Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Планування як функція менеджменту

Тому доводиться користуватись неповною і неточною інформацією. поява більш точної інформації спроможна піддати сумнівну обґрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії неможливе без зворотного зв’язку. Однією з умов формулювання фірмою своєї стратегії являється виникнення раптових змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення ринку, технологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява численних нових конкурентів і т.д. Рис. 1. Стратегічне планування. Маючи перед собою такі труднощі, фірма повинна вирішити дві надзвичайно критичні проблеми: . вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко підлягають оцінці. . направити зусилля численного колективу в потрібне русло. Відповідь на ці питання і розкриває сутність розробки та реалізації плану. В такі моменти планування становиться життєво необхідним управлінським інструментом, за допомогою якого фірма може протистояти зміні умов навколишнього середовища. Основні етапи формального стратегічного планування можна подати у вигляді схеми 1. Із неї видно, що головним плановим рішенням являється вибір цілей для підприємства - місії та конкретних цілей, що забезпечують їх реалізацію. Місія підприємства - це його головна загальна ціль, суть існування підприємства. Значення місії полягає в тому, що вона виступає для керівництва як основа, орієнтир для прийняття всіх наступних рішень. Оскільки любе підприємство - це відкрита система і існує завдяки тому, що задовольняє якусь потребу своїх споживачів, клієнтів, то й місія його повинна відшукуватись в навколишньому середовищі, а не всередині підприємства. Отже, прибуток не може бути місією підприємства, бо він цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва. Після формулювання місії на її основі встановлюються конкретні цілі, через які здійснюється місія підприємства. Цілі доводяться до виконавців, керівництво стимулює їх досягнення і тільки в цьому випадку вони становляться значимою частиною стратегічного планування. Наступний етап планування - діагностичний, який включає аналіз навколишнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх виділяють у сім областей: 1) економічні фактори; 2) політичні фактори; 3) ринкові фактори; 4) фактори технології; 5) фактори конкуренції; 6) міжнародні фактори; 7) соціокультурні фактори. Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх загроз та можливостей з урахуванням їх значення і ступеня впливу на підприємство. Після цього керівництво повинно проаналізувати внутрішній потенціал підприємства для того, щоб виявити його сильні і слабкі сторони. Рекомендується обслідування таких функціональних зон підприємства: маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції (виробництво), людські ресурси, культура та імідж корпорації. Таким чином, результатом діагностичного етапу є перелік майбутніх загроз і можливостей в зовнішньому оточенні, а також сильних і слабких сторін підприємства.

Дуже важливо, щоб місія була сформульована ясно для того, щоб вона була легко зрозуміла всім суб’єктам, взаємодіючим з організацією, особливо всім членам організації. При цьому місія повинна бути сформульована таким чином, щоб вона виключала можливість для різних розумінь, але в той же час залишала простір для творчого гнучкого розвитку організації. 2.2 Критерії та класифікація організаційних цілей. За встановленою думкою, існує два типи цілей з тієї точки зору, який період часу потрібен для їх досягнення. Це довгострокові та короткострокові цілі. В принципі, в основі розділу цілей на ці два типи лежить часовий період, пов’язаний з тривалістю виробничого циклу. Цілі, досягнення яких припускається к кінцю виробничого циклу, - довгострокові цілі. Звідси виходить, що в різних галузях повинні бути різні часові проміжки для короткострокових та довгострокових цілей. Однак на практиці звичайно короткостроковими вважаються цілі, які досягаються на протязі одного року, і відповідно довгострокові цілі досягаються через два-три роки. Розділ на довгострокові і короткострокові цілі має принципове значення, так як ці цілі суттєво відрізняються за змістом. Для короткострокових цілей характерна значно більша, ніж для довгострокових, конкретизація і деталізація в таких питаннях, як хто, що і коли повинен виконувати. Якщо виникає необхідність, між довгостроковими і короткостроковими цілями встановлюються ще й проміжкові цілі, які називаються середньостроковими. Визначення цілей вимагається для кожного ключового результату, який менеджери вважають важливим для досягнення успіху. Існують два типа ключових результатів: ті, які відносяться до фінансової діяльності, і ті, які відносяться до показників стратегічної діяльності компанії. В залежності від специфіки галузі, особливостей становища середовища, характеру та змісту місії в кожній організації встановлюються свої особисті цілі, особливі як по набору параметрів організації (бажане становище яких виступає у вигляді загальних цілей організації), так й по кількісній оцінці цих параметрів. Однак, не дивлячись на ситуаційність у виборі цілей, виділяють чотири сфери, стосовно до яких організації встановлюють свої цілі, виходячи з своїх інтересів. Цими областями являються: доходи організації; робота з клієнтами; потреби і добробут співробітників; соціальна відповідальність. Як бачимо, ці чотири сфери торкаються також інтересів усіх впливаючих на діяльність організації суб’єктів. Найбільш поширеними напрямками, по яким в ділових організаціях встановлюються цілі, являються наступні: прибутковість, відображена в показниках, типу величина прибутку, рентабельність, доход на акцію та ін.; положення на ринку, яке описується такими показниками, як доля ринку, об’єм продаж, відносна стосовно до конкурента доля ринку, доля окремих продуктів в загальному об’ємі продаж та ін.; продуктивність, яка виражається у витратах на одиницю продукції, матеріалоємності, віддачі з одиниці виробничих потужностей, об’ємі продукції, яку виробляють в одиницю часу; фінансові ресурси, які описуються показниками, що характеризують структуру капіталу, рух грошей в організації, величину оборотного капіталу; потужності організації, які виражаються в цільових показниках, що стосуються розміру займаних площин, кількості одиниць техніки та ін.; розробка, виробництво продукту та поновлення технології, які описуються в таких показниках, як величина витрат на виконання проектів, строки введення в дію нового обладнання, строки та об’єми виробництва продукту, строки введення нового продукту, якість продукту та ін.; зміни в організації та управлінні, що виражаються в показниках, які встановлюють завдання по строкам організаційних змін; людські ресурси, які описують за допомогою показників, які виражають кількість прогулів, плинність кадрів, підвищення кваліфікації робітників. робота з покупцями, виражена в таких показниках, як швидкість обслуговування клієнтів, кількість скарг зі сторони покупців та ін.; надання допомоги суспільству, виражене такими показниками, як об’єм благодійності, строки проведення благодійних акцій.

Ціль повинна чітко фіксувати, що необхідно отримати в результаті діяльності, в які строки треба її досягнути й хто повинен досягати ціль. Чим більш конкретна ціль, тим легше виразити стратегію її досягнення. Якщо ціль сформульована конкретно, то це дозволяє добитися того, що всі або більшість співробітників організації будуть легко розуміти її, а значить, знати, що очікує в майбутньому. По-п’яте, цілі повинні бути сумісними. Сумісність припускає, що довгострокові цілі відповідають місії, а короткострокові цілі - довгостроковим. Але часова сумісність не є єдиним напрямком встановлення сумісності цілей. Важливо, щоб не суперечили одна одній цілі, які відносяться до прибутковості й до встановлення конкурентної позиції, або цілі посилення позиції на існуючому ринку й цілі проникнення на нові ринки, цілі прибутковості та благодійності. Також важливо завжди пам’ятати, що сумісності вимагають цілі росту й цілі дотримання стабільності. По-шосте, цілі повинні бути прийнятними для основних суб’єктів впливу, котрі визначають діяльність організації, та в першу чергу для тих, кому доведеться їх досягати. При формулюванні цілей дуже важливо враховувати те, які бажання і потреби мають працівники. Враховуючи інтереси власників, які займають ведучу роль серед суб’єктів впливу на організацію та зацікавлених в отриманні прибутку, менеджер проте, повинен намагатися уникати при розробці цілей орієнтації на отримання великого короткострокового прибутку. Він повинен прагнути до встановлення таких цілей, які б забезпечували великий прибуток, але бажано в довгостроковій перспективі. Так як покупці (ще один суб’єкт впливу на організацію) відіграють в теперішній час ключову роль для виживання організації, менеджери при встановленні цілей повинні враховувати їх інтереси, навіть якщо вони ведуть до скорочення прибутку за рахунок зменшення ціни або збільшення витрат для підвищення якості продукту. Також при встановленні цілей необхідно враховувати інтереси людства, такі, наприклад, як розвиток умов середовища проживання в місцевому масштабі. Природно, що дуже важко звести разом при встановленні цілей різно направлені інтереси суб’єктів впливу. Власники очікують, що організація забезпечить високий прибуток, великі дивіденди, росту курсу акцій та безпеку для вкладених капіталів. Співробітники бажають, щоб організація виплачувала їм високу заробітну плату, давала цікаву та безпечну роботу, забезпечувала умови росту та розвитку, здійснювала добре соціальне забезпечення. Для покупців організація повинна дати продукт по підходящій ціні, відповідної якості, з хорошим обслуговуванням та іншими гарантіями. Людство потребує від організації, щоб вона не наносила шкоду навколишньому середовищу, допомагала населенню та ін. Менеджери повинні враховувати все це й розробляти цілі таким чином, щоб в них знаходили втілення ці різнонаправлені інтереси суб’єктів впливу. 2.3. Фактори, що впливають на результативність процесу визначення цілей. Вимоги для визначення цілей. Встановлення цілей переводить стратегічне бачення і напрямок розвитку компанії в конкретні задачі, пов’язані з виробництвом і результатами діяльності фірми.

Процесс контроля включает: kvvad установку стандартов, выработку критериев оценки; kvvad изменение фактических результатов; kvvad принятие необходимых корректирующих действий. По форме осуществления контроль может быть: kvvad внутренним – система контроля организуется предприятием самостоятельно; kvvad внешним – контроль со стороны внешних контрольных органов, вышестоящей организации, государственных органов и т.д. Рис. 3.7. Принципы функции контроля В табл. 3.7 приводятся характеристики основных видов контроля. Эффективная система контроля характеризуется: –> стратегической направленностью; –> ориентацией на результаты; –> соответствием контролируемому виду деятельности; –> своевременностью (нужная информация нужным людям до того, как произойдет кризис) и гибкостью; –> экономичностью и простотой. Учет – управленческая деятельность по финансированию состояния объекта управления с начального до конкретного момента времени. Содержание учета как функции менеджмента состоит в учете выполнения производственной программы, наличии материальных и финансовых ресурсов и т.д

РЕФЕРАТЫ:

Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Описывает ли Лесков запачканные лапки отца Захария, или “веселенький домик” Савелия Туберозова, или “трубный голос с клироса Ахиллы”, он неизменно любуется этими людьми из “старой сказки”, т. е. жизни, которая складывалась на Руси веками, устоялась и в которой устоял человек с его несуетностью, совестливостью, детской открытостью и некоторой наивностью, натуральностью, священным отношением к тому делу, к которому приставлен. Идилличность отношений трех друзей не вызывает сомнения даже тогда, когда произошла некоторая размолвка из-за одинаковых тростей, пожалованных о. Савелию и о. Захарию предводителем дворянства. Для Лескова ценна в герое его живая душа: разрешается героям маленькая хитрость, любопытство, ревность, слезы на глазах, гнев, несмотря на то что они пастыри. Не терпит Лесков лишь фарисейства, лжи, поверхностности суждений и поступков, безыдейности личности, а эти простые, неискушенные герои, не привязанные к материальным благам, не считающие, что судьба им что-то недодала, ютящиеся в небольших домишках и считающие копейки, живут не хлебом единым, а идеей, о которой, возможно, и сами-то, в силу скромности, не смогли бы поведать.

Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

В качестве примера могу привести звезду U1275 14056848 в созвездии Лебедя, которая имеет блеск 12.3m в красных (на моих ПЗС-снимках она выглядит еще ярче) и только 17.3m в синих лучах. К счастью, нет никакой необходимости даже пытаться приобрести этот гигантский каталог. Информация о всех его объектах доступна с компьютера Европейского космического агентства, и вам остается только обратиться к помощи поставщиков услуг сети Интернет в вашем регионе. Список литературы

Роль та функції експресем у художньому тексті

Подчеркиваем, что использоваться должны только пригодные для этого ресурсы. Каждому обществу присущи известные обычаи и установившаяся практика, которые определяют, какие именно ресурсы пригодны для применения. Например, законодательством и обычаем предусматривается, что труд детей и престарелых не следует использовать. Равным образом и пахотные земли в целях обеспечения их плодородия необходимо периодически оставлять под паром. Полный объем производства здесь просто означает, что ресурсы надо распределять эффективно, то есть что применяемые ресурсы следует использовать таким образом, чтобы они вносили наиболее ценный вклад в общий объем продукции. Необходимо избегать направления астрофизиков в сельскохозяйственное производство, а опытных фермеров в наши центры космических исследований! Мы не хотим также, чтобы район Крайнего Севера засевались хлопком, а район Черноземья — ягелем. Полный объем производства предполагает также применение наилучших из имеющихся технологий. Мы не хотим, чтобы наши фермеры убирали пшеницу с помощью косы, а кукурузу — вручную.

Товарна біржа: структура та функції

Фабрика и завод при Петре являютсяпреемниками древнерусского монастыря: подобно последнему,они получают значение нравственно-исправительныхучреждений. Целым рядом указов Петр предписывал «виновных баби девок» отсылать на фабрики и заводы для исправления. Такимобразом, на смену старого боярства теперь рядом с вельможами втабели о рангах становилась знать ткацкого станка ичугуноплавильной печи. Петр оставил после себя 233 фабрики и завода по самымразнообразным отраслям промышленности. Больше всего заботилиего производства, связанные с военным делом, полотняное,парусное, суконное: в 1712 г. он предписал так поставить суконныефабрики, чтобы через пять лет можно было «не покупать мундиразаморского», но до конца жизни не достиг этого. Наиболее успешноеразвитие получило при нем горное дело. Горные заводы образовалипри нем четыре крупных группы или округа: тульский,олонецкий, уральский и петербургский. В первых двух горное делозавелось еще при царе Алексее, но потом пришел упадок. Петрподнял его: построены были железные заводы, казенный ичастные, кузнецами Баташовым и Никитою Демидовым, а потом вТуле возник казенный оружейный завод, снабжавший оружием всюармию, с обширным арсеналом и слободами оружейных мастеров икузнецов.

Мета та функції контролінгу

И хотя землевольцы утверждали, что политика для них не столь важна, жизнь заставляла их поступать иначе – в декабре 187б г. они стили участниками первой в России политической демонстрации у Казанского собора в Петербурге. Тогда народникам удалось увлечь за собой множество петербургских рабочих, впервые над толпой было поднято красное знамя с надписью: “Земля и воля” позже они участвовали в различных демонстрациях, в стачках петербургских рабочих. Землевольцы попытались заменить эпизодическую "летучую" пропаганду в деревне организацией поселений интеллигентов, которые работали учителями, фельдшерами, писарями и т. п., одновременно занимаясь революционной агитацией. Однако даже двухлетнее "сидение" в деревне не дало утешительных результатов: в лучшем случае наблюдалось некоторое сближение поселенцев с крестьянами. Трудно было горожанам жить вдалеке от политической жизни, переносить материальные лишения. Усиливался и террор со стороны полиции. Осенью 1878 г. был разгромлен петербургский кружок "Земли и воли". Пришлось сворачивать работу в деревне. К концу 1878 г. там осталось всего два поселения.6 Народническая деятельность теперь сосредоточилась в городах и стала приобретать выраженный политический характер.

Мікропроцесорна система та її функціонування

Больше всего на свете чёрные гномы ненавидят полукровок, добровольно или подчинившись обстоятельствам вышедших из племени: “Я не чистокровный гном, во мне есть и человеческая кровь. Многие гномы спаслись в битвах и выжили, обрили бороды, одели ботинки с высокими каблуками и стали изображать из себя людей. Они смешались с тельмаринцами (нарнийскими мусульманами. — О.Л.). Я один из таких, только наполовину гном, и если кто-нибудь из моих родичей, настоящих гномов, ещё жив где-то в лесах, он, без сомнения, сочтёт меня предателем и будет презирать” (II, 38). “— Фу, — фыркнул Никабрик, — гном-изменник. Ни то, ни сё, серединка на половинку. Вонзить мой меч ему в горло?” (II, 61). Однако именно гном-полукровка Корнелиус предстаёт у Льюиса одним из наиболее последовательных приверженцев Аслана. Ещё один отступник от общих правил в сказке Льюиса — гном Поггин. “Мне только сейчас удалось сбежать от остальных. Я с вами, государь, я на стороне Аслана” (II, 493). Большинство других гномов, после наступившего в финале «Хроник Нарнии» закономерного апокалипсиса, согласно К.С.Льюису, добровольно принимают на свои плечи кромешный ад, ад духовной слепоты в неумении разглядеть подлинный лик Бога. “— Здесь нет темноты, она только в твоём воображении, глупец! — вскричал Тириан. — Выйди же из неё! — И, нагнувшись, он схватил Диггла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов.

Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

Далее, установив общее свойство таких «характеров» (и используя лишь такие числа, которые соответствуют этому свойству), можно было бы устанавливать, корректны ли те или иные выводы по форме. В работах апреля 1679 г. Лейбниц испытывал в качестве «характеров» простые числа. Их он приписывал простым терминам, а произведения соответствующих простых чисел — сложным терминам, составленным из простых. Объектом приложения «характеристики» являлись формы аристотелевской логики, традицию которой он высоко чтил и стремился продолжить. В «Элементах универсальной характеристики» Лейбниц предлагает следующие правила применения числовых обозначений к категорическим предложениям: для истинного общеутвердительного предложения необходимо, чтобы число субъекта точно делилось на число предиката; для истинного частноутвердительного предложения достаточно, чтобы пли число субъекта точно делилось на число предиката, или число предиката — на число субъекта; для истинного общеотрицательного предложения необходимо, чтобы ни число субъекта точно не делилось на число предиката, ни число предиката — на число субъекта; для истинного частноотрицательного предложения необходимо, чтобы число субъекта точно не делилось на число предиката.

Світова організація торгівлі: цілі та функції

В 5 случаях диагноз отграниченной гемангиомы хориоидеи подтвержден флюоресцентной ангиографией (ФАГ), в 1 случае ФАГ не проведена из–за недостаточной прозрачности оптических сред, а в остальных случаях – из–за индивидуальной чувствительности к флюоресцеину. В этих случаях диагноз ставился на основании клинической картины, УЗ – сканирования и длительно существующего анамнеза. Дуплексное сканирование с цветовым доплеровским кодированием и спектральным допплеровским анализом проводили на многофункциональном ультразвуковом сканере Acuso –Sequoia–512 линейным датчиком 15L8 с частотой сканирования 14–8 МГц, работающим в режиме реального времени (рис. 1). Сканирование проводили транспальпебрально в положении больного лежа с использованием обычного геля для УЗ–исследований. Рис. 1. Общий вид ультразвукового сканера На первом этапе проводили сканирование в режиме серой шкалы, оценивая при этом локализацию опухоли, топометрию, характер контура опухоли, эхогенность, наличие или отсутствие сопутствующей отслойки сетчатки.

Обрання та функції Президента України

Жаропонижающий препарат принимают за 15-20 минут до первого укола, затем ежечасно проводят измерения температуры и при необходимости прием парацетамола повторяют. Как правило, выраженный подъем температуры отмечается через 4-5 часов после укола и в последующем целесообразно принимать парацетамол примерно за полчаса до ожидаемого повышения температуры. Возможно также использование физических методов охлаждения: обтирания теплой водой, влажные компрессы на лоб, паховую и подмышечную области и т. д. У большинства пациентов в течение первого месяца лечения происходит адаптация к препарату и необходимость в использовании жаропонижающих средств отпадает. Противовирусная эффективность такого лечения, как правило, не превышает 20-25%. Разработан препарат ИФН в свечах, предназначенный для ректального (через прямую кишку) введения. Преимущество этого препарата заключается в отсутствии тяжелых побочных эффектов, свойственных инъекционным формам ИФН. Поэтому виферон довольно широко применяется для лечения хронических вирусных гепатитов у детей и у лиц, имеющих выраженную сопутствующую патологию печени, почек, сердца, нервной системы и т. д., которая затрудняет использование инъекционных форм ИФН.

Предмет філософії та її функції

Предприятия, занимающиеся розничной торговлей, отражают на кредите счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость», сумму налога, относящуюся к разнице между продажной и покупной стоимостью товаров (к торговой надбавке или скидке) в корреспонденции с дебетом счета 46. При получении предприятиями за реализуемые ими товары (работы, услуги), включая основные средства и прочие активы, сумм денежных средств в виде финансовой помощи, пополнения фондов специального назначения, направляемых в счет увеличения прибыли; указанные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов реализации. В случае выбытия в порядке финансовых вложений в уставные фонды других предприятий, безвозмездной передачи материальных ресурсов, нематериальных активов, основных средств, выбытия основных средств из хозяйственного оборота по причине неудовлетворительного физического состояния до момента полного списания уплаченного при их приобретении (строительстве) налога, учтенного по дебету счета 19 соответствующих субсчетов, разница между суммой уплаченного налога и суммой, зачтенной при определении НДС, подлежащего взносу в бюджет, списывается за счет собственных источников предприятия, а в случае реализации — за счет средств, полученных от покупателя.

Філософія, її проблематика та функції

Стержнем этого учения стала смелая мысль о единстве и борьбе противоположностей как источнике всякого движения, всякого изменения вообще. В чистом виде эта мысль была выражена в утверждении о подвижном сосуществовании бытия и небытия. Возникновение нового можно мыслить как переход небытия в бытие и наоборот. Но для этого то, чего еще нет (небытие) должно существовать в том, что уже есть. В этом заключается решение парадокса возникновения, ярко осознанного Гераклитом. И все же это решение далось слишком дорогой ценой - пришлось отказаться от святая святых научного мышления, от закона недопустимости противоречия (или, по-другому, закона противоречия, как этот закон часто называют для краткости): нельзя одному и тому же приписывать взаимоисключающие характеристики. Например, нельзя одновременно в одном и том же смысле существовать и не существовать. Но не это ли утверждает Гераклит, когда говорит о существовании небытия? Ведь получается, что существует то, чего не существует, бытие и небытие суть одно и то же. Налицо явное нарушение закона противоречия. С такой постановкой дела в решении парадокса возникновения никак не могли согласиться представители другой ветви древнегреческой философии природы, появившейся и окрепшей на территории современной Италии в городе Элея.

Об’єкт, предмет, структура та функції екології

Методы запоминания текстовой информации Если рассмотреть методы, применяемые нами для запоминания текстового материала, можно сделать вывод, что, либо эффективность их невысокая ("зубрежка", линейное конспектирование, многоразовое повторное чтение), либо мы владеем ими не достаточно хорошо (осмысление текста с составлением плана, схемы или опорного конспекта; выписки отдельных мыслей из текста; пересказ после прочтения). А если к этому еще добавить лавинообразно нарастающий поток нужной информации, от которого зависит наше финансовое благополучие или успешное обучение в школе или вузе, то складывающая ситуация выглядит просто угрожающе. Ни для кого не секрет, что в учебных заведениях вооружают разнообразными знаниями, но при этом не обучают тому, как правильно воспринимать, запоминать и припоминать полученную информацию. Фактически методы обработки информации остались те же, какими пользовались наши деды и прадеды. Сегодня такое положение вещей никого уже не устраивает, и поэтому появилось большое количество разных программ и методик, направленных на увеличение скорости усвоения и запоминания разнообразной информации.

Сучасний склад: характеристика та функції

Из чего она состоит? (Из двух одинаковых оснований, граней и рёбер). Задание: из набора геометрических фигур выбрать только треугольные призмы; только пятиугольные призмы; только кубы. Из предложенных фигур выбрать призму, параллелепипед и куб. Подумайте, сколько надо взять фигур? Поиграем в игру «Молчанка». Показать молча призму. У всех получилось? Возьмите пластилин и слепите эту призму, которая вам больше понравилась. Какие получились призмы? Как их можно разделить на группы? (По цвету, по размеру, по количеству граней). Призмы — великолепный строительный материал. Что можно сделать из ваших призм? Поиграем в игру «Чёрный ящик». Ведущий должен достать из ящика призму. ПИРАМИДА I. Цель: познакомить с пирамидой, её свойствами. Оборудование: набор геометрических фигур, рисунки, фотографии. Задание: все геометрические фигуры разделить на группы. Все эти фигуры вам знакомы? (Нет). Какие фигуры вы знаете? (Шары, цилиндры, конусы, призмы). Оставшиеся фигуры можно отнести к какой-нибудь из этих групп? (Нет). На какую фигуру они больше всего похожи? (На конус). Чем они похожи? (Одно основание, одна вершина).

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Обращенный к улице фасад Школы представляет собой триумфальную арку с расходящимися от нее в обе стороны колоннами. Рельеф на фасаде изображает Людовика 15, отдающего приказ о строительстве Школы хирургии; его окружают больные и древнеримская богиня Миневра (покровительница искусств и ремесел), а Гений архитектуры представляет ему проект. Дворовый фасад выполнен в виде гигантского портика. «Говорящая архитектура» Французский философ-просветитель и художественный критик Дени Дидро писал: «Каждое произведение ваяния или живописи должно выражать какое-либо великое правило жизни, должно поучать зрителя, иначе оно будет немо». Искусство эпохи Просвещения должно было «говорить», и архетиктура также стала «говорящей», чтобы донести до зрителя «послание», содержащееся в художественном произведении. Таким «посланием» могло быть и само назначение здания: например, мощные колонны, поставленные у входа в юанк, «говорили» о его надежности и салидности. Самым забавным примером был неосуществленный проект коровника в виде гигантской коровы ( архитектор Жан Жак Леке). Архитекторы использовали также более трудные для понимания формы: например, куб как символ правосудия, шар как символ общественной морали и т. п. Большинство проектов «говорящей архитектуры» были утопическими – они остались лишь на бумаге в виде планов, чертежей, разрезов ( их нередко называют «бумажной архитектурой».

Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання

Необходимость рассчета, а также постоянного контроля рациона диетологом очевидна. Разумеется, характер Вашего питания, привычки играют здесь ключевую роль. Поэтому рекомендуем ознакомиться со статьями "Календаря" - "Беременность и питание" и "Витамины и микроэлементы". Если возникнет более глубокий интерес - ознакомьтесь с популярной или специальной литературой на эту тему, проконсультируйтесь у специалиста. Но помните - все хорошо в меру. Как тут не сослаться на бессмертного О.Бендера, призывавшего "не делать из еды культа". Без необходимости, конечно. Все вышеизложенное олицетворяет собой теоретические выкладки по оптимизации Вашей возможной (или вполне реальной) беременности. Разумеется, все выводы и рекомендации взяты не "с потолка", а являются плодом многочисленных научных работ. Но в который уже раз приходится признать - реалии жизни могут серьезно расходиться с мечтами и прожектами. И поэтому - не переживайте, если что-то в Вашей беременности не совсем укладывается в среднестатистические нормы. Залог успешного решения извечной проблемы пополнения семейства - в крепости, сплоченности этой самой семьи. Моральная поддержка любящих людей может чудесным образом укрепить Вас в вере в собственные силы, а хороший врач - развеет ненужные сомнения и окажет помощь, когда это необходимо. Список литературы

Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

Ты дал мне детство - лучше сказки И дай мне смерть - в семнадцать лет! В стихотворении "Молитва" скрытое обещание жить и творить: "Я жажду всех дорог!". Они появятся во множестве – разнообразные дороги цветаевского творчества. В стихах "Вечернего альбома" рядом с попытками выразить детские впечатления и воспоминания соседствовала недетская сила, которая пробивала себе путь сквозь немудреную оболочку зарифмованного детского дневника московской гимназистки. В этом сборнике Цветаева много сказала о себе, о своих чувствах к дорогим ее сердцу людям; в первую очередь о маме и о сестре Асе. "Вечерний альбом" завершается стихотворением "Еще молитва". Цветаевская героиня молит создателя послать ей простую земную любовь. В лучших стихотворениях первой книги Цветаевой уже угадываются интонации главного конфликта ее любовной поэзии: конфликта между "землей" и "небом", между страстью и идеальной любовью, между сиюминутным и вечным - конфликта цветаевской поэзии: быта и бытия. «Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого- нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого.

Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Вот одна типичная ситуация. Адвокат не смог принять участие при выполнении следователем требований ст. 201 УПК РСФСР в связи с тем, что был занят в процессе по другому делу. Следователь в связи с истечением срока по делу знакомит обвиняемого с делом с участием другого адвоката и направляет дело в суд. Естественно, что дело возвращается на дополнительное расследование со ссылкой на нарушение права на защиту. Абсурдность такой ситуации очевидна для каждого следователя и прокурора. Никто ведь не примет всерьез объяснения следователя, который, к примеру, нарушил срок расследования по делу со ссылкой на то, что сделал он это из- за занятости расследованием других уголовных дел, которых у него в производстве больше десятка. Приведенный пример затрагивает важный вопрос о реагировании на случаи умышленного или неосторожного создания адвокатом помех следствию. Это тем более актуально, что в нынешних условиях адвокат вызывается следователем гораздо чаще, чем ранее. Особенно часто присутствие адвоката необходимо в период проведения первоначальных следственных действий - задержания, ареста, обыска, допросов, опознании, очных ставок, предъявления обвинения и т. д., т. е. практически ежедневно.

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Максимальное количество строк равно 16384, столбцов - 256. Каждое пересечение строки и столбца образует ячейку, в которую можно вводить данные (текст, число или формулы). Номер строки - определяет ряд в электронной таблице. Он обозначен на левой границе рабочего поля. Буква столбца - определяет колонку в электронной таблице. Буквы находятся на верхней границе рабочего поля. Колонки нумеруются в следующем порядке: А — Z, затем AA — AZ, затем BA — BZ и т.д. Ячейка - первичный элемент таблицы, содержащий данные. Каждая ячейка имеет уникальный адрес, состоящий из, буквы столбца и номера строки. Например, адрес ВЗ определяет ячейку на пересечении столбца В и строки номер 3. Указатель ячейки - светящиеся прямоугольник, определяющий текущую ячейку. Указатель можно перемещать по таблице как при помощи клавиатуры, так и мышью. Текущая ячейка помечена указателем. По умолчанию ввод данных и некоторые другие действия относятся к текущей ячейке. 4.1. Сделайте текущей ячейку D4 при помощи мыши. 4.2. Вернитесь в ячейку A1 при помощи» клавиш перемещения курсора.

Функции менеджмента

После того как ребенок научится выделять в предметах общие и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг: научить его отличать существенные, важные свойства от несущественных, второстепенных. Дошкольникам еще довольно трудно самостоятельно находить существенные признаки объекта, поэтому сначала акцент в обучении нужно сделать на демонстрации отличия существенного признака от несущественного. Для этото лучше использовать задания с наглядным материалом, в которых существенный признак заранее задан или находится как бы “на поверхности”, чтобы его легко было обнаружить. Например, два разных цветка могут быть похожи друг на друга или отличаться очень многими свойствами: цветом, формой, величиной, количеством лепестков. но у всех цветов остается неизменным одно свойство: давать плод, что и позволяет называть их цветами. Если взять другую часть растения, не имеющую этого свойства (листья, веточки), то ее уже нельзя назвать цветком. Таким образом, если менять «несущественные» свойства, предмет будет относиться по-прежнему к тому же понятию, а если изменить «существенное» свойство предмет становится другим.

Функции менеджмента

Основные направления работы интерната по социальной адаптации следущее: - «Безопасность жизни» детей уваивают при изучении правил поведения на дорогах и при ДТП, они учатся пользоваться электроприборами, спичками, получают понятия о легковоспламеняющихся материалах, как вести себя в близи открытых водоёмов, на льду зимой, при сигналах «Пожар»; - « Жилые помещения » даёт детям возможность освоить приёмы ухода за жилищем, создания и сохранения порядка в доме, создание уюта, овладеть навыками пользования бытовой техникой. В этом направлении в интернате проводится большая работа. Спальни интерната хорошо, со вкусом оформлены. Для поддержания интереса детей, постоянно действующий конкурс на «лучшую спальню», спальни проверяются каждый понедельник, итоги проводятся на линейках, по окончанию четверти, учебного года. «Лучшие спальни» награждаются. Но т.к. плохих спален практически нет, то приходится награждать практически всех за I, II, III места. - « Культура поведения» -, дети учиться правилам культурного общения со знакомыми и не знакомыми людьми, правилами поведения в общественных местах, им сообщают знания о семье и семейных отношениях. - «Одежда и обувь» формирует у детей привычку носить удобную, чистую обувь, одежду, правильно ухаживать за ними, своевременно чинить одежду и обувь в домашних условиях и мастерских. - «Ориентирование в окружающем» - умение ориентироваться в школьном и внешкольном пространстве – городе, в незнакомом районе, умение пользоваться транспортом, приобретать необходимые товары, обращаться в организации обслуживающие население.

Функции менеджмента и их взаимосвязь

Как образование макромолекул целлюлозы, так и формирование надмолекулярной структуры происходит в процессе биохимического синтеза, поэтому проблема исследования образования целлюлозы в природе имеет два аспекта – собственно биохимический, включающий вопрос о характере исходных реагирующих соединений, кинетике и механизме синтеза макромолекул, и структурно-химический механизм образования элементов надмолекулярной структуры и формирования сложной структуры полисахарида как полимера. Возможность рационального использования целлюлозы различных отраслях народного хозяйства для получения материалов обладающих требуемыми свойствами, непосредственно зависит от выяснения основных вопросов строения целлюлозы и от подробного изучения свойств целлюлозных материалов. Это относится в первую очередь к тем отраслям промышленности, которые основаны на химической переработке целлюлозы (приготовление лаков, пленок, пластических масс, искусственного волокна, бездымного пороха и т. д.), а также к текстильной и бумажной промышленности.

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

В хопи опять-таки все происходит иначе. Там имеется строго ограниченный класс существительных. Но в нем нет особого подкласса - "материальных" существительных. Все существительные обозначают отдельные предметы и имеют и единственное и множественное число. Существительные, являющиеся эквивалентами наших "материальных" существительных, тоже относятся к телам с неопределенными, не имеющими четких границ формами. Однако под последним следует понимать неопределенность, а не отсутствие формы и размеров. В каждом конкретном случае wa er "вода" обозначает определенное количество воды, а не то, что мы называем "субстанцией воды". Абстрактность передается глаголом или предикативной формой, а не существительным. Так как все существительные относятся к отдельным предметам, нет необходимости уточнять их смысл названиями сосудов или различных форм, если, конечно, форма или сосуд не имеют особого значения в данном случае. Само существительное указывает на соответствующую форму или сосуд. Говорят не а glass of wa er "стакан воды", а ka yi "вода", нe а pool of wa er "лужа воды", а ра ha, не а dish of cor flour "миска муки", а am i "количество муки", не а piece of mea "кусок мяса", а siki "мясо".

IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

В новолуние не производят засолки овощей, вообще впрок ничего не готовят. Строевой лес рекомендуется рубить в новолуние: он более стоек к гниению. Естественно, большое внимание всегда уделялось погоде, которая, по народным представлениям, находится в прямой зависимости от Луны. Считалось, что при переходе от последней лунной четверти на новолуние часты непогожие дни. Если на новолуние пойдет дождь, то и вся первая четверть будет мокрая. Даже тот или иной вид Луны или ее серпа как бы указывал на погодные условия. Ясная круторогая Луна располагает к стуже. Кольцо вокруг Луны — к снегу. Если у молодой Луны тупые рожки, то это к дождю, а острые рожки — к засухе. Неблагоприятным периодом для новых начинаний считалась последняя лунная четверть. Значительная часть из таких поверий, примет отражает объективно существующие в природе закономерности. На основе изучения влияния Луны на живую природу Земли возникло новое направление в биологии — селенобиология. Важный вклад в ее становление внесен С. Аррениусом, автором теории электролитической диссоциации. Сущность этой теории сводится к тому, что неорганические вещества при растворении образуют положительно или отрицательно заряженные ионы, которые способны вступать в быструю реакцию с ионами других растворов или сред.

Менеджемт как профессия, основные функции менеджмента

Важно отметить, что бетаксолол оказывает это действие в таких же концентрациях, в каких он находится в тканях глазного дна при закапывании в терапевтических дозах . Способность бетаксолола блокировать вход кальция внутрь клетки обусловливает еще одно свойство этого препарата – его нейропротекторное действие. Под нейропротекцией понимают способность вещества защищать нейроны от воздействия повреждающих факторов. Условно ее можно разделить на прямую и непрямую (опосредованную) . К непрямой нейропротекции можно отнести любые воздействия, которые улучшают условия существования нервных клеток: снижение ВГД, улучшение кровотока и пр. Большой интерес представляет прямая нейропротекция, то есть воздействие вещества прямо на нейрон. Так, в иммуно–гистологических экспериментах показано, что бетаксолол предотвращает гибель ганглиозных клеток, вызванную ишемией у крыс, кроликов и приматов . Этот эффект обусловлен действием бетаксолола на L–тип кальциевых каналов и связан с метаболизмом возбуждающих аминокислот, прежде всего глютамата. . Таким образом, суммируя данные литературы, можно сделать следующие выводы.

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Таким образом, выявление и изучение принадлежности людей к антигенно-тканевой группе HLA (в частности, B8) представляет большой интерес ввиду возможности индивидуальных или семейных прогнозирований ряда заболеваний, в данном случае сахарного диабета, дифференциального диагноза в сложных клинических случаях, а также организации и проведения активных профилактических мероприятий.   Аутоиммунные аспекты ИЗСД ИЗСД --- результат длительного деструктивного процесса в инсулинпродуцирующих   be a -клетках поджелудочной железы, заканчивающийся гибелью последних. При достижении критического уровня   be a -клеток, когда их оста "ется не более 10  , появляются клинические симптомы диабета. Прогрессирование болезни и е "е регресс определяются балансом между продолжающимся повреждением инсулинпродуцирующих клеток и их способностью восстанавливаться. Механизм повреждения связан с иммунологическими нарушениями в организме больного. Так, у больных сахарным диабетом обнаружена патология как клеточного, так и гуморального иммунитета.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.