Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Джерелом невизначеності, що призводить до ризику, є всі стадії виробничого процесу—від купівлі і доставлення сиро- вини, матеріалів, комплектуючих виробів до продажу продукції. Взаємозв'язок між ризиком і прибутком має фундаментальне значення для глибокого розуміння підприємництва та розробки ефективних методів менеджменту. Так, зокрема, провідним принципом у діяльності комерційних банків є прагнення отримати найбільші прибутки. Але це прагнення зіштовхується з можливістю зазнати збитків. Ризик є вартісним виразом імовірної події, що призведе до збитків. Ризик виникає через відхилення фактичних даних від оціночних щодо сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як сприятливими так і несприятливими, бо кожному шансу щодо одержання прибутку протистоїть можливість зазнати збитків. Отже, отримати прибуток можна лише в тому випадку, якщо можливості зазнати збитків (втрат), тобто ризик, будуть передбачені заздалегідь (зважені) та підстраховані. Виправданий ризик — необхідний атрибут у стратегії та практиці ефективного менеджменту. Прогностичний та індикативний сенс планів та економічних рішень, що містять ідею ризику, може бути виявлений лише розробкою та застосуванням методів його врахування та вимірювання. У кожній ситуації, що пов'язана з ризиком, виникає питання: що означає виправданий (допустимий) ризик, де проходить межа, що відділяє допустимий ризик від нерозумного. Відповісти на ці запитання означає, що треба знайти рівень «прийнятного ризику», кількісну та якісну оцінки конкретних ризикованих рішень. Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі. Пiд суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику. Джерело ризику—це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність). Під інформаційною ситуацією будемо розуміти певний ступінь градації невизначеності знаходження середовища в одному із станів заданої множини, якою володіє суб'єкт управління (менеджер) в момент прийняття рішення. Отже, ризикованій ситуації притаманні такі основні умови: наявність невизначеності; наявність альтернатив та необхідність вибору однієї з них (відмова від вибору також є різновидністю вибору); зацікавленість у результатах; можливість оцінити наявні альтернативи — прийняти рішення. Усі чинники, що так чи інакше впливають на ступінь ризику, можна умовно поділити на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних чинників відносять такі, що не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб'єктів прийняття рішень): інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, екологія, мита, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо. До суб'єктивних чинників відносять ті, котрі характеризують суб'єкт прийняття відповідних рішень (безпосередньо менеджерів, фірму): виробничий потенціал, технологічне забезпечення, рівень предметної та технологічної спеціалізації, організація праці, ступінь кооперативних зв'язків, рівень техніки безпеки, рівень компетентності та інтелектуальний потенціал суб'єкта прийняття рішень, вибір типу контрактів з інвестором чи замовником тощо.

Його найдоцільніше застосовувати у комерційній діяльності, якщо при оцінюванні (ран-жуванні) товарів за їх прибутковістю для його складання використовувати аналіз рентабельності за товарними групами, а при оцінюванні (ранжуванні) продукції щодо перспектив Її реалізації звернутися до методу екстраполяції за середнім темпом зростання. Користуючись цим методом, можна також доповнити розрахунок прибутковості, якщо необхідний більш точний результат при оцінюванні (ранжуванні) товарів за їх прибутковістю на майбутній період. У формулюється поняття підприємницького ризику. Підприємницький ризик—це ризик, що виникає в результаті будь- яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. У цих видах діяльності мають справу з використанням і оборотом матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних (інтелектуальних) ресурсів, тобто ризик пов'язаний з повною чи частковою загрозою втрати цих ресурсів. Визначають ризик як загрозу зазнати збитків у вигляді додаткових затрат, непередбачених у прогнозах, проектах, планах, програмах, або ж одержати доходи, менші за очікувані. Причому, якщо затрати необхідні у будь-якому випадку, то збитки є наслідком невизначеності. Стосовно класифікації ризику у ряді праць запропоновані такі його характеристики. 1. Щодо масштабів та розмірів—глобальний, локальний. 2. Щодо аспектів — психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний, комбінований (соціально-економічний). 3. Щодо міри об'єктивності та суб'єктивності рішень — з об'єктивною ймовірністю, з суб'єктивною ймовірністю, об'єктивно- суб'єктивною ймовірністю. 4. За ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень — мінімальний, середній, оптимальний, максимальний, або допустимий, критичний, катастрофічний. 5. За типами ризику—раціональний (обгрунтований), нераціональний (необгрунтований), авантюрний (азартний). 6. Щодо часу прийняття ризикованих рішень — випереджуючий, своєчасний, запізнілий. 7. Щодо чисельності осіб, що приймають рішення —, індивідуальний, груповий. 8. Щодо ситуації — стохастичний (за умов невизначеності), конкуруючий (за умов конфлікту). Кожен вид ризику повинен бути детально проаналізований, змодельований, розкладений на елементи, що дозволить у певній мірі зменшити невизначеність ситуації. Ризик, як правило, поділяють на два типи —динамічний та статичний. Динамічний ризик — це, зокрема, ризик непередбачуваних (недетермінованих) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових доходів. Статичний ризик—це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків. Розрізняють також такі основні види ризиків: виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх зобов'язань відносно контракту чи договору з іншим суб'єктом економічної діяльності; фінансовий (кредитний) ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов'язань перед інвестором внаслідок використання для фінансування діяльності кредиту; інвестиційний ризик, пов'язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і з позичених; ринковий ризик, пов'язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют; портфельний ризик полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а також за всіма категоріями кредитів.

Впливає на неї також і відсутність чітко визначених цілей та критеріїв їх оцінки, зсуви у суспільних потребах і споживчому попиті, неперед-бачувана поява нових технологій і техніки, зміна кон'юнктури світового ринку, коригування траєкторії руху економіки з політичної необхідності, непередбачуваність природних явищ тощо. Під невизначеністю, яка породжує ризик, розуміють ситуацію, коли у деякій мірі відсутня інформація стосовно структури та можливих станів об'єкта та оточуючого середовища. На схемі, поданій на рис. 1.8, показано, що джерелом невизначеності може стати кожний елемент та канал зв'язку між елементами, наведеними на ній. Виділяються основні види невизначеності, породжені прямими зв'язками під час дослідження та керування системою (об'єктом), та другорядні, що відображають зворотні дії та ефекти. 14 9 13 7 3 5 11 12 Рис. 1.8. Види невизначеності: /—поводження системи та її підсистем; 2—вплив середовища на систему; 3—інформація про систему та середовище; 4—суб'єкт дослідження; 5—процес концептуаліза-ції інформації, одержаної суб'єктом дослідження; 6—модель системи (об'єкта); 7—сприйняття суб'єктом керування моделі системи; 8— суб'єкт управління; 9—керовані дії на систему; 10—вплив системи на середовище; 11—вплив суб'єкта дослідження на систему і середовище; 12—вплив моделі системи на суб'єкт дослідження; 13—взаємодія суб'єкта дослідження та суб'єкта керування; 14—вплив системи та середовища на суб'єкт керування. Безперервною лінією показані основні види невизначеності, штриховою —другорядні. Кожен з цих видів невизначеності породжує комплекс притаманних йому проблем та передбачає сукупність методів його аналізу. Детальніше про це йдеться у . Якщо в системі управління відсутня однозначна відповідність між вхідною та вихідною керуючою інформацією, то тоді діє чинник інформаційної невизначеності. Введене нами поняття інформаційної невизначеності не суперечить усталеній термінології, а лише уточнює її стосовно до соціально-економічних систем управління. Слід зазначити, що в більшості праць поняття невизначеності пов'язується з поняттям імовірності. Основна умова розрахунку ймовірнісних характеристик деякого випадкового процесу пов'язується з можливістю проведення достатньо багатократних статистичних випробувань. На жаль, можливість проведення таких випробувань у соціально-економічних системах досить обмежена. По-перше, ці об'єкти знаходяться в умовах, що безперервно змінюються і самі інтенсивно змінюються. При цьому характер і напрямок змін не завжди можуть бути точно оцінені експериментаторами. Друга складність пов'язана з тим, що до складу об'єктів входять люди. Як окремі люди, так і їх колективи мають систему власних цілей, що можуть не співпадати з цілями експериментаторів. Наявність суперечностей у цілях призводить до того, що об'єкт може протидіяти проведенню експериментів, а у випадку їх здійснення — навчатися і змінювати свою поведінку для більш успішного досягнення своїх цілей. Нарешті, соціально-економічні об'єкти тісно пов'язані із зовнішнім середовищем, їх поведінка залежить від поведінки багатьох інших об'єктів, від сукупності чинників, які можуть мати і неекономічний характер.

У даному випадку перед нами, вочевидь, класичний приклад того, як представники певно науково галуз не стали «винаходити велосипед», а просто використали досвд попереднх класифкацй, пристосувавши х до потреб власно дисциплни. * * * Здйснений нами огляд типологй нацоналзму, зрозумло, неповний  досить побжний, здаться, може пдштовхнути до радикального висновку про недоцльнсть узагал будьяких класифкацй стосовно нацоналзму. Вкотре зазначимо, що нацоналзм надто рухливе, багатоаспектне явище,  прагнення зафксувати, «вхопити» його формальн й суттв ознаки здебльшого виглядатиме як метафзика чи схоластичн вправи. Будьяка типологя вигляда як спроба надати певну форму аморфнй, плиннй мас. Будьяка типологя, навть бнарна, провоку заперечення, основане на емпричному матерал. З ншого боку, саме цей колосальний емпричний матерал, збраний дослдниками протягом десятилть, вимага впорядкування, бодай формального. Дослдники нацоналзму вже винайшли клька «рецептв» подолання цього протирччя мж прагненням науки до впорядкування  класифкац та «анархю фактв»

РЕФЕРАТЫ:

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Еще в начале смуты убит был в самом Кремле великий князь Сергей Александрович, так горячо любивший Москву и так много сделавший для подъема национального ее значения. Он погребен в художественно устроенном храме между Чудовым монастырем и Николаевским дворцом, а один из его полков на месте его убиения поставил величавый крест, сработанный по рисункам В. М. Васнецова. Говорят также, будто коренная Москва вымирает и сменяется пришлой, причем указывают на то, что в огромном количестве ее населения только 27% составляют потомственные москвичи, а остальные 73% суть пришлые элементы, среди которых немало инородцев; но по поводу этого нужно сказать, что судьба всех огромных центров, как Париж, Лондон, Берлин и другие такова, что в них три четверти пришлого (рабочего, торгового и учащегося) населения. Но по этому поводу должно сказать, что часть этого пришлого населения, оставаясь здесь навсегда, делается оседлым в Москве. Примечательно же, что она привлекает к себе в пришлом населении в огромном большинстве именно людей русских православного вероисповедания.

Отруйні речовини та їх класифікація

В частности, было реорганизовано правительство, ранее действовавшее под непосредственным руководством императора. Существовавшая должность председателя Комитета министров не была сколько-нибудь значительной. С 1906 года стал действовать Совет Министров во главе с председателем, полномочия которого были весьма значительны. Революция оказала глубокое воздействие на социально-экономическое развитие страны. Она ударила по прибылям предпринимателей, но при всех потерях рабочих от забастовок привела к улучшению положения рабочего класса. В 1905 – 1907 годах рабочие во многих местах явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день. И хотя это их завоевание сохранить не удалось, продолжительность рабочего дня сократилась до 9 – 11 часов. В ходе острых столкновений рабочих с владельцами предприятий последние пришли к выводу, что для смягчения конфронтации целесообразно пойти на повышение зарплаты. Если в 1904 году средний заработок фабрично- заводского рабочего в Европейской России составлял 214 рублей в год, то в 1905 – 1906 годах – 258 рублей в год.

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

План 1. Введение. 2. Краткая характеристика круп. 3. Блюда из гречневой крупы. 4. Товароведческая характеристика сырья. 5. Схема приготовления блюда. 6. Технологи приготовления. 7. Правила подачи блюд. 8. Техника безопасности работы на оборудовании. 9. Примерный перечень необходимой посуды. 10. Технологические карты. 11. Заключение. 1. Введение. Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Значительная часть этих веществ “сжигается” (окисляется) в организме, в результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной деятельности внутренних органов (сердца, дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной системы и т.д.) и особенно для выполнения физической работы. Кроме того, в организме постоянно протекают созидательные, так называемые пластичные процессы, связанные с формированием новых клеток и тканей.

Класифікація персоналу та форми його наймання

При этом некоторые из них полагают, что медицинское страхование увеличивает "вероятность того, что поляризация общества в этой сфере будет выше, чем при модели бюджетного здравоохранения" . Переход от деклараций к поискам конкретных дополнительных источников финансирования здравоохранения неизбежно будет сопровождаться неравенством в уровне медицинской помощи для разных категорий населения. Преодоление неравенства в уровне медицинской помощи - сложный и длительный процесс. В настоящее время, пожалуй, нет страны, которая была бы окончательно удовлетворена состоянием своего здравоохранения, финансированием научных исследований и оплатой труда, механизмами распределения ресурсов между отраслями здравоохранения, обеспечением доступности медицинской помощи. Неудивительно, что практически в каждой стране осуществляется коррекция системы здравоохранения, проводятся различные преобразования, реформы. Тем не менее в большинстве стран мира не вызывает сомнение одна из основных задач этих преобразований - справедливость и равенство для всех граждан в доступности медицинской помощи высокого качества. 4. Врачевание как деятельное проявление справедливости Суждение Гиппократа - "врач должен быть справедливым при всех обстоятельствах" - давно стало аксиоматичным в медицинской этике.

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Механизм повреждения гепатоцитов различен при ВГ различной этиологии. При ВГА происходит непосредственное воздействие вируса, проникшего в клетку, размножение вируса приводит к её гибели. В случаях ВГВ главная роль принадлежит иммунным реакциям ­ иммунный цитолиз с участием Т-лимфоцитов-киллеров, в дальнейшем ­ антителозависимый иммунный цитолиз, аутоиммунные реакции. При ВГС многие механизмы сходны с таковыми при ВГВ, но HCV способен, в отличие от HBV, и сам вызывать цитопатогенное действие, подобно HAV. Кроме того, велика роль аутоиммунных реакций, а вот антителозависимый иммунный цитолиз выражен слабее. Вирус гепатита D оказывает прямое цитопатогенное действие, иммунное воспаление слабо выражено, что и объясняет отсутствие эффекта от применения иммуносупрессивных препаратов. При ВГЕ, как и при ВГА, преобладает непосредственное цитопатогенное действие вируса на клетку, но холестазы и железистая трансформация клеток встречаются чаще. В норме гепатоцит живет до 150 дней, выполняя огромное количество различных химических реакций. Он принимает самое активное участие в белковом (расщепление белков, синтез альбуминов, многих факторов свертываемости крови, ферментов, отдельных фракций глобулинов и др.), углеводном (промежуточный обмен углеводов, обеспечение энергетических трат организма за счёт мобилизации глюкозы и др.) и липидном (превращение жиров в энергетический материал, синтез липидов клеточных мембран и т.д.) обмене. Печень также участвует в пигментном обмене, синтезе и усвоении многих витаминов, синтезе и гидролизе ряда гормонов, обезвреживании эндо- и экзотоксинов, обмене микроэлементов и др.

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Практическое в жизни общества определяет духовное. Но и в самой практике Маркс выделяет определяющую форму деятельности–материальное производство, которое тем самым становится основой функционирования и развития общества в целом. Закон определяющей роли материального производства имеет различные проявления. Прежде всего, он связан с особой значимостью продуктов такого производства. Прежде чем быть способным заниматься политикой, наукой или искусствам, люди должны есть, пить, одеваться, потребляя то, что создаёт материальное производство. В результате все виды деятельности, а не только духовная вынуждены подстраиваться под требования материального производства, служить средством его оптимизации, постоянного развития и совершенствования. Так приоритетной целью и внутренней и внешней политики любого дальновидного правительства является создание и поддержание необходимых условий для нормальной работы материального производства. Очевидно, что ни один политик не в состоянии контролировать ситуацию в обществе, в котором нарушена такая нормальная работа, являющаяся важнейшим гарантом политической стабильности.

Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

По мнению ряда историков (например, Г.В. Вернадского, Л.Н. Гумилева), агрессивная политика Хазарского каганата нарушала торговые связи между южными и северными регионами, населенными русами (этнической группой, составившей основу будущего великого народа). Это послужило поводом для “призыва варягов из-за моря”, акции, о которой упоминает древнейшая летопись, и которая стала начальным моментом отсчета истории русской государственности (862 г.). Пришедший из Фрисланда Рюрик со своей дружиной обосновался на Ладоге и позже в Новгороде. Это наступление было развито силами русско-шведских отрядов, дошедших до Киева, вышедших на Тамань для соединения с русскими силами на Юге, а затем напавших на Константинополь. Через несколько лет преемник Рюрика Олег установил в Киеве собственное, независимое от северного (варяжского) влияния правление. Киев стал укрепляться как центр, контролирующий водный путь по Днепру (“из варяг в греки”). Киев и Новгород представляли два независимых политических образования, в каждом из которых формировалась собственная государственность. Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся в опору нового государственного образования, на периферии которого стали возникать опорные центры-погосты.

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Затем последовал второй, ещё более страшный артиллерийский удар, затем третий. Ровно в полдень в атаку пошла русская пехота. Когда русские солдаты ворвались в первую линию вражеских позиций, австро-венгерской армии уже не было - это была толпа измученных людей с поднятыми руками. С 21 мая по 4 июня русским войскам удалось на протяжении 350 км. по всему фронту продвинуться вглубь на 70-120 км. Русские войска очистили от австро-венгерских войск Буковину, Южную Галицию. Потери противника составили до 1,5 млн. чел., потери русских войск были в два раза меньше. В те дни Россия пережила невероятный патриотический подъём. Генерал А.А. Брусилов получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от крестьян, рабочих, интеллигенции, учащейся молодёжи. Позже он писал: "Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией". Вновь Германия вынуждена была снимать войска с Западного фронта, чтобы спасти Австро-Венгрию. На Восточный фронт было переброшено 34 немецкие дивизии, в том числе 11 из-под Вердена. Немецкое командование приостановило наступление на Верден. Итальянская армия была спасена от разгрома.

Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Он представляет собой белый кристаллический порошок с очень сильным ароматом. Использовать ванилин нужно строго по рецептуре, что не всегда можно соблюсти, тогда используют ванильную пудру. Для приготовления ванильной пудры на 100 г берут ванилин – 40 г, смешивают с этиловым спиртом – 40 г и нагревают до тех пор пока ванилин не растворится, после этого смешивают с сахарной пудрой – 1000 г просушивают и просеивают. Хранят в помещениях для сухих продуктов (=18(C, влажность 65%, вентиляция обязательна. Молоко цельное Молоко состоит из воды и сухих веществ, или сухого остатка, в состав которго входят молочный жир, белки, молочный сахар и др. вещества. Молоко – ценный питательный продукт, имеет приятный вкус и содержит почти все нобходимые для организма питательные вещества. Для приготовления кондитерских изделий используют свежее молоко и консервированные продукты. Они улучшают вкус изделий и повышают их пищевую ценность. Молоко цельное содержит жиры, белки, молочный сахар и витамины. Оно должно быть белого цвета с желтоватым оттенком, без посторонних привкусов и запахов. Молоко используется в основном для приготовления дрожжевого теста и кремов.

Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Может ли небытие определить предназначение человека?. В фильме Тарковского " Ностальгия" буквально завораживает один эпизод: в номере гостиницы Горчаков раскрывает окно, садится на кровать. Свет за окном слабый, рассеянный, осенний свет и дождь, дождь, дождь - один из самых долгих кадров. Тарковский дает возможность зрителю разглядеть через дождевую поволоку выкристализованную человеческую фигуру с нимбом, держащую свечу. Затем неожиданно падает листва, и снова кадр замирает. Фигура не исчезает, но рядом со свечой, в другой руке, появляется большой камень. Небытие определяет предназначение Горчакову, о котором он еще здесь, в гостинице, ничего не знает. Не знает, что душевная тяжесть будет мучить его и что, выполнив миссию за Доменико (пройдя со свечой через бассейн как через чистилище), он реализует и свою собственную, которая для него и Доменико закончится смертью. Только для одного смерть станет вызовом и протестом перед лицом существующей абсурдной жизни, а для другого (Горчакова) - покаянием. Глубокое внимание Тарковского к индивидуальному бытию человека, стремление постичь истину Бытия и соприкоснуться с небытием, оказавшись в "пограничной ситуации ", сближает творчество режиссера с экзистенциализмом.

Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Здесь самое время сказать: "Стоп!" По законам газетно-шарадного жанра, все задачи должны иметь решение. Можно напомнить ученикам (правда, лишь тем, кто это видел сам – даже столь невинное и общедоступное развлечение советского времени знакомо уже не всем) о такой простой вещи – кривом зеркале (или, если хотите, зеркалах) из "комнаты смеха", а то и просто об отражении в блестящих самоваре и чайнике. Законы оптики, кривые зеркала и отражения в них – вот что поможет ученику представить, а вслед за этим и понять историю о нетках. И уж совершенно замечательный эффект производит на детей демонстрация самых простеньких неток на уроке. После этого опыта, когда ребята понимают, о чём говорит им Набоков, тон урока меняется. Случайно (хотя слово "случайно" рядом с фамилией Набокова звучит как "закономерно") попала мне в руки книга Александра Ната (так и просится на язык фраза о созвучии фамилии автора и тех самых "неток") «Свет мой, зеркальце, скажи.» издательства «Карапуз» из серии «Мастерилка» (№ 1, 1997). Детская книжка в шестнадцать страниц о том, как самому сделать то, что Набоков назвал "нетками" (конечно, этого слова в книге нет!). А может быть, такое развлечение действительно существовало во времена его юности? Итак, для того чтобы увидеть настоящую нетку, нам нужен металлический отполированный цилиндр (в книжку вложен кусочек фольги, который можно свернуть в виде цилиндра, соединив скрепками).

Види попиту. Поняття товару та його суть

Словосочетание «один день» наводит на мысль о длительности жизни героя в тяжких, нечеловеческих условиях; «круг первый» говорит читателю о наличии других, ещё более страшных кругов всемирного ада. В заголовке «Раковый корпус» таится символический подтекст: речь в книге идёт о болезни всей страны. Глава II. Советский человек в тоталитарном обществе. §1. Судьба рассказа “Один день Ивана Денисовича”. В творчестве А.И.Солженицына присутствуют не только крупные эпические полотна, но и произведения малого жанра - рассказа. “Сжатие времени и концентрация пространства - один из основных законов в художественном мире писателя”. ( 6, с. 164 ). Рассказ “Один день Ивана Денисовича” - повествование об одном счастливом дне заключенного щ - 854 - стал дебютным выступлением автора в печати. Он был написан всего за три недели в 1959 году. После ХХII Съезда КПСС, в конце 1961 года, друг Солженицына по марфинской шарашке, выдающийся германист и переводчик Лев Копелев отнес рукопись в журнал “Новый мир”, главным редактором которого тогда был А.Т.Твардовский. Для ее публикации в №11 за 1962 год потребовалось личное разрешение Н.С.Хрущева. Рассказ принес А.Солженицыну известность, а потом и славу.

Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Если мы проводим идентификацию групп с различным средним, наличие кореляции не исключено, но возможно другое объяснение взаимосвязи, чем вытекающее их эксперимента. Отсутствие связи при нулевом коэффициента Пирсона означает всего лишь отсутствие линейной связи. Дисперсия суммы и разности переменных Предсказание и оценивание Переменная, которую мы хотим оценить называется зависимой переменной или откликом , обозначим ее через y. Переменная которую мы используем для оценки называется независимой переменной или фактором, ее обозначим через x. Конкретная характеристика (переменная x) имеющаяся в нашем распоряжении, позволяет получить до проведения эксперимента значение y, зависимой переменной. Мы получаем используя xi и коэффициенты b1 и b0. Даже при наилучшем линейном предсказании, предсказание будет отличаться от реального yi на какую-то величину, которую мы назовем ошибкой оценки и обозначим ei: Точность предсказания зависит от того, насколько удачно подобраны коэффициента b1 и b0. Критерием успешности подбора коэффициентов является минимальная величина суммы квадратов всех ошибок оценки – критерий наименьших квадратов Другой критерий: . Этот критерий приводит к медианой линии регрессии.

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Отрыжка и рвота застойным содержимым появляются иногда лишь на 3-4-й день заболевания. Некроз кишечной стенки при непроходимости может быть вызван как непосредственным нарушением кровотока при странгуляции, так и снижением кровообращения в стенке кишки в результате повышения внутрипросветного давления в приводящей петле. При повышении внутрипросветного давления выше 60 см вод. ст. полностью прекращается кровоток в подслизистых сосудистых сплетениях, результатом чего является некроз кишки. Изменения кровообращения и дегенеративные изменения слизистой оболочки распространяются проксимальнее макроскопически видимой зоны кишки на 40-60 см. Диагноз кишечной непроходимости ставят на основании анамнеза (операции на органах брюшной полости), данных объективного исследования (вздутие живота, асимметрия, видимая на глаз перистальтика, усиление перистальтики кишечника на высоте приступа схваткообразных болей) и рентгенологических данных. Рентгенологическая диагностика острой кишечной непроходимости. Уже через 6 ч от начала заболевания имеются рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

Последним царским генералом, назначенным главным начальником Москвы 2 октября 1915 года, был командующий войсками Московского военного округа генерал от артиллерии Иосиф Мрозовский. Ю.В.Климаков напечатал о нем в "Московском журнале" очерк "Февральская революция в Москве" (1997, № 3). 28 февраля 1917 года, когда в городе начались беспорядки и демонстрации, генерал Мрозовский объявил осадное положение и не снимал его, несмотря на приказы новой власти из Петрограда. Тем не менее в результате измены солдат запасных батальонов московского гарнизона власть перешла к Комитету Государственной Думы. 2 марта 1917 года главный начальник Москвы был арестован и. бесследно исчез. На этом история московского генерал-губернаторства заканчивается. Командовать войсками округа назначаются верные Февральской революции полковники: Грузинов, Верховский, Рябцев. Каждый "покомандовал" по два месяца. Кадровые генералы больше никогда Москвой не управляли. Главой исполнительной власти в Москве теперь является мэр. И хотя в России снова появились губернаторы (в том числе и в Московской области), они - выборные руководители и с дореволюционными военными и гражданскими губернаторами имеют мало общего.

Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

Дальнейшие события российской истории помешали воплотить в жизнь архитектурный замысел Р.И.Клейна (помимо строительства храма и музеев, вокруг кладбища предполагалось соорудить подобия фортов, на которых установить орудия), но захоронения продолжались. Авторы первого, вышедшего в наше время, биографического словаря по Братскому кладбищу (1)  приводят сведения о 355 упокоенных на кладбище, не считая жертв красных расстрелов в 1917 г. В соответствии с Положением о Московском Братском кладбище, оно официально получило статус Всероссийского памятника Великой войны. Судьбы описанных мемориалов сложились по-разному. Мемориальный комплекс у Кутузовской избы получил дальнейшее развитие при советской власти, превратившись по существу в центр притяжения для московских памятников и меморий 1812 года. Именно здесь соорудили новое здание Бородинской панорамы (1962г.), образовав специальный одноименный музей, где помещено отреставрированное полотно Ф.Рубо; здесь, как отмечалось, установили новый обелиск 300-м воинам Бородинского сражения, похороненным когда-то на Дорогомиловском кладбище (см. выше); здесь появились бюст М.И.Кутузова (1958г., ск. Н.Томский), а затем и долгожданный памятник полководцу (1973 г., ск. НТомский). Сегодня комплекс находится в ведении Музея-панорамы «Бородинская битва».

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

В дальнейшем работы выполняют в том же порядке. После посадки деревья и кустарники нуждаются в обильной поливке. При посадке хвойных и некоторых лиственных деревьев необходимо улучшить механический состав кубанских черноземов, примешивая в почву для ям до 25- 30 процентов крупнозернистого речного песка. Садовые земли—для выращивания цветов. Садовые земли бывают: листовая земля, дерновая земля. Применяются органические (навоз, помет, компост) и минеральные удобрения. Основная обработка почвы производится осенью.4 Ассортимент деревьев и кустарников, цветов, применяемых для озелененияПлоскостные элементы насаждений—лужайки, поляны, участки, занимаемые газоном, цветники. Объемные элементы—деревья и кустарники. При озеленении сквера, прилегающих территорий были применены следующие породы деревьев: А) древесные породы Дуб черешчатый—образует мощные деревья высотой до 40 метров. Крона мощная, кора—от серого до бурого оттенка. Декоративные формы: пирамидальная, плакучая, шаровидная. Деревья типичной формы дуба пригодны в качестве солитеров и при формировании чистых и смешанных групп.

Декабристський рух та його поширення на Україні

В России дело обстояло не так. Избранная на основе закона 1907 г. Государственная дума не была выражением народовластия. Она даже в глазах членов Государственного Совета отнюдь не олицетворяла нацию, за исключением первых Дум «народного гнева», которые в определенной степени соответствовали представлению об общенародной воле. «Первую Государственную думу Государственный совет боялся, но в известной мере с ней считался. Третью Думу Государственный Совет не боится и с ней не считается. В первую сессию Совета (1906) ряд ораторов подчеркивал необходимость «стремиться как можно больше быть в единении с Государственной думой». Поэтому Совет одобрил законопроект о помощи пострадавшим от неурожая в редакции Государственной думы и отклонил все поправки правительства. Но кадеты в Думе не смогли это оценить, требуя упразднения «палаты лордов». И не удивительно, что либеральные проекты III и IV Дум (до начала войны) Советом в большинстве случаев отклонялись. Однако во время первой мировой войны ситуация изменилась. Вновь был взят курс на «штурм власти» на основе платформы и тактики прогрессивного блока, а ядро его было в Думе, большинство Совета стало ее поддерживать.

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Это способствует высокой эффективности улавливания войлоком субмикронных частиц. Однако, по данным фирмы, если фтористоводородная кислота, например, при химическом полировании хрусталя полностью не нейтрализуется, то в дымовых газах рекомендуется пользоваться 100%-ным тефлоном. Отечественной промышленностью в настоящее время разработаны следующие тканевые фильтры : а) с импульсной продувкой каждого каркасного рукава (ФРКИ и др.). Регенерация осуществляется под действием импульсов сжатого воздуха и без отключения секций; б) с комбинированным устройством регенерации - механическим встряхиванием и обратной посекционной продувкой (ФРУ и др.) в) с обратной посекционной продувкой (ФР и др.) г) с регенерацией механическим встряхиванием (ФР-6П и др.). Регенерация рукавов осуществляется вручную или с помощью электромеханического устройства. В справочнике подробно рассмотрены фильтры общепромышленного назначения, серийно выпускаемые специализированным заводами. Преимущественное развитие получили фильтры ФРКИ и ФРИ (рисунок 6.4). Скорость фильтрования в этих аппаратах на 20-30% выше, чем в фильтрах с механической регенерацией и обратной продувкой.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

Товар та його властивості

При анализе использования средств фонда накопления следует изучить полноту финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их выполнения и полученный эффект. 5. Анализ прибыли с использованием международных стандартов В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменения прибыли и прогнозирования ее величины используют маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход. Маржинальный доход (МД) – это прибыль в сумме с постоянными затратами (А). МД=П А, откуда П=МД-А. С помощью формулы можно рассчитать сумму прибыли, если известны величины маржинального дохода и постоянных затрат. Очень часто при определении суммы прибыли вместо маржинального дохода используется выручка (РП) и удельный вес марж. дохода в ней (Ду). Поскольку , то . Данная формула успешно применяется тогда, когда необходимо проанализировать прибыль от реализации нескольких видов продукции. При анализе прибыли от реализации одного вида продукции можно применять модифицированную формулу определения прибыли, если известно количество проданной продукции и ставка маржинального дохода (Дс) в цене за единицу продукции: где В - переменные затраты за единицу продукции.

Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Вот почему во всех развитых странах мира государство проводит более или менее жесткую политику регулирования деятельности монополий, особенно естественных, и поощрения сил конкуренции на рынке. Монополия в виде контроля фирмы над редкими природными ресурсами, знаниями Другой причиной возникновения и сохранения фирмой особого монопольного положения является ограниченность и невозможность воспроизводить отдельные природные ресурсы (например, нефть). Контроль за добычей и реализацией данного вида сырья создает их собственникам особые благоприятные условия на рынке, препятствует проникновению на рассматриваемый рынок других компаний. Контроль фирмы над знаниями в виде собственности на патент предоставляет ей исключительное право на производство и продажу вновь изобретенного продукта в течение определенного периода времени. Классическим примером монополии данного вида была компания «Дженерал Электрик», которая безраздельно господствовала на рынке электрических лампочек, изобретенных Эдисоном, с 1892 по 1930 г. Экономическая монополия Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление обусловлено экономическими причинами, она развивается на основе закономерностей хозяйственного развития.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Это новое соотношение является более совершенным для обеих стран по сравнению с соотношением обмена в условиях самообеспечения, показанного прямыми производственных возможностей каждой из стран. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как пшеницы, так и кофе, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продуктов (точки A' и B’ против A и B на рис. 2а и 2б). Эти показатели сведены воедино в таблице 4, которая заслуживает внимательного изучения. Таблица 4 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (гипотетические данные; т) Стран (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(1) а Объем Объем Объем Объем после производства производства экспорта (—) торговли Выигрыш от до после и импорта специализаци специализаци специализаци ( ) и и торговли и и США 18 пшеница 30 пшеница —10 пшеница 20 пшеница 2 пшеница 12 кофе 0 кофе 15 кофе 15 кофе 3 кофе Брази 8 пшеница 0 пшеница 10 пшеница 10 пшеница 2 пшеница лия 4 кофе 20 кофе —15 кофе 5 кофе 1 кофе Тот факт, что точки А 'и В' отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, необычайно важен.

Етикет та його національні особливості

Неэффективность принимаемых мер приводила к выводу о необходимости коренной перестройки политического механизма, что проявилось в реформе политической системы советского общества. 2. Политические преобразования в период "перестройки". Изменения в области экономической жизни, необходимость реформирования вместе с ухудшением положения народа вызвали к жизни волну критики. Сверхцентрализованному общественно политическому устройству противопоставлялись идеи демократизации. Демократизация затронула идеологию, культуру и политику. Поиск альтернативных решений в процессе развития приводил к критике существующих партийно-государственных устоев и прошлой истории. Обстановка гласности позволяла узнавать о трагических страницах прошлого, о коррупции и взяточничестве в верхних эшелонах власти. Впервые общественность узнала о том, что в 1985 году было совершено 2080 тыс. преступлений,а в 1990 - 2787 тыс., при этом осуждено было в 1985 г. 1269 тыс., а в 1990 - 820 тыс. человек. 5 ( ) 0 Количествоосужденных оказалось сопоставимо с периодом 30-х годов, то есть годами политических репрессий.

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Австрии, оставив на Петербургском направлении 25-тюсячный Договор сохранял Польши, корпус генерала П.Х.Витгенштейна. за Францией Саксонии). 19 июля - Витгенштейн выдержал бой у д.Клястицы, значительные Условия: отбив атаки Удино. территории, но Война начата 20 июля – русские после боя у мызы Головчицы, создавал вокруг Францией. принудили дивизию Вердье к отступлению. неё кольцо 4 июня – 22 июля - оторвавшись от французов, 1-я и 2-я враждебных подписана нота русские армии соединились под Смоленском. Солдаты государств. о разрыве получили возможность отдохнуть, а командующие Окончательно дипломатических попытались скоординировать свои действия. вопрос о разделе отношений После соединения русские совершили несколько Польши был решен Франции с осторожных наступательных операций. монархами России, Россией. 27 июля - состоялся бой атамана М.И.Платова при Австрии и Пруссии 10 июня – посол Молевом болоте с французскими войсками на Венском Франции в Себастиани, которые потерпели поражение. конгрессе в том же России 31 июля – на выручку разбитомуТормасовым Ренье 1814 г.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.