Кефирный гриб на сайте referatovet.ru

Система маркетингового планування на підприємстві

У всякій торговій угоді (трансакції) мають місце трансакційні витрати: витрати на пошуки покупця або продавця, проведення переговорів про предмет та зміст угод; платня за послуги консультантів тощо; Відхиляючи відношення купівлі-продажу, підприємство знищує додаткові витрати. Здійснюючи адміністративну функцію, зв’язану з вольовим керівництвом та прийняттям рішення, підприємець займається плануванням в узькому аспекті,як різновидом керівницької діяльності. 1.2. Планування ділових відносин та управлінське розуміння планування. Планування ділових відносин обумовлює усвідомлене узгодження, координацію діяльності господарських суб’єктів. Планування стає можливим тоді, коли відносини між фірмами переростуть у випадкові, одноразові ринкові угоди та стануть більш стійкими та будуть мати більш тривалий характер. Планування співпраці не є настільки цільним та широким, як це характерно для внутрішньої середи підприємства. Це можна пояснити тим, що підприємства, які співпрацюють, є самостійними господарчими суб’єктами, а тому їх економічні інтереси у більшості не співпадають. Рівень планування ділових відносин визначається декількома основними критеріями, одними з яких є час (тривалість) співпраці і інтенсивність (глибиною) співпраці. Планування - це вміння передбачати цілі підприємства (організації), результати його діяльності та ресурси, необхідні для досягення певноЇ мети. Планування допомагає відповісти на чотири важливих питання: 1. Чим повинна займатися організація? 2. Де організація знаходиться в теперішній час, які результати її попередньої діяльності? 3. Куди вона збирається рухатись? 4. Як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнені цілі організації? Планнування – перший та найбільш визначний етап процесу менеджмента. На основі системи планів, які зробила фірма, у майбутньому здійснюється : організація запланованих робіт, мотивація застосованого для їх здійснення персоналу, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових покажчиків. Слід також пам’ятати, що планування - це не тільки вміння передбачати усі необхідні дії. Це також здатність передбачати усі непередбачені ситуації, які можуть виникнути, а також вміти з ними боротися. Фірма не може повністю зменьшити ризик у своїй діяльності, але здатна керувати їм за допомогою ефективного передбачення. 1.3. Необхідність та вигода від планування в мікроекономіці. Відсутність планування ставить фірми у такий стан, коли:4. повне непорозуміння майбутнії завдінь, 5. невміння розгляду господарювання ,як безперервного процесу, де поточні дії органічно пов’язані з майбутнім, 6. втрачають орієнтацію у світі господарювання та бізнесу, 7. невзмозі визначити основні потреби ринку, 8. опиняються у слабкому становищі у порівнянні з іншими учасниками ринкових відносин.Ті підприємства, що планують свою госпогдарську діяльність та свої ділові відносини створюють собі певні переваги: 9. готують свою фірму до використання сприятливих умов, 10. допомагають вирішувати виникаючі проблеми, 11. готують свою фірму до змін ,що виникають зненацька у зовнішньому середовищі, 12. стимулює кервані органи до реалізації своїх рішень, 13. покращує координацію дій в організації, 14. створюють передумови для підвищення рівня освітньої роботи серед менеджерів, 15. збільшує можливості забезпечення фірми необхідною інформацією, 16. сприяє раціональному розподілу ресурсів, 17. чітко формулює обов’язки та відповідальність членів фірми, 18. покращує контроль на підприємстві.

Восьмий та дев’ятий етапи. Визначають передумови для створення нових планів. (Додаток 2). Результатом вищевикладеного являється система планів. План – це комплекс інструкцій призначений для менеджерів,що визначають яку роль повинна грати кожна частина організації у процесі досягнення цілей фірми. Процес планування досить складний. Саме це і визначає комплексний характер системи планів,які можна поділити на: Стратегічний план – іншими словами генеральний план фірми (складається на п’ять років). Стратегічні плани окремих ділових одиниць, що входять до складу фірми. Оперативні плани організації: так звані господарчі плани або “плани прибутку”. Крім того, результатом процесу планування являються програми та проекти. Плани дій любої організації можна характеризувати, як захисні або як наступальні плани. Наступальні плани притаманні великим фірмам, з могутнім економічним потенціалом. А середні та дрібні фірми приймають плани захисного характеру. План розвитку окремої ділової одиниці складається у вигляді бізнес-плану. Варіантом захисного плану може бути ліквідаційний план, тобто це план, що містить у собі певні рекомендації, які допоможуть фірмі позбавитися від непотрібних організації елементів, тобто таких, що гальмують подальший розвиток. Крім того організації складають допоміжні плани. Як приклад, нижче наводиться варіант складання плану відділу реклами на фірмі та вимоги пов’язані з процесом планування рекламної стратегії. ІІ розділ. Рекламна стратегія у плануванні виробництва. 2.1. Цілі та види реклами. “Щодо реклами, то вона існувала ще за стародавніх часів. Про рекламну практику згадуеться вже в перших документах письмової історії. Реклама – це довільна платна форма неперсональноі презентації і просування товарів, послуг, ідей тощо через засоби масової інформації. Можна визначити два ії основні завдання:1. Створення і високої популярності товару. 2. Створення його бажаного іміджу на цільовому ринку. Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (послуг, ідей тощо) та рекламу організацій. Існує багато різнопланових думок, щодо плануання реклами, відносно її економічної та суспільної корисності. Можна навести деякі з них на користь реклами.35. Реклама надає споживачу ту інформацію, яка допомагає робити аргументований вибір. У сьогоднішній складній ситуації у споживача виникає необхідність ближче знайомитися з новими продуктами, що з’являються на ринку, а також з новими фірмами, що їх продають. Реклама якраз і є засобом поширення такої інформації. 36. Реклама підтримує національну систему зв’язку (радіо, телебачення, преса) Ці системи зв’язку фінансуються за рахунок реклами. 37. Реклама стимулює зміни продукту. Вдала реклама розповідає нам про якісні та виключні його сторони. А це означає, шо для того щоб конкурувати у сфері реклами фірма повинна поліпшувати якість свого продукту для того, щоб забезпечити підстави для продажу. 38. Завдяки рекламі фірма може розширити своє виробництво і завдяки цьому одержати великий ефект. 39. Вважається, що реклама лишається тією силою, котра підтримує конкуренцію. Реклама послаблює монопольну владу. Інтенсивна реклама часто пов’язана з впровадженням нової продукції, призначеної для конкуренції з існуючими торговими марками.

При цьому вона має бути настільки сильним, тобто повідомляти настільки ваговиті аргументи на користь товару, щоб дістати відгук у заплданованого сегмента адресатів реклами”. Оскільки унікальні товари трапляються надто рідко, реклама повинна відкриватися зверненням до якості, задоволення потреби. У завданні на складання тексту необхідно обумовити ряд принципових моментів, а саме: 63. Мету; 64. Зміст; 65. Аргументацію, 66. Тон очікуваного оголошення. Шо ж до стилю, то звернення до споживача може мати різні варіанти:67. Створення фантазійних обставин; 68. Акцентування образу життя; 69. Вироблення настрою чи образу; 70. Мюзікл; вживання символічного персонажу; 71. Наголос на технічному та професійному досвіді; 72. Вживання данних наукового характеру; 73. Замальовки з натури; 74. Вживання свідчень на корисність товару. Для кожного тексту необхідно знайти вдалий заголовок. Ну й, звичайно, якщо йдеться про рекламу в друкованих органах, то вдалим має бути також вибір кольору, ілюстрацій, розміру оголошення, що значною мірою залежить від цілей та ресурсів підприємства. Приклад: Можна порівняти два тексти, зяких перший висхідий, складений спеціалістом, а другий відредагований професіональним журналістом реклами: 1) Комплект компресійно-дистракційного апарата Ілізарова. Призначений для закритої репозиції та фіксації уламків кісток при переломах, подовження нижніх кінцівок, ліквідації неправильного суглоба з одночасним подовженням кінцівок, заміщення дефектів трубчатих кісток та лікування ряду інших захворювань опорно-рухового апарату. Довжина апарату 600мм. 2) Понад 200 тис. хворих, які вважалися безнадійними., вилікувано за допомогою апаратів професора Ілізарова. Апарати Ілізарова допомагають при захворюванні кісток переломах, подовжують та вкорочують кінцівки, вирощують недостатні фрагменти кінцівок, ліквідують неправильні суглоби. Апарати Ілізароіва закуплені лікарнями десятків країн . В цьому прикладі ми бачимо очевидну перевагу другого тексту. Він стислий, лаконічний, простіший для сприйняття, а відповідно зручніший для перекладу на іноземну мову, експресивний, вагоміший за доказовістю, чіткий у визначенні достоїнств апарата. Таким чином ми можемо зробити слідуючі висновки, що перераховані вище вимоги до тексту повинні мати місце при складанні рекламних оголошень.2.5. Фактори рекламного планування. Перед тим як зупинити свій вибір на засобах поширення рекламного звернення, необхідно всебічно вивчити такі фактори: 1. Специфіку товару; 2. Храктеристику цільової аудиторії; 3. Охоплення ринку; 4. Частоту звернення; 5. Усталеність послання; 6. Ступінь впливу, заповненість; 7. Тривалість репрезентації; 8. Вартість; Специфіка товару, безумовно впливає на вибір типу реклами. Найновіші розробки модельєрів найкраще сприймаються по телебаченню. або в спеціальних кольорових журналах. Необхідно враховувати, що далеко не всім цікава інформація про фотосправу, до якої причетна тільки частина аудиторіїї. Охоплення (кількість глядачів чи читачів в аудиторії) може бути більшим, а ступінь корисної дії для (впливу) інформації звичайно меншим. Та частина аудиторії.яка не є цільовим ринком підприємства, - це зайва аудиторія.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

РЕФЕРАТЫ:

Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

Наши собственные занятия "Поэмой" датируются началом 1960-х годов; число единомышленников, с которыми обсуждались подступы к тому, что сейчас называется "дешифровкой", было тогда невелико. Но и раньше, и одновременно, и позже обращались к "Поэме" и другие: она, как в воронку, втягивала в свое изучение, толкование, сопричастие все больший и больший круг "адептов", которых объединяло одно: осознанно или инстинктивно, но они шли по пути, намеченному Ахматовой специально для "Поэмы", то есть выполняли поставленные ею (Автором / Героиней, самой "Поэмой") "задания". При всех девиациях, этот путь оказался в конце концов единым. Поэтому то, что мы теперь знаем о "Поэме" (или то, чему она нас обучила), то, что продолжаем узнавать, то, что еще узнаем в процессе бесконечного преследования "Поэмы", - все это есть как бы результат совместного творчества ее "учеников". Разумеется, среди них были и есть "первые ученики". Нам показалось более важным попытаться проникнуть в самодовлеющий механизм "Поэмы", который активизирует возможности ее исследователя.

Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Таким образом, основная цель работ по внедрению и развитию методов аэрокосмического мониторинга в отрасли - совершенствование установления корреляционных связей между оптическими свойствами экологических комплексов (природных и антропогенно измененных), отраженными на аэрокосмических изображениях, и их свойствами в системе различных природных признаков (физической, биологической, химической и др.), направленными на выявление существующих зависимостей между геологическим строением местности и ее рельефом, гидрографией, почвами, растительностью и другими элементами ландшафта, для разработки и совершенствования методов региональных комплексных исследований, оценки природно-экологических и антропогенных условий территории при проектировании и проведении землеустроительных мероприятий с целью сохранения экологического равновесия. Аэрокосмический мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и оперативно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориального деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) - конкретное сельскохозяйственное угодье - культура.

Форми і методи комунікацій у підприємництві

И пусть в истории многое переставлено местами — в этом ли суть? Не должен человек доверять бесовским силам — что бы они ему ни сулили, и даже если они выполняют обещанное. Ибо чаще всего они выполняют обещанное. Но тут же человек становится причастным к бесовской кутерьме и метели, где нет для него смысла. И только одно слышится сквозь метель: “Ску-у-шно!”, и потому-то: Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! “Мне скучно, бес”. Так идёт перекличка через столетие двух русских поэтов, из которых один провидел природу зла, а другой ощутил эту природу уже “разгулявшейся”, хотя и ощутил менее чётко. Список литературы

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Более половины людей сталкиваются с этими микробами в раннем детском возрасте. И у многих из них данная инфекция остается в хроническом латентном (скрытом) состоянии на многие десятилетия. По-видимому, этому способствуют генетические особенности вирусов данного семейства, которые позволяют им долгое время "ускользать" от иммунного контроля со стороны организма (противовирусных антител, лимфоцитов-киллеров и даже системы интерферона). Конечная цель любого вируса - паразитирование в человеческом организме на генетическом уровне. Обычно вирус старается заставить клетку человека-хозяина производить белки, нужные для жизни вируса. Если это удается, то вирус размножается, клетка же чаще всего погибает. Герпес-вирусы такого "звездного часа" могут ждать очень долго. Вирусы генитального герпеса и цитомегалии могут длительно "подпольно" существовать в клетках женской половой системы (слизистой влагалища, матки и др.) Периодически, когда иммунная система женщины ослабляется (например, при переохлаждении или другом стрессе), эти вирусы активизируются, давая обострение хронического инфекционного процесса.

Маркетингові комунікації

Подсистема получения космической информации включает: космические носители измерительной аппаратуры - искусственные спутники Земли, пилотируемые космические корабли (ПКК) и орбитальные станции (ОС); измерительную аппаратуру, устанавливаемую на космических носителях; аппаратуру, передающую полученную Блок-схема 3. Структура космической системы изучения природных ресурсов информацию на Землю (на пункты приема информации - ППИ) в подсистему сбора информации. Данные, полученные с помощью космической измерительной подсистемы, содержат для каждого отдельного элемента природного объекта информацию о его состоянии. Эти данные передаются на пункты приема информации и оттуда в банк данных подсистемы сбора информации на хранение. Подсистема получения дополнительной дистанционной информации объединяет средства и методы получения дистанционной информации о природных и антропогенно измененных объектах, осуществляемых в основном в пределах тропосферы. В эту подсистему включены: авиационные средства (самолеты-лаборатории и вертолеты); суда-лаборатории, буйковые станции, наземные передвижные лаборатории, установленная на этих носителях измерительная аппаратура, установленная на них аппаратура, передающая получаемую информацию на пункт приема информации.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

В настоящее время большим коллективом специалистов разработан новый документ «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.542—96», который утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета санитарно- эпидемиологического надзора Российской Федерации от 14 июля 1996 г. № 14. Данный документ введен взамен «Временных санитарных норм и правил для работников вычислительных центров», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 02.03.88 № 4559—88; «Временных санитарно-гигиенических норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 20.10.89 № 5146—89; «Методических указаний по профилактике переутомления студентов вузов при работе с видеотерминалами», утвержденных бывшим Минздравом СССР от 05.03.88 № 4563—88. Настоящие санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с персональными компьютерами.

Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

Следовательно, обеспечивая стабильный прирост денежной массы, общество обеспечивает стабильное изменение денежного запаса, избегая тем самым опасности чрезмерного или недостаточного совокупного спроса. Список литературы. 1. Мамедов О.Ю. Современная экономика. изд. Феникс – Ростов на Дону, 1995 2. Булатов А.С. Экономика: Учебник. М: изд. БЕК, 1997 3. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. МГИМО – Киров, 1993 4. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. М: МГТУ им.Баумана, 1994

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Но еще больше, чем фразеология, значили в этом меморандуме подписи. Это были подписи хозяев металлургии (Тиссен, Рейш, Феглер), угольной промышленности (Шпрингорум), финансов (Шахт, Гельферих, Вейндорф, Шредер), химии (Мерк), судостроения (Виттхефт), помещичьего хозяйства (Калькрейт, Эйхборн, Кайзерлинк, Венцкн). В общей сложности они представляли более 160 крупнейших компаний с капиталом более 1,5 млрд. марок10. А 4 января 1933 г. Гитлер встретился в Кельне с одним из участников “петиции” – Куртом фон Шредером. Там состоялся сговор, обеспечивший Гитлеру 30 января приход к власти. Какую же роль в этом сыграл германский генералитет? Хотя рейхсвер в те годы не являлся силой, которая диктовала Германии состав правительства, руководители рейхсвера всегда принимали участие в различных закулисных комбинациях, следя за тем, чтобы их интересы также были учтены. В сложной паутине политических интриг и споров буржуазных партий всегда находилась нитка, которая вела в военное ведомство, на Бендлерштрассе. Второе обстоятельство, которое заставляет обратить внимание на роль руководства рейхсвера в январских событиях 1933 г., – иного рода. Дело заключается в том, что оставшиеся в живых ветераны рейхсвера, обосновавшиеся сегодня в Западной Германии, энергично пытаются изобразить рейхсвер противником прихода Гитлера к власти или по крайней мере непричастным к этому событию.

Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Чтобы преодолеть ломкость металла при обработке, его иногда подвергали прокаливанию, заключавшемуся в нагревании заготовки, что улучшало ковкость металла. Искусство ткачества или истинное ”золото” инков Для вторгшихся в страну испанцев золото, несомненно, было самой желанной добычей. Но среди инков наиболее ценным сокровищем считались ткани, это объяснялось трудоемкостью их производства. Многие слои населения были задействованы для изготовлений одежды, начиная с крестьян, выращивавших хлопок, и кончая теми, кто обеспечивал поступление шерсти альпак, лам и викуний. Во всех, кроме самых элитных, домах шерстяное волокно промывалось, прочесывалось, красилось, затем из него получали пряжу, из которой ткали куски материи; они никогда не кроились, их просто сшивали вместе, и в результате получалось то, что в данный момент необходимо, - от мешков для зерна до одежды или изысканных декоративных тканей. Большая часть населения носила простые одежды, такие, как, например, мужская туника, сделанная из относительно тонкой хлопковой ткани или из материи, выработанной на основе шерсти альпака, которая называлась "уаска".

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

О мироощущении писателей, называвших себя пролетарскими (хотя они были выходцами из интеллигенции) можно сказать словами А.Фадеева: "Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему". С этими писателями в революции пришло новое содержание, поданное с революционных позиций. Для революционной беллетристики типична повесть Ю.Либединского "Неделя". Журнал "На посту" занял резко нигилистическую позицию как по отношению к классическому наследию, так и к современным непролетарским писателям - "попутчикам" - по отношению к которым "напостовцы" нагнетали атмосферу межгрупповой борьбы. (Полемику с такой позицией "напостовцев" вел А.Воронский). Отстаивание пролетарской литературы велось с вульгарно-социологических позиций. Остроту ситуации тех лет обнажает письмо в ЦК РКП(б), подписанное 36 писателями, среди которых были В.Катаев, Б.Пильняк, С.Клычков, С.Есенин, О.Мандельштам, И.Бабель, М.Волошин, В.Инбер, М.Пришвин, М.Зощенко, Н.Тихонов, А.Толстой, В.Каверин, Вс.Иванов, М.Шагинян и другие. В письме отмечалось: "Мы протестуем против огульных нападок на нас.

Ііміджелогія комунікацій

Здесь все атрибуты власти, военной славы: на весах, с одной стороны, закон милосердия, с другой — закон совести. С подобострастием смотрят на владыку государственные чины, в отдалении — народы. «Иной вполголоса говорил: он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества. Другой восклицал: он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю.» Юношество восклицало, что «он правдив, закон его для всех равен, он почитает себя его первым служителем». Льются потоки восхвалений, но среди присутствующих одна женщина «являла вид презрения и негодования». Неизвестная «именует себя Прямовзорой и глазным врачом». Она заявила, что у правителя на обоих глазах бельмо, и очистила его глаза. «Ты видишь теперь, что ты был слеп, и слеп всесовершенно. Я есть Истина». И увидел правитель, что власть его жестока, подданные его ненавидят, всюду ложь, гибель; «знаки почестей, им раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным». Глава заканчивается словами: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается».

Маркетингові комунікації

Если мужчина в случае опасности превращает в поле боя целые города, то женщина старается действовать лишь в границах своих владении: дома, семьи, но ее гнев даже на таком небольшом пространстве приводит к ощутимым результатам. «Женский» взгляд проявляется в том, что очень большое внимание уделяется таким понятиям, как семья, дом, верность, муж, жена и любовница, неверность, жертва ради любви, карьера, личная жизнь. Даже страна описывается не с точки зрения политики, отношения с внешним миром, а описанием ситуации в школе, в интернатах, на улице, в такси, даже с точки зрения особенностей советского торта. Так уж исторически сложилось, что произведения писали больше мужчины, и назвать имена даже нескольких писательниц – дело довольно непростое. Но «женская проза» всегда занимала особое место в литературе, потому что ни один мужчина, даже гений, не сможет передать мир так, как его воспринимает женщина. Когда человека описывает писатель или писательница, получаются довольно разные портреты: особенности психологии играют огромную роль. Только сопоставив оба портрета можно получить изображение. Тоже и с событиями. Женские работы Виктории Токаревой отличаются большей чувственностью, меньшей прямотой, запутанностью, интригой.

Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

Какая-то безудержная откровенность, предельный цинизм исповедуются персонажами романа. Князь Светлозаров, он же Головорезов, рассказывает, что главное его развлечение в детстве состояло в том, чтобы собрать слуг и велеть "им бить друг друга"; тогда он "не мог налюбоваться, видя кровь, текущую из зубов и носов, а волосы - летящие клоками". Не уступает помещикам и откупщик Куроумов, украсивший свои покои "кнутьями и пуками лоз", ибо он "слыхал, что знатные отличаются, между прочим, от других и тем, что жестоко наказывают людей своих.". Но, конечно, кульминация развращенности, подлинная вакханалия бесстыдства - это образ жизни в доме князя Латрона. Гадинский, секретарь Латрона, дает новоприбывшему Чистякову полезные советы: "Выкинь из головы своей старинные слова, которые теперь почитаются обветшалыми и совершенно почти вышли из употребления. Слова сии суть: добродетель, благотворительность, совесть, кротость и прочие им подобные. Я думаю, что слова сии скоро совсем выгнаны будут из лексиконов всех языков на свете, да и дельно.

Поняття комунікацій. Види комунікацій

К сожалению, иллюзия длится недолго, а пробуждение приносит и ещё более мучительное ощущение отчужденности. Из - за этого наркомания перестаёт быть в наше время проблемой одной личности и приобретает черты социальной проблемы. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды наркотиков. Марихуана. Другие названия: анаша, бошки, ганджа, ганджубас, гаш, грасс, дуды, дудки, дядя, пластилин, трава, хаш, хэш, шала, шишки, шмаль. Откуда берется: произрастает всюду и везде. Кто употребляет: чаще всего неформалы . Как: марихуана - это общее название для значительного количества разнообразных дериватов, таких, как: шала, шишки, гашиш, синтетический каннабиол, гашишное масло. На российском рынке наиболее распространён гашиш (похож на коричневый пластилин) и шала (среднего помола сушеные листья, похожие на махорку, только зелёные) шалу забивают в ,косяки, - пустые гильзы от ,Беломора, и ,Казбека, . Дальше всё как с обычными папиросами. Гашиш либо измельчают и смешивают с табаком для забивки в ,косяки, , либо кладут на фольгу маленькими порциями, подогревают снизу зажигалкой и вдыхают дым через трубочку.

Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о большой актуальности этих переживаний для больного. Пациент предъявляет жалобы на галлюцинации( видит чертиков, которые его обступают, но ничего не делают и не говорят). Больной так же жаловался на то, что один из пациентов отделения «переодетый милиционер и хочет посадить его в тюрьму». Пациент считает, что этот больной его преследует и ночью хочет его арестовать. При поступлении в отделение больного беспокоила бессонница, выражающаяся в нарушении засыпания. Сведения о наследственности. Деда и бабку со стороны отца больной не помнит. Дед со стороны матери был вспыльчивым, раздражительным человеком с трудным характером. Несколько лет назад он умер от паралича. Бабка со стороны матери была доброй, отзывчивой, хорошо относилась к больному. Страдала сахарным диабетом. Мать больного добрая, спокойная, неконфликтная, отношения с матерью у больного хорошие. 2 года назад мать больного перенесла операцию на желчных путях. Отец больного злоупотреблял алкоголем, ушел из семьи, когда больному было 3 года. О болезнях матери и отца больной не осведомлен. Брат матери погиб в состоянии алкогольного опьянения (отравление угарным газом в гараже).

Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Октицил- содержит производное циклопропанкарбоновой кислоты-2-октил- циклопропан карбоновой кислоты. Представляет маслянистую жидкость, плохо растворимую в воде. Применяется для лечения дерматофитий, эритразмы, отрубевидного лишая/2,3/. Ундициленовая кислота- включена в состав многих мазей и аэрозолей, растворов, присыпок: “ Ундецин”,” Цинкудан”,” Микосептин”,” Дустундан” и др./1/ 6) группа серосодержащих препаратов: Гексилкарбонсульфид и Эсулан- препараты, содержащие эфир тиосульфаниловой кислоты. Эффективны при дерматофитиях и поверхностном кандидозе, но в значительной степени уступают другим противогрибковым средствам для наружного применения/2/. 7) группа красителей( производные трифенилметана): В данную группу входят бриллиантовый и малахитовый зеленый, кристаллический фиолетовый, фуксин и др. Красители оказывают специфическое фунгистатическое действие, взаимодействуя со структурами клеточной стенки гриба. Обычно красители применяют в виде спиртовых растворов, фуксин входит в состав фукорецина( жидкость Кастеллани)/1,2,3,5/. 8)группа производных имидазола: Бифоназол(микоспор) - характеризуется широким антимикотическим спектром - эффективен в отношении плесеней, дрожжевых и диморфных грибов.

Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

В ближайшее время авторы статьи вместе с партнерами приступят к регистрации массы “Ul ropali e” в России и странах Балтии. Максимальный опыт эксплуатации работ из массы “Ul ropali e” во рту пациента насчитывает около 4-х лет. Флис П.С. с соавт.,2000 указывает также на некоторые недостатки массы “Ul ropali e”: 1. реологические свойства пастообразной опаковой массы. Это выражается в том, что визуально технику сложно определить, достаточна ли толщина наносимого слоя опакера для того, чтобы полностью закрыть металл, поскольку после спекания он оказывается тоньше, чем казался до обжига. Подобное приводит к тому, что приходится наносить три опаковых слоя, а это дополнительные затраты сил и времени. Авторы статьи работали над устранением недостатка данной массы. 2. высокую чувствительность опаковой массы к соблюдению технологии ее нанесения. Так, скажем, если нанести первый слой опаковой массы излишне плотным или недостаточно подсушить работу у входа в печь, то возможно появление усадочных трещинок на поверхности изделия.

Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Классические симптомы Ортнера, Мерфи, Георгиевского-Мюсси – при этой клинической форме обычно отрицательные. Желтушно-панкреатическая форма наиболее характерна для ущемленного камня и рубцового сужения БСД, редко наблюдается при протяженной стриктуре дистального отдела общего желчного протока на почве индуративного панкреатита. Общность двух протоковых систем определяет симптоматику заболевания, которая включает в себя симптомы обтурационной желтухи и острого панкреатита. Согласно теории Opie развитие острого панкреатита при ущемлении камня в БСД обусловлено рефлюксом желчи в проток поджелудочной железы. Но к развитию острого панкреатита может привести не только рефлюкс желчи, но и нарушение оттока секрета из него с повышением внутрипротокового давления, что может иметь место при закрытии камнем устья протока или сдавлении им межпротоковой перегородки. Существует два варианта проявления желтушно-панкреатической калькулезного холецистита, осложненного механической желтухой. При первом варианте явления острого панкреатита возникают тотчас после приступа желчной колики, и в этом случае в клинической картине заболевания преобладают симптомы острого панкреатита, маскирующие клинику ущемленного камня и стеноза БСД.

Невербальні засоби комунікації

Считается очевидным, что переход к рыночной экономике сам собой обеспечит высокую мотивацию труда, существующую в наиболее развитых странах. Однако это не оправдывается практикой. Современные достижения высокоразвитых стран являются результатом длительной эволюции производительных сил и соответственно, производственных отношений, причем те и другие находятся в непрерывном развитии. Сегодня идут активные поиски новых форм и методов стимулирования трудовой активности человека. Эти процессы основываются на анализе и переоценке сложившихся представлений о побуждении к труду, в научных исследованиях используются разработки отечественных и зарубежных специалистов в области мотивации труда: социологов, педагогов, психологов. В экономических же трудах глубокая проработка мотивации трудовой деятельности лишь начинается. Актуальность экономического исследования мотивации к труду диктуется тем, что поиск путей повышения трудовой активности все более становится отправной точкой желаемой эффективной хозяйственной системы и выхода России из затяжного экономического кризиса.

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Но это не обычный пик, а впадина. Кроме того, существует следующая закономерность: по мере того как от пробы к пробе возрастает содержание HCO3- , увеличивается абсолютная величина этого необычного пика. На рисунке показаны результаты калибровки хроматографа по гидрокарбонату. Прямая 1 иллюстрирует изменение высоты пиков гидрокарбоната, а прямая 2 - высоты необычных пиков нитрата. Отрицательные высоты пиков говорят о том, что вместо пиков на хроматограмме присутствуют впадины. На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что карбонаты можно определять не только по пику гидрокарбоната, но еще и по пику нитрата! Попробуем объяснить наблюдаемые явления. Рассмотрим поведение пробы в тот момент, когда она попадает на ионообменник. Поскольку ионообменный процесс основан на том, что ионы анализируемого вещества вытесняют ионы гидрокарбоната, то естественно предположить, что избыток HCO3- в пробе вытеснит ионы нитрата с поверхности смолы. Поэтому содержание ионов нитрата в подвижной фазе будет больше, чем обычно. Значит налицо повышение электропроводности элюента. Этот процесс будет наблюдаться постоянно по мере продвижения по колонке пика избытка гидрокарбоната.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

Но  именно  в  этот  момент выявились слабые стороны   крестьянского движения и прежде всего социальная  неоднородность и различие интересов его участников.  Нарастание антифеодальных настроений  основной  массы  участников  движения   заставило руководителей  дворянских  отрядов  покинуть  ряды   восставших и перейти на сторону Василия Шуйского. В начале  декабря 1606 г.  отряды Ивана Болотникова потерпели поражение под Москвой, затем под Калугой и в октябре   1607 г.  вынуждены были сдаться под Тулой, однако крестьянская война продолжалась до 1615 г. Нестабильная внутренняя  ситуация  в  России  позволила   вновь активизировать захватнические планы  Речи  Посполитой.   Польские магнаты  отыскали  нового  самозванца Лжедмитрия II   (1607-1610 гг.).  Надежда на "хорошего царя"  Дмитрия  вновь   привлекла к  самозванцу  массы крестьян и посадского населения. На его сторону перешла часть бояр и дворян, недовольных   Василием Шуйским. За короткий срок власть самозванца, получившего прозвище "тушинский  вор",  и  польской шляхты распространилась на   многие регионы.  Насилия шляхты быстро привели  к  изменению   настроений крестьянства, посадских людей и вызвали взрыв народного возмущения против интервентов.

Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со статьями 296 и 297 Гражданского Кодекса РФ. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства Российской Федерации. Субъектами данного права являются УП, основанные на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие), и учреждения, независимо от того, кто (государство, муниципальное образование, юридическое лицо) выступает их собственником. Объект права - имущество казенного предприятия и имущество учреждения. Содержание права оперативного управления значительно уже содержания права хозяйственного ведения. Лицо, владеющее государственным или муниципальным имуществом на праве оперативного управления, владеет, распоряжается и пользуется им в пределах, очерченных требованиями закона, целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Структурирование системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

На уроке много использовалось стихотворений, через которые я воспитывала интерес и уважение к природе. 3. Чтение – русский язык – музыка. Тема: «Обобщающий урок по чтению по разделу «Весна идет» и обобщение знаний учащихся о предложении» Тема на уроке введена через загадку. Использовала активный метод обучения – инсценирование. Разбирая произведения о весне, пыталась помочь детям почувствовать красоту слова. На уроке учащихся познакомила с новыми словами и понятиями, систематизировала знания о предложении, развивала творческое мышление, учила детей понимать музыку, «видеть» в ней картины природы. Знакомство с новым словарным словом. Например, можно провести следующую работу со словарным словом – береза. - Узнайте, что это за дерево (показ иллюстрации) - Рассмотрите внимательнее, что вас особенно привлекает? - А знаете ли вы чем полезно это дерево? Это интересно: (дополнение к сказанному) На земном шаре насчитывается 120 видов берез. Древние славяне почитали березу священным деревом. На Руси это растение было связано с весенними церковными праздниками. В Москве существовал обычай отмечать эти весенние праздники в Марьиной роще, а к вечеру молодежь при большом скоплении народа пускала березовые венки по воде.

Системы нейтрализации отработавших газов в выпускной системе ДВС

Однако это не значит, что Демокрит вообще отрицал качественные превращения, наоборот, они играли в его картине мира огромную роль. Целые миры превращаются в другие. Превращаются и отдельные вещи, ибо вечные атомы не могут исчезать бесследно, они дают начало новым вещам. Превращение происходит в результате разрушения старого целого, разъединения атомов, которые затем составляют новое целое. Согласно Демокриту, атомы неделимы (a omos—«неделимый»), они абсолютно плотны и не имеют физических частей. Но во всех телах они сочетаются так, что между ними остается хотя бы минимальное количество пустоты; от этих промежутков между атомами зависит консистенция тел. Кроме признаков элейского бытия атомы обладают свойствами пифагорейского «предела». Каждый атом конечен, ограничен определенной поверхностью и имеет неизменную геометрическую форму. Наоборот, пустота, как «беспредельное», ничем не ограничена и лишена важнейшего признака истинного бытия — формы. Атомы чувственно не воспринимаемы. Они похожи на пылинки, носящиеся в воздухе, и незаметные вследствие слишком малой величины, пока на них не упадет луч солнца, проникший через окно в помещение.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.