными.

Внутрішній аудит у банку

Население Аттики по-разному относилось к войне. Против нее было сельское население, так как именно его поля разорялись, и, в первую очередь, война приносила ущерб именно крестьянам. Так как Аристофан всецело симпатизировал сельскому населению, то вполне естественно, что он разделял их отрицательное отношение к войне. Возможно, если бы Аристофан считал бы эту войну неизбежной и признавал бы ее социально-политические причины, то он бы так не ратовал против нее в своих комедиях. Однако Аристофан считал войну практически личным делом отдельных политических деятелей, как бы капризом их. Так, в одном случае причиной войны он считал то, что “в Мегарах после игр и выпивки, Симефу-девку молодежь похитила. Тогда мегарцы, горем распаленные, похитили двух девок у Аспасии. И тут война всегреческая вспыхнула”67. Далее события разворачивались так: Перикл, разъярившись, начал издавать законы против мегарян, и “тут началось бряцание оружием”68. В другом случае причиной войны, по Аристофану, послужило обвинение Фидия в краже золота, данного ему для статуи Афины. Перикл, который “боялся невзгоды для себя”69, “раздул войну такую, что у эллинов из глаз полились от дыма слезы”70.

Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

Такое стало возможным, потому что "могучую кучку" возглавляли истинные лидеры, делом доказавшие свое право на ведущее положение. И здесь опять проявляется уникальная черта в развитии "Импульса" - такими людьми стали не присланные со стороны руководители с высокими званиями, а свои собственные специалисты, выросшие из "могучей кучки". К их числу относится директор "Импульса" Андрей Александрович Новохатний и бессменный научный руководитель Владислав Васильевич Резанов. За все годы существования "Импульса", разработавшего четыре поколения средств системотехники, его сотрудниками были защищены две кандидатских диссертации, но это отнюдь не говорит о слабой квалификации его специалистов. Каждый из "могучей кучки" вполне мог бы претендовать на научную степень кандидата или доктора наук. Они поступились этим и предпочитали делать машины! Многие выходцы из "Импульса" (но не из "могучей кучки" - она сохранялась все годы), попавшие в условия работы обычных научно-исследовательских и других учреждений, не только защищали диссертации и получали высокие научные звания, но и становились руководителями высокого ранга.

Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

Хотя опасность атаки немецкой лодки оставалась, И.К. Мессер решился всплыть. Пароход "Кolga" считался военным транспортом, видимо этим объясняется его поведение. После нескольких выстрелов он остановился, но после прекращения огня сразу дал полный ход. "Волк" в такой ситуации имел право стрелять и немедленно выпустил торпеду, попавшую в середину корпуса. У борта поднялся громадный столб воды, а когда он осел, "Kolga" остановилась и начала резко крениться. На палубу выбежали люди и стали спускать шлюпку. Тем временем на горизонте показался дымок и лодка не стала дожидаться, когда "упрямец" затонет. Развив полный ход, субмарина поспешила на перехват нового транспорта и ее ожидание оправдалось, он снова оказался немецким. Капитан "Bia ka" поняв, что с "Волком" шутки плохи, послушно выполнил все приказы. Чтобы сэкономить время, пароход утопили торпедой. В момент взрыва на нем начал работать гудок, который замолк, лишь скрывшись в волнах. Это был как бы салют блестящему успеху русской подводной лодки, которая за день потопила больше пароходов, чем все балтийские лодки за два предыдущих года.

Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Это прежде всего исполнители—работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники, народные дружинники. Сюда же следует отнести материально-технические средства— транспорт, связь, криминалистическую и иную технику. 3. Следственные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитываются возможности наиболее оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение. Данный элемент статической структуры планирования является одним из наиболее важных как в организацнонно-управленческом, так и в тактическом отношении. Все запланированные действия и мероприятия должны быть перечислены в определенной ранее последовательности. 4. Тактические приемы, составляющие содержание перечисленных процессуальных и непроцессуальных действий, могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев чем выше уровень планирования, тем меньше удельный вес тактических аспектов по сравнению с организационными. Н наоборот, на низшем уровне планирования—составление плана отдельного следственного действия---разработка тактических решений играет значительно большую роль.

Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа

Хинтикка утверждает, что структура доказательства у Евклида явилась парадигмой для Канта. Охарактеризуем кратко эти шесть частей изложения теоремы, используя в качестве примера упомянутую выше теорему о внутренних углах треугольника. 1. Утверждение (pro asis) дает общую формулировку теоремы. В нашем случае эта первая часть теоремы выглядит так: сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым. 2. Экспозиция (ekqesis) указывает на единичный предмет, общее понятие которого дано в утверждении. Для геометрии естественно в этой части теоремы дать чертеж. Пусть ABC - произвольный треугольник. 3. Ограничение или детерминация (diorismos) состоит в переформулировании общего утверждения для представленного в экспозиции единичного предмета: сумма углов 1, 2 и 3 равняется двум прямым. 4. Построение (ka askeuh) - это то, что сейчас обычно называют дополнительным построением. В нашем случае оно выглядит так: проведем через вершину B прямую, параллельную основанию AC. 5. Доказательство (apodeixis) представляет собой последовательность логических выводов об элементах конструкции, представленной в предыдущей части.

Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

При этом применяют бактерицидные антибиотики широкого спектра действия, обычно полусинтетические пенициллины и цефалоспорины. Например: 2. 1)Карбенициллин. Синтетический пенициллин. Обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Показания: инфекционные заболевания, вызванные микроорганизмами, чувствительными к этому препарату. Побочное действие: аллергические реакции. 3. Rp.: Carbe icilli i-di a rici 1,0 4. D. .D. . 20 5. S. Содержимое флакона растворить в 5 мл физиологического раство- 6. ра, вводить внутримышечно 4 раза в сутки. 7. 2)Гентамицин. Антибиотик-аминогликозид. Обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Показания: инфекционные заболевания, вызванные микроорганизмами, чувствительными к этому препарату. Побочные действия: аллергические реакции, ототоксическое и нефротоксическое действие. 8. Rp.: Sol. Ge amyci i sulfa is 4%-2ml 9. D. .D. . 15 10. S. Вводить по 2 мл внутримышечно 3 раза в сутки. 11. Дезинтоксикационная терапия. Назначают: 12. 1)Обильное питье. 13. 2)Гемодез. Группа плазмозамещающих растворов.

Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

Можно выделить ряд факторов, определяющих общность подходов к этическим вопросам для Западной и Восточной Европы. Это - единая христианская культура, этническая близость и длительная история политических, экономических и культурных связей. Все это дает основания утверждать, что данный курс в целом кратко формулирует характерные для европейской культуры основы этики делового общения, которые, естественно, в разных странах имеют и национальные особенности. Известны определенные черты характера и поведения, влияющие на этику делового общения, общие для целых групп народов. Так, немецкий психолог Х. Гюнтер условно разделил народы Европы на четыре подтипа - нордийцы, динарцы, средиземноморцы и остийцы. К нордийцам он относит народы Скандинавии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Северной Германии и Северной Франции. По темпераменту они холодны, сдержанны, упрямы, скупы на слова, чужды всякому панибратству, обладают силой воли. Характерные черты - уверенность в себе, критический ум, правдолюбие, здравый смысл, лояльность к власти, любовь к порядку, понимание возвышенного, аристократические наклонности, постоянство в привязанностях, любовь к свободе.

Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Если принять эту величину близкой к 0,1 рад (то есть около 6 градусов), то размеры непрозрачного (для гравитонов) ядра Земли не могут превышать 600-650 км. Параметры орбит указанных спутников позволяют рассчитать размеры этого непрозрачного ядра с достаточно большой точностью. (Не следует путать непрозрачное для гравитонов ядро Земли с ее физическим ядром, диаметр которого примерно равен 6000 км, и плотность которого превышает примерно вдвое плотность внешней части Земного шара. Это ядро для гравитонов может быть еще достаточно "прозрачным"). Для других планет также можно наблюдать отклонение параметров орбит их собственных спутников от закона Кеплера, хотя и в небольшой степени, так как ближайшие к ним спутники все же находятся не настолько близко к планете, как искусственные спутники Земли. А вот для элементов колец Сатурна ситуация кардинально меняется. Кольца Сатурна необычайно тонки: хотя их диаметр - 250,000 км или чуть больше, их толщина составляет 1,5 км. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практически одинаковыми скоростями (около 10 км/с).

Середовище міжнародного маркетингу

Он писал, что психиатры должны приближаться в данной работе к тому, что сделал К. Линней в биологии и ботанике после публикаций в своей знаменитой " Системы природы". Именно такой подход к систематике, по мнению Э. Крепелина, позволил бы получить более точное представление о психических болезнях, но, как он отмечал далее, психиатрия пока не располагает теми возможностями, которые имеются в биологии . Совершенно очевидно, что психиатрия должна решать свои проблемы, в том числе и проблему систематики, тесно взаимодействуя с другими науками; это служит доказательством необходимости эпистемологического изучения вопроса. С другой стороны, по справедливому замечанию О.В. Кербикова, "когда речь идет о клинических формах, во многих отношениях неясных., представляется целесообразным дать исторический аспект, так как взгляды на клиническую сущность таких состояний (болезней) складывались в процессе развития . Отсюда можно сделать вывод о продуктивности изучения историко-эпистемологического аспекта проблемы систематики в психиатрии. Два направления изучения болезней в античности Необходимо отметить, что в медицине в процессе ее исторического развития (и психиатрия как раздел медицины не представляет здесь исключения), начиная с древности, ведется полемика между двумя направлениями изучения болезней и, следовательно, проблемы их классификации.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

Но  именно  в  этот  момент выявились слабые стороны   крестьянского движения и прежде всего социальная  неоднородность и различие интересов его участников.  Нарастание антифеодальных настроений  основной  массы  участников  движения   заставило руководителей  дворянских  отрядов  покинуть  ряды   восставших и перейти на сторону Василия Шуйского. В начале  декабря 1606 г.  отряды Ивана Болотникова потерпели поражение под Москвой, затем под Калугой и в октябре   1607 г.  вынуждены были сдаться под Тулой, однако крестьянская война продолжалась до 1615 г. Нестабильная внутренняя  ситуация  в  России  позволила   вновь активизировать захватнические планы  Речи  Посполитой.   Польские магнаты  отыскали  нового  самозванца Лжедмитрия II   (1607-1610 гг.).  Надежда на "хорошего царя"  Дмитрия  вновь   привлекла к  самозванцу  массы крестьян и посадского населения. На его сторону перешла часть бояр и дворян, недовольных   Василием Шуйским. За короткий срок власть самозванца, получившего прозвище "тушинский  вор",  и  польской шляхты распространилась на   многие регионы.  Насилия шляхты быстро привели  к  изменению   настроений крестьянства, посадских людей и вызвали взрыв народного возмущения против интервентов.

Социальный маркетинг

Для подальшого вдосконалення державної міграційної політики повинні створюватись умови для ефективної координації зусиль всіх зацікавлених сторін в галузі трудової міграції, проводитись робота по визначенню стратегічних цілей та перспективних напрямів взаємодії України з міжнародними організаціями праці. Щоб стати дійсно ефективним інструментом регулювання міждержавного обміну робочою силою, міграційна політика України у сфері регулювання міграційних процесів повинна бути продуманою і збалансованою, спиратись на досвід традиційних країн експортерів та імпортерів робочої сили. 8.Список використаної літератури.1. Конституція України від 28.06.1996 року. 2. Кодекс законів про працю України станом на 1.02.2000 року // Харків, "Одиссей" 2000 рік. 3. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1993 року. 4. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 року. 5. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.1994 року. 6. Закон України "Про біженців" від 24.12.1993 року. 7. Закон України "Про громадянство" від08.10.1991 року і його нова редакція від16.041997 року. 8. Угода між Урядом України і Укрядом Російської Федерації "Про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх жержав" від 14.01.1993 року. 9. Угода "Про спільну діяльність" між Міністерством Російської Федерації по справамн аціональностей та федеративним відносинам та Державним Комітетом України по справам національностей та міграції від 24.10.1997 року. 10. Конвенція МОП №97 "Про трудящіх мігрантів" від 01.07.1949 року. 11. Конвенція МОП "Про трудящіх-мігрантів" від 24.06.1975 року. 12. Піскун О.І. "Основи міграційного права".

Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Также академик Виктор Николаевич Лазарев говорил, что: «Византийский вклад лег на мощный пласт языческой культуры». Так что несправедливо утверждение о том, что настоящие религиозные представления появились у нас только с принятием христианства. Да, и как бы смог обрусеть мощнейший культурный вклад Византии, если бы не имели древние славяне высокого уровня своей собственной культуры. И нельзя говорить, что раньше существовал только мрак варварских культов, о котором в наше время ничего не известно. Но ведь мы же сами знаем кучу забавных и интересных вещей о язычестве: бьем тарелки на свадьбах на счастье, считаем, что нельзя здороваться или что-то передавать через порог, часто в новый дом первой впускаем кошку, при всяком удобном случае сыплем пословицами . Обрядовая сторона многих двунадесятых праздников, трепетное отношение к природе, вера в талисманы, обереги, приметы – все это и многое другое свидетельствует о поразительной живучести языческих культурных традиций даже сегодня, на пороге третьего тысячелетия.

Введение в маркетинг (Доклад)

И такие кнехты есть у каменоломен Рано-Рараку. Все исследователи их видели, трогали руками и даже отмечали, что они установлены явно по какому-то ранее намеченному плану, но никто так и не заметил, что это в первую очередь технические устройства – речь идет о самих статуях, стоящих в земле. Изваяния в кратере – это, если смотреть сугубо рационально, кнехты, которые принимали на себя вес монолита. Заглубленная всего на полтора метра статуя может вполне8. соперничать по удерживающей силе со становым якорем крупного морского судна. Если обмотать оба, удерживающих статую каната вокруг двух или нескольких кнехтов и взять в руки их свободные концы, то всего два и даже один человек будет в состоянии спустить свободно подвешенную статую любого веса с любого отвесного обрыва. Но скалы на Рано-Рараку не отвесны, это намного усложняет задачу. Необходима сила, отклоняющая груз от скалы, иначе монолит будет ползти по склону, разрушая высекаемые статуи, и вскоре просто застрянет на каком-нибудь уступе. Приложить эту силу к монолиту можно только с помощью оттяжек. Самые ранние, небольшие статуи, которые высекались из камня самого нижнего продуктивного горизонта, оттягивались примитивно, вручную (рис.2). Но по иерее того как статуи становились больше по размерам и спускать их приходилось со все более высоких точек, людей для этого требовалось все больше и больше.

Бюджет маркетинга

Поэтому он способен к какой-то иной и в чем-то, возможно, даже более глубокой интерпретации того, что автором сказано. Как пишет А. А. Бахтин, древние греки не знали о себе самого главного, что он древние. Но та дистанция во времени, которая превратила их в древних греков, имеет огромное культурное содержание: она наполнена постепенным раскрытием в произведениях античной культуры все новых и новых смысловых регистров, о которых сами творцы этих произведений ничего не знали. Точно также Трезмин не мог увидеть современного архитектурного облика Петербурга, а Пушкин не мог осмыслить свои творения в контексте последующего развития русской культуры. Не могли этого осмыслить и их современники. Поэтому они не имели возможности оценить содержание и значение своих собственных произведений, как это делаем мы. Текст, попадая в новый историко-культурный контекст, наполняется новым смыслом, отличным от того, кокой он имел во время его создания. «Каждый век, приобретая новые факты, приобретает и новые глаза» (Гетне). Новыми глазами многое видится иначе. Таким образом, понимание произведений культуры меняется от эпохи к эпохе. Оно никогда не может быть окончательным, единственное верным.

Маркетинг в банковской сфере

На каком-то уровне в эту иерархию включаются люди: сначала папа и кардиналы, затем клирики более низких уровней, ниже их простые миряне. Затем еще дальше от Бога и ближе к земле, размещаются животные, потом растения и потом — сама земля, уже полностью неодушевленная. А дальше идет как бы зеркальное отражение верхней, земной и небесной иерархии, но опять в ином измерении и со знаком «минус», в мире как бы подземном, по нарастанию зла и близости к Сатане. Он размещается на вершине этой второй, хтонической пирамиды, выступая как симметричное Богу, как бы повторяющее его с противоположным знаком (отражающее подобно зеркалу) существо. Если Бог — олицетворение Добра и Любви, то Сатана — его противоположность, воплощение Зла и Ненависти. Средневековый европеец, включая и высшие слои общества, вплоть до королей и императоров, был неграмотен. Ужасающе низким был уровень грамотности и образованности даже духовенства в приходах. Лишь к концу XV века церковь осознала необходимость иметь образованные кадры, принялась открывать духовные семинарии и т. п. Уровень же образования прихожан был вообще минимальным.

Маркетинг (Шпаргалка)

Особой группой объектов гражданских прав являются нематериальные блага, под которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством. Особенностями нематериальных благ как объектов гражданских прав являются: 1) отсутствие материального (экономического) содержания; 2) неотделимость от личности их носителя; 3) то, что они обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав. Действующий ГК РФ закрепляет общие для всех личных неимущественных прав и других нематериальных благ правила об их регламентации и защите6. Регулирование и защита нематериальных благ осуществляется комплексно, нормами ряда отраслей права. В теории права применительно к гражданскому праву существовали несколько точек зрения на предмет гражданско-правового регулирования отношений по поводу нематериальных благ и связанных с ними личных неимущественных прав. По мнению одной группы ученых, гражданское право не регулирует, а лишь охраняет личные неимущественные права. По мнению других, правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем регулирования соответствующих отношений.

Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

Из-под куполов спускаются литые медные паникадила высокохудожественной работы. Все стены и своды покрыты фресками. Их выполнили в одно лето 1684 года тридцать пять изографов во главе с Димитрием Григорьевым (имена художников перечислены на западной стене собора, под росписью "полотенец"). Надкладезная часовня. У юго-западного угла Успенского собора стоит веселая, нарядная, похожая на резную раскрашенную игрушку Надкладезная часовня конца XVII века, типично нарышкинской архитектуры - знаменитые "три восьмерика на четверике". Вторая Надкладезная (Пятницкая) часовня, также конца XVII столетия, стоит за оградой лавры, на берегу, к востоку от Введенской и Пятницкой церквей (обе - 1547 года). От последней она и получила свое название. Часовня утратила многие из украшений, "вросла в землю", но волнистая кровля с двумя световыми восьмеричками, тонкая скульптурная обработка входного портала, остатки наличников говорят о том, каким красивым было это небольшое здание, ждущее реставрации. Трапезная. В конце XVII столетия в лавре перестроили старую, насчитывавшую около трех столетий Трапезную.

Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

Техника — это и есть органопроекция, знаменующая собой возникновение человека. Конечно, с некоторой натяжкой можно органопроекцию трактовать как начало культуры, так как Капп делает акцент не на том, что техника включена в природу, а на том, что она возникает из нее как качественно новое реальное состояние. Но только в этом случае сам культурный процесс надо понимать как ступень жизненной силы. Именно витализм и оттолкнул от него многих культурологов. Оценку техники с позиций культуры продолжил А. Дюбуа-Реймон. В своей книге «Изобретение и изобретатель» он поставил вопрос о соотношении общественных потребностей и явлений природы. Культура повлияла на потребности людей. Из объективных они в определенной степени стали трансформироваться в субъективные. Полезность, престижность, прихоть и каприз деформирующим образом воздействовали на мотивы изобретательства. Культура не обнаружила в себе механизма запрета на политические амбиции, национальный и классовый эгоизм, потребительство и погоню за престижем и модой. Культурные запреты смогли бы избавить общество от многих бесполезных и вредных технических изделий. Метафизический спор о технике продолжил М.Хайдеггер. Он отверг технику в качестве человеческой деятельности и ее инструмента.

Внедрение отдела маркетинга на предприятии /на примере Леспромхоза/

Цивилизация раздробленного человечества и раздробленного человека – так можно бы назвать теперешнюю цивилизацию. Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, станет, возможно, цивилизацией единого человечества и цельного человека, и её генеральным законом будет, наверно, не соперничество, а содружество людей. Хотя вряд ли. И одним из главных строителей этой цивилизации может стать именно любовь. Всякая любовь – братская, половая, родственная как принцип отношения человека к миру и к другим людям. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении хотелось бы сказать, что все – таки не кино, вино и домино вопреки распространенной поговорке составляет смысл нашего бытия, не эта и другая мишура, и даже не футбол, а как это не банально звучит любовь. Банально, но от этого не утрачивая всей своей прелести. Любовь – это самая сложная, таинственная и парадоксальная реальность, с которой сталкивается человек. И не потому, как обычно считается, что от любви до ненависти всего один шаг, а потому, что «ни просчитать, ни вычислить» любовь нельзя! В ней нельзя быть расчетливым – природа легко опрокинет любые расчеты! В ней можно быть только чутким, чтобы следить за её прихотливым течением и вовремя душой угадать все её изгибы, неуловимые для глаза смещения, необъяснимые подчас для разума повороты.

Маркетинг образовательных услуг

Реалистичные тенденции, появившиеся в русской иконописи в середине XVII века, к концу столетия проявляются особенно ярко. Светотеневая моделировка лико и фигур, интерес к реальному пейзажу и интерьеру, стремление “не погрешить против оригинала” (натуры) постепенно разрушало канонически замкнутый мир иконы. В произведениях художников последней трети XVII века, таких, как Иван Безмин, Богдан Салтанов и их учеников, впервые появляются те новые черты, которые получают дальнейшее развитие в искусстве XVIII века. В 1972 году началась реставрация филевского иконостаса. После снятия тёмного слоя олифы на двух иконах местного ряда – “Апостолы Пётр и Павел” и “Иоанн Предтеча и Алексей Человек Божий” – был обнаружен автограф Карла Золотарёва. Поставленный почти в самом центре позема, на золотом фоне, он свидетельствует о новом отношении художника к своему произведению – осознании им ценности и неповторимости своего творческого “я”. Один из лучших учеников Богдана Салтанова, передовой художник своего времени Карп Золотарев, как свидетельствуют сохранившиеся документы, выполнял многие иконописные заказы.

Рынок и его задачи. Маркетинг

Кстати, традиционно считается, что правила и порядок проведения игр установили Ликург (правитель Спарты, осуществлявшей протекторат над Элидой), Клеосфен (правитель Писы) и Ифит (правитель Элиды). Текст этого договора об олимпийских состязаниях был запечатлен на бронзовом диске, о котором в IV веке до н. э. сообщал Аристотель и который во II в. до н. э. видел Павсаний. В самой первой Олимпиаде было единственное состязание — забег юношей на короткую дистанцию в 1 стадий (185 м). История сохранила нам и имя первого победителя- олимпионика (от греч. Ника — богиня победы) — им стал повар из Элиды Кореб. Начиная с 660-го г. до н. э. — то есть, с 30-х игр — к состязаниям были допущены все жители материковой Греции, а через 10 игр (40 лет) в Олимпиадах стали принимать участие и жители греческих колоний. Олимпийские игры завоевали широкую популярность, а победители могли рассчитывать на щедрый приз, почести и всенародную славу. Олимпионик "короновался" хрестоматийным оливковым венком (ветви для которого срезал золотым ножом мальчик, сын свободных и здравствующих родителей) и награждался пальмовой ветвью.

Эволюция маркетинга в мире и в России

Прежде чем посвятить кандидата в 1°, Мастер задает ему вопросы о символах и их значениях, на которые он должен ответить. Главным документом масонства считается "Книга конституций" пастора Дж. Андерсона, одного из видных руководителей ордена в Англии, утвержденная в 1723 году. Она открывается разделом "О Боге и Религии", в котором говорится, что приверженец ордена "обязан своим призванием повиноваться нравственному закону и, если он хорошо понимает это, то не будет ни тупым отрицателем Бога, ни безбожным развратником". Следующий раздел называется "О гражданской власти, высшей и подчиненной". В нем отмечалось; "Каменщик, где бы он ни жил и ни работал, есть мирный подданный гражданских властей, и он никогда не должен вмешиваться в заговоры против мира и благоденствия народа, нарушать своих обязанностей к начальству". Это положение было призвано доказать лояльность масонов государству и его законов. Далее предусматривалось, что члены ложи "должны быть люди добрые и верные, свободные по рождению, зрелого и рассудительного возраста, не крепостные, не женщины, не безнравственные или неприличные люди, но люди с добрым именем".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.